Zákon o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá - Zákon č. 129/1996 - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 2. 3. 2014)

Print Friendly and PDF

(o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaĺnic a ciest pre motorové vozidlá)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 1.5.1996
Účinnosť od: 1.12.2013

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 47/1996 strana 974

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
586/2007 Z.z.


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
160/1996 Z.z.
275/2007 Z.z.
219/2008 Z.z.
540/2008 Z.z.
368/2013 Z.z.

OBLASŤ: Dopravné právo , Pozemkové právo a Správne právo

129/1996 Z.z.


ZÁKON


NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 27. marca 1996


o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidláZmena:160/1996 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 1996
Zmena:275/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007
Zmena:219/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2008
Zmena:540/2008 Z. z. s účinnosťou od 13.decembra 2008
Zmena:368/2013 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje opatrenia na urýchlenie majetkovoprávneho vyporiadania a na prípravu výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí1) (ďalej len "diaľnica") uvedených v odseku 2.

(2) Opatrenia podľa tohto zákona sa vzťahujú na

a) dokončenie rozostavaných stavieb diaľnic uvedených v prílohe č. 1,
b) pripravované stavby diaľnic uvedené v prílohe č. 2,
c) doplnenie alebo úpravu prevádzkovaných diaľnic o stavby, ktorých potreba vyplynula z prevádzky alebo zo zmeny technických noriem, najmä na rozšírenie o ďalší jazdný pruh, na stavby a zmeny stavieb križovatiek, privádzačov, odpočívadiel a premostení a na umiestnenie a montáž zariadení a konštrukcií potrebných na prevádzku diaľnice,
d) vyvolané úpravy elektrického, telekomunikačného, vodovodného, kanalizačného a iného vedenia alebo zariadenia na rozvod tepla alebo vykurovacích plynov, ktoré sú stavbou diaľnice priamo dotknuté z dôvodu riešenia styku diaľnice s inými komunikáciami, s dráhami, s inými vedeniami každého druhu, s vodami a s inými dielami, 1a) ak je potrebné ich vybudovať súčasne s diaľnicou podľa písmen a) a b) alebo s doplnením alebo úpravou prevádzkovanej diaľnice podľa písmena c).

§ 1a
Územný plán

Umiestnenie stavby diaľnice sa v územnom pláne obce vyznačí na základe jej technického riešenia v mierke M 1:10 000 podľa stavu aktuálneho v čase spracúvania územného plánu. Technické riešenie obstará na vlastné náklady stavebník diaľnice a bezodplatne ho odovzdá obci.

§ 2
Územné konanie a územnoplánovacie podklady

(1) Ak sa podmienky na umiestnenie stavby diaľnice neriešia schváleným územným plánom zóny, uskutoční sa územné konanie podľa osobitného predpisu, 2) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak ku dňu začatia územného konania nie je schválený územný plán obce alebo ak v schválenom územnom pláne nie je diaľnica umiestnená na základe technického riešenia podľa § 1a, podkladom na vydanie územného rozhodnutia je okrem podkladov podľa osobitného zákona3) aj projekt výstavby diaľnic schválený vládou Slovenskej republiky.

(3) V návrhu na začatie konania navrhovateľ neuvádza zoznam účastníkov konania ani druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov.5)

(4) Stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie6) iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania.

§ 3
Odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely

Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu (ďalej len "diaľničný stavebný pozemok"), je len žiadateľ.7)

§ 4
Vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov

Účastníkom konania o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, je navrhovateľ. Na vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa nie je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku so zámerom podľa osobitného predpisu8) ak ide o diaľničný stavebný pozemok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení využívania určí navrhovateľovi primeranú lehotu na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.

§ 5
Pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom

(1) Diaľničný stavebný pozemok, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond, sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom9) na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov.10)

(2) Diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá Slovenský pozemkový fond, 11) možno zapísať do katastra nehnuteľností záznamom aj pred schválením registra obnovenej evidencie pozemkov na návrh Slovenského pozemkového fondu pri dodržiavaní podmienok podľa odseku 3.

(3) Písomný návrh na vykonanie záznamu podľa odseku 2 obsahuje náležitosti podľa osobitného predpisu.12) Namiesto schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov sa s návrhom predloží dôkaz o zisťovaní vlastníka diaľničného stavebného pozemku. Dôkazom je verejná vyhláška s výzvou na prihlásenie sa vlastníka diaľničného stavebného pozemku, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli v obci, v ktorej je diaľničný stavebný pozemok.

§ 6

Zrušený od 1. 7. 2007.

§ 7
Prevod vlastníctva

(1) Slovenský pozemkový fond odplatne prevedie vlastníctvo k diaľničnému stavebnému pozemku, ktorý spravuje, 11) na stavebníka diaľnice.

