Vyhláška ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - Vyhláška 464/2009 Z. z. - úplné znenie

(úplné znenie - stav k 19. 9. 2010)

Print Friendly and PDF

(ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách)
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a tekom. SR
Platnosť od: 20.11.2009
Účinnosť od: 10.3.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 164/2009 strana 3435

NA ZÁKLADE:
725/2004 Z.z.
§ 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113;


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
589/2009 Z.z.
71/2010 Z.z.

OBLASŤ: Dopravné právo

464/2009 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky


z 3. novembra 2009,


ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciáchZmena:589/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena:71/2010 Z.z. s účinnosťou od 10.marca 2010

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje
a) podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,
b) podrobnosti o povinnej výbave vozidla,
c) podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,
d) okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby,
e) podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení,
f) podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len "cestná premávka"), ak nie je ďalej ustanovené inak.

Prevádzka vozidla v cestnej premávke

§ 2
Všeobecné základné podmienky

(1) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, ak touto vyhláškou alebo osobitnými predpismi1) nie je ustanovené inak.

(2) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke.

(3) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné zdravie ani nesmie prichádzať k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu pozemnej komunikácie.

§ 3
Karosérie vozidiel

(1) Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo náraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča, musí byť vozidlo skonštruované a vybavené tak, aby vozidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto technické požiadavky:
a) udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tone nákladu vozidla,
b) zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky kabíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku kabíne.

(2) Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3, O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;2) to platí aj pre časti stien, ktoré sú ich súčasťou, napríklad dvere, bočnice, rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.

(3) Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu možno použiť na vnútornej strane čela nákladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariadenie oceľový plech s minimálnou hrúbkou 5 mm.

(4) Vozidlá kategórie N2, N3, O3 a O4 s valníkovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia byť vybavené minimálnym počtom viazacích bodov z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke, ktoré musia spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;3) to neplatí pre vozidlá konštruované a určené výlučne na prepravu sypkých materiálov alebo na prepravu osobitného tovaru s osobitnými požiadavkami na bezpečnosť.

(5) Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť iba vozidlo, ktoré bolo schválené podľa osobitného predpisu4) alebo predpisu EHK č. 105;5) vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel6) musia mať túto skutočnosť uvedenú v osvedčení o evidencii.

(6) Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky vozidla v cestnej premávke mohol ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom, ktorý oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. V prípade vozidiel s uzavretým ložným priestorom, vybavených v stenách a vo dverách oknami, môžu byť okná zasklené bezpečnostným zasklievacím materiálom podľa osobitného predpisu7) alebo predpisu EHK č. 43.5) Tieto okná musia byť zo strany ložného priestoru, okrem zasklenia v zadných dverách či na zadnej stene, chránené proti náhodnému poškodeniu prepravovaným nákladom schválenou bezpečnostnou fóliou alebo tuhou a pevnou zábranou, napríklad mrežami s najväčšími rozmermi otvorov 50 mm 50 mm. Inštalácia takej zábrany nemusí byť na posuvných dverách vozidla, ak to konštrukčné riešenie vozidla nedovoľuje.

(7) Priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich pri čelnom náraze vo vozidle kategórie M1, prihlásenom do evidencie vozidiel od 1. júla 2010, musí spĺňať podmienky podľa predpisu č. EHK 126.5)

(8) Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3, 5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré boli uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa smú používať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu8) a označené príslušnou značkou typového schválenia.

(9) Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kategórie M2 a M3 musia byť vybavené clonami alebo roletami proti slnku.

(10) Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňovou alebo sklápacou karosériou musí mať odistenie a zaistenie, otváranie a uzatváranie bočníc, zadných čiel alebo dvier a ich sklápanie umožnené tak, aby akákoľvek ručná manipulácia s nimi bola ľahká. Vozidlo so sklápacou karosériou môže mať otváranie a zatváranie zadného čela a bočníc automatické alebo ovládané z miesta vodiča. Sklápacia karoséria musí byť konštrukčne vybavená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému pohybu. Bočnica musí byť konštrukčne vyhotovená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému otváraniu a odolná proti bočným deformáciám spôsobujúcim zmenu vonkajšieho obrysu vozidla. Pri ručnej manipulácii so zadným čelom alebo s bočnicou nesmie ovládacia sila v ktorejkoľvek polohe prevyšovať 245 N.

(11) Vozidlo kategórie N2 a N3 so sklápacou karosériou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbou chránený ochranným zariadením; vozidlo kategórie N3, určené napríklad na prácu pod rýpadlom a na nakladanie kameňov, musí mať chránenú aj kabínu vodiča. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré má v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvíhanie bremena.

(12) Ak sa na vozidlách kategórie N2, N3, O3 a O4 prepravujú normalizované kontajnery alebo podobné náklady, horizontálna vzdialenosť medzi zadným koncom kontajnera alebo tohto nákladu a zadnou časťou zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu9) nesmie presiahnuť 400 mm.

(13) Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia náradia musí mať túto guľu odňatú, ak nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením, napríklad s nosičom bicyklov.

(14) Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňovou karosériou musia byť vybavené pevným zariadením alebo odnímateľným zariadením pre bezpečný a pohodlný nástup a výstup do takej skriňovej nadstavby.

(15) Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musia spĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvierat, podmienky prepravy zvierat ustanovené osobitným predpisom.10)

(16) Vozidlo určené na prepravu skaziteľných potravín v izotermickom, chladiarenskom alebo mraziarenskom vyhotovení musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)

(17) Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC12) musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.13)

(18) Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD12) musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.14) Vozidlo musí byť vybavené úchytmi na upevnenie rakvy alebo transportných vakov.

(19) Nákladné vozidlo špeciálne na odvoz odpadu musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.15)

(20) V špeciálnom vozidle - obytnom automobile s typom karosérie SA12) sa smú prepravovať osoby len na miestach na to určených a len na miestach, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi.

