Zákon o odpadoch - Zákon č. 223/2001 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 14. 11. 2012)

Print Friendly and PDF

(o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 21.6.2001
Účinnosť od: 3.8.2011

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 93/2001 strana 2218

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
409/2006 Z.z.


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
553/2001 Z.z.
96/2002 Z.z.
261/2002 Z.z.
393/2002 Z.z.
529/2002 Z.z.
188/2003 Z.z.
245/2003 Z.z.
525/2003 Z.z.
17/2004 Z.z.
24/2004 Z.z.
443/2004 Z.z.
582/2004 Z.z. zrušuje čl. III;
587/2004 Z.z.
733/2004 Z.z.
479/2005 Z.z.
532/2005 Z.z.
571/2005 Z.z.
127/2006 Z.z.
514/2008 Z.z.
515/2008 Z.z.
519/2008 Z.z.
160/2009 Z.z.
386/2009 Z.z.
119/2010 Z.z.
145/2010 Z.z.
258/2011 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
238/1991 Zb.;
494/1991 Zb.;
371/1992 Zb.;
605/1992 Zb.;
606/1992 Zb.;

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
222/1996 Z.z.
čl. X - (týkajúci sa zmien zák. 494/1991 Zb.), v prílohe položky

67 až 72;
372/1990 Zb.
§47 ods. 1 písm. h);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
315/1996 Z.z.
§91 ods. 2;

544/1990 Zb.
§1 doterajší text sa označuje ako ods. 1, §11 ods. 1, §16

doterajší text sa označuje ako ods. 1,
327/1996 Z.z.
§2, §3 ods. 1, 4 a 5, §4 ods. 3, §5 ods. 1, §6 ods. 1, §8 ods. 1,

§9 ods. 1 až 4;

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
315/1996 Z.z.
nová poznámka č. 35a (k §91 ods. 2);

544/1990 Zb.
§1 nový ods. 2, nový §10d vrátane poznámok č. 9b, 9c a 9d,

§16 nový ods. 2, nový §16a;
455/1991 Zb.
nový §80ba;OBLASŤ: Právo životného prostredia
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkami uvedenými v čl. VI bodoch 1 až 6;

223/2001 Z.z.


ZÁKON


z 15. mája 2001


o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:553/2001 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2002
Zmena:96/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2002
Zmena:261/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2002
Zmena:393/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2002
Zmena:529/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2002
Zmena:529/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2003
Zmena:245/2003 Z. z. s účinnosťou od 31.júla 2003
Zmena:188/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:525/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:24/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2004
Zmena:24/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:443/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2004
Zmena:24/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:443/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:587/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:733/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:733/2004 Z. z. s účinnosťou od 13.augusta 2005
Zmena:479/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2005
Zmena:24/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:532/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:571/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:127/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2006
Zmena:733/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2006
Zmena:514/2008 Z. z. s účinnosťou od 15.decembra 2008
Zmena:515/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:519/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:160/2009 Z. z. s účinnosťou od 5.mája 2009
Zmena:386/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2009
Zmena:386/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2009
Zmena:24/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena:119/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2010
Zmena:145/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2010
Zmena:258/2011 Z. z. s účinnosťou od 3.augusta 2011

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy

(1) Týmto zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1a.

(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie Recyklačného fondu.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na

a) nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami, 1)
b) nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie, 2)
c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu, 2a)
d) nakladanie s odpadmi z drahých kovov, 3)
e) nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, 4)
f) nakladanie s vyradenými výbušninami a zvyškami z výroby výbušnín.6)
g) nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami (ďalej len "elektrozariadenie"), ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, zbrane, muníciu a vojenský materiál, okrem elektrozariadení, ktoré nie sú určené výhradne na vojenské účely a na nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení,
h) nakladanie s batériami a akumulátormi použitými v zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti Slovenskej republiky, v zbraniach, munícii a vojenskom materiáli, okrem výrobkov, ktoré nie sú výhradne určené na vojenské účely a v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru a na nakladanie s odpadom z týchto batérií a akumulátorov.

(4) Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na

a) nakladanie s ťažobným odpadom, 8)
b) ukladanie odpadov na odkaliská,
c) nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu,
d) nakladanie s odpadmi z obalov.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9) povinný sa jej zbaviť.

(2) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

(3) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

(4) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

(5) Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

(6) Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, uvedené v prílohe č. 2.

(7) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia10) alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3.

(8) Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.

(9) Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.

(10) Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

(11) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

(12) Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.

(13) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4.

(14) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa; za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

(15) Zariadenie na zber odpadov je miesto, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, ohraničené plotom alebo priestor, v ktorom sa vykonáva zber odpadov, nachádzajúci sa v stavbe;10a) takýmto zariadením nie je miesto na ukladanie odpadov podľa § 39 a miesto spätného odberu elektroodpadu podľa § 54a ods. 17 a zberné miesto podľa § 48a ods. 17.

(16) Zariadenie na zhodnocovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza. Za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nepovažuje zariadenie, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton.

(17) Zariadenie na zneškodňovanie odpadov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 3, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

(18) Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby (interná skládka), ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

(19) Mobilné zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré

a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun z miesta na miesto,
b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou,
c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov spravidla v mieste ich vzniku a
d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.10b)

(20) Kontaminované zariadenie na účely tohto zákona je zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlórdifenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0, 005 percenta hmotnosti (ďalej len "polychlórované bifenyly") alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.

(21) Dekontaminácia na účely tohto zákona je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

(22) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len "použité polychlórované bifenyly"), alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenie nachádzajú.

§ 3
Účel a ciele odpadového hospodárstva

(1) Účelom odpadového hospodárstva je

a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä

1. rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje,
2. výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia,
3. vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,

b) zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a) alebo b),
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, 11) ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a), b) alebo c).

(2) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.

(3) Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.

DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA


§ 4
Základné ustanovenie

(1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len "program") určuje ciele odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia.

(2) Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, rozpočet odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť.

§ 5
Programy vydávané orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva

(1) Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") najmä na základe podkladov od krajských úradov životného prostredia a obvodných úradov životného prostredia a schvaľuje ho vláda. Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Krajský úrad životného prostredia vydáva formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky spravidla na päť rokov.

(3) Program podriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť v súlade so záväznou časťou programu nadriadeného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

(4) Záväzná časť programu Slovenskej republiky a záväzná časť programu kraja obsahujú cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov množstva polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia uviesť v samostatnej časti programu Slovenskej republiky.

(5) Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení nadregionálneho významu. Smerná časť programu kraja obsahuje zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi a zariadení na dekontamináciu kontaminovaných zariadení.

(6) Krajský úrad životného prostredia je povinný zverejniť návrh svojho programu v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s nimi mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia; návrhy programov zašle aj orgánom štátnej správy dotknutým podľa osobitných predpisov.12)

(7) Verejnosť, dotknuté orgány štátnej správy a obce majú právo podať v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný podľa odseku 6, písomné pripomienky príslušnému úradu.

(8) Krajský úrad životného prostredia je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu a prihliadať na podané písomné pripomienky pri dopracúvaní programu.

(9) Program možno po dohode príslušných úradov vydať spoločne i pre územie viacerých okresov alebo ich častí.

(10) Program je podkladom na opatrenia na obmedzovanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.

(11) Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja.

(12) Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo a krajský úrad životného prostredia sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky a program kraja. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 10.

(13) Ministerstvo, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

§ 6
Program pôvodcu odpadu a program obce

(1) Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom a produkuje ročne viac než jednu tonu nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov, vypracúva vlastný program. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre komunálne odpady, ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby14) (ďalej len "drobné stavebné odpady"), obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program plní pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke14a) alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa tohto zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

(2) Záväzná časť programu pôvodcu odpadu okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje opatrenia na zníženie vzniku odpadov.

(3) Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5.

(4) Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať. Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť program na schválenie do troch mesiacov od svojho vzniku.

(5) Do štyroch mesiacov od vydania programu kraja podľa § 5 ods. 2 je pôvodca odpadu povinný vypracovať nový program a predložiť ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie. Ak v rozhodnutí nie je ustanovené inak, schválením nového programu pôvodcu odpadu platnosť predchádzajúceho programu zanikne.

(6) Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zastaví konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 74 ods. 6 z dôvodu rozporu so záväznou časťou programu kraja, pôvodca odpadu je povinný bezodkladne predložiť na schválenie opätovne program zosúladený a upravený s programom kraja.

(7) Pôvodca iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný prihliadať pri tvorbe svojho programu na program obce, ktorej územia sa jeho program týka. Pred predložením programu na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je pôvodca odpadu povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci, ktorej územia sa jeho program týka. Pri počte obcí presahujúcom 30 môže pôvodca odpadu zaslať obciam oznámenie o vypracovaní programu a informáciu, kde možno do programu nahliadnuť a dokedy sa možno k nemu vyjadriť. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(8) Na vypracovanie programu obce platia rovnako ustanovenia odsekov 2 až 6.

(9) Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)

(10) V prípade, ak sa v čase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu, pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre obce.

§ 6a
Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný vypracovať a dodržiavať program so zameraním na dekontamináciu kontaminovaných zariadení a nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi. Ak je držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň pôvodcom odpadu, ktorý je povinný vypracovať program podľa § 6, môže obidva programy zlúčiť a vypracovať jeden program so samostatnými časťami.

(2) Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov okrem údajov podľa § 5 ods. 4 obsahuje aj opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení, termín, do ktorého sa dekontaminácia alebo zneškodnenie vykoná, a ak ide o zariadenia podľa § 40a ods. 11, aj údaj o ich životnosti. Smerná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje údaje podľa § 5 ods. 5. Ustanovenia § 6 ods. 4 až 6 a 10 platia rovnako.

TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE


Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva


§ 7
Udeľovanie súhlasu

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov14b),
b) zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 14b) alebo zmenšovania objemu komunálnych odpadov v zariadeniach, ktorých skutočná ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov14b),
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c),
e) na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení,
f) vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
g) nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov,
h) zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,
i) prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike,
j) zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,
k) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
l) zber alebo spracovanie starých vozidiel.
m) dekontamináciu,
n) zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo g),
o) zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého (§ 40b ods. 1),
p) odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 7).
r) zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení.

(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu na dekontamináciu obsahuje

a) druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), g), l), p) alebo r), aj množstvo odpadov,
b) určenie miesta nakladania s odpadmi alebo zberu alebo spracovania starých vozidiel; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), i) alebo p),
c) spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. p), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,
d) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,
e) pri zariadeniach na nakladanie s nebezpečnými odpadmi aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia,
f) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a), c), d), e), h), l) a r) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a) technické požiadavky prevádzky zariadenia,
b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.

(4) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje

a) triedu skládky odpadov,
b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,
c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,
d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení,
e) povinnosť podávať príslušnému obvodnému úradu životného prostredia správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(5) Súhlas podľa odseku 1 písm. m) obsahuje

a) typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
b) určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,
c) čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,
d) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.

(6) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 možno vydať, len ak

a) odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,
b) hodnotenie vplyvu na životné prostredie14c) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,
c) zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.

(7) Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého podľa odseku 1 písm. o) a súhlas na dekontamináciu možno udeliť len na určitý čas, najviac na tri roky.

(8) Platnosť súhlasu podľa odseku 7 sa predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

(9) Ak navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi nie je v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie alebo so záväznou časťou programu kraja, súhlas podľa odseku 1 sa neudelí alebo sa súhlas podľa odseku 8 nepredĺži.

(10) Uzatvorenie skládky odpadov v súlade s odsekom 1 písm. k) overí príslušný obvodný úrad životného prostredia vrátane vykonania miestnej obhliadky a o uzatvorení skládky vydá potvrdenie.

(11) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov vydá príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva až po vykonaní miestnej ohliadky na preverenie skutočného stavu veci v rozsahu podanej žiadosti o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov.

§ 8
Autorizácia

(1) Autorizácia je udelenie oprávnenia podnikateľovi15) na výkon činností uvedených v odseku 3.

(2) Vykonávať činnosti podľa odseku 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podnikateľ len na základe autorizácie udelenej ministerstvom, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Autorizácia udelená ministerstvom sa vyžaduje na

a) spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov (§ 48a až 48f), b) zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov (§ 42),
c) spracovanie starých vozidiel (§ 49 až 54),
d) spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (§ 54) a.

(4) Ministerstvo môže autorizáciu udeliť jednotlivo na každú činnosť alebo spolu na viac činností.

(5) Ministerstvo udeľuje autorizáciu podľa odseku 3 písm. a) len súčasne na výkon činnosti spracovania a recyklácie.

§ 9
Podmienky udelenia autorizácie

(1) Podmienkou udelenia autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi je

a) bezúhonnosť,
b) trvalý pobyt16) na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "členský štát"),
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť, ak ňou nie je sám žiadateľ o udelenie autorizácie alebo jeho zodpovedný zástupca, 17)
d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.

(2) Podmienkou udelenia autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi je

a) bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo jeho členov,
b) sídlo alebo organizačná zložka na území Slovenskej republiky alebo v niektorom z členských štátov,
c) ustanovenie odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť,
d) technické, materiálne a personálne zabezpečenie výkonu požadovanej činnosti.

(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, pri ktorom dôjde k ohrozeniu života ľudí alebo životného prostredia.18)

(4) Technické, materiálne a personálne zabezpečenie činnosti, na ktorú sa udeľuje autorizácia, sa preukazuje odborným posudkom osoby oprávnenej na jeho vydanie podľa tohto zákona (§ 76).

(5) Pri autorizácii podľa § 8 ods. 3 písm. b), v rámci ktorej sa vykonáva regenerácia odpadových olejov (§ 42 ods. 2) alebo ich zhodnocovanie využitím ako palivo podľa položky R1 v prílohe č. 2, je súčasťou technického, materiálneho a personálneho zabezpečenia aj zabezpečenie opatrení na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí; ak ide o zariadenia povolené a prevádzkované podľa osobitného predpisu, 18a) musí použitá technológia zodpovedať úrovni najlepšej dostupnej techniky.

§ 10
Obsah žiadosti o udelenie autorizácie

(1) Fyzická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie

a) obchodné meno a miesto podnikania,
b) meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt (ďalej len "osobné údaje"); ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, 17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e) identifikačné číslo (IČO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží

a) výpis z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie nie starší ako tri mesiace,
b) oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d) odborný posudok v zmysle § 9 ods. 4,
e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu, 14c)
f) súhlas udelený podľa § 7 alebo integrované povolenie udelené podľa osobitného predpisu.19a)

(3) Právnická osoba-podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie

a) obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, 17) uvedie aj jeho osobné údaje,
c) činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
d) čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
e) identifikačné číslo (IČO),
f) osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť (§ 11), číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi, 19)
g) technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.

(4) K žiadosti podľa odseku 3 sa priloží

a) výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o udelenie autorizácie alebo jeho členov nie starší ako tri mesiace,
b) oprávnenie na podnikanie na činnosti a druhy odpadov, pre ktoré sa žiada o udelenie autorizácie, a výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní,
c) doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť k žiadateľovi19) o udelenie autorizácie,
d) odborný posudok podľa § 9 ods. 4,
e) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,
f) súhlas udelený podľa § 7 alebo integrované povolenie udelené podľa osobitého predpisu.19a)

§ 11
Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť

(1) Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.

(2) Za odborne spôsobilú osobu na autorizovanú činnosť možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo má vysokoškolské vzdelanie iného ako technického alebo prírodovedného smeru alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo má stredoškolské vzdelanie iného ako technického smeru ukončené maturitou a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom; do praxe sa nezapočítavajú roky počas štúdia, ale len prax od ukončenia štúdia,
c) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,
d) úspešne vykonala skúšku podľa odseku 3.

(3) Predmetom skúšky je overenie súhrnu teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich odpadové hospodárstvo a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov12) a súvisiacich slovenských technických noriem. Skúšku zabezpečuje ministerstvo najmenej raz za kalendárny rok.

(4) Odbornú spôsobilosť na autorizovanú činnosť potvrdí ministerstvo, po úspešnom vykonaní skúšky, vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť (ďalej len "osvedčenie na autorizovanú činnosť"). Osvedčenie na autorizovanú činnosť možno vydať najviac na desať rokov. Doba platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť sa nepredlžuje. Po uplynutí platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť môže fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2, opätovne požiadať o vydanie osvedčenia na autorizovanú činnosť.

(5) Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť.

(6) Odborne spôsobilé osoby na autorizovanú činnosť sa zúčastňujú na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

(7) Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu na autorizovanú činnosť, ak sa na základe výzvy ministerstva nezúčastní preškolenia alebo nového overenia odbornej spôsobilosti podľa odseku 6.

§ 11a
Zmena, zrušenie a zánik osvedčenia
na autorizovanú činnosť


(1) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zmení, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť písomne požiada o zmenu osobných údajov uvedených v osvedčení na autorizovanú činnosť a ak tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom.

(2) Ministerstvo osvedčenie na autorizovanú činnosť zruší, ak odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť
a) bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b) prestala byť bezúhonnou na základe právoplatného rozsudku,
c) získala osvedčenie na autorizovanú činnosť na základe uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti alebo jej prílohách,
d) písomne požiada o jeho zrušenie.

(3) Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia na autorizovanú činnosť nastávajú dňom ich zápisu do registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť.

(4) Odborná spôsobilosť na autorizovanú činnosť zaniká smrťou odborne spôsobilej osoby na autorizovanú činnosť alebo uplynutím doby platnosti osvedčenia na autorizovanú činnosť. Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť, ktorej odborná spôsobilosť zanikla, sa z registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť vyčiarkne.

§ 12


Žiadosť o udelenie autorizácie podáva podnikateľ ministerstvu.

§ 13
Udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie a zmena autorizácie

(1) Rozhodnutie o udelení autorizácie fyzickej osobe-podnikateľovi obsahuje

a) jej obchodné meno a miesto podnikania,
b) osobné údaje fyzickej osoby a jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osobné údaje o odborne spôsobilej osobe na autorizovanú činnosť (§ 11),
c) činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d) čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.

