Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy - Zákon č. 220/2004 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 16. 11. 2012)

Print Friendly and PDF

(o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 28.4.2004
Účinnosť od: 1.11.2009

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 96/2004 strana 2278

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
359/2007 Z.z.
219/2008 Z.z.
540/2008 Z.z.
396/2009 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
307/1992 Zb.
152/1996 Z.z.
188/2000 Z.z.
299/2002 Z.z.
143/2003 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
83/2000 Z.z.
čl. I - (týkajuci sa zmien zrušeného zák. 307/1992 Zb.);

553/2001 Z.z.
čl. II - (týkajuci sa zmien zrušeného zák. 307/1992 Zb.);

245/2003 Z.z.
čl. VI - (týkajuci sa zmien zrušeného zák. 307/1992 Zb.);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
245/2003 Z.z.
§8 ods. 2 písm. d) vrátane poznámky č. 9, §10 ods. 2 písm. a),

§22 ods. 4;


OBLASŤ: Pozemkové právo a Právo životného prostredia

220/2004 Z.z.


ZÁKON


z 10. marca 2004


o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena: 359/2007 Z.z.
Zmena: 540/2008 Z.z. účinná od 13.decembra 2008
Zmena: 219/2008 Z.z. účinná od 1.januára 2009
Zmena: 396/2009 Z.z. účinná od 1.novembra 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje

a) ochranu vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie jej trvalo udržateľného obhospodarovania a poľnohospodárskeho využívania,
b) ochranu environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú: produkcia biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického potenciálu živých organizmov v prírode,
c) ochranu výmery poľnohospodárskej pôdy pred neoprávnenými zábermi na nepoľnohospodárske použitie,
d) postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,
e) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) pôdou prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín,
b) poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností1) (ďalej len "kataster") ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty,
c) bonitovanou pôdno-ekologickou jednotkou klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti podľa prílohy č. 3,
d) monitorovaním poľnohospodárskej pôdy sledovanie a dokumentovanie priebehu zmien vlastností poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska jej produkčných a mimoprodukčných funkcií, sledovanie kontaminácie poľnohospodárskych pôd rizikovými látkami z hľadiska možného vstupu týchto látok do potravinového reťazca, podzemných vôd a ovzdušia,
e) trvalo udržateľným využívaním poľnohospodárskej pôdy a obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy využívanie a ochrana vlastností a funkcií takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa zachovala jej biologická rozmanitosť, úrodnosť, schopnosť obnovy a schopnosť plniť všetky funkcie,
f) degradáciou fyzikálne, chemické a biologické poškodenie a znehodnotenie poľnohospodárskej pôdy, ako je vodná erózia a veterná erózia, zhutnenie, acidifikácia, kontaminácia rizikovými látkami, škodlivými rastlinnými organizmami a živočíšnymi organizmami a mikroorganizmami, 2) zníženie obsahu humusových látok v pôde, obmedzenie tvorby mikrobiálnej biomasy a neprirodzené zníženie biologickej aktivity v pôde,
g) rizikovými látkami v pôde prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy,
h) limitnou hodnotou rizikových látok hodnoty určujúce hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde,
i) hranicou zastavaného územia obce hranica územia vytýčeného lomovými bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990,
j) odnímanou plochou pozemok alebo tá jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu.2a)

DRUHÁ ČASŤ
ZÁSADY TRVALO UDRŽATEĽNÉHO
VYUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
A OBHOSPODAROVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A JEJ OCHRANY


§ 3
Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "vlastník") alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "užívateľ") je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak,
c) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, 3)
d) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

(2) Na účel uvedený v odseku 1 písm. d) je vlastník, prípadne užívateľ povinný požiadať orgán štátnej správy ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) (ďalej len "orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy") o zmenu druhu pozemku podľa § 11 alebo § 19 alebo o vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri, ak takáto zmena nevyžaduje rozhodnutie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa tohto zákona.

(3) Užívateľ zabezpečí starostlivosť o poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu podľa osobitného predpisu4) tak, aby nedošlo k trvalému znehodnoteniu jej vlastností.

§ 4
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred degradáciou

(1) Územie Slovenskej republiky ohrozené degradáciou poľnohospodárskej pôdy eviduje Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v rámci odbornej činnosti pre oblasť ochrany poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "pôdna služba"). Pôdna služba vykonáva prieskum poľnohospodárskych pôd a v oblastiach ohrozených degradáciou navrhuje ochranné opatrenia zamerané na jej zmiernenie a odstránenie.

(2) Ak pôdna služba zistí hrozbu poškodenia poľnohospodárskej pôdy alebo poškodenie poľnohospodárskej pôdy, alebo degradáciu poľnohospodárskej pôdy, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží vlastníkovi alebo užívateľovi vykonať opatrenia na ochranu pred jej poškodením a degradáciou alebo opatrenia na odstránenie nežiaduceho stavu.

(3) Návrh pôdnej služby podľa odseku 2 obsahuje najmä

a) základné identifikačné údaje o poľnohospodárskom druhu pozemku podľa údajov katastra,
b) analýzu stavu ohrozenia poľnohospodárskej pôdy,
c) návrh opatrení na odstránenie hrozby poškodenia a degradácie poľnohospodárskej pôdy s prepočtom finančných nákladov.

§ 5
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred eróziou

(1) Erózia poľnohospodárskej pôdy predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy. Kategórie a limitné hodnoty pri erózii poľnohospodárskej pôdy sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných agrotechnických opatrení podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy, ktoré sú:

a) výsadba účelovej poľnohospodárskej a ochrannej zelene,
b) vrstevnicová agrotechnika,
c) striedanie plodín s ochranným účinkom,
d) mulčovacia medziplodina kombinovaná s bezorbovou agrotechnikou,
e) bezorbová agrotechnika,
f) osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom,
g) usporiadanie honov v smere prevládajúcich vetrov,
h) iné opatrenia, ktoré určí pôdna služba podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy.

(3) Ak pôdna služba zistí eróziu poľnohospodárskej pôdy a nečinnosť vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží opatrenia podľa odseku 2.

§ 6
Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zhutnením

(1) Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy je nepriaznivý stav poľnohospodárskej pôdy zapríčinený zvýšením objemovej hmotnosti. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy vzniká v dôsledku nesprávnych osevných postupov a postupov hnojenia, nedostatočného vápnenia a nesprávneho používania poľnohospodárskej techniky.

(2) Vlastník alebo užívateľ je povinný pri využívaní poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku výrobu vykonávať agrotechnické opatrenia, ktoré predchádzajú hrozbe zhutnenia poľnohospodárskej pôdy a zhutneniu poľnohospodárskej pôdy, a to najmä správnou voľbou plodín, osevných postupov a technológií obhospodarovania.

(3) Ak pôdna služba zistí zhutnenie poľnohospodárskej pôdy spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží opatrenia podľa odseku 2.

(4) Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnených poľnohospodárskych pôd sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 7
Zásada bilancie pôdnej organickej hmoty

(1) Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty v poľnohospodárskej pôde sú podmienkou udržania jej optimálnych vlastností a funkcií.

(2) Vlastník alebo užívateľ je povinný vykonávať kontrolu bilancie pôdnej organickej hmoty a používať také spôsoby hospodárenia, ktoré nevyvolajú prekročenie limitnej hodnoty deficitu bilancie pôdnej organickej hmoty podľa prílohy č. 1.

(3) Ak pôdna služba zistí prekročenie limitnej hodnoty podľa odseku 4 spôsobené nečinnosťou vlastníka alebo užívateľa, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na jej návrh uloží vykonať organické hnojenie poľnohospodárskej pôdy.

(4) Limitné hodnoty ohrozenia obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 8
Ochrana poľnohospodárskej pôdy
pred rizikovými látkami

(1) Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušnému orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) alebo pôdnej službe.

(2) Za poľnohospodársku pôdu poškodenú rizikovými látkami sa považuje poľnohospodárska pôda, v ktorej sa aspoň jedna riziková látka nachádza v množstve nad limitnou hodnotou rizikových látok podľa prílohy č. 2.

(3) Na určenie obsahu rizikových látok v poľnohospodárskej pôde podľa odseku 2 je oprávnená len akreditovaná osoba.5)

(4) Každý, kto svojou činnosťou rizikovými látkami poškodí poľnohospodársku pôdu, je povinný bezodkladne vykonať opatrenia na odstránenie poškodenia. Ak tak neurobí, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) tomu, kto poškodenie spôsobil, uloží opatrenia na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy navrhnuté pôdnou službou.

(5) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na návrh pôdnej služby rozhodne o tom, že pozemok je kontaminovaný rizikovými látkami ohrozujúcimi zdravie alebo život ľudí a zvierat a že poľnohospodárske plodiny sa nesmú používať na výrobu potravín, 6) krmív ani sa nesmú používať v potravinovom reťazci.

(6) Opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením rizikovými látkami alebo na odstránenie takého poškodenia spôsobeného činnosťou prevádzok, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, 7) ukladá orgán štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia7a) s prihliadnutím na limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde podľa prílohy č. 2 a s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté alebo uložené podľa odsekov 4 a 5.

TRETIA ČASŤ
ZMENY DRUHOV POZEMKOV


§ 9


(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej pôdy vydá rozhodnutie na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.

(2) Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 1 sú potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov, 8) stanovisko vlastníka a užívateľa a údaje o pozemku podľa katastra; ustanovenie osobitného predpisu9) tým nie je dotknuté.

§ 10

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka alebo užívateľa rozhodne, ak sú pochybnosti o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárska pôda.

(2) Predmetom rozhodovania podľa odseku 1 sú poľnohospodárske druhy pozemkov, ktoré

a) vplyvom prírodných procesov a účelom využívania zmenili svoj charakter tak, že ich nemožno poľnohospodársky obrábať, ako sú rokliny, výmole, vysoké medze s krovinami alebo s kamením, a pozemky, ktoré neposkytujú trvalý úžitok z iných dôvodov, najmä plochy zarastené krovinami alebo zanesené štrkom či kamením, slatiny, plochy zamokrené alebo porastené rašelinovým machom, málo únosné plochy,
b) charakterom pôdneho profilu a vlastnosťami zodpovedajú charakteru poľnohospodárskej pôdy, ale sú v katastri evidované ako nepoľnohospodárske pozemky,
c) sú dlhodobo zalesnené a sú vhodné na preradenie do lesného pôdneho fondu
s cieľom usporiadať ich evidenciu v katastri, pričom orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.9a)

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú údaje o pozemku podľa katastra, prípadne technické podklady na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri. Podklady katastra zabezpečí vlastník alebo užívateľ. Pri rozhodovaní podľa odseku 1 orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) prihliada na odborné stanovisko pôdnej služby.

§ 11

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) z vlastného podnetu alebo na základe žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku, ak

a) pred 25. júnom 1992 vplyvom ľudskej činnosti zmenil svoj charakter a nezodpovedá poľnohospodárskej pôde,
b) bol administratívne odňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy.

(2) Prílohou žiadosti vlastníka, prípadne užívateľa podľa odseku 1 sú základné identifikačné údaje o pozemku a technické podklady katastra potrebné na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri.

ŠTVRTÁ ČASŤ
OCHRANA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
PRI NEPOĽNOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ


§ 12
Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy
pri nepoľnohospodárskom použití

(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne podľa § 17, alebo použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel na čas do jedného roka vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu podľa § 18.

(2) Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy, je povinný

a) chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v prílohe č. 3,
b) riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd podľa písmena a) a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu, c) nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov vybudovaním účelových poľných ciest,
e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
g) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
h) vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe schváleného projektu rekultivácie,
i) zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu,
j) zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17 až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín,
k) zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín, samonáletom drevín a pred rozkradnutím,
l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len "odvod"); povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17. Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0, 5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy
pri územnoplánovacej činnosti
§ 13

(1) Pri každom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a iných návrhov podľa osobitných predpisov10) sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12.

(2) Návrh podľa odseku 1 musí byť pred schválením podľa osobitného predpisu11) odsúhlasený orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22). Na vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery a určenie podmienok súhlasu je rozhodujúci celkový konečný rozsah zamýšľaného odňatia poľnohospodárskej pôdy. Súhlas je podkladom na vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17.

§ 14

(1) Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného predpisu, 11) podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13. Návrhy posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) so zreteľom na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie.

(2) Návrhy podľa odseku 1 a § 13 ods. 1 predkladá na posúdenie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) orgán územného plánovania.

§ 15

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer.

(2) Podkladom na posúdenie individuálneho návrhu podľa odseku 1 je okrem údajov o pozemku podľa katastra, prípadne technických podkladov na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri aj projektová dokumentácia, stanovisko vlastníka a dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov.8)

(3) Pri príprave výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá sa stanovisko vlastníka podľa odseku 2 nevyžaduje.

§ 16

(1) Ak predložený návrh podľa § 13 až 15 nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) súhlas podľa § 13 až 15 neudelí.

(2) Súhlas podľa § 13 až 15 sa nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia poľnohospodárskej pôdy do 1 000 m2, ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov poľnohospodárskej pôdy, alebo ak ide o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy.

