(aktualizované úplné znenie - stav k 20. 4. 2010)

Print Friendly and PDF

(o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 27.7.2002
Účinnosť od: 1.9.2009

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 163/2002 strana 4306

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
511/2003 Z.z.
622/2004 Z.z.
345/2007 Z.z.
298/2009 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
204/1993 Z.z.

č. 2/1993
výnos MH SR z 20.8.1993 (oznámený pod č. 204/1993 Z.z.);


RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
634/1992 Z.z.
§22;

274/1993 Z.z.
§2 písm. c), §5, §7 písm. b);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
274/1993 Z.z.
§3, §7 doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b);


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
274/1993 Z.z.OBLASŤ: Správne právo

414/2002 Z.z.


ZÁKON


z 29. mája 2002


o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa
v znení neskorších predpisovZmena: 511/2003 Z.z.
Zmena: 622/2004 Z.z.
Zmena: 345/2007 Z.z.
Zmena:298/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je ustanoviť v období krízovej situácie1)
a) úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie,
b) pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy2) (ďalej len "ústredný orgán"), orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov,
c) práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb,
d) podmienky na obstaranie životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (ďalej len "záchranné zložky").3)


§ 2
Hospodárska mobilizácia


(1) Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení, pripravovaných v stave bezpečnosti4) ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorá ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie.

(2) Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.

(3) Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podľa tohto zákona podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.


§ 3
Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto zákona sa rozumie
a) krízovým plánovaním činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b) krízovým plánom hospodárskej mobilizácie súbor usporiadaných informácií v elektronickej alebo listinnej podobe o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie,
c) údajovým dokumentom informácia v písomnej alebo v elektronickej podobe dôležitá na rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej mobilizácie,
d) životne dôležitým výrobkom alebo životne dôležitým tovarom výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok v období krízovej situácie môže ohroziť zdravie alebo život alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek,
e) životne dôležitým zdrojom zdroj, ktorého nedostatok v dôsledku pôsobenia rizikového faktora môže spôsobiť ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva, najmä zdroj pitnej vody, výrobný energetický zdroj, prvok distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdroj zásob pohonných hmôt a ropy,
f) ochranou životne dôležitého zdroja súbor opatrení na predchádzanie, zamedzenie alebo zmiernenie pôsobenia rizikového faktora na životne dôležitý zdroj,
g) organizáciou dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov cieľavedomé zabezpečenie distribúcie životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov na určené miesto,
h) mimoriadnym regulačným opatrením predaj životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov na prídel, predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov a životne dôležitého tovaru a zabezpečenie cenovej stability životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov,
i) jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sústava technických prostriedkov, programových prostriedkov a metodických pokynov používaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromažďovanie a triedenie informácií na rozhodovanie štátnych orgánov, obcí a vyšších územných celkov a iných subjektov hospodárskej mobilizácie,
j) vecným plnením povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa a fyzickej osoby poskytnúť vecný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie,
k) pracovnou povinnosťou4a)
1. povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
2. povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
l) uchovaním výrobných schopností sústavné udržiavanie prevádzkyschopnosti výrobných a iných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie výroby na náhradu spotreby a strát ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
m) organizáciou výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby a výroba životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
n) organizáciou služieb usporiadanie komunálnych služieb a opravárenských služieb pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
o) výdajňou odberných oprávnení priestor vymedzený obcou, s pôsobnosťou pre obec alebo pre viacero obcí, uspôsobený na výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva,
p) odberným oprávnením písomný dokument, ktorý oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení,
q) majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok určený na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a obstaraný sčasti alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu,
r) organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia
1. vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie vytvorenej z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranným zložkám v období krízovej situácie,
2. vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
s) organizáciou dopravného zabezpečenia súhrn opatrení na optimálne využitie dopravných kapacít na prepravu osôb a nákladov a súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení na zabezpečenie údržby a obnovy prevádzky objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry do pôvodného alebo požadovaného stavu,
t) organizáciou poštových služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie využitia verejnej poštovej siete5) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie, ako aj pre potreby obyvateľstva v období krízovej situácie,
u) organizáciou poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie prevádzkovania a poskytovania verejných elektronických komunikačných sietí, verejných elektronických komunikačných služieb alebo verejných elektronických komunikačných sietí a verejných elektronických komunikačných služieb6) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie,
v) organizáciou stavebných a sanačných činností súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení, alebo iných objektov; organizáciou stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby stavebných prvkov a obnovy určených výrobných objektov subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
x) organizáciou veterinárnej starostlivosti preventívne a protiepidemické opatrenia uskutočňované na ochranu zvierat,
y) finančným zabezpečením získanie finančných prostriedkov a hospodárenie s nimi pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
z) bankovými službami spojenými s finančným zabezpečením služby spojené so zabezpečovaním financovania štátneho rozpočtu v období krízovej situácie a s tým súvisiacim platobným stykom a vedením účtov štátneho rozpočtu,
aa) organizáciou sociálneho zabezpečenia7)
1. realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok,
2. realizácia opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory,
3. realizácia opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc,
ab) evidenciou ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovnej povinnosti vedenie záznamov ľudských zdrojov na účel uloženia pracovnej povinnosti v období krízovej situácie:
1. v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia zamestnancov, ktorí sú povinní zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
2. v obvodnom úrade aj evidencia práceschopného obyvateľstva na účel uloženia pracovnej povinnosti v územnom obvode obvodného úradu v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnou poisťovňou vo svojom územnom obvode,
ac) evidenciou vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na účel uloženia vecného plnenia:
1. v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia vlastných vecných prostriedkov, ktoré bude potrebovať na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú mu uložené rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vecné plnenie, ale nie sú určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
2. v obvodnom úrade aj evidencia vecných prostriedkov pri subjektoch hospodárskej mobilizácie pre potreby vecného plnenia v územnom obvode obvodného úradu a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré sú vlastníctvom podnikateľov, ktorí nie sú určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie, v spolupráci s obcami vo svojom územnom obvode,
ad) redukovaným výchovno-vzdelávacím procesom súbor organizačných a materiálno-technických a personálnych opatrení na zníženie rozsahu alebo na zmenu režimu výučby na základných, stredných a vysokých školách,
ae) ochranou kultúrneho dedičstva súbor organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na ochranu národných kultúrnych pamiatok, 8) zbierkových predmetov, 9) historických archívnych dokumentov, 10) historických knižničných dokumentov a historického knižničného fondu, 10a)
af) organizácia dodávok pohonných hmôt súhrn opatrení na zabezpečenie dodávok pohonných hmôt na vybrané čerpacie stanice pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek, ústredných orgánov, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie, ako aj zabezpečenie náhradných zdrojov elektriny na vybraných pohotovostných čerpacích staniciach.


