Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe - Zákon č. 51/1988 Zb. - úplné znenie

Tip: Banský zákon - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 4. 11. 2010)

Print Friendly and PDF

(o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe)
Autor: Slovenská národná rada
Platnosť od: 20.4.1988
Účinnosť od: 1.6.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 9/1988 strana 200

PREDPIS JE NADRADENÝ:
333/1996 Z.z.

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
336/1992 Zb.


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
499/1991 Zb.
154/1995 Z.z.
58/1998 Z.z.
533/2004 Z.z.
577/2007 Z.z.
292/2009 Z.z.
136/2010 Z.z.
145/2010 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
42/1972 Zb.
62/1965 Zb.

259/1957 Ú.v.


OBLASŤ: Banské právo a Správne právo

51/1988 Zb.


ZÁKON


Slovenskej národnej rady


z 20. apríla 1988


o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správeZmena: 499/1991 Zb.
Zmena: 154/1995 Z.z.
Zmena: 58/1998 Z.z.
Zmena: 533/2004 Z.z.
Zmena: 577/2007 Z.z.
Zmena: 292/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena: 145/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.mája 2010
Zmena: 136/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.júna 2010

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE


§ 1
Účel zákona

(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najmä z hľadiska racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti práce a prevádzky, ochrany pracovného prostredia, ako aj podmienky používania výbušnín a upraviť organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na strelivo. 1a)
------------------------------------------------------------------

1a) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.DRUHÁ ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ A ČINNOSŤ VYKONÁVANÁ BANSKÝM SPÔSOBOM


PRVÝ ODDIEL
Základné pojmy


§ 2
Banská činnosť

Banskou činnosťou sa podľa tohto zákona rozumie

a) ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (ďalej len "výhradné ložisko"), 1)
b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
c) zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d),
f) osobitné zásahy do zemskej kôry, 2)
g) zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel, 3)
h) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel 3) pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
------------------------------------------------------------------

1) § 5 ods. 1 a § 11 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
2) § 34 banského zákona. 3) § 35 banského zákona.§ 3
Činnosť vykonávaná banským spôsobom

Činnosťou vykonávanou banským spôsobom sa podľa tohto zákona rozumie

a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
f) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
h) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g),
i) čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

§ 3a
Organizácia

Organizáciou sa podľa tohto zákona rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti 3a) vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú týmto zákonom.
------------------------------------------------------------------

3a) Napríklad Obchodný zákonník.§ 4
Odstránenie pochybností

Pri pochybnostiach, či ide o banskú činnosť alebo či ide o činnosť vykonávanú banským spôsobom, rozhodne Slovenský banský úrad po prerokovaní so Slovenským geologickým úradom. Ak sa rozhodnutie dotýka aj výkonu hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, postupuje sa podľa § 39 ods. 3.

DRUHÝ ODDIEL
Oprávnenie na vykonávanie niektorých banských činností a činností vykonávaných banským spôsobom


§ 4a
Banské oprávnenie

(1) Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len "banské oprávnenie").

(2) Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú spôsobilosť zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1 na požadovanú činnosť.3b) Ak sa banské oprávnenie vydáva právnickej osobe, musí požiadavky bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňať ten, kto je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu. Banské oprávnenie možno vydať aj vtedy, ak požiadavku odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca spĺňa zodpovedný zástupca fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorý s vykonávaním tejto funkcie vyjadril písomný súhlas, má spôsobilosť na právne úkony, je bezúhonný a má bydlisko na území Slovenskej republiky. Zodpovedný vedúci zamestnanec musí byť pri vykonávaní funkcie v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu s držiteľom banského oprávnenia a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu.

(3) Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. Na účely tohto zákona slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom 3c) na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, musí mať na území takého štátu sídlo alebo organizačnú zložku. Zahraničným fyzickým osobám a zahraničným právnickým osobám možno banské oprávnenie vydať, ak spĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcej vete. Zahraničnej právnickej osobe, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete, možno banské oprávnenie vydať ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

(4) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.3e) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

(5) Fyzická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a bydlisko (ďalej len "osobné údaje"); ak ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca ako svojho zástupcu, uvedie aj jeho osobné údaje,
b) obchodné meno a miesto podnikania,
c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené.

(6) Právnická osoba v žiadosti o vydanie alebo zmenu banského oprávnenia uvedie

a) obchodné meno,
b) sídlo,
c) činnosť, pre ktorú žiada vydanie banského oprávnenia,
d) meno, priezvisko, bydlisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým bude za právnickú osobu konať,
e) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca,
f) identifikačné číslo, ak ho už má pridelené,
g) zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky; zahraničná právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.

(7) K žiadosti podľa odsekov 5 a 6 sa pripojí

a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca,
b) súhlas zodpovedného vedúceho zamestnanca s ustanovením do funkcie, ak ním nie je sama fyzická osoba, osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
c) výpis z registra trestov fyzickej osoby, u právnickej osoby výpis z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a výpis z registra trestov zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak bol ustanovený ako zodpovedný zástupca; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace,
d) za osoby, ktoré majú bydlisko mimo územia Slovenskej republiky, sa namiesto výpisu z registra trestov pripojí doklad vydaný príslušným orgánom v členskom štáte podľa osobitného predpisu.3f)

(8) Ak žiadosť a pripojené doklady obsahujú náležitosti potrebné na vydanie banského oprávnenia upravené týmto zákonom, obvodný banský úrad vydá banské oprávnenie.

(9) V banskom oprávnení vydanom fyzickej osobe sa uvedú

a) osobné údaje vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,
b) obchodné meno a miesto podnikania,
c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám podnikateľ, vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
e) dátum vydania banského oprávnenia,
f) identifikačné číslo.

(10) V banskom oprávnení vydanom právnickej osobe sa uvedie

a) obchodné meno,
b) sídlo,
c) činnosť, pre ktorú sa vydáva banské oprávnenie,
d) meno, priezvisko a bydlisko štatutárneho orgánu,
e) osobné údaje zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o osvedčení o odbornej spôsobilosti,
f) dátum vydania banského oprávnenia,
g) identifikačné číslo,
h) u zahraničnej právnickej osoby aj adresa podniku alebo jeho organizačnej zložky v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a u zahraničnej právnickej osoby, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

(11) Odpis banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad príslušnému daňovému úradu a príslušnému štatistickému orgánu.

(12) Odpis banského oprávnenia vydaného fyzickej osobe zašle obvodný banský úrad aj príslušnému orgánu Sociálnej poisťovne, orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia, 3g) a príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

(13) Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie. Potrebné identifikačné čísla oznámi na požiadanie obvodnému banskému úradu príslušný štatistický orgán.

(14) Držiteľ banského oprávnenia je povinný oznámiť obvodnému banskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, na ktorých základe bolo banské oprávnenie vydané, do 15 dní od vzniku týchto zmien. Obvodný banský úrad podľa závažnosti nových skutočností rozhodne o zmene alebo zrušení banského oprávnenia; odpis rozhodnutia o zmene alebo zrušení banského oprávnenia zašle orgánom uvedeným v odsekoch 11 a 12.

(15) Žiadosť o vydanie banského oprávnenia sa podáva obvodnému banskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, alebo sídla právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o jeho vydanie. Ak žiadosť o vydanie banského oprávnenia podáva zahraničná osoba, miestne príslušným je Obvodný banský úrad v Bratislave.

(16) Žiadosť podľa odseku 15 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta3ga) (ďalej len "jednotné kontaktné miesto"). Jednotné kontaktné miesto predloží žiadosť spolu s priloženými dokladmi miestne príslušnému obvodnému banskému úradu v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3gb)

(17) Ak sa žiadosť podľa odseku 15 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, konanie o vydanie banského oprávnenia začína dňom doručenia žiadosti miestne príslušnému obvodnému banskému úradu, ktorý o tom vydá potvrdenie.3gc)

(18) Vydanie banského oprávnenia oznámi obvodný banský úrad jednotnému kontaktnému miestu bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo vydané.
------------------------------------------------------------------

3b) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
3c) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3d) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3e) § 69 a 70 Trestného zákona.
3f) § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3g) § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
3ga) § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3gb) § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
3gc) § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 4b
Zánik banského oprávnenia

(1) Banské oprávnenie zaniká

a) smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník,
b) zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c) právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu podľa odseku 4.

(2) Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim zamestnancom, nebude určený nový zodpovedný vedúci zamestnanec pre vykonávanú činnosť, obvodný banský úrad túto činnosť pozastaví až do jeho určenia, najviac na dobu 30 dní.

(3) Do 30 dní od právoplatného skončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený opatrovník, ak chce pokračovať vo výkone činnosti uvedenej v banskom oprávnení, oznámi obvodnému banskému úradu, ktorý vydal banské oprávnenie poručiteľovi, údaje podľa § 4a ods. 5 písm. a). K oznámeniu pripojí právoplatné rozhodnutie o tom, že banské oprávnenie zdedil, a doklady podľa § 4a ods. 7.

(4) Obvodný banský úrad začne konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ

a) o to požiada,
b) závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1,
c) nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v § 4a ods. 2 dlhšie ako tri mesiace,
d) nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, dlhšie ako tri roky; uvedené neplatí pre dobývanie výhradného ložiska v určenom dobývacom priestore, ak oprávnenie zanikne podľa osobitného predpisu. 3h)

(5) Rovnopis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným v § 4a ods. 11 a 12.

(6) Osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. b) až d), môže požiadať o vydanie nového banského oprávnenia po uplynutí najskôr troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.

(7) Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká organizácii právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa osobitného predpisu. 3i) Zánik práva na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore obvodný banský úrad písomne oznámi organizácii; zánik práva na dobývanie výhradného ložiska sa neoznamuje v prípade zániku oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b).

(8) Ak zanikne právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa odseku 7, obvodný banský úrad začne konanie o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu na základe výberového konania. Obvodný banský úrad v konaní postupuje podľa osobitného predpisu. 3ia)
------------------------------------------------------------------

3h) § 27 ods. 13 banského zákona.
3i) § 24 ods. 1 banského zákona.
3ia) § 27a banského zákona.§ 4c
Banský register

(1) Obvodný banský úrad vedie banský register (ďalej len "register"), do ktorého zapisuje fyzické osoby a právnické osoby, ktorým vydal banské oprávnenie.

(2) Do registra sa zapisujú

a) u fyzickej osoby osobné údaje podnikateľa a obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania, ako aj osobné údaje týkajúce sa vedúceho pracovníka (§ 4a ods. 2), ak ním nie je sám podnikateľ,
b) u právnickej osoby obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo a meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu štatutárneho orgánu a spôsob, akým osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, za právnickú osobu konajú, ako aj osobné údaje zodpovedného vedúceho pracovníka,
c) činnosť, pre ktorú je banské oprávnenie vydané,
d) zmeny uvedených údajov,
e) dátum vydania a zániku banského oprávnenia.

(3) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú členmi štatutárnych orgánov právnickej osoby, a zodpovedného vedúceho zamestnanca s výnimkou ich mena, priezviska a bydliska. 3j)

(4) Súčasťou registra je aj zbierka listín obsahujúcich odpisy vydaných banských oprávnení. Obvodné banské úrady sa vzájomne informujú o vydaných banských oprávneniach vždy ku koncu kalendárneho roka.
------------------------------------------------------------------

3j) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.TRETÍ ODDIEL
Základné podmienky banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom


Povinnosti organizácií pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
§ 5

(1) Pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa musia dodržiavať zásady ochrany a využitia nerastného bohatstva, požiadavky racionálneho využívania ložísk nerastov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, zásady banskej technológie, ako aj požiadavky ochrany pracovného a životného prostredia.

(2) Banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť upravenú týmto zákonom, možno vykonávať na základe oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo uloženého rozhodnutím podľa tohto zákona, banského zákona alebo podľa osobitných predpisov; 4) činnosť musí byť vykonávaná v súlade s rozhodnutím a dokumentáciou overenou Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom v konaní o vydanie oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia.