§ 17
Odňatie poľnohospodárskej pôdy

(1) Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "rozhodnutie o odňatí"). Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

(2) Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať,
a) ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,
b) ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i).

(3) V prípadoch podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde a v prípadoch vykonaných zmien druhov pozemkov do 15 m2 na základe kópie katastrálnej mapy.

(4) Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom
a) odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri,
b) dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.

(5) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť
a) súhlas podľa § 13 až 15,
b) projektovú dokumentáciu,
c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú
1. výpis z katasra,
2. kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
3. dve vyhotovenia geometrického plánu1) plôch navrhovaných na odňatie,
4. potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
g) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, 10)
h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde,
i) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia s výnimkou podľa § 17a.

(6) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) žiadosť s náležitosťami podľa odseku 5 posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, vydá rozhodnutie o odňatí, v ktorom
a) uvedie, na aký účel je súhlas s trvalým odňatím alebo dočasným odňatím poľnohospodárskej pôdy vydaný, ktorých parciel alebo ich častí a ktorých katastrálnych území sa týka,
b) uvedie dokumenty, na základe ktorých rozhodnutie vydal,
c) schváli projekt spätnej rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
d) schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
e) uloží podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12.

(7) Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.

(8) Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.

(9) Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané. Strata platnosti rozhodnutia o dočasnom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

(10) Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

(11) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) oznámi účastníkom konania stratu platnosti rozhodnutia o odňatí a príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na základe oznámenia vyznačí zmenu druhu pozemku v katastri.

(12) Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) súhlas na jej odňatie v rozhodnutí nevydá.

(13) Ak ide o odňatie poľnohospodárskej pôdy na území vojenského obvodu, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) je povinný vyžiadať si záväzné stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

§ 17a
Oslobodenie od odvodov

(1) Od odvodov sa oslobodzuje odňatie poľnohospodárskej pôdy na
a) stavby, zariadenia a opatrenia slúžiace na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskych pozemkov (napríklad poľné cesty, protierózne a protipovodňové opatrenia),
b) výstavbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá I., II. a III. triedy a obecné komunikácie vo vlastníctve obce podľa schváleného územného plánu,
c) výstavbu zariadení na zabezpečenie úloh obrany štátu,
d) individuálnu bytovú výstavbu na pozemku do 1 000 m2,
e) výstavbu v zastavaných areáloch poľnohospodárskych a priemyselných podnikov,
f) výstavby bytov a verejnoprospešných stavieb, ktorých investorom je obec,
g) výstavbu podniku, ktorému bolo vydané rozhodnutie o investícii vo verejnom záujme, 12a)
h) stavby, o ktorých vo výnimočnom prípade rozhodne vláda Slovenskej republiky,
i) účely usporiadania druhu pozemku zastavaných stavbami na poľnohospodárske a priemyselné účely do 24. júna 1991.

(2) Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť, ak sa v katastrálnom území obce nachádza vhodný pozemok zaradený podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 6. až 9. skupiny.

§ 17b
Záväzné stanovisko

(1) Poľnohospodársku pôdu možno použiť pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá12b) iba na základe záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "záväzné stanovisko"). Záväzné stanovisko vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v obvode ktorého sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na nepoľnohospodárske použitie nachádza.

(2) Žiadateľ o vydanie záväzného stanoviska je povinný predložiť
a) návrh na nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy v členení na trvalé odňatie a na dočasné odňatie,
b) podklady uvedené v § 17 ods. 5 písm. a) a c),
c) kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie,
d) súpis parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie s uvedením údajov o katastrálnom území, čísla parcely registra C katastra nehnuteľností, celkovej výmery parcely, výmery navrhovaného odňatia, druhu pozemku.

(3) Ak je žiadosť podľa odseku 2 úplná, orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vydá záväzné stanovisko bezodkladne.

(4) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku
a) uvedie rozsah trvalého odňatia a dočasného odňatia,
b) schváli bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a uloží povinnosť jej vykonania vrátane časového harmonogramu,
c) uloží povinnosť vykonania spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne.

(5) Vydaním záväzného stanoviska nie je dotknuté ustanovenie § 17 a začína ním rozhodovanie o odňatí. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v záväznom stanovisku určí primeranú lehotu na doplnenie dokladov potrebných na vydanie rozhodnutia o odňatí.

§ 18
Použitie poľnohospodárskej pôdy
na nepoľnohospodársky účel

(1) Ustanovenia podľa § 13 až 15 a § 17 sa neuplatnia v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

(2) V prípadoch podľa odseku 1 je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú najmä:

a) výpis z katastra a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie,
b) bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
c) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

§ 19
Neoprávnený záber poľnohospodárskej
pôdy na nepoľnohospodársky zámer

(1) Ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zistí, že niekto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí na stavebný zámer alebo iný zámer v termíne po 25. júni 1992,

a) nariadi rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy na základe odborného stanoviska pôdnej služby, alebo
b) ak nie je možné poľnohospodársku pôdu rekultivačnými opatreniami vrátiť do pôvodného stavu, rozhodne o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde a vyzve toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu, aby predložil doklady na usporiadanie druhu pozemku v katastri, najmä výpis z katastra, kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením dotknutých parciel, výpis z listu vlastníctva, ak je založený, alebo geometrický plán, ak ide o časť parciel evidovaných v katastri.

(2) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovenie geometrického plánu alebo mapy z katastra na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra na vyznačenie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku v katastri.

PIATA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA OCHRANY POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY


§ 20
Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy

Orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy sú:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej repub- liky13) (ďalej len "ministerstvo"),
b) krajský pozemkový úrad, 13)
c) obvodný pozemkový úrad.13)

§ 21
Ministerstvo

Ministerstvo

a) je ústredným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy,
b) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy.

§ 22
Krajský pozemkový úrad

Krajský pozemkový úrad

a) koordinuje spoluprácu s pôdnou službou pri uplatňovaní tohto zákona,
b) spracúva a ministerstvu predkladá informáciu o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy v rámci územného obvodu kraja.

§ 23
Obvodný pozemkový úrad

Obvodný pozemkový úrad

a) nariaďuje opatrenia na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 8,
b) rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 9 až 11,
c) rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17,
d) rozhoduje o usporiadaní druhu pozemku podľa § 19,
e) je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na pôde podľa osobitného predpisu, 13a)
f) prejednáva priestupky podľa § 25,
g) ukladá pokuty podľa § 26,
h) kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
i) spolupracuje s pôdnou službou,
j) sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, tie odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným orgánom štátnej správy na úseku katastra,
k) vydáva záväzné stanovisko podľa § 17b.

§ 24
Odborný dohľad

(1) Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy, dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení tohto zákona je vykonávaný orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy v spolupráci s pôdnou službou.

(2) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) je pri výkone odborného dohľadu oprávnený vstupovať na poľnohospodárske pozemky na účel kontroly plnenia opatrení nariadených podľa § 3 až 8 a § 17 a 18.

(3) V rámci odborného dohľadu podľa odseku 1 pôdna služba
a) vykonáva prieskum a monitorovanie poľnohospodárskej pôdy,
b) vedie databázu informácií o poľnohospodárskej pôde,
c) spracúva návrhy opatrení podľa § 3 až 8 a odborné stanoviská podľa § 10 a 19.

ŠIESTA ČASŤ
PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY


§ 25
Priestupky

(1) Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto

a) nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie (§ 3 až 7),
b) spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§ 3),
c) neusporiadal druh pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d) nesplnil povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ 18),
e) v rozpore s týmto zákonom zabral a použil poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel (§ 17 a 19),
f) nesplnil povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 3 až 8 a § 13 až 19),
g) spôsobil poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť pokutu do 20 000 Sk.

(4) Za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) možno uložiť pokutu do 30 000 Sk.

(5) Pri prejednávaní priestupkov sa postupuje podľa osobitného predpisu.14)

§ 26
Iné správne delikty

(1) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak
a) nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie (§ 3 až 7),
b) spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy (§ 3),
c) neusporiada druh pozemku s jeho evidenciou v katastri (§ 19, § 29 ods. 4),
d) nesplní povinnosť v prípade nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka (§ 18),
e) nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 až 7 a § 13 až 19,
f) vykoná zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 ods. 1 bez súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.

(2) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa odseku 1.

(3) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak

a) neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel (§ 17 až 19),
b) spôsobí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami (§ 8).

(4) Výška pokuty pri výmere poľnohospodárskej pôdy nižšej alebo vyššej ako jeden hektár sa vypočíta v zodpovedajúcej výške za jeden meter štvorcový.

(5) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej škody alebo spôsobenej škody.

(6) Pokutu možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(7) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne nariadi, aby v určenej lehote boli vykonané opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená.

(8) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ opakovane poruší povinnosť počas piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty alebo nevykoná opatrenia podľa odseku 7, uloží sa mu pokuta do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odsekoch 2 a 3 a § 25.

(9) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.

(10) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 27
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a) spracovaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
b) spracovaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy,
c) vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodársku pôdu.

§ 27a

Výšku odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorá nie je zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do skupiny 5., 6., 7., 8., 9., ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 28
Spoločné ustanovenie

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 16) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 29
Prechodné ustanovenia

(1) Konania upravené týmto zákonom začaté pred 1. májom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) Rozhodnutia o odňatí vydané pred 1. májom 2004 a udelené súhlasy s návrhom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy zostávajú v platnosti.

(3) Povinnosť platiť odvody za odňatie v splátkach splatných podľa rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydaného pred 1. májom 2004 zaniká k 1. máju 2004.

(4) Vlastníci nehnuteľností, objektov a zariadení, ktoré boli k 1. máju 2004 vybudované na poľnohospodárskej pôde bez rozhodnutia o odňatí alebo príslušného povolenia, sú povinní od 1. mája 2004 usporiadať druh pozemku v katastri podľa § 11 a 19 do 1. januára 2015.

(5) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem poľnohospodársky pôdny fond, rozumie sa tým poľnohospodárska pôda.

§ 29a

Konania začaté do účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 30
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a zákona č. 245/2003 Z. z.,

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 299/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 143/2003 Z. z.

Čl. II


Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:

"d) v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy konanie o uložení opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami.9)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
"9) § 8 ods. 6 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 10 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 4 sa slová "poľnohospodárskeho pôdneho fondu" nahrádzajú slovami "poľnohospodárskej pôdy".

Čl. III
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Zákon č. 359/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Zákon č. 540/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 13. decembra 2008.

Zákon č. 219/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
2a) § 9 zákona č. 162/1995 Z. z.
2b) § 12 až 16 a § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
4) § 5 ods. 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5) § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
7) § 2 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a) § 28 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2005 Z. z.
8) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve v znení zákona č. 283/2007 Z. z., zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9) § 8 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z.
9a) § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
10) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
11) § 22 až 26 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12a) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
13a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1
k zákonu č. 220/2004 Z. z.
KATEGÓRIE A LIMITNÉ HODNOTY

1. Erózia poľnohospodárskej pôdy

Limitné hodnoty odnosu pôdy pri vodnej erózii


Tab. č. 1
Hĺbka pôdy ton z 1 ha za rok
     plytké pôdy (0, 3 m)        4
     stredne hlboké pôdy (0, 3-0, 6 m)      10
     hlboké pôdy (0, 6-0, 9 m)      30
     veľmi hlboké pôdy (nad 0, 9 m)      40


Limitná hodnota odnosu pôdy pri veternej erózii


Tab. č. 2
Odnos pôdy 40 ton z 1 ha


Reálne hodnoty erózie sa vyčísľujú pomocou modelu "USLE" alebo sa zisťujú priamym meraním odnosu zeminy.

Predbežná indikácia erózie sa vykonáva priamym zistením eróznych rýh v teréne alebo ich zistením diaľkovým prieskumom pomocou družicových záznamov.

2. Zhutnenie poľnohospodárskej pôdy

Limitné hodnoty objemových hmotností zhutnenej poľnohospodárskej pôdy


Tab. č. 3
Pôdna textúrna kategória
   Pôdna
   vlastnosť
Ílovitá Ílovito-hlinitá Hlinitá Piesočnato- -hlinitá Hlinito- -piesočnatá Piesok
   Objemová hmotnosť         1
   (g.cm-3)
> 1, 25 > 1, 40 > 1, 45 > 1, 55 > 1, 60 > 1, 70
   Penetrometrický                2
   odpor (MPa)*
2, 8 - 3, 2 3, 2 - 3, 7 3, 7 - 4, 2 4, 5 - 5, 0 5, 5 6, 0
   Podľa pôdnej vlhkosti       3
   (% hmotnosti)
28 - 24 24 - 20 8 - 16 15 - 13 12 10
   Pórovitosť                        4
   (% objemu)
< 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38
   Minimálna vzdušná            5
   kapacita (% objemu)
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
   Maximálna kapilárna         6
   kapacita (% objemu)
> 35 > 35 > 35 - - -


1, 2, 3 - povinné analýzy (1, 2, 3 nad limit = pôda je zhutnená)
4, 5, 6 - odporúčané analýzy (1, 2 resp. 1, 3 nad limit = pôda je zhutnená)
(3 nad limit - treba urobiť ďalšie analýzy)

3. Bilancia pôdnej organickej hmoty

Obsah a kvalita pôdnej organickej hmoty sú ohrozované vtedy, keď v bilancii vstupov a výstupov organického uhlíka začnú prevažovať straty a podľa bilančného modelu tento deficit dosiahne hodnotu 2 t Cox . ha-1 na málo humóznych pôdach s obsahom humusu do 1, 5 % a 3 t Cox . ha-1 . rok-1 v pôdach s obsahom humusu nad 1, 5 %.

