Odkiaľ pochádza mediácia?

Slovo mediácia  je pôvodom z latinčiny a znamená stredný, prostredný, ale tiež nestranný, nerozhodný či neurčitý, alebo arbiter, rozhodca či stredná pozícia. Aj vzhľadom na tieto preklady možno povedať, že samotný pojem mediácia má množstvo  definícií, ktorých spoločným menovateľom je však jedno: zásah tretej strany do nefungujúcej, poruchovej komunikácie. Mediácia je sprostredkovanie riešenia konfliktných a problémových situácií, ktorým sa uľahčuje komunikácia a vzájomné pochopenie. V prístupe mediátora by ste skutočne len veľmi ťažko hľadali prvky rozhodovania ako autority, či nebodaj nejaké formy nátlaku. To nie. Mediátor sa predovšetkým zameriava na vytvorenie priaznivej atmosféry, v ktorej bude príležitosť obojstranne hľadať možnosti riešenia.

Treba však zdôrazniť, že konflikt ako taký nie je neprirodzenou vecou a patrí do spektra medziľudskej komunikácie. Popredný slovenský mediátor Vladimír Labáth dokonca tvrdí, že ak by konflikt bol neprirodzený, všetci ľudia by konali neprirodzene a to by vlastne už neprirodzené nebolo. Nechceme tým samozrejme povedať, že konflikty máme vyhľadávať, je treba prijať fakt, že sa do konfliktu z času na čas dostane každý z nás. Potom sa môžeme sústrediť na ich zmysluplné riešenie.

Tento proces riešenia konfliktu by za normálnych okolností mal vyústiť do dosiahnutia stranami sformulovanej mediačnej dohody ktorá by mala na rozdiel od súdnych rozhodnutí, znamenať nie výhru jednej a prehru druhej strany, ale jednoznačne výhru oboch zúčastnených. Obrazne povedané po skončení mediačného procesu by mali na najvyššom stupienku stáť obe strany spoločne mávať vavrínovým vencom a polievať aplaudujúci dav šampanským. To je úspešný záver. Zároveň treba zdôrazniť, že v prípade neúspechu nič nikomu nestojí v ceste pokračovať v súdnom konaní. Mediáciu, ktorej jedným z pilierov je dobrovoľnosť, môže ktorákoľvek zo strán v ktorejkoľvek fáze prerušiť a odmietnuť v nej pokračovať. Štatistika z krajín Európskej únie však hovorí, že trištvrtiny mediačných prípadov sa končí uzatvorením dohody a z toho 80 % klientov je spokojných s priebehom a výsledkom rokovaní, naproti tomu so súdnym rozhodnutím je spokojných len 40 % účastníkov a 35 % z nich sa do dvoch rokov opäť obracia na súd.   

Mediáciu je možné v súkromnej rovine považovať za formu pomoci, v celospoločenskom kontexte tiež za nástroj sociálnej prevencie a sociálnej kontroly, ktorým spoločnosť reguluje vznik, vývoj a negatívne dôsledky konfliktných situácií.

Keby do Ameriky nedoniesli mediáciu prisťahovalci, určite by sme ju vymysleli u nás a ponúkli svetu ako doteraz všetko, čo za niečo stojí...

J. Aldridge, mediátor zo San Diega

Ak to povaha veci pripúšťa, možno navrhnúť na ktoromkoľvek súde, ktorý by bol vecne príslušný na rozhodovanie veci, aby vykonal pokus o zmier (zmierovacie konanie), a ak došlo k jeho uzavretiu, aby rozhodol aj o jeho schválení.

§ 67 Občianskeho súdneho poriadku

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...