(3) Požiadavky na kvalifikáciu a overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov, ktorí vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, ak nie sú upravené osobitným predpisom, 5) ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobám, ktoré projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti uvedenej v § 2 písm. b) až h) a činnosti vykonávanej banským spôsobom uvedenej v § 3 písm. a), osobám, ktoré vykonávajú funkciu hlavného banského merača a osobám, ktoré projektujú trhacie práce veľkého rozsahu sa odborná spôsobilosť potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo preukazu o odbornej spôsobilosti. Osoby uvedené v predchádzajúcej vete majú právo používať pečiatku s vlastným menom, uvedením odbornej spôsobilosti a poradového čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo preukazu o odbornej spôsobilosti.

(4) Závažné udalosti a nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie ľudí, ako aj všetky závažné prevádzkové nehody (havárie), závažné pracovné úrazy, je organizácia povinná bezodkladne ohlásiť obvodnému banskému úradu.

(5) Organizácia je povinná informovať obvodný banský úrad o svojich zásadných opatreniach na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov, ich ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, dodržiavanie určených pracovných podmienok, ako aj na riešenie stretov záujmov s inými celospoločenskými záujmami pri banskej činnosti.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených týmto zákonom ako podnikateľskú činnosť len na základe oprávnenia, ktoré vydáva a odníma Hlavný banský úrad. 5a)
------------------------------------------------------------------

4) Napr. zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon SNR č. 52/1988 Zb.
5) Napríklad zákon SNR č. 52/1988 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1983 Zb. o osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe v znení vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 73/1987 Zb., vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.
5a) §15 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.§ 5a
Ohlasovanie banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom
a oznamovanie ich výsledkov

(1) Organizácia je povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.

(2) Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na

a) vrty v banských dielach, podzemné vrty,
b) geologické laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, geologickú dokumentáciu a práce podľa ďalších metodík, spracúvanie geologických projektov, štúdií, správ, výpočtov, posudkov a rešerší. 5b)

(3) Ak ide o banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom povoľovanú obvodným banským úradom, ohlasuje sa začatie, prerušenie a ukončenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

(4) Organizácia je povinná ohlásiť obvodnému banskému úradu začatie a prerušenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najneskôr osem pracovných dní vopred.

(5) Zmeny v obsahu ohlásenia je organizácia povinná bezodkladne písomne oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu najneskôr v lehote troch pracovných dní.

(6) Organizácia písomne oznámi obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti každoročne výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok. Výsledky oznámi v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho roka.

(7) V správe podľa odseku 6 organizácia uvedie výsledky
a) banskej činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti,
b) dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa plánu využívania ložiska,
c) inej činnosti upravenej týmto zákonom podľa požiadaviek príslušného obvodného banského úradu.

(8) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o obsahu a spôsobe ohlásenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.
------------------------------------------------------------------

5b) Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).§ 6

(1) Organizácia je povinná zabezpečiť a kontrolovať dodržiavanie tohto zákona, banského zákona a predpisov vydaných na ich základe, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky a pracovné podmienky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Na zaistenie odborného a bezpečného riadenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom je organizácia povinná určiť zodpovedného vedúceho pracovníka.

(2) Organizácia je povinná včas vykonať potrebné preventívne a zabezpečovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie alebo celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť života a zdravie ľudí. V rámci havarijnej prevencie je organizácia povinná urobiť opatrenia, najmä na predchádzanie vzniku požiarov a výbuchov, prievalov vôd a bahnín, prietrží hornín, uhlia a plynov, ako aj vzniku banských otrasov a erupcií.

(3) Organizácia je povinná zisťovať príčiny prevádzkových nehôd a pracovných úrazov, evidovať a registrovať ich a výsledky predkladať obvodnému banskému úradu spolu s uvedením opatrení vykonaných na odstránenie závad.

(4) Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, pracovníka na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania.

(5) Slovenský banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky určiť, kedy organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, pracovníka na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania.

(6) Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie upraví

a) požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom vrátane bezpečnosti používaných technických zariadení a požiarnej ochrany v podzemí,
b) požiadavky na havarijnú prevenciu a na plány zdolávania závažných prevádzkových nehôd (havárií),
c) zisťovanie príčin závažných prevádzkových nehôd (havárií) a pracovných úrazov a ich evidenciu a registráciu,
d) hlásenie závažných udalostí a nebezpečných stavov, závažných prevádzkových nehôd (havárií), závažných pracovných úrazov a porúch technických zariadení.

§ 6a
Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd

(1) Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (ďalej len "havarijný plán") vypracovaný organizáciami podľa § 6 ods. 4 a 5 sa musí vypracovať

a) pre každú hlbinnú baňu na vykonávanie banskej činnosti v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel; vypracúva sa pre celú baňu bez ohľadu na to, či niektoré jej časti boli odovzdané cudzej organizácii; za baňu sa považuje prevádzkový celok, ktorý tvorí z hľadiska banského vetrania a ťažby samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po organizačnej stránke nazýva,
b) pre každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len "lom") na dobývanie výhradných ložísk nerastov v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie lomov,
c) pre každú prevádzkovú jednotku organizácie vykonávajúcej vrtné alebo geofyzikálne práce, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach; pre skupinu prevádzkových jednotiek možno vydať jeden havarijný plán, ak ich pohotovostné časti a operatívne časti sú rovnaké,
d) pre každú prevádzkovú jednotku organizácie, ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 tohto zákona.

(2) Havarijný plán vydáva vedúci organizácie. Je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v priestoroch a objektoch, pre ktoré je havarijný plán vypracovaný a musí byť uložený na takom mieste, aby bol k dispozícii tomu, kto má likvidáciu havárie riadiť. Miesto uloženia havarijného plánu určí vedúci organizácie.

(3) Havarijný plán obsahuje pohotovostnú, operatívnu a mapovú časť.

(4) Pohotovostná časť havarijného plánu musí obsahovať zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých treba v prípade určitého druhu havárie povolať na miesto likvidácie, ktorých treba informovať o určitom druhu havárie a povinnosti jednotlivých zamestnancov.

(5) Pre každú hlbinnú baňu, lom a prevádzkovú jednotku podľa odseku 1 písm. c) a d) (ďalej len "baňa") musí byť určený vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca (ďalej len "vedúci likvidácie havárie"). Vedúcim likvidácie havárie môže byť len zamestnanec organizácie, ktorý je oboznámený s miestnymi podmienkami bane a ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa osobitného predpisu.5d) V čase havárie a jej likvidácie sú všetky osoby podriadené vedúcemu likvidácie havárie.

(6) Na bani musí byť zriadená inšpekčná služba, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov.5e) Inšpekčná služba má až do príchodu vedúceho likvidácie havárie všetky práva a povinnosti vedúceho likvidácie havárie.

(7) V havarijnom pláne musia byť uvedené práva a povinnosti zamestnancov, vedúceho likvidácie havárie a jeho zástupcu, vedúceho banských záchranných zborov, vedúceho vetrania a práva a povinnosti inšpekčnej služby počas havárie.

(8) Operatívna časť havarijného plánu obsahuje riešenie predvídateľných druhov havárií, ktoré sa môžu vyskytnúť a tých havárií na povrchu, ktoré svojimi dôsledkami môžu ohroziť podzemné banské diela. Operatívna časť havarijného plánu musí byť vypracovaná na záchranu všetkých ohrozených zamestnancov v určitom úseku, oblasti, prípadne samostatnom vetracom oddelení a pre záchranu zamestnancov v iných častiach bane alebo lomu, ak by mohli byť haváriou ohrození. V havarijnom pláne musia byť určené záchranné cesty, ktoré pre hlbinnú baňu musia byť uvedené podrobne a v presnom poradí banských diel, ktorými zamestnanci budú prechádzať pri úniku z ohrozeného miesta.

(9) Operatívna časť havarijného plánu musí určiť najmä

a) spôsoby rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov ohrozených haváriou,
b) spôsoby záchrany zamestnancov, určenie záchranných ciest, komorových úkrytov a pod.,
c) prostriedky na rýchlu a účinnú likvidáciu havárie,
d) nutné zmeny vo vetraní zaisťujúce bezpečný odchod zamestnancov z ohrozenej oblasti alebo bane,
e) čas, po ktorého uplynutí musia byť odvolaní zamestnanci pri poruche alebo zastavení hlavného ventilátora alebo separátneho vetrania.

(10) V havarijnom pláne musia byť určené spôsoby odvolávania zamestnancov ohrozených haváriou. V hlbinných baniach musia byť určené najmenej dva, na rôznom princípe založené signalizačné systémy na odvolanie zamestnancov z bane, s ktorými musia byť oboznámení všetci zamestnanci bane.

(11) Mapovú časť havarijného plánu tvorí základná banská mapa, mapa povrchu, mapa vetrania, mapa likvidácie havárie a účelové banské mapy potrebné pri likvidácii havárie.

(12) Na overenie pripravenosti na likvidáciu havárií, s ktorými sa uvažuje v havarijnom pláne, musia sa v hlbinnej bani raz za polrok, v lomoch a prevádzkach uvedených v odseku 1 písm. c) a d) raz za rok a vo všetkých zmenách, vykonať cvičné poplachy za účasti banských záchranných zborov. Na cvičnom poplachu sa musia zúčastniť všetci zamestnanci, ktorých sa havarijný plán týka. O konaní cvičného poplachu musí organizácia vopred upovedomiť obvodný banský úrad a hlavnú banskú záchrannú stanicu. Cvičný poplach môže vyhlásiť aj Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad.

(13) Zmeny a doplnky havarijného plánu musia byť vykonané neodkladne a zrozumiteľne, s uvedením dátumu, mena a podpisu zamestnanca, ktorý ich vykonal. Zmeny a doplnky musia byť vykonané vo všetkých vyhotoveniach havarijného plánu. Za včasné vykonanie zmien a doplňovanie havarijného plánu zodpovedá vedúci organizácie.

(14) Havarijný plán musí skontrolovať komisia vymenovaná vedúcim organizácie najmenej raz za rok. Pri kontrole musí komisia overiť, či havarijný plán je v súlade so skutočnosťou. O výsledku kontroly sa vyhotoví záznam. Havarijný plán kontroluje raz za rok aj hlavná banská záchranná stanica.

(15) Na riešenie postupov spojených s likvidáciou havárie môže vedúci organizácie vymenovať havarijnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vedúceho likvidácie havárie. Stanovisko komisie k postupu pri likvidácii havárie je pre vedúceho likvidácie odporučením a nezbavuje ho zodpovednosti za riadenie likvidácie havárie.
------------------------------------------------------------------

5d) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
5e) § 10 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
§ 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.§ 7
Banská záchranná služba

(1) Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zabezpečiť banskú záchrannú službu, ak vykonáva práce v podzemí, a v prípadoch určených Slovenským banským úradom.

(2) Úlohou banskej záchrannej služby je vykonávať práce na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách (haváriách) vrátane poskytnutia prvej pomoci v podzemí. Banská záchranná služba plní aj určené úlohy na úseku havarijnej prevencie a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci v podzemí upravujú osobitné predpisy. 6)

(3) Banskú záchrannú službu vykonávajú banské záchranné stanice. Organizácie podľa odsekov 1 a 4 sú povinné v rámci svojich spoločných úloh v oblasti banskej záchrannej služby zriadiť a udržiavať hlavnú banskú záchrannú stanicu a podieľať sa na úhrade nákladov na jej zriadenie, vybavenie a činnosť.

(4) Slovenský banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu.

(5) Zabezpečovanie banskej záchrannej služby, jej organizáciu a úlohy a požiadavky na odbornú spôsobilosť jej pracovníkov ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.
------------------------------------------------------------------

6) Zákon č. 20/1966 Zb.§ 7a
Vzájomná pomoc pri haváriách

(1) Organizácia je povinná na žiadosť postihnutej organizácie poskytnúť jej potrebnú pomoc pri likvidácii havárie, najmä pri záchrane ľudských životov a majetku, a to materiálom, technickými zariadeniami a pracovníkmi, najmä banskými záchranármi. Žiadosť o pomoc môže organizácia odmietnuť v prípade, že by tým ohrozila bezpečnosť vlastnej prevádzky, najmä bezpečnosť života a zdravia ľudí.

(2) Organizácia má právo na náhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Právo na náhradu nákladov môže oprávnená organizácia uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď ich zistila, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak právo zaniká. Právo na náhradu prípadnej škody nie je tým dotknuté.