(21) V prípojných vozidlách obytných s typom karosérie SE12) sa nesmú prepravovať žiadne osoby.

(22) Vozidlo kategórie M2 a M3, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť na ľahko prístupnom mieste vybavené odpojovačom akumulátora.

§ 4
Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá

(1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.

(2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:
a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,
b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo s podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,
d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,
e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.

(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a) a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e).

(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vykonávať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vykonávať len mimo vzťažnej plochy "A" čelného skla. Technológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.

(6) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.

§ 5
Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze

(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

(2) Pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla (povoleným zaťaženiam pripadajúcim na nápravu) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné koleso s pneumatikou smie byť na núdzový dojazd použité koleso s pneumatikou inej alebo zvláštnej konštrukcie určené na tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.

(3) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal kedykoľvek ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inej náročnej manipulácie. Pneumatiky na náhradné použitie musia byť nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle.

(4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením "M+S", "M.S." alebo "M & S" s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle, napríklad palubným počítačom.

(5) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b) 1, 6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, keď osobitný predpis16) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami "M+S", "M.S." alebo "M & S".

(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montáži nesmie byť väčší ako 1, 5 % vonkajšieho priemeru.

(7) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách, iba keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. 1085) alebo podľa predpisu EHK č. 109.5)

(8) Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel kategórie M2 a M3 ani na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí definovaných v časti 9 bode 9.1.2 dohody ADR.17)

(9) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa podmienok uvedených v technickej norme18) alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy pneumatík. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použiť dušu do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky možno použiť len v tej istej alebo nižšej rýchlostnej kategórii a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií sa musí pôvodné označenie odstrániť a nahradiť novým trvalým označením. Ak nemožno po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí sa označenie "TUBELESS" na obidvoch bočniciach pneumatiky odstrániť. Pripúšťa sa použitie duše v prípadoch drobných prepichov alebo drobných poškodení behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.

(10) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol Q s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis "REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.

(11) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, okrem vozidiel záchrannej služby, zakázané.

(12) Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia musia byť schváleného typu a môžu sa použiť iba na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia nesmú byť poškodené do takej miery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle.

(13) Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu. Kategóriou použitia sa rozumie
a) normálna cestná pneumatika,
b) špeciálna pneumatika
1. pneumatika na špeciálne použitie, napríklad na zmiešané použitie na cestu a mimo nej,
2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,
c) pneumatika na jazdu na snehu ("M+S", "M.S." alebo "M & S"),
d) náhradné pneumatiky na dočasné použitie.

§ 6
Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok

(1) Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí v prípade použitia zvukového výstražného zariadenia, zvláštneho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.

(2) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musí byť hladina akustického tlaku vozidiel alebo súprav s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu rovnajúca sa alebo menšia ako medzné hodnoty ustanovené pre príslušnú kategóriu vozidla.

(3) Vozidlo nesmie počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas prevádzky vozidla.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na vozidlá s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu.

§ 7
Svetelné zariadenia vozidiel

(1) Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené ES.

(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nesmú byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenie podľa tohto paragrafu sa nepovažuje zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla19) a systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa osobitného predpisu20) alebo podľa predpisu EHK č. 107.5)

(3) Na vozidlá možno dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanitných vozidiel, hasičských vozidiel a vozidiel hromadnej osobnej dopravy, napríklad presvetlené smerové a číselné tabule. Na sanitných vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom "AMBULANCIA" a na hasičských vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom "HASIČI" svietiacim dopredu neprerušovaným bielym svetlom alebo červeným svetlom, ktoré smie byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných zariadení. Tieto nápisy svietiace dopredu môžu byť vyhotovené aj zrkadlovo. Montáž je možná iba za predpokladu, že nebudú vyžarovať v uhle 15 o smerom von od obrysu vozidla dopredu červené svetlo a dozadu biele svetlo okrem nápisu "AMBULANCIA" a "HASIČI" spoločne s použitím zvláštnych výstražných zariadení.

(4) Zariadenia podľa odseku 3 musia byť na vozidle umiestnené tak, aby nebol narušený výhľad z miesta vodiča ani ustanovená geometrická viditeľnosť ostatných svetelných zariadení a musia vyžarovať neprerušované svetlo nepremennej farby.

(5) Ustanovenie odseku 3 neplatí pre svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na
a) osvetlenie ložnej plochy vozidla,
b) osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vozidlá,
c) zadnej časti ťahača návesu na osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav,
d) osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne mimo pozemných komunikácií,
e) hľadanie (hľadací svetlomet),
f) vykonávanie práce (pracovné svetlomety).

(6) Zariadenia podľa odseku 5 nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky. Ich činnosť musí byť v zornom poli vodiča signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom.

(7) Vozidlá s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou, napríklad čelnou radlicou na odhŕňanie snehu zakrývajúcou predné osvetlenie vozidla, musia byť vybavené doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(8) Vozidlá, ktoré nie sú vybavené vlastným vonkajším svetelným zariadením, napríklad pracovné stroje, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami plniacimi technické požiadavky príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla, s príslušným zdrojom elektrického napätia. Ak sú tieto vozidlá ťahané na pozemných komunikáciách, musí byť súprava svetelných zariadení vybavená prepojovacím káblom zodpovedajúcej dĺžky s vidlicou umožňujúcou prepojenie s ťažným vozidlom. Držiaky tejto súpravy musia byť umiestnené tak, aby po nasadení súpravy boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla.

(9) Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením, najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vozidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, aby po nasadení boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.

(10) Činná plocha každého svetelného zariadenia nesmie byť v cestnej premávke zakrytá alebo nadmerne znečistená; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa odsekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety, napríklad pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.

(11) Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.

