Zákon o ochrane vkladov - Zákon č. 118/1996 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 21. 10. 2008)

Print Friendly and PDF

(Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 25.4.1996
Účinnosť od: 1.1.2008
Účinnosť do:

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 043/1996

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
617/2002 Z. z.


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
154/1999 Z. z.
397/2001 Z. z.
492/2001 Z. z.
340/2003 Z. z.
186/2004 Z. z.
554/2004 Z. z.
650/2004 Z. z.
747/2004 Z. z.
578/2005 Z. z.
209/2007 Z. z.
659/2007 Z. z.


MENÍ ČASTI PREDPISU:
328/1991 Zb.
21/1992 Zb.
286/1992 Zb.
566/1992 Zb.


OBLASŤ: Finančné právo


118/1996 Z.z.

ZÁKON


NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 20. marca 1996

o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:154/1999 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 1999
Zmena:397/2001 Z. z. s účinnosťou od 5.októbra 2001
Zmena:492/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2001
Zmena:340/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2003
Zmena:186/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:554/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:650/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:578/2005 Z. z. s účinnosťou od 16.decembra 2005
Zmena:747/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:209/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2007
Zmena:659/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Účel zákona

Účelom tohto zákona je úprava ochrany vkladov uložených v bankách1) a v pobočkách zahraničných bánk1) a poskytovania náhrad za tieto vklady, ak sa stanú nedostupnými.

§ 2
Úvodné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Fond ochrany vkladov (ďalej len "fond"), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len "príspevky") bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a nakladá s nimi v súlade s týmto zákonom.

(2) Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

(3) Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.2)

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Vkladom sa na účely tohto zákona rozumie záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe určenej týmto zákonom (ďalej len "vkladateľ") na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky zveril vkladateľ pri bankovom obchode2a) vykonanom vo svojom mene a na svoj účet alebo ktoré banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala ako platby2b) v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov, vrátane vkladov podľa odseku 2.

(2) Za vklad sa na účely tohto zákona považuje aj

a) vklad, ktorý je podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, vedený pre viac vkladateľov s rozsahom údajov o každom vkladateľovi najmenej podľa odseku 4 písm. a) (ďalej len "spoločný vklad"),
b) notárska úschova3) uložená v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, a ak pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnej banke alebo pobočke zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu podľa odseku 4 písm. a).

(3) Vklady podľa odsekov 1 a 2 sú, s výnimkou vkladov podľa odseku 4, chránené v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak vkladateľom je

a) fyzická osoba,
b) nadácia, 4) neinvestičný fond, 4a) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 5) združenie občanov5a) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 5b)
c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou

1. banky, 5c) obchodníka s cennými papiermi, 5d) ktorý nie je bankou, vykonávacej inštitúcie, 5da) sprostredkujúcej inštitúcie, 5db) vydavateľa elektronických platobných prostriedkov, 5dc) prevádzkovateľa platobného systému5dd) a ďalšieho účastníka platobného systému, 5de) centrálneho depozitára cenných papierov5df) a ďalšieho účastníka systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi, 5dg) burzy cenných papierov, 5e) komoditnej burzy, 5f) správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, 5g) dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, 5ga) poisťovne, 5h) zaisťovne, 5h) doplnkovej dôchodkovej poisťovne, 5i) doplnkovej dôchodkovej spoločnosti5ia) vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, poštového podniku, 5j) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry5k) a s výnimkou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode 1, 5l)
3. obchodnej spoločnosti alebo družstva (ďalej len "obchodná spoločnosť"), ktorá nie je uvedená v prvom bode alebo druhom bode a ktorá
3a. podľa osobitného zákona5m) musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, alebo
3b. banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, nedoručila v lehote podľa § 26 ods. 4 jednoznačné písomné oznámenie, či musí, alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom, 5m)
4. štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku, ich rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie a orgánov verejnej moci, 5n)
5. právnickej osoby zriadenej zákonom5o) a neuvedenej v bodoch 1 až 4,
6. právnickej osoby, ktorá ovláda banku alebo zahraničnú banku alebo ktorá je ovládaná bankou alebo zahraničnou bankou, v ktorej alebo v pobočke ktorej je vklad uložený.5p)

(4) Týmto zákonom nie je chránený

a) vklad, ktorý podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme2c) alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými podľa odseku 5, nie je vedený pre vkladateľa najmenej v rozsahu údajov o vkladateľovi, ktorými sú

1. meno, priezvisko, rodné číslo7a) alebo dátum narodenia a adresa trvalého pobytu vkladateľa, ak je vkladateľom fyzická osoba,
2. názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a adresa sídla vkladateľa, ak je vkladateľom právnická osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ako aj označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, 7aa) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

b) vklad na doručiteľa a zostatok zrušeného vkladu na doručiteľa, 7b) najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa,
c) podielový list, 7c) vklad potvrdený cennými papiermi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov, 7d) finančný nástroj, iný cenný papier alebo derivát prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby7e) a klientsky majetok chránený Garančným fondom investícií podľa osobitného zákona, 7f)
d) vklad vo forme dlhopisu, zmenky alebo šeku,
e) spoločný vklad, ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
f) vklad, ktorým je notárska úschova, 3) ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b),
g) vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky.7g)

(5) Vklad sa považuje za nedostupný vklad, ak je

a) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá bola podľa § 8 ods. 3 vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady,
b) uložený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, v ktorej bolo pozastavené nakladanie s vkladmi v dôsledku rozhodnutia konkurzného súdu vydaného v konkurznom konaní podľa osobitného zákona, 6) ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 8 ods. 3.