§ 8
Technické zariadenia

(1) Pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom sa môžu používať len technické zariadenia a pomôcky, ktoré zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(2) Spôsobilosť technických zariadení a pomôcok sa preveruje ich pravidelnými prehliadkami skúškami a revíziami, ktoré môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na to oprávnené.

(3) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu, 6a) sa môžu používať len na základe povolenia podľa § 8c.

------------------------------------------------------------------

6a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 8a
Vyhradené technické zariadenia

(1) Vyhradenými technickými zariadeniami podľa tohto zákona sú technické zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, ktoré podliehajú hlavnému dozoru Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov. Sú to tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové technické zariadenia.

(2) Podľa stupňa nebezpečenstva sa vyhradené technické zariadenia zaraďujú do tried alebo skupín a na činnosti na týchto technických zariadeniach sa ustanovuje spôsob overovania odbornej spôsobilosti fyzických osôb.

(3) Osoby

a) sú povinné počas prevádzkovania vyhradených technických zariadení zaistiť vykonanie prehliadok, revízií a skúšok v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, 6b)
b) môžu montovať, opravovať, vykonávať revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, len ak majú oprávnenie podľa odseku 6 písm. a),
c) sú povinné zabezpečiť, aby projektovanie technologických celkov, montáž, opravy, revízie, skúšky, alebo obsluhu vyhradených technických zariadení vykonávali len odborne spôsobilé osoby, ktoré v ustanovených prípadoch sú držiteľmi osvedčenia; osvedčenie o odbornej spôsobilosti na montáž a opravu vyhradených technických zariadení vydané v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa považuje za osvedčenie vydané orgánmi štátnej banskej správy Slovenskej republiky.

(4) Predpoklady osôb na vydanie oprávnenia sa preukazujú ich technickým vybavením a odbornou spôsobilosťou ich zamestnancov.

(5) Predpoklady spôsobilosti fyzických osôb podľa odseku 3 písm. c) sú

a) vek najmenej 18 rokov,
b) zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu6c) a
c) odborná spôsobilosť, ktorou je
1. predpísaná kvalifikácia,
2. dĺžka praxe v odbore,
3. osvedčenie podľa odseku 6 písm. b), ak sa vykonáva projektovanie, montáž, oprava, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, alebo obsluha vyhradených tlakových zariadení - kotlov.

(6) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady v rámci svojej pôsobnosti

a) v ustanovených prípadoch preverujú predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení a vydávajú im k tomu oprávnenia,
b) preverujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok, revízií, projektovania, montáže, opráv vyhradených technických zariadení alebo obsluhy vyhradených tlakových zariadení - kotlov a vydávajú im o tom osvedčenie,
c) rozhodujú o odňatí alebo obmedzení oprávnenia fyzickým osobám a právnickým osobám na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení v prípade zisteného porušovania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach,
d) rozhodujú o odňatí alebo obmedzení nimi vydaných osvedčení fyzických osôb na vykonávanie projektovania, montáže, opráv, revízií, skúšok alebo obsluhy vyhradených technických zariadení v prípade zisteného porušovania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach.

(7) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach, vydané Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom, je platné päť rokov odo dňa jeho vydania a jeho platnosť môže predĺžiť orgán, ktorý ho vydal o ďalších päť rokov, ak jeho držiteľ absolvuje počas platnosti osvedčenia aktualizačné školenie u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 5 ods. 6.

(8) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví

a) vyhradené technické zariadenia v pôsobnosti hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy a určí ich zaradenie do tried, prípadne skupín,
b) podrobnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach pri montáži, oprave, prevádzke, prehliadkach, revíziách, skúškach a požiadavky na technickú a prevádzkovú dokumentáciu,
c) predpoklady vyžadované na vydanie oprávnenia pre fyzické osoby a právnické osoby z hľadiska potrebného technického vybavenia a odbornej spôsobilosti ich zamestnancov,
d) bližšie vymedzí predpoklady vyžadované na overenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb z hľadiska predpísanej kvalifikácie a dĺžky odbornej praxe v odbore a vydávanie osvedčení.

§ 8b
Dopravníkové pásy a plastické hmoty v podzemí

(1) Dopravníkové pásy a plastické hmoty určené na použitie v podzemí nesmú zvyšovať nebezpečenstvo vzniku požiaru a podporovať jeho šírenie. Organizácia je povinná požiadať Hlavný banský úrad o schválenie typov dopravníkových pásov a plastických hmôt pred ich použitím v podzemí.

(2) K žiadosti organizácia priloží výsledky skúšok dopravníkových pásov a plastických hmôt z požiarno-technického hľadiska, ktoré vykoná akreditovaný certifikačný orgán.

§ 8c
Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré
nie sú určenými výrobkami

(1) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami (ďalej len "vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami") sú zariadenia, ktoré pred ich uvedením do prevádzky nepodliehajú posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu. 6a)

(2) Vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, sú

a) stroje a zariadenia na výrobu výbušnín,
b) banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,
c) analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva, určené do podzemia,
d) dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,
e) sebazáchranné prístroje,
f) hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická požiarna signalizácia, alebo iná signalizácia ohlasujúca požiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, ak sú určené do podzemia,
g) osobné svietidlá určené do podzemia,
h) prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.

(3) Ak ide o pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, rozhodne Hlavný banský úrad.

(4) Povolenie používať vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, vydáva Hlavný banský úrad na základe žiadosti organizácie pred ich uvedením do prevádzky. Vykonanie skúšok a predloženie odborných posudkov potrebných na vydanie povolenia určí Hlavný banský úrad a zabezpečí ten, kto o toto povolenie žiada.

(5) Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, predkladá organizácia Hlavnému banskému úradu najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom, do prevádzky.

(6) K žiadosti o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, je organizácia povinná priložiť

a) vyhlásenie, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky a zodpovedá požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem; ak sú z nich povolené výnimky vzťahujúce sa na zariadenie, aj odpisy príslušných rozhodnutí; ak vo výnimočných prípadoch vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, nezodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, prikladá sa k žiadosti odborný posudok znaleckého ústavu 6d) alebo znalca, ktorých určí Hlavný banský úrad; tento posudok musí obsahovať tiež posúdenie náhradných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
b) doklad, ktorý vydá akreditačný orgán, alebo odborný posudok znaleckého ústavu 6d) alebo znalca, ktorého určí Hlavný banský úrad,
c) základnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje
1. zostavný výkres,
2. kinematickú schému,
3. schému obvodov,
4. prehľadovú schému elektrických zariadení,
5. schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6. zoznam použitých elektrických prístrojov s uvedením technických parametrov,
7. technické podmienky,
8. návod na obsluhu a údržbu,
d) posudok orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. 6c)

(7) Hlavný banský úrad rozhodne o žiadosti organizácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nerozhodne o overovacej prevádzke podľa odseku 8.

(8) Hlavný banský úrad môže pred rozhodnutím o žiadosti nariadiť overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom. Overovacou prevádzkou sa overujú bezpečnostné, hygienické, technické a technologické parametre vybraného banského zariadenia v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej prevádzke.

(9) Zmeny na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, sa môžu vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia odsekov 4 až 7 platia primerane.
------------------------------------------------------------------

6a) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
6c) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6d) § 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.ŠTVRTÝ ODDIEL
Povoľovanie banskej činnosti


§ 9
Ložiskový geologický prieskum
výhradných ložísk banskými dielami

(1) Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel povoľuje v prípadoch ustanovených v § 18a písm. a) obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia predpísanú dokumentáciu.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o náležitostiach žiadosti o povolenie ložiskového geologického prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel a predpísanú dokumentáciu.

§ 10
Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov

(1) Otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk 7) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán otvárky, prípravy a dobývania a predpísanú dokumentáciu.

(2) Plány otvárky, prípravy a dobývania sa vypracúvajú pre celé výhradné ložisko alebo pre jeho ucelenú časť; ak ide o novobudované alebo rekonštruované bane alebo lomy, môžu sa tieto plány vypracovať postupne podľa jednotlivých etáp prác na otvárke, príprave alebo dobývaní. Plány otvárky, prípravy a dobývania možno vypracovať aj na určité časové obdobie v závislosti od stupňa vyriešenia stretov záujmov. 8)

(3) Pri dobývaní výhradných ložísk sa môžu používať len dobývacie metódy, ktoré zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, racionálne dobývanie, požadovanú výrubnosť, prípustný stupeň znečistenia a strát. Druhy dobývacích metód a rozsah ich použitia musia byť uvedené v plánoch otvárky, prípravy a dobývania. Nové dobývacie metódy musí organizácia vyskúšať a vyhodnotiť; do technológie dobývania ich smie zaviesť len so súhlasom obvodného banského úradu.

(4) Pri dočasnom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich zabezpečenie tak, aby bolo možné obnoviť dobývanie výhradného ložiska.

(5) Po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom nerozhodli inak a ak nedôjde k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom.8a) Ak je možné iné využitie hlavných banských diel a lomov podľa tohto zákona, banského zákona alebo osobitných predpisov8b) tak aby nebol ohrozený život a zdravie ľudí alebo majetok, alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom, alebo ak príslušné orgány štátnej správy, po dohode s obvodným banským úradom, rozhodli o využití hlavných banských diel a lomov na iné účely, alebo orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu8c) po dohode s obvodným banským úradom rozhodol, že banské stavby, banské diela, prípadne lomy majú pamiatkovú hodnotu, organizácia je povinná po skončení, alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch zaradiť do plánu likvidácie len také objekty a práce, ktoré nebudú prekážkou iného využitia banských diel a lomov.

(6) Zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.

(7) Hlavnými banskými dielami sa podľa tohto zákona rozumejú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 8d)

(8) Podrobnosti o postupe pri povoľovaní otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk, pri zabezpečení banských diel a lomov a likvidácii hlavných banských diel a lomov, ako aj náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.
------------------------------------------------------------------

7) § 32 banského zákona.
8) § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zákona č. 44/1988 Zb.
8a) § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
8b) Napríklad zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8c) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
8d) § 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.§ 11
Osobitné zásahy do zemskej kôry

(1) Osobitné zásahy do zemskej kôry 2) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia predpísanú dokumentáciu.

(2) Ak by sa osobitným zásahom do zemskej kôry mohlo znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska inej organizácie, k žiadosti treba pripojiť vyjadrenie tejto organizácie.

(3) Podrobnosti o postupe pri povoľovaní osobitných zásahov do zemskej kôry , náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.
------------------------------------------------------------------

2) § 34 banského zákona.§ 12
Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre
múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom
stave

(1) Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave, zriaďovaciu listinu alebo štatút múzea 9) a predpísanú dokumentáciu.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave vrátane náležitostí žiadosti a dokumentácie.
------------------------------------------------------------------

9) § 9 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov.§ 13
Zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel

(1) Zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel 3) povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a predpísanú dokumentáciu.

(2) Podrobnosti o pláne zabezpečenia a likvidácie a o postupe pri povoľovaní zabezpečenia a likvidácie starých banských diel, ako aj náležitosti žiadosti a predpísanú dokumentáciu ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.
------------------------------------------------------------------

3) § 35 banského zákona.§ 14
Banskomeračská a geologická dokumentácia

(1) Banskomeračská a geologická dokumentácia 10) musia zahŕňať najmä údaje o ložisku, všetky banské diela, odvaly, výsypky a odkaliská, ako aj povrchovú situáciu v rozsahu celého dobývacieho priestoru; ak vzhľadom na úložné pomery ložiska možno očakávať účinky dobývania aj mimo hraníc dobývacieho priestoru, banskomeračská a geologická dokumentácia musia obsahovať povrchovú situáciu aj v dosahu týchto účinkov. Ak sú banské diela alebo zariadenia umiestnené mimo dobývacieho priestoru, musí dokumentácia zahŕňať aj tieto diela alebo zariadenia. Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.