(2) Rozhodnutie o udelení autorizácie právnickej osobe-podnikateľovi obsahuje

a) jej obchodné meno a sídlo,
b) osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, osobné údaje jej zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, ako aj osobné údaje o odborne spôsobilej osobe na autorizovanú činnosť (§ 11),
c) činnosti a druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia,
d) čas, na ktorý sa autorizácia udeľuje,
e) dátum začatia vykonávania autorizovanej činnosti,
f) spôsob a postupy vykonávania autorizovanej činnosti.

(3) Osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, musí raz za tri roky zabezpečiť odborný posudok oprávnenej osoby o stave plnenia technických požiadaviek ustanovených týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ako aj o stave plnenia podmienok a požiadaviek ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie pri výkone činnosti, na ktorú bola autorizácia udelená. Kópiu odborného posudku zašle ministerstvu do 14 dní od jeho prijatia od oprávnenej osoby.

(4) Držiteľ autorizácie je povinný ministerstvu oznámiť každú zmenu údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie, a to do 15 dní od vzniku zmeny.

(5) Držiteľ autorizácie môže požiadať o jej predĺženie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím času, na ktorý bola udelená. V žiadosti o predĺženie autorizácie sa uvedú dôvody žiadosti a priloží sa odborný posudok podľa odseku 3.

(6) Autorizáciu možno predĺžiť najviac v rozsahu, v akom bola udelená.

(7) Ministerstvo vedie register osôb, ktorým bola udelená autorizácia.

(8) Autorizácia má platnosť na celom území Slovenskej republiky.

(9) Ministerstvo môže na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu, ak o to držiteľ autorizácie požiada, rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť.

(10) Ministerstvo na základe oznámenia podľa odseku 4 alebo z vlastného podnetu rozhodnutie o udelení autorizácie zmení, ak

a) ide o zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania alebo osobných údajov uvedených v rozhodnutí o udelení autorizácie a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom,
b) držiteľ autorizácie požiada o zúženie rozsahu činností, na ktorých výkon mu bola udelená autorizácia, alebo
c) z oznámených alebo inak zistených skutočností je preukázané, že držiteľ autorizácie prestal spĺňať niektorú z podmienok na udelenie autorizácie,
d) dôjde k zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom, a k žiadosti priloží odborný posudok preukazujúci technické zabezpečenie autorizovanej činnosti.

§ 14
Zánik autorizácie, zrušenie autorizácie a pozastavenie výkonu činnosti

(1) Autorizácia zaniká

a) smrťou fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá je držiteľom autorizácie, alebo jej vyhlásením za mŕtveho, ak vo výkone autorizovanej činnosti nepokračuje ustanovený správca dedičstva20) alebo dedič za podmienok podľa odsekov 2 a 3,
b) zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom autorizácie,
c) rozhodnutím ministerstva o zrušení autorizácie,
d) uplynutím času, na ktorý bola udelená,
e) zrušením konkurzu vyhláseného na držiteľa autorizácie po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok držiteľa autorizácie nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na držiteľa autorizácie pre nedostatok majetku.

(2) Ak v prípade smrti fyzickej osoby, ktorá bola držiteľom autorizácie a ktorá nemala ustanoveného zodpovedného zástupcu, nebude ustanovený správca dedičstva, ministerstvo rozhodne o pozastavení výkonu činností, na ktoré bola udelená autorizácia, až do skončenia konania o prejednanie dedičstva.

(3) Ak chce dedič pokračovať vo vykonávaní prác, na ktoré bola udelená autorizácia, je povinný predložiť ministerstvu do 30 dní od ukončenia konania o dedičstve právoplatný doklad o tom, že je dedičom, a oznámiť ministerstvu údaje podľa § 10.

(4) Ministerstvo zruší autorizáciu, ak

a) osoba, ktorá je držiteľom autorizácie, o to požiada,
b) dedič nepostupuje podľa odseku 3,
c) ustanovená odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť prestane spĺňať požiadavku odbornej spôsobilosti,
d) ten, kto je držiteľom autorizácie, prestane spĺňať niektorú z podmienok jej udelenia,
e) držiteľ autorizácie nezačal vykonávať autorizovanú činnosť v lehote do šiestich mesiacov od dátumu začatia vykonávania autorizovanej činnosti uvedeného v rozhodnutí o udelení autorizácie.

(5) Ministerstvo môže zrušiť autorizáciu, ak držiteľ autorizácie opätovne alebo závažným spôsobom porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie; za opätovné porušenie sa považuje aj nezaslanie odborného posudku podľa § 13 ods. 3 v náhradnej lehote určenej ministerstvom.

§ 15
Registrácia

(1) Podnikateľ, ktorý vykonáva zber alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania vrátane distribútora, ktorý vykonáva spätný odber (§ 54a ods. 17), je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na obvodnom úrade životného prostredia v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania; to neplatí, ak je na vykonávanie zberu alebo prepravy odpadov potrebný súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na podnikateľa, ktorý zariadi, obstará alebo vykoná21) pre tretiu osobu alebo na jej účet zneškodnenie odpadov alebo zhodnotenie odpadov, ak túto činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.

(3) Obvodný úrad životného prostredia vykoná registráciu podľa odsekov 1 a 2 na základe písomného oznámenia podnikateľa o začatí vykonávania činnosti, na základe ktorej mu vzniká povinnosť registrácie; podnikateľovi vydá o tom potvrdenie.

(4) Obvodný úrad životného prostredia vedie zoznam registrovaných osôb podľa odsekov 1 a 2.

§ 16
Vyjadrenie

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu, 22)
b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to

1. k dokumentácii v územnom konaní, 23)
2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, 24) ak sa neuskutočnilo územné konanie,
3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby, 24a)
4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav, 24b) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 40c ods. 1,

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike.25)
e) dokumentácii alebo plánu likvidácie banských diel a lomov a k plánu likvidácie starých banských diel predkladaných v konaní o povolení banskej činnosti, 25a) ak sa pri likvidácii banských diel alebo starých banských diel plánuje použitie odpadu.
f) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.25b)

(2) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného predpisu25c) považujú za záväzné stanovisko.25d)

§ 17
Spoločné ustanovenie

Ak má byť súhlas podľa § 7 alebo vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe, zariadení alebo činnosti podľa iného zákona, orgán štátnej správy vydávajúci takéto rozhodnutie môže rozhodnutie vydať až po oboznámení sa s obsahom súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona.

Druhý oddiel
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb


§ 18
Spoločné ustanovenia

(1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím alebo povolením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

(2) Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].

(3) Zakazuje sa

a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov podľa položky D6 a zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D4 a D7 uvedených v prílohe č. 3,
d) vykonávať prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona,
e) vykonávať bez súhlasu podľa § 7 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas podľa § 7 vyžaduje,
f) prevádzkovať po 31. decembri 2008 skládku odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na skládky odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
g) vykonávať skládkovanie

1. kvapalných odpadov,
2. odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
3. infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
4. opotrebovaných pneumatík a
drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

5. odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa prílohy č. 5,

h) riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok podľa prílohy č. 5,
i) oddeľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly od ostatných látok alebo odpadov na účel ich opätovného použitia,
j) dopĺňať transformátory polychlórovanými bifenylmi,
k) spaľovať polychlórované bifenyly alebo použité polychlórované bifenyly na lodiach,
l) uvádzať na trh vozidlá (§ 49 ods. 4) obsahujúce materiály a súčiastky, ktoré obsahujú olovo, kadmium, ortuť alebo šesťmocný chróm, okrem ustanovených prípadov [§ 68 ods. 3 písm. p)],
m) zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu,
n) zneškodňovať odpad z výroby oxidu titaničitého vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedenej v prílohe č. 3 na pôde tvoriacej poľnohospodársky pôdny fond,
o) vykupovať kovový odpad inak ako podľa § 19 ods. 3 písm. b) až g),
p) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami podľa položiek D1 a D10,
r) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov okrem zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a),
s) sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať na cezhraničnej preprave odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnej preprave odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoze odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoze odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu alebo tranzite odpadov, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami štvrtej časti zákona,
t) dopraviť alebo prepraviť na územie Slovenskej republiky alebo z územia Slovenskej republiky odpad v rozpore s ustanoveniami štvrtej časti zákona.

(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

(5) Ak je držiteľ odpadu podľa odseku 4 známy, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky, zabezpečí zneškodnenie odpadu obvodný úrad životného prostredia, na ktorého území sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.

(6) Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

(7) Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia podľa odseku 6, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce začne konanie o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 39 ods. 7, alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

(8) Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom, obvodný úrad životného prostredia začne konanie na zistenie, či vlastník, správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti

a) je pôvodcom odpadu,
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinný vykonať podľa osobitných predpisov, 26) alebo nesplnil povinnosti podľa rozhodnutia súdu, 27) alebo
c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech.

(9) Ak sa v konaní podľa odseku 8 preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, niektorá zo skutočností uvedených v odseku 8 písm. a) až c), prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti; odsek 7 druhá veta platí rovnako.

(10) Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom.

(11) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 9 alebo 10, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za uloženie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom.

(12) Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R12 podľa prílohy č. 2.

§ 19
Povinnosti držiteľa odpadu

(1) Držiteľ odpadu je povinný

a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)],
b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, 28)
d) zhodnocovať odpady pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
e) zabezpečovať zneškodnenie odpadov, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie,
f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení,
h) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva; v prípade komunálnych odpadov len vtedy, ak nebolo súčasťou štatistického hlásenia povolenie na jeho sprístupnenie,
i) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) prístup do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté, 29)
j) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti,
k) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk25) alebo ich vývoz podľa štvrtej časti tohto zákona,
m) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu,
n) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.

(2) Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program podľa § 6.

(3) Kto vykonáva zber odpadov vrátane ich výkupu je okrem povinností podľa odseku 1 povinný

a) zverejňovať druhy zbieraných odpadov a podmienky zberu odpadov,
b) pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu podľa písmen d) až g) a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti30) fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje,
c) viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmen b), d) a e), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich vykúpených a v prípade, že ide o odpad z farebných kovov, iný kovový odpad podľa písmen d) až g) alebo o iný kovový odpad vykúpený od fyzických osôb aj opis a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu,
d) odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení z koľajových vedení, zabezpečovacej a oznamovacej techniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú, vykupovať iba od prevádzkovateľov dráh a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
e) odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z dopravných značiek a dopravných zariadení, z kanalizačných poklopov, krytov kanalizačných vpustí, zvodidiel, alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od správcov pozemných komunikácií a podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
f) odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozostávajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodárskych technických zariadení a kovové časti konštrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od poľnohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
g) odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia odseku 1 písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i).

(5) Na fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, sa ustanovenia odsekov 1 až 3 nevzťahujú s výnimkou prípadu podľa odseku 4.

(6) Ak je držiteľom odpadov osoba prevádzkujúca dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu (ďalej len "dopravca"), vzťahujú sa na neho pri preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 písm. i), j) a k).

(7) Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. f), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti ako materiál, palivo alebo iná vec určená na konečnú spotrebu okrem nebezpečného odpadu a odpadu uvedeného v § 43 a 54a; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri takomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až f). Ustanovenia osobitných predpisov30a) nie sú postupom podľa tohto odseku dotknuté.

(8) Osoba, ktorej bol odovzdaný odpad podľa odseku 7, je povinná s ním zaobchádzať spôsobom a na účel podľa odseku 7; po jeho prevzatí od držiteľa odpadu podľa odseku 7 sa táto vec nepovažuje za odpad.

(9) Plnenie povinností držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri servisných prácach, čistiacich prácach alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú, je povinná zabezpečiť táto právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ; tento postup sa nevzťahuje na odpady zo stavebných a demolačných prác podľa § 40c.

(10) Každý je oprávnený oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len "inšpekcia"), obvodnému úradu životného prostredia alebo obci, v ktorých územnom obvode malo dôjsť k porušeniu povinností, skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3. Oznámenie sa podáva v písomnej forme alebo ústne do zápisnice a obsahuje najmä

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, ak je oznamovateľovi známy,
b) označenie prevádzkarne, v ktorej malo dôjsť k oznámenému porušeniu povinností,
c) opis zistených skutočností,
d) dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovateľa, ak je oznamovateľom fyzická osoba,
f) názov a sídlo oznamovateľa a meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oznamovateľa, ak je oznamovateľom právnická osoba.

(11) Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia na základe oznámenia oznamovateľa alebo obce podľa odseku 10 oznámenie preskúma, podľa potreby si vyžiada od oznamovateľa a od obce ďalšie údaje a požiada prevádzkovateľa o vyjadrenie k oznámeniu.

(12) Preskúmanie oznámenia vykoná orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo oznámenie podané. Ak bolo oznámenie podané súčasne obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii, a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto oznámenie preskúma, je na preskúmanie oznámenia príslušná inšpekcia.

(13) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že nedošlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia oznámenie odloží záznamom a upovedomí o tom s uvedením dôvodov oznamovateľa alebo obec, ktorá podala oznámenie.

(14) Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že došlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia postupuje podľa § 73 ako orgán štátneho dozoru, pričom o svojom postupe písomne upovedomí s uvedením dôvodov oznamovateľa alebo obec, ktorá podala oznámenie.

§ 20
Povinnosti pri preprave nebezpečných odpadov na území Slovenskej republiky

(1) Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečných odpadov30b) (ďalej len "odosielateľ nebezpečných odpadov"), je povinný

a) zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov v súlade s týmto zákonom a v prípade, že sa na prepravu nebezpečných odpadov vyžaduje súhlas podľa § 7, aj v súlade s týmto súhlasom,
b) vykonať prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí;31) ak nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov.32)

(2) Odosielateľ nebezpečných odpadov a ten, komu sú podľa zmluvy uvedenej v odseku 1 nebezpečné odpady určené (ďalej len "príjemca nebezpečných odpadov") sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov; v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad životného prostredia, aj tomuto úradu,
c) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu33) a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
d) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73).

(3) Odosielateľ nebezpečných odpadov, príjemca nebezpečných odpadov a dopravca sú pri preprave nebezpečných odpadov povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečných odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)].

(4) Príjemca nebezpečných odpadov je povinný zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov potvrdený podľa odseku 3 odosielateľovi nebezpečných odpadov, obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov a príjemcu nebezpečných odpadov a v prípade, že súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal krajský úrad životného prostredia, aj tomuto úradu.

§ 21
Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov

(1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov je povinný

a) zhodnocovať odpady alebo zneškodňovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo c),
b) prevádzkovať zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 7 ods. 1 písm. f),
c) zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
d) zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zneškodňovanie alebo zhodnocovanie je oprávnený,
e) viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
f) viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie alebo zhodnotenie, o spôsobe nakladania s nimi, ak ide o zariadenie na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, aj o obsahu polychlórovaných bifenylov v týchto odpadoch a o umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov [§ 68 ods. 3 písm. f)],
g) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena f) príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a Recyklačnému fondu,
h) na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
i) umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností podľa § 19 ods. 1 písm. i),
j) vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k) oznamovať bezodkladne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťami podľa položiek D1, D5 a D10 uvedených v prílohe č. 3,
l) odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov,
m) na žiadosť ministerstva, krajského úradu životného prostredia, obvodného úradu životného prostredia alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu.
n) ak ide o prevádzkovateľa mobilného zariadenia, najneskôr tri dni vopred písomne ohlásiť obvodnému úradu životného prostredia, v ktorého územnom obvode bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, druh, kategóriu a predpokladané množstvo odpadu, ktorý bude zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, a predpokladaný čas výkonu činnosti.

(2) Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa odseku 1 povinný

a) spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí; spracovanú projektovú dokumentáciu prikladá žiadateľ o udelenie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) k žiadosti o udelenie súhlasu,
b) prevádzkovanie skládky odpadov zabezpečovať osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu19) s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov,
c) v ustanovených prípadoch uchovávať najmenej jeden mesiac vzorky z analytickej kontroly odpadov a najmenej dva roky archivovať výsledky analytickej kontroly odpadov [§ 68 ods. 3 písm. n)],
d) zabezpečovať odborné a technické vzdelávanie personálu skládky odpadov,
e) skládku odpadov uzavrieť, rekultivovať a monitorovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou [§ 7 ods. 4 písm. d)],
f) oznámiť príslušnému obvodnému úradu životného prostredia negatívne stavy a vplyvy na životné prostredie zistené monitoringom počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí.

(3) Návrh riešenia spôsobu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí musí byť súčasťou zámeru navrhovateľa pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.34)

(4) V prípade podľa odseku 1 písm. h), ak je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu.35)

(5) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v súvislosti so spaľovaním odpadov.

(6) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí a každoročne do 31. januára nasledujúceho roka ohlasovať výsledky monitoringu príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(7) Odpady možno skladovať najdlhšie jeden rok. Na dlhšie skladovanie môže obvodný úrad životného prostredia dať súhlas len výnimočne, najmä ak sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu.

(8) Odpady uvedené v prílohe č. 6 sa pred uložením na skládku odpadov musia stabilizovať.

§ 22
Účelová finančná rezerva


(1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenie dôsledkov havárie. Ten, kto prevádzkuje viac ako jednu skládku odpadov, vytvára účelovú finančnú rezervu pre každú skládku odpadov osobitne.

(2) Účelová finančná rezerva sa vytvára ročne na ťarchu výdavkov (nákladov)36) vo výške určeného podielu z celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

(3) Ročná výška účelovej finančnej rezervy sa vypočíta takto:

R = Q A CPI

A = CN : K,

kde R je odvod na tvorbu účelovej finančnej rezervy v eurách za rok,

Q je množstvo uložených odpadov za kalendárny rok v m3,

A je výška odvodu na jednotkové množstvo odpadov v eurách vypočítaná jednorazovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona,

CPI je medziročná miera inflácie (index spotrebiteľských cien) uverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, v ktorom boli odpady na skládku odpadov uložené,

CN sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie, rekultiváciu a prevádzkové náklady na monitorovanie skládky odpadov v eurách,

K je voľná kapacita skládky odpadov pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa tohto zákona v čase výpočtu v m3.

