Zákon o obaloch - Zákon č. 119/2010 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 9. 10. 2011)

Print Friendly and PDF

(o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 1.4.2010
Účinnosť od: 1.5.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2010 strana 796

RUŠÍ PREDPIS:
529/2002 Z.z.
220/2005 Z.z.
732/2002 Z.z.
25/2009 Z.z.
210/2005 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
245/2003 Z.z. čl. XIII.
525/2003 Z.z. čl. XIV.
24/2004 Z.z. čl. IV.
443/2004 Z.z. čl. II.
587/2004 Z.z. čl. XVII.
733/2004 Z.z. čl. III.
515/2008 Z.z. čl. X.

MENÍ ČASTI PREDPISU:
223/2001 Z.z.


OBLASŤ: Právo životného prostredia

119/2010 Z.z.


ZÁKON


z 3. marca 2010


o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet úpravy

(1) Tento zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s obalmi a pri zbere a zhodnocovaní odpadov1) z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na všetky druhy obalov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, a na odpady z týchto obalov bez ohľadu na miesto ich vzniku, na ich používanie a na použitý materiál.

(3) Osobitné požiadavky na vlastnosti obalov a obalových materiálov a požiadavky na podmienky ich používania ustanovujú osobitné predpisy.2)

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) obalom výrobok, 3) ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely,
b) spotrebiteľským obalom obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo pre spotrebiteľa,
c) skupinovým obalom obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez ovplyvnenia jeho vlastností,
d) prepravným obalom obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner a letecký kontajner,
e) opakovane použiteľným obalom obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom, ak sa už opakovane nepoužije,
f) opakovaným použitím činnosť, pri ktorej sa opakovane použiteľný obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie obalu,
g) povinnou osobou fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
1. používa obaly na balenie výrobkov alebo plní výrobky do obalov,
2. uvádza na trh výrobky v obaloch,
3. uvádza na trh obaly s výnimkou výrobcov a dovozcov obalov, ktorí dodávajú nepoužité prázdne obaly povinným osobám uvedeným v prvom bode,
h) uvedením obalu na trh okamih, keď obal prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia,
i) uvedením obalu do obehu odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo baleného výrobku inej osobe na účely distribúcie alebo použitia s výnimkou uvedenia obalu alebo baleného výrobku na trh,
j) odpadom z obalov obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, 1) s výnimkou odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia výrobkov,
k) nakladaním s obalmi výroba obalov, uvedenie obalov alebo balených výrobkov na trh alebo do obehu, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov,
l) odberom opakovane použiteľných obalov odber použitých obalov od spotrebiteľov alebo konečných užívateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia,
m) recykláciou odpadov z obalov každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie; recykláciou odpadov z obalov nie je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla,
n) organickou recykláciou aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.

§ 3
Prevencia

(1) Prevenciou je znižovanie
a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a v odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie a
b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie.

(2) Povinná osoba, ktorá vyrába výrobky, ktoré sú balené priamo ňou alebo na základe jej požiadavky treťou osobou, alebo povinná osoba, ktorou je distribútor výrobkov, ktorý balí a distribuuje výrobky pod svojou obchodnou značkou a uvádza na trh výrobky v obaloch v množstve presahujúcom ročne viac ako 10 ton obalov, je povinná vypracovať program prevencie, ktorý obsahuje
a) kvantitatívne ciele pre prevenciu,
b) opatrenia na ich dosiahnutie,
c) spôsob kontroly plnenia cieľov.

(3) Podnikatelia uvedení v odseku 2 so sídlom podnikania na území Slovenskej republiky sú povinní zaslať program prevencie obvodnému úradu životného prostredia podľa sídla podnikateľa do šiestich mesiacov odo dňa začatia ich činností; ak dôjde k zmene činností, ktorá má vplyv na obsah programu prevencie, sú podnikatelia povinní vypracovať a zaslať obvodnému úradu životného prostredia do štyroch mesiacov od vzniku tejto zmeny nový program prevencie.

(4) Program prevencie sa vypracúva na obdobie štyroch rokov. Podnikatelia uvedení v odseku 2 sú zodpovední za plnenie opatrení prijatých v programe prevencie.