4. Vápnenie poľnohospodárskej pôdy
Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1) pre ornú pôdu, ovocné sady, chmeľnice a vinice na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0 - 0, 2 m

Tab. č. 4
pH KCL Druh pôdy
  ľahká stredne ťažká ťažká
4, 0 - 4, 1 3, 0 6, 2 7, 7
4, 2 - 4, 3 2, 7 5, 7 7, 2
4, 4 - 4, 5 2, 4 5, 2 6, 6
4, 6 - 4, 7 2, 1 4, 7 6, 1
4, 8 - 4, 9 1, 8 4, 2 5, 5
5, 0 - 5, 1 1, 5 3, 7 5, 0
5, 2 - 5, 3 1, 2 3, 2 4, 4
5, 4 - 5, 5 0, 9 2, 7 3, 9
5, 6 - 5, 7 0, 6 2, 2 3, 3
5, 8 - 5, 9 0, 3 1, 7 2, 8
6, 0 - 6, 1 - 1, 2 2, 2
6, 2 - 6, 3 - 0, 7 1, 7
6, 4 - 6, 5 - 0, 2 1, 1
6, 6 - 6, 7 - - 0, 6
6, 8 - 6, 9 - - -
7, 0 < - - -


Dávky vápenatých hmôt (CaO v t.ha-1)
pre trvalé trávne porasty na dosiahnutie cieľového pH vo vrstve 0, 0 - 0, 2 m

Tab. č. 5
pH KCl Druh pôdy
  ľahká stredne ťažká ťažká
3, 0 - 3, 1 3, 4 5, 6 8, 6
3, 2 - 3, 3 3, 0 5, 1 7, 9
3, 4 - 3, 5 2, 6 4, 6 7, 2
3, 6 - 3, 7 2, 2 4, 1 6, 5
3, 8 - 3, 9 1, 8 3, 6 5, 9
4, 0 - 4, 1 1, 5 3, 1 5, 3
4, 2 - 4, 3 1, 2 2, 6 4, 7
4, 4 - 4, 5 0, 9 2, 2 4, 1
4, 6 - 4, 7 0, 6 1, 8 3, 5
4, 8 - 4, 9 0, 3 1, 4 3, 0
5, 0 - 5, 1 - 1, 0 2, 5
5, 2 - 5, 3 - 0, 6 2, 0
5, 4 - 5, 5 - 0, 2 1, 5
5, 6 - 5, 7 - - 1, 0
5, 8 - 5, 9 - - 0, 5
6, 0 < - - -


Príloha č. 2
k zákonu č. 220/2004 Z. z.
LIMITNÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH LÁTOK V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

Limitné hodnoty rizikových látok sú hodnoty najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde a stupňa kontaminácie.

Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde

(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)

Tab. č. 1
Pôdny druh As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn F
piesočnatá, hlinito-piesočnatá 10 0, 4 15 50 30 0, 15 40 25 0, 25 100 400
piesočnato-hlinitá,
hlinitá
25 0, 7 15 70 60 0, 5 50 70 0, 4 150 550
ílovito-hlinitá,
ílovitá, íl
30 1, 0 20 90 70 0, 75 60 115 0, 6 200 600


1. Stanovenie pôdneho druhu

Pôdny druh Obsah častíc menší ako 0, 01 mm
piesočnatá, hlinito-piesočnatá pod 20 %
piesočnato-hlinitá, hlinitá 20 - 45 %
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl nad 45 %


2. Pre limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa musia zohľadniť hodnoty pôdnej reakcie takto:

a) pre pôdny druh ílovito-hlinitá, ílovitá, íl s pH menej ako 6, 0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá,
b) pre pôdny druh piesočnato-hlinitá, hlinitá s pH menej ako 6, 0 pre kadmium, nikel a zinok platia hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnatá, hlinito-piesočnatá,
c) pre pôdy s pH menej ako 5, 0 platia pre olovo hodnoty ako pri pôdnom druhu piesočnato-hlinitá, hlinitá.
3. Na stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde sa odoberajú pôdne vzorky v hĺbkach
a) 0, 00 - 0, 20 m na orných pôdach,
b) 0, 05 - 0, 10 m na trvalých trávnych porastoch.

Pri zisťovaní kontaminácie sa musí odobrať najmenej jedna priemerná vzorka z rozlohy 10 ha (najmenej 9 odberových miest) pri homogénnej pôde na pozemku. Pri heterogénnej pôde na pozemku sa berú priemerné vzorky z každej odlišnej časti. Vzorky sa odoberajú osobitne z miest, kde možno predpokladať cudzorodú kontamináciu, napríklad skládky, navážky, aplikovaného kalu.

4. Prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky prvku v poľnohospodárskej pôde indikuje jej kontamináciu.

5. Pri prevýšení limitnej hodnoty niektorej rizikovej látky a prvku v poľnohospodárskej pôde je povinné zistenie kritickej hodnoty znečistenia.

6. Pri prevýšení limitnej hodnoty znečistenia poľnohospodárskej pôdy pôdna služba
a) určí kritickú hodnotu znečistenia poľnohospodárskej pôdy,
b) vypracuje zhodnotenie rizík zo znečistenia poľnohospodárskej pôdy vo vzťahu k poľnohospodárskej produkcii na dotknutej poľnohospodárskej pôde, k podzemným a povrchovým vodám, k možnému ohrozeniu zdravia obyvateľstva, zdravia hospodárskych zvierat a voľne žijúcich zvierat a ekosystémov rastlín,
c) spracuje návrh na odstránenie znečistenia poľnohospodárskej pôdy a spôsob hospodárenia na nej, ktorý obsahuje
1. základné identifikačné údaje o poľnohospodárskej pôde,
2. analýzu stavu poľnohospodárskej pôdy z hľadiska stupňa, rozsahu, charakteru, príčin a zdroja jej znečistenia,
3. návrh opatrení, ktorými možno znečistenie minimalizovať alebo odstrániť,
4. ekonomický prepočet finančných nákladov na spracovanie návrhu a realizáciu navrhnutých opatrení.

Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina - kritické hodnoty
(v mg/kg suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho)


Tab. č. 2
Prvok Kritická hodnota
    Arzén (As) 0, 4
    Meď (Cu) 1, 0
    Nikel (Ni) 1, 5
    Zinok (Zn) 2, 0
    Kadmium (Cd) 0, 1
    Olovo (Pb) 0, 1


Tab. č. 3
Anorganické látky Limitná hodnota
    Fluór (vodorozpustný) 5, 0 mg/kg


1. Pre analytické stanovenie limitných hodnôt rizikových prvkov sa použijú na vzduchu vysušené vzorky pôdy, preosiate na jemnozem s veľkosťou častíc pod 2 mm.

2. Na zistenie obsahu vybraných rizikových prvkov prístupných pre rastliny sa musí použiť vylúhovacia metóda s dusičnanom amónnym.

3. Stanovenie fluóru sa vykonáva ionovo-selektívnou metódou (ISE).

Limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde
(v mg/kg suchej hmoty)


Tab. č. 4
Riziková látka Limitná hodnota
    Polycyklické aromatické uhľovodíky (12) 1, 00
    naftalene 0, 05
    phenanthrene 0, 15
    anthracene 0, 05
    fluoranthene 0, 30
    pyrene 0, 20
    benzo(a)anthracene 0, 10
    chrysene 0, 10
    benzo(b)fluoranthene 0, 10
    benzo(k)fluoranthene 0, 05
    benzo(a)pyrene 0, 10
    indeno(1, 2, 3-cd)pyrene 0, 10
    benzo(g, h, i)perylene 0, 05
    Chlórované uhľovodíky  
    Polychlórované bifenyly (6) 0, 05
    Chlórované pesticídy (jednotlivo) 0, 5
    HCB 0, 02
    DDT 0, 015
    DDE, DDD 0, 01
    Iné pesticídy  
    Nechlórované (jednotlivo) 1, 00


    Nepolárne uhľovodíky  
    Nepolárne látky (NEL)

0, 101) Kongenéry (IUPAC): 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Metódy stanovenia vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde

Metódy stanovenia odberu 1) a úpravy 2) pôdnych vzoriek a vybraných ukazovateľov v poľnohospodárskej pôde, ktorými sú

a) pôdna reakcia 3) (pH/H2O) (pH/KCl),
b) obsah sušiny a hmotnostného obsahu vody, 4)
c) obsah uhličitanov, 5)
d) extrakcia ťažkých kovov s lúčavkou kráľovskou, 6)
e) extrakcia ťažkých kovov s dusičnanom amónnym, 7)
f) kadmium, kobalt, chróm, meď, olovo, nikel, zinok8) a arzén, 9)
g) celkový obsah ortuti, 10)
h) polycyklické aromatické uhľovodíky11) (PAU),
i) polychlórované bifenyly (PCB) a chlórované pesticídy, 12)
j) pôdny druh, 13)
k) minerálne oleje, 14)

sa vykonajú podľa odporúčaných platných noriem.

1) ISO-DIS 10381-5
2) ISO-11464
3) ISO 10390
4) STN ISO 11465
5) STN ISO 10 693
6) STN ISO 11 466
7) DIN 19730:06.97
8) ISO 11 047
9) ISO N 373
10) STN 465735
11) ISO DIN 13877:06.95
12) ISO DIN 10382:02.98
13) E DIN 11277
14) ISO 11046Príloha č. 3
k zákonu č. 220/2004 Z. z.
POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA ZARADENÁ PODĽA KÓDU BPEJ DO 9 SKUPÍN KVALITY

Skupiny  BPEJ               Bonitované pôdno-ekologické jednotky

1 0017002 0017005 0017012 0019002 0019005
0019012 0019015 0022002 0022005 0022012
0117002 0117005 0119002 0119005 0119012
0119015 0122002 0122005 0122012 0122015

2 0002002 0002005 0017032 0017035 0018003
0018013 0019011 0019021 0019032 0020003
0022032 0022035 0023003 0036002 0036005
0037002 0037005 0039002 0039005 0102002
0102005 0106002 0106005 0117012 0117032
0118003 0118013 0119001 0119011 0119031
0119032 0119035 0120003 0122032 0123003
0136002 0137002 0139002 0139005 0202002
0202005 0219002 0219005 0222002 0239002

3 0002012 0002015 0002032 0002035 0003003
0006002 0006005 0011002 0011005 0018033
0026002 0026005 0036012 0036022 0036032
0036035 0036042 0036045 0036052 0037102
0037202 0037205 0037302 0037305 0039202
0039205 0039302 0041002 0041003 0044002
0044005 0044202 0044205 0044302 0045002
0045005 0102012 0102015 0103003 0108002
0111002 0111005 0118023 0118033 0126002
0126005 0126012 0126032 0136032 0137202
0137302 0139102 0139202 0139205 0139302
0139305 0141002 0141003 0141005 0143002
0144002 0144005 0144102 0144202 0144205
0144302 0146003 0202012 0202015 0203003
0206002 0206005 0206012 0206015 0206022
0207003 0211002 0211005 0219001 0219011
0219012 0219032 0219035 0220003 0220033
0222015 0222022 0222032 0223003 0226002
0226005 0241002 0244002 0244005 0244102
0245002 0417002

4 0002022 0006022 0007003 0011032 0011035
0015002 0015012 0016001 0019001 0026012
0026032 0034002 0034003 0034005 0034012
0034015 0042002 0042003 0045001 0045202
0045302 0048002 0048202 0048302 0050002
0102032 0102035 0106012 0106015 0107003
0111012 0111032 0115002 0116001 0141202
0141203 0141205 0141302 0141303 0143202
0143205 0143302 0145002 0145005 0145102
0145202 0145205 0145302 0146203 0146303
0148002 0148005 0148202 0148212 0148302
0149003 0150002 0150005 0150012 0152002
0202022 0202025 0202032 0202035 0206032
0211012 0211015 0211022 0211032 0222042
0226012 0226032 0229013 0229032 0238202
0241202 0243202 0243205 0244202 0244205
0244302 0246003 0246203 0246303 0248002
0248005 0248012 0248202 0248205 0248212
0248302 0248312 0249003 0250002 0250012
0252002 0252012 0302002 0302005 0322002
0326002 0326005 0329002 0348002 0348005
0419002 0422002 0422003 0422005 0422022
0426002 0426005 0503003 0522002 0522005
0522015 0523003 0622002 0719002 0720003
0720013