§ 8
Zapojenie vozidiel
do jazdných súprav a ich prevádzka

(1) Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.21)

(2) Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 smie byť zapojené prípojné vozidlo kategórie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vyhovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plochy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šírku prípojného vozidla, nebol ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozidiel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.

(3) Zapojenie vozidiel do jazdných súprav, okrem ťahania prívesov kategórie O1 a O2 s nájazdovou brzdou, z hľadiska ABS je možné v týchto kombináciách:
a) ťažné vozidlo s ABS a prípojné vozidlo s ABS,
b) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo bez ABS,
c) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo s ABS pod podmienkou, že ťažné vozidlo je vybavené zariadením umožňujúcim napojiť a kontrolovať bezchybnú funkciu ABS prípojného vozidla.

(4) Vozidlá kategórie R nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

(5) Za vozidlo kategórie PS nemôže byť zapojené žiadne prípojné vozidlo, ak pri schválení vozidla nebolo určené inak, napríklad pri preprave žacieho adaptéra za obilným kombajnom alebo zberacou mláťačkou.

(6) Vozidlá kategórie S nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

§ 9
Rýchlosť vozidla a zariadenia
obmedzujúce rýchlosť

(1) Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla ustanovená výrobcom vozidla.

(2) Ak výrobca vozidla ustanovil pre vozidlo mimo pozemných komunikácií vyššiu rýchlosť vozidla, ako je povolené v cestnej premávke, napríklad pre štvorkolky alebo nosiče pracovných adaptérov, potom v cestnej premávke nesmie byť prekročená rýchlosť vozidla uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

(3) Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobitného predpisu, 22) ak v ňom nie je ustanovené inak. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vo vozidle musí byť zaplombované alebo inak zabezpečené tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii.

(4) Vozidlá kategórie T1 až T4 a C1 až C4 musia byť vyrobené tak, aby ich najväčšia rýchlosť počas prevádzky v cestnej premávke neprevýšila 40 km.h-1; v prípade vozidiel kategórie T2, T4.1, C2 a C4.1, ak pomer výšky ťažiska traktora23) meranej od zeme a priemerného najmenšieho rozchodu kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom najväčšia rýchlosť vozidla nesmie prevýšiť 30 km.h-1.

(5) Vozidlá kategórie T5, C5 a PS musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km.h-1; to neplatí pre vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.24)

§ 10
Výstražné zariadenia pre spätný chod

(1) Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3, 5 t kategórie M a N, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť od 1. júla 2010 vybavené doplnkovým zvukovým výstražným zariadením umiestneným v zadnej časti vozidla, ktoré pri zaradenom spätnom chode a pri chode motora vydáva prerušované výstražné zvukové znamenie. Hladina zvuku tohto zariadenia meraná v strednej pozdĺžnej rovine vozidla vo výške 1, 20 m nad pozemnou komunikáciou a 2 m za zadnou časťou vozidla musí byť vyššia ako vonkajší zvuk za zadnou časťou vozidla pri otáčkach motora odpovedajúcich ľ otáčok najväčšieho výkonu motora, najviac však 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) prerušovaného zvukového znamenia musí byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nesmie byť dlhšie ako 0, 6 s.

(2) Výstražným zariadením podľa odseku 1 nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.

§ 11
Označovanie vozidiel

(1) Každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom výrobcu vozidla; to neplatí, ak vozidlu bola podľa § 111 zákona udelená výnimka z tejto povinnosti.

(2) Pri viacstupňovej výrobe v druhom a ďalších nasledujúcich stupňoch výroby vozidla musí byť vozidlo označené aj doplnkovým štítkom obsahujúcim požadované údaje, umiestneným pri výrobnom štítku podľa odseku 1.

(3) Vozidlá musia byť označené tiež špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25) Toto označenie musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.

(4) Vozidlá, okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, LS, musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.

(5) Vozidlá so vznetovým motorom musia mať na štítku vyznačenú hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie; to neplatí pre vozidlá
a) kategórie L,
b) kategórie PS, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 40 km.h-1,
c) ktorým bola udelená výnimka podľa § 111 zákona.

(6) Vozidlá vybavené spájacím zariadením musia byť označené štítkom ustanoveným technickými požiadavkami, podľa ktorého bolo toto spájacie zariadenie homologizované alebo schválené; to neplatí pre vozidlá kategórie S. Pre vozidlá kategórie R sa uvedená povinnosť vzťahuje len na vozidlá prvýkrát uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 1. júla 2010.

(7) Informatívne štítky umiestnené na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sú potrebné na obsluhu vozidla a cestujúcich, ak nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v štátnom jazyku.

(8) Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5, 5 t kategórie N musí mať vpredu v zornom poli vodiča zariadenie na vyznačenie najväčšej šírky vozidla alebo súpravy. Toto zariadenie musí byť aspoň v smere jazdy vozidla poddajné tak, aby sa vychýlilo pri pôsobení sily 45 N alebo menšej na voľný koniec zariadenia.

(9) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu EHK č. 110;5) vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

(10) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom "LPG" podľa prílohy č. 16 k predpisu EHK č. 67;5) vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takým identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

