Zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona o katastri nehnuteľností - Zákon č. 669/2007 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 2. 3. 2014)

Print Friendly and PDF

(o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.12.2007
Účinnosť od: 1.12.2013

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 268/2007 strana 5238

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
86/2008 Z.z.
540/2008 Z.z.
235/2011 Z.z. nález ÚS SR
70/2012 Z.z.
368/2013 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
162/1995 Z.z.
§67 ods. 1;OBLASŤ: Správne právo

669/2007 Z.z.


ZÁKON


z 11. decembra 2007


o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisovZmena:86/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008
Zmena:540/2008 Z. z. s účinnosťou od 13.decembra 2008
Zmena:235/2011 Z. z. s účinnosťou od 26.júla 2011
Zmena:70/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2012
Zmena:368/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1

Tento zákon sa vzťahuje na prípravu stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá uvedených v prílohe vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav1) (ďalej len "diaľnica").

§ 2

(1) V žiadosti o stavebné povolenie stavebník okrem všeobecných náležitostí podania2) a náležitosti podľa stavebných predpisov3) uvedie

a) zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku,
b) zoznam stavieb na pozemkoch podľa písmena a) s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

(2) Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú

a) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo4) stavebníka k jednotlivým pozemkom,

1. o prísľube získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,
2. o nemožnosti získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedičských konaniach alebo o iných konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,

b) doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,
c) predbežné geometrické plány na nové parcely.

(3) Podrobnosti o projektovej dokumentácii prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

(2) Ak stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie, zabezpečí, aby orgány a osoby, ktoré sa ho majú zúčastniť, mali na prípravu najmenej päť pracovných dní, a ak sa zverejňuje výzva na podávanie námietok a pripomienok verejnou vyhláškou, aby na ich podanie bolo najmenej sedem pracovných dní.

(3) Ak stavebný úrad nenariadi ústne pojednávanie ani miestne zisťovanie, vyzve jednotlivo dotknuté orgány a zúčastnené osoby, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia a svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatnili najneskôr v určenej lehote; účastníkov konania vyzve verejnou vyhláškou. Táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia výzvy.

(4) Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli podané po lehote určenej podľa odsekov 2 a 3.

(5) Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb, 4a) ktoré majú byť asanované.

§ 4

(1) Ak sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho webovom sídle.

(2) Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania sa zverejňuje aj na úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného úradu.

(3) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.

§ 5

(1) Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov5) aj

a) údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
b) statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

(2) Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o časovo ombedzenom predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

§ 6

(1) Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1, 2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)t>

(2) Náhradu za výkup alebo vyvlastnenie stavby na bývanie (ďalej len "náhrada") možno poskytnúť aj obstaraním bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou.6) Obstaraný byt alebo rodinný dom musí svojou veľkosťou, vybavením, úžitkovou hodnotou a umiestnením byť primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt alebo rodinný dom; takáto náhrada nesmie byť vo finančnom vyjadrení nižšia ako náhrada v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov.7)

(3) Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

(4) Ak je náhradou obstaranie bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou, nadobúdateľ vykúpenej nehnuteľnosti uhrádza osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu nájomné alebo podnájomné za dočasné bývanie až do presťahovania do obstaraného bytu alebo rodinného domu, najdlhšie však 18 mesiacov.

(5) Náhradu za výkup rodinného domu alebo bytu, ktoré sú v čase výkupu využívané na bývanie alebo nebytovej budovy, ak je v čase výkupu využívaná na určený účel, možno poskytnúť aj vo výške východiskovej hodnoty, 7a) ak je táto hodnota vyššia ako náhrada za vyvlastnenie7a) ak je kúpna zmluva uzatvorená pred začatím vyvlastňovacieho konania.

(6) Náhradu za výkup stavby podľa odseku 1 nie je možné poskytnúť súčasne s náhradou za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy podľa odseku 4 alebo odseku 5.