5 0002042 0002045 0004004 0006042 0009003
0012003 0012013 0012023 0012033 0013004
0015042 0015045 0024004 0027003 0028004
0034015 0034022 0037402 0037405 0038202
0038205 0038302 0038305 0038402 0038405
0038502 0039402 0041402 0043002 0043005
0043202 0043205 0043402 0043405 0044402
0044502 0045402 0048022 0048402 0051003
0066002 0102022 0102042 0104004 0106032
0106035 0106042 0111042 0112003 0112013
0112033 0115032 0124004 0127003 0134002
0138202 0138205 0138302 0138402 0138405
0138502 0139402 0139502 0140001 0140201
0140301 0143402 0143405 0144402 0144502
0145001 0145402 0145501 0145502 0145505
0146403 0146503 0148242 0148245 0148402
0148442 0149203 0150102 0150112 0150202
0150212 0150232 0150302 0150312 0150315
0150402 0150412 0150502 0150505 0151003
0151013 0151113 0152102 0152202 0152205
0152212 0152302 0153203 0153303 0156002
0156102 0156202 0156302 0156402 0156502
0157002 0157003 0157012 0157132 0157202
0157203 0157205 0157212 0157213 0157232
0157302 0157303 0157305 0157313 0157333
0202042 0202045 0206042 0211042 0212003
0212013 0212033 0238402 0238502 0239402
0243402 0243405 0244402 0244405 0244502
0245202 0245302 0245502 0245505 0246403
0248402 0248405 0248412 0248502 0249203
0249213 0249303 0250102 0250202 0250212
0250302 0250312 0251003 0251013 0251103
0251203 0251213 0251303 0251313 0251403
0251413 0251503 0251513 0252202 0252212
0252302 0252312 0253203 0256002 0256005
0256012 0256015 0256102 0306002 0306005
0306012 0306015 0308002 0308005 0309003
0311002 0311005 0315002 0315005 0329003
0329203 0329213 0329503 0331004 0341002
0341003 0341005 0341202 0341205 0348202
0348205 0348405 0349003 0350002 0350005
0356002 0356005 0402002 0402005 0405011
0406002 0406005 0406012 0406025 0406032
0406035 0406042 0406045 0408002 0409003
0415005 0418003 0420003 0423003 0424004
0441002 0441003 0441203 0443005 0443202
0448002 0448005 0448032 0448202 0448212
0448222 0448302 0448305 0449003 0449023
0449203 0449303 0450202 0450222 0450302
0456002 0456005 0502002 0502005 0502012
0502015 0506002 0506005 0506042 0506045
0511002 0511005 0541002 0548002 0548005
0548202 0548205 0548302 0548305 0549003
0549203 0549303 0550002 0550005 0550012
0563202 0563205 0563212 0563242 0563412
0563415 0563442 0565002 0565003 0565005
0565012 0565013 0565015 0565032 0565035
0565112 0565202 0565203 0565205 0565212
0565213 0565215 0565232 0565235 0565302
0565312 0565313 0565315 0565332 0602002
0602005 0602015 0602035 0602042 0602045
0606002 0606005 0606012 0606015 0606032
0606035 0607003 0607013 0608002 0648002
0648202 0648205 0650002 0663202 0663212
0663232 0663235 0663242 0663245 0663402
0663405 0663412 0663415 0663432 0663435
0663442 0663445 0663452 0666242 0666245
0666422 0666442 0666445 0668232 0668442
0675422 0675512 0705031 0705041 0706002
0706005 0706012 0706015 0706022 0706025
0706032 0706035 0706042 0706045 0711002
0711005 0711012 0711015 0711022 0711025
0711032 0711035 0711042 0711045 0712003
0712013 0712033 0712043 0713004 0720043
0763002 0763012 0763022 0763032 0763042
0763045 0763112 0763122 0763142 0763202
0763205 0763212 0763215 0763222 0763225
0763232 0763235 0763242 0763245 0763302
0763312 0763315 0763322 0763332 0763342
0763345 0763402 0763405 0763412 0763415
0763432 0763435 0764003 0764013 0764203
0764213 0764233 0764303 0764313 0765002
0765005 0765012 0765015 0765032 0765035
0765052 0765112 0765202 0765203 0765205
0765212 0765213 0765215 0765232 0765233
0765235 0765302 0765303 0765305 0765312
0765315 0765332 0765335 0766002 0766012
0766015 0766035 0766202 0766205 0766212
0766215 0766231 0766232 0766235 0766302
0766305 0766312 0766315 0766332 0768002
0768015 0768032 0768045 0768202 0768212
0768215 0768225 0768232 0768235 0768242
0768245 0768312 0768315 0769002 0769005
0769012 0769015 0769032 0769035 0769202
0769205 0769212 0769215 0769232 0769235
0769302 0769305 0769312 0769315 0769332
0769335 0770013 0770033 0770203 0770213
0770233 0770303 0770313 0770333 0771002
0771003 0771005 0771012 0771013 0771015
0771022 0771032 0771035 0771042 0771043
0771102 0771105 0771143 0771202 0771203
0771205 0771212 0771213 0771215 0771222
0771223 0771225 0771232 0771233 0771235
0771242 0771243 0771245 0771302 0771303
0771305 0771312 0771313 0771315 0771332
0771333 0771335 0771342 0771343 0771345
0772043 0801001 0801031 0805001 0805041
0806002 0806005 0806012 0806015 0806022
0806025 0806032 0806042 0806045 0820003
0820013 0820043 0829002 0829003 0829005
0829012 0829013 0829302 0829312 0829313
0829315 0856002 0856202 0856205 0856302
0856305 0857002 0857003 0857005 0857202
0857203 0857205 0857212 0857232 0857235
0857302 0857303 0857305 0857312 0857332
0863002 0863015 0863032 0863202 0863205
0863212 0863215 0863232 0863235 0863302
0863312 0863315 0863335 0865002 0865003
0865005 0865012 0865013 0865015 0865032
0865035 0865102 0865202 0865203 0865205
0865212 0865213 0865215 0865232 0865233
0865235 0865302 0865313 0865315 0873212
0873502 0956202 0956215 0956302 1056015
1056202