(11) Vozidlá kategórie M2 a M3
a) vo vnútri v blízkosti predných dverí musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 15 mm a číslicami s výškou najmenej 25 mm oznamujúcimi maximálny počet miest na sedenie, maximálny počet miest na státie a maximálny počet vozíkov pre osoby s telesným postihnutím,
b) v priestore v blízkosti vodičov, ktoré je jasne viditeľné pre vodiča, musia byť označené písmenami alebo piktogramami s výškou 10 mm a číslicami s výškou najmenej 12 mm oznamujúcimi hmotnosť batožiny, ktorá sa môže prevážať vo vozidle, ak je vozidlo zaťažené maximálnym počtom cestujúcich a členov osádky, pričom vozidlo neprevyšuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a ani najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy,
c) zvnútra a aj zvonku vozidla v blízkosti každého núdzového východu musia byť označené nápisom "Núdzový východ" alebo "Núdzový východ - Emergency exit" doplneným jedným zo symbolov uvedených v osobitnom predpise, 26)
d) priestor pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritné sedadlá vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou musia byť označené príslušným piktogramom uvedeným v predpise EHK č. 1075) alebo v osobitnom predpise20) viditeľným zvonku na prednej ľavej strane vozidla, ako aj v blízkosti príslušných obslužných dverí a vo vnútri v blízkosti priestoru pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritných sedadiel vyhradených pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,
e) hasiace prístroje a autolekárničky, ak sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu, napríklad umiestnením vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom, musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade havarijnej situácie,
f) povinne vybavené miestami s bezpečnostnými pásmi musia mať každé také miesto na sedenie viditeľne označené piktogramom podľa osobitného predpisu.27)

(12) Označenie na vozidle nesmie
a) prekrývať údaje uvádzané výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidla, napríklad výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES, značky typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizačné značky, číslo motora a prevodovky, údaje o hmotnostiach a iné identifikátory a označenia uvádzané na vozidle a na jeho komponentoch, systémoch a samostatných technických jednotkách,
b) spôsobiť koróziu kovových častí vozidla,
c) mať vplyv na tuhosť, priľnavosť a farbu náteru.

§ 12
Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom

(1) Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:
a) pri úniku plynu a poruche plynového zariadenia musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily musia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, ak nie sú zaisťované samočinne,
b) v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vybavených nezávislým vykurovaním musí byť nezávislé vykurovanie mimo prevádzky,
c) obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať iba do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do na to určených nádob,
d) tlakové nádoby s plynom na vozidle nesmú byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla,
e) v prípade, ak v priebehu prevádzky vozidla vznikne porucha uvedená v odseku 2, musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia.

(2) Za poruchu plynového zariadenia podľa odseku 1 písm. e) sa považuje najmä
a) unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,
b) trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
c) trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
d) porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia tlakových nádob s plynom,
e) ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
f) prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

§ 13
Prevádzka zvláštnych vozidiel

(1) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nesmie byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie. Jeho zásobníky, pracovné nástroje, napríklad nakladacia lopata, paletizačné vidly, musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.

(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo s výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2, 55 m alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

(3) Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(4) Na pozemných komunikáciách sa smú používať pásové vozidlá, iba ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami vysokými najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nesmú byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.

(5) Na pozemných komunikáciách sa smú používať snežné pásové vozidlá, ako sú napríklad snežné rolby, snežné ratraky, snežné skútre len v prípade, ak je povrch pozemnej komunikácie pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu pozemnej komunikácie.

(6) Pracovné svietidlá, svetlomety a obdobné zariadenia nie je prípustné používať počas obvyklej cestnej premávky.

(7) Vozidlá, ktoré z hľadiska konštrukcie nemôžu byť vybavené vlastným vonkajším osvetlením, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení podľa § 7 ods. 8.

(8) V prípade vozidiel alebo jazdných súprav, pri ktorých vzdialenosť predného obrysu od stredu volantu presahuje 4 m, musí byť ich výhľad z miesta ležiaceho mimo cesty, napríklad pri prejazde neprehľadnými križovatkami, zabezpečený pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(9) V prípade jazdných súprav traktora a pracovného stroja musí byť zabezpečený dostatočný výhľad spätnými zrkadlami traktora.

(10) Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a výmenné nadstavby, ktoré nespĺňajú predpísané technické požiadavky, napríklad z hľadiska vonkajších výčnelkov alebo osvetlenia, môžu byť ustanovené ďalšie podmienky, obmedzenia alebo zákazy prevádzky za zníženej viditeľnosti. Tieto podmienky, obmedzenia alebo zákazy sú uvedené v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

§ 14
Prevádzka nadrozmerných vozidiel

Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4, 3 m, alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu, 25) ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje iba vzadu. Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25)

§ 15
Doplnkové príslušenstvo vozidla

(1) Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1, 40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, okrem výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(2) Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nesmú presahovať pôdorysný obrys vozidla, okrem zadnej časti vozidla, a nesmú mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2, 50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28) Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať spomaleniu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnotu 6 G. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(3) Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, aby nepresahovala alebo netvorila obrys vozidla a aby bola od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.

(4) Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácii musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27.5)

(5) Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.29) Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.

(6) Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musia byť homologizované podľa predpisu EHK č. 22.5) Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla. Za ochrannú prilbu sa považuje tiež bezpečnostná kabína alebo ochranný bezpečnostný rám vozidiel, ak je vozidlo vybavené bezpečnostnými zádržnými systémami. Ochranná prilba cyklistov a kolobežkárov musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.30)

Povinná výbava vozidla
§ 16

(1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú:
a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
b) bezpečnostný reflexný odev, 31) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
c) náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru32) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu33) nebolo určené inak; náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené; spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N,
d) lekárnička podľa osobitného predpisu;34) v prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto písmena platí aj pre vozidlá kategórie L3e až L5e a L7e,

e) protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie N3.

(2) Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na
a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

(3) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie Rb2 až Rb4 je náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Na povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) obdobne.