(5) Ten, kto uvádza do obehu nápoje v obaloch, ktoré nie sú opakovane použiteľné predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja uvádzať do obehu nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa takéto nápoje v nich na trh v Slovenskej republike uvádzajú. Táto povinnosť sa nevzťahuje na toho, kto uvádza tieto nápoje do obehu na predajnej ploche menšej ako 200 m2.

§ 4
Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov

(1) Obsah olova, kadmia, ortuti a zlúčenín šesťmocného chrómu (ďalej len "ťažké kovy") v obaloch nesmie prekročiť sumárne 100 mg/kg hmotnosti (ďalej len "limitná hodnota").

(2) Limitná hodnota ťažkých kovov sa nevzťahuje na obaly vyrábané výlučne z oloveného krištáľového skla.

(3) Limitná hodnota ťažkých kovov sa nevzťahuje na plastové debny a plastové palety, ak
a) počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
b) boli vyrobené v kontrolovanom recyklačnom procese, v ktorom recyklovaný materiál pochádza len z takýchto plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti, alebo
c) je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov.

(4) Zámerným zavedením ťažkých kovov podľa odseku 3 písm. a) a ods. 8 písm. a) je ich použitie pri výrobe z dôvodu potreby ich prítomnosti v obale na zabezpečenie požadovanej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu; za zámerné zavedenie ťažkých kovov sa nepovažuje využívanie recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov ako suroviny na výrobu obalových materiálov.

(5) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov vyšším, ako je limitná hodnota, musia byť viditeľne a trvalo označené v súlade s osobitným predpisom.4)

(6) Plastové debny a plastové palety s obsahom ťažkých kovov podľa odseku 3, ktoré sa stanú odpadom, musia byť recyklované v recyklačnom procese, v ktorom sa recyklovaný materiál vyrába len z plastových debien alebo plastových paliet a v ktorom použitie iných materiálov tvorí najviac 20 % z celkovej hmotnosti.

(7) Výrobca obalov uvedených v odseku 3 alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný uchovávať technickú dokumentáciu5) potrebnú na preukázanie splnenia požiadaviek pre uvedenie obalov na trh po dobu najmenej štyroch rokov.

(8) Limitná hodnota ťažkých kovov sa nevzťahuje na obaly zo skla, ak
a) počas výrobného procesu nedochádza k zámernému zavedeniu ťažkých kovov,
b) je limitná hodnota ťažkých kovov prekročená výlučne pridávaním recyklovaných materiálov s obsahom ťažkých kovov alebo
c) výrobca vykonáva pravidelné mesačné kontroly výrobnej činnosti na sklárskej peci zamerané na zistenie koncentrácie ťažkých kovov; výsledky meraní a použité metódy merania musia byť orgánu štátnej správy pre obaly a odpady z obalov podľa § 11 na požiadanie kedykoľvek k dispozícii.

(9) Výrobca obalov zo skla alebo výrobca výrobkov plnených do obalov zo skla je povinný podávať hlásenie o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla obvodnému úradu životného prostredia, ak priemerné úrovne koncentrácie ťažkých kovov počas 12 po sebe nasledujúcich kontrol vykonaných podľa odseku 8 písm. c) prekročia limit 200 mg/kg hmotnosti. V hlásení o množstvách ťažkých kovov v obaloch zo skla sa uvedú namerané hodnoty súčtu obsahu ťažkých kovov, použité metódy merania, predpokladané zdroje prítomnosti hladiny súčtu obsahu ťažkých kovov a podrobný opis prijatých opatrení na zníženie úrovne obsahu ťažkých kovov.

(10) Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do obehu tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej recyklácie.

§ 5
Označovanie obalov

(1) Ak povinná osoba, ktorá uvádza na trh alebo do obehu obal alebo výrobok v obale, zabezpečí označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu, je povinná tak urobiť v súlade s osobitným predpisom.4)

(2) Označenie podľa odseku 1 musí byť dobre viditeľné a ľahko čitateľné a musí byť primerane odolné, a to aj pri otvorení obalu.

(3) Povinná osoba môže obal označiť aj údajom o spôsobe nakladania s ním.

§ 6
Zálohované obaly na nápoje

(1) Zálohovaným obalom je obal výrobku, pri ktorého predaji sa popri cene účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal použitý na predaj výrobku (ďalej len "záloh").

