Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - Zákon č. 502/2001 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 24. 6. 2012)

Print Friendly and PDF

(o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 7.12.2001
Účinnosť od: 1.3.2012

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 201/2001 strana 5294

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
523/2004 Z.z. zrušuje čl. IV;
618/2004 Z.z.
165/2008 Z.z.
264/2008 Z.z.
57/2010 Z.z.
69/2012 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
10/1996 Z.z.
§2 ods. 1 písm. b), §7 ods. 4 písm. b);

303/1995 Z.z.
poznámka č. 27a, §44 ods. 5;

440/2000 Z.z.
poznámka č. 4;


MENÍ ČASTI PREDPISU:
347/1990 Zb.
§4 ods. 1, ods. 2 písm. a), §20a ods. 1;

10/1996 Z.z.
§2 ods. 1 doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b), ods. 2,

§7 ods. 4 doterajšie písm. c) až e) sa označuje ako písm. b) až
d), §9 ods. 2;
303/1995 Z.z.
§16 ods. 1 písm. f), §24 ods. 2, §31 ods. 5, §44 ods. 2 a 4,

doterajší ods. 6 sa označuje ako ods. 5;
440/2000 Z.z.
§3 písm. d) a e), poznámka č. 6;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
303/1995 Z.z.
nová poznámka č. 10aa (k §16 ods. 1),OBLASŤ: Finančné právo a Správne právo

502/2001 Z.z.


ZÁKON


z 18. októbra 2001


o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:618/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:165/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2008
Zmena:264/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2008
Zmena:57/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2010
Zmena:69/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.marca 2012


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1

(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sú súčasťou systému verejnej vnútornej finančnej kontroly zabezpečujúceho dodržiavanie osobitných predpisov1) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a pri iných činnostiach orgánu verejnej správy.

(2) Tento zákon podrobnejšie upravuje pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky3) (ďalej len "ministerstvo financií") a ostatných orgánov verejnej správy v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovaného subjektu, auditovaného subjektu, auditovanej osoby a súčinnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré majú ku kontrolovanému subjektu, auditovanému subjektu alebo auditovanej osobe vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb (ďalej len "tretia osoba").

(3) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu vykonávanú podľa osobitných predpisov4) a na vykonávanie auditu podľa osobitných predpisov.4a)

§ 2

(1) Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi1) overuje
a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov, 5)
b) dodržiavanie osobitných predpisov1) a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) vnútorným auditom nezávislá objektívna hodnotiaca a konzultačná činnosť, ktorá
1. hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov6) pri finančnom riadení a vykonávaní iných činností auditovaného subjektu,
2. hodnotí možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na odstránenie týchto rizík,
3. poskytuje spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom7) zodpovedným za finančné riadenie,
4. hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na jeho skvalitnenie,
5. napomáha hospodárne, efektívne a účinné vykonávanie činností auditovaného subjektu,

b) verejnými prostriedkami prostriedky podľa osobitného predpisu7a) a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) orgánom verejnej správy subjekt sektora verejnej správy podľa osobitného predpisu7b) a právnická osoba, ktorej prostredníctvom sa poskytujú prostriedky Európskej únie, 7c)
d) finančným riadením súhrn postupov orgánu verejnej správy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, použití, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne a účinné využívanie,
e) kontrolným orgánom orgán verejnej správy, ktorý vykonáva následnú finančnú kontrolu,
f) kontrolovaným subjektom orgán verejnej správy, jeho vnútorné organizačné útvary, preddavkové organizácie, 12) iná právnická osoba a fyzická osoba uvedené v § 6 ods. 4,
g) auditujúcim orgánom ministerstvo financií, správa finančnej kontroly, iné ministerstvo a iná právnická osoba podľa § 35a ods. 6, ak vykonávajú vládny audit,
h) auditovaným subjektom ústredný orgán, jeho vnútorný organizačný útvar a iná právnická osoba uvedené v § 27 ods. 1,
i) auditovanou osobou orgán verejnej správy, jeho vnútorný organizačný útvar, iná právnická osoba a fyzická osoba, ak sa jej poskytujú verejné prostriedky, a ďalšia právnická osoba a fyzická osoba za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, 12a)
j) finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
k) hospodárnosťou minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,
l) efektívnosťou maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom,
m) účinnosťou vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky,
n) účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich použitia,
o) rizikom pravdepodobnosť výskytu udalosti s nepriaznivým vplyvom na splnenie určených cieľov,
p) ústredným orgánom orgán verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu, 8)
r) systémom verejnej vnútornej finančnej kontroly systém zahrnujúci finančné riadenie, vnútorný audit, vládny audit a činnosti vykonávané ministerstvom financií pri plnení úloh Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit,
s) vedúcim orgánu verejnej správy štatutárny orgán,
t) vládnym auditom nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa tohto zákona, osobitných predpisov12b) a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.

§ 3

Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit a v rámci tejto pôsobnosti
a) koordinuje plánovanie a vykonávanie následnej finančnej kontroly a vládneho auditu s inými kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi; v rámci koordinácie je oprávnené požiadať o vykonanie vládneho auditu iný auditujúci orgán,
b) udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na vykonávanie vládneho auditu inému ministerstvu a správe finančnej kontroly podľa § 35a ods. 3 až 5; to neplatí, ak sa má vládny audit vykonať podľa požiadavky ministerstva financií alebo na základe poverenia ministerstva financií,
c) vykonáva činnosti Centrálnej harmonizačnej jednotky pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit, a to:
1. usmerňuje vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu, zriaďovanie a činnosť výborov pre kontrolu a audit vrátane vypracovania vzorového štatútu výboru pre kontrolu a audit; príslušné orgány verejnej správy sú povinné tieto usmernenia dodržiavať,
2. monitoruje a hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu, pričom na vykonávanie tejto činnosti sa ustanovenie § 35c ods. 3 prvej vety vzťahuje rovnako a ustanovenia § 35d, 35e a 35f sa vzťahujú primerane, navrhuje systémové opatrenia na zvýšenie ich kvality; na tieto účely sú orgány verejnej správy povinné poskytnúť ministerstvu financií súčinnosť a správu o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len "správa"), správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len "audítorská správa") alebo správu z vládneho auditu,
3. zabezpečuje odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit,
4. spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,

d) vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
e) vykonáva činnosti orgánu auditu podľa osobitných predpisov, 12c)
f) vykonáva činnosti certifikačného orgánu podľa osobitných predpisov, 12d)
g) kontroluje dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu,
h) ukladá pokuty podľa § 36 ods. 1 a 2 a § 37 ods. 1 a 2.

§ 3a

(1) Ministerstvo financií a iný ústredný orgán môže zriadiť výbor pre kontrolu a audit ako expertný orgán. Výbor pre kontrolu a audit plní najmä tieto úlohy:
a) nezávisle hodnotí úroveň vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu a riadenia rizík s cieľom ich rozvíjania,
b) sleduje efektívnosť a účinnosť finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu so zameraním na kvalitu ich vykonávania,
c) vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre vedúceho ústredného orgánu a vedúcich zamestnancov.

(2) Ďalšie úlohy výboru pre kontrolu a audit, jeho zloženie a spôsob rokovania upraví štatút výboru pre kontrolu a audit, ktorý schvaľuje minister financií Slovenskej republiky (ďalej len "minister financií"), ak ide o štatút výboru pre kontrolu a audit ministerstva financií, alebo vedúci iného ústredného orgánu, ak ide o štatút výboru pre kontrolu a audit iného ústredného orgánu.

DRUHÁ ČASŤ
FINANČNÁ KONTROLA


Všeobecné ustanovenia
§ 4

Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť
a) hospodárny, efektívny a účinný výkon verejnej správy,
b) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov6) kontrolovaným subjektom pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
d) včasné a spoľahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.