(6) Bankami a pobočkami zahraničných bánk sa na účely tohto zákona rozumejú banky1) a pobočky zahraničných bánk, 1) ktoré sú povinné zúčastniť sa a zúčastňujú sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona (§ 4); za banku alebo pobočku zahraničnej banky sa na účely tohto zákona považuje aj právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie alebo ktorej zaniklo bankové povolenie7) počas jej účasti na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to až do vyplatenia všetkých vkladov chránených týmto zákonom.

§ 4
Účasť bánk na ochrane vkladov

(1) Banky, ktoré prijímajú vklady, sú povinné zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane vkladov a platiť príspevky na tento účel do fondu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pobočky zahraničných bánk sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak v nich uložené vklady

a) nie sú chránené ani poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo
b) sú chránené alebo poistené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo v menšom rozsahu, ako to ustanovuje tento zákon.

(3) Pobočka zahraničnej banky nie je povinná zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, ak v nej uložené vklady sú chránené v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(4) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov neplatí pre banku so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu vkladov prijatých jej pobočkou umiestnenou v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť vklady, podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany vkladov v Slovenskej republike.

(5) Náhrady poskytované za nedostupné vklady v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení vkladov v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.

(6) V rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom sú chránené vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk (ďalej len "banka") a fond je povinný za ne poskytnúť náhradu, ak sa stanú nedostupnými.

(7) Povinnosť zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona vzniká banke dňom prijatia prvého vkladu chráneného týmto zákonom.

(8) Úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy.8) Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 12 ods. 4 písm. e) a ods. 5 a § 28 tohto zákona.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY BÁNK DO FONDU


§ 5
Druhy príspevkov

(1) Banky sú povinné uhradiť do fondu tieto príspevky:

a) vstupný príspevok,
b) ročný príspevok,
c) mimoriadny príspevok.

(2) Vstupný príspevok je jednorazový príspevok banky.

(3) Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok banky.

(4) Mimoriadny príspevok je príspevok banky, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady.

§ 6
Výška príspevkov

(1) Výška vstupného príspevku je 1 000 000 Sk.

(2) Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje fond pre všetky banky vopred na celý rok, a to najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka, a je pre všetky banky rovnaká. Fond ho určuje v rozpätí od 0, 1 % do 0, 75 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok pred dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej splátky z ročného príspevku. Podrobnosti o výpočte priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok určuje fond a písomne ich oznámi bankám. Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond

a) spláca úver poskytnutý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, fond určuje najmenej vo výške 0, 35 % a s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska najmenej vo výške 0, 2 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to z hodnoty vkladov podľa ich priemerného stavu v banke za predchádzajúci štvrťrok predo dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej štvrťročnej splátky z ročného príspevku,
b) nespláca úver poskytnutý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady a ani nemá vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1, 5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, fond určuje najmenej vo výške 0, 2 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to z hodnoty vkladov podľa ich priemerného stavu v banke za predchádzajúci štvrťrok predo dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej štvrťročnej splátky z ročného príspevku.

(3) Výšku mimoriadneho príspevku ustanovuje tento zákon alebo určuje fond [§ 17 ods. 1 písm. j)] pre všetky banky za rovnakých podmienok v rozpätí od 0, 1 % do 1, 0 % z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa ich priemerného stavu za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku.

§ 7
Splatnosť príspevkov

(1) Vstupný príspevok je banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane svojich vkladov podľa § 4 ods. 7.

(2) Ročný príspevok je banka povinná uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje skoršiu splatnosť ročného príspevku alebo jeho časti.

(3) Mimoriadne príspevky sú banky povinné uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu, ak splatnosť mimoriadneho príspevku neustanovuje tento zákon.

(4) Banky uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane vkladov v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska9) ku dňu, ku ktorému banky vykazujú výšku vkladov na účely zistenia priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 6 ods. 2.

(5) Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, nie je povinná uhrádzať fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupnými.

(6) Banka, ktorá neuhradí riadne a včas príspevok fondu, je povinná z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.9a)

(7) Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá zodpovednosť banky podľa osobitných predpisov.9b)

TRETIA ČASŤ
NÁHRADA ZA NEDOSTUPNÉ VKLADY


§ 8
Neschopnosť banky vyplácať vklady

(1) Ak banka nie je schopná vyplácať vklady počas 48 hodín napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov vrátane povinnej minimálnej rezervy, 10) je povinná oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň Národnej banke Slovenska a fondu.

(2) Ak je v banke zavedená nútená správa11) a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná správca.

(3) Národná banka Slovenska vyhlási banku za neschopnú vyplácať vklady do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity banky alebo ak sa nenájdu možnosti na odstránenie dočasného nedostatku likvidity. Národná banka Slovenska môže banku vyhlásiť za neschopnú vyplácať vklady aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.

(4) Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie o vyhlásení banky za neschopnú vyplácať vklady sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;12) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.12aa) Na rozhodovanie podľa odseku 3 je príslušná Banková rada Národnej banky Slovenska.

(5) Rozhodnutie o vyhlásení podľa odseku 3 Národná banka Slovenska doručí banke alebo správcovi a fondu.

(6) Dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 10 ods. 1 a 2 sa pozastavuje vyplácanie vkladov, prevody12a) vkladov a iné nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ak tento zákon neustanovuje inak. Na rovnaké obdobie sa banke zakazuje prijímať ďalšie vklady, poskytovať úvery, bankové záruky a dokumentárne akreditívy a uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky voči iným osobám; nezastavuje sa prijímanie splátok úverov poskytnutých bankou ani ich príslušenstva. Banka je týmto dňom povinná aj pozastaviť nakladanie s bankovými platobnými kartami vydanými k účtom v banke.