§ 4
Subjekty hospodárskej mobilizácie

(1) Subjektom hospodárskej mobilizácie je
a) ústredný orgán určený vládou Slovenskej republiky,
b) obvodný úrad,
c) obec,
d) podnikateľ11), rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola, alebo nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby 11a) určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len "určený subjekt"),
1. rozhodnutím12) ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vydaným v stave bezpečnosti alebo
2. písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu obvodného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu obvodného úradu v sídle kraja v územnom obvode kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vydaným v období krízovej situácie (ďalej len "príkaz"); proti príkazu nie je prípustné odvolanie, príkaz je však preskúmateľný súdom,

e) Národná banka Slovenska,
f) Slovenská televízia a Slovenský rozhlas,
g) Sociálna poisťovňa,
h) Štátna pokladnica,
i) vyšší územný celok.


(2) Podrobnosti o spôsobe vydania a náležitostiach písomného príkazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo hospodárstva").

§ 5
Opatrenia hospodárskej mobilizácie

Opatreniami hospodárskej mobilizácie sú

a) krízové plánovanie,
aa) organizácia poštových služieb,
ab) organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
ac) organizácia dodávok pohonných hmôt.

b) organizácia výroby a organizácia služieb,
c) regulácia rozvodu a spotreby elektrickej energie a tepla a regulácia distribúcie a spotreby plynu,
d) uchovanie výrobných schopností,
e) organizácia dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení,
f) zriaďovanie výdajní odberných oprávnení,
g) organizácia zdravotníckeho zabezpečenia,
h) organizácia dopravného zabezpečenia,
i) ochrana životne dôležitých zdrojov,
j) organizácia stavebných a sanačných činností,
k) organizácia veterinárnej starostlivosti,
l) finančné zabezpečenie,
m) organizácia sociálneho zabezpečenia,
n) tvorba štátnych hmotných rezerv13) a hospodárenie s nimi,
o) použitie štátnych hmotných rezerv, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 13)
p) riešenie stavu ropnej núdze, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 14)
q) evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh podľa osobitného predpisu, 14a)
r) pracovná povinnosť,
s) evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia,
t) vecné plnenie,
u) redukovaný výchovno-vzdelávací proces,
v) poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie ministerstvu tak, aby bola informácia dostupná všetkým osobám vrátane osôb odkázaných na posunkovú reč, 15)
x) ochrana kultúrneho dedičstva,
y) ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, 16)
z) vykonávanie bankových služieb spojených s finančným zabezpečením.

§ 6
Financovanie hospodárskej mobilizácie


(1) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu sa rozpočtujú účelovo vo vzťahu k jednotlivým kapitolám štátneho rozpočtu (ďalej len "kapitola") podľa osobitných predpisov.17)

(2) Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky18) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom kapitol subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi štátnej správy.

(3) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre obvodné úrady sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra").

(4) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre vyššie územné celky, obce, Národnú banku Slovenska, Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva.

(5) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa
a) § 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo obrany") podľa § 11 písm. b), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
b) § 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva vnútra podľa § 11a písm. b), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v pôsobnosti ministerstva vnútra v období krízovej situácie,
c) § 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo zdravotníctva") podľa § 11b písm. c), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
d) § 5 písm. g) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva zdravotníctva podľa § 11b písm. b),
e) § 5 písm. h), aa) a ab) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií"),
f) § 5 písm. y) sa rozpočtujú v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi,
g) § 5 písm. ac) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva,
h) § 5 písm. i) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o zabezpečenie ochrany výrobných energetických zdrojov, prvkov distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdrojov zásob pohonných hmôt a ropy.

(6) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Sociálnu poisťovňu sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ("ďalej len "ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny").

(7) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Štátnu pokladnicu sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo financií").

(8) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. n), o) a p) sa rozpočtujú v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len "správa štátnych hmotných rezerv").

(9) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) súvisiace s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov, ktoré sa má vykonať jednotne v rámci programových prostriedkov a metodických pokynov pri všetkých subjektoch hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1, inak sa rozpočtujú v kapitole jednotlivých subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi. Udržiavanie technických prostriedkov sa rozpočtuje v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a).

(10) Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov súvisiace s prípravou na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole
a) ministerstva hospodárstva, ak súvisia s prípravou a zabezpečením uplatňovania mimoriadnych regulačných opatrení pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov podľa § 3 písm. h),
b) Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo pôdohospodárstva"), ak súvisia s produkciou poľnohospodárskych a potravinárskych komodít alebo s dodávkami životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a služieb podľa § 3 písm. g),
c) ministerstva vnútra, ak súvisia s činnosťou obvodných úradov, Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a ministerstva vnútra.