(2) Ak banskomeračská alebo geologická dokumentácia chýbajú, prípadne sú neúplné alebo sú v nich závady, obvodný banský úrad nariadi vyhotovenie alebo doplnenie týchto dokumentácií na náklad organizácie.
------------------------------------------------------------------

10) § 39 banského zákona.Vstup na cudzie nehnuteľnosti
§ 15

(1) Pri otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk, ako aj pri úprave a zušľachťovaní nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, pri zriaďovaní, zabezpečovaní banských diel a lomov alebo likvidácii hlavných banských diel a lomov vrátane ich zariadení, pri zriaďovaní a prevádzke odvalov, výsypiek a odkalísk, pri zabezpečovaní alebo likvidácii starých banských diel pri sprístupňovaní banských diel pre múzejné účely a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave a pri osobitných zásahoch do zemskej kôry sú pracovníci orgánov a organizácií oprávnení v nevyhnutnom rozsahu, po predchádzajúcom oznámení vlastníkovi (užívateľovi), vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, vykonávať ohliadku, prípadne zamerania a používať ich na zriaďovanie a udržiavanie meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení.

(2) Orgány a organizácie za účelom výkonu oprávnení podľa odseku 1 môžu tiež v nevyhnutnom rozsahu, ak tak neurobí na ich žiadosť a ich náklad v primeranej lehote vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti, vykonať na vlastný náklad nevyhnutné úpravy pôdy, okliesňovať a odstraňovať porasty prekážajúce ohliadke a používaniu meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení.

(3) Pri výkone oprávnení podľa odsekov 1 a 2 sú orgány a organizácie povinné dbať na to, aby čo najmenej zasahovali do práv a právom chránených záujmov vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností.

(4) Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností sú povinní strpieť umiestnenie meračských a hraničných značiek a ochranných znakov, signálov a iných meračských zariadení na nehnuteľnostiach a zdržať sa všetkého, čo by ich mohlo zničiť, poškodiť alebo urobiť nepoužívateľnými.

(5) Nedotknuté zostávajú osobitné predpisy, 11) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odsekoch 1 a 2 vylúčené, obmedzené alebo viazané na osobitný súhlas alebo povolenie.
------------------------------------------------------------------

11) Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch, zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.§ 16

(1) Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 15 ods. 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody, 12) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Orgány a organizácie sú po ukončení činností podľa § 15 ods. 1 a 2 povinné bezodkladne uviesť použité nehnuteľnosti do predošlého stavu a upovedomiť o tom vlastníka (užívateľa) nehnuteľnosti.

(3) Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.

(4) Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je činnosťami podľa § 15 ods. 1 a 2 podstatne obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má tiež právo, aby mu orgán alebo organizácia, pre ktoré sa činnosť vykonáva alebo zariadenia zriaďujú, poskytli za toto obmedzenie primeranú jednorazovú náhradu. Toto právo treba uplatniť na orgáne alebo v organizácii do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení činnosti, inak právo zaniká.
------------------------------------------------------------------

12) Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.).
Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.Konanie o povolenie banskej činnosti
§ 17

(1) Žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 9 až § 13 s predpísanou dokumentáciou a dokladmi predkladá organizácia najneskôr 3 mesiace pred plánovaným začatím prác obvodnému banskému úradu.

(2) Ak banskou činnosťou sú ohrozené právom chránené objekty a záujmy, musia sa so žiadosťou predložiť doklady o vyriešení stretov záujmov.

(3) Ak predložená žiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej banskej činnosti alebo ak nie je žiadosť o povolenie banskej činnosti podľa § 10 v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad vyzve organizáciu, aby žiadosť v určenej lehote doplnila, prípadne uviedla do súladu s týmito rozhodnutiami; obdobne postupuje vtedy, keď žiadosť neobsahuje všetky doklady o vyriešení stretov záujmov. Počas lehoty určenej organizácii na doplnenie žiadosti lehoty neplynú.

(4) Obvodný banský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do 2 mesiacov od jej podania, prípadne od jej doplnenia podľa odseku 3.

(5) Obvodný banský úrad zastaví konanie o povolenie banskej činnosti, ak žiadosť nebola doplnená v lehote určenej podľa odseku 3.

(6) Bez povolenia obvodného banského úradu sa banská činnosť nesmie vykonávať.

(7) Obvodný banský úrad rozhodnutím zastaví vykonávanie banskej činnosti, ak sa vykonáva bez platného povolenia. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktorým obvodný banský úrad zastavil vykonávanie banskej činnosti podľa prvej vety, nemá odkladný účinok.

§ 18

(1) Účastníkmi konania o povolenie banskej činnosti sú žiadateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť povolením dotknuté fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, 12d), a obec, v územnom obvode ktorej sa má banská činnosť vykonávať.

(2) Povolenie banskej činnosti podľa odseku 1 vydáva obvodný banský úrad v konaní spojenom s miestnou ohliadkou; náklady na znalecké posudky, ktoré sú v konaní potrebné, uhradí žiadateľ.

(3) Obvodný banský úrad oznámi začatie konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním. Súčasne ich upozorní na to, že svoje stanoviská alebo námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, prípadne pri miestnej ohliadke a že sa na neskôr podané stanoviská alebo námietky nemusí prihliadnuť. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje v odôvodnených prípadoch na riadne posúdenie veci dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

(4) Oznámenie o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou nezasiela obvodný banský úrad tým účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy boli už vyriešené pri určení chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru, v štádiu projektovania, výstavby alebo rekonštrukcie baní a lomov alebo ak je súčasťou dokumentácie k žiadosti o povolenie banskej činnosti doklad o vyriešení stretov záujmov.
------------------------------------------------------------------

12d) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 18a
Druhy povolení banskej činnosti

Povolenie obvodného banského úradu sa vyžaduje na

a) ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami, a to zvislými banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s dĺžkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ako sú z nich razené ďalšie banské diela, ktorých dĺžka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m; povolenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie a likvidáciu týchto banských diel,
b) otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov,
c) osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel geologického prieskumu na tieto účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným v písmene a),
d) zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane ich zisťovania, ak sa toto zisťovanie vykonáva banskými dielami v rozsahu uvedenom v písmene a),
e) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

§ 18b
Povolenie banskej činnosti

(1) Obvodný banský úrad v konaní o povolenie banskej činnosti podľa § 17 preskúma najmä

a) úplnosť plánu a dokumentácie,
b) vyriešenie stretov záujmov,
c) dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného ložiska,
d) banské oprávnenie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca.

(2) Ak je predložená dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad povolí banskú činnosť. V povolení uvedie, ak je žiadateľom

a) fyzická osoba podnikateľ,
1. meno, priezvisko, titul a adresu fyzickej osoby vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,
2. obchodné meno a miesto podnikania,
3. názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4. meno, priezvisko, titul a adresu zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám žiadateľ, vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,
5. dátum vydania povolenia,
6. identifikačné číslo,
7. ak je zahraničnou osobou fyzická osoba, uvedie sa jej pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
8. iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti,
b) právnická osoba,
1. obchodné meno a identifikačné číslo,
2. sídlo,
3. názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4. meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,
5. dátum vydania povolenia,
6. ak je zahraničnou osobou, sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; ak je zahraničnou osobou právnická osoba, ktorá nemá sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky.
7. iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti.

(3) V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

(4) Obvodný banský úrad doručí organizácii spolu s povolením banskej činnosti jedno overené vyhotovenie plánov podľa odseku 1 písm. a) a inej technickej dokumentácie.12a) Ostatným účastníkom konania sa zasiela len rozhodnutie o povolení banskej činnosti.
------------------------------------------------------------------

12a) § 23 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 18c
Konanie o predĺženie doby platnosti
rozhodnutia o povolení banskej činnosti

(1) Organizácia môže požiadať o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, ak počas platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti nemožno vykonať plánované práce. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.

(2) Organizácia k žiadosti o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, priloží dokumentáciu, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti, a vyhodnotenie vykonanej banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti.

(3) Obvodný banský úrad v konaní o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, preskúma splnenie podmienok na predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, najmä

a) vyriešenie stretov záujmov,
b) prípadnú zmenu účastníkov konania.

(4) Obvodný banský úrad zašle organizácii spolu s rozhodnutím o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti aj plán, prípadne dokumentáciu s vyznačenou dobou predĺženia platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.

(5) Na konanie o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.

§ 18d
Zmena povolenej banskej činnosti

(1) Organizácia môže vykonať zmenu technickej dokumentácie, podľa ktorej je banská činnosť povolená bez povolenia obvodného banského úradu, ak nedôjde k zhoršeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, nebudú dotknuté objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov 12b) nad rozsah prípustný podľa podmienok určených v rozhodnutí o povolení banskej činnosti a nedôjde k sťaženiu alebo zhoršeniu vo využití zásob výhradného ložiska alebo jeho častí.

(2) Na vykonanie iných zmien povolenej banskej činnosti ako v odseku 1 organizácia musí mať povolenie obvodného banského úradu. Za takúto zmenu sa považuje najmä

a) použitie inej dobývacej metódy, inej technológie razenia, ak táto technológia bola určená z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, inej technológie úpravy a zušľachťovania nerastov a pri povrchovom dobývaní tiež použitie iného spôsobu dopravy,
b) zmena vo vetraní týkajúca sa samostatného vetracieho oddelenia ako celku alebo niekoľkých samostatných vetracích oddelení,
c) zmena v konštrukcii a parametroch bezpečnostných a ochranných pilierov,
d) zmena generálnych svahov skrývky, lomu, výsypky a zmena v parametroch skrývkových a ťažobných rezov a výsypkových etáží.

(3) Na zmeny vo výstavbe alebo rekonštrukcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad, 12c) a v zberných strediskách na ložiskách ropy a zemného plynu alebo usporiadaní lúhovacieho poľa sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4) Na konanie o zmene banskej činnosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.
------------------------------------------------------------------

12b) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12c) § 23 ods. 3 a 4 zákona č. 44/1988 Zb.PIATY ODDIEL
Činnosť vykonávaná banským spôsobom


§ 19
Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu

(1) Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno vykonávať iba na základe povolenia obvodného banského úradu. Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosť fyzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska. Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ako aj ich užívanie, zmeny a odstránenie; obvodný banský úrad uvedené stavby povoľuje v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne a pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.

(2) Prednosť na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu má vlastník pozemku.

(3) So žiadosťou o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu organizácia predkladá územné rozhodnutie 13) a plán využívania ložiska. So žiadosťou o povolenie zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov organizácia predkladá plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.

(4) Na konanie o povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu, zabezpečenia alebo likvidácie banských diel a lomov , konanie o zmenu povoleného dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a konanie o predĺženie doby platnosti povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov sa vzťahujú obdobne § 17 a 18 a 18b.

(5) Ak majiteľ pozemku nesúhlasí ani za primeranú náhradu s používaním pozemku na čas potrebný na dobývanie ložiska a ak verejný záujem na dobývaní ložiska nevyhradeného nerastu prevažuje nad oprávneným záujmom vlastníka pozemku, môže organizácia nadobudnúť právo užívania pozemku aj vyvlastnením. 13a) Obdobne sa postupuje pri stavbách alebo iných právach, ktoré majú byť dotknuté dobývaním.

(6) Pri vyvlastnení podľa odseku 5 patrí vlastníkovi pozemku tiež primeraná náhrada za ložisko nevyhradeného nerastu, ktoré je súčasťou tohto pozemku.

(7) Organizácia, ktorá dobýva ložisko nevyhradeného nerastu, prípadne v súvislosti s dobývaním nerasty upravuje alebo zušľachťuje, je povinná dodržiavať podmienky hospodárneho a bezpečného dobývania ložiska a ochrany životného prostredia.