(4) Pri skládkach odpadov, ktorých životnosť v čase nadobudnutia účinnosti tohto zákona je kratšia ako desať rokov, prevádzkovateľ skládky odpadov na tvorbu účelovej finančnej rezervy odvádza ročne najmenej 10 % projektovou dokumentáciou navrhovaných investičných a prevádzkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí, najmenej však 2, 3235 eura a pri skládkach na inertný odpad najmenej 0, 6638 eura za tonu odpadov uloženej po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(5) Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu sa vedú na osobitnom účte alebo osobitných účtoch37) prevádzkovateľa skládky odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je pred odvedením prvej splátky účelovej finančnej rezervy povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného účtu alebo osobitných účtov, na ktoré bude prostriedky účelovej finančnej rezervy každoročne odvádzať v zmysle odseku 6, a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia odvedených prostriedkov účelovej finančnej rezervy na účel uvedený v odseku 1.

(6) Prevádzkovateľ skládky odpadov odvádza ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie [§ 7 ods. 1 písm. k)] musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzavretí.

(7) Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno použiť po vydaní súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. k) na činnosť, na ktorú bol tento súhlas vydaný. Prostriedky účelovej finančnej rezervy možno čerpať do výšky určenej v písomnom potvrdení, ktorým príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vopred potvrdí oprávnenosť čerpania týchto prostriedkov. Tento postup sa neuplatní v prípadoch, keď prevádzkovateľ skládky odpadov plní povinnosť podľa odseku 10 alebo obec plní povinnosť podľa odseku 12, alebo keď je vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy už oprávnený voľne s nimi nakladať (odsek 13).

(8) Ak sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky po jej uzavretí ukončiť svoje podnikanie bez právneho nástupcu, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň zrušenia živnostenského oprávnenia38) všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 7.

(9) Ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak bolo prevádzkovateľovi skládky odpadov povolené vyrovnanie39) pred ukončením uzavretia, rekultivácie alebo monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí, prechádzajú ku dňu predchádzajúcemu deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovnania všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov na obec, na ktorej území sa prevažná časť skládky odpadov nachádza; na túto obec prejde dňom prechodu práv a povinností aj právo nakladať s prostriedkami vytvorenej účelovej finančnej rezervy v súlade s odsekom 7.

(10) Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedený v odseku 8 alebo 9 je povinný ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie, deň zrušenia živnostenského oprávnenia alebo deň právoplatnosti uznesenia o vyhlásení konkurzu, uznesenia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo uznesenia o povolení vyrovnania previesť prostriedky vytvorenej účelovej finančnej rezervy na účet obce, na ktorú prechádza právo nakladať s týmito prostriedkami.

(11) V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu, 40) uznesenia o potvrdení núteného vyrovnania41) alebo uznesenia o potvrdení vyrovnania42) prechádzajú na prevádzkovateľa skládky odpadov späť všetky práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy, ktoré prešli na obec podľa odseku 9; to neplatí, ak sa v dôsledku zrušenia konkurzu prevádzkovateľ zrušuje podľa osobitného predpisu.43) Prechod práv a povinností súvisiacich s uzavretím, rekultivovaním a monitorovaním skládky odpadov vrátane prechodu práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy z obce na prevádzkovateľa skládky oznámi obci prevádzkovateľ skládky odpadov bezodkladne.

(12) Obec, na ktorú prešli práva a povinnosti vrátane práva nakladať s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa odseku 9, je povinná previesť prevedené prostriedky účelovej finančnej rezervy na osobitný účet prevádzkovateľa skládky odpadov (odsek 5) do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 11.

(13) Vlastník prostriedkov účelovej finančnej rezervy je po skončení monitorovania skládky odpadov v lehote určenej v projektovej dokumentácii (§ 21 ods. 2) oprávnený na základe potvrdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva s nevyčerpanou časťou účelovej finančnej rezervy voľne nakladať.

(14) Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo obec, na ktorú prešli práva a povinnosti súvisiace s uzatvorením, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov, sú povinní umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) a príslušným daňovým orgánom kontrolu správnosti tvorby účelovej finančnej rezervy a správnosti jej čerpania.

(15) Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných predpisov.44)

(16) Pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov je predchádzajúci prevádzkovateľ skládky odpadov povinný prostriedky účelovej finančnej rezervy skládky odpadov previesť v plnej výške na účet účelovej finančnej rezervy nového prevádzkovateľa skládky odpadov, a to do 45 dní odo dňa, keď ku zmene prevádzkovateľa skládky odpadov došlo.

(17) Pred začatím prevádzky skládky je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný jednorazovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške minimálne 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie skládky odpadov; skutočnú výšku stanoví príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí o súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
CEZHRANIČNÁ PREPRAVA ODPADOV, DOVOZ
ODPADOV, VÝVOZ ODPADOV A TRANZIT ODPADOV


§ 23
Základné ustanovenia


(1) Cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov (ďalej len "cezhraničný pohyb odpadov") ustanovujú osobitné predpisy.45)

(2) Na území Slovenskej republiky je príslušným orgánom46) pre cezhraničný pohyb odpadov ministerstvo. Ministerstvo zároveň plní funkciu korešpondenta.47)

(3) Cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky a dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky na účel zneškodnenia sú zakázané, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

(4) Nebezpečný odpad, ktorý vznikol v Slovenskej republike, sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike v súlade s programom Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1). Ak zhodnotenie takého odpadu v Slovenskej republike nie je možné, zhodnotí sa prednostne v niektorom z členských štátov.

(5) Ak ministerstvo uplatňuje námietky, 48) vychádza z cieľov programu Slovenskej republiky.

§ 24
Oznámenie


(1) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ48a) podľa osobitných predpisov.48b)

(2) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie48c) sa podáva na ministerstvo v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu podľa osobitného predpisu48d) možno na účel oznámenia cezhraničnej prepravy odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu odpadu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky a tranzitu odpadov podať aj v inom ako slovenskom jazyku.

§ 25
Finančné zabezpečenie


(1) Cezhraničnú prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu a vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu je oznamovateľ povinný finančne zabezpečiť formou finančnej zábezpeky (ďalej len "kaucia") alebo rovnocenného poistenia podľa osobitného predpisu.48e)

(2) Výšku kaucie určí ministerstvo po preskúmaní preukázateľných nákladov na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jeden a polnásobku týchto nákladov. Kauciu určenú ministerstvom skladá oznamovateľ v banke alebo v pobočke zahraničnej banky37a) viazaním finančných prostriedkov na neurčitý čas v prospech ministerstva najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o zložení kaucie pred uskutočnením prepravy.

(3) Za rovnocenné poistenie sa považuje poistenie, pri ktorom výška poistného plnenia kryje preukázateľné náklady na dopravu, na zhodnotenie alebo zneškodnenie vrátane všetkých potrebných predbežných činností a na skladovanie počas 90 dní, a to vo výške jeden a polnásobku týchto nákladov; toto poistenie musí oznamovateľ uzavrieť najneskôr tri dni pred uskutočnením prepravy. Oznamovateľ predloží ministerstvu originál dokladu o uzavretí poistenia pred uskutočnením prepravy.

(4) Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi po predložení žiadosti a potvrdenia, že zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadov sa uskutočnilo, a to vo forme potvrdeného Dokladu o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu alebo sa potvrdenie k nemu priloží.

(5) Kaucia podľa odseku 2 sa vráti oznamovateľovi okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise48e) aj v prípade, ak oznamovateľ preukáže, že cezhraničná preprava odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu sa neuskutočnila alebo neuskutoční.

§ 26
Vrátenie oznámenia


Ak oznamovateľ nedoplní svoje oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie oznámenia, ministerstvo môže oznámenie vrátiť oznamovateľovi.

§ 27 - § 38

boli zrušené predpisom 443/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. 8. 2004

PIATA ČASŤ
NAKLADANIE S ODPADMI


§ 39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

(1) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

(2) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.

(3) Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov

a) zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
b) zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

(4) Obec upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

(5) Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Tiež je povinný

a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

(6) Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 7 alebo 9 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len "elektroodpad") z domácností (§ 54a ods. 4). Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

(7) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 4. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.

(8) Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.

(9) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

(10) Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona49) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

(11) Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,

a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.

(12) Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

(13) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

(14) Obce sú povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla; tým nie je dotknutá povinnosť obce podľa odseku 3 písm. b).

(15) Obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom schválenej vládou Slovenskej republiky.

(16) Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) na ich náklady
a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

§ 40
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín.

(2) Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno len ak je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov a ak je to v súlade so súhlasom udeleným podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.

(3) Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, môže príslušný obvodný úrad životného prostredia v prípadoch, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, rozhodnúť o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť.

(4) Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale31) a riadne označený podľa osobitného predpisu.50)

(5) Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. l) a n)].

(6) Nebezpečné odpady sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.

(7) Nebezpečné odpady sa v ustanovených prípadoch zakazuje skládkovať bez ich predchádzajúcej úpravy, ktorá zabezpečí podstatné zníženie ich nebezpečnosti, objemu alebo hmotnosti.

(8) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s nebezpečnými odpadmi sa vzťahujú aj na nakladanie s odpadmi, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium pre posudzovanie nebezpečných vlastností podľa Katalógu odpadov.

(9) Odbornou spôsobilosťou na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušného technického, prírodovedného, farmaceutického, poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo lekárskeho smeru a najmenej tri roky praxe v príslušnom odbore alebo skončené stredoškolské vzdelanie príslušného technického, poľnohospodárskeho alebo zdravotníckeho smeru a najmenej päť rokov praxe v príslušnom odbore.

§ 40a
Nakladanie s polychlórovanými bifenylmi

(1) Držiteľ kontaminovaného zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly v objeme väčšom ako 5 dm3 je povinný

a) oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia a každú zmenu v množstve obsahu polychlórovaných bifenylov v lehote 10 dní od zistenia zmeny,
b) v oznámení podľa písmena a) uviesť najmä

1. svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, názov, sídlo alebo miesto podnikania,
2. opis kontaminovaného zariadenia,
3. adresu miesta umiestnenia kontaminovaného zariadenia,
4. množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré sa v kontaminovanom zariadení nachádza,
5. dátum a spôsob nakladania s kontaminovaným zariadením alebo jeho premiestnenia, ktoré už bolo vykonané alebo sa má vykonať,

c) označiť ustanoveným spôsobom vstup do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené.

(2) Držiteľ kontaminovaného zariadenia, v ktorom sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0, 005 do 0, 05 percenta hmotnosti, je povinný

a) oznámiť ministerstvom poverenej organizácii držbu tohto zariadenia v lehote jedného mesiaca od jeho nadobudnutia; v oznámení uvedie svoje meno a priezvisko, adresu a opis zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly,
b) označiť takéto zariadenie ustanoveným spôsobom,
c) takéto zariadenie dekontaminovať alebo zneškodniť postupom podľa odseku 11.

(3) Na základe oznámení podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo prostredníctvom poverenej organizácie vedie a priebežne aktualizuje zoznam kontaminovaných zariadení; zoznam obsahuje okrem oznámených údajov aj dátum doručenia oznámenia. Poverená organizácia je povinná do jedného mesiaca od doručenia oznámenia podľa odseku 1 alebo 2 zaslať držiteľovi kontaminovaného zariadenia potvrdenie o zapísaní do zoznamu; ak je kontaminované zariadenie súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia, 50a) poverená organizácia zašle kópiu potvrdenia aj Štátnej energetickej inšpekcii.50b)

(4) Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia je potrebné dekontaminovať alebo zneškodniť a použité polychlórované bifenyly je potrebné zneškodniť čo najskôr. Kontaminované zariadenia uvedené v odseku 1 musia byť dekontaminované alebo zneškodnené najneskôr do 31. decembra 2010. Dekontamináciu alebo zneškodnenie je povinný zabezpečiť držiteľ polychlórovaných bifenylov, a to iba v zariadeniach, ktoré majú na túto činnosť vydaný súhlas podľa § 7, ak sa dekontaminácia alebo zneškodnenie nevykonáva v zariadení oprávnenom na takúto činnosť a nachádzajúcom sa v niektorom z členských štátov Európskej únie.

(5) Pri nakladaní s polychlórovanými bifenylmi, použitými polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami sa do ich odovzdania do zariadenia na zneškodňovanie odpadov postupuje tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku požiaru, najmä aby sa zamedzil ich styk s horľavinami.

(6) Ak sú kontaminované zariadenia okrem zariadení uvedených v odseku 1 súčasťou iného zariadenia, ktoré je hlavným zariadením, je držiteľ hlavného zariadenia povinný v čase vyradenia z činnosti, recyklácie alebo zneškodňovania hlavného zariadenia odstrániť z neho kontaminované zariadenia a osobitne ich zhromaždiť.

(7) Použité polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia možno zneškodňovať iba činnosťami podľa položiek D8, D9, D10 a D15 uvedených v prílohe č. 3. Kontaminované zariadenia, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou podľa položky D12 uvedenej v prílohe č. 3, ak sa vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.

(8) Na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení spaľovaním sa vzťahuje osobitný predpis.2) Iné spôsoby zneškodnenia možno použiť, len ak je zabezpečená aspoň taká úroveň ochrany životného prostredia ako pri spaľovaní a ak sa použije technológia zodpovedajúca úrovni najlepšej dostupnej technológie.

(9) Údržbu transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov možno vykonávať len do ich dekontaminácie, vyradenia z činnosti alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, a to len ak je zabezpečené, že transformátory sú v prevádzkyschopnom stave, nepresakujú, a ak cieľom ich údržby je zabezpečenie súladu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých so slovenskými technickými normami a požiadavkami týkajúcimi sa dielektrickej kvality.

(10) Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov väčším ako 0, 05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať, ak

a) cieľom dekontaminácie je zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov na 0, 005 percenta hmotnosti a menej; ak to nie je možné, zníženie obsahu musí byť menej ako 0, 05 percenta hmotnosti,
b) náhradná kvapalina neobsahuje polychlórované bifenyly a vykazuje výrazne menšie riziká,
c) výmena kvapaliny neznemožní následné zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov,
d) údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov, nachádzajúci sa na transformátore, bude bezodkladne po jeho dekontaminácii vymenený za ustanovené označenie.

(11) Transformátory s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0, 005 do 0, 05 percenta hmotnosti možno dekontaminovať v súlade s podmienkami odseku 10 písm. b) až d); ak nedôjde k dekontaminácii, je držiteľ týchto transformátorov povinný zabezpečiť ich zneškodnenie po skončení ich životnosti.

(12) Ustanovenia tohto zákona o dekontaminácii kontaminovaných zariadení sa vzťahujú aj na zariadenia, ktoré síce neobsahujú polychlórované bifenyly, ale patria k typu zariadení, ktoré polychlórované bifenyly obsahovať môžu; na ich držiteľov sa vzťahujú povinnosti držiteľov kontaminovaných zariadení týkajúce sa dekontaminácie alebo zneškodnenia po skončení ich životnosti.

(13) Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný umožniť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverenej osobe vykonať monitorovanie množstva polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ministerstvu podľa odseku 1 alebo 2; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.

§ 40b
Nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého

(1) Zneškodňovaním odpadu z výroby oxidu titaničitého je jeho zber vrátane triedenia, preprava, zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ako aj úprava vrátane úpravy potrebnej na jeho opätovné využitie, zhodnocovanie a recykláciu.

(2) Znečisťovaním životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého je priame alebo nepriame vypúšťanie zvyškov z procesu výroby oxidu titaničitého do životného prostredia, ktorého následky predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, poškodzujú prírodu, prírodné prostredie a ekosystémy, osobitne chránené časti prírody a krajiny60) alebo bránia užívaniu životného prostredia alebo jeho zložiek v súlade s osobitnými predpismi.50c)

(3) Ten, kto vykonáva zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov na povrchu zeme alebo pod povrchom zeme podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, je povinný

a) dodržiavať ustanovené limity akútnej toxicity,
b) vykonávať periodické monitorovanie tohto odpadu a prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje,
c) počínať si pri svojej činnosti tak, aby nedošlo k porušeniu podmienok vydania súhlasu ustanovených v § 7 ods. 6 písm. c).

(4) Pri zneškodňovaní odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 vykonáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ním poverená osoba periodické monitorovanie tohto odpadu, ako aj prostredia, do ktorého sa odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje; ustanovenia § 73 ods. 3 a 4 platia rovnako.

(5) Zariadenie na výrobu oxidu titaničitého možno prevádzkovať, len ak spĺňa požiadavky najlepšej dostupnej technológie s použitím materiálov, ktoré sú najmenej škodlivé pre životné prostredie, a nespôsobuje znečisťovanie životného prostredia odpadom z výroby oxidu titaničitého.

§ 40c
Stavebné odpady a odpady z demolácií

(1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, 50d) zabezpečovacích prác, 50e) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb50f) (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb50g) alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb50h) (ďalej len "stavebné a demolačné práce").

(2) Držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočňovania stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie.

(3) Povinnosť podľa odseku 2 neplatí, ak v dostupnosti 50 km po komunikáciách od miesta uskutočňovania stavebných a demolačných prác nie je prevádzkované zariadenie na materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií.

(4) Ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

(5) Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce.

§ 41

Zrušený predpisom č.386/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.novembra 2009.

§ 42
Nakladanie s odpadovými olejmi

(1) Za odpadové oleje sa na účely tohto zákona považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel, na ktorý boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

(2) Regeneráciou odpadových olejov sa rozumie proces, ktorým sa môžu z odpadových olejov vyrobiť základné oleje predovšetkým odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prímesí obsiahnutých v týchto olejoch. Základné oleje nesmú obsahovať nebezpečný odpad.

(3) Zakazuje sa

a) vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
b) uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

(4) Ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, je držiteľ odpadových olejov povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou; ak to nie je možné, tento držiteľ je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi.2) Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.

(5) Ten, kto zabezpečuje zber, regeneráciu alebo iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenie odpadových olejov, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o odpadových olejoch a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(6) Odpadové oleje možno zberať, prepravovať, zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

(7) Držiteľ odpadových olejov je povinný ich odovzdať na regeneráciu a na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie [§ 8 ods. 3 písm. b)].