§ 7
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie


(1) Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) vykonáva v stave bezpečnosti niektoré z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), l), n), q), s), aa), ab) alebo ac), ktoré mu uznesením uloží vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") podľa § 8.

(2) V stave bezpečnosti vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie podľa
a) § 4 ods. 1 písm. b) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), q) a s),
b) § 4 ods. 1 písm. c) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), f), q) a s),
c) § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu v rozsahu určenom v rozhodnutí opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), g), h), i), j), l), n), q), s), aa), ab) alebo ac),
d) § 4 ods. 1 písm. e) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
e) § 4 ods. 1 písm. f) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s),
f) § 4 ods. 1 písm. g) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s),
g) § 4 ods. 1 písm. h) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
h) § 4 ods. 1 písm. i) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), j), q) a s).

(3) Subjekty hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti a podľa uznesenia vlády, prijatého v súlade s osobitným predpisom, 16) vykonávajú v stave bezpečnosti aj opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y).

(4) V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5, ktoré sa vykonávajú už v stave bezpečnosti, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), c), h), k), o), p), r), t), v), aa) a ab) a § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení.

(5) V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže obvodný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom obvode a odporučiť správe štátnych hmotných rezerv plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o).

(6) Opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu alebo výnimočného stavu bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila. V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), i), j), y) alebo ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v núdzovom stave a výnimočnom stave tak ako v stave bezpečnosti.

(7) V čase vojny alebo vojnového stavu môže vláda nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení podľa odsekov 4 až 6, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. m), u), x) alebo z); obvodný úrad môže nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok podľa odsekov 4 až 6.

(8) Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktorému bolo vydané rozhodnutie v stave bezpečnosti, vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 4 až 7 v rozsahu určenom v rozhodnutí až po vydaní príkazu ústredným orgánom alebo vyšším územným celkom, ktorý mu v stave bezpečnosti vydal rozhodnutie. V príkaze sa spresní vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v období krízovej situácie.

(9) Subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) musí vypracovať krízový plán hospodárskej mobilizácie. Obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) vedie len súbor informácií vedených v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie. Vybrané určené subjekty podľa § 4 ods. 1 písm. d) spracovávajú za svoju oblasť plán ochrany životne dôležitých zdrojov, ktorý je súčasťou ich krízového plánu hospodárskej mobilizácie.

(10) Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné údaje18a) zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby18b) určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie v rozsahu
a) meno, priezvisko a akademický titul,
b) miesto a dátum narodenia,
c) rodné číslo,
d) adresa trvalého pobytu,
e) pohlavie,
f) štátna príslušnosť,
g) rodinný stav,
h) dosiahnuté vzdelanie,
i) profesijné zamestnanie fyzickej osoby.

(11) Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) na účel plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie uzatvára zmluvy na dodávky nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, spravodajských a informačných služieb a záchranných zložiek v období krízovej situácie, alebo majú priamy vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie, vykonávajú sa v stave bezpečnosti a sú určené na zabezpečenie ochrany základných záujmov Slovenskej republiky.19)


DRUHÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ŠTÁTNYCH ORGÁNOV


§ 8
Vláda


Vláda na návrh ministerstva hospodárstva
a) určuje alebo zrušuje ústredné orgány ako subjekty hospodárskej mobilizácie a určuje im aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b) vydáva nariadenia vlády na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 a o financovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; nariadenie vlády o vykonaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa bezodkladne vyhlasuje v tlači a vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a uverejňuje sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, 20)
c) vydáva súhlas na predaj alebo likvidáciu majetku podľa § 30d ods. 3 a 4.


§ 9
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie


(1) Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a) kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti, 2)
b) rozhodnutím12) alebo v období krízovej situácie príkazom vedúceho ústredného orgánu
1. určujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti2) podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2. menia určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3. zrušujú určené subjekty vo svojej pôsobnosti2) vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
c) poskytujú informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie ministerstvu hospodárstva na základe žiadosti v určenej lehote,
d) metodicky usmerňujú a koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
e) spracovávajú a aktualizujú informácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d),
f) navrhujú ministerstvu hospodárstva vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie a ich rozsah,
g) vykonávajú správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
h) predkladajú ministerstvu hospodárstva návrh na predaj alebo likvidáciu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
i) koordinujú s ministerstvom hospodárstva prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
j) navrhujú ministerstvu hospodárstva nariadenie mimoriadneho regulačného opatrenia,
k) koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, ktorým bolo podľa osobitného zákona16) vládou stanovené plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y),
l) určujú subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti obsah a rozsah informácií, ktoré sú povinné poskytovať obci v období krízovej situácie podľa § 18 ods. 6 písm. f) alebo g),
m) informujú obvodné úrady v sídle kraja o určených právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch vo svojej pôsobnosti za subjekt hospodárskej mobilizácie písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu v období krízovej situácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
n) upresňujú písomným pokynom subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti spôsob spracovania a aktualizácie údajov sledovaných v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.