(8) Na spresnenie znalosti o množstve a kvalite zásob, o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania je organizácia oprávnená počas dobývania vykonávať ďalší prieskum ložiska v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu. 13)

(9) Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví podrobnejšie podmienky využívania ložísk nevyhradených nerastov.
------------------------------------------------------------------

13) § 32 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb.
13a) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. § 56 a 57 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb.§ 20
Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom

(1) Činnosti vykonávané banským spôsobom uvedené v § 3 písm. b) až i) vykonávajú organizácie podľa osobitných predpisov. 4)

(2) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú organizácie vykonávajúce činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a), d) a f) povinné viesť banskomeračskú a geologickú dokumentáciu. Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.
------------------------------------------------------------------

4) Napr. zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon SNR č. 52/1988 Zb.TRETIA ČASŤ
VÝBUŠNINY A PYROTECHNICKÉ VÝROBKY


Výbušniny

§ 21
Základné pojmy

(1) Výbušninami podľa tohto zákona sú látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné podľa osobitného predpisu. 13b)

(2) Trhacie práce sú práce, pri ktorých sa využíva energia chemickej výbuchovej premeny výbušnín, zahŕňajúce súbor pracovných operácií, najmä nabíjanie trhavín, prípravu a nabíjanie roznetných náložiek, zhotovovanie roznetnej siete, odpálenie náloží, výbuch náloží, prehliadka pracoviska po odstrele a zneškodňovanie zlyhaviek. Za trhacie práce sa považujú aj takéto práce vykonávané v rámci výučby strelmajstrov v kurze.

(3) Pomôckou na použitie výbušnín je prostriedok alebo zariadenie, ktoré prichádza do styku s výbušninou, pôsobí na ňu svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami a je potrebné na vykonanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác (ďalej len "pomôcka").

------------------------------------------------------------------

13b) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 Z. z. na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.). Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).§ 22
Zaobchádzanie s výbušninami

(1) Každý, kto príde do styku s výbušninou, je povinný postupovať s najväčšou opatrnosťou a dodržiavať predpisy a návody na používanie výbušnín tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb a majetku.

(2) Objekty a priestory, v ktorých sú umiestnené výbušniny alebo v ktorých sa výbušniny vyrábajú, spracúvajú alebo používajú, sa musia zabezpečiť proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušnín a vybaviť a zabezpečiť tak, aby prípadný výbuch výbušnín nemohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku. Potrebné opatrenia musí obsahovať už projektová dokumentácia.

(3) Organizácie, ktoré vyrábajú, spracúvajú, pripravujú, používajú, skúšajú alebo uskladňujú výbušniny, sú povinné zabezpečiť výbušniny proti odcudzeniu alebo zneužitiu spôsobom zodpovedajúcim miestnym podmienkam; spôsob zabezpečenia odsúhlasia s príslušným útvarom Policajného zboru.

(4) Každé odcudzenie, stratu alebo nález výbušniny v priestore organizácie je povinný ten, kto takúto skutočnosť zistí, bezodkladne oznámiť organizácii, ktorá to ohlási útvaru polície a mimo priestoru organizácie útvaru polície. Rovnako musí postupovať ten, kto zistí, že pri preprave výbušnín došlo k porušeniu prepravného obalu výbušnín.

(5) Pri prácach s výbušninami sú osoby nezúčastnené na týchto prácach v záujme zaistenia bezpečnosti života a zdravia ľudí a ochrany majetku povinné spravovať sa pokynmi pracovníkov, prípadne osôb vykonávajúcich tieto práce.

(6) Pri trhacích prácach alebo ohňostrojných prácach sú vlastníci (užívatelia) nehnuteľností povinní strpieť umiestnenie výstražných alebo informatívnych tabúľ na zaistenie bezpečnosti života a zdravia ľudí a ochrany majetku.

§ 23
Výroba výbušnín a pomôcok

(1) Vyrábať a spracúvať výbušniny alebo vykonávať výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín môže len organizácia, ktorá má na to súhlas Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky; súhlas sa vydá organizácii, ktorá preukáže

a) bezpečnosť objektov na výrobu a skladovanie výbušnín podľa zatriedenia do tried a skupín nebezpečenstva,
b) bezpečnosť technických zariadení na výrobu výbušnín,
c) odbornú spôsobilosť na práce s výbušninami zamestnancov, ktorí organizujú a vykonávajú práce s výbušninami,
d) odbornú spôsobilosť zamestnanca, ktorý riadi výrobu a spracovanie výbušnín, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní vysokej školy alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov, alebo štyroch trimestrov.

(2) Organizácia, ktorá vyrába, spracúva alebo dováža výbušniny alebo pomôcky, je povinná odberateľovi

a) odovzdať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami v rozsahu podľa osobitného predpisu, 13c)
b) priložiť k dodávanej výbušnine alebo pomôcke návod na ich používanie.

(3) Povinnosť priložiť návod podľa odseku 2 písm. b) má aj odberateľ, ktorý dodáva výbušniny a pomôcky ďalšiemu odberateľovi.

(4) Odberateľ je povinný dodržiavať návod na používanie výbušnín a pomôcok, oboznámiť s jeho obsahom príslušných pracovníkov a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.

(5) Vysoké školy môžu vykonávať výskum, vývoj a skúšanie nových výbušnín na plnenie svojich pedagogických a vedeckých úloh. V rozsahu určenom učebnými osnovami môžu aj pripravovať výbušniny na vyučovacie účely.

(6) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri výrobe a spracovaní výbušnín vrátane evidencie, zneškodňovania a ničenia výbušnín pri ich výrobe a minimálny obsah návodu na používanie výbušniny alebo pomôcky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------

13c) § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.§ 24
Uvádzanie výbušnín a pomôcok na trh

(1) Výbušniny a pomôcky určené na trhacie práce sa uvádzajú na trh podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom. 13d) Na trhacie práce sa nemôžu používať výbušniny pôvodne určené na iné účely. 13da) Takéto výbušniny sa môžu použiť len ako surovina na výrobu priemyselných trhavín. Za výrobu sa nepokladá delenie, mletie alebo drvenie zloží výbušnín.

(2) Plastické trhaviny musia obsahovať detekčné látky, ktoré umožnia ich identifikáciu a zistenie. Je zakázané dovážať, vyrábať alebo vyvážať plastické trhaviny, ktoré neobsahujú detekčné látky.

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom druhy detekčných látok.

(4) Ak sa má výbušnina alebo pomôcka používať v podzemí, musí jej používanie povoliť Hlavný banský úrad; uvedené neplatí pre používanie dreveného nabijáka.
------------------------------------------------------------------

13d) Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.
13da) Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.§ 25
Nadobúdanie a odber výbušnín

(1) Výbušniny možno nadobúdať len na základe povolenia na odber výbušnín vydaného obvodným banským úradom. Toto povolenie sa vyžaduje aj na odber bezdymového prachu alebo čierneho poľovníckeho prachu, ak sa použijú na trhacie alebo ohňostrojné práce.

(2) Organizáciám, ktoré pravidelne používajú výbušniny vo svojej činnosti, sa môže povolenie na odber výbušnín vydať na dlhšie časové obdobie, najviac však na päť rokov.

(3) Na základe povolenia na odber výbušnín možno nadobúdať výbušniny od výrobcu, dovozcu alebo iného oprávneného odberateľa.

(4) Povolenie na odber výbušnín sa nevyžaduje

a) v organizáciách oprávnených výbušniny vyrábať a spracúvať alebo vykonávať výskum, vývoj, skúšanie alebo pokusnú výrobu výbušnín,
b) v organizáciách oprávnených výbušniny dovážať a vyvážať.

§ 26
Preprava a prenášanie výbušnín

(1) Preprava výbušnín sa považuje za dopravu nebezpečných vecí. Pre prepravu výbušnín platia osobitné predpisy. 14)

(2) Spôsob prepravy výbušnín v priestoroch organizácie určí organizácia v prepravnom poriadku.

(3) Výbušniny možno prenášať len v uzavretých obaloch.

(4) Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podmienky na prepravu výbušnín v priestoroch organizácie a na prenášanie výbušnín.

-----------------------------------------------------------------

13e Zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách.
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
14b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších predpisov.
14c) § 20 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí - ADR publikovaná v čiastke 13 Zbierky zákonov Slovenskej republiky ako vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.Vykonávanie prác spojených s použitím výbušnín
§ 27

(1) Trhacie práce alebo ohňostrojné práce, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV, 14a) povoľuje obvodný banský úrad. Ak rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, obvodný banský úrad môže toto povolenie predĺžiť, ak z vážnych dôvodov neboli vykonané trhacie práce alebo ohňostrojné práce v lehote stanovenej v pôvodnom rozhodnutí.

(2) Rozhodnutie o povolení trhacích prác veľkého rozsahu a ohňostrojných prác zasiela obvodný banský úrad aj príslušnému útvaru polície; to sa nevzťahuje na trhacie práce pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

(3) Trhacie práce bez povolenia možno vykonávať len v prípadoch, keď je to nevyhnutne potrebné na záchranu ľudských životov alebo majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

(4) Na trhacie práce veľkého rozsahu sa musí vypracovať technický projekt odstrelu, na trhacie práce malého rozsahu, ohňostrojné práce a na ostatné práce spojené s použitím výbušnín technologický postup.

(5) Slovenský banský úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré trhacie práce sa považujú za trhacie práce veľkého rozsahu a malého rozsahu, náležitosti technického projektu odstrelu, náležitosti technologického postupu trhacích a ohňostrojných prác a podrobnejšie upraví vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác.
-----------------------------------------------------------------

14a) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.§ 28

(1) Žiadosť o povolenie trhacích prác alebo ohňostrojných prác podáva ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, alebo s jeho súhlasom ten, kto bude tieto práce vykonávať.

(2) K žiadosti sa vo dvoch vyhotoveniach prikladá

a) dokumentácia trhacích prác alebo ohňostrojných prác s návrhom technických podmienok na bezpečné vykonanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác,
b) návrh opatrení na ochranu práv a právom chránených záujmov organizácií a občanov,
c) zoznam organizácií a občanov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené použitím výbušnín.

(3) Ak predložená žiadosť a dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných trhacích prác alebo ohňostrojných prác alebo niektoré doklady chýbajú, obvodný banský úrad vyzve organizáciu na doplnenie žiadosti v určenej lehote. Ak organizácia v určenej lehote neodstráni nedostatky žiadosti, obvodný banský úrad konanie zastaví.

(4) Náklady na prípadný znalecký posudok potrebný v konaní o povolenie trhacích prác alebo ohňostrojných prác uhradí žiadateľ.

Nadobúdanie, uskladňovanie
a používanie pyrotechnických výrobkov

§ 28a

zrušený zákonom č. 577/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008.

§ 28b

zrušený zákonom č. 577/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008.

§ 28c

zrušený zákonom č. 577/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2008.

§ 29
Uskladňovanie výbušnín

(1) Výbušniny možno uskladňovať len v objektoch, ktoré boli na tento účel povolené (ďalej len "sklady výbušnín").

(2) Pri trhacích prácach veľkého rozsahu sa môžu výbušniny, ktoré sa majú jednorazovo použiť, prechodne uskladniť na voľnom priestranstve, najdlhšie však na 48 hodín pred začatím trhacích prác; v takomto prípade je organizácia pripravujúca trhacie práce povinná urobiť potrebné opatrenia proti neprípustnému pôsobeniu poveternostných vplyvov, proti odcudzeniu výbušnín a na zabezpečenie ochrany osôb a majetku pred nežiadúcim výbuchom výbušnín. Uskladnenie výbušnín na voľnom priestranstve a vykonané opatrenia musí organizácia bezodkladne oznámiť príslušnému útvaru polície.

(3) V skladoch výbušnín je dovolené uskladňovať len také druhy a množstvo výbušnín, ktoré sú určené v kolaudačnom rozhodnutí alebo v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje užívanie skladu výbušnín.

(4) Na krátky čas možno prechovávať výbušniny aj v osobitných úschovniach zriadených na pracovisku. Podrobnosti o osobitných úschovniach ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.

Sklady výbušnín
§ 30

Na projektovanie a výstavbu skladov výbušnín sa vzťahujú všeobecné predpisy o investičnej výstavbe, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 31

(1) Rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín vydáva

a) pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad,
b) v iných prípadoch než je uvedené v písmene a) orgán príslušný podľa osobitných predpisov 17) po dohode s obvodným banským úradom.

(2) K žiadosti o umiestnenie skladu výbušnín podľa odseku 1 písm. a) sa prikladá situačný náčrt umiestnenia skladu výbušnín s vyznačením susedných podzemných a povrchových objektov, systému vetrania a ochrany pred požiarom, výbuchom a prejavmi horských tlakov.
------------------------------------------------------------------

17) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.§ 32

(1) Stavby skladov výbušnín, ich zmeny a užívanie zrušenie alebo odstránenie povoľuje obvodný banský úrad.