(4) Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3, 5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s tromi a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

(5) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie
a) M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, 35) ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
b) M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
c) N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
d) M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

(6) Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali spomaleniu najmenej 6 G pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Technická nespôsobilosť vozidla
§ 17

(1) Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

(2) Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak
a) nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
b) účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
c) stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
d) výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
e) zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
f) časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
g) účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
h) nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
i) vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
j) náprava alebo nápravy, alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
k) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
l) prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche s veľkosťou väčšou ako 20 mm,
m) koleso nie je dostatočne pripevnené,
n) je zjavne vážne poškodené pruženie,
o) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
p) sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
q) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
r) je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
s) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
t) vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
u) niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
v) je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
w) vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
x) plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,
y) je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
z) je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn, 36)
aa) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

Zvláštne výstražné svietidlá
a zvláštne výstražné znamenia

§ 18
Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá
oranžovej farby

(1) Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2) Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť okrem predpísaných ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vybavené
a) motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na pozemnej komunikácii alebo krajnici počas neuzavretej cestnej premávky,
b) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
c) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
d) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla, alebo príslušný cestný správny orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu, 37)
e) pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,
f) motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 30 km.h-1,
g) vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).

(3) Vozidlá, na ktorých poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky, môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré smie byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.

(4) Iné vozidlá, ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3, nesmú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby.

§ 19

Schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení
(1) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa týchto technických požiadaviek:
a) predpisu EHK č. 65, 5)
b) predpisu EHK č. 105) alebo osobitného predpisu, 38)
c) predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(2) Zvláštne zvukové výstražné znamenia musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 28, 5) pričom ich spodná hladina zvuku musí byť najmenej 105 dB(A).

(3) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené
a) na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny,
b) tak, aby vždy aspoň jedno svietidlo bolo na vodorovnej pozemnej komunikácii priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad pozemnou komunikáciou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetelného zdroja,
c) tak, aby vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja výstražného svetla neboli iné svetelné zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.

(4) Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť naviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby, umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Usporiadanie svietidiel musí byť v jednom rade a na vozidle musia byť umiestnené horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel smie presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku. Toto usporiadanie svietidiel môže byť nahradené doplnkovými zvláštnymi svietidlami usporiadanými do štvorca s najviac piatimi svietidlami na jednej strane štvorca, ktoré sa umiestňujú na vozidlo vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine; svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy musia byť umiestnené najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nesmú presahovať horný obrys vozidla. Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby nesmie byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným znamením.

(5) Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu môže byť vybavené ďalším jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby umiestnených a svietiacich vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy najviac 1 500 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi svetlo modrej farby musí byť vybavené aj zvláštnym zvukovým výstražným znamením. Frekvencia zmien výšky tónu môže byť premenlivá.

(6) Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení vyžarujúcich prerušovaný tok svetla musí byť nezávislá od ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vozidla a musí byť ľahko a spoľahlivo kontrolovateľná z miesta vodiča oznamovačom okrem zvláštnych výstražných svietidiel upevnených na karosériu vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača.

(7) Vozidlá podľa odseku 5 môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104, 5) ktoré upozorňuje na zvláštny charakter používania takého vozidla v cestnej premávke, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie a vzadu červené alebo žlté odrazové značenie.

(8) Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla v časti "Ďalšie úradné záznamy". Zápis vykonáva výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke alebo schvaľovací úrad; to platí len pre vozidlá uvedené v § 18 ods. 2 a 3 a pre vozidlá s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu.39) Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača sa nezaznamenávajú do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla.

(9) Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstražným svietidlom nemá záznam v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla podľa odseku 8, nemôže v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlo.

(10) Schvaľovací úrad vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel podľa odseku 8 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla.

(11) Žiadosť sa podáva za každé vozidlo samostatne a obsahuje
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, ak ide o
1. fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN,
8. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, ak je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
c) odôvodnenie vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom.

(12) Prílohou k žiadosti sú:
a) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
b) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania s uvedením homologizačných značiek zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia podmienok podľa tejto vyhlášky.

Zvláštne technické požiadavky na konštrukciu
ostatných vozidiel, nemotorových pracovných
strojov a nemotorových vozidiel ťahaných
alebo tlačených peši idúcou osobou

§ 20
Spoločné ustanovenie

(1) Medzi ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu podľa § 3 ods. 8 zákona, patria najmä
a) záprahové vozidlá,
b) bicykle,
c) bicykle s pomocným motorčekom,
d) kolobežky,
e) kolobežky s pomocným motorčekom,
f) vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím,
g) ručné vozíky,
h) motorové ručné vozíky,
i) jednonápravové traktory s prívesom,
j) iné, ako sú uvedené v písmenách a) až i).

(2) Vozidlo podľa odseku 1 prevádzkované v cestnej premávke musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 21 až 30.

(3) Vozidlá podľa odseku 1 nesmú byť počas prevádzky zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia, prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

§ 21
Záprahové vozidlo

(1) Záprahové vozidlo je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré je ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča alebo je ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom. Záprahové vozidlo je určené predovšetkým na prepravu nákladu.

(2) Záprahové vozidlo nesmie presahovať tieto rozmery:
a) celkovú dĺžku bez oja 10 m,
b) celkovú dĺžku s nákladom a záprahom 16 m,
c) celkovú šírku 2, 2 m,
d) celkovú výšku s nákladom 3, 8 m.

(3) Ak celková šírka záprahového vozidla podľa odseku 2 písm. c) presahuje 2 m, záprahové vozidlo musí byť vybavené sedadlom pohoniča. Najväčšia prípustná celková hmotnosť záprahového vozidla sa prispôsobuje výkonu záprahu s prihliadnutím na druh a stav pozemnej komunikácie a jej sklon, na dĺžku prepravnej vzdialenosti a na konštrukciu záprahového vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť záprahového vozidla s nákladom s jedným záprahom nesmie prevýšiť 2 t.

(4) Záprahové vozidlo musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú z miesta pre pohoniča. Ak záprahové vozidlo nie je vybavené sedadlom pohoniča, musí byť prispôsobené na riadenie a ovládanie brzdy z pravej strany pešo idúcim pohoničom. Účinnosť brzdy musí byť taká, aby pri plne naloženom záprahovom vozidle spoľahlivo zabránila pretáčaniu kolies na svahu so sklonom 18 %.