(2) Pri vykonávaní kontroly opatrení hospodárskej mobilizácie sa vzťahy medzi zamestnancami ústredných orgánov podľa odseku 1 písm. a) a subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4, podliehajúcimi tejto kontrole primerane spravujú ustanoveniami osobitného predpisu. 20a)

§ 10
Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva

a) predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi ústredných orgánov a návrhy na určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
b) predkladá vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
c) predkladá vláde návrh na predaj alebo likvidáciu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
d) koordinuje a zabezpečuje vývoj, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a upresňuje subjektom hospodárskej mobilizácie spôsob používania, spracovania a aktualizácie údajov sledovaných v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
e) požaduje od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu poskytnutie vysielacieho času na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie,
f) vydáva odberné oprávnenia a vedie ich centrálnu evidenciu,
g) koordinuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 9 písm. i),
h) rozhoduje o odvolaní
1. obce proti rozhodnutiu obvodného úradu o zriadení výdajne odberných oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. b),
2. proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 14 ods. 3 písm. e),
3. proti rozhodnutiu subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 21 ods. 3,
4. proti rozhodnutiu vyššieho územného celku podľa § 28 ods. 3 a proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 28 ods. 4,
5. proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 29 ods. 2.


§ 11
Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

a) uplatňuje požiadavky ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu na subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b) uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c) pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje podľa osobitného predpisu, 20b)
d) v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom obrany.


§ 11a
Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra

a) uplatňuje požiadavky Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na dopĺňanie strát a spotreby v období krízovej situácie v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b) uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c) koordinuje činnosť miestnych orgánov štátnej správy a jej prostredníctvom aj obcí na úseku hospodárskej mobilizácie,
d) pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje v súlade s osobitným predpisom, 20b)
e) v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom vnútra podľa § 4 ods. 1 písm. d),
f) koordinuje s obvodnými úradmi v sídle kraja prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 14 ods. 4 písm. f),
g) koordinuje a kontroluje obvodné úrady pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu.


§ 11b
Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva

a) vytvára z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti20c) sieť subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľom, ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostným zborom a záchranným zložkám a vyčleňuje nemocničné lôžka na základe ich požiadaviek v období krízovej situácie,
b) koordinuje s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra, vyššími územnými celkami a ministerstvom hospodárstva prípravu siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
c) uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie, ktoré svojimi výrobkami a službami zabezpečujú činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených medzi subjekty hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl,
d) koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia s určenými subjektmi podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktoré boli určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom obrany alebo ministerstvom vnútra,
e) riadi a koordinuje činnosť samostatných odborov krízového riadenia zdravotníctva krajov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d), g), o), r) a s) a koordinuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti organizácie zdravotníckeho zabezpečenia,
f) riadi a koordinuje činnosť zdravotných poisťovní20d) pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia v období krízovej situácie,
g) postupuje pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmena c) v súlade s osobitným predpisom, 20b)
h) zabezpečuje prostredníctvom subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré zodpovedajú za organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia, informovanie obvodných úradov o počtoch chorých alebo mŕtvych obyvateľov v príčinnej súvislosti s pandémiou v období krízovej situácie.


§ 12

zrušený zákonom č. 511/2003 Z.z.

§ 13
Ministerstvo financií

Ministerstvo financií

a) uplatňuje písomne voči Národnej banke Slovenska požiadavky na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru v období krízovej situácie,
b) uplatňuje písomne voči Štátnej pokladnici požiadavky na vykonávanie platobného styku a vedenia účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie.


§ 14
Obvodný úrad


(1) Obvodný úrad vo svojom územnom obvode
a) vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1. právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu,
2. právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3. fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4. ním určených vecných prostriedkov, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t),
5. odberných oprávnení,
b) rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,
c) riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), f), r) alebo t),
d) koná vo veciach správnych deliktov podľa § 28 ods. 4 až 6 a vo veciach priestupkov podľa § 29 ods. 2,
e) uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
f) informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, pokiaľ informácie nie sú dostupné prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1. o právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré môžu byť príkazom určené za subjekt hospodárskej mobilizácie; príkazom obvodného úradu im môže byť nariadené vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2. o vecných prostriedkoch nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
g) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a spolupracuje pri tom s obcami vo svojom územnom obvode.

(2) Evidencia právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu obsahuje
a) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a predmet činnosti,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa, jej identifikačné číslo, ak bolo pridelené, predmet a miesto jej podnikania,
c) údaje podľa § 7 ods. 10, ak ide o fyzickú osobu.

(3) Obvodný úrad v období krízovej situácie
a) dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
b) po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu podľa § 7 ods. 4 až 7 vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov podľa odseku 2 písm. c) o poistencoch z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti,
c) príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti21)
1. určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2. mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3. zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d) po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe-podnikateľovi a fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
e) rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
f) organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
g) informuje obvodný úrad v sídle kraja o
1. právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré príkazom určil za subjekt hospodárskej mobilizácie alebo im nariadil vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2. vecných prostriedkoch, na ktoré bol vydaný príkaz na vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t), nachádzajúcich sa na území obvodu podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu,
3. fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým bola uložená pracovná povinnosť alebo ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
4. počte vydaných odberných oprávnení,
5. stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít na území obvodu z údajov vyžiadaných od obcí v územnom obvode,
6. počte chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie na území obvodu z údajov vyžiadaných od obcí v územnom obvode.

(4) Obvodný úrad v sídle kraja okrem činností podľa odsekov 1 až 3
a) riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obvodných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), q), r), s) a t),
b) uplatňuje požiadavky obvodných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyššieho územného celku na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch,
c) informuje ministerstvo hospodárstva v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t) v územnom obvode kraja,
d) informuje v období krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich žiadosť o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t), nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja podľa odseku 3 písm. g) druhého bodu a o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
e) vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich ministerstvu hospodárstva na jeho žiadosť informáciu,
f) koordinuje s ministerstvom vnútra prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
g) určuje alebo zrušuje príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti21) subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode; v príkaze určuje, mení alebo ruší aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
h) koordinuje v obvodných úradoch v územnom obvode kraja evidenciu
1. právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu a navrhnuté na zaradenie do evidencie ústrednému orgánu,
2. právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3. fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4. vecných prostriedkov na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
5. odberných oprávnení a ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
6. stavu hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v období krízovej situácie; túto informáciu predkladá na žiadosť ministerstva pôdohospodárstva,
7. počtu chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie v období krízovej situácie; tieto informácie predkladá na žiadosť ministerstva zdravotníctva,
i) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a s ministerstvom vnútra.

