Zákon o informačných systémoch verejnej správy - Zákon č. 275/2006 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenia - stav k 17. 1. 2011)

Print Friendly and PDF

(o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.5.2006
Účinnosť od: 1.1.2011

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 97/2006 strana 1609

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
678/2006 Z.z.
385/2008 Z.z.
553/2008 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
261/1995 Z.z.
283/1996 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
215/2002 Z.z.
§1 ods. 3, §5 ods. 2;


MENÍ ČASTI PREDPISU:
523/2004 Z.z.
§18 doterajšie ods. 4 až 6 sa označujú ako ods. 5 až 7;

215/2002 Z.z.
§1 ods. 2, §2 písm. j) vrátane poznámky č. 1, §5 ods. 1, doterajšie

ods. 3 až 6 sa označujú ako ods. 2 až 5;

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
523/2004 Z.z.
§18 ods. 2 nové písm. f), nový ods. 4;OBLASŤ: Správne právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou:
- §3 ods. 2 písm. a) nadobúda účinnosť 1. januára 2007;

275/2006 Z.z.


ZÁKON


z 20. apríla 2006


o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:678/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2007
Zmena:385/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:553/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009
Zmena:570/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2010
Zmena:570/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje

a) práva a povinnosti povinných osôb v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania a rozvoja informačných systémov verejnej správy,
b) základné podmienky na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy,
c) správu a prevádzku ústredného portálu,
d) postup pri vydávaní elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy.

(2) Zákon sa nevzťahuje na informačné systémy verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky a utajovaných skutočností.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) informačným systémom funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť prostredníctvom technických prostriedkov a programových prostriedkov, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo ktoré informačnému systému poskytuje iný informačný systém,
b) informačným systémom verejnej správy informačný systém v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu informačného systému verejnej správy (ďalej len "správca") podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby,
c) informačnou činnosťou získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov,
d) úsekom verejnej správy vecná oblasť, v ktorej právomoci, práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, 1)
e) číselníkom zoznam prípustných hodnôt údajového prvku, z ktorého sa hodnota preberá na základe definovaného kódu; kódom môže byť aj textový reťazec,
f) základným číselníkom číselník vedený centrálne prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
g) registrom evidencia údajov, ktorej obsahom sú údaje o objektoch evidencie, najmä o fyzických osobách a právnických osobách, veciach, právach a povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb a o súboroch priestorových údajov, vedená prostredníctvom informačného systému verejnej správy,
h) referenčným údajom údaj registra, ktorý je vo vzťahu k objektu evidencie vedenému v registri jedinečný a využíva sa v ďalších informačných systémoch verejnej správy,
i) základným registrom centrálne vedený register, ktorý je zdrojom referenčných údajov,
j) ústredným portálom verejnej správy (ďalej len "ústredný portál") informačný systém verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií povinnými osobami prostredníctvom spoločného prístupového miesta, prostredníctvom ktorého sa sprístupňujú spoločné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a podpory používateľov, riadenia toku informácií, elektronickej podateľne a elektronických platieb daní a poplatkov,
k) infraštruktúrou technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb verejnej správy,
l) integrovanou infraštruktúrou koordinovane budovaná a prevádzkovaná infraštruktúra zabezpečujúca prevádzku informačných systémov verejnej správy v centralizovanej architektúre,
m) technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových prostriedkov umožňujúcich implementáciu a prevádzku informačných systémov verejnej správy,
n) komunikačnou infraštruktúrou káblové, bezdrôtové, optické a iné prepojenia, pasívne prepojovacie prvky a aktívne prepojovacie prvky a súvisiace programové vybavenie, ktoré tvoria vyhradenú neverejnú sieť určenú na vzájomnú bezpečnú komunikáciu povinných osôb a na sprostredkovanie ich externej komunikácie s inými fyzickými a právnickými osobami,
o) metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého sa zhromažďujú a sprístupňujú informácie, ktoré bližšie špecifikujú určené kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky stanovených údajov a ktorý umožňuje najmä ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie,
p) centrálnym metainformačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorého obsahom sú najmä technologické, administratívne a organizačné údaje o prevádzkovaných informačných systémoch verejnej správy,
r) nadrezortným informačným systémom verejnej správy informačný systém verejnej správy, ktorý hierarchicky integruje spoločné časti jednotlivých informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v pôsobnosti iných povinných osôb ako správcu, do hierarchicky vyššieho informačného systému verejnej správy v pôsobnosti jedného správcu,
s) integrovaným obslužným miestom prístupový komponent a technologické rozhranie informačného systému verejnej správy, ktoré slúži ako kontaktné miesto asistovanej komunikácie fyzickej osoby a právnickej osoby s povinnou osobou pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy,
t) spoločnými modulmi opakovateľne a spoločne využívané časti architektúry informačných systémov verejnej správy pri elektronickej forme výkonu verejnej správy,
u) neverejnou časťou informačného systému verejnej správy časť informačného systému verejnej správy prístupná iba pre povinné osoby na základe autorizovaného prístupu v súlade s ich právomocami, právami a povinnosťami, ktoré sú ustanovené osobitnými predpismi,
v) službami verejnej správy výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovujú osobitné predpisy, 1)
w) elektronickou službou verejnej správy elektronická forma komunikácie s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí,
x) Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy dokument definujúci najmä organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy na celoštátnej úrovni,
y) Govnetom vládna dátová sieť orgánov verejnej správy predstavujúca časť integrovanej infraštruktúry,
z) webovou stránkou verejne on-line dostupné miesto na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z viacerých rámov,
aa) webovým sídlom ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej správy,
ab) službami vo verejnom záujme výkon právomocí, práv a povinností povinných osôb, ktorých rozsah ustanovuje osobitný predpis, pričom spôsob ich výkonu osobitný predpis neustanovuje,
ac) verejnými službami činnosti povinnej osoby, ktorých rozsah a spôsob výkonu ustanovuje osobitný predpis a ktorých výsledok možno použiť pri výkone služieb verejnej správy a služieb vo verejnom záujme.