§ 9
Náhrada za nedostupný vklad

(1) Za nedostupný vklad v banke podľa § 3 ods. 5 má vkladateľ právo na náhradu od fondu v slovenskej mene.13) Namiesto vkladateľa má právo na náhradu iná osoba, ktorej vklady sú chránené týmto zákonom, ak to ustanovuje tento zákon.

(2) Za nedostupný vklad chránený týmto zákonom, ktorého výška sa zisťuje podľa odsekov 3 a 4 a podľa § 10 ods. 8, poskytuje fond

a) náhradu vo výške 90 % z nedostupného vkladu,
b) v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhradu podľa písmena a) najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie § 28a.

(3) Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky týmto zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych úschovách chránených týmto zákonom, a to podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5. Pri každom spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným vkladom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, a pripočítajú sa k nedostupnému vkladu vkladateľa. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané vklady13a) a tiež o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5; na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.

(4) Ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky, ak osobitný zákon13b) neustanovuje inak.

(5) Vkladateľovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho vklad nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 10 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s vkladom alebo pri zákaze jeho výplaty podľa osobitných predpisov;14) po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci vkladateľovi alebo inej osobe, ak jej na vklad vkladateľa alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

(6) Náhrada nepatrí za premlčané vklady a vklady vkladateľov, ktorí majú podľa osobitných predpisov osobitný vzťah k banke15) kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 12 ods. 1 vyžiadať od bánk zoznam týchto osôb.

(7) Náhrada nepatrí vkladateľom, ktorí

a) svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť banky vyplácať vklady,
b) nadobudli vklady v súvislosti s legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.

(8) Fond pozastaví výplatu náhrad vkladateľom uvedeným v odseku 7 písm. a) počas trestného konania vedeného proti týmto osobám v súvislosti s ich trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti banky vyplácať vklady. Fond ďalej pozastaví výplatu náhrad za tie vklady, o ktorých je v priebehu trestného konania zrejmé, že ide o vklady podľa odseku 7 písm. b).

(9) Za vklady podľa odsekov 6, 7 a 8 sú banky povinné prispievať do fondu v súlade s § 6 tohto zákona.

(10) O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.

§ 10
Vyplácanie náhrad

(1) Fond najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) určí začatie, trvanie, spôsob a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o týchto pravidlách vyplácania náhrad fond doručí bez zbytočného odkladu banke alebo jej správcovi.15aa)

(2) Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 8 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace, a to aj opakovane; vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 3 písm. b), ak odsek 9 neustanovuje inak.

(3) Banka alebo správca je povinná údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 8 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b) uverejniť v hromadných informačných prostriedkoch s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch banky v najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.

(4) Fond vypláca náhrady za nedostupné vklady spravidla prostredníctvom banky. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.

(5) Osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, musí preukázať podľa druhu vkladu, že má právo na výplatu náhrady za tento vklad; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o vkladovom vzťahu alebo rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu verejnej moci. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca vkladateľa musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, musí byť na tomto doklade úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak vkladateľ alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na splnomocnení musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak je splnomocnenie alebo iný doklad, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie, napísané čiastočne alebo úplne v cudzom jazyku, spolu s týmto dokladom sa musí odovzdať aj jeho úradne overený preklad15ab) do slovenského jazyka. Pri výplate náhrad za nedostupné vklady sa neprihliada na prípadné viazanie (vinkuláciu) výplaty vkladu okrem vinkulácie výplaty vkladu na súhlas tretej osoby; prihliada sa aj na akreditív otvorený v prospech tretích osôb podľa osobitného predpisu.15a) Pri vinkulácii výplaty vkladu na súhlas tretej osoby a pri akreditíve otvorenom v prospech tretej osoby sa náhrada vyplatí len s písomným súhlasom tretej osoby s jej úradne overeným podpisom. Totožnosť sa preukazuje

a) platným občianskym preukazom, 15b)
b) platným cestovným pasom, 15c) diplomatickým pasom, 15c) služobným pasom, 15c) a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca15d) na území Slovenskej republiky.

(6) V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.

(7) Ak má vkladateľ v banke viac vkladov, ktorých súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 9 ods. 2, náhrada sa poskytne za vklady postupne v časovom poradí, ako boli vklady uložené v banke, až do výšky ustanovenej v § 9 ods. 2, ak sa fond s vkladateľom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.

(8) Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska9) ku dňu keď sa vklady stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(9) Ak nemohol vkladateľ alebo iná osoba podľa § 9 ods. 5 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z hodnoverne preukázaných závažných zdravotných alebo iných dôvodov15e), môže fond poskytnúť náhradu aj po uplynutí tejto lehoty na základe odôvodnenej písomnej žiadosti o poskytnutie náhrady, ktorú vkladateľ alebo iná oprávnená osoba podľa § 9 ods. 5 doručí fondu najneskôr do troch rokov odo dňa, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(10) Osoba a zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, sú v rámci preukazovania splnenia požiadaviek a podmienok podľa odsekov 5 a 9 povinní poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

a) osobné údaje15eaa) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,
b) identifikačné údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 4 písm. a) druhého bodu, ak ide o právnickú osobu,
c) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
d) doklady a údaje o vkladoch a iných pohľadávkach a záväzkoch voči banke s nedostupnými vkladmi, o oprávnení zástupcu na zastupovanie a o splnení ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.

(11) Náhrada za nedostupný vklad sa nesmie poskytnúť a vyplatiť, 15eaa) ak osoba alebo zástupca osoby, ktorá si uplatňuje právo na náhradu za nedostupný vklad, nesplnili všetky požiadavky a podmienky, ktoré sú potrebné na posúdenie a zdokladovanie oprávnenosti uplatňovaného práva na náhradu a na poskytnutie náhrady za zákonom chránený nedostupný vklad.