(2) Zálohujú sa
a) opakovane použiteľné obaly na nápoje,
b) obaly, ktoré nie sú opakovane použiteľné a ktoré sú z hľadiska ich množstva a vlastností alebo množstva a zloženia nebezpečné pre životné prostredie.

(3) Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje predajom spotrebiteľovi, je povinný dodržiavať výšku zálohu ustanovenú vykonávacím predpisom [§ 21 písm. a)].

(4) Povinná osoba, ktorá uvádza na trh výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje, je povinná označiť tieto obaly ako zálohované obaly.

(5) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní odoberať zálohované opakovane použiteľné obaly rovnakého druhu a rovnakého typu, ktoré uviedli na trh alebo do obehu, bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru a vrátiť záloh v plnej výške.

(6) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni, 6) sú povinní zabezpečiť odber obalov podľa odseku 5 v tejto prevádzkarni po celý čas prevádzky a vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohu pre jednotlivé druhy zálohovaných opakovane použiteľných obalov a o zmenách druhov zálohovaných opakovane použiteľných obalov; vrátenie zálohu spotrebiteľovi sa pri vrátení zálohovaného obalu zaručuje.

(7) Povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch inak ako predajom spotrebiteľovi, je povinný informovať osoby, ktoré uvádzajú výrobky v týchto obaloch do obehu predajom spotrebiteľovi, o pripravovanej zmene druhu zálohovaného opakovane použiteľného obalu najmenej tri mesiace pred vykonaním takejto zmeny.

(8) Ak povinná osoba alebo ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných obaloch na nápoje, prestane používať doteraz zálohovaný obal, je povinný túto skutočnosť bezodkladne zverejniť vhodným spôsobom, najmä v médiách a oznamom priamo v predajni; povinná osoba a ten, kto takýto obal uvádzal do obehu, ho musí odoberať za rovnakých podmienok najmenej šesť mesiacov odo dňa zverejnenia oznamu.

(9) Spotrebiteľ nie je pri vrátení zálohovaného obalu na nápoje povinný preukázať úhradu zálohu.

(10) Povinná osoba a ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, sú povinní zabezpečiť opakované použitie odobratých obalov.

§ 7
Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov

(1) Povinná osoba je povinná zabezpečiť zber odpadov z obalov vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov (ďalej len "zber odpadov z obalov") uvedených na trh alebo do obehu a ich zhodnocovanie7) a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (ďalej len "záväzné limity") ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 21 písm. f); táto povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu, ktorá uvedie na trh alebo do obehu menej ako 200 kg obalov za kalendárny rok.

(2) Plniť záväzné limity možno zhodnotením a recykláciou odpadov z obalov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie, ak sa preukáže, že zhodnotenie alebo recyklácia v zariadení na zhodnocovanie odpadov8) sa uskutočnili za podmienok, ktoré sú rovnocenné s podmienkami ustanovenými v právne záväzných aktoch Európskej únie [§ 21 písm. g)].

(3) Plnenie záväzných limitov sa nevzťahuje na nakladanie s odpadmi z obalov, na ktoré sa vzťahujú povinnosti pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, 9) a na nakladanie s odpadmi z obalov znečistenými nevyužitými zvyškami nebezpečných látok a nebezpečných prípravkov.10)

(4) Plnenie záväzných limitov sa preukazuje dokladmi o materiálovom toku odpadov z obalov do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa osobitného predpisu;11) materiálový tok je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

(5) Množstvo odpadov z obalov prevzatých do zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa považuje za množstvo zhodnotených odpadov z obalov na účely plnenia záväzných limitov, pokiaľ prevádzkové a technické opatrenia v tomto zariadení zabezpečujú, že sa vytriedené množstvo odpadov z obalov dostane do procesu zhodnotenia alebo recyklácie bez väčších strát.

(6) Opakovane použiteľné obaly sa na účel plnenia záväzných limitov podľa odseku 1 započítavajú do množstva obalov, ktoré povinná osoba uvedie na trh alebo do obehu len raz, a to v čase ich prvého použitia.

(7) Povinná osoba zabezpečí zber odpadov z obalov podľa odseku 1
a) sama na vlastné náklady, a to z množstva obalov, ktoré uviedla na trh alebo do obehu alebo
b) prostredníctvom oprávnenej organizácie podľa § 8 ods. 1 alebo viacerých oprávnených organizácií, s ktorými uzatvorí zmluvu o plnení povinnosti podľa odseku 1.