(2) Diaľničný stavebný pozemok a stavba na ňom, ktoré ku dňu právoplatnosti územného rozhodnutia neboli vydané oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 16) povinná osoba odplatne prevedie na stavebníka diaľnice. Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu na ňom sa určí ako trhová cena podľa znaleckého posudku.

(3) Cena za prevádzaný diaľničný stavebný pozemok alebo za stavbu podľa odseku 2 sa zaplatí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu. Ak to nie je možné,

a) cena sa vyplatí Slovenskému pozemkovému fondu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, s ktorým nakladá, 11)
b) zloží sa do úschovy súdu, ak ide o diaľničný stavebný pozemok alebo o stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania.17)

(4) Ustanovenia osobitných predpisov o finančnej náhrade18) sa na prevod podľa odseku 2 nepoužijú.

(5) Diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom vo vlastníctve štátu, ktorý nie je v správe nijakého správcu, prevedie orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí správa majetku štátu podľa osobitného predpisu, 18a) odplatne do vlastníctva stavebníka diaľnice za trhovú cenu podľa znaleckého posudku.

§ 8
Vyvlastnenie

(1) Ak stavebník diaľnice nezískal diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom dohodou alebo iným spôsobom, vyvlastní sa na jeho návrh. Na vyvlastnenie sa použijú všeobecné predpisy o vyvlastnení, 19) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Správny orgán v konaní o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku zisťuje, či je preukázaný verejný záujem20) na vyvlastnení a či sú splnené podmienky vyvlastnenia, 21) a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný stavebný pozemok, vrátane stavieb na nich.

(3) Ak v konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom.23) S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Požiadavku na vyššiu náhradu voči stavebníkovi možno uplatniť na súde v lehote do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení, inak toto právo zanikne. Stavebník diaľnice je povinný určenú náhradu za vyvlastnenie vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení stavebníkovi.

(4) Stavebník diaľnice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným.

(5) Ak ide o diaľničný stavebný pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve štátu a nebol vydaný oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, 20) sú účastníkmi vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond.

§ 9
Prechodné ustanovenie

Konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa tohto zákona.

§ 9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2007

Konanie začaté do 30. júna 2007 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2007.

§ 10
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)§ 1 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
1a)§ 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)§ 37 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. § 15 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)§ 35 ods. 1 a § 38 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)§ 36 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb.
§ 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
7)§ 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
8)§ 7 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
9)§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
10)§ 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
11)§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.
12)§ 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
16)Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
17)§ 352 Občianskeho súdneho poriadku.
18)§ 13 zákona č. 87/1991 Zb. § 14 zákona č. 229/1991 Zb.
18a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
19)§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z.
20)§ 108 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)§ 110 zákona č. 50/1976 Zb.
22)§ 48 zákona č. 71/1967 Zb.
23)§ 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
Príloha č. 1
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

ROZOSTAVANÉ STAVBY DIAĽNIC


D 1 Bratislava Viedenská cesta - Bratislava - Prístavný most

D 1 Bratislava - Mierová ulica - Senecká cesta

D 1 Ladce - Sverepec

D 1 Vrtižer - Hričovské Podhradie

D 1 Hybe - Jánovce

D 1 Svinia - Prešov-západ

D 2 Bratislava Lamačská cesta - Staré Grunty

D 3 Hričovské Podhradie - Žilina

R 1 Budča - Kováčová

R 2 Ožďany - preložka

R 2 Figa - obchvat

R 2 Tornaľa - preložka

R 3 Oravský Podzámok - Horná Lehota

Príloha č. 2
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 129/1996 Z. z. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.

PRIPRAVOVANÉ STAVBY DIAĽNIC


D 1 Sverepec - Ivachnová

D 1 Jánovce - Svinia

D 1 Prešov-západ - štátna hranica s Ukrajinou

D 3 Žilina - štátna hranica s Poľskou republikou

D 4 Bratislava-Jarovce - napojenie na D 1 - Stupava - napojenie na D 2 - štátna hranica s Rakúskou spolkovou republikou

R 1 Nitra - Tekovské Nemce

R 1 Žarnovica - Šášovské Podhradie

R 2 štátna hranica s Českou republikou - Prievidza - Žiar nad Hronom

R 2 Zvolen - Ožďany - Figa

R 2 Tornaľa - Košické Oľšany

R 3 štátna hranica s Poľskou republikou - Oravský Podzámok

R 3 Horná Lehota - štátna hranica s Maďarskou republikou

R 4 štátna hranica s Poľskou republikou - Prešov - štátna hranica s Maďarskou republikou

R 5 Svrčinovec - štátna hranica s Českou republikou

R 6 Beluša - Púchov - štátna hranica s Českou republikou

R 7 Bratislava - Nové Zámky - Lučenec

R 1 Banská Bystrica - Ružomberok

R 8 Partizánske - Topoľčany - NitraÚradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.