Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - Zákon č. 462/2003 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 6. 12. 2010)

Print Friendly and PDF

(Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 27. 11. 2003
Účinnosť od: 1. 1. 2009

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 200/2003

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
244/2005 Z. z.
310/2006 Z. z.
555/2007 Z. z.
659/2007 Z. z.


MENÍ ČASTI PREDPISU:
385/2000 Z. z.
154/2001 Z. z.
315/2001 Z. z.


OBLASŤ: Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia a Štátne právo

462/2003 Z.z.

ZÁKON


z 30. októbra 2003

o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zmena:244/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2005
Zmena:310/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2006
Zmena:555/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:659/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len "náhrada príjmu").

§ 2
Zamestnanec

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu, 1) ktorý vykonáva prácu na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky počas obdobia určeného zamestnávateľom, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

(2) Zamestnancom podľa tohto zákona nie je fyzická osoba vo výkone väzby a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody.

§ 3
Zamestnávateľ

(1) Zamestnávateľ je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.2)

(2) Zamestnávateľom podľa tohto zákona nie je pre fyzickú osobu uvedenú v § 2 ods. 2 ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Podmienky nároku na náhradu príjmu
§ 4

Nárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného3) na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu4) (ďalej len "dočasná pracovná neschopnosť") a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa osobitného predpisu5) za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 5

(1) Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec

a) ak počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti má nárok na

1. nemocenské podľa osobitného predpisu, 6)
2. materské podľa osobitného predpisu7) alebo
3. rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu;8) to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca,

b) ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
c) ak porušil liečebný režim určený lekárom, 10) odo dňa porušenia liečebného režimu,
d) ak sa nezdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti bez súhlasu lekára, odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

§ 6
Zánik nároku na náhradu príjmu

Nárok na náhradu príjmu zaniká zamestnankyni, ktorá je v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom dočasne práceneschopná a vznikol jej nárok na materské podľa osobitného predpisu.7)

§ 7
Poskytovanie náhrady príjmu

(1) Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ.

(2) Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

§ 8
Výška náhrady príjmu

(1) Výška náhrady príjmu je v období

a) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a
b) od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu.

(2) V kolektívnej zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu14) možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu.

(3) Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu podľa odseku 1 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak sa stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

(4) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v odseku 1 je rozhodujúce obdobie podľa osobitného predpisu.15)

(5) Denný vymeriavací základ zamestnanca je denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa osobitného predpisu16) alebo pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca určený podľa osobitného predpisu.17)

Spoločné ustanovenia
§ 9

(1) Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveného podľa osobitného predpisu.3)

(2) Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.

(3) Zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom.10)

(4) Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či sa dočasne práceneschopný zamestnanec zdržiava na mieste určenom počas dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu podľa prvej vety v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.

§ 10

(1) Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.

(2) Suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

§ 11

Nárok na náhradu príjmu sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý patrí.

§ 12

Spory vo veciach upravených týmto zákonom rozhodujú súdy.

§ 13
Prechodné ustanovenie

Nároky vyplývajúce z dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Čl. II


Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z. a zákona č. 426/2003 Z. z. sa mení takto:

1. § 80 vrátane nadpisu znie:
"§ 80
Platové pomery sudcov pri chorobe alebo pri úraze

V čase, keď sudca nevykonáva svoju funkciu pre chorobu alebo pre úraz, patrí mu, ak tento zákon neustanovuje inak, k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovanej podľa osobitného predpisu20) (ďalej len "náhrada príjmu") príplatok k náhrade príjmu a k nemocenskému poskytovanému podľa osobitného predpisu20a) príplatok k nemocenskému.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:
"20) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.".

2. § 93 vrátane nadpisu znie:
"§ 93
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému

(1) Ak je sudca uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na výkon funkcie a vznikol mu nárok na náhradu príjmu20) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu, 20a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským.

(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému sudcovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť sudcu na výkon jeho funkcie vznikla pre úraz pri výkone funkcie alebo pre chorobu z povolania.".

3. Nadpis nad § 96 znie:
"Konanie o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k materskému a o príplatku k dôchodku sudcu".

4. § 96 znie:
"§ 96

Úhrn príplatku k náhrade príjmu a náhrady príjmu, úhrn príplatku k nemocenskému a nemocenského a úhrn príplatku k materskému a materského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu po odpočítaní preddavku na daň z príjmov fyzických osôb, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, ak je sudca platiteľ poistného na poistenie v nezamestnanosti.".

5. V § 99 odsek 1 znie:
"(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.".

Čl. III


Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 130 odsek 2 vrátane poznámok pod čiarou znie:
"(2) Prokurátor počas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu prokurátora pre chorobu alebo úraz má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného zákona49) (ďalej len "náhrada príjmu"), nárok na nemocenské podľa osobitného zákona49a), nárok na príplatok k náhrade príjmu a nárok na príplatok k nemocenskému (§ 131).".

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 49a znejú:
"49) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.".

