Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 175/1999 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 30. 5. 2013)

Print Friendly and PDF

(o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 16.7.1999
Účinnosť od: 1.11.2005

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 76/1999 strana 1372

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
133/2004 Z.z.
542/2004 Z.z.
466/2005 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§111b ods. 1;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§108 ods. 2 nové písm. o) vrátane poznámky č. 10ja, §111

nový ods. 4 vrátane poznámky č. 10ka, nový §113a vrátane
poznámky č. 10m;
229/1991 Zb.
§11 ods. 1 nové písm. g) vrátane poznámky č. 10b;OBLASŤ: Pozemkové právo a Správne právo


175/1999 Z.z.

ZÁKON


z 29. júna 1999

o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonovZmena: 133/2004 Z.z.
Zmena: 542/2004 Z.z.
Zmena: 466/2005 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Účel zákona

(1) Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebné na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou.

(2) Významná investícia je stavba určená na výrobu, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len "podnik"), ak

a) finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 1 miliardy Sk investičných nákladov,
b) je národohospodársky významná a
c) vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

(3) Významnou investíciou je aj stavba určená na výrobu (služby), ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a), ak

a) uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania výroby, výskumu alebo vývoja vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, alebo bude jej dodávateľom súčiastok, dielov alebo polotovarov pre finálne výrobky,
b) je národohospodársky významná a
c) vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

(4) Ak investícia bude realizovaná na území okresu, 1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.
-----------------------------------------------------
1) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§ 2
Podnikový pozemok

(1) Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre podnik na uskutočnenie stavby na výrobu, výskum alebo vývoj vrátane súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len "podnikový pozemok").

(2) Súvisiacimi a doplnkovými stavbami a zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou podľa odseku 1, sú najmä stavby a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výstavbu a prevádzkovanie stavby na výrobu, výskum alebo vývoj a bezprostredne s ňou súvisia, najmä zariadenia na prípravu stavby, inžinierske siete, energetické zdroje, energetické rozvodné zariadenia, čistiarne odpadových vôd, kanalizácia, odlučovače emisií, podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia súvisiace so stavbou.

§ 3
Osvedčenie

(1) Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2, vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie o tom, že ide o významnú investíciu.

(2) V osvedčení sa uvádzajú identifikačné údaje o podniku a o podnikovom pozemku. Osvedčenie je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania /1a/ a k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania. /2/
-----------------------------------------------------
/1a/ § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
/2/ § 112 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.


Prevod vlastníctva
§ 4

(1) Ak bolo vydané podniku osvedčenie podľa § 3,

a) správca podnikového pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, je povinný podnikový pozemok odplatne previesť na podnik,
b) Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na podnik podnikový pozemok, s ktorým nakladá. /3/

(2) Zmluvy podľa odseku 1 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podniku na uzavretie zmluvy a predloženia osvedčenia podľa § 3, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(3) Podnikový pozemok sa prevedie podľa odseku 1 za cenu podľa osobitného predpisu. /4/
-----------------------------------------------------
/3/ § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
/4/ Napríklad § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z.,
§ 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z.,
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.


§ 5

Dňom zapísania vlastníckeho práva podniku k podnikovému pozemku do katastra nehnuteľností zanikajú k nemu práva tretích osôb. Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce zo zániku ich práv k podnikovému pozemku vyrovná podnik, ak zmluva, ktorou bol podnikový pozemok prevedený na podnik, neurčuje inak. Ak práva tretích osôb k podnikovému pozemku vznikli až po rozhodnutí vlády podľa § 1 ods. 2 písm. c) a bez súhlasu podniku, majetkové ujmy vyrovná ten, kto zriadil alebo umožnil zriadiť k podnikovému pozemku právo tretej osoby.

§ 6
Prechodné ustanovenia

(1) Významnou investíciou sú aj stavby, ktorých potreba uskutočnenia vyplýva zo zmluvy medzi vládou a právnickou osobou so sídlom v zahraničí uzavretej predo dňom účinnosti tohto zákona. Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b), vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie podľa § 3 do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Ak účastníkom zmluvy podľa odseku 1 je aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa na ňu povinnosti podľa § 4 a 5, ak zmluva podľa odseku 1 neurčuje inak. Ak je táto právnická osoba alebo jej právny nástupca v likvidácii alebo v konkurze, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona povinnosti podľa § 4 a 5 na likvidátora alebo na správcu konkurznej podstaty.

Čl. II


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

"o) uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov. /10ja/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:

" /10ja/ § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.".

2. § 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý s ňou naloží ako s náhradou za vyvlastnenie pozemku, s ktorým nakladá. /10ka/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ka znie:

" /10ka/ § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.".

3. V § 111b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

"Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.".

4. Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:

"§ 113a

(1) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o dedičstvo alebo súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania

a) je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,
b) sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
c) sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

(2) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa osobitných predpisov /10m/ z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10m znie:

" /10m/ Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.".

Čl. III


Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

"g) pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť. /10b/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

" /10b/ § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".

Čl. IV


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

Zákon č. 133/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Zákon č. 542/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 466/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


K zákonu o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...

Cerulík podal žalobu pre vyvlastnenie pozemku pre Jaguar

Pozemok v Lužiankach pri Nitre s výmerou 2 560 metrov štvorcových vlastnil Roman Cerulík od roku...

Roman Cerulík podal trestné oznámenie na štátneho tajomníka

Ja dolu podpísaný Roman Cerulík, podávam trestné oznámenie na Viktora Stromčeka, Štátneho tajomníka...

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...