Kto je mediátor a aké je jeho poslanie?

Takže proces a zmysel mediácie ako kultivovaného dialógu dvoch strán prostredníctvom tretej osoby sme si v kocke priblížili, skúsme sa teraz bližšie pozrieť na osobu samotného mediátora. Kto je to, odkiaľ prišiel a akú úlohu v samotnom procese zohráva.

Podľa zákona č. 420/2004 Z. z. môže byť mediátorom každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácií dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme. Strany majú možnosť dohodnúť sa na osobe mediátora, resp. si zvoliť niekoľkých mediátorov a zároveň majú možnosť mediátora v ktorejkoľvek etape mediačného konania odvolať.

Mediátor musí byť bezúhonný, dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a musí absolvovať odbornú prípravu. V prípade  splnenia týchto predpokladov zapíše Ministerstvo spravodlivosti SR mediátora do registra mediátorov, ktorý je bežne dostupný na internetovej stránke ministerstva. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a musí poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom  mediácie a je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou. Potiaľ požiadavky, ktoré sú kladené na osobu mediátora v zmysle zákona o mediácii.

V mediátorovi, ktorému vstúpite do kancelárie však musíte v prvom rade nájsť človeka, voči ktorému máte dôveru. Dôveru v jeho odbornosť, v jeho empatiu, v jeho ústretovosť, v jeho nestrannosť... atď., jednoducho dôveru voči jeho vstupu do vášho problému, ktorý chcete vyriešiť. Mediátor by mal byť odborník, ktorý na jednej strane dokonale ovláda mediačné techniky či procedúry,  typológiu ľudí, ale v prvom rade by mal mať mať príslušný ľudský rozmer. 
Na záver tejto kapitolky pozoruhodnú definiciu osoby mediátora v podaní českej mediátorky Lenky Holej: Osoba mediátora predstavuje kombináciu nadania, skúseností, osobných hodnôt, intuitívnej tvorivosti a komunikačných schopností s ktorými vstupujú mediátori do vzťahov s klientom a nasadzujú v ňom svoju jedinečnú osobnosť ako nástroj.

1) Výkon činnosti mediátora je podnikaním.
2) Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, náležitou odbornou starostlivosťou, poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácií o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho zaujatosti.
3) Mediátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil účastníkom mediácie pri výkone svojej činnosti, podľa všeobecných ustanovení a zodpovednosti za škodu.

§ 4 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácií

Aj mediátori na Slovensku majú vo svojej stavovskej organizácií prijatý etický a profesionálny kódex, ktorý obsahuje základné etické zásady a pravidlá etického správania vo vzťahu  ku klientom, kolegom, ku svojej profesii a odbornosti a vo vzťahu k spoločnosti.

V živote neexistujú riešenia. Existujú  však sily v pohybe. Treba ich vytvoriť a riešenia prídu samy.

Antoine de Saint Exupery

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...