§ 3
Povinné osoby

(1) Za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy zodpovedá povinná osoba, ktorá je správcom, zabezpečujúca výkon verejnej správy na určenom úseku verejnej správy podľa osobitného predpisu.1)

(2) Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je povinná osoba alebo fyzická osoba alebo právnická osoba určená správcom, ktorá vykonáva správcom určené informačné činnosti; prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.

(3) Povinnými osobami na účely tohto zákona sú
a) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, 2)
b) Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Poštový regulačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány,
c) obce a vyššie územné celky,
d) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Ústav pamäti národa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
e) právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v písmenách a) až d),
f) komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom, 2a)
g) fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené v písmene e), na ktoré je prenesený výkon verejnej moci2a) alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.2b)

(4) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné
a) vypracovať a aktualizovať koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len "koncepcia") v súčinnosti s príslušnými povinnými osobami uvedenými v odseku 3 písm. e) a predložiť ju Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na schválenie podľa § 3a; povinnosť predložiť koncepciu na schválenie ministerstvu sa nevzťahuje na obce a na povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e),
b) zabezpečovať plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov verejnej správy, ktoré sú v ich správe, vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
c) zabezpečovať informačný systém verejnej správy proti zneužitiu,
d) sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 3)
e) sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis3) neustanovuje inak,
f) prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy,

g) prednostne používať integrovanú infraštruktúru určenú na prevádzku informačných systémov verejnej správy, ak to technické možnosti umožňujú,
h) poskytovať súčinnosť ministerstvu pri výkone jeho právomocí ustanovených týmto zákonom,
i) zabezpečovať, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy (ďalej len "štandardy"),
j) spravovať príslušné základné registre a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov, 4)
k) poskytovať ministerstvu a Úradu vlády Slovenskej republiky prostredníctvom elektronickej služby verejnej správy vybrané údaje určené ministerstvom alebo Úradom vlády Slovenskej republiky o informačných systémoch verejnej správy na účely štatistického zisťovania.