(5) Obvodný úrad v sídle kraja pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom.


§ 15

Zrušený predpisom č.298/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.septembra 2009.

TRETIA HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY


§ 16
Vyšší územný celok


(1) Opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) vykonáva vyšší územný celok podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy.

(2) Vyšší územný celok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
a) vykonáva v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7 opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s obcami na území vyššieho územného celku,
b) spolupracuje v období krízovej situácie pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h), m), u) a x) s obvodným úradom v sídle kraja pri uplatňovaní požiadaviek na ústredných orgánoch,
c) rozhodnutím12) alebo v období krízovej situácie príkazom predsedu vyššieho územného celku
1. určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2. mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3. zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d) vedie evidenciu údajov podľa § 7 ods. 10 o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch určených ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vyšším územným celkom a na vyžiadanie obvodného úradu v sídle kraja ho informuje o týchto osobách,
e) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vo vyššom územnom celku v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d),
f) metodicky usmerňuje a koordinuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie, ktoré určil,
g) kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a o vykonaných opatreniach poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie na jeho žiadosť.
(3) Vyšší územný celok spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri tvorbe siete zdravotníckych zariadení, ktoré ministerstvo zdravotníctva určilo za subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) a ktorým povolenie na prevádzkovanie21a) vydal vyšší územný celok.


§ 17
Obec


(1) Obec
a) uplatňuje požiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na obvodnom úrade,
b) zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia obvodného úradu a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení; túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy,
c) uplatňuje požiadavky na odberné oprávnenia na obvodnom úrade.

(2) V období krízovej situácie obec
a) vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h) a u) podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy,
b) poskytuje obvodnému úradu na základe žiadosti
1. informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2. informácie o stave vydaných odberných oprávnení, ktoré boli distribuované do konkrétnych výdajní odberných oprávnení po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
3. sumár o inventarizácii a stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a fyzických osôb vlastniacich hospodárske zvieratá a pestovateľov rastlinných komodít,
4. informácie o počte chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

(3) Obec spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).

(4) Obec pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode sa nachádza.


ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI URČENÉHO
SUBJEKTU, PODNIKATEĽOV A INÝCH
PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB


§ 18
Práva a povinnosti určeného subjektu


(1) Určený subjekt je pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie oprávnený
a) písomne žiadať príslušný obvodný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti,
b) uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva pri vecnom plnení a za plnenie pracovnej povinnosti.

(2) Vecné plnenie sa nevzťahuje na určený subjekt, ktorý plní v období krízovej situácie konkrétne opatrenia hospodárskej mobilizácie na základe rozhodnutia alebo príkazu.

(3) Určený subjekt je na základe rozhodnutia povinný spracovávať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.

(4) Určený subjekt je povinný na žiadosť ústredného orgánu, obvodného úradu alebo obce poskytnúť doplňujúce údaje a informácie nevyhnutné na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú spracované v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.

(5) Určený subjekt je povinný v stave bezpečnosti
a) viesť evidenciu o všetkých vecných prostriedkoch, ktoré môžu byť v období krízovej situácie použité na účely vecného plnenia,
b) spracovať krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie a aktualizovať ho podľa pokynov ústredného orgánu alebo vyššieho územného celku.

(6) Určený subjekt je povinný v období krízovej situácie
a) podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
b) dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov, 22a)
c) dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
d) podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
e) plniť opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré mu boli uložené rozhodnutím a spresnené príkazom podľa § 4 ods. 1 písm. d),
f) predložiť na požiadanie obce alebo ministerstva zdravotníctva informáciu o počtoch chorých alebo mŕtvych obyvateľov v príčinnej súvislosti s pandémiou, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g),
g) poskytnúť na požiadanie obce alebo ministerstva pôdohospodárstva informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a inventarizácii rastlinných komodít nachádzajúcich sa v území obce, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. k).

(7) Určenému subjektu, ktorému boli nariadené pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu, 22b) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.


§ 19
Povinnosti podnikateľov
a iných právnických osôb,
ktoré nie sú určeným subjektom


(1) Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v období krízovej situácie povinná
a) podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
b) dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov, 22a)
c) dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
d) poskytnúť na základe vyžiadania obce informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a rastlinných komodít.

(2) Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je povinná plniť a dodržiavať povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s plnením opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), k) a t) a tieto boli nariadené podľa § 7 ods. 4 až 7.

(3) Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, ktorej bolo nariadené vecné plnenie podľa osobitného predpisu, 22b) nemožno uložiť túto povinnosť podľa tohto zákona.

(4) Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v stave bezpečnosti povinná poskytnúť na základe žiadosti obvodného úradu alebo obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením.


§ 20
Práva a povinnosti fyzickej osoby


V období krízovej situácie má fyzická osoba právo na dodávku životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov v sortimente a množstve potrebnom na prežitie. Toto právo si uplatňuje voči obci, kde má adresu trvalého pobytu.