6 0001001 0001011 0001021 0001031 0001041
0005001 0010002 0014061 0014062 0014065
0015005 0021001 0025001 0031002 0031003
0031004 0031005 0032062 0032065 0033062
0035001 0035011 0035031 0040001 0040101
0040201 0045222 0047202 0047402 0047502
0048212 0048242 0048412 0048422 0048442
0048502 0048512 0061212 0065412 0065422
0071513 0101001 0101031 0105001 0105011
0105031 0110002 0110003 0110005 0113004
0114061 0114062 0114065 0121001 0121011
0121021 0121031 0125001 0125031 0128004
0132062 0133062 0147022 0147202 0147205
0147302 0147402 0147405 0147502 0147505
0148222 0149403 0150345 0151203 0151213
0151303 0151313 0151403 0151413 0151503
0151513 0152402 0152432 0152502 0153403
0153503 0157402 0157403 0157412 0157413
0157502 0157503 0157512 0160001 0160005
0160012 0160211 0160212 0160231 0160232
0160241 0160242 0160412 0160432 0160435
0160442 0161012 0161212 0161222 0161232
0161242 0161312 0165002 0165003 0165012
0165013 0165022 0165023 0165042 0165202
0165203 0165212 0165213 0165215 0165222
0165223 0165232 0165235 0165242 0165243
0165245 0165313 0165322 0165323 0165333
0165342 0165402 0165403 0165412 0165413
0165415 0165422 0165423 0165432 0165435
0165442 0165443 0165445 0165502 0165512
0165513 0165532 0165533 0165542 0171202
0171205 0171212 0171213 0171215 0171222
0171223 0171225 0171232 0171233 0171235
0171242 0171243 0171245 0171312 0171313
0171322 0171402 0171403 0171412 0171413
0171415 0171423 0171425 0171432 0171433
0171435 0171442 0171443 0171445 0171513
0171515 0171523 0171542 0171543 0174005
0174231 0175212 0175242 0175403 0175432
0188202 0188212 0188213 0188302 0188313
0201001 0201021 0205001 0210002 0213004
0214061 0214062 0214065 0221001 0221011
0221031 0225001 0227003 0230002 0230003
0230012 0230013 0232062 0242002 0245402
0245405 0247022 0247202 0247205 0247302
0247402 0247405 0247502 0248022 0248032
0248222 0248232 0248242 0248432 0249403
0250142 0250402 0250412 0250502 0250512
0252402 0252412 0252502 0253403 0256202
0256205 0256212 0256302 0256305 0256402
0256405 0256502 0257002 0257003 0257005
0257013 0257014 0257102 0257132 0257202
0257203 0257212 0257213 0257232 0257302
0257303 0257305 0257332 0257333 0257402
0257403 0257405 0257412 0257413 0257432
0257433 0257502 0257503 0257512 0257532
0260032 0260212 0260232 0260311 0260312
0260412 0260432 0263232 0263242 0263412
0263432 0263442 0263512 0263542 0265002
0265003 0265012 0265013 0265015 0265022
0265032 0265033 0265042 0265045 0265202
0265203 0265205 0265212 0265213 0265215
0265222 0265223 0265225 0265232 0265233
0265235 0265242 0265243 0265245 0265303
0265312 0265313 0265315 0265322 0265323
0265332 0265333 0265342 0265343 0265402
0265403 0265412 0265413 0265415 0265422
0265423 0265425 0265432 0265433 0265442
0265443 0265445 0265502 0265503 0265512
0265513 0265515 0265522 0265532 0265533
0265535 0265543 0265545 0268232 0269002
0269005 0269202 0269205 0269402 0269405
0271002 0271003 0271012 0271202 0271203
0271205 0271212 0271213 0271215 0271232
0271233 0271235 0271402 0271403 0271405
0271412 0271413 0271432 0271433 0271453
0272202 0274032 0274202 0274212 0274213
0274222 0274225 0274232 0274242 0274402
0274403 0274413 0274425 0274432 0274462
0275212 0275222 0275232 0275432 0275442
0288202 0288212 0288213 0288233 0288253
0288312 0288313 0288352 0288402 0288403
0288412 0288413 0288432 0288433 0288502
0288513 0301001 0305001 0306042 0307003
0311012 0311042 0312003 0314061 0314062
0314065 0327003 0327103 0328004 0330002
0330005 0330032 0330202 0330212 0330215
0330232 0330305 0333062 0333063 0333064
0342002 0349203 0350202 0350205 0350302
0350402 0350405 0350502 0351003 0351203
0351303 0351403 0351503 0356202 0356205
0356302 0356305 0356402 0356502 0357002
0357003 0357004 0357005 0357012 0357202
0357203 0357204 0357205 0357212 0357213
0357302 0357303 0357305 0357402 0357403
0357404 0357502 0357503 0357505 0361032
0361212 0361215 0361222 0361225 0361232
0361242 0361245 0361342 0365002 0365012
0365032 0365202 0365212 0365232 0365235
0365512 0365515 0369422 0371012 0371212
0371213 0371232 0371233 0371312 0371332
0371402 0371412 0372012 0372013 0372112
0372113 0372203 0372212 0372213 0372403
0372412 0401001 0405001 0407003 0411002
0411005 0411012 0411015 0411022 0411032
0411035 0411042 0411045 0412003 0412013
0412033 0415002 0427003 0427103 0428004
0430002 0430003 0430005 0430012 0430202
0430203 0430212 0430213 0430302 0430303
0433062 0433065 0448402 0448422 0448502
0448505 0449403 0449503 0450002 0450005
0450012 0450402 0450405 0450412 0450502
0451003 0451013 0451203 0451213 0451223
0451303 0451403 0451503 0452002 0452202
0452402 0453203 0453303 0453403 0453503
0456202 0456205 0456302 0456402 0456405
0456412 0456502 0456505 0457002 0457003
0457004 0457202 0457203 0457205 0457302
0457303 0457402 0457403 0460112 0460212
0460412 0461212 0465002 0465005 0465012
0465013 0465015 0465023 0465032 0465035
0465042 0465045 0465202 0465212 0465213
0465215 0465222 0465232 0465235 0465242
0465243 0465245 0465312 0465313 0465315
0465342 0465402 0465403 0465412 0465413
0465415 0465422 0465423 0465442 0465443
0465445 0465512 0465515 0465522 0465542
0465545 0471002 0471012 0471013 0471023
0471042 0471045 0471202 0471203 0471212
0471213 0471222 0471223 0471232 0471242
0471243 0471302 0471322 0471342 0471402
0471403 0471412 0471413 0471433 0474002
0501041 0502045 0506012 0506015 0506032
0506035 0507003 0509003 0511012 0511015
0511022 0511025 0511032 0511035 0511042
0511045 0512003 0512013 0512043 0513004
0515005 0526002 0526005 0526012 0527003
0527013 0527033 0527243 0527443 0527513
0529002 0529202 0529203 0529233 0529242
0529243 0529302 0529313 0529402 0529403
0529413 0529422 0529443 0529505 0529513
0530202 0530203 0530205 0530212 0530213
0530222 0548402 0548405 0548502 0548505
0549403 0549503 0550202 0550205 0550212
0550302 0550305 0550402 0550405 0550412
0550502 0550505 0551003 0551013 0551203
0551213 0551303 0551313 0551403 0551413
0551503 0551513 0552005 0552202 0552205
0552302 0552305 0552402 0552405 0552502
0552505 0553003 0553203 0553303 0553403
0556002 0556005 0556102 0556202 0556205
0556302 0556305 0556402 0556405 0556502
0556505 0557002 0557003 0557005 0557012
0557013 0557033 0557102 0557202 0557203
0557204 0557205 0557212 0557213 0557215
0557232 0557302 0557303 0557305 0557402
0557403 0557405 0557412 0557413 0557433
0557502 0557503 0557505 0557513 0560202
0560211 0560212 0560215 0560232 0560235
0560312 0560332 0560412 0560415 0560432
0560435 0560512 0560532 0560535 0561212
0561215 0561222 0561242 0561245 0561312
0561342 0561412 0561415 0561422 0561435
0561442 0561445 0561512 0561515 0563312
0565022 0565025 0565042 0565045 0565222
0565223 0565225 0565242 0565243 0565245
0565323 0565342 0565345 0565402 0565403
0565405 0565412 0565413 0565415 0565422
0565423 0565425 0565432 0565433 0565435
0565442 0565443 0565445 0565512 0565513
0565515 0565522 0565525 0565532 0565535
0565542 0565545 0569202 0569402 0569502
0571002 0571003 0571012 0571013 0571032
0571102 0571202 0571203 0571205 0571212
0571213 0571214 0571215 0571232 0571233
0571235 0571303 0571312 0571313 0571315
0571332 0571335 0572212 0572213 0572313
0574412 0575212 0575213 0575242 0575312
0575402 0575413 0601001 0605001 0605021
0605031 0606042 0606045 0611002 0611005
0611012 0611015 0611022 0611025 0611032
0611042 0611045 0612003 0612013 0614061
0614062 0614065 0615022 0615045 0627003
0629002 0629005 0629202 0629203 0629205
0629302 0629305 0629402 0629413 0629502
0630222 0630232 0630233 0630242 0648402
0648405 0649203 0649403 0649503 0650202
0650205 0650302 0650402 0650405 0650502
0651003 0651203 0651213 0651403 0651413
0656002 0656202 0656205 0656212 0656302
0656402 0656405 0656502 0657002 0657003
0657005 0657012 0657013 0657202 0657203
0657204 0657205 0657212 0657213 0657215
0657302 0657303 0657305 0657312 0661232
0661332 0661342 0661345 0664003 0664013
0664203 0664243 0665042 0665202 0665203
0665205 0665212 0665215 0665222 0665232
0665242 0665245 0665302 0665312 0665315
0665342 0665402 0665412 0665413 0665422
0665432 0665442 0665505 0665512 0665532
0667403 0667413 0668003 0669002 0669005
0669202 0669205 0669302 0669305 0669402
0669405 0670243 0670343 0671002 0671012
0671013 0671032 0671202 0671203 0671205
0671212 0671213 0671215 0671222 0671223
0671232 0671233 0671235 0671242 0671243
0671245 0671302 0671312 0671313 0671315
0671322 0671323 0671332 0671333 0671335
0671342 0671343 0671402 0671403 0671405
0671412 0671413 0671415 0671432 0671433
0671435 0672032 0672205 0672212 0672232
0672233 0672235 0672242 0672243 0672335
0672342 0672343 0672402 0672412 0672413
0672432 0675212 0675213 0675215 0675315
0675333 0688202 0688203 0688204 0688205
0688212 0688215 0688233 0701001 0701041
0702002 0702005 0702012 0702015 0702022
0702032 0702035 0702042 0702045 0705011
0707003 0707013 0707023 0707033 0726002
0727003 0729002 0729003 0729012 0729013
0729015 0729042 0729202 0729203 0729212
0729213 0729233 0729302 0729402 0729403
0729412 0729413 0729433 0729502 0729503
0730003 0730202 0730212 0756002 0756005
0756012 0756112 0756202 0756205 0756212
0756302 0756305 0756402 0756405 0756412
0756502 0756503 0756505 0757002 0757003
0757005 0757012 0757015 0757032 0757033
0757202 0757203 0757205 0757212 0757213
0757215 0757232 0757235 0757302 0757303
0757305 0757312 0757313 0757315 0757335
0761012 0761015 0761022 0761025 0761032
0761035 0761042 0761045 0761052 0761112
0761132 0761142 0761202 0761212 0761215
0761222 0761225 0761232 0761235 0761242
0761245 0761312 0761315 0761322 0761332
0761335 0761342 0761345 0761402 0761412
0761415 0761432 0761435 0761452 0763422
0763425 0763442 0763445 0763502 0763512
0763515 0763522 0763525 0763532 0763535
0763542 0763545 0764023 0764223 0764243
0764343 0765022 0765025 0765042 0765045
0765055 0765122 0765222 0765223 0765225
0765242 0765243 0765245 0765252 0765255
0765322 0765323 0765342 0765343 0765345
0765402 0765405 0765412 0765413 0765415
0765422 0765423 0765425 0765432 0765433
0765435 0765442 0765443 0765445 0765502
0765503 0765505 0765512 0765513 0765515
0765532 0765533 0765535 0766042 0766045
0766221 0766222 0766225 0766241 0766242
0766245 0766255 0766342 0767203 0767333
0768402 0768405 0768412 0768415 0768425
0768432 0768442 0768445 0768515 0768532
0769022 0769025 0769042 0769045 0769222
0769225 0769242 0769245 0769322 0769325
0769342 0769345 0770023 0770043 0770053
0770223 0770224 0770243 0770343 0788202
0788203 0788204 0788212 0788213 0788214
0788215 0788232 0788235 0788303 0788332
0801021 0802002 0802005 0802012 0802015
0802022 0802025 0802032 0802035 0802042
0802045 0811002 0811005 0811012 0811015
0811022 0811032 0811035 0811042 0811045
0812003 0812013 0812033 0829202 0829203
0829212 0829213 0829402 0829403 0829513
0856212 0861012 0861042 0861122 0861202
0861212 0861215 0861222 0861225 0861232
0861235 0861242 0861245 0861312 0861332
0861335 0861342 0862205 0862212 0862232
0862332 0863042 0863222 0863225 0863242
0863245 0863325 0863342 0864003 0864013
0864203 0864213 0864233 0864303 0865042
0865222 0865242 0865243 0865245 0866005
0866202 0866205 0866211 0866212 0866215
0866231 0866232 0866235 0866312 0866315
0866331 0866332 0866335 0868205 0868212
0868215 0868222 0868225 0868242 0868245
0868315 0868342 0868345 0868415 0868422
0868425 0868435 0868442 0868445 0868512
0868515 0868522 0868525 0868542 0869002
0869005 0869012 0869015 0869022 0869032
0869122 0869202 0869205 0869212 0869215
0869222 0869225 0869232 0869235 0869242
0869245 0869302 0869312 0869315 0869322
0869325 0869332 0869335 0869342 0869345
0871012 0871202 0871203 0871205 0871212
0871213 0871215 0871232 0871233 0871235
0871312 0871313 0871315 0871332 0871333
0902002 0902005 0902012 0902015 0902042
0903003 0905001 0905041 0906002 0906005
0906012 0906015 0906022 0906025 0906032
0906035 0906042 0906045 0907013 0912003
0912013 0915002 0915005 0922002 0929002
0929003 0929005 0929012 0929032 0929202
0929203 0929205 0929232 0929302 0929303
0929312 0929402 0956402 0957002 0957003
0957005 0957202 0957203 0957205 0957212
0957215 0957232 0957235 0957302 0957402
0957403 0957412 0957432 0965012 0965015
0965032 0965042 0965145 0965202 0965203
0965205 0965212 0965213 0965215 0965232
0965235 0965242 0965245 0965302 0965312
0965315 0965322 0965342 0966202 0966205
0966212 0966215 0966232 0966235 0966311
0966312 0966315 0966332 0966335 0968002
0968032 0968212 0968215 0968232 0968312
0968315 0973202 0973203 0973212 0973213
0973302 0973313 0973412 0973435 0973513
1002002 1002015 1003013 1005001 1005011
1006002 1006005 1006012 1006015 1006022
1006035 1006042 1006045 1012003 1012013
1012033 1029002 1029003 1029005 1029012
1029032 1029103 1029202 1029203 1029212
1029302 1029303 1057002 1057003 1057005
1057012 1057202 1057203 1057205 1057212
1057232 1057305 1057402 1057403 1057405
1057412 1057505 1065002 1065005 1065012
1065015 1065022 1065042 1065045 1065145
1065202 1065212 1065213 1065215 1065222
1065232 1065242 1065243 1065245 1065305
1065312 1065315 1065325 1065342 1065345
1066011 1066015 1066111 1066201 1066202
1066205 1066211 1066212 1066215 1066231
1066232 1066235 1066302 1066305 1066311
1066312 1066315 1066331 1066332 1066335
1068015 1068035 1068205 1068212 1068215
1068232 1068235 1073032 1073042 1073212
1073213 1073232 1073233 1073235 1073242
1073243 1073302 1073303 1073312 1073313
1073332 1073333 1073342 1073412 1073413
1073432 1073433 1073442 1073512 1073513
1073532 1073535