§ 11
Zánik a vznik niektorých práv

(1) Dňom vyplatenia náhrady zaniká pohľadávka vkladateľa voči banke v rozsahu rovnajúcom sa vyplatenej náhrade podľa § 9. Týmto dňom fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči banke v rozsahu náhrady vyplatenej vkladateľovi fondom.

(2) Fond si môže uplatniť voči banke aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, na právne vzťahy medzi fondom a bankou, za ktorú fond vyplatil náhrady za nedostupné vklady, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o ručení.15ea)

(4) Poskytnutím náhrady z fondu nie je dotknuté právo vkladateľa alebo inej oprávnenej osoby vymáhať si od banky, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, uhradenie tej časti vkladu, za ktorú nebola poskytnutá náhrada z fondu.

§ 11a

(1) Výplata náhrady za nedostupný vklad, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 9 ods. 3 a výška zostatku vkladu, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii banky a v dokladoch o vkladovom vzťahu, v ktorých sa uvádza výška vkladu. Vkladná knižka a cenný papier, z ktorých bola vykonaná výplata náhrady za nedostupný vklad v plnej výške vkladu, sa zruší a vkladateľovi sa nevráti.15f) Zrušenie vkladu pri výplate náhrad za nedostupný vklad v plnej výške je bezplatné.

(2) Fond môže uplatniť všetky námietky voči vkladateľovi, ktoré by mohla uplatniť voči vkladateľovi banka, ak tento zákon neustanovuje inak.

ŠTVRTÁ ČASŤ
FOND


§ 12
Práva a povinnosti fondu a povinnosti bánk

(1) Fond môže žiadať od banky na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace s jeho činnosťou. Banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať fondu vzory všetkých svojich dokumentov o vkladoch, informácie o vkladoch a záväzkoch každého svojho klienta vrátane výpočtu podľa § 9 ods. 3 o výške náhrady za zákonom chránené nedostupné vklady jednotlivých vkladateľov a iných oprávnených osôb, zoznam všetkých osôb, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 9 ods. 6, a ďalšie informácie a podklady v listinnej podobe a elektronickej podobe podľa požiadaviek a pokynov fondu. Ak fond zistí nezrovnalosti v odovzdaných informáciách, tak zistené nezrovnalosti odstráni alebo ich oznámi banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi, pričom táto banka je povinná oznámené nezrovnalosti bez zbytočného odkladu odstrániť a opravené informácie odovzdať fondu; fond preverí odstránenie nezrovnalostí v opravených informáciách a vykoná potrebné opatrenia na účely zabezpečenia vyplácania náhrad. Fond má právo vykonávať v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, a v banke, prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, kontrolu správnosti plnenia ich úloh podľa ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad (§ 12 ods. 3) a s tým súvisiacich pokynov fondu. Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné vklady v bankách uchováva fond alebo ním poverená banka v súlade s osobitnými predpismi.15g)

(2) Fond môže informácie a podklady podľa odseku 1 získať aj vlastným zisťovaním v banke a má právo kontrolovať pravdivosť a úplnosť informácií a podkladov, ktoré banka poskytla fondu; v inej banke ako v banke, v ktorej sa vklady stali nedostupnými vkladmi alebo prostredníctvom ktorej fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, môže fond vykonať vlastné zisťovanie o údajoch, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Národnej banky Slovenska. Ak má fond, skôr ako sa stali vklady nedostupnými, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých bankou, ktoré súvisia s bankovým tajomstvom, môže požiadať o ich preverenie Národnú banku Slovenska.

(3) Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.

(4) Banky sú povinné

a) platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b) poskytovať fondu informácie podľa odseku 1, v lehote a spôsobom stanoveným fondom,
c) zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane vkladov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d) neodkladne predložiť fondu a Národnej banke Slovenska vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 3 ods. 5 písm. b),
e) vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať vklady chránené týmto zákonom.

(5) Banky nesmú zverejňovať informácie o ochrane vkladov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 4 písm. c) alebo spôsobom a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.1)

(6) Fond je v rozsahu potrebnom na zabezpečenie plnenia jeho úloh podľa tohto zákona oprávnený spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami, ktorých prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad, a s inštitúciami systémov ochrany bankových vkladov a investícií v iných štátoch.

§ 13
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu

(1) Zdrojmi fondu sú

a) príspevky od bánk podľa § 5,
b) výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4, vrátane príjmov z predaja štátnych cenných papierov nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c) úvery podľa odseku 2,
d) prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré fond nadobudol podľa § 11,
e) návratné finančné výpomoci a dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu plnenia úloh fondu a systému ochrany vkladov podľa tohto zákona, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi15h) a zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
f) ďalšie príjmy podľa osobitných zákonov.

(2) Fond môže požiadať Garančný fond investícií, Národnú banku Slovenska15ha) alebo iné banky o poskytnutie úveru. Banku so sídlom v zahraničí môže fond požiadať o úver so súhlasom Národnej banky Slovenska. Za úvery poskytnuté fondu môže štát poskytnúť15h) štátnu záruku podľa osobitného predpisu.15i)

(3) Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.

(4) Fond môže zo svojich finančných prostriedkov vytvárať osobitný fond na poskytovanie náhrad za nedostupné bankové vklady. Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za vklady podľa § 9 aj na

a) nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b) splátky úverov podľa odseku 2,
c) splátky návratných finančných výpomocí podľa odseku 1 písm. e),
d) úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu,
e) úhradu ďalších výdavkov podľa osobitných zákonov.

