Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 175/1999 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 30. 5. 2013)

Print Friendly and PDF

(o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 16.7.1999
Účinnosť od: 1.11.2005

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 76/1999 strana 1372

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
133/2004 Z.z.
542/2004 Z.z.
466/2005 Z.z.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§111b ods. 1;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§108 ods. 2 nové písm. o) vrátane poznámky č. 10ja, §111

nový ods. 4 vrátane poznámky č. 10ka, nový §113a vrátane
poznámky č. 10m;
229/1991 Zb.
§11 ods. 1 nové písm. g) vrátane poznámky č. 10b;OBLASŤ: Pozemkové právo a Správne právo


175/1999 Z.z.

ZÁKON


z 29. júna 1999

o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonovZmena: 133/2004 Z.z.
Zmena: 542/2004 Z.z.
Zmena: 466/2005 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Účel zákona

(1) Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebné na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou.

(2) Významná investícia je stavba určená na výrobu, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len "podnik"), ak

a) finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 1 miliardy Sk investičných nákladov,
b) je národohospodársky významná a
c) vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

(3) Významnou investíciou je aj stavba určená na výrobu (služby), ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienku podľa odseku 2 písm. a), ak

a) uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania výroby, výskumu alebo vývoja vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, alebo bude jej dodávateľom súčiastok, dielov alebo polotovarov pre finálne výrobky,
b) je národohospodársky významná a
c) vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

(4) Ak investícia bude realizovaná na území okresu, 1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.
-----------------------------------------------------
1) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§ 2
Podnikový pozemok

(1) Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre podnik na uskutočnenie stavby na výrobu, výskum alebo vývoj vrátane súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len "podnikový pozemok").

(2) Súvisiacimi a doplnkovými stavbami a zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou podľa odseku 1, sú najmä stavby a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výstavbu a prevádzkovanie stavby na výrobu, výskum alebo vývoj a bezprostredne s ňou súvisia, najmä zariadenia na prípravu stavby, inžinierske siete, energetické zdroje, energetické rozvodné zariadenia, čistiarne odpadových vôd, kanalizácia, odlučovače emisií, podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia súvisiace so stavbou.

§ 3
Osvedčenie

(1) Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2, vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie o tom, že ide o významnú investíciu.

(2) V osvedčení sa uvádzajú identifikačné údaje o podniku a o podnikovom pozemku. Osvedčenie je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania /1a/ a k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania. /2/
-----------------------------------------------------
/1a/ § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
/2/ § 112 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.


Prevod vlastníctva
§ 4

(1) Ak bolo vydané podniku osvedčenie podľa § 3,

a) správca podnikového pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, je povinný podnikový pozemok odplatne previesť na podnik,
b) Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na podnik podnikový pozemok, s ktorým nakladá. /3/

(2) Zmluvy podľa odseku 1 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podniku na uzavretie zmluvy a predloženia osvedčenia podľa § 3, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(3) Podnikový pozemok sa prevedie podľa odseku 1 za cenu podľa osobitného predpisu. /4/
-----------------------------------------------------
/3/ § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
/4/ Napríklad § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z.,
§ 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z.,
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.


§ 5

Dňom zapísania vlastníckeho práva podniku k podnikovému pozemku do katastra nehnuteľností zanikajú k nemu práva tretích osôb. Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce zo zániku ich práv k podnikovému pozemku vyrovná podnik, ak zmluva, ktorou bol podnikový pozemok prevedený na podnik, neurčuje inak. Ak práva tretích osôb k podnikovému pozemku vznikli až po rozhodnutí vlády podľa § 1 ods. 2 písm. c) a bez súhlasu podniku, majetkové ujmy vyrovná ten, kto zriadil alebo umožnil zriadiť k podnikovému pozemku právo tretej osoby.

§ 6
Prechodné ustanovenia

(1) Významnou investíciou sú aj stavby, ktorých potreba uskutočnenia vyplýva zo zmluvy medzi vládou a právnickou osobou so sídlom v zahraničí uzavretej predo dňom účinnosti tohto zákona. Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b), vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie podľa § 3 do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Ak účastníkom zmluvy podľa odseku 1 je aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa na ňu povinnosti podľa § 4 a 5, ak zmluva podľa odseku 1 neurčuje inak. Ak je táto právnická osoba alebo jej právny nástupca v likvidácii alebo v konkurze, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona povinnosti podľa § 4 a 5 na likvidátora alebo na správcu konkurznej podstaty.

Čl. II


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

"o) uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov. /10ja/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:

" /10ja/ § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.".

2. § 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý s ňou naloží ako s náhradou za vyvlastnenie pozemku, s ktorým nakladá. /10ka/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10ka znie:

" /10ka/ § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.".

3. V § 111b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

"Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.".

4. Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:

"§ 113a

(1) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o dedičstvo alebo súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania

a) je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,
b) sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
c) sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia.

(2) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa osobitných predpisov /10m/ z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10m znie:

" /10m/ Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.".

Čl. III


Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

"g) pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť. /10b/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

" /10b/ § 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.".

Čl. IV


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.

Zákon č. 133/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Zákon č. 542/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 466/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


K zákonu o opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

Opozícia pre spornú vyvlastňovaciu novelu podáva podnet na Ústavný súd

Sporná novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic...

Cerulík podal žalobu pre vyvlastnenie pozemku pre Jaguar

Pozemok v Lužiankach pri Nitre s výmerou 2 560 metrov štvorcových vlastnil Roman Cerulík od roku...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...