§ 5

Finančná kontrola sa vykonáva ako predbežná finančná kontrola, priebežná finančná kontrola a následná finančná kontrola.

§ 6

(1) Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.

(2) Priebežnou finančnou kontrolou možno overiť finančnú operáciu vybranú vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy.

(3) Predbežnú finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu nesmie vykonávať zamestnanec kontrolného orgánu, vnútorný audítor a vládny audítor okrem vedúcich zamestnancov pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním ich funkcie.

(4) Kontrolný orgán s výnimkou podľa odseku 5 overuje následnou finančnou kontrolou vybranú finančnú operáciu v
a) rámci svojho rozpočtu alebo kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám,
b) štátnom účelovom fonde, ktorý spravuje, vrátane verejných prostriedkov poskytnutých z tohto fondu právnickým osobám a fyzickým osobám,
c) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa,
d) právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva,
e) štátnom podniku, ktorého je zakladateľom,
f) právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky z jeho rozpočtu.

(5) Kontrolný orgán, ktorým je ministerstvo financií, vykonáva v rámci kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje, následnú finančnú kontrolu vybranej finančnej operácie, ktorá je právnym úkonom alebo iným úkonom majetkovej povahy, a vybranej finančnej operácie týkajúcej sa hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, okrem
a) prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b).

(6) Ústredné orgány sú povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol, v ktorej uvedú najmä údaje o počte nimi vykonaných následných finančných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, a zaslať ju ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.

(7) Podrobnosti o obsahu ročnej správy o výsledkoch následných finančných kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

§ 7

(1) Kontrolné orgány, vnútorní audítori a auditujúce orgány sú povinné spolupracovať so zástupcami orgánov Európskej únie a informovať ich o predmete a účele auditu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávaného podľa osobitného predpisu.12e)

(2) Ministerstvo financií poskytuje informácie súvisiace s uplatňovaním tohto zákona orgánom Európskej únie v lehotách a v rozsahu určenom orgánmi Európskej únie v súlade s osobitnými predpismi.12c) Na tento účel je ministerstvo financií oprávnené požadovať potrebné informácie od orgánov verejnej správy a iných osôb, ktorým sa poskytli verejné prostriedky na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, a tieto orgány a iné osoby sú povinné požadované informácie poskytnúť.

§ 8

Vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie
a) vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia,
b) vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu,
c) vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva,
d) zodpovedajúcej kvalifikácie a odbornej spôsobilosti zamestnancov uvedených v písmenách b) a c) na vykonávanie ich činností,
e) overovania vybraných finančných operácií následnou finančnou kontrolou podľa potrieb orgánu verejnej správy,
f) prijatia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
g) určenia zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatnenia opatrení voči nim podľa osobitného predpisu, 13)
h) riadenia rizík tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu osobitných predpisov1) alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
i) monitorovania činností vykonávaných orgánom verejnej správy s cieľom získavania informácií o nich, posudzovania úrovne ich vykonávania, oznamovania nedostatkov zistených v činnostiach vykonávaných orgánom verejnej správy a ich odstraňovania.

§ 9
Predbežná finančná kontrola

(1) Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c) osobitnými predpismi, 1)
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e) uzatvorenými zmluvami, 13aa)
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.


(2) Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec7) poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

(3) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c) osobitnými predpismi, 1)
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e) uzatvorenými zmluvami, 13aa)
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

(4) Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci podľa odseku 2 vo vyjadrení podľa odseku 3 uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 3.


(5) Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly sú osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať.

(6) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a pri plnení niektorých úloh Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad.13a) Rovnako sa ustanovenie odseku 4 nepoužije v prípadoch odstraňovania dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme predchádzania ďalším škodám na majetku.

§ 10
Priebežná finančná kontrola

(1) Priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej pripravovanej finančnej operácie s osobitnými predpismi, 1) uzatvorenými zmluvami, 13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov. Finančnú operáciu vyberie na základe písomného pokynu vedúceho orgánu verejnej správy vedúci organizačného útvaru, s ktorého činnosťou finančná operácia súvisí a ktorý je funkčne a organizačne nezávislý od organizačného útvaru zodpovedného za jej prípravu a realizáciu a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

(2) Priebežnú finančnú kontrolu vykoná zamestnanec organizačného útvaru podľa odseku 1, ktorého určí vedúci zamestnanec tohto útvaru. Na vykonanie priebežnej finančnej kontroly organizačný útvar, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, poskytne potrebnú súčinnosť.

(3) Ak zamestnanec podľa odseku 2 zistí, že vybraná pripravovaná finančná operácia je v súlade s osobitnými predpismi, 1) uzatvorenými zmluvami, 13aa) medzinárodnými zmluvami podľa odseku 1 alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, 13ab) vypracuje záznam z priebežnej finančnej kontroly, v ktorom uvedie zistené skutočnosti, dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis a odovzdá ho vedúcemu organizačného útvaru podľa odseku 1 a vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie a za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.

(4) Ak boli priebežnou finančnou kontrolou zistené nedostatky, ktoré predstavujú riziko, že by verejné prostriedky mohli byť použité neoprávnene, nehospodárne, neefektívne, neúčinne alebo neúčelne, zamestnanec podľa odseku 2 vypracuje správu z priebežnej finančnej kontroly, ktorá obsahuje okrem náležitostí záznamu z priebežnej finančnej kontroly podľa odseku 3 aj zistené nedostatky a upozornenie, že v realizácii vybranej pripravovanej finančnej operácie sa môže pokračovať až po ich odstránení. Zamestnanec podľa odseku 2 predloží správu z priebežnej finančnej kontroly vedúcemu organizačného útvaru podľa odseku 1 a vedúcemu organizačného útvaru, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu vybranej pripravovanej finančnej operácie.

(5) Finančnú operáciu možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených priebežnou finančnou kontrolou.

Následná finančná kontrola
§ 11

Následnou finančnou kontrolou sa overuje
a) objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, 1) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) alebo s vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
b) dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,
c) dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,
d) dodržanie postupu podľa § 10 pri výkone priebežnej finančnej kontroly,
e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.

§ 12

(1) Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa kontrolné orgány a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly (§ 13 až 25).

(2) Následnú finančnú kontrolu sú oprávnení vykonávať zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby (§ 24) len na základe písomného poverenia na vykonanie následnej finančnej kontroly vydaného vedúcim kontrolného orgánu.

Základné pravidlá následnej finančnej kontroly
§ 13

(1) Zamestnanci kontrolného orgánu sú pri vykonávaní následnej finančnej kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch13b)
a) vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu, ak sa používajú na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti a je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona,
b) vyžadovať od kontrolovaného subjektu v určenej lehote poskytnutie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly,
c) odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s následnou finančnou kontrolou,
d) vyžadovať od kontrolovaného subjektu súčinnosť potrebnú na vykonanie následnej finančnej kontroly, ak nemožno účel následnej finančnej kontroly dosiahnuť inak,
e) vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s následnou finančnou kontrolou v kontrolovanom subjekte a sú oprávnení odobrať doklady a iné materiály, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa následnej finančnej kontroly,
f) vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak zamestnanci kontrolného orgánu odôvodnene predpokladajú vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej kontrolným orgánom.