7 0005041 0030001 0030002 0030003 0030005
0030032 0030035 0030062 0030202 0030205
0030302 0030402 0059001 0059011 0059101
0074202 0094002 0094003 0094004 0095001
0095002 0095003 0095005 0101021 0105021
0105041 0130002 0130003 0130005 0130013
0130015 0130202 0130203 0130205 0130212
0130213 0130215 0130222 0130232 0130242
0130255 0130262 0130263 0130302 0130402
0130403 0130405 0130413 0130422 0130435
0130442 0130462 0130502 0130503 0130513
0159001 0159011 0159021 0159031 0159041
0159101 0159201 0159211 0159221 0159301
0159311 0159401 0159411 0159501 0161412
0161432 0161442 0174031 0174212 0174221
0174222 0174232 0174242 0174402 0174422
0174431 0174432 0174441 0174442 0174502
0174541 0185002 0185005 0185015 0185025
0185052 0185212 0185215 0185255 0187202
0187203 0187212 0187213 0187222 0187232
0187322 0187343 0187402 0187403 0187412
0187413 0187422 0187432 0187443 0187502
0187533 0188402 0188422 0188423 0188442
0205011 0205021 0205031 0205041 0210202
0210302 0210402 0230032 0230202 0230203
0230212 0230213 0230215 0230222 0230225
0230232 0230242 0230243 0230302 0230312
0230315 0230402 0230403 0230412 0230425
0230432 0230441 0230442 0230453 0258672
0258673 0258772 0258773 0259001 0259101
0259201 0259211 0259401 0259411 0259501
0260042 0260242 0260245 0260442 0260542
0261002 0261012 0261015 0261042 0261045
0261212 0261222 0261232 0261242 0261245
0261312 0261332 0261335 0261342 0261412
0261415 0261422 0261432 0261442 0261445
0261512 0261522 0261532 0261542 0269302
0269305 0269442 0269502 0269505 0269532
0271022 0271042 0271222 0271223 0271242
0271243 0271245 0271303 0271312 0271313
0271315 0271322 0271332 0271342 0271422
0271423 0271442 0271443 0271445 0271502
0271503 0271512 0271513 0271515 0271522
0271525 0271532 0271542 0271543 0274332
0274412 0274441 0274442 0274532 0287042
0287202 0287203 0287212 0287213 0287215
0287222 0287223 0287225 0287232 0287233
0287235 0287242 0287243 0287245 0287302
0287312 0287332 0287335 0287342 0287345
0287403 0287412 0287413 0287422 0287423
0287432 0287433 0287442 0287443 0287445
0287523 0287532 0287542 0287543 0287545
0287553 0288242 0288422 0288423 0288442
0288445 0288453 0288522 0288523 0289202
0289205 0289212 0289232 0289233 0289412
0295002 0313004 0330003 0330004 0330201
0330233 0330242 0330245 0330301 0330401
0330402 0330432 0330442 0330445 0330502
0358672 0358673 0358772 0358773 0359001
0359201 0359301 0359401 0359501 0361422
0361432 0361435 0361442 0361445 0361532
0361535 0361542 0365042 0365242 0365245
0365322 0365342 0365343 0365345 0365412
0365432 0365442 0365445 0371042 0371223
0371242 0371243 0371342 0371343 0371442
0371502 0371512 0371532 0371545 0372022
0372043 0372122 0372222 0372223 0372242
0372243 0372322 0372422 0372443 0372503
0372522 0389002 0389012 0389032 0389202
0389212 0389232 0389402 0389412 0389432
0389502 0389512 0391223 0391233 0413004
0430402 0430403 0430412 0430413 0430443
0430502 0457502 0457503 0459001 0459201
0461412 0471422 0471423 0471442 0471443
0471445 0471512 0471522 0485002 0485012
0485202 0485212 0485222 0485312 0485402
0485412 0487243 0488202 0488203 0488205
0488212 0488213 0488222 0488243 0488302
0488303 0488313 0488322 0488342 0488402
0488403 0488405 0488412 0488413 0488422
0488425 0488502 0488503 0488505 0488522
0488523 0489002 0489012 0489112 0489202
0489212 0489215 0489412 0489513 0491203
0491213 0491403 0491413 0501001 0501011
0501031 0505001 0505011 0505031 0505041
0530223 0530242 0530243 0530401 0530402
0530403 0530405 0530412 0530413 0530415
0530423 0530432 0530442 0530443 0560222
0560241 0560242 0560245 0560441 0560442
0560445 0560522 0560541 0560542 0560545
0561542 0564413 0566212 0566241 0566402
0566412 0566432 0569212 0569232 0569242
0569342 0569412 0569442 0569512 0569542
0570233 0570243 0570403 0570443 0571022
0571023 0571042 0571043 0571222 0571242
0571243 0571245 0571322 0571323 0571342
0571343 0571345 0571402 0571403 0571405
0571412 0571413 0571415 0571422 0571423
0571425 0571432 0571433 0571435 0571442
0571443 0571445 0571502 0571503 0571512
0571513 0571522 0571532 0571533 0571535
0571542 0571543 0571545 0572412 0572413
0572513 0574443 0585002 0585012 0585015
0585022 0585112 0585202 0585212 0585222
0585422 0587012 0587013 0587043 0587045
0587203 0587213 0587215 0587223 0587233
0587242 0587243 0587312 0587313 0587412
0587413 0587432 0587442 0587443 0587445
0587503 0587512 0587513 0587542 0588003
0588202 0588203 0588205 0588212 0588213
0588302 0588305 0588402 0588403 0588405
0588413 0588423 0589002 0589012 0589015
0589202 0589205 0589212 0589215 0589302
0589312 0589315 0613004 0615002 0615005
0615032 0615035 0630032 0630202 0630302
0630402 0630432 0630442 0630445 0633062
0656412 0656512 0656515 0657402 0657403
0657404 0657405 0657412 0657413 0657415
0657433 0657502 0657503 0657505 0657512
0657513 0657515 0657533 0660242 0660442
0660445 0661432 0661442 0661532 0661542
0663312 0663335 0663345 0663502 0663512
0663515 0663532 0663535 0663545 0664403
0664413 0664433 0664443 0664513 0665542
0666035 0666202 0666205 0666212 0666215
0666231 0666232 0666235 0666241 0666312
0666342 0666402 0666412 0666415 0666431
0666432 0666435 0666441 0666502 0666505
0666512 0666515 0666532 0666535 0666542
0667433 0667443 0668512 0668515 0668542
0669012 0669015 0669032 0669035 0669212
0669215 0669222 0669225 0669232 0669235
0669242 0669245 0669312 0669315 0669322
0669332 0669335 0669342 0669412 0669415
0669422 0669425 0669432 0669435 0669442
0669445 0669502 0669505 0669512 0669515
0669522 0669532 0669535 0669542 0669545
0670203 0670213 0670233 0670303 0670313
0670333 0670403 0670413 0670414 0670423
0670433 0670434 0670443 0670503 0670513
0670533 0670543 0671423 0671425 0671442
0671443 0671445 0671502 0671503 0671505
0671512 0671513 0671515 0671523 0671532
0671533 0671535 0671542 0671543 0672422
0672423 0672442 0672443 0672444 0672445
0672522 0672532 0672533 0672542 0672543
0675402 0675412 0675413 0675415 0675432
0675443 0675505 0675533 0675535 0675542
0675543 0675545 0685012 0685212 0687012
0687203 0687212 0687213 0687223 0687232
0687233 0687242 0687243 0687245 0687315
0687332 0687333 0687342 0687343 0688243
0688402 0688403 0688404 0688412 0688413
0688415 0688432 0688433 0688434 0688503
0688533 0688542 0688543 0689012 0689022
0689032 0689035 0689042 0689202 0689212
0689215 0689222 0689232 0689242 0689302
0689312 0689332 0689343 0689402 0689412
0689413 0689432 0703003 0703013 0703033
0703043 0714061 0714062 0714065 0730412
0732062 0733062 0733065 0757402 0757403
0757405 0757412 0757413 0757415 0757432
0757433 0757435 0757502 0757503 0757505
0757512 0757513 0757515 0757533 0760042
0760202 0760211 0760212 0760215 0760225
0760231 0760232 0760235 0760241 0760242
0760245 0760311 0760332 0760335 0760341
0760342 0760345 0760411 0760412 0760415
0760421 0760422 0760425 0760431 0760432
0760435 0760441 0760442 0760445 0760531
0760532 0760535 0760541 0760542 0760545
0761422 0761425 0761442 0761445 0761512
0761532 0761535 0761542 0761545 0762442
0763505 0764403 0764413 0764423 0764433
0764443 0764513 0764523 0764543 0765522
0765523 0765542 0765543 0765545 0766402
0766405 0766411 0766412 0766415 0766421
0766422 0766425 0766431 0766432 0766435
0766441 0766442 0766445 0766451 0766502
0766505 0766511 0766512 0766515 0766532
0766535 0766542 0766545 0766555 0767243
0767403 0767413 0767423 0767433 0767443
0767453 0767513 0769402 0769405 0769412
0769415 0769422 0769425 0769432 0769435
0769442 0769445 0769502 0769505 0769512
0769515 0769522 0769525 0769532 0769535
0769542 0769545 0770403 0770413 0770423
0770433 0770443 0770453 0770503 0770513
0770523 0770533 0770534 0770543 0771402
0771403 0771405 0771412 0771413 0771415
0771422 0771423 0771425 0771432 0771433
0771435 0771442 0771443 0771445 0771455
0771502 0771503 0771512 0771513 0771515
0771522 0771532 0771533 0771535 0771542
0771543 0771545 0772003 0772012 0772013
0772032 0772202 0772203 0772205 0772212
0772213 0772215 0772222 0772223 0772232
0772233 0772235 0772242 0772243 0772245
0772303 0772312 0772313 0772315 0772322
0772323 0772332 0772333 0772342 0772343
0772345 0772402 0772403 0772412 0772413
0772415 0772422 0772423 0772432 0772433
0772435 0772442 0772443 0772445 0772502
0772512 0772515 0772522 0772523 0772532
0772533 0772535 0772542 0772543 0772545
0775202 0775212 0775215 0775225 0775232
0775233 0775242 0775243 0775302 0775303
0775342 0775403 0775412 0775415 0775432
0775433 0775443 0775445 0775503 0775505
0775513 0775543 0785002 0785012 0785212
0785312 0785402 0785412 0787012 0787013
0787022 0787023 0787032 0787033 0787043
0787112 0787145 0787212 0787213 0787222
0787223 0787225 0787232 0787233 0787235
0787242 0787243 0787245 0787312 0787313
0787322 0787323 0787333 0787343 0787345
0787412 0787413 0787415 0787422 0787423
0787425 0787432 0787433 0787435 0787442
0787443 0787445 0787512 0787513 0787522
0787532 0787533 0787542 0787543 0788223
0788242 0788243 0788323 0788402 0788403
0788412 0788422 0788434 0788442 0788443
0788502 0788503 0788522 0788542 0788543
0789002 0789012 0789015 0789022 0789032
0789042 0789045 0789103 0789122 0789132
0789202 0789205 0789212 0789215 0789222
0789232 0789235 0789242 0789245 0789302
0789312 0789315 0789332 0789335 0789342
0789345 0791013 0791023 0791034 0803003
0803013 0803033 0803043 0814061 0814062
0814065 0856402 0856405 0856412 0856415
0856505 0856515 0857402 0857403 0857405
0857412 0857415 0857432 0857435 0857502
0857503 0857505 0857512 0857535 0860002
0860211 0860212 0860231 0860232 0860235
0860241 0860242 0860245 0860311 0860312
0860341 0860342 0860345 0860411 0860412
0860415 0860421 0860422 0860425 0860431
0860432 0860435 0860441 0860442 0860445
0860505 0860511 0860512 0860515 0860531
0860532 0860535 0860541 0860542 0860545
0861412 0861415 0861422 0861425 0861432
0861435 0861442 0861445 0861512 0861515
0861522 0861525 0861532 0861535 0861542
0861545 0862405 0862442 0863402 0863405
0863412 0863415 0863422 0863425 0863432
0863435 0863442 0863445 0863452 0863502
0863512 0863515 0863525 0863532 0863535
0863542 0863545 0864223 0864243 0864253
0864403 0864413 0864423 0864433 0864443
0864503 0864513 0864533 0864543 0865402
0865403 0865405 0865412 0865413 0865415
0865422 0865423 0865425 0865432 0865433
0865435 0865442 0865443 0865445 0865505
0865512 0865513 0865515 0865522 0865532
0865533 0865535 0865542 0865543 0865545
0866022 0866222 0866225 0866241 0866242
0866245 0866325 0866341 0866342 0866345
0866401 0866402 0866405 0866411 0866412
0866415 0866421 0866422 0866425 0866431
0866432 0866435 0866441 0866442 0866445
0866505 0866511 0866512 0866515 0866522
0866531 0866532 0866535 0866541 0866542
0866545 0867213 0867223 0867243 0867333
0867403 0867413 0867433 0867533 0869402
0869405 0869412 0869415 0869422 0869425
0869432 0869435 0869442 0869445 0869452
0869502 0869505 0869512 0869515 0869522
0869525 0869532 0869535 0869542 0869545
0870043 0870223 0870243 0870323 0870403
0870413 0870433 0870503 0870513 0870533
0871042 0871043 0871045 0871122 0871145
0871222 0871223 0871225 0871242 0871243
0871245 0871342 0871402 0871403 0871405
0871412 0871413 0871415 0871422 0871423
0871425 0871432 0871433 0871435 0871442
0871443 0871445 0871503 0871512 0871522
0871532 0871535 0871542 0871543 0871545
0872012 0872103 0872202 0872203 0872212
0872213 0872215 0872232 0872233 0872235
0872302 0872303 0872312 0872313 0872332
0872333 0872402 0872403 0872405 0872412
0872413 0872415 0872432 0872433 0872512
0872513 0872515 0872532 0872535 0875032
0875212 0875213 0875223 0875232 0875233
0875235 0875242 0875243 0875245 0875312
0875313 0875332 0875333 0875403 0875412
0875413 0875432 0875433 0875435 0875442
0875443 0875445 0875512 0875513 0875542
0885212 0887012 0887013 0887033 0887042
0887043 0887113 0887143 0887202 0887212
0887213 0887215 0887222 0887223 0887232
0887233 0887235 0887242 0887243 0887245
0887312 0887313 0887323 0887332 0887333
0887342 0887343 0888203 0888213 0888223
0888232 0888233 0888243 0888312 0888313
0888402 0888403 0888413 0888423 0888432
0888442 0888443 0889002 0889005 0889012
0889015 0889202 0889205 0889212 0889215
0889302 0889312 0889315 0891213 0894404
0911002 0911005 0911012 0911015 0911022
0911032 0911035 0911042 0914061 0914062
0914065 0960211 0960212 0960215 0960231
0960241 0960242 0960245 0960311 0960331
0960342 0960345 0960411 0960412 0960422
0960425 0960431 0960432 0960435 0960441
0960442 0960445 0960511 0960515 0960531
0961012 0961212 0961215 0961222 0961225
0961232 0961235 0961242 0961245 0961332
0961342 0961345 0961412 0961415 0961422
0961425 0961432 0961435 0961442 0961445
0961512 0961515 0961522 0961535 0961542
0961545 0962212 0962232 0962532 0963012
0963015 0963022 0963112 0963202 0963205
0963212 0963215 0963222 0963232 0963235
0963242 0963245 0963302 0963312 0963315
0963322 0963332 0963342 0963345 0963402
0963405 0963412 0963415 0963422 0963425
0963432 0963435 0963442 0963445 0963502
0963512 0963515 0963522 0963532 0963535
0963542 0963545 0964203 0964213 0964303
0964313 0964403 0964413 0964503 0964513
0964533 0964543 0964553 0965402 0965405
0965412 0965413 0965415 0965422 0965425
0965432 0965435 0965442 0965443 0965445
0965512 0965515 0965532 0965535 0965542
0965545 0966045 0966225 0966241 0966242
0966245 0966342 0966345 0966402 0966411
0966412 0966415 0966421 0966422 0966425
0966431 0966432 0966435 0966441 0966442
0966445 0966511 0966512 0966515 0966525
0966531 0966532 0966535 0966541 0966542
0966545 0967203 0967233 0967243 0967313
0967333 0967343 0967413 0967433 0967513
0967533 0968222 0968225 0968242 0968245
0968342 0968405 0968412 0968415 0968422
0968425 0968432 0968442 0968502 0968515
0968522 0968545 0969002 0969012 0969032
0969045 0969202 0969212 0969215 0969222
0969225 0969232 0969235 0969242 0969245
0969302 0969312 0969315 0969322 0969325
0969332 0969335 0969342 0969345 0969402
0969412 0969415 0969422 0969432 0969435
0969442 0969445 0969455 0969502 0969512
0969515 0969532 0969535 0970003 0970033
0970203 0970213 0970233 0970313 0970333
0970403 0970413 0970433 0970503 0970513
0970533 0971003 0971005 0971012 0971013
0971015 0971032 0971035 0971202 0971212
0971213 0971215 0971222 0971225 0971232
0971233 0971235 0971242 0971245 0971252
0971312 0971315 0971332 0971335 0971342
0971412 0971413 0971415 0971422 0971425
0971432 0971433 0971435 0971442 0971445
0971452 0971505 0971512 0971515 0971522
0971532 0971533 0971535 0971542 0971543
0972302 0972312 0972313 0972332 0972502
0972512 0972513 0972515 0987012 0987013
0987015 0987033 0987043 0987113 0987212
0987213 0987215 0987222 0987232 0987233
0987242 0987243 0987245 0987312 0987313
0987315 0987342 0987343 0989002 0989012
0989045 0989202 0989205 0989212 0989215
0989225 0989232 0989245 0989305 0989402
0989412 0989415 0989425 0989442 0989445
0989542 0989545 1011002 1011005 1011012
1011015 1011022 1011025 1011032 1011035
1011042 1011045 1014061 1014062 1014065
1060041 1060211 1060212 1060215 1060221
1060222 1060231 1060241 1060242 1060245
1060341 1060345 1060411 1060412 1060415
1060425 1060431 1060432 1060435 1060441
1060442 1060445 1060451 1060511 1060521
1060531 1060535 1060541 1060545 1061002
1061005 1061212 1061215 1061222 1061225
1061232 1061235 1061242 1061245 1061332
1061335 1061342 1061345 1061412 1061415
1061422 1061425 1061432 1061435 1061442
1061445 1061522 1061532 1061535 1061542
1061545 1062212 1062215 1062232 1062242
1062312 1062442 1063002 1063005 1063012
1063015 1063022 1063102 1063202 1063205
1063212 1063215 1063222 1063225 1063232
1063235 1063242 1063245 1063302 1063312
1063315 1063332 1063335 1063342 1063345
1063402 1063405 1063412 1063415 1063422
1063425 1063432 1063435 1063442 1063445
1063452 1063502 1063505 1063512 1063515
1063522 1063532 1063535 1063542 1063545
1064013 1064203 1064213 1064233 1064303
1064313 1064333 1064403 1064413 1064433
1064513 1064533 1065402 1065403 1065405
1065412 1065413 1065415 1065422 1065432
1065435 1065442 1065443 1065445 1065505
1065512 1065513 1065515 1065532 1065535
1065543 1065545 1066041 1066042 1066121
1066221 1066222 1066225 1066241 1066242
1066245 1066321 1066322 1066341 1066342
1066345 1066401 1066402 1066405 1066411
1066412 1066415 1066422 1066425 1066431
1066432 1066435 1066441 1066442 1066445
1066452 1066501 1066505 1066511 1066512
1066515 1066521 1066525 1066531 1066532
1066535 1066541 1066542 1066545 1067213
1067223 1067413 1067433 1067533 1068025
1068042 1068045 1068222 1068225 1068242
1068245 1068335 1068342 1068345 1068405
1068412 1068415 1068422 1068425 1068435
1068442 1068445 1068512 1068535 1068542
1068545 1069002 1069005 1069012 1069015
1069032 1069035 1069042 1069202 1069205
1069212 1069215 1069222 1069225 1069232
1069235 1069242 1069245 1069302 1069312
1069315 1069322 1069332 1069335 1069342
1069345 1069402 1069405 1069412 1069415
1069422 1069425 1069432 1069435 1069442
1069445 1069502 1069503 1069505 1069512
1069515 1069532 1069535 1070003 1070013
1070203 1070213 1070233 1070313 1070333
1070403 1070413 1070433 1070503 1070513
1070533 1071015 1071022 1071032 1071042
1071043 1071045 1071202 1071205 1071212
1071213 1071215 1071232 1071233 1071235
1071242 1071245 1071312 1071345 1071402
1071405 1071412 1071413 1071415 1071422
1071425 1071432 1071433 1071442 1071445
1071512 1071532 1071535 1071542 1071545
1072302 1072312 1072313 1072332 1072333
1072502 1072512 1072513 1072515 1072532
1087003 1087012 1087013 1087015 1087023
1087032 1087043 1087202 1087203 1087205
1087212 1087213 1087215 1087222 1087223
1087232 1087235 1087242 1087243 1087245
1087312 1087313 1087342 1087343 1087345
1089002 1089005 1089012 1089015

