Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 361/2014 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 24. 1. 2015)

Print Friendly and PDF

(o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 19.12.2014
Účinnosť od: 1.1.2015

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 108/2014 strana 2950

MENÍ ČASTI PREDPISU:
564/2004 Z.z.
582/2004 Z.z.
583/2004 Z.z.
563/2009 Z.z.

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
564/2004 Z.z.
582/2004 Z.z.
563/2009 Z.z.


OBLASŤ: Finančné právo

361/2014 Z.z.


ZÁKON


z 26. novembra 2014


o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O1) (ďalej len "vozidlo") daňou z motorových vozidiel (ďalej len "daň").

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované2) v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie3) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť4) (ďalej len "podnikanie") v zdaňovacom období.

(2) Predmetom dane nie je vozidlo
a) používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, 5)
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II6) (ďalej len "doklad") je označené ako špeciálne vozidlo.

§ 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

§ 4
Oslobodenie od dane

(1) Od dane je oslobodené vozidlo
a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách7) vo verejnom záujme,
d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

(2) Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. b) až d) uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

§ 5
Základ dane

(1) Základom dane pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je výkon motora v kW.

(2) Základom dane pri osobnom vozidle je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade; osobným vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie L a M1.

(3) Základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu; úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4.

(4) Najväčšia prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

(5) Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

§ 6
Ročná sadzba dane

(1) Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

§ 7
Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

(1) Ročná sadzba dane podľa § 6 sa zníži o
a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov a
c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

(2) Po uplynutí času zníženia sadzby dane podľa odseku 1 písm. c) sa použije ročná sadzba dane podľa § 6 počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

(3) Po uplynutí času podľa odseku 2 sa ročná sadzba dane podľa § 6 zvýši o
a) 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a
b) 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

(4) Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre
a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, 8)
b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), 9)
c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.10)

(5) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy11) najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50 %.

(6) Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

(7) Použitie vozidla kategórie N a O v rámci kombinovanej dopravy daňovník preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.

(8) Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

§ 8
Vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej
povinnosti a oznamovacia povinnosť

(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak.

(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k
a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
c) zániku daňovníka bez likvidácie,
d) zmene držiteľa vozidla,
e) ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

(3) Vznik daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom priznaní okrem daňovníka podľa § 3 písm. e).

(4) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

(5) Ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo.

(6) Daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, 12) vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii13) alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

§ 9
Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak.

(2) Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak odseky 3 až 7 neustanovujú inak. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(4) Ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz, podáva správca v konkurznom konaní14) do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz.

(5) Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou.

(6) Ak daňovník ukončil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(7) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí smrťou daňovníka, je povinný podať dedič, ak je viac dedičov, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, dediča, ktorý podá daňové priznanie, určí správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. Ak dedičstvo pripadlo Slovenskej republike, daňové priznanie sa nepodáva.

(8) V daňovom priznaní daňovník okrem výpočtu dane uvádza aj, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo15) alebo rodné číslo alebo dátum narodenia, ak nemá daňové identifikačné číslo pridelené, a ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Daňovník v daňovom priznaní môže uviesť aj telefónne číslo, elektronickú adresu a faxové číslo; správca dane je oprávnený údaje podľa tohto odseku spracovať podľa osobitného predpisu.16)

§ 10
Preddavky na daň a platenie dane

(1) Preddavok na daň je platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia.

(2) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

(4) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

(5) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí.

(6) Daňovník podľa odsekov 3 a 4 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(7) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 až 5 a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

(8) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane podľa § 6 alebo upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 1, 3 a 4 a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania podľa § 9.

(9) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania.

(10) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 3 a 4. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.

(11) Ak nastane skutočnosť podľa § 9 ods. 3 až 7, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom došlo k tejto rozhodujúcej skutočnosti.

(12) Preddavok na daň platí daňovník tomu správcovi dane, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, spôsobom podľa osobitného predpisu.17)

(13) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, vzniknutý daňový preplatok sa použije podľa osobitného predpisu.18)

§ 11
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.