(8) Ten, kto uvádza do obehu výrobky v zálohovaných opakovane použiteľných obaloch, je povinný zabezpečiť odber opakovane použiteľných obalov podľa odseku 1 bez nároku na odplatu za tento odber; je pri tom povinný zabezpečiť dostatočné množstvo miest odberu a ich dostupnosť, ktoré musí zodpovedať množstvu miest predaja tovarov v obaloch.

(9) Ten, kto zabezpečuje zber odpadov z obalov, je povinný zabezpečiť informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

(10) Povinná osoba, ktorá zabezpečuje plnenie svojich povinností prostredníctvom oprávnenej organizácie podľa odseku 7 písm. b), je povinná neodkladne poskytnúť oprávnenej organizácii úplné a pravdivé údaje a informácie potrebné pre riadny výkon prenesených povinností.

(11) Ten, kto uvádza do obehu výrobky balené v obaloch, ktoré pochádzajú od povinných osôb, ktoré si nesplnili povinnosť podľa § 9 ods. 1, je zodpovedný za splnenie povinností tejto povinnej osoby podľa odseku 1 a § 10 ods. 1 v prípade, ak táto povinná osoba uvedie na trh alebo do obehu súhrnne viac ako 200 kg obalov za kalendárny rok; zodpovednosť plniť povinnosti podľa tohto odseku sa vzťahuje len na to množstvo obalov, ktoré povinná osoba dodala osobe, ktorá uvádza do obehu výrobky balené v obaloch.

(12) Na účely plnenia povinností podľa odseku 11 je povinná osoba povinná na základe písomného vyžiadania poskytnúť osobe, ktorá za ňu zabezpečuje plnenie záväzných limitov, údaje nevyhnutné na splnenie povinností podľa § 10 ods. 1.

§ 8
Povinnosti oprávnenej organizácie

(1) Oprávnenou organizáciou je obchodná spoločnosť12) založená povinnými osobami a zapísaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií (ďalej len "register") podľa § 9.

(2) Oprávnená organizácia
a) zabezpečuje plnenie povinností podľa § 7 ods. 1 a § 10 ods. 2 pre povinné osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu podľa § 7 ods. 7 písm. b),
b) predkladá Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") "Správu o činnosti oprávnenej organizácie" za kalendárny rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka; správa o činnosti musí obsahovať informáciu o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov, plnenie záväzných limitov podľa § 7 ods. 1, množstvo zhodnotených a recyklovaných odpadov z obalov podľa jednotlivých druhov v tonách a vyhlásenie o uhradení všetkých povinných odvodov a daní,
c) predkladá ministerstvu súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky do 30 dní po jej schválení a v rovnakej lehote ich verejne sprístupní v elektronickej forme,
d) zabezpečuje plnenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 pre všetky druhy obalových materiálov ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 21 písm. f),
e) je povinná zabezpečiť zber odpadov z obalov minimálne v rozsahu 30 percent množstva spotrebiteľských obalov, ktoré uviedli na trh alebo do obehu povinné osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu podľa § 7 ods. 7 písm. b).

§ 9
Register

(1) Povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinní požiadať ministerstvo o zápis do registra.

(2) Register je verejne prístupný na internetovej stránke ministerstva.

(3) Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne v štátnom jazyku ministerstvu do 30 dní odo dňa začatia podnikania podľa osobitných predpisov.13)

(4) Fyzická osoba-podnikateľ v žiadosti o zápis do registra uvedie
a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania,
c) identifikačné číslo,
d) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 1,
e) spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 7 ods. 9,
f) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
g) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

(5) Právnická osoba a oprávnená organizácia v žiadosti o zápis do registra uvedú
a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom povinnej osoby a oprávnenej organizácie alebo členmi jej štatutárneho orgánu,
d) spôsob zabezpečenia povinnosti zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 1,
e) spôsob informovania spotrebiteľov podľa § 7 ods. 9,
f) obalové materiály, pre ktoré zabezpečuje povinnosť zberu odpadov z obalov,
g) spôsob zabezpečenia zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

(6) Oprávnená organizácia okrem náležitostí podľa odseku 5 v žiadosti o zápis do registra uvedie aj zoznam povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

(7) Ak žiadosť o zápis do registra obsahuje náležitosti podľa odsekov 4 až 6, ministerstvo zapíše povinnú osobu alebo oprávnenú organizáciu do registra do piatich dní od jej doručenia. Povinnej osobe alebo oprávnenej organizácii ministerstvo zašle potvrdenie o zápise do registra do 30 dní od zápisu.