(5) Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.

§ 14

(1) Fond je povinný viesť účtovníctvo, zabezpečiť jeho preukaznosť a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.16)

(2) Účtovnú závierku fondu povinne overuje audítor.

Orgány fondu
§ 15

Orgány fondu sú

a) Rada fondu,
b) Prezídium fondu,
c) Dozorná rada fondu.

§ 16
Rada fondu

(1) Najvyšším orgánom fondu je Rada fondu.

(2) Rada fondu sa skladá zo siedmich členov; ich funkčné obdobie je štvorročné. Troch členov Rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať príspevky fondu, na schôdzi zástupcov bánk podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi Rady fondu sú zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií. Každý člen Rady fondu má jeden hlas.

(3) Zástupcovia jednotlivých bánk na schôdzu zástupcov bánk sú určení štatutárnym orgánom príslušnej banky a na schôdzi zástupcov bánk majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od predchádzajúcej schôdze zástupcov bánk. Každá banka môže na schôdzi zástupcov bánk navrhnúť zvolenie najviac jedného člena Rady fondu. Na zvolenie alebo odvolanie člena Rady fondu voleného zástupcami bánk sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých hlasov zástupcov bánk. Podrobnosti o voľbách a odvolávaní členov Rady fondu volených zástupcami bánk a o predkladaní návrhov na ich zvolenie alebo odvolanie môže schváliť schôdza zástupcov bánk nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov zástupcov bánk. O priebehu schôdze zástupcov bánk a o výsledku voľby členov Rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.

§ 17
Pôsobnosť Rady fondu

(1) Do pôsobnosti Rady fondu (ďalej len "rada") patrí najmä

a) voliť a odvolávať členov Prezídia fondu,
b) voliť a odvolávať členov Dozornej rady fondu, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) voliť a odvolávať predsedu rady a podpredsedu rady,
d) schvaľovať rokovací poriadok rady a Prezídia fondu,
e) schvaľovať stanovy fondu,
f) schvaľovať rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 13 ods. 4 písm. d),
g) schvaľovať ročnú účtovnú závierku fondu,
h) schvaľovať výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky,
ch) rozhodovať o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určovať spôsob výplaty náhrad,
i) stanovovať ročne finančnú politiku fondu,
j) určovať výšku riadnych príspevkov a mimoriadnych príspevkov a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
k) schvaľovať všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách,
l) schvaľovať pravidlá postupu fondu vrátane postupu jeho orgánov a postupu ďalších osôb pri zabezpečovaní vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady,
m) schvaľovať odmeňovanie členov orgánov fondu a zásady odmeňovania zamestnancov fondu.

(2) Rozhodnutie rady podpisujú najmenej dvaja členovia rady, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady alebo podpredsedom rady.

§ 18
Prezídium fondu

(1) Prezídium fondu sa skladá z predsedu Prezídia fondu a ďalších dvoch členov, ktorých volí a odvoláva rada.

(2) Predseda Prezídia fondu a ďalší členovia Prezídia fondu sú zamestnancami fondu.

§ 19
Pôsobnosť Prezídia fondu

(1) Prezídium fondu (ďalej len "prezídium") zabezpečuje činnosť fondu vrátane vykonávania rozhodnutí rady.

(2) Prezídium koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. V týchto prípadoch sa na platnosť písomných právnych úkonov vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.

§ 20
Dozorná rada fondu

(1) Dozorná rada fondu sa skladá zo siedmich členov, ich funkčné obdobie je štvorročné.

(2) Tromi členmi Dozornej rady fondu sú zástupcovia bánk, ktorých volí a odvoláva rada na základe návrhov bánk. Dvoma členmi Dozornej rady Fondu sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Dvoma členmi Dozornej rady Fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých zo zamestnancov ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií.

(3) Dozorná rada fondu volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu.

(4) Členmi Dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady, členovia prezídia ani iní zamestnanci fondu.

§ 21
Pôsobnosť Dozornej rady fondu

(1) Dozorná rada fondu (ďalej len "dozorná rada") dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, rady a prezídia a na to, či sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 a so stanovami fondu.

(2) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o všetkých uskutočňovaných aktivitách s jeho prostriedkami.

(3) Dozorná rada predkladá rade a Národnej banke Slovenska o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách vydanými podľa § 12 ods. 3 alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.

§ 21a
Úrad fondu

Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje úrad fondu. Úrad fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení úradu fondu ustanovia stanovy fondu.

§ 22
Dohľad nad činnosťou fondu

(1) Fond podlieha dohľadu, 17) ktorý z hľadiska dodržiavania tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska.

(2) Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže ako opatrenie na nápravu navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.

§ 22a

Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom17a) zapisujú meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov orgánov fondu.

§ 22b

(1) Na účel zabezpečovania činnosti systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sústreďovania príspevkov bánk do fondu, zabezpečovania vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné vklady, ochrany a domáhania sa práv fondu voči vkladateľom, bankám a iným osobám a na účely vykonávania a zdokumentovania činnosti a úloh fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov15g) je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať18a) osobné údaje klientov bánk, osôb, na ktoré sa vzťahuje § 9 ods. 6, osôb a zástupcov osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za nedostupný vklad; pritom je fond oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla7a) a ďalšie údaje a doklady vymedzené v § 3, 9, 10, 12 a v § 26 ods. 2.

(2) Na účely uvedené v odseku 1 sú banky povinné aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) sprístupniť a poskytovať18a) fondu na spracúvanie osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1, a to v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.18b) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 môžu aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb sprístupniť a poskytovať18) fondu na spracúvanie na účely uvedené v odseku 1 tiež osoby, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1.