§ 21


(1) V období krízovej situácie je fyzická osoba povinná
a) dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov, 22a)
b) podriadiť sa organizácii zdravotníckeho zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia,
c) podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
d) podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
e) podriadiť sa redukovanému výchovno-vzdelávaciemu procesu,
f) dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
g) poskytnúť na základe vyžiadania obce súpis hospodárskych zvierat a inventarizáciu rastlinných komodít, ktorých vlastníkom je fyzická osoba; lehotu na predloženie vyžiadaných informácií určí obec v žiadosti.

(2) Fyzická osoba je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s opatreniami hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), g), k), r), t) a u).

(3) Ustanovením odseku 1 písm. d) nie je dotknuté právo fyzickej osoby na náhradu škody. Náhradu škody uplatní u subjektu hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.12)

(4) Fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, je povinná
a) zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
b) vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
c) plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

(5) Pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť
a) zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek, 23)
c) tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
d) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
e) fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
f) fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie, 24)
g) fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu alebo mimoriadnu službu a fyzickej osobe, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť, 25)
h) fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu, 26)
i) fyzickej osobe požívajúcej exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobe patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,
j) ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.

(6) Pracovnú povinnosť v čase vojny a vojnového stavu nemožno uložiť fyzickej osobe vykonávajúcej alternatívnu službu.26a)

(7) Obvodný úrad písomným príkazom pracovnú povinnosť zruší, ak fyzická osoba vykonáva pracovnú povinnosť a územná vojenská správa ju povolala na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

(8) Fyzická osoba môže prevziať pracovnú povinnosť dobrovoľne s výnimkou fyzickej osoby podľa odseku 5 písm. a) a c) a fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov veku.

(9) Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti z dôvodu telesnej alebo duševnej nespôsobilosti26b) je potrebné preukázať úradným potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

(10) Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na fyzickú osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia.

(11) Fyzickej osobe, ktorej boli nariadené pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu, 22b) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.


PIATA HLAVA
ÚLOHY ĎALŠÍCH SUBJEKTOV HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE


§ 22
Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

a) pripravuje a vykonáva opatrenia v období krízovej situácie
1. v devízovej oblasti27) vrátane ochrany devízových rezerv,
2. na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru na základe písomnej zmluvy uzavretej s ministerstvom financií a Štátnou pokladnicou,
b) kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).


§ 23
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas


Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
a) vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) bezodplatne,
b) koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c) poskytuje informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na základe žiadosti ministerstva hospodárstva,
d) vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7,
e) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti.


§ 23a
Sociálna poisťovňa


Sociálna poisťovňa
a) koordinuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) poskytuje informácie ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
c) vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) a § 7 ods. 7 v období krízovej situácie,
d) spolupracuje s obvodnými úradmi na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
e) poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) ministerstvu vnútra, ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
f) poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne na účely nariadenia pracovnej povinnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) alebo m) na žiadosť obvodného úradu,
g) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).


§ 23b
Štátna pokladnica


Štátna pokladnica
a) spolupracuje s ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. l),
b) zabezpečuje podľa písomných pokynov ministerstva financií vykonávanie platobného styku a vedenie účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie,
c) spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).


ŠIESTA HLAVA
NÁHRADY


§ 24
Odmeňovanie za pracovnú povinnosť


(1) Na výkon práce počas pracovnej povinnosti a na poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnosť sa vzťahujú osobitné predpisy27a) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke.

(2) Odmenu podľa odseku 1 poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bola pracovná povinnosť uložená.

(3) Mzda alebo plat sa poskytuje v peniazoch a v termínoch určených pri uložení pracovnej povinnosti; poskytnúť mzdu alebo plat naturálnym plnením možno s výnimkou minimálnej mzdy so súhlasom toho, komu bola pracovná povinnosť uložená a kto ju plnil.

§ 25
Náhrada za vecné plnenie

(1) Vecné prostriedky, ktoré boli poskytnuté ako vecné plnenie podľa tohto zákona do užívania, sa po zániku potreby vrátia tomu, kto ich poskytol, alebo jeho právnemu nástupcovi.

(2) Za vecné plnenie sa poskytne peňažná náhrada tomu, komu bolo vecné plnenie uložené a kto ho aj plnil, alebo jeho právnemu nástupcovi.

(3) Peňažná náhrada podľa odseku 2 sa poskytuje vo výške, v akej sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci.

(4) Peňažnú náhradu za vecné plnenie poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.

§ 26
Náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania

(1) Ak bola fyzickej osobe spôsobená ujma na zdraví, došlo k chorobe z povolania alebo k jej smrti v dôsledku uloženia pracovnej povinnosti alebo v priamej súvislosti s ňou, uhrádza tým vzniknutú škodu štát obdobne podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, 28) ak jej nevznikol nárok na náhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu.

(2) Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo hospodárstva.

§ 27
Náhrada škody

(1) Ak nemožno vecný prostriedok, ktorý sa prevzal do užívania, po zániku potreby vrátiť v dôsledku jeho poškodenia, zničenia alebo straty, poskytne sa právnickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi, alebo fyzickej osobe alebo jej právnemu nástupcovi iný vecný prostriedok rovnakého druhu a rovnakej hodnoty; ak to nie je možné alebo účelné, poskytne sa peňažná náhrada.29)

(2) Náhradu škody poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.

SIEDMA HLAVA
PORUŠENIE POVINNOSTÍ SUBJEKTU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE,
PRÁVNICKEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE URČENÝM SUBJEKTOM, A POVINNOSTI FYZICKEJ OSOBY
PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ
HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE


§ 28
Správne delikty


(1) Ústredný orgán alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie, môže subjektu hospodárskej mobilizácie uložiť pokutu do 16 500 eur, ak
a) nevykoná opatrenie hospodárskej mobilizácie určené v rozhodnutí12) alebo v príkaze podľa § 4 ods. 1 písm. d),
b) nedodrží § 30a až 30c o nakladaní s majetkom štátu určeným na hospodársku mobilizáciu.