(8) Ak žiadosť povinnej osoby o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 4 a 5, ministerstvo písomne vyzve žiadateľa, aby v ním ustanovenej lehote žiadosť doplnil.

(9) Ak žiadosť oprávnenej organizácie o zápis do registra neobsahuje náležitosti podľa odsekov 5 a 6, ministerstvo písomne vyzve žiadateľa, aby v ním ustanovenej lehote žiadosť doplnil. Ak žiadateľ žiadosť nedoplní, ministerstvo oprávnenú organizáciu do registra nezapíše.

(10) Povinná osoba a oprávnená organizácia sú povinné oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedli v žiadosti o zápis do registra, do 30 dní od vzniku zmeny.

(11) Oprávnená organizácia je povinná zaslať ministerstvu za kalendárny štvrťrok zoznam povinných osôb, pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu s vyznačenými zmenami, a to do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.

(12) Oprávnenú organizáciu, ktorá nesplnila niektorú z povinností podľa § 8 ods. 2 ani na základe písomnej výzvy ministerstva, ministerstvo z registra vyčiarkne.

(13) Ministerstvo vyčiarkne povinnú osobu a oprávnenú organizáciu z registra, ak tieto osoby už nevykonávajú podnikateľskú činnosť, a písomne upovedomí povinnú osobu a oprávnenú organizáciu o vyčiarknutí z registra.

§ 10
Evidencia obalov a odpadov z obalov

(1) Povinná osoba
a) vedie a uchováva evidenciu o obaloch uvedených na trh a do obehu a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov; ak povinná osoba zabezpečuje plnenie povinností podľa § 7 ods. 7 písm. a), vedie samostatne evidenciu zberu odpadov z obalov, ako aj evidenciu zhodnotenia a recyklácie odpadu z obalov,
b) ohlasuje ministerstvu údaje z evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka,
c) preukazuje na vyžiadanie ministerstva splnenie povinnosti podľa písmena b),
d) uchováva doklady podľa písmena a) najmenej päť rokov.
(2) Oprávnená organizácia
a) vedie súhrnnú evidenciu od povinných osôb podľa odseku 1 písm. a), pre ktoré zabezpečuje zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu a ohlasuje súhrnné údaje podľa odseku 1 písm. b),
b) uchováva doklady podľa písmena a) najmenej päť rokov,
c) je povinná na vyžiadanie ministerstva alebo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len "inšpekcia") preukázať evidenciu o obaloch uvedených na trh pre každú jednotlivú povinnú osobu, pre ktorú zabezpečuje alebo v posledných piatich rokoch od vyžiadania zabezpečovala zber odpadov z obalov, ich zhodnotenie alebo recykláciu.

Orgány štátnej správy pre obaly
a odpady z obalov a ich pôsobnosť

§ 11

Orgánmi štátnej správy pre obaly a odpady z obalov sú:
a) ministerstvo,
b) inšpekcia,
c) Slovenská obchodná inšpekcia, 14)
d) krajské úrady životného prostredia,
e) obvodné úrady životného prostredia.

§ 12
Ministerstvo

(1) Ústredným orgánom štátnej správy pre obaly a odpady z obalov je ministerstvo.

(2) Ministerstvo
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti obalov a odpadov z obalov,
b) je orgánom štátneho dozoru pre obaly a odpady z obalov (ďalej len "štátny dozor"),
c) vedie prostredníctvom poverenej osoby súhrnnú evidenciu obalov, register a podáva hlásenia príslušným orgánom Európskej únie,
d) rozhoduje v prípade pochybností, či výrobok je, alebo nie je obalom.

§ 13
Inšpekcia

Inšpekcia
a) je orgánom štátneho dozoru,
b) ukladá pokuty podľa § 18 okrem prípadov podľa § 14 písm. b).