(5) Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú oprávnené poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prevádzkovaním informačného systému verejnej správy; tým nie sú dotknuté povinnosti správcu.

(6) Povinné osoby sú ďalej povinné
a) spolupracovať s príslušnými správcami pri tvorbe koncepcií a v ich súčinnosti zabezpečovať uskutočňovanie koncepcií vrátane organizačného, odborného a technického zabezpečenia,
b) administratívne spravovať príslušné číselníky a zabezpečiť ich zverejnenie podľa osobitných predpisov, 4)
c) bezodkladne nahlasovať ministerstvu zmeny úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a spôsob, akým bola táto zmena na základe ich právomoci uskutočnená,

d) zabezpečovať informáciu alebo údaj, ktorý fyzická osoba alebo právnická osoba musí doložiť ku konaniu pred orgánom verejnej správy alebo orgánom verejnej moci, z informačného systému verejnej správy vo svojej správe, alebo prostredníctvom správcu iného informačného systému verejnej správy, ak je takáto informácia alebo údaj dostupný v rámci informačných systémov verejnej správy.

§ 3a
Koncepcia

(1) Koncepcia je dokument vypracovaný správcom pre ním spravované informačné systémy verejnej správy, definujúci najmä ciele, organizačné, technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov verejnej správy.

(2) Koncepciu predkladá správca ministerstvu na schválenie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti koncepcie. Ak je schválená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, správca je povinný predložiť koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov po jej schválení. Ak sa Národná koncepcia informatizácie verejnej správy iba mení a dopĺňa, koncepciu v lehote podľa druhej vety predkladá iba správca, na ktorého sa táto zmena alebo doplnenie vzťahuje. Platnosť koncepcie je najviac štyri roky.

(3) Ministerstvo schváli koncepciu najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia, ak je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Ak koncepcia nie je v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ministerstvo vyzve správcu na odstránenie jej nedostatkov v lehote, ktorú určí. Ak správca v určenej lehote tieto nedostatky neodstráni, ministerstvo koncepciu neschváli. Proti rozhodnutiu o schválení koncepcie nie je prípustný opravný prostriedok.


§ 4
Ministerstvo

(1) Ministerstvo na úseku informačných systémov verejnej správy

a) vypracúva, aktualizuje a najmenej v štvorročných intervaloch predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
b) usmerňuje tvorbu a schvaľuje koncepciu predloženú povinnými osobami uvedenými v § 3 ods. 3 písm. a) až d), f) a g), ktoré sú správcami,
c) vydáva štandardy; po dohode s ministerstvom ich vydávajú aj povinné osoby, ktoré vydávajú štandardy na základe osobitných predpisov, 4a)

d) sleduje stav a hodnotí rozvoj informačných systémov verejnej správy a o výsledkoch informuje vládu Slovenskej republiky,
e) koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a medzinárodnej úrovni,
f) vydáva, zverejňuje a spravuje základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy,
g) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť integrovaných obslužných miest.


(2) Ministerstvo

a) je správcom ústredného portálu, integrovanej infraštruktúry, centrálneho metainformačného systému verejnej správy a nadrezortného informačného systému verejnej správy na úseku verejnej správy ministerstva, ak správcu nadrezortného informačného systému verejnej správy neustanovuje osobitný predpis inak,
b) zverejňuje na ústrednom portáli štandardy, rozhodnutia, iné dokumenty a informácie týkajúce sa informačných systémov verejnej správy a informatizácie verejnej správy,

c) konzultuje návrhy dokumentov, ktoré majú dosah na informačné systémy verejnej správy so zainteresovanými osobami,
d) kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov môže ministerstvo poveriť inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pričom rozsah týchto činností ministerstvo určí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto zákonom; toto sa nevzťahuje na kontrolu dodržiavania štandardov týkajúcich sa bezpečnosti podľa písmena f),
e) prijíma opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
f) riadi a koordinuje informačnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy,
g) vedie register prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.