2. § 131 vrátane nadpisu znie:
"§ 131
Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému

(1) Ak je prokurátor uznaný za dočasne neschopného na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz a vznikol mu nárok na náhradu príjmu49) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného zákona, 49a) patrí mu príplatok k náhrade príjmu alebo príplatok k nemocenskému vo výške rozdielu medzi poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským a funkčným platom po odpočítaní

a) poistného na zdravotné poistenie, 41)
b) poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistného na invalidné poistenie, 49a)
c) preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.43)
(2) Úhrn príplatku k náhrade príjmu a poskytnutej náhrady príjmu a úhrn príplatku k nemocenskému a poskytnutého nemocenského nesmú presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.

(3) Prokurátorovi nepatrí príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému podľa odseku 1, ak dočasná neschopnosť na výkon funkcie pre chorobu alebo úraz vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania (§ 166).".

3. § 132 vrátane nadpisu znie:
"§ 132
Príplatok k ošetrovnému


(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného zákona, 49a) patrí mu príplatok k ošetrovnému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.

(2) Úhrn príplatku k ošetrovnému a poskytnutého ošetrovného nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.".

4. § 133 vrátane nadpisu znie:
"§ 133
Príplatok k materskému

(1) Ak prokurátorovi vznikne nárok na materské podľa osobitného zákona, 49a) patrí mu príplatok k materskému vo výške 55 % z jeho naposledy určeného funkčného platu.

(2) Úhrn príplatku k materskému a poskytnutého materského nesmie presiahnuť výšku funkčného platu prokurátora po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.".

5. V § 138 ods. 1 sa slová "nárok na nemocenské, na podporu pri ošetrovaní člena rodiny alebo peňažnú pomoc v materstve" nahrádzajú slovami "nárok na náhradu príjmu, na nemocenské, na ošetrovné alebo na materské".

6. V § 139 odsek 1 znie:
"(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému, príplatok k materskému a príplatok k dôchodku (ďalej len "príplatok") vzniká dňom splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.".

7. V § 140 odsek 1 znie:
"(1) Služobný úrad rozhoduje
a) o príplatku k náhrade príjmu,
b) o príplatku k nemocenskému,
c) o príplatku k ošetrovnému,
d) o príplatku k materskému.".

8. V § 141 odsek 1 znie:
"(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k ošetrovnému a príplatok k materskému sa vypláca pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu s platom.".

Čl. IV


Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z. a zákona č. 451/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 34 ods. 4 písm. d) sa za slovo "nárok" vkladajú slová "na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu16a) (ďalej len "náhrada príjmu") a".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
"16a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. § 163 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 28 znie:
"§ 163
Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok k ošetrovnému

(1) Ak je príslušník uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne neschopného na vykonávanie štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu16a) alebo nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu, 28) patrí mu príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu alebo poskytnutým nemocenským. Celkové obdobie poskytovania príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému pri tej istej dočasnej neschopnosti na vykonávanie štátnej služby alebo pri viacerých dočasných neschopnostiach na vykonávanie štátnej služby, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.

(2) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému príslušníkovi nepatrí, ak dočasná neschopnosť na vykonávanie štátnej služby vznikla v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

(3) Ak štátnemu zamestnancovi vznikne nárok na ošetrovné podľa osobitného predpisu, 28) patrí mu príplatok k ošetrovnému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým ošetrovným. Celkové obdobie poskytovania príplatku k ošetrovnému pri viacerých ošetrovaniach, ktoré vznikli v jednom kalendárnom roku, je najviac 30 dní.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
"28) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.".

3. § 164 vrátane nadpisu znie:
"§ 164
Príplatok k materskému

Ak príslušníkovi vznikne nárok na materské podľa osobitného predpisu, 28) patrí mu príplatok k materskému v sume rozdielu medzi služobným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe aj poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutým materským.".

4. § 167 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
"Spoločné ustanovenia o príplatku k náhrade príjmu, o príplatku k nemocenskému, o príplatku k ošetrovnému, o príplatku k materskému a o príplatku za štátnu službu k dôchodku

§ 167

Služobným platom na účely § 163 a 164 je služobný plat, ktorý by príslušníkovi patril, ak by mu nevznikol nárok na náhradu príjmu, nárok na nemocenské, nárok na ošetrovné alebo nárok na materské.".

5. V § 168 odsek 1 znie:
"(1) Nárok na príplatok k náhrade príjmu, nárok na príplatok k nemocenskému, nárok na príplatok k materskému, nárok na príplatok k ošetrovnému a nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku (ďalej len "príplatok") vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na príplatok.".

6. V § 169 odseky 1 a 2 znejú:
"(1) Príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok k materskému a príplatok k ošetrovnému vypláca služobný úrad pozadu za príslušný kalendárny mesiac spolu so služobným platom.

(2) Suma príplatku k náhrade príjmu, suma príplatku k nemocenskému, suma príplatku k materskému a suma príplatku k ošetrovnému sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.".

Čl. V


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)§ 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
2)§ 7 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
3)§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 251/1997 Z. z.
4)§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
5)§ 138 ods. 1 až 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)§ 34 ods. 2 a § 59 ods. 2 a ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
7)Zákon č. 461/2003 Z. z.
8)Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
10)§ 6 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
14)Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
15)§ 54 zákona č. 461/2003 Z. z.
16)§ 55 zákona č. 461/2003 Z. z.
17)§ 57 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.


Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...