(2) Zamestnanci kontrolného orgánu sú pri vykonávaní následnej finančnej kontroly povinní
a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel a termín začatia následnej finančnej kontroly; ak by oznámením o začatí následnej finančnej kontroly mohlo dôjsť k zmareniu účelu následnej finančnej kontroly, sú povinní oznámenie urobiť najneskôr pri začatí následnej finančnej kontroly,
b) preukázať, že sú oprávnení na vykonanie následnej finančnej kontroly a predložiť preukaz totožnosti alebo služobný preukaz,
c) vydať kontrolovanému subjektu a tretej osobe potvrdenie o odobratí originálov dokladov, písomností a iných materiálov mimo priestorov kontrolovaného subjektu a tretej osoby a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; tieto veci kontrolný orgán vráti tomu, komu sa odobrali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon následnej finančnej kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov, 14)
d) oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou pred jej prerokovaním a vyžiadať od neho v lehote určenej kontrolným orgánom písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe,
e) preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe a zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku k správe a oboznámiť s ním kontrolovaný subjekt,
f) písomne oznámiť neopodstatnenosť námietok kontrolovanému subjektu najneskôr do termínu prerokovania správy,
g) prerokovať správu s kontrolovaným subjektom,
h) uložiť v zápisnici o prerokovaní správy (ďalej len "zápisnica") kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložil písomný zoznam týchto opatrení , v určenej lehote predložil písomnú správu o ich splnení, určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu, 13)
i) odovzdať správu a zápisnicu kontrolovanému subjektu,
j) informovať o kontrolných zisteniach uvedených v správe nadriadený orgán kontrolovaného subjektu,
k) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.14)

(3) Oprávnenia podľa odseku 1 a povinnosti podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.

§ 14

(1) Kontrolovaný subjekt je oprávnený
a) vyžadovať od zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb preukázanie skutočností podľa § 13 ods. 2 písm. b),
b) vyžadovať od kontrolného orgánu a prizvanej osoby potvrdenie o odobratí originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov a ostatných informácií potrebných na výkon následnej finančnej kontroly,
c) písomne sa vyjadriť ku kontrolným zisteniam uvedeným v správe v lehote určenej kontrolným orgánom,
d) vyžadovať od kontrolného orgánu odovzdanie správy.

(2) Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch13b)
a) vytvoriť podmienky na vykonanie následnej finančnej kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámiť pri začatí následnej finančnej kontroly kontrolný orgán a prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu,
c) predložiť kontrolnému orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, 4) ktoré majú vzťah k predmetu následnej finančnej kontroly,
d) umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok, ktoré kontrolovaný subjekt používa na zabezpečovanie úloh vo verejnom záujme, alebo vstup do obydlia za podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. a),
e) predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na jeho vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete následnej finančnej kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie následnej finančnej kontroly,
f) dostaviť sa na požiadanie kontrolného orgánu na prerokovanie správy,
g) prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku,
h) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa osobitného predpisu, 13)
i) prepracovať a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, ak kontrolný orgán vyžadoval podľa § 13 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení.

(3) Kontrolovaný subjekt nie je povinný poskytnúť doklady a písomnosti podľa § 13 ods. 1 písm. b) a súčinnosť podľa § 13 ods. 1 písm. d), ak by sa ich poskytnutím porušila zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti a kontrolovaný subjekt nebol oprávneným orgánom oslobodený od povinnosti mlčanlivosti.

§ 14a

Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 ods. 1 písm. e).

§ 15

(1) Zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti so zreteľom na ich vzťah k predmetu následnej finančnej kontroly alebo ku kontrolovaným subjektom, sú povinní tieto skutočnosti písomne oznámiť kontrolnému orgánu.

(2) Vedúci kontrolovaného subjektu môže proti účasti zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb na následnej finančnej kontrole podať písomné námietky kontrolnému orgánu s uvedením dôvodu, ak má pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov kontrolného orgánu alebo prizvaných osôb. Podanie námietok nemá odkladný účinok.

(3) Zamestnanci kontrolného orgánu a prizvané osoby, proti ktorým podal kontrolovaný subjekt námietky podľa odseku 2, sú oprávnení vykonať pri následnej finančnej kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.

(4) Vedúci kontrolného orgánu je povinný rozhodnúť o námietkach podľa odseku 2 najneskôr do troch pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s týmto rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)

§ 16

(1) O kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu, čiastkovú správu o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len "čiastková správa"), priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len "priebežná správa"), dodatok k správe a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly (ďalej len "záznam").

(2) Čiastková správa, priebežná správa a dodatok k správe sú súčasťou správy; ustanovenia § 13 a 14 sa na ne vzťahujú primerane.

§ 17

Správa obsahuje
a) označenie kontrolného orgánu,
b) mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, ktoré následnú finančnú kontrolu vykonali,
c) označenie kontrolovaného subjektu,
d) predmet následnej finančnej kontroly,
e) kontrolované obdobie,
f) miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly,
g) úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 6) ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení,
h) zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly,
i) dátum vyhotovenia správy,
j) podpisy zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb,
k) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam,
l) písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.

§ 18

(1) Čiastková správa sa vypracúva, ak
a) je nutné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou,
b) následnú finančnú kontrolu vykonávajú spoločne viaceré kontrolné orgány,
c) následná finančná kontrola sa vykonáva vo viacerých kontrolovaných subjektoch alebo vo viacerých vnútorných organizačných jednotkách12) kontrolovaného subjektu,
d) kontrolné zistenia odôvodnene nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt.

(2) Na náležitosti čiastkovej správy sa primerane vzťahuje § 17.

§ 19

(1) Priebežná správa sa vypracúva, ak sa vykonala následná finančná kontrola na mieste za prítomnosti povereného zástupcu kontrolovaného subjektu z dôvodu, že objektívny stav kontrolovaných skutočností nebolo možno overiť z dokladov a písomností predložených kontrolovaným subjektom.

(2) Na náležitosti priebežnej správy sa primerane vzťahuje § 17.

§ 20

(1) Dodatok k správe sa vypracúva, ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe písomne podal kontrolovaný subjekt v lehote určenej kontrolným orgánom opodstatnené námietky, alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe.

(2) Na náležitosti dodatku k správe sa primerane vzťahuje § 17.

§ 21

(1) Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky.

(2) Na náležitosti záznamu sa primerane vzťahuje § 17.

§ 22

(1) Následná finančná kontrola je skončená prerokovaním správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky, alebo oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky.

(2) Následná finančná kontrola sa po prerokovaní správy považuje za skončenú aj vtedy, ak sa kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo odmietne podpísať zápisnicu. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici.

(3) Kontrolný orgán je povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá obsahuje najmä
a) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou,
b) dátum prerokovania správy, mená zamestnancov kontrolného orgánu a zástupcov kontrolovaného subjektu prítomných na prerokovaní správy a ich podpisy,
c) uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení,
d) uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za tieto nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu, 13)
e) potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly.

§ 23

Kontrolné orgány v rozsahu svojej pôsobnosti pri výkone následnej finančnej kontroly vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných následných finančných kontrol a poskytujú si navzájom informácie súvisiace s výkonom následnej finančnej kontroly.

§ 24

Na vykonanie následnej finančnej kontroly môže kontrolný orgán prizvať zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb alebo fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou následnej finančnej kontroly. Účasť prizvaných osôb na následnej finančnej kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

§ 25

(1) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním následnej finančnej kontroly prizvanej osobe uhrádza kontrolný orgán.

(2) Za náklady podľa odseku 1 sa považuje náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku16) a náhrady podľa osobitného predpisu.17)

(3) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním následnej finančnej kontroly kontrolovanému subjektu, uhrádza kontrolovaný subjekt.

TRETIA ČASŤ
VNÚTORNÝ AUDIT


Všeobecné ustanovenia
§ 26

(1) Vedúci ústredných orgánov s výnimkou tých, kde by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné, sú povinní zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom (ďalej len "vnútorný audítor"), prípadne nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov (ďalej len "útvar vnútorného auditu"), funkčne a organizačne oddelených od riadiacich štruktúr. O výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom rozhodne minister financií.