§ 12
Zaokrúhľovanie

Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

§ 13
Správa dane

(1) Správu dane vykonáva správca dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru predchádzajúceho roka. Ak ide o daňovníka podľa § 3 písm. e), správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa sídla zamestnávateľa. Ak vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Na zmenu miestnej príslušnosti počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

(2) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť správcu dane podľa odseku 1, postupuje sa podľa osobitného predpisu.19)

(3) Pri zmene miestnej príslušnosti sa na účely vrátenia daňového preplatku na dani, vymáhania daňového nedoplatku na dani a vyrubenia úroku z omeškania na dani považuje za správcu dane ten daňový úrad, u ktorého preplatok na dani alebo nedoplatok na dani vznikol. Pri zmene miestnej príslušnosti je na uloženie pokuty príslušný ten správca dane, ktorému malo byť daňové priznanie podané.

(4) Na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis.20)

§ 14

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 15
Prechodné ustanovenia

(1) Ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vznikne podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2014, postupuje sa podľa zákona účinného do 31. decembra 2014, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.

(2) Na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré sa skončili najneskôr do 31. decembra 2014, je od 1. januára 2015 príslušný správca dane podľa § 13.

(3) Ak daňová povinnosť k dani a oznamovacia povinnosť vznikne podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2014 a preddavok alebo daň vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani sú zaplatené po 31. decembri 2014, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Čl. II


Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa číslo "21, 9" nahrádza číslom "29, 2".

2. Za § 7d sa vkladá § 7e, ktorý znie:
"§ 7e

Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane vyšším územným celkom podľa § 3 v znení účinnom od 1. januára 2015 prvýkrát v januári 2015.".

Čl. III


Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

2. § 3 vrátane nadpisu znie:
"§ 3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h) a poplatku uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.".

3. Jedenásta časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 38, 38a, 39, 40, 41, 42a, 43, 44, 45, 45a, 45aa, 45ab, 45ac, 45b a 46 sa vypúšťajú.

4. V § 98 sa vypúšťajú slová "a ods. 3".

5. V § 99 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46b sa vypúšťa.

6. V § 100 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7. V § 101 ods. 2 sa za slovom "Daň" vypúšťa čiarka a slová "preddavky na daň z motorových vozidiel".

8. V § 102 sa vypúšťajú slová "90, 91, 93, ".

9. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 104i
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. januára 2015

(1) Správca dane poslednýkrát poukáže výnos dane z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vyššiemu územnému celku za mesiac december 2014 do 15. januára 2015.
(2) Daň z motorových vozidiel podľa doterajšieho predpisu vrátane pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a preddavok na túto daň z motorových vozidiel zaplatené po 31. decembri 2014 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Výnos z cestnej dane vyberanej daňovými úradmi vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k tejto dani je po 31. decembri 2014 príjmom štátneho rozpočtu, pričom ustanovenie § 103 ods. 4 sa od 1. januára 2015 neuplatňuje.".

10. § 105 sa vypúšťa.

11. Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. IV


Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z. a zákona č. 426/2013 Z. z. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).

2. V § 6 ods. 3 sa slovo "f)" nahrádza slovom "e)", slovo "k)" sa nahrádza slovom "j)" a slová "g) až j)" sa nahrádzajú slovami "f) až i)".

Čl. V


Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: "Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
"g) oznámenie alebo sprístupnenie výšky splatnej dane právnickej osoby na základe údajov z verejnej časti registra účtovných závierok.37aa)".

3. V § 44 ods. 3 sa slová "ktorý patrí do miestnej príslušnosti iného správcu dane" nahrádzajú slovami "ktorému je príslušný iný správca dane".

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia "Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou "Zákon č. 361/2014 Z. z.".

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2. 3. 2013).
2) § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
4) § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 127 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z.
6) § 23 a § 112e ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) § 21 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
8) § 3 písm. i) a j) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
9) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 110 - Jednotné ustanovenia o typovom schvaľovaní I. špecifických súčastí motorových vozidiel používajúcich stlačený zemný plyn (CNG) v svojich pohonných systémoch; - II. vozidiel vzhľadom na inštaláciu špecifických súčastí schváleného typu na použitie stlačeného zemného plynu vo svojich pohonných systémoch (Ú. v. EÚ L 120, 7. 5. 2011).
10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
11) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
12) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13) § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.
14) § 159 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
17) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
20) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.Príloha č. 1
k zákonu č. 361/2014 Z. z.


kliknite pre zobrazenie pdf

ROČNÉ SADZBY DANE


Príloha č. 2
k zákonu č. 361/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 1992/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17. 12. 1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994), Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 7/zv. 4, Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011) a smernice Rady 2013/22/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.