§ 5
Ústredný portál

(1) Ministerstvo ako správca ústredného portálu

a) koordinuje tvorbu prepojenia databáz využívaných ústredným portálom,
b) zabezpečuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky
a) ako prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzku a dostupnosť ústredného portálu,
b) ako správca zabezpečuje správu, prevádzku a rozvoj Govnetu.


(3) Ostatné povinné osoby v súlade so štandardmi

a) majú povinnosť zabezpečiť tvorbu informačných zdrojov využívaných ústredným portálom a majú povinnosť zabezpečiť ich správnosť,
b) majú povinnosť sprístupniť nimi poskytované elektronické služby verejnej správy prostredníctvom ústredného portálu; táto povinnosť sa vzťahuje na elektronickú podateľňu, ak povinná osoba uvedie ústredný portál ako elektronickú adresu umiestnenia svojej elektronickej podateľne.

(4) Ak povinná osoba uvedie elektronickú podateľňu4b) ústredného portálu ako elektronickú adresu umiestnenia svojej elektronickej podateľne, podanie voči povinnej osobe možno uskutočniť prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu.

(5) Prevádzkovateľ ústredného portálu zodpovedá za riadne a nepretržité fungovanie ústredného portálu, za nepretržitú dostupnosť jeho služieb a technické zabezpečenie doručenia podaní príslušným povinným osobám prostredníctvom ústredného portálu.


§ 6
Štandardy

(1) Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne.

(2) Štandardy sa vzťahujú najmä na

a) technické prostriedky, infraštruktúru a systém procesného riadenia,
b) programové prostriedky, ktorými sú operačné prostredie, databázové prostredie, kancelárske programy spoločné moduly a aplikačné programové vybavenie,
c) údaje, registre, číselníky,
d) formáty výmeny údajov.

(3) Integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy tvorí súhrn právnych, technických, organizačných a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie umožňujúce výmenu a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami verejnej správy.

§ 7
Vydávanie elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy a výstupu z informačných systémov verejnej správy

(1) Z informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby, ktoré sú prevádzkovateľmi týchto systémov, na požiadanie oprávnenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, za podmienok ustanovených osobitnými predpismi4c) elektronický odpis údajov z informačných systémov verejnej správy (ďalej len "elektronický odpis") a výstup z informačných systémov verejnej správy (ďalej len "výstup").

(2) Elektronický odpis je súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom5) povinnej osoby a opatrený časovou pečiatkou.6)

(3) Výstup je osvedčená listinná podoba elektronického odpisu, opatrená osvedčovacou doložkou. Výstup, ktorý obsahuje údaje zapísané do informačného systému verejnej správy na základe listín vydaných povinnými osobami v medziach ich právomocí, je verejnou listinou.

(4) Výstup vydáva na požiadanie aj osvedčujúca osoba, ak to umožňujú technické podmienky na strane osvedčujúcej osoby alebo na strane povinnej osoby. Osvedčujúcimi osobami sú povinné osoby, ktoré osvedčujú podľa osobitných predpisov, 7) a notári.8) Činnosti osvedčujúcej osoby vykonávajú aj integrované obslužné miesta.

(5) Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy vydávajú povinné osoby podľa odseku 1 na požiadanie elektronický odpis osobe, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitných predpisov.9)

(6) Elektronický odpis z neverejných častí informačných systémov verejnej správy možno vydať aj osvedčujúcej osobe, ktorú o to písomne požiada osoba, ktorá má oprávnenie oboznamovať sa s týmito údajmi podľa osobitných predpisov, 9) ak osobitný predpis neustanovuje inak.10)

(7) Podanie a oznámenie uskutočnené prostredníctvom integrovaného obslužného miesta sa považuje za podanie a oznámenie uskutočnené fyzickou osobou alebo právnickou osobou, v mene ktorej sa uskutočňuje.