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 zasiela obvodný banský úrad aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

(3) K žiadosti o povolenie stavby skladu výbušnín podľa odseku 1 sa prikladá

a) projektová dokumentácia podľa všeobecných predpisov o dokumentácii stavieb,
b) situačný náčrt umiestnenia skladu výbušnín na povrchu s uvedením vzdialenosti od susediacich objektov, v podzemí od susediacich banských diel,
c) rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín.

(4) K žiadosti o povolenie užívania skladov výbušnín podľa odseku 1 sa prikladá

a) vyhlásenie o tom, že stavba skladu výbušnín je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,
b) protokol o určení prostredia a stupňa nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu výbušnín,
c) správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
d) pri skladoch výbušnín na povrchu správa o východiskovej revízii bleskozvodov.

(5) V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie stavby skladu výbušnín sa uvedie presné označenie a miesto skladu výbušnín, dôvody a spôsob jeho odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác.

(6) Podmienky na umiestnenie, zriaďovanie a prevádzkovanie skladov výbušnín pod povrchom podrobnejšie upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 33
Evidencia výbušnín a organizácií

(1) Pri výrobe, spracúvaní, používaní, uskladňovaní, výskume, vývoji, skúškach a pokusnej výrobe výbušnín sa evidencia výbušnín musí viesť tak, aby bol prehľad o tom, kde sa výbušnina nachádza a v akom množstve alebo ako sa s ňou naložilo.

(2) Každý druh výbušnín sa musí evidovať samostatne.

(3) Doklady o evidencii výbušnín sa uschovávajú tri roky ak osobitný predpis neustanoví inak.18).

(4) Ak sa zistia rozdiely medzi evidovaným a skutočným stavom výbušnín, je organizácia povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému útvaru polície.

(5) Náležitosti evidencie výbušnín, pri používaní a uskladňovaní výbušnín ustanoví Slovenský banský úrad všeobecne záväzným právnym predpisom.

(6) Hlavný banský úrad vedie evidenciu organizácií, ktorým vydal

a) súhlas na výrobu a spracúvanie výbušnín alebo na vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín,
b) poverenie na výučbu podľa § 36 ods. 5.

(7) Obvodné banské úrady vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na

a) odber výbušnín,
b) vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác,
c) užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín.
------------------------------------------------------------------

18) § 8 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.§ 34
Spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami

(1) Zaobchádzať s výbušninami môžu len dospelé osoby bezúhonné podľa § 4a ods. 4, zdravotne a odborne spôsobilé.

(2) Zdravotnú spôsobilosť pracovníkov a ostatných osôb posudzujú orgány štátnej zdravotnej správy.

(3) Odbornú spôsobilosť pracovníkov na zaobchádzanie s výbušninami, s výnimkou privádzania výbušnín k výbuchu, ich zneškodňovania alebo ničenia, posudzuje organizácia, s ktorou sú v pracovnom alebo obdobnom pomere. Organizácia je povinná tieto osoby vopred preukázateľne oboznámiť s vlastnosťami látok, s ktorými pracujú, z hľadiska ich výbuchovej a požiarnej bezpečnosti a hygienickej ochrany v rozsahu nevyhnutnom na bezpečné vykonávanie prác.

Privádzanie výbušnín k výbuchu, ich zneškodňovanie a ničenie
§ 35

(1) Samostatne privádzať výbušniny k výbuchu, zneškodňovať ich alebo ničiť a vykonávať alebo riadiť odborné práce s tým spojené smú

a) pri trhacích prácach malého rozsahu len osoby staršie ako 21 rokov, ktoré majú oprávnenie strelmajstra; tieto osoby sú oprávnené vykonávať aj niektoré úkony trhacích prác veľkého rozsahu,
b) pri trhacích prácach veľkého rozsahu len osoby staršie ako 24 rokov, ktoré majú oprávnenie technického vedúceho odstrelov.

(2) Pripravovať, odpaľovať, zneškodňovať a ničiť pyrotechnické výrobky určené na ohňostrojné práce môže len osoba staršia ako 21 rokov, ktorá má oprávnenie odpaľovača ohňostrojov; ak sa na tento účel použije výbušnina určená na trhacie práce, môže ju priviesť k výbuchu len strelmajster, ktorý je oprávnený priviesť ju k výbuchu pri trhacích prácach.

(3) Ničiť a zneškodňovať výbušniny pri ich výrobe alebo spracúvaní vrátane výskumu, vývoja, pokusnej výroby a vyhľadávať nevybuchnutú muníciu môžu len osoby staršie ako 21 rokov, ktoré majú oprávnenie pyrotechnika. 18a)

(4) Za účelom zácviku môžu vykonávať práce uvedené v odsekoch 1 až 3 aj iné osoby než strelmajstri, technickí vedúci odstrelov, odpaľovači ohňostrojov a pyrotechnici, ktoré na to organizácia písomne určila, a to len pod dozorom strelmajstra, technického vedúceho odstrelov, odpaľovača ohňostrojov alebo pyrotechnika.
------------------------------------------------------------------

18a) § 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov.§ 36

(1) Odbornú spôsobilosť posudzuje a oprávnenie na vykonávanie funkcie strelmajstra vydáva obvodný banský úrad a na vykonávanie funkcie technického vedúceho odstrelov Slovenský banský úrad.

(2) Odbornú spôsobilosť posudzuje a oprávnenie na vykonávanie funkcie odpaľovača ohňostrojov a pyrotechnika vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa vydávajú osobám, ktoré majú predpísanú prax a úspešnou skúškou preukázali teoretické a praktické znalosti potrebné na bezpečné privádzanie výbušnín k výbuchu, ich zneškodňovanie a ničenie. Oprávnenia platia päť rokov odo dňa ich vydania. Platnosť oprávnení možno pred uplynutím päťročnej lehoty predĺžiť na základe žiadosti držiteľa oprávnenia alebo organizácie, ktorá držiteľa oprávnenia zamestnáva, podanej najmenej tri mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty o ďalších päť rokov na základe úspešne vykonanej skúšky z predpisov o výbušninách pred komisiou, vymenovanou orgánom štátnej banskej správy, ktorý oprávnenie vydal. Skúšky sa vykonajú podľa skúšobného poriadku, ktorý vydá Hlavný banský úrad. Technický vedúci odstrelov, ktorý je zároveň strelmajstrom vykoná len skúšku technického vedúceho odstrelov. Strelmajster, ktorý je držiteľom viacerých odborností strelmajstra, technický vedúci odstrelov, ktorý je držiteľom viacerých odborností technického vedúceho odstrelov, alebo pyrotechnik, ktorý je držiteľom viacerých odborností pyrotechnika, vykoná jednu skúšku za všetky odbornosti.

(4) Výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov organizuje organizácia poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Učebné osnovy a texty na ich výučbu schvaľuje a skúšobné poriadky vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(5) Hlavný banský úrad na základe žiadosti vydá poverenie na výučbu organizácii, ktorá preukáže, že má

a) zabezpečené vyhovujúce priestory,
b) odborníkov na výučbu podľa jednotlivých predmetov,
c) schválené učebné osnovy a učebné texty,
d) písomné vyhlásenie odborníkov vykonajúcich výučbu podľa osnovy.

(6) Organizácia je povinná písomne ohlásiť Hlavnému banskému úradu

a) zmeny v údajoch, ktoré boli podkladom na vydanie poverenia na výučbu, do 15 dní od ich vzniku,
b) konanie každého kurzu najneskoršie desať dní pred jeho plánovaným začatím.

(7) Ak organizácia prestala spĺňať podmienky, za ktorých jej bolo vydané poverenie na výučbu, alebo ak pri výučbe hrubo alebo opakovane porušila predpisy uvedené v § 39 ods. 1 vzťahujúce sa na výučbu. Hlavný banský úrad jej toto poverenie odníme.

(8) Rozsah a podmienky výučby a podmienky získavania spôsobilosti na zaobchádzanie s výbušninami pri trhacích prácach, ohňostrojných prácach a pri zneškodňovaní a ničení výbušnín pri ich výrobe a spracúvaní podrobnejšie ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

Pyrotechnické výrobky

§ 36a
Základné pojmy a rozdelenie

(1) Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely.

(2) Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu podľa § 27 ods. 1, sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV v rámci výučby a skúšok odpaľovačov a ohňostrojov.

(3) Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky.

(4) Výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúcej kovový prášok a okysličovadlo, ktorej horenie má explozívny charakter.

(5) Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového alebo zábleskového efektu.

(6) Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0 , T1 a T2. Parametre na zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis. 18b)
------------------------------------------------------------------

18b) § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.§ 36b
Výroba pyrotechnických výrobkov

(1) Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracúvanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa primerane vzťahuje § 23 ods. 1 až 5.

(2) Organizácia, ktorá vyrába, spracúva alebo dováža pyrotechnické výrobky, je povinná odberateľovi

a) odovzdať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu, 18c)
b) priložiť k dodávanému pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie.

(3) Obsah návodu na použitie pyrotechnického výrobku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------

18c) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.§ 36c
Zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

(1) Na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami sa primerane vzťahuje § 22.

(2) Pyrotechnické výrobky sa môžu používať len v súlade s návodom na ich používanie.

(3) Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, počas nakladania, vykladania a prepravy pyrotechnických výrobkov, pri ich uskladňovaní, predaji, príprave a kontrole na ich použitie, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uložené alebo uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

§ 36d
Nadobúdanie, predaj, používanie a uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh

(1) Výrobca alebo dovozca postupuje pred uvedením pyrotechnických výrobkov na trh podľa osobitného predpisu. 18d) Po ich uvedení na trh výrobca alebo dovozca je povinný predložiť Hlavnému banskému úradu dokumentáciu podľa § 36b ods. 2 písm. a) a b).

(2) Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh podľa odseku 1.

(3) Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy II a III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie.

(4) Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III predavač musí overiť, či kupujúci má platný preukaz odpaľovača ohňostrojov, a predaj zaeviduje. O predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí viesť evidenciu s uvedením mena a priezviska odpaľovača ohňostrojov, ktorému predal pyrotechnické výrobky, čísla preukazu, množstva a druhu pyrotechnických výrobkov.

(5) Neobchodný dovoz pyrotechnických výrobkov triedy II až IV a podtriedy T1 a T2 je zakázaný.

(6) Pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické výrobky uvedené v prvej vete sa nesmú skladovať a predávať v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne.

(7) V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T0 a T1.

(8) Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov na trhových miestach upravuje osobitný predpis.18e)

(9) Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35.

(10) Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II a podtriedy T0 a T1.

(11) Pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2 sa nemôžu predávať v obchodnej sieti, oprávnené osoby ich môžu nadobúdať len od výrobcu, dovozcu alebo iného oprávneného odberateľa na základe povolenia na odber výbušnín podľa § 25.

(12) Predávať pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom. Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov platí päť rokov odo dňa absolvovania školenia. Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady kontrolujú, či osoby vykonávajúce predaj pyrotechnických výrobkov majú potrebnú kvalifikáciu.

(13) Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy T0 môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané.

(14) Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

(15) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o školení predavačov pyrotechnických výrobkov.
------------------------------------------------------------------

18d) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
18e) § 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 524/2005 Z. z.§ 36e
Preprava pyrotechnických výrobkov

(1) Preprava pyrotechnických výrobkov sa považuje za dopravu nebezpečných vecí, pre ktoré platia osobitné predpisy. 14)

(2) Pyrotechnické výrobky sa smú dopravovať len v uzatvorených obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby nedošlo k ich pohybu, vzájomnému narážaniu alebo spadnutiu z dopravného prostriedku.

(3) Spolu s pyrotechnickými výrobkami sa v jednom železničnom vozidle, vo vozidle určenom na premávku na pozemných komunikáciách, alebo v jazdnej súprave zloženej z jedného, alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel určených na premávku na pozemných komunikáciách nesmú prepravovať horľavé látky, alebo horenie podporujúce látky.

(4) Prepravu pyrotechnických výrobkov, pri ktorej pyrotechnický výrobok prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie Slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu. 13e)

§ 36f
Skladovanie a evidencia
pyrotechnických výrobkov

(1) Pyrotechnické výrobky sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch a za podmienok určených výrobcom, vždy oddelene od horľavých látok.