(8) Výrobca a ten, kto prepraví cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky (ďalej len "dovozca") minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje, ako aj dovozca zariadení, v ktorých sa tieto oleje nachádzajú, sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.

(9) Osoba povinná platiť príspevok podľa odseku 8 zodpovedá aj za správnosť jeho výpočtu.

(10) Výrobca a dovozca platia príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku príspevku určia podľa § 56 zo skutočného objemu výroby alebo dovozu v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

(11) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu olejov alebo zariadení, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(12) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 8 sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 43
Nakladanie s opotrebovanými pneumatikami

(1) Výrobca a dovozca pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, 53) ktoré sa v Slovenskej republike predávajú samostatne alebo na kolesách týchto vozidiel a dovozca použitých pneumatík pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá určených na protektorovanie sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56.

(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu pneumatík, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(5) Výrobca a dovozca uvedení v odseku 4 sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(6) Držiteľ pneumatík, ktoré sú odpadom (ďalej len "opotrebované pneumatiky"), prednostne zabezpečí ich zhodnotenie činnosťou podľa položky R3 prílohy č. 2, a ak to nie je možné, ostatnými činnosťami podľa prílohy č. 2.

(7) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o opotrebovaných pneumatikách a evidenciu o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 44
Príspevok do Recyklačného fondu na odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov

(1) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov vyrobených na báze lepenky a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)

(2) Za viacvrstvové kombinované materiály sa na účely tohto zákona považujú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru.

(3) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(4) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu materiálov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(6) Výrobca a dovozca viacvrstvových kombinovaných materiálov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch, sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(7) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z materiálov uvedených v odseku 1, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 44a
Príspevok do Recyklačného fondu za kovové obaly

(1) Výrobca a dovozca kovových obalov a dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)

(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(4) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu obalov alebo výrobkov uvedených v odseku 1, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(5) Výrobca a dovozca kovových obalov, ako aj dovozca výrobkov balených v týchto obaloch sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(6) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z obalov uvedených v odseku 1, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 45

bol zrušený predpisom 733/2004 Z. z. s účinnosťou od 13. 8. 2005

§ 46
Príspevok do Recyklačného fondu za výrobky z plastov

(1) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetyléntereftalátu a dovozca výrobkov balených v tomto materiáli sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na suroviny, predlisky a vlákna a obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)

(2) Výrobca a dovozca výrobkov z polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu a dovozca výrobkov balených v týchto materiáloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na suroviny, vlákna a výrobky určené na priemyselné použitie a na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu53a); priemyselným použitím sa rozumie ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo skladanie iných výrobkov.

(3) Príspevky platia a za správnosť ich výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odsekoch 1 a 2 na trh v Slovenskej republike.

(4) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(5) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(6) Výrobca a dovozca plastov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(7) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odseku 1 a 2, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

§ 47

bol zrušený predpisom 733/2004 Z. z. s účinnosťou od 13. 8. 2005

§ 48
Príspevky do Recyklačného fondu za papier a sklo

(1) Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov z papiera a lepenky (vrátane polygrafických výrobkov) a dovozca výrobkov balených v papieri a lepenke s výnimkou hygienického a sanitárneho papiera a výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera a papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)

(2) Výrobca a dovozca skla (vrátane obalového a tabuľového obločného skla), ako aj dovozca výrobkov balených v sklených obaloch sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu v sume určenej podľa § 56. Táto povinnosť sa nevzťahuje na obaly, ktorých výrobca alebo dovozca zabezpečí zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie alebo recykláciu.53a)

(3) Príspevok uvedený v odseku 1 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.

(4) Príspevok uvedený v odseku 2 sa platí, ak výroba alebo dovoz presiahne 10 ton ročne.

(5) Príspevok podľa odseku 1 a 2 platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobca a dovozca, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v týchto odsekoch na trh v Slovenskej republike.

(6) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(7) Výrobca a dovozca sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu papiera, lepenky, skla alebo výrobkov, za ktoré sú povinní platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(8) Výrobca a dovozca výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby a dovozu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(9) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov z výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2, je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o týchto odpadoch a o objeme ich zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

ŠIESTA ČASŤ
BATÉRIE A AKUMULÁTORY

§ 48a
Základné ustanovenia


(1) Na batérie a akumulátory uvádzané na trh bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie, na spracovanie použitých batérií a akumulátorov, na nakladanie s použitými batériami a akumulátormi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania použitých batérií a akumulátorov sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak.

(2) Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

(3) Sada batérií je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo prepojených a uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by nemal byť rozdeľovaný alebo otváraný.

(4) Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1.

(5) Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

(6) Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

(7) Automobilová batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie.54)

(8) Priemyselná batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

(9) Spracovanie použitých batérií a akumulátorov je súčasťou materiálového zhodnocovania použitých batérií a akumulátorov a je to činnosť vykonávaná na použitých batériách a akumulátoroch pred samotnou recykláciou po tom, čo boli odovzdané do zariadenia, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(10) Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(11) Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku, 54a) uvádza na trh batérie alebo akumulátory vyrobené v Slovenskej republike alebo dovezené na územie Slovenskej republiky vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

(12) Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti používateľovi.

(13) Uvedenie batérií a akumulátorov na trh je na účely tohto zákona okamih, keď batérie a akumulátory prechádzajú prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia na území Slovenskej republiky.

(14) Recyklácia použitých batérií a akumulátorov je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

(15) Prístroj je elektrozariadenie (§ 54a ods. 2), ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

(16) Bezšnúrový elektrický nástroj je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.

(17) Zberné miesto je miesto, kde môže používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory, a prevádzkovateľ ktorého vykonáva odber použitých prenosných batérií a akumulátorov na základe zmluvy so zhodnocovateľom použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(18) Hospodársky subjekt je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a).

(19) Zberový podiel je percentuálny podiel pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov.

§ 48b
Zákaz uvádzania na trh


Zakazuje sa uvádzať na trh
a) batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0, 0005 hmotnostných percent ortuti; tento zákaz sa nevzťahuje na gombíkové články s obsahom ortuti neprevyšujúcim dve hmotnostné percentá,
b) prenosné batérie alebo akumulátory vrátane tých, ktoré sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0, 002 hmotnostných percent kadmia; tento zákaz sa nevzťahuje na prenosné batérie a akumulátory určené na použitie v núdzových a poplašných systémoch vrátane núdzového osvetlenia, zdravotníckych prístrojov alebo v bezšnúrových elektrických nástrojoch,
c) batérie alebo akumulátory, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto zákona.

§ 48c
Povinnosti hospodárskych subjektov
a výrobcov prístrojov


(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný dodať pri uvedení batérií a akumulátorov na trh zhodnocovateľom použitých batérií a akumulátorov chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie.

(2) Výrobca prístrojov je povinný
a) zabezpečiť, aby bol prístroj, ktorý je uvádzaný na trh, navrhnutý a vyrobený tak, aby sa použité batérie a akumulátory dali ľahko vybrať,
b) priložiť k prístroju návod, ako možno batérie a akumulátory z prístroja bezpečne vybrať.

(3) Povinnosti podľa odseku 2 sa nevzťahujú na výrobcu prístrojov, v prípade ktorých je z dôvodov bezpečnosti, výkonu, z medicínskych dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov potrebný stály prísun elektrickej energie a vyžaduje sa stále spojenie medzi prístrojom a batériou alebo akumulátorom.

(4) Distribútor batérií a akumulátorov je povinný
a) zabezpečiť na svojich predajných miestach odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh po celú prevádzkovú dobu; pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber,
b) informovať používateľov o možnosti odovzdania použitých prenosných batérií a akumulátorov na svojich predajných miestach,
c) zabezpečiť odovzdanie odobraných použitých batérií a akumulátorov zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a),
d) neuvádzať oddelene náklady na zber a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a spracovanie použitých batérií a akumulátorov pri predaji prenosných batérií a akumulátorov.

(5) Prevádzkovateľ zberného miesta je povinný zabezpečiť plnenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c), pričom odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov nemožno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.

(6) Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov a prevádzkovateľ zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov sú povinní odobrať použité priemyselné a automobilové batérie a akumulátory bez ohľadu na ich chemické zloženie a pôvod; v prípade použitých automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich z motorových vozidiel54) nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby nemožno zabezpečenie tejto povinnosti viazať na kúpu novej batérie alebo akumulátora, alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber.

(7) Zhodnocovateľ použitých batérií a akumulátorov je povinný zabezpečiť
dodržiavanie požiadaviek na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov [§ 68 ods. 3 písm. y)].

(8) Podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, vrátane prevádzkovateľa zariadenia na zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber, je povinný zabezpečiť plnenie povinnosti podľa odseku 4 písm. c).

§ 48d
Zber použitých batérií a akumulátorov


(1) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný
a) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory distribútorovi batérií a akumulátorov, na dostupnom zbernom mieste, podnikateľovi, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
b) odovzdať použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

(2) Spracovateľ elektroodpadu (§ 54a ods. 10) je povinný prednostne odobrať z odpadu z elektrických a elektronických zariadení použité batérie a akumulátory, ak sa zbierajú spolu s týmto odpadom, a zabezpečiť ich odovzdanie zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, a to do šiestich mesiacov od prevzatia odpadu.


(3) Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov.

(4) Použité batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov.

§ 48e
Označovanie


Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) označovať batérie a akumulátory symbolom uvedeným v prílohe č. 7, ktorý označuje separovaný zber pre batérie a akumulátory,
b) uvádzať na automobilových a prenosných batériách a akumulátoroch viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne údaj o ich kapacite,
c) označovať batérie, akumulátory a gombíkové články s obsahom ortuti vyšším ako 0, 0005 % chemickou značkou Hg, s obsahom kadmia vyšším ako 0, 002 % chemickou značkou Cd alebo s obsahom olova vyšším ako 0, 004 % chemickou značkou Pb; chemická značka uvádzajúca obsah ťažkých kovov sa uvedie pod symbolom podľa písmena a) a musí dosahovať rozmery najmenej štvrtiny veľkosti symbolu podľa písmena a),
d) používať symbol podľa písmena a) tak, aby pokryl aspoň 3 % najväčšej strany batérie, akumulátora alebo sady batérií, pričom najväčšia veľkosť symbolu je 5 5 cm; pri valcových článkoch musí symbol pokryť aspoň 1, 5 % povrchovej plochy batérie alebo akumulátora, pričom veľkosť symbolu je najviac 5 5 cm,
e) označovať batérie, akumulátory alebo sady batérií, ktorých veľkosť je taká, že symbol podľa písmena a) by bol menší ako 0, 5 x 0, 5 cm, tak, aby na ich obale bol vytlačený symbol s rozmermi najmenej 1 1 cm,
f) vytlačiť symbol podľa písmena a) zreteľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

§ 48f
Príspevok do Recyklačného fondu
za batérie a akumulátory


(1) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za prenosné, priemyselné a automobilové batérie a akumulátory v sume určenej podľa § 56; táto povinnosť sa nevzťahuje na prístroje alebo motorové vozidlá, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (§ 54), v ktorých sú batérie alebo akumulátory začlenené.

(2) Príspevok platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca batérií a akumulátorov, ktorý uvádza batérie alebo akumulátory na trh.

(3) Výrobca batérií a akumulátorov platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Výšku príspevku určí podľa § 56 zo skutočného objemu výroby alebo dovozu v spoplatňovanom štvrťroku. Príspevok je splatný do tridsiateho dňa nasledujúceho štvrťroka.

(4) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní odo dňa začatia výroby alebo dovozu batérií a akumulátorov, za ktoré je povinný platiť príspevok, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu v Recyklačnom fonde do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu jeho registrácie, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(5) Výrobca batérií a akumulátorov je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu batérií a akumulátorov, ktoré uvádza na trh v členení na automobilové, priemyselné a prenosné batérie a akumulátory,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) štvrťročne Recyklačnému fondu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvu,
c) podať na ministerstvo žiadosť o zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov pred uvedením batérií alebo akumulátorov na trh, v ktorej uvedie
1. obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou,
2. obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
3. meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak je fyzickou osobou,
4. identifikačné číslo,
5. typ batérií a akumulátorov, ktoré zamýšľa uviesť na trh,
d) oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti podľa písmena c) do 30 dní od vzniku zmeny,
e) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ministerstvu do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok
1. množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil zber, v kilogramoch,
2. množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov, pre ktoré zabezpečil spracovanie a recykláciu, v kilogramoch.

(6) Ten, kto zabezpečuje zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o zbere použitých batérií a akumulátorov a o objeme ich spracovania a recyklácie v členení na automobilové, priemyselné a prenosné použité batérie a akumulátory,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a ministerstvu.

(7) Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov batérií a akumulátorov podľa odseku 5 písm. c), nesmie uvádzať batérie alebo akumulátory na trh.

SIEDMA ČASŤ STARÉ VOZIDLÁ
§ 49
Základné ustanovenie

(1) Na spracovanie starých vozidiel, na nakladanie s nimi a na nakladanie s odpadmi zo spracovania starých vozidiel sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je uvedené inak.

(2) Táto časť zákona sa vzťahuje na vozidlá a na staré vozidlá vrátane ich častí a materiálov bez ohľadu na to, aká údržba a aké opravy sa vykonávali na vozidle počas jeho používania, ako aj bez ohľadu na to, či je vybavené časťami, ktoré dodal výrobca vozidla, alebo inými časťami, ktorých použitie ako náhradných súčiastok je v súlade s predpismi na údržbu alebo opravu motorových vozidiel.

(3) Na trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e54b) sa nevzťahujú ustanovenia § 50, § 52 ods. 1 písm. l) a n), § 52 ods. 2 a § 52a ods. 1 písm. e).

(4) Vozidlom na účely tohto zákona je motorové vozidlo54) kategórie M1 alebo N1, 55) ako aj trojkolesové motorové vozidlo kategórie L2e.

(5) Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho držiteľ56) chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov.57) Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste58) alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia59) alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.60)

(6) Kompletným starým vozidlom na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90% z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu.

(7) Držiteľom starého vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(8) Spracovanie starých vozidiel je akákoľvek činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

(9) Spracovateľom starých vozidiel je právnická osoba-podnikateľ alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorej ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 8 ods. 3 písm. c).

(10) Staré vozidlo je odpadom, ak ho jeho držiteľ nepreviedol na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla. Staré vozidlo je odpadom, aj ak to v rozhodnutí podľa § 51 ods. 5 alebo podľa § 53 ods. 3 určí obvodný úrad životného prostredia.

(11) Prevencia sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel a materiálov a látok v nich obsiahnutých pre životné prostredie.

(12) Zber starých vozidiel je ich zhromažďovanie pred odovzdaním na spracovanie spracovateľovi starých vozidiel.

(13) Opätovné použitie častí starých vozidiel je činnosť, pri ktorej sa časti starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené, v súlade s osobitným predpisom.61)

(14) Recyklácia starých vozidiel je opätovné spracovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnotenia.

(15) Šrotovacie zariadenie je zariadenie, ktoré sa používa na rozkúskovanie alebo rozdrvenie starých vozidiel na časti alebo fragmenty vrátane získavania kovového šrotu vhodného na opätovné použitie.

(16) Separačné zariadenie je súbor zariadení, ktoré sa používajú na rozdelenie rozdrvených materiálových fragmentov s cieľom dosiahnuť maximálne využitie a zhodnotenie výstupných produktov.

§ 50
Povinnosti výrobcu vozidiel a dovozcu vozidiel

(1) Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní
a) používať pri výrobe vozidiel také materiály, časti vozidiel a konštrukčné prvky, ktorými sa obmedzí používanie nebezpečných látok61a) vo vozidlách, aby sa zabránilo uvoľňovaniu nebezpečných látok do životného prostredia, zjednodušila recyklácia a zabránilo sa zneškodňovaniu nebezpečného odpadu,
b) zabezpečiť, aby sa používal vo vozidlách v rastúcom množstve recyklovaný materiál, pokiaľ sa tým nezníži bezpečnosť vozidla; podrobnosti o termínoch a limitoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.


(2) Ten, kto vozidlá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dováža (ďalej len "dovozca vozidiel"), je povinný dovážať a uvádzať na trh len také vozidlá, časti vozidiel a konštrukčné prvky do nich, ktoré umožnia pri ich spracovaní spracovateľmi starých vozidiel zabezpečiť opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnotenie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel v termínoch a limitoch ustanovených podľa odseku 1.

(3) Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní
a) obmedziť používanie nebezpečných látok61a) vo vozidlách ich znížením v budúcich návrhoch vozidiel a tiež brániť ich uvoľňovaniu do životného prostredia, aby bola recyklácia jednoduchšia a aby sa zabránilo potrebe zneškodňovať nebezpečný odpad,
b) na uľahčenie identifikácie týchto materiálov, častí a vybavenia vhodných na ich opätovné použitie alebo zhodnocovanie používať ustanovené kódovanie [§ 68 ods. 3 písm. t)].

(4) Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel sú povinní
a) do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného typu vozidla na trh zabezpečiť dostatočné informácie o environmentálne vhodnom spracovaní tohto vozidla; informácie musia umožniť identifikáciu jednotlivých častí vozidiel a materiálov, umiestnenie všetkých nebezpečných látok vo vozidle, odstránenie všetkých kvapalín z vozidla a environmentálne vhodnom spracovaní vozidla tak, aby bolo možné pri spracovaní starých vozidiel postupovať v súlade s týmto zákonom,
b) poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel, najmä údaje o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v starých vozidlách nachádzajú, umiestnení nebezpečných látok61a) v starých vozidlách, možnostiach opätovného použitia častí starých vozidiel, ako aj ich recyklácie, prípadne spôsobu ich zneškodnenia. Tieto informácie sú povinní výrobca vozidiel a dovozca vozidiel zverejniť aj v návodoch na obsluhu, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do šiestich mesiacov po uvedení ním vyrábaného typu vozidla alebo ním dovážaného vozidla na trh.