§ 8
Povinnosti povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 pri vydávaní elektronického odpisu alebo výstupu

(1) Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie elektronického odpisu alebo výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.

(2) Povinná osoba podľa § 7 ods. 1 zodpovedá za súlad elektronického odpisu s aktuálnym stavom údajov v informačnom systéme verejnej správy.

(3) Ak to umožňujú technické podmienky povinnej osoby podľa § 7 ods. 1, odošle osvedčujúcej osobe na požiadanie elektronický odpis podpísaný zaručeným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou.

(4) Z neverejných častí informačných systémov verejnej správy povinná osoba podľa § 7 ods. 1 odošle elektronický odpis osobe uvedenej v § 7 ods. 5 alebo osvedčujúcej osobe tak, aby bol tento elektronický odpis v priebehu odosielania zodpovedajúcim spôsobom utajený pred tretími osobami.

§ 9
Povinnosti osvedčujúcej osoby

(1) Osvedčujúca osoba je povinná zistiť totožnosť osoby žiadajúcej o vydanie výstupu, ak to vyplýva z osobitného predpisu.

(2) Osvedčujúca osoba je povinná zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu podľa osobitných predpisov.11)

(3) Osvedčujúca osoba je povinná vykonať všetky úkony potrebné na to, aby si overila, že elektronický odpis, pri ktorom má byť osvedčená zhoda s údajmi v informačnom systéme verejnej správy, je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 a že tento podpis je platný. Po vykonaní týchto úkonov osvedčujúca osoba porovná listinnú podobu elektronického odpisu s elektronickým odpisom a v prípade zhody ju opatrí osvedčovacou doložkou.

(4) Osvedčovacia doložka obsahuje

a) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia osoby, ktorej totožnosť bola na účely vydania výstupu zistená vrátane spôsobu zistenia totožnosti, ak je zistenie totožnosti potrebné,
b) miesto a dátum vyhotovenia osvedčovacej doložky,
c) poradové číslo vydaného výstupu, pod ktorým je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby,
d) počet listov a strán, ktoré výstup obsahuje,
e) podpis osvedčujúcej osoby a odtlačok úradnej pečiatky.

(5) Osvedčujúca osoba je povinná viesť evidenciu vydaných výstupov, ktorá obsahuje najmä

a) poradové číslo vydaného výstupu, pod ktorým je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby,
b) dátum, hodinu, minútu a sekundu vytvorenia elektronického odpisu,
c) dátum vyhotovenia osvedčovacej doložky,
d) meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia osoby, ktorej totožnosť bola na účely vydania výstupu zistená vrátane spôsobu zistenia totožnosti, ak je zistenie totožnosti potrebné,
e) identifikáciu informačného systému, z ktorého bol výstup vydaný,
f) elektronický odpis, ktorý sa na účel vydania výstupu osvedčoval.

§ 9a
Integrované obslužné miesto

(1) Integrované obslužné miesto vykonáva činnosť osvedčujúcej osoby a zabezpečuje prístup k službám verejnej správy poskytovaným povinnými osobami, najmä podávanie návrhov, žiadostí a iných podaní povinným osobám a inú komunikáciu s povinnými osobami.

(2) Integrované obslužné miesto môže prevádzkovať povinná osoba, notár alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu poštovú službu.

(3) Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je oprávnený ho prevádzkovať, ak
a) spĺňa technické, technologické a organizačné podmienky zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta (ďalej len "podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta") a
b) je ministerstvom zapísaný do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest.

(4) Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta predkladá ministerstvu žiadosť o zápis do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest (ďalej len "zápis"). Ak prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta preukáže splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta, ministerstvo ho zapíše do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto. Ministerstvo bezodkladne oznámi zápis prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.

(5) Do registra prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest za zapisujú tieto údaje:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b) identifikačné číslo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, ak bolo pridelené,
c) adresa a iné kontaktné údaje miesta, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto.