8 0096002 0096003 0096005 0098004 0130672
0130673 0130675 0154672 0154673 0154675
0154772 0154773 0154872 0154873 0154972
0158672 0158673 0158773 0158983 0174262
0174672 0177262 0177362 0177462 0177562
0179262 0179462 0179562 0190262 0190462
0190465 0190562 0194002 0194003 0194004
0194005 0195001 0195002 0198003 0230462
0230682 0230782 0230872 0230882 0254672
0254673 0254675 0254772 0254872 0254873
0254972 0255672 0258683 0258872 0258873
0274672 0274682 0274683 0274685 0274781
0274881 0274882 0276365 0276565 0277062
0277262 0277265 0277362 0277462 0277465
0277562 0278262 0278462 0278562 0279062
0279261 0279262 0279265 0279362 0279365
0279462 0279465 0279562 0285002 0285012
0285202 0285212 0285215 0285225 0285232
0285242 0285412 0285432 0285435 0285442
0289222 0289242 0289245 0289312 0289442
0289445 0289512 0289532 0290261 0290262
0290265 0290362 0290461 0290462 0290562
0294002 0294003 0330062 0330261 0330262
0330462 0330465 0354672 0354772 0354775
0358872 0377062 0377262 0377265 0377362
0377365 0377462 0377465 0377562 0377565
0379062 0379065 0379261 0379262 0379265
0379462 0379562 0389022 0389042 0389222
0389242 0389262 0389422 0389442 0389532
0390462 0394002 0394003 0394004 0394005
0394023 0396002 0396003 0396004 0414061
0414062 0414065 0430065 0430265 0454672
0454673 0454675 0454772 0454773 0455672
0455675 0455772 0458672 0458673 0458772
0458773 0474202 0474203 0474402 0474403
0477262 0478365 0479061 0479062 0479065
0479261 0479262 0479265 0479361 0479365
0479462 0479465 0479561 0479562 0479565
0485242 0490462 0490562 0494002 0494003
0494004 0494005 0510015 0510062 0514061
0514062 0514065 0530262 0530263 0530462
0530463 0554672 0554673 0554675 0555672
0558672 0558673 0558675 0558772 0558773
0558775 0574462 0574673 0574682 0574785
0574872 0574882 0574885 0574892 0576261
0576262 0576265 0576461 0576462 0576465
0576562 0577062 0577262 0577265 0577362
0577462 0577562 0578062 0578262 0578362
0578363 0578462 0578463 0578465 0578562
0578563 0578565 0579062 0579261 0579262
0579265 0579361 0579362 0579365 0579461
0579462 0579465 0579562 0579565 0585412
0585415 0585512 0588502 0588503 0588513
0589022 0589025 0589042 0589222 0589225
0589242 0589262 0589322 0589325 0589332
0589345 0589402 0589405 0589412 0589415
0589422 0589432 0589442 0589502 0589512
0589515 0589522 0589532 0589542 0590062
0590262 0590362 0590462 0590465 0590562
0590565 0594002 0594003 0594004 0594005
0594015 0594102 0630062 0630262 0630462
0630463 0630465 0654672 0654673 0658672
0658673 0658675 0670253 0677262 0677265
0677362 0677365 0677462 0677465 0677562
0677565 0678262 0678263 0678265 0678362
0678363 0678365 0678462 0678463 0678465
0678562 0678563 0678565 0679062 0679262
0679265 0679362 0679365 0679461 0679462
0679465 0679562 0679565 0687403 0687412
0687413 0687415 0687422 0687423 0687432
0687433 0687442 0687443 0687445 0687505
0687532 0687533 0687534 0687542 0687543
0688442 0688443 0688445 0689422 0689442
0689512 0689532 0689542 0690065 0690262
0690265 0690362 0690462 0690465 0690562
0690565 0694002 0694003 0694005 0730262
0758672 0758673 0758675 0776061 0776062
0776065 0776261 0776262 0776265 0776361
0776362 0776365 0776461 0776462 0776465
0776561 0776562 0776565 0777062 0777065
0777262 0777265 0777362 0777462 0777465
0777562 0777565 0778062 0778063 0778065
0778262 0778263 0778265 0778362 0778363
0778365 0778462 0778463 0778465 0778562
0778563 0778565 0779061 0779062 0779065
0779261 0779262 0779265 0779362 0779365
0779461 0779462 0779465 0779562 0779565
0785512 0789402 0789403 0789405 0789412
0789415 0789422 0789432 0789435 0789442
0789445 0789462 0789505 0789512 0789515
0789532 0789545 0790062 0790065 0790202
0790261 0790262 0790265 0790362 0790462
0790465 0790562 0790565 0794002 0794003
0794004 0794005 0794012 0794035 0794043
0794202 0794205 0794302 0794312 0794402
0795001 0795002 0795203 0833062 0833065
0858672 0858673 0867423 0867443 0867523
0867543 0870003 0870013 0870113 0870203
0870213 0870233 0870303 0870313 0870333
0870343 0870423 0870443 0870444 0870523
0870543 0872223 0872225 0872242 0872243
0872245 0872342 0872422 0872423 0872442
0872443 0872523 0872542 0872543 0876065
0876261 0876262 0876265 0876361 0876362
0876365 0876461 0876462 0876465 0876561
0876562 0876565 0877165 0877262 0877265
0877362 0877462 0877465 0877562 0877565
0878065 0878262 0878263 0878264 0878265
0878362 0878363 0878365 0878462 0878463
0878465 0878562 0878563 0878565 0879261
0879262 0879265 0879361 0879362 0879365
0879461 0879462 0879465 0879561 0879562
0879565 0887402 0887412 0887413 0887422
0887423 0887432 0887433 0887435 0887442
0887443 0887445 0887512 0887513 0887523
0887532 0887533 0887542 0887543 0887545
0888503 0888513 0888542 0888543 0888545
0889022 0889042 0889222 0889225 0889242
0889245 0889265 0889322 0889342 0889345
0889402 0889405 0889412 0889415 0889422
0889425 0889442 0889445 0889465 0889502
0889512 0889515 0889525 0889542 0889545
0890065 0890262 0890265 0890362 0890365
0890462 0890465 0890562 0890565 0891413
0894002 0894003 0894005 0894062 0894202
0894212 0894213 0894232 0894412 0895002
0895003 0895005 0960541 0960542 0960545
0964223 0964233 0964243 0964423 0964433
0964443 0967423 0967443 0967543 0969522
0969525 0969542 0969545 0970223 0970243
0970323 0970343 0970423 0970443 0970444
0970523 0970543 0972223 0972224 0972225
0972242 0972243 0972245 0972322 0972323
0972343 0972422 0972423 0972442 0972443
0972444 0972542 0972545 0975002 0975233
0975242 0975243 0975412 0975413 0975432
0975433 0975442 0975512 0975532 0975542
0975543 0977062 0979062 0985015 0985215
0985415 0987412 0987413 0987415 0987422
0987423 0987432 0987433 0987435 0987442
0987443 0987445 0987512 0987513 0987523
0987532 0987542 0987543 0988212 0988213
0988233 0988403 0988413 0988433 0988442
0988443 0988543 0990062 0990162 0990261
0990262 0990265 0990362 0990461 0990462
0990465 0990562 0990565 1033062 1033065
1064223 1064243 1064423 1064443 1067423
1067443 1067523 1067543 1069522 1069525
1069542 1069545 1070243 1070343 1070423
1070424 1070443 1070523 1070543 1072042
1072043 1072045 1072222 1072223 1072242
1072243 1072245 1072322 1072342 1072343
1072345 1072422 1072423 1072442 1072443
1072445 1072522 1072525 1072542 1072543
1072545 1075143 1075232 1075242 1075243
1075413 1075442 1075443 1075445 1075542
1079062 1079065 1085002 1085005 1085012
1085015 1085022 1085105 1085202 1085205
1085212 1085215 1085242 1085315 1085402
1087405 1087412 1087413 1087415 1087422
1087423 1087432 1087433 1087435 1087442
1087443 1087445 1087512 1087513 1087515
1087522 1087532 1087533 1088222 1088412
1088422 1088432 1089022 1089025 1089032
1089035 1089042 1089045 1089055 1089062
1089065 1089105 1089115 1089122 1089125
1089132 1089135 1089145 1089202 1089205
1089212 1089215 1089222 1089225 1089232
1089235 1089242 1089245 1089252 1089255
1089315 1089332 1089335 1089342 1089345
1089402 1089412 1089415 1089422 1089425
1089435 1089442 1089445 1089515 1089532
1089535 1089545 1090062 1090065 1094335
1094512