(3) Osobné údaje a doklady vymedzené v odseku 1 je fond aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb18) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať18a) bankám a iným osobám, na ktoré sa vzťahuje § 12 ods. 6 alebo § 27 ods. 1, a to na účely uvedené v odseku 1. Tieto osobné údaje a doklady môže fond sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len inštitúciám systémov ochrany bankových vkladov a investícií v členských štátoch Európskej únie.

§ 22c

(1) Banka, ktorá sa zúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona a ktorej z dôvodu zlúčenia alebo splynutia so zahraničnou bankou, z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku banky zahraničnej banke alebo z iného dôvodu18ba) má zaniknúť alebo sa podstatne obmedziť účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, pričom naďalej bude sama alebo jej právny nástupca vykonávať bankové činnosti na území Slovenskej republiky a zúčastňovať sa na systéme ochrany vkladov v inom štáte (§ 4 ods. 2 a 3), je povinná v záujme ochrany vkladateľov zabezpečiť uskutočnenie tejto zmeny bez zníženia rozsahu ochrany vkladov, ktoré sú uložené v tejto banke, a najmenej 12 mesiacov pred uskutočnením tejto zmeny je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zreteľne zverejniť v slovenskom jazyku zrozumiteľnú a podrobnú informáciu pre vkladateľov

a) o príprave a plánovanom termíne uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov a o dôsledkoch tejto zmeny pre vkladateľov; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná najmenej do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov od uskutočnenia zmeny účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov,
b) o systéme ochrany vkladov, ktorý po zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov bude zabezpečovať ochranu vkladov uložených v tejto banke, najmä presné označenie tohto systému ochrany vkladov, pravidlá ochrany vkladov v tomto systéme a pravidlá poskytovania náhrad za nedostupné vklady v tomto systéme vrátane miesta a lehôt na uplatňovanie a vyplácanie náhrad; táto informácia musí byť zverejnená v prevádzkových priestoroch banky alebo jej právneho nástupcu a priebežne aktualizovaná nepretržite počas vykonávania bankových činností na území Slovenskej republiky.

(2) Banka, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, je pred zmenou svojej účasti na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 povinná

a) písomne oznámiť fondu a Národnej banke Slovenska presný dátum zmeny svojej účasti na systéme ochrany vkladov a preukázať im, že táto zmena sa uskutoční bez zníženia rozsahu ochrany vkladov v porovnaní s ochranou vkladov podľa tohto zákona,
b) písomne uzavrieť s každým vkladateľom, na vklady ktorého sa vzťahuje zmena systému ochrany vkladov, osobitnú zmluvu, ktorou sa upravia všetky dôsledky vyplývajúce pre vkladateľa a jeho vklady zo zmeny systému ochrany vkladov; ak sa vkladateľ rozhodne vybrať svoje vklady alebo previesť ich inde, banka je povinná umožniť mu to bez uplatňovania akýchkoľvek sankcií voči vkladateľovi, a to aj pri vkladoch, ktoré nie sú splatné,
c) preukázateľne uhradiť fondu neuhradený ročný príspevok alebo neuhradenú časť ročného príspevku za kalendárny rok, v ktorom dochádza k zmene účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1,
d) preukázateľne uhradiť fondu mimoriadny príspevok vo výške, ktorá sa rovná

1. hornej hranici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku (§ 6 ods. 3), ak ku dňu zmeny účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 nie je pre nedostatok finančných prostriedkov fondu splatený úver, ktorý bol poskytnutý fondu na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, alebo
2. polovici rozpätia sadzby mimoriadneho príspevku (§ 6 ods. 3), ak ku dňu zmeny účasti banky na systéme ochrany vkladov podľa odseku 1 sa na banku nevzťahuje bod 1 a pre nedostatok finančných prostriedkov fondu nie sú vytvorené vlastné finančné zdroje fondu na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1, 5 % z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom.

(3) Splnenie povinností banky uvedených v odsekoch 1 a 2 je odkladacou podmienkou na zmenu18bb) účasti tejto banky na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona.

(4) Ak členmi orgánov fondu sú zástupcovia banky, ktorej zanikla účasť na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona, dňom zániku tejto účasti zaniká aj členstvo zástupcov tejto banky v orgánoch fondu.

(5) Informáciu pre vkladateľov podľa odseku 1 písm. b) je povinná vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch na území Slovenskej republiky zverejniť aj

a) zahraničná banka, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky, pričom sa nezúčastňovala ani sa nezúčastňuje na systéme ochrany vkladov podľa tohto zákona,
b) zahraničná finančná inštitúcia, ktorá podľa osobitného predpisu18bc) vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky a ktorá je dcérskou spoločnosťou zahraničnej banky.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA


Postup pri zavádzaní ochrany vkladov
§ 23

(1) Banky, ktoré sú povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov podľa tohto zákona, sú povinné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradiť vstupný príspevok na účet fondu.

(2) Prvú splátku ročného príspevku sú banky povinné uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného príspevku podľa § 6 ods. 2.

§ 24

Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá Národná banka Slovenska do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 25

(1) Za vklady v Slovenskej sporiteľni, a. s., v Investičnej a rozvojovej banke, a. s., a vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., vrátane anonymných vkladov zriadených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ručí štát v celej výške počas 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Banky uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť vkladateľa podanú do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona zmeniť anonymné vklady na vklady podľa § 3 ods. 1 na vlastné náklady, a to za rovnakých podmienok, ako je zriadený anonymný vklad ku dňu podania žiadosti o jeho zmenu. O tejto možnosti sú banky uvedené v odseku 1 povinné informovať svojich vkladateľov vo svojich prevádzkových priestoroch.