(5) Výrobca častí vozidiel je povinný prostredníctvom výrobcu vozidiel alebo dovozcu vozidiel bezodkladne poskytnúť spracovateľovi starých vozidiel na jeho požiadanie informácie o rozoberaní častí starých vozidiel, a ak sú vhodné na opätovné použitie, aj informácie o testovaní vozidiel, alebo ak sa stanú odpadmi, aj informácie o ich zhodnocovaní alebo zneškodňovaní.

(6) Výrobca vozidiel alebo dovozca vozidiel je povinný prostredníctvom propagačnej literatúry používanej na marketing pravidelne, najmenej jedenkrát za rok, zverejňovať informácie o

a) návrhu vozidiel a ich častí z hľadiska možnosti ich zhodnocovania, ak sa stanú odpadmi, vrátane ich recyklovateľnosti,
b) rozvoji a optimalizácii možností a spôsobov opätovného použitia a zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel,
c) pokroku, ktorý sa dosiahol v súvislosti so zvyšovaním zhodnocovania odpadov vznikajúcich pri spracovaní starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel s cieľom znižovania množstva odpadov určeného na zneškodnenie.

(7) Výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca vybavenia používaného vo vozidlách sú povinní poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel na ich požiadanie potrebnú súčinnosť pri plnení povinností podľa odsekov 1, 2, 4 a 6. Spracovatelia starých vozidiel a prevádzkovatelia zariadení na zhodnocovanie odpadov alebo zariadení na zneškodňovanie odpadov pochádzajúcich zo spracovania starých vozidiel sú povinní rovnako poskytnúť výrobcovi vozidiel a dovozcovi vozidiel súčinnosť pri plnení povinností podľa odseku 6.

(8) Ustanoveniami odsekov 4 až 7 nie je dotknutá ochrana údajov podľa osobitných predpisov.13)

(9) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak predmetom výroby alebo dovozu sú špeciálne automobily.62)

§ 51
Povinnosti držiteľa starého vozidla

(1) Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

(2) Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov okresnému dopravnému inšpektorátu potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.

(3) Držiteľ starého vozidla je do splnenia povinnosti podľa odseku 1 povinný

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny,
b) umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho častí.

(4) Ak držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť podľa odseku 3 písm. a), urobí tak správca cesty (na ceste alebo verejnom priestranstve) alebo obec (na inom mieste), a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia podľa § 53 ods. 8 (ďalej len "určené parkovisko"); náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí

a) držiteľa starého vozidla a súčasne ho oboznámi aj s dôsledkami podľa odseku 6 v prípade jeho nečinnosti,
b) inšpekciu,
c) obvodný úrad životného prostredia,
d) obec.

(5) Ak si do dvoch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 4 písm. a) držiteľ starého vozidla neprevezme staré vozidlo z určeného parkoviska, obvodný úrad životného prostredia začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne o tom, že vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, držiteľom starého vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak obvodný úrad životného prostredia rozhodne inak, v rozhodnutí zároveň určí, že staré vozidlo je odpadom.

(6) Ten, čieho staré vozidlo pripadlo podľa odseku 5 štátu, má nárok na náhradu vo výške rozdielu ceny starého vozidla určenej ku dňu, keď sa štát stal držiteľom starého vozidla, a súčtu nákladov spojených s určením tejto ceny, neuhradených nákladov spojených s postupom podľa odseku 4 a trov konania podľa odseku 5; nárok na náhradu možno uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(7) Ten, komu držiteľ starého vozidla neuhradil náklady spojené s postupom podľa odseku 4, môže nárok na náhradu týchto nákladov uplatniť na obvodnom úrade životného prostredia, ktorý rozhodnutie o pripadnutí starého vozidla štátu vydal, do jedného roka odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia, a to vo výške, ktorú oznámil obvodnému úradu životného prostredia na účel náhrady podľa odseku 6; uspokojením tohto nároku sa povinnosť držiteľa starého vozidla uhradiť náklady podľa odseku 4 považuje za splnenú.

(8) Ak držiteľ nadobudne staré vozidlo kúpou alebo darovaním, alebo dedením, prechádzajú na neho spolu s držbou aj povinnosti podľa odseku 3 písm. a) a b).

(9) Ustanovenia odsekov 1 až 8 platia rovnako aj v prípade, ak sa o vyradení starého vozidla z evidencie vozidiel koná bez žiadosti jeho držiteľa.65)

§ 52
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

(1) Spracovateľ starých vozidiel je povinný

a) pri výstavbe nových zariadení na spracovanie starých vozidiel alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie starých vozidiel v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. l),
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
d) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní starých vozidiel,
e) viesť a uchovávať evidenciu o spracovaní starých vozidiel a údaje z evidencie v rozsahu stanovenom podľa § 68 ods. 3 písm. j) oznamovať ministerstvu do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka,
f) viesť a uchovávať evidenciu o vyplatenom finančnom príspevku,
g) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia,
h) nakladať so starým vozidlom tak, aby bolo predovšetkým zbavené látok nebezpečných pre životné prostredie, a vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
i) zabezpečiť úplné spracovanie starého vozidla v lehote do jedného roka od jeho prevzatia na spracovanie vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí starého vozidla a zhodnotenia odpadov zo spracovania starých vozidiel, najmä recyklácie starých vozidiel, ako aj zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
j) zverejniť svoje preberacie podmienky,
k) vystaviť pri prevzatí starého vozidla na spracovanie potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa vzoru ustanoveného vykonávacím predpisom [§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden exemplár odovzdať držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, od ktorej staré vozidlo prevzal, ak túto povinnosť za neho nevykonáva osoba vykonávajúca zber starých vozidiel (§ 52a),
l) prevziať vo svojej prevádzke staré vozidlo na spracovanie bez požadovania poplatku alebo inej platby od osoby, od ktorej ho prevzal,
m) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k odpadom produkovaným ním.
n) pri svojej činnosti zabezpečiť dodržanie ustanovených termínov a limitov na opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel (§ 50 ods. 1).

(2) Spracovateľ starých vozidiel je povinný vyplatiť kúpnu cenu držiteľovi starého vozidla alebo inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie; touto povinnosťou môže poveriť osobu vykonávajúcu zber starých vozidiel (§ 52a).

(3) Časti starého vozidla určené na ich opätovné použitie nie sú odpadom; spracovateľ starých vozidiel je povinný skladovať ich v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. j)].

§ 52a
Zber starých vozidiel

(1) Zber starých vozidiel môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba, ak

a) jej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l),
b) zber vykonáva pre spracovateľa starých vozidiel, s ktorým má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu, alebo pre svoju potrebu, ak je sama spracovateľom starých vozidiel,
c) vystavuje v mene spracovateľa starých vozidiel potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie [§ 52 ods. 1 písm. k)],
d) zber vykonáva výhradne na účel prepravy starých vozidiel na ich spracovanie spracovateľovi starých vozidiel okrem prípadu, ak zber vykonáva sám spracovateľ starých vozidiel,
e) pri zbere nepožaduje poplatok alebo inú platbu od osôb, od ktorých staré vozidlá prevzala,
f) staré vozidlo odovzdá najneskôr do 30 dní od jeho prevzatia spracovateľovi starých vozidiel.

(2) Zber starých vozidiel možno vykonávať iba v zariadení, ktoré je zriadené a prevádzkované tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia, 68) ani k odcudzeniu starých vozidiel alebo ich častí; na jeho prevádzkovanie sa nevyžaduje súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. d).

§ 53
Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy

(1) Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a ktoré je odstavené

a) na ceste alebo na inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty,
b) na inom mieste než podľa písmena a), zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec; v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka.

(2) Odstránenie starého vozidla zabezpečí osoba zodpovedná za jeho odstránenie podľa odseku 1 jeho odovzdaním na určené parkovisko (odsek 7), a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, 66) je na pozemku odstavené viac než 30 dní. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska; môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu podľa § 63 ods. 1 písm. b) alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť (odsek 6).

(3) Ak staré vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, obvodný úrad životného prostredia môže rozhodnutím určiť, že staré vozidlo je odpadom.

(4) Ak držiteľ starého vozidla nie je známy a nepodarilo sa ho zistiť ani pomocou okresného dopravného inšpektorátu, pretože staré vozidlo má identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla, ktoré neumožňujú zistiť majiteľa vozidla obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko; v ozname uvedie najmä základné identifikačné údaje o vozidle, dátum odovzdania na určené parkovisko a dôsledky postupu podľa odseku 5.

(5) Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec.67)

(6) Ten, kto v lehote podľa odseku 5 zistí informáciu o tom, kto je držiteľom starého vozidla umiestneného na určenom parkovisku, je povinný to bezodkladne oznámiť správcovi určeného parkoviska a obvodnému úradu životného prostredia. Obvodný úrad životného prostredia upovedomí zisteného držiteľa starého vozidla o odstránení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko a súčasne ho oboznámi s dôsledkami nečinnosti podľa § 51 ods. 5. Ustanovenia § 51 ods. 5 až 7 sa použijú rovnako.

(7) Držiteľ starého vozidla zistený podľa odseku 6 je povinný nahradiť náklady spojené s odstránením tohto vozidla a s jeho uložením na určenom parkovisku tomu, kto tieto náklady vynaložil.

(8) Určené parkovisko určuje obvodný úrad životného prostredia na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej bol vydaný súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel podľa § 7 ods. 1 písm. l); ak je žiadosť o určenie určeného parkoviska súčasťou žiadosti o vydanie súhlasu na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel, obvodný úrad životného prostredia môže určené parkovisko určiť v rozhodnutí, ktorým súhlas na zber starých vozidiel alebo na spracovanie starých vozidiel vydáva. Na zriadenie a prevádzkovanie určeného parkoviska platia rovnako ustanovenia § 52a ods. 2.

(9) Prevádzkovateľ určeného parkoviska vedie evidenciu prevzatých a odovzdaných starých vozidiel.

§ 54
Príspevok do Recyklačného fondu za vozidlá

(1) Výrobca a dovozca vozidiel, ktorí prepravia vozidlo cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, sú povinní za každé motorové vozidlo uvedené na trh zaplatiť príspevok do Recyklačného fondu v sume podľa § 56; výrobca a dovozca vozidiel v tomto prípade neplatia príspevky za iné časti vozidla, ktoré tvoria jeho súčasť.

(2) Príspevok podľa odseku 1 platí a za správnosť jeho výpočtu zodpovedá výrobca vozidiel a dovozca vozidiel, ktorí uvádzajú výrobky uvedené v odseku 1 na trh, ako aj právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky uvedené v odseku 1 na územie Slovenskej republiky. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré nie sú výrobcom alebo dovozcom a ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 na územie Slovenskej republiky, zaplatia príspevok do Recyklačného fondu najneskôr v deň prvého zapísania dovezeného motorového vozidla do evidencie motorových vozidiel podľa osobitných predpisov.

(3) Výrobca a dovozca platia príspevok podľa § 42 ods. 10.

(4) Výrobca a dovozca vozidiel podľa odseku 1 sú povinní zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia výroby alebo dovozu vozidiel, ohlásiť Recyklačnému fondu údaje potrebné na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia (§ 42 ods. 11). Povinnosť registrácie v Recyklačnom fonde (§ 41 ods. 15) sa netýka právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré dovezú výrobky podľa odseku 1 len pre vlastnú potrebu.

(5) Výrobca vozidiel a dovozca vozidiel, ktorí prepravia vozidlo cez štátnu hranicu na územie Slovenskej republiky, sú povinní

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(6) Ten, kto vykonáva zber alebo spracovanie starých vozidiel je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o prevzatých a spracovaných starých vozidlách a objeme odpadov vzniknutých z ich spracovania,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

ÔSMA ČASŤ
ELEKTROZARIADENIA A ELEKTROODPAD


§ 54a
Základné ustanovenia


(1) Na spracovanie elektroodpadu, na nakladanie s elektroodpadom a na nakladanie s odpadmi zo spracovania elektroodpadu sa vzťahujú všeobecné ustanovenia tohto zákona, ak v tejto časti zákona nie je ustanovené inak, a osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia; na výrobu a uvádzanie elektrozariadení na trh, ktoré upravuje táto časť zákona sa vzťahujú osobitné predpisy upravujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a osobitné predpisy o odpadovom hospodárstve.

(2) Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré patria do kategórií elektrozariadení uvedených v prílohe č. 3a a ktoré sú určené na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

(3) Elektroodpad sú elektrozariadenia podľa odseku 2, ktoré sú odpadom (§ 2 ods. 1) vrátane komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

(4) Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

(5) Elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 4.

(6) Prevenciou sú opatrenia zamerané na zníženie množstva elektroodpadu, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v ňom nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie.

(7) Opätovné použitie elektroodpadu je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.

(8) Recyklácia elektroodpadu je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 podľa prílohy č. 2.

(9) Spracovanie elektroodpadu je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie škodlivých látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.

(10) Spracovateľ elektroodpadu je podnikateľ, ktorému ministerstvo udelilo autorizáciu na spracovanie elektroodpadu podľa § 8 ods. 3 písm. d).

(11) Výrobca elektrozariadení je osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane predaja na základe zmluvy uzavieranej na diaľku54a)
a) vyrába a predáva elektrozariadenie pod svojou značkou,
b) ďalej predáva pod svojou značkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu, ako je ustanovené v písmene a),
c) v rámci podnikateľskej činnosti dováža alebo vyváža elektrozariadenie v rámci Európskeho spoločenstva.

(12) Osoba, ktorá poskytuje financovanie výlučne na základe alebo v rámci zmluvy o financovaní podľa odseku 15, sa nepovažuje za výrobcu, pokiaľ súčasne nekoná ako výrobca podľa odseku 11 písmen a) až c).

(13) Zahraničný výrobca elektrozariadení je výrobca elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike.

(14) Diaľkový výrobca elektrozariadení je výrobca elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte.

(15) Zmluva o financovaní je na účely tohto zákona zmluva o pôžičke, nájme, prenájme, predaji na splátky alebo zmluva o spotrebiteľskom úvere54c) týkajúca sa elektrozariadenia bez ohľadu na to, či podmienky takej zmluvy, dohody, dodatočnej zmluvy alebo dodatočnej dohody ustanovujú, že sa uskutoční alebo sa môže uskutočniť prevod vlastníctva takého elektrozariadenia.

(16) Distribútor elektrozariadení je osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti priamo používateľovi.

(17) Spätný odber je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.

(18) Uvedenie elektrozariadenia na trh je na účely tohto zákona okamih, keď elektrozariadenie prechádza prvýkrát odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia v niektorom z členských štátov.

(19) Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa skupín elektrozariadení [§ 68 ods. 3 písm. u)].

(20) Na nakladanie s elektrozariadeniami a s odpadom z nich pochádzajúcim, ktoré sú pevnou súčasťou iných zariadení ako elektrozariadení, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 19 a § 54b až 54i.

§ 54b
Povinnosti výrobcu elektrozariadení

(1) Výrobca elektrozariadení okrem diaľkového výrobcu elektrozariadení a zahraničného výrobcu elektrozariadení je povinný

a) zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom68a)tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu, najmä nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,
b) označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; povinnosť označiť elektrozariadenie časovým údajom možno splniť aj označením elektrozariadenia grafickým symbolom podľa písmena c),
c) uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] na účely spätného odberu alebo oddeleného zberu; ak nie je možné elektrozariadenie takto označiť z dôvodu jeho veľkosti alebo funkčnosti, označí sa obal, návod na použitie a záručný list elektrozariadenia,
d) zabezpečiť, aby nové elektrozariadenia, ktoré patria do kategórie 1 až 7 a 10 podľa prílohy č. 3a, žiarivky a svietidlá určené na použitie v domácnostiach neobsahovali pri ich uvádzaní na trh olovo, kadmium, ortuť, polybrómované bifenyly, polybrómované difenylétery a šesťmocný chróm vo vyšších koncentráciách, ako sú najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)] okrem výnimiek ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise [§ 68 ods. 3 písm. u)]; táto povinnosť sa nevzťahuje na náhradné dielce určené na opravu alebo na opätovné použitie elektrozariadení uvedených na trh pred 1. júlom 2006,
e) zabezpečiť individuálne, kolektívne alebo prostredníctvom zmluvného partnera
1. bezplatný spätný odber a oddelený zber elektroodpadu od jeho držiteľa,
2. prednostné opätovné použitie elektroodpadu prevzatého podľa prvého bodu ako celku,
3. odovzdanie elektroodpadu, ktorý nie je možné opätovne využiť ako celok iba do zariadenia na spracovanie elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. d),
4. spracovanie elektroodpadu v súlade s ustanovenými podmienkami [§ 68 ods. 3 písm. u)] a zhodnotenie elektroodpadu prevzatého podľa prvého bodu,
5. prevzatie ponúkaného elektroodpadu určeného na spracovanie bez ohľadu na plnenie minimálnej výšky limitov.
f) plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1, § 54f ods. 1 a 2 a § 54g tak, aby nadväzovali na systém spätného odberu alebo oddeleného zberu,
g) zabezpečiť nakladanie so vzniknutým elektroodpadom podľa písmena e) prvého bodu tak, aby sa zabezpečilo nakladanie so vzniknutým elektroodpadom vrátane zabezpečenia prevádzkovania najmenej jedného zariadenia na zber elektroodpadu v rámci ustanovených územných oblastí [§ 68 ods. 3 písm. z)] a odovzdanie elektroodpadu prevzatého v rámci systému spätného odberu a oddeleného zberu spracovateľovi, pri ktorom nedochádza k sťažovaniu opätovného použitia alebo recyklácie takého elektroodpadu,
h) zabezpečiť, aby oddelený zber, spätný odber, preprava a spracovanie elektroodpadu boli vykonávané spôsobom, ktorý nesťažuje opätovné používanie a recykláciu komponentov alebo elektroodpadu ako celku.
i) zabezpečiť dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením a podľa podielu na trhu výrobcov elektrozariadení [§ 54e ods. 2] zabezpečiť plnenie cieľa odpadového hospodárstva uvedeného v § 3 ods. 2,
j) poskytnúť spracovateľom informácie potrebné na environmentálne vhodné spracovanie elektroodpadu, najmä údaje o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadení nachádzajú, umiestnení nebezpečných látok69) a prípravkov v elektrozariadení možnostiach opätovného použitia a recyklácie elektroodpadu, prípadne spôsobu ich zneškodnenia; tieto informácie je povinný poskytnúť pre každú kategóriu nového elektrozariadenia pri jeho uvedení na trh a zverejniť ich najmä v návodoch na použitie, na technickom nosiči údajov alebo prostriedkami elektronickej komunikácie do jedného roka po uvedení elektrozariadenia na trh,
k) informovať používateľov elektrozariadení o požiadavke nezneškodňovať elektroodpad spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom a zbierať ho oddelene, o dostupných miestach spätného odberu a oddeleného zberu, o potrebe odovzdávať elektroodpad kompletný, o ich úlohe, ktorou prispievajú na opätovné použitie, materiálové zhodnotenie alebo iný spôsob zhodnotenia elektroodpadu, o možných vplyvoch elektroodpadu na životné prostredie a na zdravie ľudí v dôsledku v ňom prítomných nebezpečných látok69) a o význame grafického symbolu uvedeného v písmene c),
l) požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred uvedením elektrozariadenia na trh,
m) v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je fyzickou osobou-podnikateľom