(5) Záprahové vozidlo musí byť vybavené vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru a vzadu dvoma odrazovými sklami červenej farby rovnakého typu tvaru rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany najmenej 150 mm podľa predpisu EHK č. 3, 5) upevnenými tak, aby jeden vrchol trojuholníka bol hore a protiľahlá strana bola vodorovná; odrazové sklá sú umiestnené čo najbližšie k bočným obrysom záprahového vozidla v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie.

(6) Záprahové vozidlo musí byť vybavené na každej strane vozidla najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu EHK č. 3.5)

(7) Odrazové sklá nesmú byť nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie; ak konštrukcia a tvar záprahového vozidla neumožňujú dodržať najväčšiu výšku 900 mm, môžu byť odrazové sklá najviac 1 500 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

(8) Za zníženej viditeľnosti musí byť záprahové vozidlo vybavené
a) vpredu svietidlom s bielym svetlom na strane privrátenej ku stredu pozemnej komunikácie alebo dvoma svietidlami s bielym svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú šírku,
b) vzadu dvoma svietidlami s červeným svetlom na každej strane vozidla vyznačujúcimi jeho najväčšiu obrysovú šírku.

(9) Svetlo svietidla podľa odseku 8 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(10) Záprahové vozidlo musí byť na zadnej časti vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.5)

(11) Ak kolesá záprahového vozidla nie sú vybavené pneumatikami ani plnými gumovými obručami, šírka kovových obručí musí byť najmenej 70 mm. Kovové obruče nemôžu mať na povrchu ostré výstupky, výčnelky, hroty ani ostré hrany, ktoré by mohli poškodzovať pozemné komunikácie. Záprahové vozidlo určené výhradne na prevádzku v cestnej premávke musí mať vždy kolesá vybavené pneumatikami alebo plnými gumovými obručami.

(12) Ak je záprahové vozidlo vybavené sedadlom pohoniča, musí byť vybavené oporou nôh a zábradlím vysokým najmenej 800 mm, ktoré musí byť umiestnené pred sedadlom pohoniča. Sedadlo, ak je ním vozidlo vybavené, musí mať zadné operadlo a postranné operadlá. Ak treba na miesto pre pohoniča nastupovať, musí byť vozidlo vybavené schodíkmi umiestnenými na pravej strane záprahového vozidla.

(13) Vonkajší povrch záprahového vozidla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

§ 22
Bicykel

(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom zakrivenia najmenej 3, 2 mm; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom najmenej 3, 2 mm v jednej rovine a v druhej rovine na ňu kolmej najmenej 2 mm,
d) maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja,
e) zadným odrazovým sklom červenej farby spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, 40) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy41) alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k nej vo výške 250 - 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii +- 15 o a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou +- 5 o; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu, 42)
f) predným odrazovým sklom bielej farby, 40) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa v prípade stojaceho kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 40 mm, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii +- 15 o a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou +- 5 o; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu, 42)
g) odrazovými sklami oranžovej farby40) na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti, 42)
h) na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby40) na každej strane kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 20 mm, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.42)

(2) Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:
a) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;41) svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu pozemnej komunikácie vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne alebo neúmyselne zásahom cyklistu meniť; ak je pozemná komunikácia dostatočne a súvislo osvetlená, môže byť svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielej farby,
b) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, 41) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. e). Zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,
c) zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1, 5 hodiny bez prerušenia.

(3) Za bicykel sa smie pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 800 mm, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e) čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby podľa odseku 1 písm. h) na každej strane kolesa. Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom podľa odseku 2 písm. b).

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na bicykel prevádzkovaný v cestnej premávke účastníkom športovej akcie.

(5) Svetlo svietidla podľa odseku 2 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(6) Bicykel môže byť vybavený
a) blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán,
b) krytom reťaze,
c) pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa,
d) nosičom batožiny.

(7) Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy.

(8) Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nesmie ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.

(9) Bicykel vybavený postrannými pomocnými kolieskami nemožno používať na prevádzku v cestnej premávke.

(10) Pneumatiky a ráfiky nesmú vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

(11) Vonkajší povrch bicykla nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

(12) Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 23.

(13) Bicyklom sa rozumie aj trojkolka, viackolka a viacsedadlové bicykle, napríklad tandemy poháňané ľudskou silou. Trojkolka a viackolka musia byť vybavené aspoň jedným svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.41) Zadné svietidlo musí byť pevne umiestnené na ľavej strane vo výške 250 - 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

§ 23
Bicykel s pomocným motorčekom

(1) Najväčšia konštrukčná rýchlosť bicykla s pomocným motorčekom nesmie prevyšovať 25 km.h-1.

(2) Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v § 22.

(3) Montáž pohonného systému, ako sú napríklad motor, nádrž paliva alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.

(4) Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0, 25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km.h-1 alebo aj skôr, keď cyklista prestane šliapať do pedálov.

(5) Hladina vonkajšieho zvuku bicykla s pomocným motorčekom meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie L nesmie prevyšovať 66 dB(A).

§ 24
Kolobežka

(1) Kolobežkou je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré je ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel.

(2) Kolobežka určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické požiadavky ustanovené pre bicykel v § 22.

§ 25
Kolobežka s pomocným motorčekom

(1) Kolobežka s pomocným motorčekom musí naďalej zachovávať pôvodný charakter kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček.

(2) Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické požiadavky ustanovené pre bicykel s pomocným motorčekom v § 23.

§ 26
Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím

(1) Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím je vozidlo na prepravu osoby s telesným postihnutím s ručným alebo motorickým pohonom. Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím na motorický pohon musí primerane spĺňať technické požiadavky podľa technickej normy.43)

(2) Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím nesmie presahovať
a) celkovú šírku 1 m,
b) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 450 kg.