(6) Podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný spĺňať počas celej doby jeho prevádzkovania. Pri výkone kontroly plnenia podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť.

(7) Ak prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prestane spĺňať podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta alebo požiada o zrušenie svojho zápisu, ministerstvo zruší jeho zápis a bezodkladne mu oznámi zrušenie zápisu.

(8) Integrované obslužné miesto musí byť označené. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.

(9) Žiadateľ o služby poskytované prostredníctvom integrovaného obslužného miesta uhrádza náklady za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa odseku 1.


§ 10
Správne delikty

(1) Ministerstvo uloží pokutu
a) od 10 000 eur do 35 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. a) až c),
b) od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c) a v § 5 ods. 3 písm. a) a b),
c) od 2 000 eur do 35 000 eur,
1. povinnej osobe podľa § 7 ods. 1, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8,
2. osvedčujúcej osobe, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9,
3. povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. f) až h) a j) a v § 3a.


(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.

(3) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4) Pri opätovnom porušení povinností možno pokutu uložiť opakovane.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

§ 11
Spoločné ustanovenia

Všeobecný predpis o správnom konaní12) sa vzťahuje len na ukladanie pokút podľa § 10.

§ 12
Prechodné ustanovenie

Informačné systémy, ktoré sú v prevádzke do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, musia sa najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti uviesť do súladu s týmto zákonom.

§ 12a
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. februára 2010

(1) Ustanovenia § 3 ods. 4 písm. a) a i) v znení účinnom od 1. februára 2010 sa vzťahujú na povinné osoby, ktoré neboli povinnými osobami podľa doterajšieho zákona, od 1. októbra 2010.

(2) Povinné osoby zriadené alebo založené po 1. februári 2010 sú povinné predložiť koncepciu do šiestich mesiacov od zriadenia alebo založenia.

(3) Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 1. februáru 2010 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. februára 2010 a na pokuty sa vzťahuje § 10 ods. 1 v znení účinnom od 1. februára 2010, ak je to pre povinné osoby a osvedčujúce osoby priaznivejšie.


§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie

(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) štandardy,
b) obsah žiadosti o zápis, podrobnosti o zriaďovaní a označovaní integrovaných obslužných miest, podmienky prevádzky integrovaných obslužných miest a sadzobník úhrad,
c) obsah a spôsob predkladania informácií do centrálneho metainformačného systému verejnej správy,
d) základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, podrobnosti o jeho správe a termíny a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy a agend verejnej správy základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.
(2) Všeobecne záväzný právny predpis podľa odseku 1 sa vyhlasuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.


§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme,

2. vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

Čl. II


Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z. a zákona č. 659/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f ), ktoré znie:
"f) na rozvoj informačno-komunikačných technológií a súvisiacich služieb.".

2. V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov podľa odseku 2 písm. f) na rozvoj informačno-komunikačných technológií ministerstvo financií pred jeho predložením na rozhodnutie vlády vopred prerokuje s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.".

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Čl. III


Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z. a zákona č. 25/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:
"(2) V uzavretých systémoch sa tento zákon použije, ak sa účastníci uzavretého systému nedohodnú inak.".

2. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú slová: "uzavretým systémom nie je informačný systém verejnej správy, 1)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

4. V § 2 písmeno y) znie:
"y) elektronickou podateľňou technické zariadenie slúžiace najmä na prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom.".

5. V § 5 odsek 1 znie:
"(1) V styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy sa používa elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis. Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy používa zaručený elektronický podpis, jeho kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou.".

6. V § 5 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Čl. IV
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem § 3 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.
v z. Béla Bugár v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2) § 3 a § 21 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2b) Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4) Napríklad zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4a) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4b) § 2 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c) Napríklad zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5)§ 5 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 25/2006 Z. z.
6)§ 9 zákona č. 215/2002 Z. z.
7)Napríklad zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
8)Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)Napríklad zákon č. 311/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
12)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...