1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikačné číslo,
4. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
5. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu35) alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,
6. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,

n) v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení uviesť, ak je právnickou osobou

1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo,
3. údaj o zapojení sa do kolektívneho systému spätného odberu, oddeleného zberu alebo nakladania s elektroodpadom, ak neplní ustanovené povinnosti individuálne,
4. výšku a druh záruky v prípade individuálneho plnenia povinností výrobcu elektrozariadení a to formou potvrdenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o zodpovedajúcej výške finančných prostriedkov na viazanom bankovom účte v prospech Environmentálneho fondu alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení zodpovedajúceho poistenia,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré uvádza na trh,

o) oznámiť každú zmenu údajov, ktoré uviedol do žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
p) viesť evidenciu a na základe evidencie do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch

1. množstvo elektrozariadení podľa kategórií, ktoré uviedol na trh, množstvo elektrozariadení predaných na použitie v domácnostiach uvádzať samostatne,
2. množstvo elektroodpadu prevzatého v systéme spätného odberu a oddeleného zberu podľa kategórií; množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,
3. množstvo a kategóriu zozbieraného opätovne použitého elekroodpadu,
4. množstvo a kategóriu recyklovaného a zhodnoteného elektroodpadu,
5. množstvo a kategóriu vyvezeného zozbieraného elektroodpadu,
6. plnenie ustanovených limitov podľa písmena i),
7. množstvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu a zariadenia na zhodnotenie alebo recykláciu elektroodpadu vrátane prednostne odoberaných materiálov a súčiastok; zabezpečenie plnenia povinnosti je možné realizovať aj prostredníctvom zmluvného partnera.

(2) Za plnenie ustanovených limitov podľa odseku 1 písm. i) sa považuje potvrdené zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia elektroodpadu aj na území iného členského štátu Európskej únie. Pri vývoze elektroodpadu na územie nečlenského štátu Európskej únie sa za plnenie ustanovených limitov považuje zhodnocovanie, opätovné použitie alebo recyklácia, ak vývozca preukáže, že sa uskutočnili za podmienok rovnocenných s podmienkami ustanovenými týmto zákonom.

(3) Diaľkový výrobca elektrozariadení je povinný
a) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. a) až c),
b) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. d),
c) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. e) až h), j) a k) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom,
d) požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred prvým uskutočnením predaja elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom v iných členských štátoch,
e) uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikačné číslo,
4. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
5. potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
f) uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo,
3. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
4. potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
g) oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
h) viesť evidenciu a do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať ministerstvu údaje z evidencie v členení podľa odseku 1 písm. p) za predchádzajúci kalendárny rok ohľadne elektrozariadení uvedených na trh v jednotlivých členských štátoch a elektroodpadu zozbieraného v jednotlivých členských štátoch,
i) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva predaj elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom.

(4) Zahraničný výrobca elektrozariadení je povinný
a) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. a) až c),
b) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. d),
c) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. e) až h), j) a k) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2),
d) požiadať ministerstvo o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení pred prvým uskutočnením predaja elektrozariadení na základe zmluvy uzavieranej na diaľku priamo používateľom v Slovenskej republike,
e) uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je fyzickou osobou - podnikateľom,
1. obchodné meno a miesto podnikania,
2. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
3. identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj,
4. potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
5. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
f) uviesť v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení, ak je právnickou osobou
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj,
3. potvrdenie o členstve v kolektívnej organizácii,
4. kategóriu elektrozariadení, ktoré predáva,
g) oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedol v žiadosti o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od vzniku zmeny,
h) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. p),
i) plniť povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa odseku 1 písm. i) kolektívne na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou (§ 54ga ods. 2).

(5) Výrobca elektrozariadení podľa § 54a ods. 11 až 13, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov elektrozariadení, nesmie uvádzať elektrozariadenia na trh.

§ 54c
Povinnosti distribútora elektrozariadení
a oprávnenie distribútora elektrozariadení
a používateľa elektrozariadenia


(1) Distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. Distribútor elektrozariadení môže spätný odber odmietnuť, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie iným odpadom predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu; s odmietnutým elektroodpadom sa ďalej nakladá podľa § 19 ods. 1 písm. f).

(2) Distribútor elektrozariadení je povinný
a) spätne odobratý elektroodpad odovzdať výrobcovi elektrozariadení, kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) alebo podnikateľovi, oprávnenému vykonávať zber alebo spracovanie elektroodpadu, spolupracujúcemu s výrobcom elektrozariadení alebo kolektívnou organizáciou na zmluvnom základe,
b) vykonávať spätný odber elektroodpadu a jeho odovzdávanie osobám uvedeným v písmene a) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu.

(3) Distribútor elektrozariadení je povinný pri predaji elektrozariadenia uvádzať recyklačný poplatok podľa § 54e ods. 3, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh.

(4) Distribútor elektrozariadení je oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného osobám podľa odseku 2 písm. a). Používateľ elektrozariadenia je oprávnený na bezplatné odobratie elektroodpadu odovzdávaného do systému spätného odberu alebo oddeleného zberu.

(5) Na distribútora elektrozariadení, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva priamo používateľovi elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení, prechádzajú vo vzťahu k tomuto elektrozariadeniu a odpadu z neho pochádzajúcemu povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. a) až h), j) a k), § 54e až 54g a evidenčná a ohlasovacia povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. p) okrem šiesteho bodu.

§ 54d
Povinnosti spracovateľa elektroodpadu

Spracovateľ elektroodpadu je okrem povinností podľa § 19 tohto zákona povinný

a) voliť pri výstavbe nových zariadení na spracovanie elektroodpadu alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,
b) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia vydanom podľa § 7 ods. 1 písm. r),
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 69),
d) viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu,
e) viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať výrobcovi elektrozariadení štvrťročne a Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v kilogramoch podľa kategórií elektrozariadení
1. množstvo elektroodpadu pri vstupe a výstupe do a zo zariadenia na spracovanie elektroodpadu vrátane prednostne odoberaných látok a súčiastok,
2. množstvo energeticky zhodnoteného elektroodpadu,
3. množstvo zneškodneného elektroodpadu,
f) uchovávať evidenciu podľa písmena e) v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov,
g) nakladať s elektroodpadom tak, aby bol predovšetkým zbavený látok nebezpečných pre životné prostredie, prednostne odobrať z elektroodpadu všetky kvapaliny a komponenty, vykonať ďalšie opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie,
h) zabezpečiť úplné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu a zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu, najmä recykláciou, ako aj zabezpečenia zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,
i) zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,
j) prevziať vo svojej prevádzke na spracovanie elektroodpad z domácností bez požadovania poplatku alebo inej platby od jeho konečného držiteľa,
k) plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,
l) skladovať a spracovať elektroodpad podľa ustanovených technických požiadaviek.
m) zabezpečiť minimálne dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu z domácností a opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok [§ 54b ods. 1 písm. i)].

§ 54e
Nakladanie s elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005(ďalej len "nový elektroodpad").

(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 (ďalej len "historický elektroodpad") z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí ministertvo pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b ods. 1 písm. p).

(3) Výrobca elektrozariadení je oprávnený pri predaji elektrozariadenia uvádzať na elektrozariadení, alebo na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji, výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností pochádzajúcim z týchto elektrozariadení. Výška recyklačného poplatku musí zodpovedať skutočne vynaloženým nákladom na nakladanie s elektroodpadom. Po uplynutí ustanovených termínov (§ 81 ods. 21) sa uvádzanie recyklačných poplatkov na elektrozariadení zakazuje.

(4) Na elektroodpad z domácností, ktorý je komunálnym odpadom, sa nevzťahujú ustanovenia § 39 okrem odsekov 4 a 5, ktoré sa naň vzťahujú primerane a odseku 15.

§ 54f
Nakladanie s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností

(1) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s novým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja alebo dovozu.

(2) Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, ak takýto elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie alebo rovnakého funkčného určenia, ako je nahradzujúce elektrozariadenie, a to pri jeho predaji.

(3) Nakladanie s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností a nie je uvedený v odseku 2, zabezpečí jeho držiteľ.

(4) Výrobca elektrozariadení a používateľ elektrozariadenia môžu na základe písomnej zmluvy pri predaji elektrozariadenia vzájomne dohodnúť podiel zodpovednosti výrobcu elektrozariadení a držiteľa elektroodpadu z neho pochádzajúceho za nakladanie s elektroodpadom inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 až 3.

§ 54g
Nakladanie s elektroodpadom
z osvetľovacích zariadení


Výrobca elektrozariadení, ktorý uvádza na trh osvetľovacie zariadenia, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s elektroodpadom (§ 54ga ods. 1) bez ohľadu na miesto vzniku a dátum uvedenia elektrozariadenia na trh.

§ 54ga
Kolektívne nakladanie s elektroodpadom


(1) Kolektívne nakladanie s elektroodpadom je zabezpečenie nakladania s elektroodpadom výrobcom elektrozariadení na základe zmluvy s kolektívnou organizáciou pri zachovaní zodpovednosti výrobcu elektrozariadení za nakladanie s elektroodpadom.

(2) Kolektívnou organizáciou je právnická osoba založená najmenej jedným výrobcom elektrozariadení, zapísaná v Registri kolektívnych organizácií.

(3) Právnická osoba uvedie v žiadosti o zápis do Registra kolektívnych organizácií
a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) kategórie elektrozariadení, v ktorých bude kolektívna organizácia zabezpečovať nakladanie s elektroodpadom,
d) zoznam výrobcov elektrozariadení, pre ktorých bude kolektívna organizácia zabezpečovať kolektívne nakladanie s elektroodpadom.

(4) Právnická osoba k žiadosti podľa odseku 3 priloží
a) zmluvu alebo inú listinu, ktorou bola kolektívna organizácia založená,
b) stanovy a iné dokumenty upravujúce vnútornú organizáciu žiadateľa, ak boli prijaté,
c) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
d) zmluvné zabezpečenie nakladania s elektroodpadom s najmenej dvomi výrobcami elektrozariadení,
e) zmluvné zabezpečenie spracovania elektroodpadu s autorizovaným spracovateľským zariadením [§ 8 ods. 3 písm. d)].

(5) Ministerstvo zapíše do Registra kolektívnych organizácií právnickú osobu, ak
a) podala žiadosť podľa odseku 3,
b) priložila k žiadosti prílohy podľa odseku 4.

(6) Kolektívna organizácia je povinná
a) požiadať ministerstvo o zápis do Registra kolektívnych organizácií,
b) oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, ktoré uviedla v žiadosti podľa odseku 3 alebo v prílohách podľa odseku 4 do 30 dní odo dňa vzniku zmeny,
c) viesť evidenciu podľa § 54b ods. 1 písm. p) a ohlasovať z nej údaje jednotlivo a súhrnne za všetkých výrobcov elektrozariadení, pre ktorých zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom,
d) zabezpečiť spoločné plnenie povinností výrobcov elektrozariadení v rozsahu zmluvy s výrobcami elektrozariadení.

§ 54h
Spoločné ustanovenie

(1) Výrobca elektrozariadení, ktorý plní povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne je povinný" a za slovo "zodpovedajúceho" sa vkladá slovo "recyklačného pri uvedení elektrozariadenia na trh poskytnúť záruku na zabezpečenie týchto povinností formou viazaného bankového účtu alebo zodpovedajúceho poistenia. Výška záruky sa určí ako súčin množstva elektrozariadení podľa kategórií a príslušnej sadzby.

(2) V prípade, ak výrobca elektrozariadení, ktorý si mal plniť povinnosti podľa § 54e ods. 1 a § 54f ods. 1 individuálne, tieto nesplnil, stráca nárok na vrátenie záruky; záruka je príjmom Environmentálneho fondu.35)

(3) Kolektívne zabezpečovanie spätného odberu, oddeleného zberu a nakladania s elektroodpadom nezbavuje výrobcu zodpovednosti za plnenie ustanovených limitov.

(4) Výrobca elektrozariadení môže uzatvoriť s obcou zmluvu o zavedení a prevádzkovaní systému oddeleného zberu elektroodpadu na jej území.

§ 54i
Príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia

(1) Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad nebude elektroodpadom z domácností, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za celé množstvo elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností a výrobca osvetľovacích zariadení podľa § 54g, je povinný platiť príspevok do Recyklačného fondu za elektrozariadenia v prípade, ak nesplní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)], a to v rozsahu nesplnenej časti ustanoveného limitu. Výrobca elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, a ktorý splní ustanovený limit [§ 54b ods. 1 písm. i)], do Recyklačného fondu za elektrozariadenia neplatí. Príspevok podľa tohto odseku sa platí podľa § 56.

(2) Príspevok platia a za správnosť jeho výpočtu zodpovedajú výrobcovia elektrozariadení, ktorí uvádzajú výrobky na trh v Slovenskej republike.

(3) Výrobca elektrozariadení platí príspevok podľa § 42 ods. 10 s výnimkou výrobcu elektrozariadení, z ktorých odpad bude elektroodpadom z domácností, a výrobcu osvetľovacích zariadení podľa § 54g, ktorí platia príspevok z týchto elektrozariadení za kalendárny rok do 20. apríla nasledujúceho roka.

(4) Výrobca elektrozariadení je povinný zaregistrovať sa v Recyklačnom fonde do 30 dní od začatia činnosti, ohlásiť Recyklačnému fondu zmeny v údajoch potrebných na registráciu do 30 dní od vzniku zmeny a umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) kontrolu ich registrácie v Recyklačnom fonde, kontrolu správnosti výpočtu príspevku a kontrolu jeho platenia.

(5) Výrobca elektrozariadení je povinný

a) viesť a uchovávať evidenciu o objeme svojej výroby, dovozu, vývozu a reexportu,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

(6) Ten, kto zabezpečuje zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie elektroodpadu je povinný
a) viesť a uchovávať evidenciu o elektroodpade a o objeme jeho zhodnotenia zo zberu odpadov na území Slovenskej republiky,
b) ohlasovať ustanovené údaje z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

DEVIATA ČASŤ
RECYKLAČNÝ FOND


§ 55
Zriadenie Recyklačného fondu

(1) Zriaďuje sa Recyklačný fond ako neštátny účelový fond, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania

a) opotrebovaných batérií a akumulátorov (§ 48a až 48f),
b) odpadových olejov (§ 42),
c) opotrebovaných pneumatík (§ 43),
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44),
e) elektrozariadení (§ 54i),
f) plastov (§ 46),
g) papiera (§ 48),
h) skla (§ 48),
i) vozidiel (§ 49 až 54),
j) odpadov z kovových obalov.

(2) Recyklačný fond sa vnútorne člení na ústredie a na sektor

a) opotrebovaných batérií a akumulátorov,
b) odpadových olejov,
c) opotrebovaných pneumatík,
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e) elektrozariadení,
f) plastov,
g) papiera,
h) skla,
i) vozidiel,
j) kovových obalov,
k) všeobecný.

(3) Recyklačný fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.70)

§ 56
Výpočet príspevku výrobcu a príspevku dovozcu do Recyklačného fondu

(1) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu do Recyklačného fondu sa vypočíta ako súčin množstva alebo hmotnosti výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa tento príspevok platí, a sadzby. Sadzba sa ustanoví na základe predpokladaných nákladov na zber a zhodnotenie odpadov z výrobkov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, uvedených na trh v Slovenskej republike.

(2) Do množstva výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike sa na účely výpočtu príspevku a ustanovenia sadzby nezapočítava množstvo výrobkov prepravených cez štátnu hranicu z územia Slovenskej republiky (ďalej len "vyvezené výrobky"). Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku za množstvo skutočne vyvezených výrobkov.

(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu a o ktorom výrobca alebo dovozca preukáže, že zabezpečil jeho zhodnotenie u osoby, ktorá má potrebné oprávnenie vydané orgánom štátnej správy na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2 alebo zabezpečil spracovanie starých vozidiel a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad; na túto činnosť nemožno zmluvnému partnerovi poskytnúť prostriedky z Recyklačného fondu.

(4) Ak výrobca alebo dovozca preukáže, že po zaplatení príspevku do Recyklačného fondu zhodnotí v priebehu kalendárneho roka spôsobom podľa odseku 3 odpady z výrobkov, za ktoré zaplatil tento príspevok, vráti mu Recyklačný fond tú časť ním uhradeného príspevku, na ktorú sa vzťahuje možnosť zníženia príspevku podľa odseku 3, najviac však do výšky zaplateného príspevku. Nárok na vrátenie príspevkov zaplatených do Recyklačného fondu za výrobu a dovoz uskutočnené v kalendárnom roku zanikne, ak výrobca alebo dovozca nepredloží Recyklačnému fondu do konca prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka doklady preukazujúce zhodnotenie odpadov odôvodňujúce vrátenie zaplateného príspevku.

(5) Recyklačný fond vydá potvrdenie o registrácii (§ 48f ods. 4) a o zaplatení príspevku osobám, ktoré sa nemusia registrovať v Recyklačnom fonde.