(3) Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím určený na prevádzku v cestnej premávke, ak to konštrukcia dovoľuje, musí byť vybavený vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby rovnakého typu a vzadu dvoma odrazovými sklami červenej farby rovnakého typu, ktoré spĺňajú najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.40) Odrazové sklá nesmú mať trojuholníkový tvar a musia byť umiestnené symetricky čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 500 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

(4) Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím určený na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavený na každej strane vozíka jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby iného ako trojuholníkového tvaru, ktoré spĺňa najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.40) Ak je vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím vybavený lúčovými kolesami, môžu byť tieto odrazové sklá na lúčoch kolesa. Plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu dlhú najmenej 20 mm. Odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík.

(5) Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím vybavený vpredu na strane privrátenej k stredu pozemnej komunikácie svietidlom s bielym svetlom a vzadu svietidlom s červeným svetlom, ktoré spĺňajú najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;41) svietidlá môžu byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

(6) Svetlo svietidla podľa odseku 5 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(7) Vozík na prepravu osoby s telesným postihnutím musí mať aspoň jednu brzdu ľahko, rýchlo a bezpečne ovládateľnú z miesta vodiča. Účinnosť brzdy musí byť taká, aby pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozíka spoľahlivo zabránila pretáčaniu kolies na svahu so sklonom 18 %.

(8) Hladina vonkajšieho zvuku vozíka na prepravu osoby s telesným postihnutím vybaveného motorickým pohonom meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie L nesmie prevyšovať 80 dB(A).

(9) Vonkajší povrch vozíka na prepravu osoby s telesným postihnutím nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

§ 27
Ručný vozík

(1) Ručný vozík je vozidlo určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou.

(2) Ručný vozík, ktorého celková šírka presahuje 600 mm, používaný na prevádzku v cestnej premávke okrem detských kočíkov, musí byť vybavený odrazovými sklami, ktoré spĺňajú najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, 40) a to
a) dvojnápravový vozík vpredu dvoma odrazovými sklami bielej farby a vzadu dvoma odrazovými sklami červenej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru; odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie,
b) jednonápravový vozík vpredu aj vzadu dvojicou odrazových skiel červenej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru; odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

(3) Počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť ručný vozík, ktorého celková šírka presahuje 600 mm, vybavený na ľavej a pravej strane svietidlami s bielym svetlom; svietidlá môžu byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

(4) Svetlo svietidla podľa odseku 3 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5) Ručný vozík, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 400 kg, musí byť vybavený aspoň jednou brzdou.

(6) Vonkajší povrch ručného vozíka nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.

§ 28
Motorový ručný vozík

(1) Motorový ručný vozík je vozidlo určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou.

(2) Motorový ručný vozík nesmie presahovať
a) celkovú dĺžku bez vodiaceho oja 3 m,
b) celkovú šírku 1, 8 m,
c) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 3 t,
d) najväčšiu konštrukčnú rýchlosť 6 km.h-1.

(3) Motorový ručný vozík musí byť vybavený svietidlami s obrysovými svetlami, dvoma odrazovými sklami bielej farby vpredu, dvoma odrazovými sklami červenej farby vzadu a najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby rovnakého typu iného ako trojuholníkového tvaru podľa predpisu EHK č. 3.5) Odrazové sklá musia byť umiestnené symetricky, čo najbližšie k bočným obrysom vozíka v rovnakej výške nad rovinou pozemnej komunikácie, ale nie nižšie ako 250 mm a nie vyššie ako 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie.

(4) Svetlo svietidla podľa odseku 3 musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

(5) Motorový ručný vozík musí byť vybavený brzdovým zariadením umožňujúcim plynule odstupňovateľné ovládanie brzdného účinku, pričom vodič nesmie zložiť ruky z riadenia. Brzdové zariadenie musí za neprítomnosti vodiča udržať stojace vozidlo v pokoji na svahu so sklonom najmenej 18 %; ak je zaručený predpísaný brzdný účinok, je prípustný brzdný systém pôsobiaci prostredníctvom ovládania akcelerácie alebo pri elektricky poháňaných vozíkoch prerušením dodávky elektrického prúdu.

(6) Motorový ručný vozík musí byť vybavený zariadením proti jeho neoprávnenému použitiu. Riadiace a ovládacie zariadenie sa musí samočinne vyradiť z činnosti, ak z neho vodič zloží obidve ruky a súčasne sa musí uviesť do činnosť brzdové zariadenie.

(7) Hladina vonkajšieho zvuku motorového ručného vozíka meraná podľa podmienok ako pri vozidle kategórie T nesmie prevyšovať 80 dB(A).

(8) Vonkajší povrch motorového ručného vozíka nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.

§ 29
Jednonápravový traktor s prívesom

(1) Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť iba taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora bez prívesu je v cestnej premávke zakázaná.

(2) Jednonápravový traktor s prívesom nesmie presahovať
a) celkovú dĺžku 4 m,
b) celkovú šírku 1, 6 m,
c) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 1, 5 t,
d) najväčšiu konštrukčnú rýchlosť 20 km.h-1.

(3) Jednonápravový traktor s prívesom musí byť vybavený zariadením na prevádzkové a parkovacie brzdenie najmenej na jednom vozidle jazdnej súpravy. Toto zariadenie môže mať spoločné časti. Zariadenie na parkovacie brzdenie musí byť výhradne mechanické.

(4) Brzdný účinok prevádzkovej brzdy musí umožniť také brzdenie, aby sa dosiahlo stredné brzdné spomalenie najmenej 2 m.s-2 bez prekročenia najvyššej prípustnej sily na ovládací mechanizmus a bez blokovania kolies. Účinok parkovacieho brzdenia musí spoľahlivo udržať plne naložený príves v pokoji na svahu so sklonom najmenej 12 %. Účinok brzdenia sa hodnotí pri prevádzkovej a najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy. Najväčšia prípustná sila na ovládacích mechanizmoch parkovacieho a prevádzkového brzdenia nesmie prevyšovať
a) na ovládacích páčkach ručných riadidiel 60 N,
b) na páke ovládanej jednou rukou 250 N,
c) na pedáli 400 N.