9 0100891 0100892 0100893 0100991 0100992
0180682 0180782 0180882 0181682 0181772
0181882 0181982 0182782 0183672 0183673
0183682 0183683 0183685 0183772 0183782
0183872 0183882 0192672 0192682 0192683
0192685 0192772 0192882 0197061 0197062
0197063 0197262 0197462 0197562 0197781
0197881 0197892 0199671 0200892 0200893
0200895 0200992 0280681 0280682 0280781
0280782 0280872 0280881 0280882 0281672
0281675 0281682 0281683 0281685 0281782
0281783 0281785 0281872 0281875 0281882
0281883 0281885 0281982 0282672 0282682
0282683 0282772 0282782 0282872 0282882
0283672 0283673 0283675 0283682 0283683
0283685 0283772 0283773 0283775 0283782
0283783 0283785 0283872 0283873 0283875
0283882 0283883 0283982 0284672 0284685
0292672 0292682 0292683 0292685 0292772
0292782 0292783 0292872 0292882 0292885
0292982 0292983 0297061 0297062 0297065
0297262 0297265 0297461 0297462 0297465
0297562 0297692 0297882 0298203 0300891
0300892 0300893 0300992 0330682 0330683
0381682 0381685 0381782 0381785 0381882
0381885 0383672 0383673 0383682 0383685
0383775 0383782 0383785 0383882 0384675
0384685 0384782 0384872 0384982 0389122
0397262 0397265 0397461 0397462 0397465
0397562 0397681 0397685 0397781 0397783
0397881 0397883 0397981 0397983 0398003
0398004 0398023 0399671 0399871 0400891
0400892 0400893 0400895 0400991 0400992
0400993 0400995 0430671 0430673 0430675
0430683 0430872 0430873 0454872 0454873
0454972 0454973 0455871 0455872 0458872
0474412 0474672 0474673 0474873 0481673
0481682 0481883 0483672 0483673 0483682
0483683 0483685 0483775 0483782 0483872
0483873 0483882 0483885 0484673 0492682
0493672 0493673 0493675 0493682 0493683
0493772 0493773 0493775 0493872 0493873
0493875 0493882 0493972 0493973 0498003
0498004 0500891 0500892 0500893 0500894
0500895 0500992 0500993 0500994 0500995
0510002 0510003 0510005 0510065 0510202
0510212 0510232 0510245 0510312 0510402
0510405 0510412 0510433 0510462 0510545
0510673 0510675 0510782 0510883 0510985
0530671 0530672 0530673 0530675 0530682
0530683 0530871 0530872 0530873 0530875
0554772 0554773 0554775 0554872 0554873
0554875 0554972 0554973 0554975 0558682
0558683 0558782 0558783 0558872 0558873
0558875 0558882 0558972 0558973 0558975
0580672 0580682 0580685 0580782 0580785
0580882 0580885 0580982 0580985 0581672
0581682 0581683 0581685 0581772 0581782
0581785 0581882 0581883 0581885 0581982
0581985 0582672 0582673 0582682 0582683
0582782 0582872 0582882 0582972 0582982
0583672 0583673 0583675 0583682 0583683
0583685 0583772 0583773 0583775 0583782
0583783 0583785 0583872 0583873 0583875
0583882 0583883 0583885 0583972 0583973
0583975 0583982 0583983 0583985 0584672
0584673 0584682 0584683 0584773 0584782
0584783 0584872 0584873 0584882 0584883
0589362 0592673 0592682 0592683 0592684
0592685 0592782 0592783 0592785 0592872
0592882 0592883 0592982 0592983 0593672
0593673 0593675 0593682 0593772 0593773
0593775 0593872 0593873 0593875 0593972
0593973 0593975 0596005 0597262 0597263
0597265 0597362 0597363 0597462 0597463
0597562 0597563 0597681 0597682 0597683
0597882 0597883 0597982 0600891 0600892
0600893 0600895 0600992 0600993 0600995
0630672 0630682 0630683 0630685 0630883
0630885 0658682 0658772 0658773 0658775
0658872 0658873 0658875 0658972 0658973
0658975 0681672 0681682 0681683 0681685
0681772 0681773 0681782 0681785 0681882
0681883 0681985 0682672 0682673 0682675
0682682 0682683 0682685 0682772 0682773
0682775 0682782 0682783 0682785 0682872
0682873 0682875 0682882 0682883 0682885
0682972 0682973 0682975 0682982 0682983
0682985 0683672 0683673 0683675 0683682
0683683 0683685 0683772 0683775 0683782
0683785 0683872 0683873 0683875 0683882
0683883 0683885 0683972 0683982 0683985
0684672 0684673 0684675 0684682 0684683
0684684 0684685 0684772 0684773 0684775
0684782 0684783 0684785 0684872 0684873
0684875 0684882 0684883 0684885 0684972
0684973 0684975 0684982 0684983 0684985
0692672 0692673 0692682 0692683 0692685
0692773 0692782 0692783 0692785 0692872
0692882 0692883 0692885 0692982 0692983
0692985 0693672 0693673 0693674 0693773
0693783 0697262 0697263 0697362 0697363
0697462 0697463 0697562 0697682 0697782
0697783 0697982 0698003 0700891 0700892
0700893 0700894 0700895 0700991 0700992
0700993 0700995 0710432 0710545 0710685
0710782 0710785 0710882 0710885 0730682
0730892 0758682 0758772 0758773 0758775
0758872 0758873 0758972 0758973 0758982
0780671 0780672 0780675 0780681 0780682
0780685 0780772 0780775 0780781 0780782
0780785 0780871 0780872 0780881 0780882
0780885 0780972 0780981 0780982 0780985
0781672 0781673 0781675 0781682 0781683
0781685 0781772 0781775 0781782 0781783
0781785 0781872 0781873 0781875 0781882
0781883 0781885 0781982 0781983 0781985
0782672 0782673 0782675 0782682 0782683
0782685 0782772 0782773 0782775 0782782
0782783 0782785 0782872 0782873 0782875
0782882 0782883 0782885 0782972 0782973
0782975 0782982 0782983 0782985 0783672
0783673 0783675 0783682 0783683 0783685
0783772 0783773 0783775 0783782 0783785
0783872 0783873 0783875 0783882 0783883
0783885 0783972 0783973 0783975 0783982
0783985 0784672 0784673 0784675 0784682
0784683 0784685 0784772 0784773 0784774
0784775 0784782 0784783 0784784 0784785
0784872 0784873 0784875 0784882 0784883
0784885 0784972 0784973 0784975 0784982
0784983 0784985 0792672 0792673 0792682
0792683 0792685 0792772 0792773 0792782
0792783 0792785 0792872 0792873 0792882
0792883 0792885 0792982 0792983 0792985
0793672 0793673 0793675 0793682 0793683
0793685 0793772 0793773 0793775 0793782
0793783 0793872 0793873 0793875 0793882
0793883 0793973 0793982 0793985 0797061
0797065 0797262 0797265 0797462 0797465
0797563 0797681 0797682 0797683 0797685
0797781 0797782 0797783 0797785 0797881
0797882 0797883 0797892 0797982 0797983
0800891 0800892 0800893 0800895 0800991
0800992 0800993 0800995 0810545 0810685
0810882 0858682 0858772 0858872 0858972
0880671 0880672 0880675 0880681 0880682
0880685 0880771 0880775 0880781 0880782
0880785 0880871 0880872 0880875 0880881
0880882 0880885 0880971 0880975 0880981
0880982 0880985 0881675 0881682 0881683
0881685 0881772 0881782 0881783 0881785
0881872 0881882 0881883 0881885 0881982
0881985 0882672 0882673 0882675 0882682
0882683 0882685 0882772 0882773 0882775
0882782 0882783 0882785 0882872 0882873
0882875 0882882 0882883 0882885 0882972
0882973 0882975 0882982 0882983 0882985
0883672 0883673 0883675 0883682 0883683
0883685 0883772 0883773 0883775 0883782
0883783 0883785 0883872 0883873 0883875
0883882 0883883 0883885 0883972 0883982
0883985 0884672 0884673 0884675 0884682
0884683 0884685 0884772 0884773 0884775
0884782 0884783 0884785 0884872 0884873
0884875 0884882 0884883 0884885 0884972
0884973 0884975 0884982 0884983 0884985
0892672 0892673 0892682 0892683 0892685
0892772 0892773 0892775 0892782 0892783
0892785 0892872 0892873 0892882 0892883
0892885 0892972 0892982 0892983 0892985
0893672 0893673 0893675 0893682 0893683
0893685 0893772 0893773 0893775 0893782
0893783 0893872 0893873 0893882 0893883
0893885 0893975 0893983 0893985 0897065
0897262 0897263 0897265 0897461 0897462
0897463 0897465 0897561 0897562 0897563
0897681 0897682 0897683 0897685 0897692
0897781 0897783 0897785 0897792 0897881
0897882 0897883 0897885 0897892 0897895
0897981 0897982 0897985 0897995 0898003
0898103 0900891 0900892 0900893 0900895
0900991 0900992 0900993 0900995 0958672
0958673 0958682 0958685 0972012 0972032
0972203 0972212 0972213 0972215 0972233
0972402 0972403 0972412 0972413 0972414
0972415 0972432 0972435 0976165 0976261
0976262 0976265 0976362 0976365 0976461
0976462 0976465 0976561 0976562 0976565
0977262 0977265 0977462 0977465 0977562
0977565 0978062 0978065 0978262 0978263
0978265 0978362 0978363 0978365 0978462
0978463 0978464 0978465 0978562 0978563
0978565 0979261 0979262 0979265 0979361
0979362 0979365 0979461 0979462 0979465
0979561 0979562 0979565 0980671 0980675
0980681 0980682 0980685 0980771 0980772
0980781 0980782 0980785 0980871 0980872
0980875 0980881 0980882 0980885 0980971
0980975 0980981 0980982 0980985 0981672
0981675 0981682 0981685 0981772 0981782
0981785 0981872 0981875 0981882 0981883
0981885 0981982 0981985 0982672 0982673
0982675 0982682 0982683 0982685 0982772
0982773 0982775 0982782 0982783 0982785
0982872 0982873 0982875 0982882 0982883
0982885 0982972 0982973 0982975 0982982
0982983 0982985 0983672 0983675 0983682
0983683 0983685 0983772 0983775 0983782
0983783 0983785 0983872 0983875 0983882
0983883 0983885 0983972 0983973 0983982
0983983 0983985 0984672 0984673 0984675
0984682 0984683 0984684 0984685 0984772
0984773 0984775 0984782 0984783 0984785
0984872 0984873 0984875 0984882 0984883
0984885 0984972 0984973 0984975 0984982
0984983 0984985 0992672 0992673 0992675
0992682 0992683 0992685 0992772 0992773
0992782 0992783 0992785 0992872 0992873
0992882 0992883 0992885 0992972 0992973
0992982 0992983 0992985 0993672 0993682
0993683 0993685 0993772 0993782 0993872
0993873 0993875 0993882 0993883 0993885
0993982 0994002 0994003 0994005 0994012
0994013 0994112 0994113 0994202 0994203
0994205 0994212 0994402 0994403 0995002
0995003 0995005 0997262 0997263 0997362
0997363 0997461 0997463 0997465 0997562
0997563 0997565 0997683 0997685 0997695
0997785 0997881 0997882 0997885 0997892
0997893 0997895 0997995 1000891 1000892
1000893 1000895 1000991 1000992 1000993
1000995 1058672 1058675 1072002 1072012
1072013 1072032 1072035 1072202 1072203
1072212 1072213 1072215 1072232 1072233
1072235 1072402 1072412 1072413 1072415
1072432 1072433 1076061 1076065 1076165
1076261 1076262 1076265 1076361 1076362
1076365 1076461 1076462 1076465 1076561
1076562 1076565 1077262 1077265 1077362
1077365 1077462 1077465 1077562 1077565
1078063 1078065 1078262 1078263 1078265
1078362 1078363 1078365 1078462 1078463
1078465 1078562 1078563 1078565 1079165
1079261 1079262 1079265 1079361 1079362
1079365 1079461 1079462 1079465 1079561
1079562 1079565 1080671 1080672 1080675
1080681 1080682 1080685 1080771 1080781
1080782 1080785 1080871 1080872 1080875
1080881 1080882 1080885 1080975 1080981
1080982 1080985 1081672 1081675 1081682
1081685 1081772 1081782 1081785 1081882
1081885 1081982 1081985 1082672 1082673
1082675 1082682 1082683 1082685 1082772
1082773 1082775 1082782 1082783 1082785
1082872 1082873 1082875 1082882 1082883
1082885 1082972 1082973 1082975 1082982
1082983 1082985 1083672 1083673 1083675
1083682 1083683 1083685 1083772 1083773
1083775 1083782 1083783 1083785 1083872
1083873 1083875 1083882 1083883 1083885
1083972 1083982 1083983 1083985 1084672
1084673 1084674 1084675 1084682 1084683
1084684 1084685 1084772 1084773 1084774
1084775 1084782 1084783 1084785 1084872
1084873 1084875 1084882 1084883 1084885
1084972 1084973 1084975 1084982 1084983
1084984 1084985 1086241 1086441 1086461
1086681 1086781 1086881 1086981 1087542
1087543 1087545 1088442 1088443 1089265
1089465 1089562 1090261 1090262 1090265
1090361 1090362 1090365 1090461 1090462
1090465 1090561 1090562 1090565 1092672
1092673 1092675 1092682 1092683 1092685
1092772 1092773 1092782 1092783 1092785
1092872 1092873 1092875 1092882 1092883
1092885 1092982 1092983 1092985 1093672
1093682 1093683 1093685 1093872 1093882
1093885 1094002 1094003 1094004 1094005
1094012 1094015 1094022 1094025 1094042
1094202 1094203 1094205 1094212 1094213
1094215 1094235 1094242 1094243 1094245
1094342 1094402 1094403 1094412 1094413
1094435 1094442 1094445 1095002 1095003
1095004 1095005 1095012 1095105 1095202
1095205 1095212 1095213 1095215 1095402
1095412 1095502 1097062 1097065 1097262
1097263 1097265 1097362 1097461 1097462
1097463 1097465 1097482 1097562 1097681
1097682 1097683 1097685 1097782 1097783
1097785 1097881 1097882 1097883 1097885
1097895 1097982 1098043

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.