Vyhláška o spôsobe označovania platby dane - Vyhláška č. 378/2011 Z. z. - úplné znenie


Tip: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 4. 1. 2012)

Print Friendly and PDF

(o spôsobe označovania platby dane)
Autor: Ministerstvo financií SR
Platnosť od: 8.11.2011
Účinnosť od: 1.1.2012

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 121/2011 strana 3319

NA ZÁKLADE:
563/2009 Z.z.
§ 55 ods. 4;


OBLASŤ: Finančné právo

378/2011 Z.z.


VYHLÁŠKA


Ministerstva financií Slovenskej republiky


z 28. októbra 2011


o spôsobe označovania platby daneMinisterstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Platba dane1) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, sa označí
a) číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b) číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu, 2)
c) variabilným symbolom,
d) sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e) informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

(2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

(3) Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých
1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

§ 2

Pri platbe dane
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b) bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 2.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.
1) § 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).Príloha č. 1
k vyhláške č. 378/2011 Z. z.


TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM


Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 iná platba dane,

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 január,
02 február,
03 marec,
04 apríl,
05 máj,
06 jún,
07 júl,
08 august,
09 september,
10 október,
11 november,
12 december,

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 1. štvrťrok,
42 2. štvrťrok,
43 3. štvrťrok,
44 4. štvrťrok,

3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 1. polrok,
22 2. polrok,

4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 378/2011 Z. z.


TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA
VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM


Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde
a) SD označuje druh spotrebnej dane
10 minerálny olej,
20 tabakové výrobky,
30 lieh,
40 víno,
50 pivo,
60 elektrina,
70 uhlie,
80 zemný plyn,

b) DS označuje druh daňového subjektu
01 prevádzkovateľ daňového skladu,
02 oprávnený príjemca,
03 odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
04 malý samostatný pivovar,
05 liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
06 registrovaný odosielateľ,
07 malý výrobca vína,
08 užívateľský podnik,
09 zásielkový obchod,
10 platiteľ dane z elektriny,
11 platiteľ dane z uhlia,
12 platiteľ dane zo zemného plynu,
13 platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
88 zahraničná osoba,
99 iný,

c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,

d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 január,
02 február,
03 marec,
04 apríl,
05 máj,
06 jún,
07 júl,
08 august,
09 september,
10 október,
11 november,
12 december,

e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.