(3) Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, sa § 16 ods. 2, § 17 písm. b) a § 20 ods. 1 a 2 nepoužijú.

(4) Do dňa, ktorým sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, je rada sedemčlenná a dozorná rada päťčlenná. Dvoch členov rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva minister financií, piatich členov rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a troch zástupcov bánk na základe návrhov bánk. Dvoch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zo zamestnancov ministerstva minister, troch členov dozornej rady vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, z toho dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a jedného zástupcu bánk na základe návrhov bánk.

(5) Rada podľa odseku 4 zvolá najneskôr 30 dní pred uplynutím jej funkčného obdobia prvú schôdzu zástupcov bánk podľa § 16 ods. 2. Na prvej schôdzi zástupcov bánk majú zástupcovia jednotlivých bánk hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria riadne príspevky a mimoriadne príspevky jednotlivých bánk uhradené fondu za obdobie od vzniku fondu do uskutočnenia tejto prvej schôdze.

§ 26

(1) Pri zriadení osobitného bežného účtu s označením "notárska úschova"3) alebo pri najbližšej dispozícii s účtom už existujúcim je notár, 3) ktorý je majiteľom tohto účtu, povinný banke písomne oznámiť, či sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom. Ak sú na účte uložené peňažné prostriedky osôb, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom, banka od oznámenia tejto skutočnosti nakladá s vkladom na tomto účte ako s akýmkoľvek iným vkladom podliehajúcim ochrane vkladov.

(2) Na účely výpočtu náhrady z fondu za vklad na účte podľa odseku 1 je notár, 3) ktorý je majiteľom tohto účtu, povinný predložiť fondu rozčlenenie vkladov podľa jednotlivých osôb a súm pripadajúcich na každú z nich a pravdivosť týchto údajov fondu preukázať.

(3) Náhrada za vklad sa poskytne v rovnakej výške, v akej by sa poskytla v prípade, ak by každá z uvedených osôb mala peňažné prostriedky, ktoré na ňu pripadajú podľa odsekov 1 a 2, uložené na vlastnom účte.

(4) Na účely rozlišovania vkladov chránených podľa tohto zákona a vkladov vylúčených z ochrany vkladov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 3a má obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem akciovej spoločnosti, povinnosť doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, jednoznačné písomné oznámenie, či musí, alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom, 5m) a to vždy najneskôr 15 dní po skončení účtovného obdobia, za ktoré táto obchodná spoločnosť zostavuje účtovnú závierku; v oznámení musí byť uvedený aj deň skončenia príslušného účtovného obdobia. Ak si obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem akciovej spoločnosti, nesplní voči banke oznamovaciu povinnosť v lehote podľa prvej vety, jej vklad v príslušnej banke nie je chránený podľa tohto zákona až do prvého dňa kalendárneho štvrťroku nasledujúceho po dni, keď táto obchodná spoločnosť doručí príslušnej banke písomné oznámenie podľa prvej vety. Ak obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem akciovej spoločnosti, doručí banke písomné oznámenie podľa prvej vety po dni, keď sa vklady v tejto banke stali nedostupné podľa § 3 ods. 5, za vklady tejto obchodnej spoločnosti sa neposkytne náhrada podľa tohto zákona.

§ 26a

(1) Nárok na náhradu a výška náhrady za nedostupný vklad v banke, ktorý je chránený týmto zákonom, sa posudzuje a zisťuje podľa právnych predpisov platných ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5.

(2) Činnosti a úlohy fondu podľa tohto zákona nie sú vykonávané na účel podnikania.18c)

§ 27
Povinnosť mlčanlivosti

(1) Členovia rady, členovia dozornej rady, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, prostredníctvom ktorých fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné dodržiavať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa bánk a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade a v dozornej rade a po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, alebo iného právneho vzťahu s fondom.

(2) Rada z dôvodov verejného záujmu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady, dozornej rady alebo prezídia; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium.

§ 28
Zmluvné poistenie bánk

Nad rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona môžu banky poisťovať vklady na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom.19)

§ 28a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2001

(1) Za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred dňom, keď sa Slovenská republika stane členom Európskej únie, patrí jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona náhrada od fondu vo výške podľa § 9 ods. 2 písm. a); v súhrne však jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe patrí pri vzniku nedostupnosti vkladov v čase od 1. decembra 2001 do 30. júna 2002 vrátane najviac náhrada vo výške tridsaťnásobku a pri vzniku nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac náhrada vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými. Takto zistené násobky priemernej mesačnej mzdy sa zaokrúhľujú na celé stovky nahor.

(2) Ak bude zistený a zaokrúhlený násobok podľa odseku 1 vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými podľa § 3 ods. 5, patrí jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe náhrada od fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná takémuto prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny.

(3) Nárok na náhradu a výška náhrady za vklad chránený týmto zákonom, ktorý sa stal nedostupným podľa § 3 ods. 5 pred 1. decembrom 2001, sa posudzuje a zisťuje podľa predpisov platných do 1. decembra 2001.

(4) Ročný príspevok stavebnej sporiteľne20) je od 1. decembra 2001 do 31. decembra 2002 50 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2; od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003 je 75 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2 a od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 je 90 % z určeného ročného príspevku pre ostatné banky podľa § 6 ods. 2.

§ 28b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005

(1) Obchodná spoločnosť, ktorá nie je uvedená v § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) prvom alebo druhom bode okrem akciovej spoločnosti, je povinná najneskôr do 15. januára 2005 doručiť banke alebo pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, jednoznačné písomné oznámenie, či riadnu účtovnú závierku zostavovanú v roku 2004 za predchádzajúce účtovné obdobie musela, alebo nemusela mať overenú audítorom.5m)

(2) Na účely výpočtu štvrťročnej splátky ročného príspevku sa vklady právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa § 3 ods. 3 písm. c), prvýkrát zahrnú do priemerného stavu vkladov za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2004.