(2) Cieľom vnútorného auditu je nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov napomáhať plnenie úloh, cieľov a zámerov auditovaného subjektu a prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného subjektu.

§ 27

(1) Vnútorný audit sa s výnimkou podľa odseku 2 vykonáva v
a) ústrednom orgáne a v jeho vnútorných organizačných útvaroch, v rozpočtovej organizácii a príspevkovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) štátnom účelovom fonde, ktorý ústredný orgán spravuje,
c) právnickej osobe v pôsobnosti ústredného orgánu, ktorej prostredníctvom sa poskytujú verejné prostriedky.

(2) Útvar vnútorného auditu ministerstva financií vykonáva vnútorný audit v rámci kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje.

(3) Na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu vykoná vnútorný audit útvar vnútorného auditu ministerstva financií, ak je to odôvodnené skutočnosťou podľa § 28 ods. 6.

(4) Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa odseku 3 je vedúci ústredného orgánu, ktorý požiadal o vykonanie vnútorného auditu, oprávnený podávať vnútornému audítorovi návrhy na vykonanie vnútorného auditu.

Postavenie vnútorného audítora
§ 28

(1) Vnútorného audítora ministerstva financií vymenúva a odvoláva minister financií.

(2) Vnútorného audítora iného ústredného orgánu vymenúva a odvoláva vedúci tohto ústredného orgánu po prerokovaní s ministrom financií. V prípade zániku štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa § 30 ods. 3 sa prerokovanie s ministrom financií nevyžaduje. Vymenovanie a odvolanie vnútorného audítora oznamuje vedúci ústredného orgánu ministerstvu financií.

(3) Vnútorný audítor je pri výkone svojej činnosti viazaný len ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri svojej činnosti zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vnútorného auditu a riadi sa etickým kódexom vnútorného audítora.

(4) Vedúci auditovaného subjektu je povinný zabezpečiť, aby sa vylúčili akékoľvek zásahy smerujúce k ovplyvňovaniu vnútorného audítora pri vykonávaní vnútorného auditu.

(5) Útvar vnútorného auditu a vnútorného audítora nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním vnútorného auditu alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vnútorného auditu.

(6) Vnútorný audítor nesmie vykonať vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Ak sa vnútorný audítor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré nesmie vykonať vnútorný audit, oznámi ich bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu.

§ 29

Vedúceho útvaru vnútorného auditu, a ak nie je útvar zriadený, samostatného vnútorného audítora pri vykonávaní činností vnútorného auditu v súlade s týmto zákonom priamo riadi vedúci ústredného orgánu, ktorý súčasne zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov činnosti vnútorných audítorov pri skvalitňovaní systému finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne a účinné plnenie úloh ústredného orgánu.

§ 30

(1) Vedúci ústredného orgánu odvolá vnútorného audítora z funkcie
a) pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru17c) s výnimkou, ak zmena štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru bude vykonaná v rámci útvaru vnútorného auditu,
b) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného predpisu.17d)

(2) Funkcia vnútorného audítora zaniká súčasne so zánikom štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru podľa osobitného predpisu.17e)

(3) Funkcia vnútorného audítora, ak bol odvolaný podľa odseku 1, zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia.

§ 31

(1) Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len "strednodobý plán"), s ročným plánom jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len "ročný plán") a podľa programu jednotlivého vnútorného auditu (ďalej len "audítorská akcia") .

(2) Strednodobý plán obsahuje najmä priority určené na audit, čas potrebný na vykonanie auditov a frekvenciu auditov, potreby ústredného orgánu z hľadiska doterajších výsledkov jeho činnosti a predpokladaných zámerov a cieľov na viacročné obdobie, spravidla na tri roky.

(3) Ročný plán spresňuje na základe strednodobého plánu rozsah, vecné zameranie a predmet vnútorných auditov, ich ciele, časové rozvrhnutie, personálne zabezpečenie a ďalšie činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením vykonávania vnútorného auditu.

(4) Program audítorskej akcie obsahuje najmä
a) názov a sídlo ústredného orgánu, ktorého vnútorný audítor audítorskú akciu vykoná,
b) názov a sídlo auditovaného subjektu,
c) hodnotený úsek činnosti auditovaného subjektu,
d) hlavné smery orientácie audítorskej akcie a jej ciele,
e) obdobie, ktoré sa bude audítorskou akciou hodnotiť,
f) začiatok a predpokladanú dobu vykonávania audítorskej akcie,
g) ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania audítorskej akcie.

(5) Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú zo stanovených úloh, cieľov a zámerov ústredného orgánu, s prihliadnutím na výsledky kontrol vykonaných v ústrednom orgáne a na zistenia vnútorného kontrolného systému. Vedúci útvaru vnútorného auditu, a ak nie je útvar zriadený, samostatný vnútorný audítor prerokuje prípravu plánov s príslušným vedúcim ústredného orgánu, ktorý tieto plány schvaľuje, pričom sú povinní zohľadniť jeho návrhy a odporúčania. Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a ročného plánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík schvaľuje vedúci ústredného orgánu.

(6) Program audítorskej akcie vypracúva vnútorný audítor, prípadne vedúci audítorskej skupiny určený vedúcim útvaru vnútorného auditu na každú audítorskú akciu a zasiela ho na schválenie vedúcemu ústredného orgánu.

(7) Program audítorskej akcie, ktorú vykoná vnútorný audítor ministerstva financií na základe žiadosti vedúceho iného ústredného orgánu podľa § 27 ods. 3, sa predkladá na schválenie vedúcemu tohto ústredného orgánu a zasiela na vedomie ministrovi financií.

(8) Vykonanie audítorskej akcie sa auditovanému subjektu oznámi pred jej začatím. Ak je podozrenie, že by sa tým zmarilo vykonanie audítorskej akcie, oznámi sa vykonanie audítorskej akcie v deň jej začatia.

§ 31a

(1) Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný
a) zaslať ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené plány vnútorného auditu podľa § 31 ods. 2 a 3 najneskôr do 31. januára plánovacieho obdobia,
b) vypracovať ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor ročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä údaje o počte vykonaných audítorských akcií a ich zameraní, analýzu výskytu zistení, ktoré nepriaznivo ovplyvnili činnosť ústredného orgánu, vrátane nedostatkov vnútorných kontrolných mechanizmov, odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, a zaslať ju do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok vedúcemu orgánu verejnej správy a ministerstvu financií,
c) zabezpečiť zhromažďovanie a vedenie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každej audítorskej akcii.

(2) Pri odvolaní vnútorného audítora podľa § 30 odvolaný vnútorný audítor je povinný vypracovať ročnú správu o svojej činnosti najneskôr ku dňu zániku funkcie vnútorného audítora a zaslať ju vedúcemu ústredného orgánu a ministerstvu financií.

(3) Vedúci ústredného orgánu je oprávnený zaslať ministerstvu financií svoje stanovisko k ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu, prípadne k správe o činnosti samostatného vnútorného audítora.

(4) Podrobnosti o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu a o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

§ 32

(1) Oprávnenia podľa § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 a povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. b), c) a k) sa vzťahujú na vnútorného audítora rovnako.

(2) Oprávnenia podľa § 14 ods. 1 a povinnosti podľa § 14 ods. 2 písm. a) až e) sa vzťahujú na auditovaný subjekt rovnako.

Postup pri vykonávaní vnútorného auditu
§ 33

Pri vykonávaní vnútorného auditu môže vnútorný audítor podľa predmetu vnútorného auditu a druhu hodnotenej činnosti použiť najmä postupy pre
a) finančný audit,
b) audit zhody,
c) audit výkonnosti,
d) systémový audit,
e) audit informačných systémov.