§ 14
Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenská obchodná inšpekcia
a) je orgánom štátneho dozoru,
b) ukladá pokuty za porušenie povinností podľa § 18 ods. 1 písm. f) a § 18 ods. 2 písm. a) až c).

§ 15
Krajský úrad životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy pre obaly a odpady z obalov je orgánom štátneho dozoru.

§ 16
Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy pre obaly a odpady z obalov
a) je orgánom štátneho dozoru,
b) vedie evidenciu hlásení o údajoch podľa § 4 ods. 9,
c) ukladá pokuty podľa § 18 okrem prípadov podľa § 14 písm. b).

§ 17
Štátny dozor

(1) Štátnym dozorom sa kontroluje dodržiavanie povinností podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov na jeho vykonanie a plnenie povinností uložených rozhodnutiami vydanými na základe tohto zákona. Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.15)

(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovanej osoby, upozorní ju na to a uloží jej písomné opatrenie na nápravu. Kontrolovaná osoba je povinná uložené opatrenie na nápravu splniť.

(3) Osoba vykonávajúca štátny dozor podľa tohto zákona je oprávnená vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovanej osoby, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania vrátane odberu vzoriek, zhotovovať fotodokumentácie a videodokumentácie od kontrolovanej osoby a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia. Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje preukazom alebo poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.16)

(4) Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim štátny dozor umožniť vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb a zariadení, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odberu vzoriek, zhotovovať fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s obalmi a odpadmi z obalov.

§ 18
Správne delikty

(1) Pokutu do 20 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov tomu, kto
a) nevypracuje program prevencie alebo ho nezašle príslušnému úradu podľa § 3 ods. 2 a 3, alebo svoj aktuálny program prevencie neplní podľa § 3 ods. 4,
b) nepredloží orgánu štátnej správy pre obaly a odpady z obalov hlásenie podľa § 4 ods. 9 alebo v ňom neuvedie pravdivé a úplné údaje,
c) neoznačí obaly podľa § 4 ods. 5,
d) poruší povinnosť podľa § 4 ods. 7,
e) uvádza na trh obaly alebo balené výrobky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 5 ods. 1 a 2,
f) poruší povinnosti podľa § 7 ods. 8,
g) nezabezpečí informovanie spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 9,
h) neposkytne oprávnenej organizácii úplné a pravdivé informácie podľa § 7 ods. 10,
i) neposkytne pravdivé a úplné údaje podľa § 7 ods. 12,
j) nedoplní žiadosť na základe výzvy ministerstva podľa § 9 ods. 8,
k) neoznámi údaje podľa § 9 ods. 10 alebo v oznámení neuvedie pravdivé a úplné údaje,
l) poruší povinnosť podľa § 9 ods. 11,
m) poruší povinnosti podľa § 10 alebo neuvedie v hlásení pravdivé a úplné údaje.

(2) Pokutu do 332 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,
b) uvádza na trh alebo do obehu obaly alebo výrobky balené v obaloch, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 4.
c) poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 3 až 10,
d) nezabezpečí zber odpadov z obalov a ich následné zhodnotenie vrátane recyklácie v rozsahu určenom vykonávacím predpisom podľa § 21 písm. f),
e) nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 11,
f) nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 2 písm. b),
g) nepožiada o zápis do registra podľa § 9 ods. 3 a § 22 ods. 1,
h) nevykoná opatrenie na nápravu uložené podľa § 17 ods. 2,
i) neumožní činnosť orgánom štátnej správy pre obaly a odpady z obalov podľa § 17 ods. 4 alebo nesplní povinnosť v ňom uvedenú.

§ 19
Ukladanie pokút

(1) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy pre obaly a odpady z obalov dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia a na mieru ich poškodenia.

(3) Ak podnikateľ opätovne poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenia na nápravu, uloží sa mu pokuta do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.

(5) Konanie o uložení pokuty uskutočňuje orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia.

(6) Výnosy pokút uložených inšpekciou a obvodným úradom životného prostredia sú príjmom Environmentálneho fondu.17)

§ 20
Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem
a) konania o zápise povinnej osoby a oprávnenej organizácie do registra podľa § 9 ods. 1,
b) ustanovenia lehoty na doplnenie žiadosti o zápis do registra podľa § 9 ods. 8 a 9,
c) konania o vyčiarknutí povinnej osoby a oprávnenej organizácie z registra podľa § 9 ods. 13,
d) rozhodovania v pochybnostiach, či výrobok je, alebo nie je obalom [§ 12 ods. 2 písm. d)].