§ 28ba
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

Výšku príspevku podľa tohto zákona na rok 2006 určí fond pre všetky banky, a to najneskôr do 27. decembra 2005.

§ 28c

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

Čl. II


Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 19 písm. f) sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa slová "a príjmy Fondu ochrany vkladov;16f)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16f) znie:

"16f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. III


Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slovo "vznik" vkladajú slová "alebo zvýšenie", slovo "vykonaného" sa nahrádza slovom "vykonané" a slová "na akúkoľvek jednu osobu alebo viaceré osoby konajúce" sa nahrádzajú slovami "akejkoľvek jednej osoby alebo viacerých osôb konajúcich".

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:

"7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

3.
§ 34 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

"f) ak sa neplnia povinnosti podľa osobitného zákona.7dd)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7dd) znie:

"7dd) § 12 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.".

4.
§ 44 znie:

"§ 44

Ochranu vkladov fyzických osôb uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk vrátane úrokov z nich upravuje osobitný zákon.12)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:

"12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.".

5.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý znie:

"§ 45e

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.".

Čl. IV


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Národná banka Slovenska môže poskytnúť úver Fondu ochrany vkladov4a) najviac na tri mesiace.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

"4a) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2.
§ 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

"c) činnosťou Fondu ochrany vkladov.".

Čl. V


Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

"(4) Ak je úpadcom banka, za ktorú vyplatil Fond na ochranu vkladov náhrady vkladov vkladateľom, 4a) uspokoja sa pohľadávky Fondu na ochranu vkladov voči banke v rozsahu vyplatených náhrad vkladateľom pred pohľadávkami uvedenými v odseku 2 písm. c).".

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

"4a) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.1)Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2a)§ 2 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z.
2b)§ 2 ods. 1 a 6 a § 21 ods. 1 prvá veta zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. § 780 ods. 1 Občianskeho zákonníka. § 709 ods. 1 a § 719a Obchodného zákonníka.
2c)§ 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
3)§ 70 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
4)Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4a)Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
5)Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
5a)Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5b)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5c)Zákon č. 483/2001 Z. z. Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
5d)Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
5da)§ 2 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z.
5db)§ 2 ods. 9 zákona č. 510/2002 Z. z.
5dc)§ 21 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.
5dd)§ 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.
5de)§ 31 ods. 7, § 32 ods. 1 až 4, § 40 ods. 1 a 2 a § 50 ods. 1 a 2 zákona č. 510/2002 Z. z.
5df)§ 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
5dg)§ 99 ods. 3 písm. h) a ods. 15 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
5e)Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
5f)Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
5g)Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
5ga)Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5h)Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5i)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
5ia)Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5j)§ 2 ods. 2 a § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
5k)Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
5l)Napríklad § 2 ods. 7 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z., § 54 ods. 3 a 4 a § 163 ods. 1 a 6 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 3 ods. 11 a 12, § 4 ods. 4 až 8, § 75 až 80 a § 81 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z., § 4 ods. 5 a 6 a § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 95/2002 Z. z., § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
5m)Napríklad § 39 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka, § 3 a 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5n)Napríklad zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov.
5o)Napríklad § 80 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
5p)§ 44 ods. 5 písm. l) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 554/2004 Z. z.
6)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
7)§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z.
7a)§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
7aa)Napríklad § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b)§ 782, 785, 879d a § 879e ods. 5 Občianskeho zákonníka.
7c)§ 35 až 74 zákona č. 594/2003 Z. z.
7d)§ 25 ods. 1 až 3 č. 429/2002 Z. z.
7e)§ 5 a 6 a § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
7f)§ 80 ods. 1, § 81 ods. 1 a 2 a § 82 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z.
7g)§ 7 ods. 2 písm. a) a § 30 zákona č. 483/2001 Z. z.
8)Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
9a)§ 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. § 77 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.
9b)Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z.
10)§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
11)§ 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z.
12)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)§ 2 až 30 zákona č. 510/2002 Z. z.
12aa)§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.
13)§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
13a)§ 101 a 785 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. § 397 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
13b)§ 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
14)Napríklad § 76 ods. 1 písm. e), § 175e ods. 1 a 2, § 305 písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
15)§ 35 zákona č. 483/2001 Z. z.
15a)§ 682 až 691 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
15aa)§ 54 a 55 zákona č. 483/2001 Z. z. § 8, § 14 ods. 1 písm. a) a l) a § 50 ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
15ab)Zákon č. 36/1967 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
15b)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
15c)Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
15d)Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15e)Napríklad § 784 Občianskeho zákonníka.
15ea)§ 492 a § 546 až 550 Občianskeho zákonníka.
15eaa)§ 7 ods. 3 a § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z.
15f)§ 9 vyhlášky Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Štátnej banky československej č. 31/1990 Zb.
15g)Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
15h)§ 8 ods. 1 písm. i) a ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15ha)§ 18, 19, 23 a § 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15i)§ 2 ods. 3 a § 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z.
16)Zákon č. 431/2002 Z. z.
17)§ 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17a)§ 28 ods. 1 písm. a) až e) Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.
18)§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
18a)§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
18b)§ 91 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z.
18ba)Napríklad § 69 a 69a, § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
18bb)§ 36 ods. 1 a 2 prvá veta, § 39 a § 452 Občianskeho zákonníka.
18bc)§ 11 ods. 1 až 3 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
18c)§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
19)Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
20)§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch ochrany vkladov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 135, 31. 05. 1994).
Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.