(2) Pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T1 sa môžu uskladňovať aj

a) v predajni za podmienok ustanovených v § 36d ods. 6, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
b) v jednom príručnom sklade, s vylúčením trvalej prítomnosti osôb, v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.

(3) Pyrotechnické výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 2, musia byť uskladnené v skladoch výbušnín povolených na tento účel podľa § 32 ods. 1.

(4) Skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov podľa odsekov 2 a 3 u výrobcu, dovozcu a predajcu kontroluje Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.

(5) Na vedenie evidencie pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu sa primerane vzťahuje § 33.

§ 36g
Vykonávanie ohňostrojných prác

(1) Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu.18f) Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.

(2) Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),
b) miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
c) stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.

(3) Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

(4) Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.

(5) Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa technologického postupu vypracovaného podľa odseku 6.

(6) Vedúci odpaľovač ohňostrojov

a) vypracúva technologický postup ohňostrojných prác, ktorý obsahuje najmä
1. osoby, ktoré vykonajú ohňostrojné práce, ich úlohy a povinnosti,
2. vymedzenie bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru, miesta odpalu a spôsobu ich zabezpečenia, spôsob a čas ich vypratania a uzavretia, prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlásenia,
3. mapku alebo náčrt miesta plánovaných ohňostrojných prác s vyznačením bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru a miesta odpalu,
4. vymedzenie pyrotechnických výrobkov, ich rozmiestnenie, postupnosť a spôsob odpaľovania,
5. zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
6. opatrenia pri zlyhávke a spôsob jej zneškodnenia,
7. vykonanie prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov a zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí,
8. meno, priezvisko, titul, adresu, číslo, dátum vydania, dobu platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti autora technologického postupu ohňostrojných prác,
b) riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
c) riadi likvidáciu prípadných zlyhaviek,
d) zabezpečí zdravotné opatrenia.

(7) Vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedá za bezpečnosť pri príprave, vykonávaní a ukončení ohňostrojných prác a určí podmienky na zaistenie bezpečnosti všetkých odpaľovačov ohňostrojov a na ochranu osôb a majetku v priestore, ktorý je ohrozený odpaľovaním pyrotechnických výrobkov a pádom ich zvyškov.

(8) Odpaľovači ohňostrojov musia byť pri príprave, odpaľovaní pyrotechnických výrobkov, zneškodňovaní a likvidácii prípadných zlyhaviek a upratovaní zvyškov pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohňostrojných prácach vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Musia mať vhodný ochranný odev, obuv a rukavice vyrobené na použitie v prostredí s vysokou teplotou, 18g) ochranný štít na tvár, prostriedky chrániace sluch a ochrannú prilbu.

(9) Po ukončení ohňostrojných prác sa musí bezodkladne vykonať prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu, ich vyčistenie od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí. Prehliadka a vyčistenie ohrozeného priestoru od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musí vykonať bezodkladne po ukončení ohňostrojných prác. Nájdené neodpálené, zlyhané alebo nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu. Zničenie vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním poverený odpaľovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice podľa odseku 11.

(10) Prehliadka podľa odseku 9 sa musí zopakovať pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení.

(11) O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní úkonov podľa odsekov 9 a 10 obci a príslušnému obvodnému banskému úradu.
------------------------------------------------------------------

18f) § 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
18g) § 5 ods. 3 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z.§ 36h
Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor

(1) Pre každé ohňostrojné práce musí byť určený bezpečnostný okruh a manipulačný priestor. Za uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.

(2) Bezpečnostným okruhom je obvod územia ohrozeného účinkom odpaľovaných pyrotechnických výrobkov vrátane dopadu ich zvyškov na zem; musí sa zabezpečiť hliadkami tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb do ohrozeného priestoru. Ohrozené územie sa vyprace a bezpečnostný okruh sa uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným začatím ohňostrojných prác. Bezpečnostný okruh sa uvoľní po vykonaní úkonov po ukončení ohňostrojných prác podľa § 36g ods. 9.

(3) V bezpečnostnom okruhu nesmú byť ľahko zápalné porasty alebo objekty (napr. horľavé strechy budov, stohy slamy, zrelé obilie, suchá tráva, lesný alebo krovinatý porast a pod.), ak sa nezabezpečí ich ochrana pred požiarmi.

(4) Manipulačným priestorom je priestor určený na prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a zahŕňa miesto odkiaľ sa pyrotechnické výrobky budú odpaľovať a jeho najbližšie okolie; určí sa tak, aby sa zabezpečili bezpečné podmienky odpaľovania pyrotechnických výrobkov. Manipulačný priestor sa vyprace a uzavrie najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov určených na vykonanie ohňostrojných prác.

(5) V manipulačnom priestore a vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich uzavretí môžu zdržiavať len osoby plniace pracovné úlohy súvisiace s prípravou a vykonaním ohňostrojných prác, ktoré určí vedúci odpaľovač ohňostrojov.

(6) Kontrolné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov.

§ 36i

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podmienky manipulácie s pyrotechnickými výrobkami, ukladania a skladovania pyrotechnických výrobkov a predaja pyrotechnických výrobkov.

§ 37
Osobitné ustanovenia

Ustanovenia § 21 až 36i sa nevzťahujú na používanie výbušnín, pyrotechnických výrobkov a pomôcok v ozbrojených silách Slovenskej republiky, v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, skúšky, výroba, používanie, uskladňovanie alebo preprava výbušnín, v Policajnom zbore, spravodajských službách, Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTÁTNA BANSKÁ SPRÁVA


§ 38
Orgány štátnej banskej správy

(1) Orgánmi štátnej banskej správy sú

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
b) Hlavný banský úrad s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky,
c) obvodné banské úrady, a to
1. Obvodný banský úrad v Bratislave,
2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
3. Obvodný banský úrad v Košiciach,
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,
5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

(2) Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(4) Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.

(5) Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.

(6) Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.

§ 38a
Zoznam spracúvaných osobných údajov,
účel spracovania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb

(1) Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom a obvodnými banskými úradmi pri plnení úloh štátnej banskej správy sa zaraďujú tieto osobné údaje:

a) titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b) dátum a miesto narodenia,
c) rodné číslo,
d) miesto trvalého pobytu,
e) miesto prechodného pobytu,
f) štátna príslušnosť,
g) číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.

(2) Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.

(3) Osobné údaje získavajú obvodné banské úrady a Hlavný banský úrad pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.

(4) Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch štátnej banskej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.

§ 39
Pôsobnosť orgánov štátnej banskej správy

(1) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor

a) nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce,
b) nad dodržiavaním banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce.

(2) Hlavný dozor podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a technické zariadenia uvedené v odseku 1 podliehajú obdobnému dozoru orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

(3) Pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa odseku 1 patrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy, rozhodne Slovenský banský úrad po dohode s iným dotknutým orgánom štátneho odborného alebo obdobného dozoru.

(4) Organizácie sú povinné orgánom štátnej banskej správy na účely ich hlavného dozoru kedykoľvek umožniť vstup do objektov, zariadení a na pracoviská, predložiť potrebné materiály, dokumentáciu, odborné posudky a podať požadované informácie a vysvetlenia. Organizácie sú povinné poskytovať potrebnú súčinnosť orgánom štátnej banskej správy, vytvárať im podmienky na nerušený a rýchly výkon hlavného dozoru a využívať výsledky ich zistení vo svojej práci.

(5) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru obmedzia sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupnia, ak sa týkajú vyšetrovania príčin vzniku závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie, 18h) alebo výbušnín a výkonu inšpekčnej činnosti okrem informácie o výsledku vyšetrovania alebo inšpekčnej činnosti, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. 18i)
------------------------------------------------------------------

18h) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18i) § 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 3 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 387/1990 Zb. o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.§ 39a
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

a) riadi výkon štátnej banskej správy,
b) zabezpečuje a koordinuje v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy,
c) rozhoduje o odvolaniach vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Hlavný banský úrad,
d) vydáva osvedčenie o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzie podľa osobitného predpisu, 18j)
e) vydáva záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných oprávnených osôb podľa osobitného predpisu. 18k)

(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných a nerudných surovín a v oblasti vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby spolupracuje so Slovenskou banskou komorou a s inými profesijnými združeniami a spolkami v oblasti ťažobného priemyslu.

(3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou banskou komorou všeobecne záväzným právnym predpisom upraví vzhľad a formu, funkčné a stavovské označovanie, nosenie a nadobúdanie slávnostných baníckych uniforiem.
------------------------------------------------------------------

18j) § 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších prepisov.
18k) § 33 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.§ 40
Slovenský banský úrad

(1) Slovenský banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.

(2) Slovenský banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Hlavný banský úrad môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného obvodného banského úradu na iný odvodný banský úrad alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom obvodnom banskom úrade.

(3) Pri výkone hlavného dozoru Slovenský banský úrad

a) ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
b) vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe,
c) dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich pracovníkov a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu.

(4) Pri plnení úloh podľa odseku 3 má Slovenský banský úrad práva a povinnosti uvedené v § 41 ods. 1 písm. a) a c).

(5) Slovenský banský úrad

a) vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,
b) určuje podmienky používania vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu, 3c) a povoľuje používanie vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu, 3c) pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach upravených týmto zákonom, schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,
c) posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, týmto zákonom a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto pracovníkom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,
d) vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,
e) vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6,
f) zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,
g) vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,
h) oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,
i) povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
j) koná o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu, 18l)
k) rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
l) povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
m) určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
n) nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
o) dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,
p) je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona.
------------------------------------------------------------------

18l) § 27a ods. 10 banského zákona.§ 41
Obvodné banské úrady

(1) Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady

a) vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
b) zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
d) sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu, 18m)
e) dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich pracovníkov s výnimkou pracovníkov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
f) dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
g) preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú,
h) kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
i) preverujú skúškami u pracovníkov znalosť predpisov uvedených v písmene a), ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú,
j) plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.

(2) Obvodné banské úrady ďalej

a) určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
b) povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
c) určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
d) nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
e) povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
f) vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
g) nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú vnich závady,
h) povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
i) povoľujú trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,
j) povoľujú umiestnenie, stavbu a užívanie zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32,
k) vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
l) vydávajú , menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,
m) povoľujú odber výbušnín,
n) v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
o) vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,
p) plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
------------------------------------------------------------------

18m) § 149 Zákonníka práce.§ 41a
Vyvlastňovanie

(1) Vyvlastniť nehnuteľnosti možno iba vo verejnom záujme a na účel

a) otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľachťovanie nerastov,
b) konverzie ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín podľa osobitného predpisu, 18n)
c) uskladňovania horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v priestoroch a ukladania rádioaktívnych odpadov.

(2) Obvodné banské úrady postupujú vo vyvlastňovacom konaní podľa osobitného predpisu.18o)

(3) Vo veciach vyvlastnenia, v ktorom v správnom konaní na prvom stupni koná obvodný banský úrad ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Hlavný banský úrad.
------------------------------------------------------------------

18n) § 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
18o) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.Banskí inšpektori
§ 42

(1) Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru inšpekčnou činnosťou vykonáva Slovenský banský úrad ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi (ďalej len "banský inšpektor"). Banských inšpektorov ustanovuje predseda Hlavného banského úradu.