(7) Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie8) považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

§ 7

Na účely tohto zákona sa na vypracovanie znaleckých posudkov do času overenia geometrického plánu orgánom geodézie použije predbežný geometrický plán vypracovaný autorizovanou osobou bez overenia orgánu geodézie, 9) v ktorom sú vyznačené diely pred pridelením parcelného čísla vzniknuté odčlenením časti pozemkov so samostatným parcelným číslom.

§ 7a

(1) Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.4)

(2) Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v geometrickom pláne.

§ 8

zrušený zákonom č.70/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.marca 2012

§ 9

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konania súvisiace so stavbou diaľnice sa vzťahujú stavebné predpisy12) a osobitný predpis.13)

(2) V konaniach podľa tohto zákona sa nepoužijú § 28, § 29 ods. 2, § 59 ods. 3 všeobecného predpisu o správnom konaní a § 62 ods. 4, § 66 ods. 2 písm. a) a f) stavebného zákona.

(3) Vo vyvlastňovacom konaní sa geometrický plán predkladá len v jednom vyhotovení.

§ 9a
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2012

(1) Územné konania a stavebné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012.

(2) Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.

(3) Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám, 4) je stavebník povinný tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že pokus získať uvedené práva dohodou v lehote podľa predchádzajúcej vety bol bezvýsledný14) alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa stavebného zákona.12) Vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám je stavebník povinný preukázať najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania diaľnice sú aj doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom a stavbám, ku ktorým tieto práva neboli v stavebnom konaní preukázané.

(4) Na účely podľa odseku 3 možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke právo aj k pozemkom alebo stavbám, ktorých sa týka stavebné povolenie vydané pred 26. júlom 2011, a na účely vydania ktorého stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám, pred jeho vydaním.

(5) Ak stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3, má vlastník pozemku alebo stavby právo na finančnú náhradu vo výške obvyklého nájmu za užívanie pozemku alebo stavby za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do prevodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice dohodou alebo prechodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice vyvlastnením. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady treba uplatniť u stavebníka v lehote do 28. februára 2013, inak právo zaniká.

Čl. II


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z. a zákona č. 568/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 67 ods. 1 sa pripája táto veta: "Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.".

Čl. III


Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.1)§ 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
2)§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
3)§ 58 a 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
4)§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)§ 79 zákona č. 50/1976 Zb. § 17 a 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
6)§ 111b zákona č. 50/1976 Zb.
7)§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
7a) § 2 písm. i) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
8)§ 111b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
9)§ 18 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)§ 54 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
11)§ 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
12)Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy. Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
13)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
14) § 112 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)§ 14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Príloha
k zákonu č. 669/2007 Z. z.t>

ZOZNAM DIAĽNIC, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ JEDNORAZOVÉ MIMORIADNE OPATRENIAt>


D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 - Trnava - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - štátna hranica SR/Ukrajina
D2 št. hranica ČR/SR - Kúty - Malacky - Bratislava - št. hranica SR/MR
D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca - Skalité št. hranica SR/PR
D4 št. hranica Rakúsko/SR - Bratislava - križovatka D2 Jarovce - križovatka Rovinka - križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever - križovatka s cestou II/502 - križovatka s cestou I/2 - križovatka s D2 Stupava juh - štátna hranica SR/Rakúsko
R1 Trnava - Nitra - Žarnovica - Žiar nad Hronom - Zvolen - Banská Bystrica - Ružomberok
R2 Trenčín križovatka D1 - Prievidza - Žiar nad Hronom - Zvolen - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava - Košice
R3 št. hranica MR/SR Šahy - Zvolen - Žiar nad Hronom - Turčianske Teplice - Martin - Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená - št. hranica SR/PR
R4 št. hranica MR/SR-Milhosť - Košice - Prešov - Giraltovce - Svidník - št. hranica SR/PR
R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec - križovatka s D3
R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou - Púchov
R7 Bratislava - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtíš - Lučenec
R8 Nitra - Topoľčany - Partizánske - R2.

K zákonu o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.