§ 34

(1) Finančným auditom sa hodnotí,
a) či údaje v účtovnej závierke auditovaného subjektu zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom,
b) dodržiavanie rozpočtu auditovaným subjektom.

(2) Auditom zhody sa hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov6) pri finančnom riadení a iných činnostiach auditovaného subjektu a úroveň vykonávania finančného riadenia auditovaného subjektu.

(3) Auditom výkonnosti sa hodnotí miera hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní materiálnych, finančných a ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovaného subjektu.

(4) Systémovým auditom sa hodnotí, či postupy finančného riadenia auditovaného subjektu sú efektívne a účinné pri odhaľovaní a náprave nedostatkov v jeho činnosti. Systémovým auditom sa zároveň hodnotí súlad finančných operácií so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými aktmi riadenia a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri ich vykonávaní.

(5) Auditom informačných systémov sa hodnotí bezpečnosť informačných systémov auditovaného subjektu. Auditom informačných systémov sa zároveň hodnotí primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém auditovaného subjektu obsahuje vzhľadom na povahu a rozsah jeho činností. Na účely tohto zákona sa bezpečnosťou informačných systémov rozumie úroveň ochrany informačného systému auditovaného subjektu pred zneužitím informácií, ktoré obsahuje, jeho poškodením alebo zničením.

§ 35

(1) Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa programu audítorskej akcie vnútorný audítor zhromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie vzťahujúce sa na činnosť auditovaného subjektu so zameraním na dosiahnutie účelu a cieľa audítorskej akcie.

(2) Na vykonanie audítorskej akcie môže byť prizvaný zamestnanec iného orgánu verejnej správy alebo právnickej osoby alebo fyzická osoba, ak je to na dosiahnutie účelu a cieľa vnútorného auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutné.

(3) O účasti prizvaných osôb na vykonávaní audítorskej akcie, ktoré sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, rozhoduje vedúci ústredného orgánu.

(4) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním audítorskej akcie prizvanej osobe uhrádza ústredný orgán, v ktorom sa audítorská akcia vykonala. Za náklady sa považuje náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku16) a náhrady podľa osobitného predpisu.17)

(5) V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť ústredného orgánu, môže útvar vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor na základe rozhodnutia vedúceho ústredného orgánu alebo s jeho súhlasom vykonať audítorskú akciu, ktorá nebola v ročnom pláne.

(6) Pri vykonávaní audítorskej akcie v auditovanom subjekte, ktorý poskytol verejné prostriedky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je vnútorný audítor oprávnený vyžadovať od týchto osôb súčinnosť v rozsahu oprávnení vnútorného audítora podľa § 32 ods. 1 a tieto osoby sú povinné súčinnosť poskytnúť.

(7) Pri vykonávaní audítorskej akcie vnútorný audítor postupuje metódami zodpovedajúcimi predmetu a obsahu audítorskej akcie podľa programu audítorskej akcie. Vnútorný audítor pri vykonávaní audítorskej akcie môže navzájom kombinovať postupy pre vnútorné audity podľa § 33.

(8) Po vyhodnotení informácií získaných podľa odseku 1 vnútorný audítor vypracuje audítorskú správu, ktorá obsahuje najmä predmet audítorskej akcie, nedostatky zistené audítorskou akciou a odporúčania pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov, odporúčania na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík.

(9) Ak vznikne neodkladná potreba upozorniť na hroziace riziko, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť auditovaného subjektu, alebo ak boli zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie z trestnej činnosti, vnútorný audítor ešte pred ukončením audítorskej akcie vypracuje čiastkovú správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len "čiastková audítorská správa"), ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou audítorskej správy. Čiastkovú audítorskú správu môže vnútorný audítor vypracovať, aj ak sa vnútorný audit vykonáva vo viacerých auditovaných subjektoch v rámci jednej audítorskej akcie. Čiastkovú audítorskú správu vnútorný audítor predkladá vedúcemu auditovaného subjektu a vedúcemu ústredného orgánu, v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu ju zasiela aj orgánom činným v trestnom konaní a v prípade podozrenia z neoprávneného použitia prostriedkov Európskej únie zasiela čiastkovú audítorskú správu aj právnickej osobe, ktorej prostredníctvom sa poskytujú prostriedky Európskej únie, a Centrálnemu kontaktnému útvaru Európskeho úradu pre boj proti podvodom pre Slovenskú republiku.

(10) Vnútorný audítor odovzdá audítorskú správu vedúcemu auditovaného subjektu a príslušnému vedúcemu ústredného orgánu, ktorí sú zodpovední za to, že odporúčania vnútorného audítora sa zohľadnia pri náprave zistených nedostatkov. Vnútorný audítor je povinný sledovať zohľadnenie jeho odporúčaní auditovaným subjektom. Ak výsledkom audítorskej akcie sú skutočnosti, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti orgánov príslušných podľa osobitných predpisov, 14) odovzdá vnútorný audítor audítorskú správu aj orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.14) V odôvodnených prípadoch na základe vyžiadania ministra financií zašle vedúci ústredného orgánu audítorskú správu ministerstvu financií.

(11) Vedúci ústredného orgánu je oprávnený rozhodnúť o prístupe k obsahu audítorských správ v súlade s osobitným predpisom.18)

(12) Podrobnosti o obsahových náležitostiach audítorskej správy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VLÁDNY AUDIT


§ 35a

(1) Ministerstvo financií vykonáva vládny audit
a) v ústrednom orgáne; v ústredných orgánoch, ktorými sú Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, 12c)
b) v službe Vojenského spravodajstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky13a) za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, 12c)
c) vo vnútornom organizačnom útvare ministerstva financií, ktorý plní úlohy certifikačného orgánu, 12c) sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom18ab) alebo platobnej jednotky,
d) v inom orgáne verejnej správy okrem rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva financií, pričom táto výnimka sa nevzťahuje na vládny audit
1. prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
2. prostriedkov zo zahraničia neuvedených v prvom bode poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
3. prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa druhého bodu,
4. prostriedkov odvádzaných Slovenskou republikou do rozpočtu Európskej únie, 18ac)

e) v obci, vo vyššom územnom celku a v nimi zriadených právnických osobách, a to prostriedkov, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, 18ad) a ich použitie,
f) v štátnom podniku, 18ae)
g) v právnickej osobe, ku ktorej ministerstvo financií alebo iný orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa, okrem rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva financií, pričom výnimka podľa písmena d) platí rovnako; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, 12c)
h) v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné prostriedky, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až c), a to vlastných prostriedkov, pričom vlastnými prostriedkami právnickej osoby a fyzickej osoby sa na účely tohto zákona rozumejú prostriedky týchto osôb na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná; v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, 12c)
i) v právnickej osobe, v ktorej vykonáva akcionárske práva ministerstvo financií alebo iný orgán verejnej správy, a v inej právnickej osobe s majetkovou účasťou štátu,
j) v inej právnickej osobe a fyzickej osobe, ako je uvedená v písmenách e) až i), ak tak ustanovuje osobitný predpis.12a)

(2) Správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem auditovaných osôb uvedených v odseku 1 písm. a), b) a ministerstva financií.

(3) Iné ministerstvo, ktoré plní úlohy riadiaceho orgánu, zodpovedného orgánu 18ab) orgánov uvedených v odseku 1 písm. c) a orgánu auditu, 12c) vykonáva v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem ministerstva financií, s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií alebo podľa požiadavky ministerstva financií vládny audit
a) prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky podľa písmen a) až c).

(4) Správa finančnej kontroly vykonáva s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií alebo podľa požiadavky ministerstva financií v auditovaných osobách podľa odseku 2 vládny audit
a) prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky podľa písmen a) až c).