(2) Ustanovením odseku 1 písm. b) nie je dotknutá povinnosť náhrady výdavkov na obstaranie majetku hospodárskej mobilizácie alebo jej pomernej čiastky.

(3) V období krízovej situácie môže ústredný orgán alebo vyšší územný celok podľa odseku 1 uložiť určenému subjektu za nevykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie určených v rozhodnutí12) alebo v príkaze pokutu do 33 000 eur.

(4) Obvodný úrad môže uložiť určenému subjektu, podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom a fyzickej osobe za neplnenie povinností podľa § 18 ods. 6, § 19 a 21 pokutu do 33 000 eur.


(5) Ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na výšku škody a spoločenskú nebezpečnosť konania, ktoré bolo spôsobené porušením povinností subjektu hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 a právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom podľa odseku 4.

(6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ústredný orgán, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, alebo obvodný úrad dozvedel o porušení povinností subjektu hospodárskej mobilizácie alebo právnickej osoby, ktorá nie je určeným subjektom, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

(7) Na konanie o ukladaní sankcií sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 12) ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Pokuty uložené podľa odsekov 1 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 29
Priestupky

(1) Priestupku pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa dopustí ten, kto

a) nedodrží ako predávajúci mimoriadne regulačné opatrenie pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo tovarov,
b) sa nepodriadi pracovnej povinnosti,
c) sa nepodriadi vecnému plneniu,
d) nedodrží regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov.22a)

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a d) môže uložiť obvodný úrad pokutu do výšky 1 650 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. b) a c) môže uložiť obvodný úrad pokutu do výšky 330 eur.

(3) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, 30) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Pokuty uložené podľa odseku 2 sú príjmom štátneho rozpočtu.

ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Obstarávanie a nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie
§ 30


(1) Na obstarávanie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis.20b)

(2) Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a), b) a určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva vnútra (ďalej len "správca majetku štátu").


(3) Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol sčasti alebo úplne obstaraný z prostriedkov štátneho rozpočtu a je vo vlastníctve podnikateľa, 11) alebo neziskovej organizácie, 11a) ktorí sú určenými subjektmi, alebo je vo vlastníctve subjektu hospodárskej mobilizácie uvedeného v § 4 ods. 1 písm. c), e), f), g), h) a i) (ďalej len "vlastník"), je vlastník povinný využívať na účely hospodárskej mobilizácie.

(4) Na obstaranie majetku podľa odseku 3 možno poskytnúť príspevok zo štátneho rozpočtu;30a) podmienky poskytnutia príspevku a jeho rozsah je potrebné písomne dohodnúť medzi poskytovateľom príspevku a vlastníkom. Písomná dohoda musí obsahovať

a) označenie účastníkov dohody,
b) vymedzenie majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie sa poskytuje príspevok zo štátneho rozpočtu,
c) výšku poskytovaného príspevku zo štátneho rozpočtu vrátane rozloženia jeho poskytnutia na obdobie jednotlivých rozpočtových rokov,
d) spôsob využívania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho majetku,
e) lehotu vrátenia poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu podľa odseku 5,
f) zmluvnú pokutu.

(5) Ak vlastník majetku podľa ods. 3 prestane byť subjektom hospodárskej mobilizácie alebo majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie v dobe kratšej ako 15 rokov od poskytnutia príspevku na nehnuteľný majetok a 7 rokov od poskytnutia príspevku na hnuteľný majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorého obstaranie bol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, je povinný príspevok vrátiť v plnej výške tomu, kto príspevok poskytol, v lehote dohodnutej podľa odseku 3 písm. e). Skutočnosť, že majetok neslúži na účely hospodárskej mobilizácie, určí vlastník so súhlasom toho, kto príspevok poskytol.

(6) Príspevok, ktorý je vrátený podľa odseku 5, je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 30a

(1) Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie okrem hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže správca majetku štátu prenechať subjektu hospodárskej mobilizácie do nájmu31) alebo do výpožičky32) alebo môže spoločne užívať majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie so subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou na základe písomnej dohody o spoločnom užívaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.

(2) Dohoda o spoločnom užívaní podľa odseku 1 musí obsahovať

a) označenie účastníkov dohody o spoločnom užívaní,
b) vymedzenie majetku štátu, ktorý je predmetom spoločného užívania,
c) spôsob a rozsah spoločného užívania majetku štátu vrátane ustanovenia o prednostnom užívaní majetku štátu v prípade vzniku krízovej situácie,
d) podiel zúčastnených strán na uhrádzaní výdavkov spojených s prevádzkou, údržbou, servisom alebo technickým zhodnotením spoločne užívaného majetku štátu,
e) dobu spoločného užívania majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie
f) zmluvnú pokutu.

(3) Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie s výnimkou hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku podľa osobitného predpisu13) môže nájomca alebo vypožičiavateľ prenechať ďalej do nájmu31) alebo do výpožičky32) len na účely hospodárskej mobilizácie a len so súhlasom správcu majetku štátu.

(4) Ak majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu z dôvodu svojho úplného opotrebenia, poškodenia, zrejmej zastaranosti alebo nehospodárnosti v prevádzke alebo z iného závažného dôvodu, je majetkom štátu neupotrebiteľným a nakladá sa s ním podľa osobitného predpisu.32a)

§ 30b

(1) Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie v správe správcu majetku štátu, ktorý mu neslúži na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, je majetkom prebytočným.

(2) Správca majetku štátu písomne určí prebytočný majetok štátu podľa odseku 1.

