Spory vhodné a nevhodné na mediáciu

Mediáciou sa podľa zákona č. 420/2004 Z. z. riešia občianskoprávne vzťahy, rodinnoprávne, obchodné záväzkové a pracovnoprávne vzťahy, čím vzniká veľmi široká platforma pre jej aplikáciu a využiteľnosť v praxi.

Vzhľadom na širokú koncepciu aplikovateľnosti dohôd o mediácii podľa zákona sa dá predpokladať ,že mediačné dohody nájdu svoje miesto a široké uplatnenie príkladmo v oblasti úpravy rodičovských práv a povinností, majetkoprávnych vysporiadaní manželov,susedských sporov, obchodných a spotrebiteľských sporov,kolektívneho vyjednávania a plnenia kolektívnych dohôd,sporov z neplatného rozviazania pracovného pomeru,sporov medzi spoločníkmi , ako efektívna metóda usporiadania právnych vzťahov subjektov práva v likvidácii, v oblasti zdravotníctva či environmentálnej oblasti a v mnohých ďalších oblastiach.

Predpokladom ,aby mediačné dohody napomohli zlepšeniu prístupu občana k spravodlivosti, je vytvorenie adekvátnej podpory mediácie pre lepšiu informovanosť občanov o tejto novej alternatíve riešenie.

I samotný zákon o mediácii je podporou mediácie,zviditeľňuje ju a zdôrazňuje jej význam.

Skúsení mediátori udávajú, že mediáciou je možné riešiť takmer všetky spory. Ukazuje sa však, že nie je univerzálnym všeliekom a je vhodné rozlišovať medzi spormi vhodnými na mediáciu a spormi, ktoré by sa nemali riešiť mediáciou.

Mediácia v oblasti rodiny sa môže týkať:

 • Sporov súvisiacich s rozvodom a vzťahmi po ňom, otázky vzťahu (očakávané správanie, finančné príspevky, komunikácia), rodinné spory - pred, počas a po všetkých tranzíciách/ zmenách v rodine - konflikty medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi, úteky z domova, voľný čas, manžel/manželka.
 • Komunitné spory – asociácie vlastníkov domov (podmienky, dohody, údržba majetku),
 • Susedské vzťahy (domáce zvieratá, hluk, parkovanie, podmienky údržby a majetku), mládež (malé hádky, skupinové aktivity, konflikty s inštitúciami), konflikty medzi občanmi a susediacimi inštitúciami ako napr. školy, zábavné a nákupné centrá, ...
 • Oblasť občianskoprávnych sporov zahŕňa všetky spory, ktoré môžu vzniknúť porušením práv ľudí žijúcich v istých vzťahoch v danej lokalite. 
 • Obchodné spory sa týkajú vzťahov medzi podnikmi (kontrakty, služby, parkovanie, dodávateľsko-odberateľské vzťahy), rozviazanie partnerstva, kontraktačné záležitosti (platby, poskytovanie služieb, spokojnosť zákazníka), konštrukčné chyby, finančné a majetkové záležitosti, ...(oblasť poisťovníctva, bankovníctva, stavebného priemyslu).
 • Oblasť pracovných sporov môže zahŕňať otázky ukončenia pracovného vzťahu, personálne otázky, diskrimináciu a násilie na pracovisku (mobbing, bossing). Mediácia môže prebiehať medzi pracovníkmi, nadriadeným – podriadeným, zamestnanec a zamestnávateľ. Okrem vyriešenia samotného sporu plní mediácia aj úlohu prevencie fluktuácie na pracovisku, straty angažovanosti a motivácie pracovníkov , zlepšenia sociálnopsychologickej klímy na pracovisku, povesti podniku, vytvára možností a priestor na kľudnú a sústredenú prácu.
 • Spory týkajúce sa verejnej politiky súvisia s kontroverznými centrami (útulky), skládky, environmentálnymi predpismi a inými otázkami, pri ktorých je nutná dohoda.

Mediácia má veľký potenciál pre využitie v oblasti školstva:

 • mediácia v škole – rieši konflikty medzi žiakmi, medzi učiteľmi, žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi,
 • rovesnícka mediácia – služba pre žiakov v škole (základnej, strednej); pomáha žiakom riešiť spory v škole a osvojiť si vyjednávacie zručnosti; je to aj preventívna metóda riešenia menších sporov skôr ako prerastú do veľkých; navodzuje zmenu kultúry v škole. Výcvik v mediácii rozvíja zručnosti detí.

Holá (2003) uvádza prípady, ktoré by sa nemali mediovať:

 • existuje výrazná nerovnosť medzi účastníkmi konfliktu (finančná, pozičná)
 • vzťah medzi účastníkmi konfliktu je nerovný a jeden z nich zažíva v prítomnosti druhého strach
 • prítomnosť dlhodobých hlbokých emocionálnych kríz
 • ohrozovanie základných občianskych alebo ústavných práv
 • závislosť na alkohole alebo drogách u jedného z účastníkov konfliktu.

Tiež by nebolo vhodné riešiť spor mediáciou ak si jedna strana vyslovene želá, aby rozhodnutie urobil sudca alebo rozhodca.

Osobitný právny režim má mediácia v oblasti trestného práva, ktorá je upravená samostatným zákonom Národnej rady SR č. 530/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý odráža osobitosti postavenia účastníkov sporu v ich rozdielnom právnom prostredí upravenom trestnoprávnymi predpismi.

Dohodou o mediácii nemožno upravovať oblasť neprenosných práv, ktoré zostávajú výlučne,i po prijatí zákona, vo vyhradenom záujme verejnej politiky.Ide o zvlášť závažné ustanovenia napríklad podľa zákonov o osobách a rodine, súťažného práva a spotrebiteľského práva,kde právny predpis stanovuje,že posudzovanie a rozhodovanie o týchto právach patrí do výlučnej kompetencie súdu.

Mediácia je naopak mimoriadne vhodná i pre usporiadavanie situácii s „citlivým“ meritom ,v ktorých účastníkom zvlášť záleží na diskrétnej ochrane informácií o existencii sporu medzi účastníkmi alebo o jeho predmete, respektíve o spôsobe vyriešenia sporu. Napríklad v sporoch ,ktoré sa týkajú narušenia osobnostných práv alebo súvisia s dobrým menom obchodnej spoločnosti.

Povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s mediáciou dozvedel vyplýva mediátorovi priamo zo zákona ( § 5 ).

Proces uzatvárania mediačnej dohody je diskrétnym tvorivým procesom riešenia sporu a jednou z jeho základných zásad je práve dôvernosť.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ďalšie informácie

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...