(5) Správa finančnej kontroly vykonáva za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch18aa) vládny audit podľa odseku 4 v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky. Iné ministerstvo uvedené v odseku 3 vykonáva za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch12c) vládny audit podľa odseku 3 v Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej službe a službe Vojenského spravodajstva v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 13a) právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, a v právnickej osobe a vo fyzickej osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné prostriedky.

(6) Ministerstvo financií môže výkonom vládneho auditu poveriť právnickú osobu, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na výkon vládneho auditu.

(7) Právnická osoba poverená podľa odseku 6 vykonáva vládny audit v auditovaných osobách uvedených v odseku 1 okrem Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a služby Vojenského spravodajstva.

§ 35b

Vládnym auditom sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi12b)
a) overuje a hodnotí
1. dodržiavanie osobitných predpisov, 1) uzatvorených zmlúv, 13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov13ab) a interných aktov riadenia pri finančnom riadení a iných činnostiach18af) auditovanej osoby,
2. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami a využití ľudských zdrojov v rámci plnenia úloh auditovanej osoby,
3. splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a dodržanie podmienok ich použitia,
4. efektívnosť a účinnosť finančného riadenia auditovanej osoby,
5. dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,
6. bezpečnosť a funkčnosť informačných systémov auditovanej osoby a primeranosť a úplnosť informácií, ktoré informačný systém auditovanej osoby obsahuje vzhľadom na povahu a rozsah jeho činností,
7. splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku a splnenie odporúčaní uvedených v čiastkovej správe z vládneho auditu (ďalej len "čiastková správa") a správe z vládneho auditu,
8. dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách a hospodárení auditovanej osoby,
9. ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 12a)

b) identifikujú a hodnotia možné riziká súvisiace s finančným riadením a inými činnosťami auditovanej osoby,
c) odporúča zlepšenie finančného riadenia auditovanej osoby a minimalizáciu rizík,
d) vykonávajú ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.12c)

§ 35c

(1) Vládny audit vykonávaný ministerstvom financií je oprávnený vykonávať vládny audítor ministerstva financií, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií a vnútorný audítor ministerstva financií. Vládny audit vykonávaný správou finančnej kontroly sú oprávnení vykonávať vládny audítor správy finančnej kontroly a štátny zamestnanec správy finančnej kontroly. Vládny audit vykonávaný ministerstvom financií podľa § 35a ods. 3 je oprávnený vykonávať vládny audítor ministerstva financií podľa § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií podľa § 35a ods. 3 a vnútorný audítor ministerstva financií podľa § 35a ods. 3. Vládny audit vykonávaný inou právnickou osobou podľa § 35a ods. 6 je oprávnený vykonávať vládny audítor tejto právnickej osoby a zamestnanec tejto právnickej osoby.

(2) Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3, zamestnanec kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo podľa § 35a ods. 3, vnútorný audítor ministerstva podľa § 35a ods. 3 so súhlasom príslušného ministra, vládny audítor inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 a zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6, sa môžu podieľať na vykonávaní vládneho auditu, ak ministerstvo financií vykonáva vládny audit.
a) prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b) prostriedkov zo zahraničia neuvedených v písmene a) poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) prostriedkov štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov podľa písmena b),
d) vlastných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb, ktorým sa poskytujú tieto prostriedky.

(3) Vládny audítor správy finančnej kontroly, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 a zamestnanec právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 sa môžu podieľať s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva financií aj na výkone vládneho auditu, ktorý v auditovaných osobách vykonáva iné ministerstvo podľa § 35a ods. 3.

(4) Vládny audit sa vykonáva na základe písomného poverenia na vykonanie vládneho auditu, ktoré vydáva vedúci auditujúceho orgánu. Vládny audit podľa odseku 1 možno vykonávať len pod vedením vládneho audítora, ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Vládneho audítora ministerstva financií, vládneho audítora správy finančnej kontroly a vládneho audítora inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 vymenúva a odvoláva minister financií.

(6) Vládneho audítora ministerstva financií podľa § 35a ods. 3 vymenúva a odvoláva príslušný minister po prerokovaní s ministrom financií. Vymenovanie a odvolanie vládneho audítora oznamuje príslušný minister ministerstvu financií v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa vymenovania alebo odvolania vládneho audítora.

(7) Za vládneho audítora možno vymenovať štátneho zamestnanca a zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6, ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady, ktorými sú:
a) odborná spôsobilosť,
b) najmenej tri roky odbornej praxe v oblasti finančnej kontroly, kontroly vykonávanej podľa osobitných predpisov, 4) vnútorného auditu alebo auditu vykonávaného podľa osobitných predpisov.4a)

(8) Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vedomostí a praktických skúseností potrebných na vykonávanie vládneho auditu. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky.

(9) Odborná prax sa preukazuje dokladmi, z ktorých možno zistiť požadovanú dĺžku a obsah odbornej praxe v oblastiach podľa odseku 6 písm. b).

(10) Kvalifikačná skúška je zameraná na overenie vedomostí z
a) tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a osobitných predpisov1) súvisiacich s vládnym auditom,
b) medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
c) postupov, koncepcií a iných dokumentov súvisiacich s vykonávaním vládneho auditu, ktoré sú verejne prístupné.

(11) Okruhy tém, ktoré obsahuje kvalifikačná skúška, termín a miesto konania kvalifikačnej skúšky sa zverejnia na internetovej stránke ministerstva financií najneskôr 60 dní pred termínom konania kvalifikačnej skúšky.

(12) Kvalifikačná skúška sa koná na základe písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky podanej uchádzačom, ktorý je štátnym zamestnancom auditujúceho orgánu (ďalej len "uchádzač"), najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Písomnú žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky predkladá uchádzač ministrovi financií po predchádzajúcom písomnom súhlase vedúceho auditujúceho orgánu; tento predchádzajúci písomný súhlas sa nevyžaduje, ak je auditujúcim orgánom ministerstvo financií.

(13) Kvalifikačná skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou. Kvalifikačná skúška pozostáva z písomnej časti a ústnej časti. Na ústnej časti kvalifikačnej skúšky sa môže uchádzač zúčastniť, ak vyhovel v jej písomnej časti.

(14) Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister financií. Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku kvalifikačnej skúšky, ak sú súčasne prítomní všetci jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov. Podrobnosti o skúšobnej komisii a jej činnosti upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo financií.

(15) Každú časť kvalifikačnej skúšky skúšobná komisia hodnotí samostatne, a to hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel". O priebehu kvalifikačnej skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. Obsah zápisnice a priebeh kvalifikačnej skúšky upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá ministerstvo financií.

(16) Výsledok kvalifikačnej skúšky oznámi ministerstvo financií uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške vyhovel, prílohou oznámenia o výsledku kvalifikačnej skúšky je osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky. Ak uchádzač na kvalifikačnej skúške nevyhovel, môže na základe novej písomnej žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky vykonať kvalifikačnú skúšku v najbližšom nasledujúcom termíne, pričom ustanovenie odseku 11 druhej vety platí rovnako.

Základné pravidlá vládneho auditu
§ 35d

(1) Okrem oprávnení podľa § 13 ods. 1 sú osoby uvedené v § 35c ods. 1 oprávnené vyžadovať od auditovanej osoby písomné oznámenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.

(2) Povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a), b), c) a k) sa vzťahujú na osoby uvedené v § 35c ods. 1 rovnako.

(3) O zisteniach z vládneho auditu vypracujú osoby uvedené v § 35c ods. 1 predbežnú správu z vládneho auditu (ďalej len "predbežná správa"), predbežnú čiastkovú správu z vládneho auditu (ďalej len "predbežná čiastková správa"), čiastkovú správu a správu z vládneho auditu.

(4) Čiastková správa sa
a) vypracúva, ak
1. je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,
2. nedostatky zistené vládnym auditom odôvodnene nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt,

b) môže vypracovať, ak sa vládny audit vykonáva vo viacerých auditovaných osobách.