(2) Banský inšpektor je oprávnený

a) vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a vyšetrenia, požadovať predloženie príslušných dokladov, informácií a vysvetlení, presvedčovať sa u technických pracovníkov o ich znalosti predpisov uvedených v § 41 ods. 1 písm. a), ako aj zhotovovať fotografické snímky a kópie prevádzkových máp a ďalšej dokumentácie potrebné na zistenie závad a na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových nehôd (havárií) a závažných pracovných úrazov,
b) dávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození celospoločenských záujmov, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku, dávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad vrátane príkazov na vyvedenie pracovníkov do bezpečia; ďalej je oprávnený nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Záväzný príkaz možno dať ústne alebo písomne; ak sa dal ústne, je inšpektor povinný po ukončení inšpekcie alebo kontroly ho písomne zaznamenať,
c) zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore s právnymi predpismi, 19)
d) zadržať osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný orgánom štátnej banskej správy v prípadoch hrubého alebo opakovaného porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

(3) Banský inšpektor je povinný

a) zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,
b) pred začatím prehliadky oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej organizácii, ak tým negatívne neovplyvní výkon prehliadky,
c) o výsledku prehliadky napísať zápisnicu a tú prerokovať so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným vedúcim zamestnancom podľa § 6 ods. 1,
d) o výsledku prehliadky informovať príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

(4) Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Slovenského banského úradu.
------------------------------------------------------------------

19) Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva
Zákonník práce, v znení neskorších predpisov.§ 43

(1) Proti záväznému príkazu banského inšpektora možno podať v lehote 15 dní od jeho vydania námietky na príslušný obvodný banský úrad alebo na Slovenský banský úrad, ak záväzný príkaz vydal ústredný banský inšpektor. Tieto orgány svojím rozhodnutím záväzný príkaz potvrdia, zmenia alebo ho zrušia. Podanie námietok má odkladný účinok, ak ho v záväznom príkaze banský inšpektor nevylúčil. Odkladný účinok možno vylúčiť len v prípade, keď sú ohrozené životy a zdravie ľudí alebo majetok a hrozí nebezpečenstvo z omeškania. Proti rozhodnutiu obvodného banského úradu, prípadne Slovenského banského úradu o námietkach možno podať odvolanie.

(2) Zadržaný preukaz o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti postúpi na ďalšie konanie obvodný banský inšpektor obvodnému banskému úradu a ústredný banský inšpektor Slovenskému banskému úradu.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Sankcie
§ 44

(1) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 1 000 000 Sk organizácii, ktorá porušila predpisy uvedené v § 39 ods. 1 alebo ktorá nesplnila opatrenia uložené jej rozhodnutím orgánu štátnej banskej správy (ďalej len "porušenie povinnosti").

(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe, ktorá bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu vykonávala alebo vykonáva činnosť podľa tohto zákona.

(3) Ak sa nevykonala v určenej lehote náprava nedostatkov, za ktoré bola uložená pokuta podľa odsekov 1 a 2, možno uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty, a to aj opakovane.

(4) Pokutu možno organizácii uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátnej banskej správy zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

(5) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú oprávnené uložiť pokutu až do 10 000 Sk zamestnancovi organizácie, ktorý zavinene porušil závažné povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v § 39 ods. 1 alebo ktorý zatajil skutočnosti dôležité pre výkon hlavného dozoru.

(6) Pokutu pracovníkovi možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností.

(7) Banský inšpektor je oprávnený uložiťpokutu v blokovom konaní až do 1 000 Sk pracovníkovi organizácie, ktorý zavinene porušil povinnosti vyplývajúce z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, alebo pracovníkovi, ktorý svojím konaním sťažil výkon hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy; túto pokutu môže uložiť aj cudzím osobám, ktoré sa so súhlasom organizácie zdržujú na jej pracoviskách.

(8) Pokutu v blokovom konaní možno uložiť bez ďalšieho prerokovania, ak zavinené porušenie povinností bolo spoľahlivo zistené a pracovník je ochotný pokutu zaplatiť. Proti uloženiu takejto pokuty sa nemožno odvolať; o tom musí byť pracovník vopred poučený. Banský inšpektor je oprávnený uloženú pokutu vybrať; na jej uloženie a vybratie použije bloky, ktoré sa používajú na ukladanie a vyberanie pokút v blokovom konaní o priestupkoch.

(9) Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a možné následky porušenia povinností, a ak ide o pracovníka, aj na mieru zavinenia.

(10) Uložením pokuty organizácii zostáva nedotknutá trestná zodpovednosť jej pracovníkov, ako aj zodpovednosť organizácie a pracovníkov organizácie podľa predpisov o náhrade škody.

(11) Pokuta sa neuloží, ak bola organizácii alebo pracovníkovi za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa iných právnych predpisov alebo ak bol pracovník postihnutý podľa iných právnych predpisov. 20)

(12) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
------------------------------------------------------------------

20) Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch v znení neskorších predpisov.§ 45

Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady môžu odňať pracovníkom organizácií nimi vydané oprávnenia alebo osvedčenia na vykonávanie činností za hrubé alebo opakované porušenie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky až na dobu troch rokov.

§ 45a
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) vnikne neoprávnene do banského diela alebo na územie, v ktorom sa vykonáva banská činnosť alebo činnosť vykonávaná banským spôsobom, alebo na poddolované územie, kam je vstup zakázaný, alebo neoprávnene vnikne do uzatvoreného starého banského diela, kam je vstup zakázaný,
b) poškodí zariadenie slúžiace na využívanie nerastného bohatstva alebo na činnosť vykonávanú banským spôsobom vrátane bansko-meračských signálov, značiek a ochrany znakov a iných meračských zariadení,
c) odvedie neoprávnene povrchovú, podzemnú alebo inú vodu do banských vôd alebo do banských diel alebo úmyselne poškodí zariadenie na odvádzanie banských vôd,
d) nedbá alebo zneužije výstražné znamenie, výstražnú alebo informačnú tabuľu alebo výstražný signál pri vykonávaní trhacích prác alebo ohňostrojných prác alebo ich zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni,
e) získa alebo prechováva neoprávnene výbušninu,
f) vykonáva činnosť bez platného oprávnenia, povolenia alebo súhlasu, ktorú možno vykonávať len na základe oprávnenia povolenia alebo súhlasu vydaného podľa tohto zákona,
g) ako člen komisie na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 obvodný banský úrad uloží pokutu do 50 000 Sk.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú osobitné predpisy, 20a) ak tento zákon neustanovuje inak.
------------------------------------------------------------------

20a) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.§ 46
Vzťah k správnemu poriadku

Všeobecné predpisy o správnom konaní 21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 4, 8, § 24, 25, 26 ods. 5 a § 40 ods. 5 písm. b).
------------------------------------------------------------------

21) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).§ 46a
Vzťah k všeobecnému predpisu
o službách na vnútornom trhu

Na výkon činností podľa tohto zákona, postup podávania žiadostí o povolenie, na vydávanie povolení a výkon dozoru podľa tohto zákona platia ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, 25b) ak tento zákon neustanovuje inak.
------------------------------------------------------------------

25b) § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 47
Prechodné ustanovenia

Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje na

a) otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk, ako aj zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov vykonávané na základe plánov schválených obvodnými banskými úradmi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
b) vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov banskými dielami, ako aj zabezpečenie a likvidáciu týchto diel vykonávané na základe projektov prerokovaných s obvodnými banskými úradmi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
c) osobitné zásahy do zemskej kôry a práce na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 47a
Záverečné ustanovenie

(1) V § 6 ods. 5, § 7 ods. 1 a 4, § 8 ods. 3 a 5, § 21 ods. 5, § 23 ods. 1, 2 a 3 písm. b), § 24 ods. 1 a 2, § 25 ods. 5 a 6, § 36 ods. 1, 2 a 4, § 40, § 42 ods. 1 a 3 a v § 43 sa slová "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Hlavný banský úrad" v príslušnom tvare.

(2) Slovo "pracovník" vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovom "zamestnanec" v príslušnom tvare.

(3) Slová "Slovenský banský úrad" a "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" vo všetkých tvaroch sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na základe zákona nahrádzajú slovami "Hlavný banský úrad" v príslušnom tvare.

(4) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa Hlavného banského úradu v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky prechádzajú na Hlavný banský úrad zriadený týmto zákonom.

(5) Slová "vyhľadávanie a prieskum" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "geologický prieskum".

(6) Slová "celospoločenský záujem" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "verejný záujem".

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 47b

(1) Hlavný banský úrad je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu, 3g) ktorý vydáva rozhodnutie o uznávaní odbornej spôsobilosti 21a) a iných dokladov a osvedčení 21b) vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore na vykonávanie funkcií a povolaní, pre ktoré tento zákon, banský zákon alebo všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie požadujú odbornú spôsobilosť alebo iné doklady a osvedčenia.

(2) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady sú orgánmi dohľadu podľa osobitného predpisu. 21c)
------------------------------------------------------------------


21a) § 10 zákona č. 477/2002 Z. z.
21b) § 11 zákona č. 477/2002 Z. z.
21c) § 30 ods. 1 zákona č 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 47c

(1) Výbušniny uvedené do obehu pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za výbušniny uvedené na trh podľa tohto zákona.

(2) Povolenie Hlavného banského úradu na zhotovovanie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce vydané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za súhlas vydaný podľa § 23 ods. 1.

(3) Jednoduché druhy trhavín na trhacie práce zhotovované na základe povolenia Hlavného banského úradu sa musia uviesť na trh do 31. júla 2005.

(4) Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Spoločné a prechodné ustanovenia
účinné od 1. januára 2008

§ 47d

(1) Oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2012.

(2) Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010.

§ 47e

(1) Konania začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Výbušniny na použitie v podzemí uvedené na trh podľa doterajších predpisov sa považujú za povolené výbušniny podľa tohto zákona.

(3) Povolenia na prepravu výbušnín vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť dňom 31. decembra 2008.

(4) Potvrdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania.

(5) Organizácia vykonávajúca podzemné práce vykonávané banským spôsobom - razenie iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, uvedené v § 3 písm. d) do 31. júna 2008 ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1.

§ 48
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy,

2. vyhláška predsedu Ústredného banského úradu č. 259/1957 Ú.v., ktorou sa vyhlasuje štatút štátnej banskej správy,

3. vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva č. 62/1965 Zb. o výbušninách.

4. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 51/1983 Zb., ktorou sa ustanovujú niektoré podmienky organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach.

§ 48a
Zrušovacie ustanovenie
účinné od 1. januára 2008

Zrušuje sa:

1. vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.,
2. vyhláška Slovenského banského úradu č. 70/1988 Zb. o vybraných banských zariadeniach,
3. vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z., vyhlášky č. 287/1999 Z. z., vyhlášky č. 347/1999 Z. z. a vyhlášky č. 475/2001 Z. z.,
4. § 2 ods. 1, § 3 až 5, § 8 a 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 16/1992 Zb.

§ 48b

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 49
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.

Zákon č. 499/1991 Zb. nadobúda účinnosť 1. januára 1992.

Zákon č. 154/1995 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 1995.

Zákon č. 58/1998 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 1998.

Zákon č. 533/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 577/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č.: 292/2009 Z.z. nadobúda účinnosť od 1.septembra 2009

V. Šalgovič v.r.
P. Colotka v.r.Príloha k zákonu Slovenskej
národnej rady č. 51/1988 Zb.
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES zo dňa 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povoľovaní na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).

Čl.1
Prechodné ustanovenie


(zavedené zákonom č. 499/1991 Zb.)

(1) Povolenie ťažobných prác podľa doterajších predpisov 22) sa považuje za povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu podľa tohto zákona.

(2) Povolenia na odber výbušnín vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.

(3) Oprávnenia odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vydané príslušnými orgánmi podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona.
------------------------------------------------------------------

22) § 71 až 74 zákona č. 50/1976 Zb.Čl.2
Prechodné ustanovenie


(zavedené zákonom č. 154/1995 Z.z.)

(1) Oprávnenia alebo povolenia na podnikanie v činnostiach uvedených v čl. I § 4a ods. 1 vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za banské oprávnenia vydané podľa tohto zákona.

(2) Organizácie, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v čl. I § 4a ods. 1 na základe oprávnenia alebo povolenia vydaného podľa doterajších predpisov, požiadajú obvodný banský úrad o zápis do banského registra do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. V žiadosti sa uvedú údaje podľa čl. I § 4c ods. 2 písm. a) až c) a e).

Ak sa v zákone používa názov "Slovenský banský úrad", "Slovenský geologický úrad" a "útvar polície", rozumie sa tým "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky", "Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky" a "útvar Policajného zboru" v príslušnom tvare.

Čl.3
Zrušovacie ustanovenie


(zavedené zákonom č. 499/1991 Zb.)

Zrušujú sa

1. vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy v znení zákona č. 61/1965 Zb. a zákona SNR č. 42/1972 Zb.,
2. položka č. 2 prílohy C, položka č. 28, 29 a 30 prílohy D, položka č. 1 prílohy E a položka č. 1 prílohy G zákona SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...