(3) Správca majetku štátu je povinný písomne ponúknuť prebytočný majetok štátu podľa odseku 1 ostatným správcom majetku štátu, ktorým by tento majetok štátu mohol účelne slúžiť na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.

(4) Ak o písomnú ponuku podľa odseku 3 neprejaví záujem žiadny správca majetku štátu, a ani sám ho nemôže využiť na plnenie iných úloh vo svojej pôsobnosti, je správca majetku štátu povinný naložiť s ním podľa osobitného predpisu.32a)

§ 30c

(1) Na prevod správy majetku štátu podľa § 30b ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia zákona o správe majetku štátu, 32a) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Prevod správy majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie je vždy bezodplatný.

§ 30d

(1) Vlastník majetku na základe písomnej zmluvy môže majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, na ktorý bol poskytnutý príspevok podľa § 30 ods. 3 so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, prenechať tento do

a) nájmu, 31)
b) výpožičky, alebo
c) ho môže so súhlasom toho, kto príspevok poskytol, spoločne užívať s iným subjektom hospodárskej mobilizácie alebo s inou právnickou osobou alebo s inou fyzickou osobou.

(2) Na dohodu o spoločnom užívaní podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 30a ods. 2.

(3) Majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve podľa § 30 ods. 3, pri ktorom uplynula lehota na vrátenie príspevku na jeho obstaranie podľa § 30 ods. 5, môže vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády predať.

(4) Ak nemožno s majetkom určeným na účely hospodárskej mobilizácie naložiť podľa odseku 3, môže ho vlastník na návrh toho, kto príspevok poskytol a so súhlasom vlády zlikvidovať.

(5) Na prevod vlastníctva podľa odseku 3 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu. 32a)

§ 30e
Iný spôsob nakladania s majetkom štátu
určeným na účely hospodárskej mobilizácie

(1) Iný spôsob nakladania s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje na taký majetok štátu v správe správcu majetku štátu, ktorý je ako celok alebo jeho časť technicky alebo technologicky uspôsobený tak, že prevodom inému správcovi majetku štátu, zmenou vypožičiavateľa alebo nájomcu alebo predajom celku, alebo jeho časti by stratil spôsobilosť na užívanie na účely hospodárskej mobilizácie.

(2) Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1 sa ponúkne do vlastníctva doterajšiemu vypožičiavateľovi, nájomcovi alebo tomu, s kým je uzatvorená dohoda o spoločnom užívaní podľa § 30a ods. 1, ak oň prejaví záujem.

(3) Ak sa s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie nenaloží podľa odseku 2, potom spôsob naloženia s ním písomne určí správca majetku štátu, kde uvedie aj skutočnosti vedúce k záveru, že určený spôsob nakladania s dotknutým majetkom štátu je pre správcu majetku štátu najvýhodnejší.

(4) Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo majetok podľa § 30 ods. 3 nemožno postihnúť exekúciou ani výkonom rozhodnutia.

(5) Na majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie alebo na majetok podľa § 30 ods. 3 nemožno zriadiť záložné právo.

§ 31
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Nakladanie s majetkom na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo jeho nadobudnutie bolo dotované zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov, treba dať do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2005.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva, ustanoví podrobnosti o

a) výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach,
c) udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
d) štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,
e) štruktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej mobilizácie.

(3) Podrobnosti o výrobe a nákupe poľnohospodárskych výrobkov a samozásobení obyvateľstva zaoberajúceho sa poľnohospodárskou činnosťou v období krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.

(4) Podrobnosti o organizácii poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

(5) Podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

31a
Prechodné ustanovenie
účinné od 1. septembra 2009


Nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo jeho nadobudnutie bolo dotované zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov a nebol uvedený do súladu s doterajším zákonom podľa § 31 ods. 1 ani do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, uvedú subjekty hospodárskej mobilizácie do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2010.

§ 32
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. § 22 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
2. výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie (oznámenie č. 204/1993 Z. z.).

Čl. II


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 128/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2. V § 3 sa na konci vypúšťajú slová "a pri vyhlasovaní predaja obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami2)" vrátane poznámky pod čiarou.

3. § 5 sa vypúšťa.

4. V § 7 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Čl. III
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Zákon č. 511/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2004.

Zákon č. 622/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.

Zákon č. 345/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


------------------------------------------------------------------------

/1/ Článok 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
/2/ Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
/3/ § 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
/4/ Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
/4a/ Čl. 2 ods. 3 písm. b), čl. 3 ods. 3 písm. b), čl. 4 ods. 4 písm. b) a čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

/5/ § 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
/6/ § 42 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
/7/ Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/8/ § 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
/9/ § 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
/10/ Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/10a/ § 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
/11/ § 2 Obchodného zákonníka.
/11a/ Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
/12/ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
/13/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z.
/14/ Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
/14a/ § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
/15/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb.
/16/ Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
/17/ § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/18/ § 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
/18a/ § 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
/18b/ § 17 ods. 3 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/19/ § 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/20/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
/20a/ § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
/20b/ Zákon č. 25/2006 Z. z.
/20c/ § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/20c/ § 19 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z.
/20d/ § 19 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z.

/21/ § 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/21a/ § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

/22/ § 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
/22a/ § 6 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.
/22b/§ 10 ods. 1 písm. f), i) a j), § 18 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

/23/ § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
/24/ § 40 ods. 3 a 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
/25/ § 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
/26/ § 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
/26a/ Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
/26b/ § 186 Občianskeho súdneho poriadku.

/27/ § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
/27a/ Zákonník práce.
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

/28/ § 195 až 209 Zákonníka práce.
/29/ § 420 a 420a Občianskeho zákonníka.
/30/ Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
/30a/ § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
/31/ § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka.
/32/ § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka.
/32a/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.


Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.