(5) Osoby uvedené v § 35c ods. 1 sú ďalej povinné
a) odovzdať auditovanej osobe na oboznámenie predbežnú správu, vyžiadať od nej v určenej lehote písomné námietky voči pravdivosti a preukázateľnosti nedostatkov zistených vládnym auditom a voči odporúčaniam uvedeným v predbežnej správe,
b) preveriť opodstatnenosť námietok podľa písmena a) a písomne oznámiť ich neopodstatnenosť auditovanej osobe najneskôr do prerokovania predbežnej správy,
c) prerokovať predbežnú správu s auditovanou osobou so zameraním najmä na námietky podľa písmena a), ktoré auditujúci orgán posúdil ako neopodstatnené, a výsledky uviesť v zápisnici z tohto prerokovania,
d) vypracovať správu z vládneho auditu po prerokovaní predbežnej správy,
e) doručiť správu z vládneho auditu auditovanej osobe.

(6) Okrem oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) je auditovaná osoba oprávnená
a) predložiť v určenej lehote písomné námietky podľa odseku 5 písm. a),
b) vyžadovať odovzdanie predbežnej správy a správy z vládneho auditu.

(7) Povinnosti podľa § 14 ods. 2 písm. a) až e) a i) sa vzťahujú na auditovanú osobu a jej zamestnancov rovnako.

(8) Auditovaná osoba a jej zamestnanci sú ďalej povinní
a) dostaviť sa na prerokovanie predbežnej správy,
b) zohľadniť odporúčania uvedené v správe z vládneho auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu alebo oznámiť dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené, a to v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu,
c) prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ku ktorým nie sú v správe z vládneho auditu uvedené odporúčania, a písomne ich oznámiť auditujúcemu orgánu, a to v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu,
d) predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní podľa písmena b) v lehote uvedenej v správe z vládneho auditu.

(9) Ustanovenia § 13 ods. 1 úvodnej vety, § 14 ods. 2 úvodnej vety a § 14a sa na vládny audit vzťahujú rovnako.

(10) Ustanovenie odseku 4 sa na predbežnú čiastkovú správu vzťahuje rovnako. Postup podľa odsekov 5, 6, 8 a 9 sa na predbežnú čiastkovú správu a čiastkovú správu vzťahuje rovnako.

§ 35e

(1) Predbežná správa obsahuje
a) označenie auditujúceho orgánu,
b) číslo písomného poverenia, na ktorého základe sa vládny audit vykonal, a dátum jeho vydania,
c) mená a priezviská osôb uvedených v § 35c ods. 1,
d) označenie, adresu auditovanej osoby a jej identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené,
e) predmet vládneho auditu a auditované obdobie,
f) miesto a obdobie, v ktorom sa vládny audit vykonal,
g) opis zistených skutočností, prípadne opis nedostatkov zistených vládnym auditom s uvedením porušených osobitných predpisov, 1) uzatvorených zmlúv, 13aa) medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov13ab) a s uvedením účtovných dokladov, iných dokladov a písomností preukazujúcich nedostatky zistené vládnym auditom,
h) odporúčania na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou, ak je to vzhľadom na závažnosť zistených skutočností odôvodnené,
i) dátum vyhotovenia predbežnej správy,
j) podpisy osôb uvedených v § 35c ods. 1,
k) lehotu na predloženie námietok podľa § 35d ods. 5 písm. a),
l) informáciu o vypracovaní a obsahu čiastkovej správy,
m) iné údaje, ak je to vzhľadom na predmet vládneho auditu a závažnosť zistených skutočností odôvodnené.

(2) Na náležitosti predbežnej čiastkovej správy sa vzťahuje odsek 1 rovnako.

(3) Na náležitosti správy z vládneho auditu sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až f), i), j), l) a m) rovnako. Okrem týchto náležitostí správa z vládneho auditu obsahuje
a) dátum doručenia predbežnej správy auditovanej osobe,
b) informáciu o tom, či auditovaná osoba podala námietky podľa § 35d ods. 5 písm. a),
c) dátum prerokovania predbežnej správy,
d) spôsob vysporiadania námietok podľa § 35d ods. 5 písm. a),
e) náležitosti uvedené v odseku 1 písm. g) a h) so zohľadnením výsledkov prerokovania predbežnej správy uvedených v zápisnici z tohto prerokovania, pričom prílohou správy z vládneho auditu sú účtovné doklady, iné doklady a písomnosti preukazujúce nedostatky zistené vládnym auditom,
f) lehotu na prijatie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku,
g) lehotu na predloženie písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.

(4) Na náležitosti čiastkovej správy sa vzťahuje odsek 3 rovnako.

(5) Vládny audit je skončený doručením správy z vládneho auditu auditovanej osobe. Doručením čiastkovej správy je skončená tá časť vládneho auditu, ktorej sa čiastková správa týka.

(6) Správa z vládneho auditu alebo čiastková správa sa považuje za doručenú, aj ak ju auditovaná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

(7) Auditujúci orgán je povinný vypracovať ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu, v ktorej uvedie najmä údaje o počte ním vykonaných vládnych auditov, nedostatkoch zistených vládnym auditom, odporúčaniach na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou osobou a o opatreniach na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, a zaslať ju ministerstvu financií do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. Ak auditujúci orgán, ktorým je správa finančnej kontroly, vykonáva následnú finančnú kontrolu, je povinný vypracovať ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu, ktorej súčasťou sú aj údaje o vykonaných následných finančných kontrolách v rozsahu podľa § 6 ods. 6.

(8) Podrobnosti o obsahu ročnej správy o výsledkoch vládneho auditu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.

§ 35f

(1) Na vykonanie vládneho auditu môže byť na základe žiadosti vedúceho auditujúceho orgánu prizvaný zamestnanec iného orgánu verejnej správy, okrem zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, so súhlasom vedúceho tohto orgánu, zamestnanec právnickej osoby alebo fyzickej osoby s ich súhlasom, ak je to na dosiahnutie účelu a cieľa vládneho auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutné. Účasť prizvaných osôb na vykonávaní vládneho auditu sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.

(2) Oprávnenia podľa § 13 ods. 1 a povinnosti podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c) a e) sa vzťahujú na prizvané osoby rovnako.

(3) Na náklady vzniknuté s vykonávaním vládneho auditu sa vzťahuje § 25 rovnako.

§ 35g
Odborné vzdelávanie vládnych audítorov

(1) Odborné vzdelávanie vládnych audítorov je priebežné získavanie, obnovenie, udržiavanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a odborných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu.

(2) Vládny audítor je povinný zúčastňovať sa odborného vzdelávania vládnych audítorov, ktoré zabezpečuje ministerstvo financií. Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať i účasť vládneho audítora na iných formách vzdelávania za predpokladu ich odbornej, obsahovej a kvalitatívnej porovnateľnosti s odborným vzdelávaním vládnych audítorov zabezpečovaným ministerstvom financií.

(3) Do určeného rozsahu odborného vzdelávania vládnych audítorov môže ministerstvo financií uznať vládnemu audítorovi aj jeho samostatnú aktívnu lektorskú činnosť, pričom rovnakú tému možno do odborného vzdelávania vládnych audítorov započítať len raz.

(4) Kritériá a spôsob hodnotenia odborného vzdelávania vládnych audítorov určí ministerstvo financií. Kontrolu plnenia podmienok odborného vzdelávania vládnych audítorov vykonáva ministerstvo financií.

(5) Ak sa vládny audítor na odbornom vzdelávaní vládnych audítorov nezúčastňuje, môže byť odvolaný podľa § 35c ods. 4 a 5.