§ 21
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a) zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a výšku zálohu za ne a výšku zálohu za zálohované, opakovane použiteľné obaly (§ 6),
b) obsah a spôsob vedenia registra, vzor potvrdenia o zápise do registra a vzor žiadosti o zápis do registra (§ 9),
c) podrobnosti o evidencii obalov, odpadov z obalov a o ich vedení, podrobnosti o ohlasovaní údajov z evidencie obalov a odpadov z obalov (§ 10),
d) podrobnosti o označovaní obalov (§ 5) a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje (§ 6 ods. 4),
e) podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov (§ 4 ods. 10),
f) záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov (§ 7 ods. 1),
g) podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22

(1) Povinné osoby, ktoré sa stali povinnými osobami ku dňu účinnosti tohto zákona, sú povinné požiadať o zápis do registra podľa § 9 ods. 1 do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona.

(2) Oprávnená organizácia, ktorá plní povinnosti podľa doterajšieho zákona, je povinná splniť povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. c) prvýkrát za kalendárny rok, v ktorom nadobudol účinnosť tento zákon.

(3) Konanie o uložení pokuty za porušenie povinností začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončí orgán, ktorý vo veci koná, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.

§ 23

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.18)

§ 24

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 25

Zrušujú sa:
1. čl. I zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

3. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2009 Z. z.,

4. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch.

Čl. II


Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 386/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 63 ods. 1 písm. h) znie:
"h) podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.".

Čl. III
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.

1) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Napríklad § 25 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, § 12 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Rozhodnutie Komisie 97/129/ES zo dňa 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 3).
5) § 5 zákona č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).
6) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z.
8) § 2 ods. 16 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.
9) § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 405/2008 Z. z.
11) Príloha č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z.
12) § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
13) Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Obchodný zákonník.
14) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20).Príloha č. 1
k zákonu č. 119/2010 Z. z.

KRITÉRIÁ PODROBNEJŠIE DEFINUJÚCE OBAL


Kritérium 1
Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu vtedy, ak
a) je oddeliteľnou súčasťou výrobku,
b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo zachovávanie výrobku počas jeho životnosti a
c) všetky jeho časti nie sú určené na spoločné použitie, spotrebovanie alebo zneškodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 1

Výrobky, ktoré sú obalom
Krabičky na sladkosti
Celofánový obal na CD obaloch
Výrobky, ktoré nie sú obalom
Kvetináče určené na celé obdobie života rastliny
Krabice na náradie
Čajové vrecúška
Ochranné voskové vrstvy na syroch
Črevo z jaterníc
Kritérium 2
Položky vytvorené na účel plnenia v mieste predaja a nevratné položky vytvorené, plnené alebo predané na mieste predaja sa považujú za obaly, ak plnia funkciu obalu.
Príklady uplatnenia kritéria 2

Výrobky, ktoré sú obalom
Papierové alebo plastové tašky
Jednorazové taniere a šálky
Fólie
Desiatové vrecúška
Alobal

Výrobky, ktoré nie sú obalom
Paličky na miešanie
Jednorazové príbory
Kritérium 3
Obalové zložky a pomocné prvky začlenené do obalu sa považujú za časť tohto obalu.
Pomocné prvky priamo zavesené alebo pripevnené k výrobku, ktoré plnia funkciu obalu, sa považujú za obal iba vtedy, ak
a) sú oddeliteľnou súčasťou výrobku a
b) všetky ich časti nie sú určené na spoločné spotrebovanie a zneškodnenie.
Príklady uplatnenia kritéria 3

Obaly
Visacie štítky zavesené priamo na výrobku alebo pripojené k výrobku

Časti obalov
Kefka riasenky, ktorá tvorí časť uzáveru
Nálepky pripojené k inej obalovej položke
Svorky zo zošívačiek
Plastové obaly na papier
Odmerky, ktoré tvoria časť uzáveru detergentov

Príloha č. 2
k zákonu č. 119/2010 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. L 70, 16. 3. 2005) a v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. L 87, 31. 3. 2009).
Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.