(6) Colné orgány oznamujú70a) ministerstvu mesačne, do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca, informácie z colnej štatistiky o tovaroch, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť do Recyklačného fondu.

§ 57
Orgány Recyklačného fondu

(1) Orgánmi Recyklačného fondu sú

a) správna rada,
b) dozorná rada,
c) riaditeľ.

(2) Na účely tohto zákona sa zástupcom podnikateľov rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov71) a zástupcom štátu sa rozumie člen správnej rady alebo člen dozornej rady vymenovaný ministrom financií Slovenskej republiky, ministrom hospodárstva Slovenskej republiky s výnimkou zástupcu podnikateľov alebo ministrom životného prostredia Slovenskej republiky s výnimkou člena dozornej rady vymenovaného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a reprezentatívnych záujmových združení miest a obcí s celoslovenskou pôsobnosťou (ďalej len "záujmové združenie miest a obcí").

§ 58
Správna rada

(1) Správna rada je najvyšší orgán Recyklačného fondu. Vykonáva správu Recyklačného fondu a riadi jeho činnosť.

(2) Správna rada má šestnásť členov, z ktorých

a) desať členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov tak, aby v nej mali svoje zastúpenie výrobcovia alebo dovozcovia za každý sektor podľa § 55 ods. 2 písm. a) až j), pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b) jedného člena vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky,
c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky,
d) troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi.
e) jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.

(3) Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky; členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.

(4) Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.

(5) Správna rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí alebo zástupca štátu.

(6) Správna rada najmä

a) schvaľuje rozpočet Recyklačného fondu a rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja činnosti a politiky Recyklačného fondu a zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b) rozhoduje o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s § 63,
c) schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka,
d) schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom, 72)
e) prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti a hospodárení Recyklačného fondu,
f) schvaľuje štatút Recyklačného fondu a rokovací poriadok správnej rady,
g) vymenúva a odvoláva riaditeľa a určuje jeho odmenu podľa osobitného predpisu.73)

(7) Štatút Recyklačného fondu upraví najmä

a) úlohy členov správnej rady a dozornej rady,
b) postavenie sektorov, ich úlohy, vzájomné vzťahy a vzťahy k orgánom Recyklačného fondu,
c) vymedzenie rozsahu vecí vyhradených do rozhodovacej právomoci správnej rady a dozornej rady,
d) vymedzenie prípadov, keď sa pri rozhodovaní správnej rady vyžaduje iná ako nadpolovičná väčšina členov správnej rady,
e) pravidlá upravujúce poskytovanie prostriedkov z Recyklačného fondu,
f) zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami,
g) frekvenciu zasadnutí správnej rady a dozornej rady a spôsob ich zvolávania,
h) organizačnú štruktúru Recyklačného fondu.

(8) Členovi správnej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)

§ 59
Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie Recyklačného fondu, najmä na poskytovanie a použitie prostriedkov Recyklačného fondu a na činnosť správnej rady a riaditeľa.

(2) Dozorná rada má sedem členov, z ktorých

a) troch členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky, z toho dvoch na návrh reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z výrobcov a dovozcov, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
b) troch členov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky, z toho jedného na návrh mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, a jedného na návrh záujmových združení miest a obcí, pričom je viazaný predloženými návrhmi,
c) jedného člena vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

(3) Členovia dozornej rady sú do funkcie vymenovaní na päť rokov; ich členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.

(4) Dozorná rada volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu. Ak je do funkcie predsedu zvolený zástupca podnikateľov, do funkcie podpredsedu bude zvolený zástupca záujmových združení miest a obcí, zástupca štátu alebo zástupca mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia.

(5) Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj predsedom správnej rady. Za predsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj predsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu štátu, ak by bol zástupca štátu zároveň aj podpredsedom správnej rady. Za podpredsedu dozornej rady nemožno zvoliť zástupcu podnikateľov, ak by bol zástupca podnikateľov zároveň aj podpredsedom správnej rady.

(6) Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady, riaditeľ a zamestnanec Recyklačného fondu.

(7) Dozorná rada najmä

a) dozerá na hospodárne a účelné nakladanie s prostriedkami Recyklačného fondu,
b) preskúmava návrh rozpočtu, ročnú účtovnú závierku, výročnú správu o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a stanoviská k nim predkladá správnej rade,
c) kontroluje činnosť riaditeľa pri plnení rozhodnutí správnej rady a vo veciach súvisiacich s činnosťou Recyklačného fondu,
d) predkladá príslušným ministrom správy o činnosti dozornej rady, výsledkoch kontrol a návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
e) predkladá správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
f) dáva podnety na odvolanie člena správnej rady tomu, kto podal návrh na jeho vymenovanie za člena správnej rady.
g) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
h) schvaľuje výber audítora,
i) ukladá správnej rade opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti vykonávanej dozornou radou.

(8) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa hospodárenia a činnosti Recyklačného fondu.

(9) Členovi dozornej rady v súvislosti s výkonom jeho funkcie patrí náhrada podľa osobitných predpisov.74)

§ 60
Zánik členstva v správnej rade a členstva v dozornej rade

(1) Členstvo v správnej rade alebo členstvo v dozornej rade zaniká uplynutím obdobia, na ktoré je člen správnej rady alebo dozornej rady vymenovaný, alebo jeho odvolaním, alebo vzdaním sa funkcie, alebo smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2) Člena správnej rady a člena dozornej rady možno odvolať z jeho funkcie, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním,
b) neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo štatútu,
c) začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo v dozornej rade.
(3) Člena správnej rady a člena dozornej rady, ktorí boli do funkcie vymenovaní ako zástupcovia štátu, možno odvolať aj pred skončením ich funkčného obdobia uvedeného v § 58 ods. 3 a v § 59 ods. 3 zákona.

(4) Nového člena správnej rady a nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister toho rezortu, ktorý do funkcie vymenoval pôvodného člena; v prípadoch podľa § 58 ods. 2 písm. a) a § 59 ods. 2 písm. a) tak urobí do 10 dní od predloženia návrhu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov, v ostatných prípadoch do 30 dní od odvolania alebo od vzdania sa funkcie člena správnej rady alebo člena dozornej rady.

(5) Funkčné obdobie člena správnej rady alebo člena dozornej rady, ktorý sa vzdal funkcie, sa končí dňom vymenovania nového člena podľa odseku 4.

§ 61
Riaditeľ

(1) Riaditeľ je štatutárnym orgánom Recyklačného fondu; koná v mene Recyklačného fondu, pričom rozhoduje o všetkých veciach s výnimkou tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom Recyklačného fondu vyhradené správnej rade alebo dozornej rade. Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.

(2) Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

(3) Riaditeľ zodpovedá za

a) vedenie účtovníctva Recyklačného fondu, 75)
b) plnenie rozhodnutí správnej rady,
c) uvoľňovanie prostriedkov na základe rozhodnutia správnej rady na účely podľa § 63,
d) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu so žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu v súlade s rozhodnutiami správnej rady,
e) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu,
f) vymáhanie zmluvných pokút zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu a za vymáhanie iných pohľadávok Recyklačného fondu,
g) vypracovanie ročnej účtovnej závierky Recyklačného fondu a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 31. marca nasledujúceho roka,
h) vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti Recyklačného fondu za kalendárny rok a jej predloženie správnej rade a dozornej rade do 30. apríla nasledujúceho roka,
i) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti Recyklačného fondu,
j) plnenie úloh štatutárneho orgánu podľa osobitných predpisov, 76)
k) plnenie ostatných úloh uložených správnou radou.

(4) Okrem materiálov podľa odseku 3 písm. g) a h) predkladá riaditeľ správnej rade

a) návrh rozpočtu Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok,
b) žiadosti o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 4).

(5) Riaditeľ určuje mzdy a rozhoduje o poskytovaní cestovných náhrad zamestnancom a členom správnej rady a členom dozornej rady podľa osobitných predpisov.77)

(6) Riaditeľ je povinný informovať dvakrát ročne verejnosť o výške príspevkov do Recyklačného fondu a o použití prostriedkov Recyklačného fondu.

§ 62
Zdroje Recyklačného fondu

(1) Zdrojom príjmov Recyklačného fondu sú

a) príspevky výrobcov a dovozcov za

1. výrobu a dovoz batérií a akumulátorov (§ 48f ods. 1),
2. výrobu a dovoz olejov (§ 42 ods. 8),
3. výrobu a dovoz pneumatík (§ 43 ods. 1),
4. výrobu a dovoz viacvrstvových kombinovaných materiálov (§ 44 ods. 1),
5. uvedenie elektrozariadenia na trh (§ 54a ods. 12),
6. výrobu a dovoz plastov (§ 46 ods. 1 a 2),
7. výrobu a dovoz papiera (§ 48 ods. 1),
8. výrobu a dovoz skla (§ 48 ods. 2),
9. výrobu a dovoz vozidiel (§ 54),
10. výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),

b) dary a príspevky domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
c) príjmy zo zmluvných pokút (§ 64 ods. 12),
d) úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom,
e) príjmy z vrátenia neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Recyklačného fondu (§ 64 ods. 12),
f) výnosy zo správy vlastného majetku,
g) úroky z prostriedkov Recyklačného fondu uložených v bankách,
h) ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(2) Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. a) plynú vo výške 75 % do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku, a vo výške 25 % do všeobecného sektora. Zdroje príjmov Recyklačného fondu uvedené v odseku 1 písm. b), f), g) a h) plynú do všeobecného sektora. Zdroje príjmov podľa odseku 1 písm. c), d) a e) plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti ich vzniku.

§ 63
Použitie prostriedkov Recyklačného fondu

(1) Prostriedky Recyklačného fondu možno v súlade s účelom odpadového hospodárstva (§ 3) použiť na

a) úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),
b) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich držiteľ nie je známy alebo neexistuje,
c) úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 53 ods. 8),
d) úhradu výdavkov spojených so správou Recyklačného fondu vrátane činnosti sekretariátu Recyklačného fondu.
e) úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.
f) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
g) zabezpečovanie informačných systémov na podporu zhodnocovania odpadov,
h) podporu zameranú na výskum, vývoj, vyhľadávanie a aplikáciu nových technológií zhodnocovania odpadov.

(2) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitných účtoch jednotlivých sektorov (§ 65 ods. 3) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením. Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť pre oblasti všetkých sektorov na účely podľa odsekov 3 a 4. Presuny prostriedkov Recyklačného fondu v rámci osobitných účtov jednotlivých sektorov sú zakázané.

(3) Prostriedky Recyklačného fondu vedené na osobitnom účte všeobecného sektora možno použiť na odpady z výrobkov a materiálov, za ktoré sa platia príspevky do Recyklačného fondu, a to na

a) propagáciu zberu a zhodnocovania odpadov,
b) podporu separovaného zberu odpadov,
c) na účely podľa odseku 1 písm. g), h) a i) bez ich viazania na jednotlivé sektory.

(4) Propagácia podľa odseku 1 písm. f) a odseku 3 písm. a) v prípade použitých batérií a akumulátorov zahŕňa informácie o
a) možných účinkoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí,
b) potrebe nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad a o úlohe používateľa pri ich separovanom zbere,
c) dostupných systémoch zberu a recyklácie,
d) úlohe používateľa pri recyklácii použitých batérií a akumulátorov,
e) význame symbolu uvedeného v prílohe č. 7 a chemických značiek Hg, Cd a Pb uvedených na použitých batériách a akumulátoroch.

(5) Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové služby a nákladov na materiálno-technické vybavenie fondu nesmú prekročiť s výnimkou príjmov podľa § 62 ods. 1 písm. g) a h) tri percentá ročných príjmov fondu z predchádzajúceho roka. Hradia sa podľa rozpočtu schváleného správnou radou z prostriedkov všeobecného sektora.

(6) Výdavky na správu Recyklačného fondu sa vedú na osobitnom účte.

§ 64
Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu


(1) Nárokovateľnosť príspevku obcí vzniká pri hodnovernom preukázaní separácie a zhodnotenia príslušnej komodity v zariadení na zhodnocovanie odpadov, v ktorom bol odpad zhodnotený niektorou z činností R1 až R11 uvedených v prílohe č. 2. Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú Recyklačný fond musí s obcou uzatvoriť. Tento nárok sa netýka elektroodpadu pochádzajúceho z domácností.

(2) Na poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu a vrátenia príspevku podľa § 56 ods. 4 a 8 nie je právny nárok.

(3) O poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu rozhoduje správna rada s výnimkou poskytnutia prostriedkov Recyklačného fondu na úhradu vyplatených finančných príspevkov podľa odsekov 13 a 14 a vrátenia príspevkov podľa § 56 ods. 4.

(4) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosť obsahuje

a) základné údaje o žiadateľovi; u právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie,
b) výšku požadovaných prostriedkov Recyklačného fondu a navrhovaný účel a spôsob ich využitia,
c) odôvodnenie žiadosti vrátane priloženia príslušných dokladov a projekt činnosti, na ktorú sa prostriedky Recyklačného fondu žiadajú.

(5) Žiadateľ k žiadosti priloží kópiu rozhodnutia o udelení autorizácie (§ 13), ak ide o činnosť, pre ktorú sa autorizácia podľa tohto zákona požaduje.

(6) Prostriedky Recyklačného fondu na účely podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) sa poskytujú ako účelová dotácia alebo úver.

(7) Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu do 90 dní od doručenia žiadosti. Ak žiadosti chýbajú náležitosti podľa odsekov 4 a 5 alebo má iné nedostatky, riaditeľ vyzve najneskôr do 15 dní žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu, aby v určenej lehote nedostatky odstránil; ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, správna rada žiadosť zamietne.

(8) Pri rozhodovaní o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu správna rada prihliada najmä na súlad navrhovaného využitia prostriedkov s účelom odpadového hospodárstva (§ 3), súlad so schváleným rozpočtom Recyklačného fondu, na schválené priority štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky a na schválený program Slovenskej republiky. Podkladom na rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu v príslušnom sektore musí byť projekt realizácie systému zberu a zhodnotenia odpadov príslušného sektora (komoditný program sektora), ktorý musí byť v súlade s programom.

(9) Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ je povinný vyzvať žiadateľa do 15 dní odo dňa rozhodnutia správnej rady na uzavretie zmluvy. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady.

(10) Na základe rozhodnutia správnej rady uzatvára riaditeľ v mene Recyklačného fondu so žiadateľom o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Táto zmluva obsahuje najmä

a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel, druh a výšku prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
c) podmienky použitia prostriedkov poskytnutých z Recyklačného fondu,
d) spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e) zabezpečenie záväzkov žiadateľa o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu,
f) výšku splátok a termíny ich splatnosti pri poskytnutí pôžičky,
g) zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

(11) Prostriedky Recyklačného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté podľa rozhodnutia správnej rady, a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu. Nepoužité prostriedky je žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu povinný bezodkladne vrátiť Recyklačnému fondu.

(12) Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky Recyklačného fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vrátiť ich Recyklačnému fondu a zaplatiť zmluvnú pokutu, prípadne iné sankcie za porušenie zmluvných podmienok.

§ 65
Hospodárenie Recyklačného fondu

(1) Hospodárenie Recyklačného fondu sa riadi rozpočtom Recyklačného fondu na príslušný kalendárny rok.

(2) Prostriedky Recyklačného fondu sa vedú na osobitných účtoch v banke na území Slovenskej republiky.

(3) Zdroje príjmu Recyklačného fondu v jednotlivých sektoroch uvedených v § 55 ods. 2 sa vedú na osobitných účtoch.

§ 66
Ochrana informácií

(1) Členovia orgánov Recyklačného fondu, zamestnanci Recyklačného fondu a iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s činnosťou Recyklačného fondu, sú povinné zachovávať o nich mlčanlivosť a informácie na elektronických nosičoch zabezpečiť pred ich zneužitím. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po zániku členstva v orgánoch Recyklačného fondu, po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca Recyklačného fondu alebo po skončení obdobného vzťahu iných osôb.

(2) Podľa tohto zákona sa dôvernou informáciou rozumie informácia, ktorú Recyklačný fond alebo žiadateľ o poskytnutie prostriedkov Recyklačného fondu označil ako dôvernú, určil obdobie zachovávania mlčanlivosti a ktorej zverejnenie by znamenalo významnú výhodu pre iné osoby alebo ktorá by mala nepriaznivý vplyv na osobu, ktorá túto informáciu poskytla alebo ktorej sa informácia týka.

(3) Z dôvodov verejného záujmu môže osobu povinnú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách oslobodiť od tejto povinnosti len osoba, ktorá informáciu poskytla a označila ako dôvernú, alebo osoba, ktorej sa informácia týka, alebo súd.

(4) Sprístupňovanie informácií podľa osobitného predpisu78) nie je odsekmi 1 až 3 dotknuté.

DESIATA ČASŤ
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OBCE A ICH PÔSOBNOSŤ


§ 67
Základné ustanovenie

(1) Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú

a) ministerstvo,
b) inšpekcia,
c) krajské úrady životného prostredia,
d) obvodné úrady životného prostredia.

(2) Štátnu správu v odpadovom hospodárstve vykonávajú aj obce (§ 72), Štátna energetická inšpekcia (§ 72a), Slovenská obchodná inšpekcia (§ 72b) a colné orgány (§ 72c).