PIATA ČASŤ
POKUTY


§ 36

(1) Kontrolný orgán alebo auditujúci orgán môže uložiť za nesplnenie povinností uvedených v § 14 ods. 2, § 14a alebo § 35d ods. 7 a 8
a) kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe pokutu do 100 000 eur,
b) zamestnancovi kontrolovaného subjektu, zamestnancovi auditovanej osoby alebo tretej osobe pokutu do 3 000 eur.

(2) Ak kontrolovaný subjekt alebo auditovaná osoba nevykoná predbežnú finančnú kontrolu, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe pokutu do 100 000 eur.

(3) Ak zamestnanci podľa § 9 ods. 2 vykonajú kontrolu v rozpore s postupom podľa § 9 ods. 3 alebo ich vyjadrenie podľa § 9 ods. 3 je nesprávne, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť im pokutu do 3 000 eur.


(4) Uložením pokuty podľa odseku 1 a 2 nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie sa pokuta uložila.

(5) Pokutu podľa odseku 1 a 2 možno uložiť opakovane.

(6) Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 a 2 kontrolný orgán alebo auditujúci orgán vychádza z povahy, zo závažnosti, z doby trvania a následkov porušenia povinností.

(7) Pokutu podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný orgán alebo auditujúci orgán dozvedel o porušení povinností, najneskôr do piatich rokov odo dňa porušenia povinností.

(8) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

§ 37

(1) Ministerstvo financií môže uložiť ústrednému orgánu alebo auditujúcemu orgánu pokutu do 3 000 eur za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 6, § 26 ods. 1 a § 35e ods. 7.

(2) Ministerstvo financií môže uložiť vedúcemu útvaru vnútorného auditu, samostatnému vnútornému audítorovi alebo odvolanému vnútornému audítorovi pokutu do 3 000 eur za nesplnenie povinností uvedených v § 31a ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2.

(3) Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 a 2 sa použijú ustanovenia § 36 ods. 2 až 6 rovnako.

§ 38

(1) Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku podľa toho, ktorý kontrolný orgán alebo auditujúci orgán ich uložil.

(2) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA


§ 39

(1) Zamestnanec kontrolného orgánu, prizvaná osoba, vnútorný audítor, štátny zamestnanec správy finančnej kontroly, vládny audítor a zamestnanec inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa tohto zákona. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru, vykonávania štátnej služby, vykonávania prác vo verejnom záujme alebo výkonu činnosti.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.18)

(3) Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti vedúci kontrolného orgánu, vedúci ústredného orgánu alebo vedúci auditujúceho orgánu.

§ 40

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak medzinárodná zmluva, 18a) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 41

(1) Na finančné kontroly, kontroly hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy a kontroly hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane ukladania poriadkových pokút začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2) Ústredné orgány sú povinné zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Ročné správy podľa § 6 ods. 4 a § 31a ods. 1 písm. b) sa prvý raz predložia v roku 2003.

(4) Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný vypracovať a predložiť na schválenie vedúcemu ústredného orgánu Chartu vnútorného auditu príslušného ústredného orgánu v súlade s etickým kódexom vnútorného audítora, ktorá bude definovať ciele, aktivity, postavenie vnútorného auditu v ústrednom orgáne a jeho vzťahy s ostatnými organizačnými útvarmi a organizáciami v pôsobnosti ústredného orgánu, najneskôr do 31. decembra 2005.

§ 41a

Na finančné kontroly a vnútorné audity začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 41b

(1) Finančná kontrola a vnútorný audit začaté pred 1. júnom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. mája 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Lehoty na uloženie pokuty podľa § 36 ods. 5 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát uplatnia v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa kontrolný orgán dozvedel po 31. máji 2008.

(3) Ročná správa podľa § 35e ods. 7 v znení účinnom od 1. júna 2008 sa prvýkrát vypracúva v roku 2009 za rok 2008.

(4) Vládny audit možno najneskôr do 1. januára 2011 vykonávať aj pod vedením zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií, vnútorného audítora ministerstva financií, štátneho zamestnanca správy finančnej kontroly, zamestnanca kontrolného orgánu, ktorým je ministerstvo financií podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008, vnútorného audítora ministerstva financií podľa § 35a ods. 3 v znení účinnom od 1. júna 2008 a zamestnanca inej právnickej osoby podľa § 35a ods. 6 v znení účinnom od 1. apríla 2010.

(5) Ak osoby uvedené v odseku 4 chcú viesť vykonávanie vládneho auditu po 1. januári 2011, sú povinné splniť najneskôr do 1. januára 2011 osobitné kvalifikačné predpoklady uvedené v § 35c ods. 6 v znení účinnom od 1. júna 2008.

Čl. II


Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 136/2001 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z. a zákona č. 312/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za slovo "colníctva" vkladá čiarka a slová "a cien" sa nahrádzajú slovami "cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu".

2. V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová "a finančnej kontroly".

3. V § 20a ods. 1 sa vypúšťajú slová "hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj".

Čl. III


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a b)".

3. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

4. V § 9 ods. 2 sa za slovo "účelnosť" vkladá čiarka a slovo "efektívnosť".

Čl. IV


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 445/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pri výkone kontroly postupuje ústredný orgán podľa osobitného predpisu, 10aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
"10aa) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "spôsobom ustanoveným osobitným predpisom10aa)".

3. V § 31 ods. 5 sa odkaz 27a nad slovami "podľa osobitného predpisu" nahrádza odkazom 10aa.".

4. V § 44 ods. 2 sa vypúšťajú slová "a metodicky riadi a koordinuje finančnú kontrolu u správcov rozpočtových kapitol".

5. V § 44 odsek 4 znie:
"(4) Na výkon finančnej kontroly podľa odsekov 2 a 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.10aa)".

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 27a sa vypúšťa.

7. V § 44 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

Čl. V


Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z. sa mení takto:

1. V § 3 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová "podľa osobitného predpisu4)".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe." nahrádza citáciou "Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002), nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006), nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Ú. v. EÚ L 277, 27. 10. 2005), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
4a)Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5)Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7)Napríklad § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, § 9 Zákonníka práce, § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
7a)§ 2 písm. a), e) a f) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7b)§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
7c)§ 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)§ 9 zákona č. 523/2004 Z. z.
12)§ 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
12a)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)Napríklad zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
12c) Napríklad čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 61 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009, čl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (Ú. v. ES L 144, 6. 6. 2007), čl. 27 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007), čl. 25 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6. 6. 2007), čl. 23 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2007).
12d) Napríklad čl. 61 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 20 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, čl. 60 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009.
12e)Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002).
13)Napríklad Zákonník práce.
13a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13aa)Občiansky zákonník. Obchodný zákonník.
13ab)Napríklad zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
13b)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
16)Napríklad Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z.
17c)Napríklad § 35 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 55 Zákonníka práce, § 27 až 35a zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)Napríklad § 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 201/2004 Z. z., § 59 Zákonníka práce, § 39 ods. 1 a 2 a § 40 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 69 až 80 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
17e)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
18a)Napríklad Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/2002 Z. z. o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou.
18aa)Čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006).
18ab) Napríklad čl. 59 nariadenia (ES) č. 1083/2006 v platnom znení, čl. 58 nariadenia (ES) č. 1198/2006 v znení nariadenia (ES) č. 846/2009, čl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES, čl. 27 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES, čl. 25 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, čl. 23 ods. 1 písm. a) rozhodnutia Rady č. 2007/435/ES.
18ac)Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 03) v znení nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2028/2004 zo 16. novembra 2004 (Ú. v. L 352, 27. 11. 2004).
18ad)§ 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 Z. z.
18ae)Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
18af)Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006), čl. 2 až 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 z 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 ohľadne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu a postupom pri vykonávaní finančných opráv (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 01), čl. 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006), čl. 59 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
18ag) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...