(5) Jednonápravový traktor s prívesom môže byť vybavený predným zariadením vonkajšieho osvetlenia na ťažnom alebo prípojnom vozidle, ktoré z hľadiska vyhotovenia a umiestnenia musí primerane zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlá kategórie T a R. Ak jazdná súprava nie je vybavená zariadením na vonkajšie osvetlenie a svetelnú signalizáciu, prevádzka v cestnej premávke počas zníženej viditeľnosti je zakázaná.

(6) Prípojné vozidlo v zadnej časti musí byť vybavené odrazovými sklami, ktoré musia primerane zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlá kategórie T a R.

(7) Hladina vonkajšieho zvuku musí zodpovedať technickým požiadavkám ustanoveným pre vozidlo kategórie T.

(8) Vyústenie výfukového potrubia jednonápravového traktora s prívesom musí smerovať tak, aby minimalizovalo možnosť vdychovania spalín vodičom.

(9) V prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť prevyšuje 400 kg, musí byť jednonápravový traktor vybavený zariadením na spätný chod, ktoré je ovládateľné z miesta vodiča.

(10) Spájacie zariadenie jednonápravového traktora musí zabezpečiť príves proti samovoľnému uvoľneniu dvojitou mechanickou poistkou.

(11) Pri dielcoch, súčastiach, celkoch a skupinách používaných alebo určených pre jednonápravový traktor a príves nesmie byť použitý materiál obsahujúci azbest.

(12) Vonkajší povrch jednonápravového traktor a prívesu nesmie mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou mohli spôsobiť poranenia osôb.

(13) Elektrická inštalácia musí byť izolovaná a vedená tak, aby sa zamedzilo samovoľnému poškodeniu alebo vzniku skratu.

(14) Jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.5)

§ 30
Iné vozidlá

Iné vozidlá, ako sú uvedené v § 21 až 29, sa môžu prevádzkovať v cestnej premávke, iba ak je zaručená ich vysoká miera bezpečnosti v cestnej premávke. Tieto vozidlá musia byť vybavené takou reflexnou úpravou povrchu, prípadne svietidlami alebo obsluhujúce osoby týchto vozidiel musia byť vybavené takými reflexnými alebo odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve, 42) aby za hustej premávky alebo zníženej viditeľnosti boli ostatným účastníkom cestnej premávky neprehliadnuteľní.

§ 31
Záverečné ustanovenie

(1) Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa nevzťahujú na vozidlá, ich systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, ktoré ich výrobcovia umiestňujú na trh v inom členskom štáte Európskej únie, v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácii a v Turecku.

(2) Touto vyhláškou nie sú dotknuté osobitné predpisy o typovom schvaľovaní ES vozidiel44) a ich uvádzaní na trh, do evidencie a do prevádzky v cestnej premávke.

(3) Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev45) pod číslom notifikácie 2009/0316/SK.

§ 32
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. novembra 2009.

Ľubomír Vážny v. r.

1) Napríklad zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2008 Z. z. o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
2) Napríklad STN EN 12642 Zabezpečovanie nákladu na cestných vozidlách. Konštrukcia komerčných vozidiel. Minimálne požiadavky.
3) Napríklad STN EN 12640 Zabezpečenie tovaru na cestných vozidlách. Viazacie body na úžitkových vozidlách na prepravu tovaru. Minimálne požiadavky a skúšanie.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2006 Z. z. o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí.
5) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
6) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné zasklievacie materiály na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.
8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/2007 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 371/2006 Z. z. o technických požiadavkách na palivové nádrže a zadné ochranné zariadenia motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.
10) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3/1, 5. 1. 2005).
11) Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb.).
12) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
13) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.
14) § 8 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
15) STN EN 1501-1 Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu.
16) § 38 zákona č. 8/2009 Z. z.
17) Vyhláška č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení neskorších predpisov.
18) STN 63 1912 Obnovovanie a opravy plášťov pre motorové a prípojné vozidlá.
19) § 123 zákona č. 8/2009 Z. z.
20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2007 Z. z.
21) Bod 4 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.
23) STN ISO 789-6 (30 0446) Poľnohospodárske traktory. Skúšobné metódy. Časť 6: Ťažisko.
24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel.
25) § 5 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z.
26) Bod 3.4 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
27) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórii.
28) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.
29) § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30) Napríklad STN EN 1078 Prilby pre cyklistov a pre používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ., STN EN 1080 Prilby proti nárazom pre malé deti.
31) Napríklad STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (Konsolidovaný text).
32) § 3 ods. 3 a § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.
34) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.
35) Napríklad STN EN 3-8 Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 barom alebo je nižší a STN EN 3-9 Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2 , STN EN 3-6 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až časť 5, STN EN 3-6/A1 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až časť 5, STN EN 3-7 + A1 2008 Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, požiadavky na vlastnosti a skúšobné metódy (Konsolidovaný text).
36) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.
37) § 8 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
39) § 40 zákona č. 8/2009 Z. z.
40) STN ISO 6742-2 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 2. časť: Odrazové zariadenia.
41) STN ISO 6742-1 Bicykle. Osvetľovacie a odrazové zariadenia. Fotometrické a fyzikálne požiadavky. 1. časť: Osvetľovacie zariadenia.
42) Napríklad STN EN 13356 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky, STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (Konsolidovaný text).
43) STN EN 12184 Elektrické invalidné kreslá, skútre a ich nabíjačky. Požiadavky a skúšobné metódy.
44) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2009 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2009 Z. z.
45) Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 20) v platnom znení.


Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...