§ 68
Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

(2) Ministerstvo

a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
b) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program Slovenskej republiky,
c) dáva námietky, povolenia a určuje podmienky pri dovoze, vývoze a tranzite odpadov podľa štvrtej časti tohto zákona,
d) vedie a aktualizuje prostredníctvom poverenej organizácie zoznam kontaminovaných zariadení (§ 40a ods. 3), Register výrobcov elektrozariadení [§ 54b ods. 1 písm. l), § 54b ods. 3 písm. d) a § 54b ods. 4 písm. d)] a Register kolektívnych organizácií (§ 54ga ods. 2),
e) dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si to vyhradí,
f) dáva súhlas na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike [§ 7 ods. 1 písm. i)],
g) schvaľuje program pôvodcu odpadu a program držiteľa polychlórovaných bifenylov s celoslovenskou pôsobnosťou, ak si to vyhradí,
h) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
i) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
j) konzultuje s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie opatrenia podľa § 73 ods. 3, ak ide o vplyvy činnosti vykonávanej v inom štáte, a môže požiadať o zastavenie zneškodňovania odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1 alebo vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3,
k) vedie evidenciu o preprave odpadov cez štátnu hranicu podľa štvrtej časti tohto zákona,
l) udeľuje, predlžuje, mení a zrušuje autorizáciu podľa § 8 až 14 a pozastavuje výkon činností, na ktoré bola udelená autorizácia (§ 14 ods. 2),
m) vedie register odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť(§ 11 ods. 5), register osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7) a register oprávnených osôb (§ 76 ods. 9),
n) zabezpečuje vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti na autorizovanú činnosť (§ 11 ods. 3) a skúšok oprávnených osôb [§ 76 ods. 3 písm. d)], zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na autorizovanú činnosť [§ 11 ods. 2 písm. c) a ods. 6] a pre oprávnené osoby [§ 76 ods. 3 písm. c)], ustanovuje odborne spôsobilú osobu na autorizovanú činnosť [§ 11 ods. 2 písm. d) a ods. 4] a oprávnenú osobu (§ 76 ods. 2 a 5),
o) zabezpečuje poskytovanie informácií z oblasti odpadového hospodárstva medzinárodným inštitúciám, ktorých je Slovenská republika členom, alebo ak taká povinnosť vyplýva z medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
p) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie činnosť ohniskového bodu pri preprave odpadov cez štátnu hranicu, 46)
r) na požiadanie informuje o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov a zariadeniach na zneškodňovanie odpadov.
s) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie odbornú prípravu na výkon činnosti oprávnenej osoby (§ 76),
t) oznamuje Európskej komisii program Slovenskej republiky týkajúci sa polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení a zoznam kontaminovaných zariadení podľa § 40a ods. 3.
u) vykoná
1. zápis výrobcu elektrozariadení do Registra výrobcov elektrozariadení a vydá mu potvrdenie o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti,
2. zápis kolektívnej organizácie do Registra kolektívnych organizácií a vydá jej potvrdenie o zápise do Registra kolektívnych organizácií do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti vrátane príloh (§ 54ga ods. 5),
3. výmaz výrobcu elektrozariadení z Registra výrobcov elektrozariadení, ak nespĺňa definíciu výrobcu elektrozariadení (§ 54a ods. 11 až 13),
4. výmaz kolektívnej organizácie z Registra kolektívnych organizácií, ak nevykonala opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) a vydá jej oznámenie o výmaze,
v) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p) "§ 54b ods. 3 písm. h) a § 54b ods. 4 písm. h), na základe ohlásených údajov kontroluje plnenie povinnosti podľa § 54b ods. 1 písm. i), § 54b ods. 3 písm. h) a § 54b ods. 4 písm. h) a raz ročne súhrnne vyhodnocuje ich plnenie na účely notifikácie vo vzťahu k Európskym spoločenstvám (§ 68 ods. 4),
z) určuje podiel výrobcov elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa § 54b ods. 1 písm. p) prvého bodu a § 54b ods. 4 písm. h),
x) vyjadruje sa ku Koncepcii územného rozvoja Slovenska, 78a)

aa) vedie Register výrobcov batérií a akumulátorov, zapisuje do neho výrobcov batérií a akumulátorov a ohlásené zmeny údajov a vydáva potvrdenia o zápise do Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
ab) vedie evidenciu údajov ohlásených podľa § 48f ods. 5 písm. b) a e) a § 48f ods. 6 písm. b),
ac) rozhoduje v prípade pochybností, či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o obsahu programov a o spôsobe vypracúvania programu kraja, programu pôvodcu odpadu, programu držiteľa polychlórovaných bifenylov a programu obce,
b) podrobnosti o technickom, materiálnom a personálnom zabezpečení autorizovanej činnosti, o postupe pri ustanovení odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť a o zabezpečovaní odbornej prípravy,
c) obsah a spôsob vedenia registra odborne spôsobilých osôb na autorizovanú činnosť(§ 11 ods. 5),
d) obsah a spôsob vedenia registra osôb, ktorým bola udelená autorizácia (§ 13 ods. 7),
e) zoznam odpadov, zoznam nebezpečných vlastností podľa Bazilejského dohovoru, zoznam skupín odpadov a zoznam škodlivín podľa Bazilejského dohovoru, ako aj zoznam kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov, ktoré tvoria Katalóg odpadov,
f) obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie odpadov držiteľa odpadu, prepravcu nebezpečných odpadov, prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov a čas jej uchovávania, ako aj obsah a spôsob vedenia a uchovávania evidencie objemu výroby a dovozu výrobkov podľa piatej časti tohto zákona a odpadov z nich a čas jej uchovávania a obsah a spôsob vedenia zoznamu registrovaných osôb,
h) podrobnosti o spôsobe označovania batérií a akumulátorov,
i) prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a udelenia autorizácie odborný posudok o vplyve uvažovanej činnosti alebo zariadenia na životné prostredie, podrobnosti o postupe pri ustanovovaní oprávnených osôb, náležitosti odborného posudku, podrobnosti o podmienkach výkonu posudkovej činnosti, podrobnosti o vedení registra oprávnených osôb (§ 76 ods. 9) a podrobnosti o zabezpečovaní odbornej prípravy a skúšok,
j) podrobnosti o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel a na zariadenie na zber starých vozidiel, o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku, o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní a o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel vrátane vzoru potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel,
k) podrobnosti o prípadoch, v ktorých spracovateľ starých vozidiel vyplatí držiteľovi starého vozidla, prípadne inej osobe, ktorá staré vozidlo odovzdala na spracovanie, finančný príspevok, a podrobnosti o obsahu a spôsobe vedenia evidencie o vyplatených finančných príspevkoch,
l) jednotné metódy analytickej kontroly odpadov,
m) sadzby pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a podrobnosti o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu,
n) podrobnosti o nakladaní s odpadmi, požiadavky na zariadenia na nakladanie s odpadmi, podrobnosti o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s odpadmi prípady, v ktorých sa výsledky analytickej kontroly odpadov archivujú najmenej dva roky a vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac, rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a prostredia, do ktorého sa tento odpad vypúšťa, ukladá alebo vstrekuje, a limity toxicity, podrobnosti o obsahu žiadostí o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
o) podrobnosti o dekontaminácii, referenčné metódy zistenia obsahu polychlórovaných bifenylov v dekontaminovaných zariadeniach, objektoch, materiáloch a kvapalinách, spôsob označovania vstupu do priestoru, v ktorom je kontaminované zariadenie umiestnené, spôsob označovania kontaminovaných zariadení, spôsob označovania dekontaminovaných zariadení a technické požiadavky na metódy zneškodnenia polychlórovaných bifenylov okrem spaľovania,
p) zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,
t) spôsob kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov (§ 50 ods. 3).
u) podrobnosti o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, o členení elektroodpadu na účely oddeleného zberu a skladovania pred jeho spracovaním, o skladovaní vrátane dočasného skladovania, o technických požiadavkách na spracovanie elektroodpadu, o označovaní elektrozariadenia uvádzaného na trh grafickým symbolom, o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu elektrozariadení a spracovateľa elektroodpadu, o obsahu a spôsobe vedenia Registra výrobcov elektrozariadení a o vzore potvrdenia o zápise do Registra výrobcov elektrozariadení, o obsahu a spôsobe vedenia Registra kolektívnych organizácií a o vzore potvrdenia o zápise do Registra kolektívnych organizácií, zoznam zariadení, na ktoré sa vzťahuje ôsma časť zákona, najvyššie prípustné hodnoty koncentrácie a prípady povoleného použitia olova, ortuti, kadmia, polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a šesťmocného chrómu,
v) podrobnosti o výške sadzby, o spôsobe výpočtu záruky a o spôsobe vrátenia záruky pri individuálnom plnení povinností výrobcu elektrozariadení,
w) podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom,
x) podrobnosti o uvádzaní kapacity na prenosných a automobilových batériách a akumulátoroch, o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti výrobcu prenosných batérií a akumulátorov [§ 48f ods. 5 písm. e)], o spôsobe vedenia Registra výrobcov batérií a akumulátorov a zoznam batérií a akumulátorov, na ktoré sa vzťahuje šiesta časť zákona,
y) požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
z) územné oblasti vymedzené na účely zabezpečenia dostupnosti zariadení na zber elektroodpadu.

(4) Ministerstvo vo vzťahu k Európskym spoločenstvám je notifikačným orgánom vo veciach nakladania s odpadmi a oznamuje Európskej komisii najmä

a) každý druhý rok údaje z evidencie vedenej podľa § 68 ods. 2 písm. v),
b) každý tretí rok údaje podľa dotazníka Európskej komisie,
c) každoročne údaje o dosiahnutom zberovom podiele za predchádzajúci kalendárny rok a spôsobe získania týchto údajov,
d) každoročne údaje o efektivite a dosiahnutej úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok.

§ 69
Inšpekcia

Inšpekcia

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
b) ukladá pokuty (§ 78 okrem § 78 ods. 1 písm. e) a § 78 ods. 3 písm. e)),
c) rozhoduje v sporných prípadoch, či je daný tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom.
d) je oprávnená v oblasti cezhraničného pohybu odpadov vykonávať kontroly dokladov podľa osobitných predpisov45) a podľa tohto zákona, vykonávať fyzickú kontrolu odpadu, odoberať a analyzovať vzorky odpadu, a to na mieste vzniku odpadu, u oznamovateľa, príjemcu odpadu, na hraničných priechodoch a na celom území Slovenskej republiky.

§ 70
Krajský úrad životného prostredia

Krajský úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) vypracúva, vydáva, aktualizuje a zverejňuje program kraja a uskutočňuje verejné prerokovanie návrhu tohto programu,
b) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie a zneškodnenie odpadov na území kraja,
c) rozhoduje v prípade pochybností, či vec je, alebo nie je odpadom, s výnimkou prípadu podľa § 69 písm. c),
d) schvaľuje program pôvodcu odpadu, program obce a program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré presahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia,
e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám podľa § 16 ods. 1 písm. a),
f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak svojím vplyvom presahuje územný obvod obvodného úradu životného prostredia,
g) dáva súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja, ak si ho nevyhradilo ministerstvo,
h) rozhoduje o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov,
i) je oprávnený do odstránenia závady zakázať činnosť

1. pôvodcovi odpadu, ak nemá zabezpečené zhodnotenie odpadov alebo zneškodnenie odpadov a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia10) alebo závažnej ekologickej ujme, 79)
2. prevádzkovateľovi zariadenia na nakladanie s odpadmi, ak ten neplní povinnosti ustanovené zákonom o odpadoch alebo jeho vykonávacími predpismi a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme,

j) vedie evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
k) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
l) ukladá pokuty (§ 78).
m) ukladá prevádzkovateľovi zariadenia na zhodnocovanie odpadov a prevádzkovateľovi zariadenia na zneškodňovanie odpadov v mimoriadnych prípadoch zhodnotiť alebo zneškodniť odpad [§ 21 ods. 1 písm. h)],
n) dáva súhlas na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov mobilnými zariadeniami [§ 7 ods. 1 písm. h)],
o) dáva vyjadrenie k prepusteniu odpadu do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike [§ 16 ods. 1 písm. d)].
p) dáva súhlas na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.
r) vyjadruje sa k územným plánom regiónov.78a)

§ 71
Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný úrad životného prostredia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) vypracúva podklady na vypracovanie programu kraja a programu Slovenskej republiky,
b) vydáva potvrdenie o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 ods. 8, potvrdenie na čerpanie finančnej rezervy podľa § 22 ods. 7 a potvrdenie podľa § 22 ods. 13,
c) vykonáva registráciu podľa § 15 a § 81 ods. 8,
d) vydáva súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel a odpadu z elektrozariadení podľa § 7 ods. 1 písm. l) a r),
e) schvaľuje program pôvodcu odpadu, program obce a program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ktoré nepresahujú územný obvod obvodného úradu životného prostredia, a dáva stanovisko k plánu nakladania s ťažobným odpadom podľa osobitného predpisu, 80)
f) vedie evidenciu

1. hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi podľa § 19 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 1 písm. g), § 48f ods. 6 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 52 ods. 1 písm. g) a § 54 ods. 6 písm. b),
2. sprievodných listov nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. b),
3. evidenčných listov výroby a dovozu podľa § 48f ods. 5 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b) a § 54 ods. 5 písm. b),
4. vydaných vyjadrení podľa § 16 a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona,

g) schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 21 ods. 2),
h) rozhoduje o povinnosti oddeliť nebezpečný odpad (§ 40 ods. 3),
i) uskutočňuje konanie podľa § 51 ods. 5 až 7 a 9, rozhoduje o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát, určuje, či je staré vozidlo odpadom, a plní povinnosti podľa § 53 ods. 4 a 6,
j) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73),
k) ukladá pokuty (§ 78 a 80),
l) poskytuje na požiadanie informácie o existencii a umiestnení zariadení vhodných na zhodnotenie daného odpadu a na zneškodnenie daného odpadu v územnom obvode obvodného úradu životného prostredia,
m) prejednáva priestupky [§ 80 ods. 3 písm. b)],
n) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
o) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú obce.
p) vykonáva monitorovanie podľa § 40a ods. 13 a § 40b ods. 4 okrem prípadu podľa § 72a písm. c).
r) vyjadruje sa k územným plánom obcí a územným plánom zón.25b)

§ 72
Obec

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [§ 80 ods. 3 písm. a)] a ukladá pokuty za priestupky,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce,

§ 72a

Štátna energetická inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 40a ods. 1 písm. a) a c), § 40a ods. 2 písm. a) a b) a § 40a ods. 10 písm. d), ak ide o kontaminované zariadenia, ktoré nie sú odpadom podľa tohto zákona a ktoré sú súčasťou elektrizačnej sústavy alebo odberného elektrického zariadenia, 50a)
b) ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a),
c) v zariadeniach podľa písmena a) monitoruje množstvo polychlórovaných bifenylov, ktoré oznámil ich držiteľ podľa § 40a ods. 1 alebo 2, a údaje o zistenom množstve oznamuje obvodnému úradu životného prostredia.

§ 72b

(1) Slovenská obchodná inšpekcia vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

a) je orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 73) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 48b, § 48c ods. 2 písm. b), § 48c ods. 4 písm. b) a d), § 48e, § 48f ods. 7, § 54b ods. 1 písm. a) až d), g), j) a k) a § 54b ods. 5,
b) ukladá pokuty (§ 78) za porušenia povinností podľa písmena a).

(2) Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru oprávnení

a) vstupovať do skladovacích a predajných priestorov,
b) odoberať vzorky zariadení a výrobkov na vykonanie skúšky,
c) požadovať sprievodné listiny zariadení a výrobkov,
d) kontrolovať označovanie zariadení a výrobkov uvádzaných do obehu,
e) upozorňovať výrobcov na zistené nedostatky a ukladať im povinnosť odstrániť ich v určenej lehote,
f) zadržať prepravu alebo predaj zariadení a výrobkov a ich použitie, ak nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona,
g) uložiť stiahnutie elektrozariadenia alebo výrobkov z obehu, ak sa preukáže, že nezodpovedajú ustanoveniam tohto zákona.

§ 72c
Colné orgány


(1) Pri cezhraničnom pohybe odpadov colný úrad a colný kriminálny úrad kontrolujú, či:
a) odpad je vybavený dokladmi podľa osobitných predpisov, 45)
b) prepravovaný tovar, ktorý nie je sprevádzaný dokladmi požadovanými podľa osobitných predpisov, 45) nie je odpadom,
c) cezhraničný pohyb odpadov nie je v rozpore s osobitnými predpismi, 45)
d) prepravovaný odpad zodpovedá skutočnostiam podľa priložených dokladov.

(2) Pri kontrole sú colný úrad a colný kriminálny úrad oprávnené zastavovať vozidlá, nariadiť odstavenie vozidla na vhodné miesto, kontrolovať doklady, prevážaný odpad, odoberať a analyzovať vzorky a robiť fotodokumentáciu.

(3) Ak colný úrad alebo colný kriminálny úrad zistí, že cezhraničný pohyb odpadov je nezákonnou prepravou podľa osobitných predpisov45) alebo, že cezhraničný pohyb odpadov je vykonaný v rozpore s povolením, nariadi prerušenie prepravy a dočasne odstaví vozidlo.

(4) Ak colný úrad alebo colný kriminálny úrad zistí porušenie osobitných predpisov45) pri cezhraničnom pohybe odpadov bezodkladne informuje ministerstvo a inšpekciu. Ministerstvo alebo inšpekcia určí dopravcovi miesto na odstavenie vozidla do doby jeho spätného prevzatia podľa osobitného predpisu.80)

(5) Náklady spojené s jazdou vozidla na miesto určené podľa odseku 4, parkovaním vozidla a prípadnou prekládkou, uskladnením alebo inou manipuláciou s odpadom znáša dopravca. Ministerstvo, inšpekcia a colné orgány nezodpovedajú za škodu spôsobenú dopravcovi, ku ktorej došlo v dôsledku nariadenia odstavenia vozidla podľa odseku 4.

§ 73
Štátny dozor v odpadovom hospodárstve

(1) Štátny dozor v odpadovom hospodárstve (ďalej len "štátny dozor") je zisťovanie, ako právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí vydaných na základe tohto zákona. Štátny dozor u osôb, ktorým bol udelený súhlas (§ 7) alebo autorizácia (§ 8 až 14), sa vykonáva najmenej jedenkrát za štyri roky.

(2) Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti kontrolovaného, upozorní ho na to a, ak je to možné alebo účelné, uloží mu opatrenie na nápravu a určí mu lehotu, v ktorej má opatrenie na nápravu vykonať. Ak kontrolovaný nevykoná v určenej lehote opatrenie na nápravu, alebo ak opatrenie na nápravu nie je možné alebo účelné uložiť, orgán štátneho dozoru uloží kontrolovanému pokutu.

(3) Orgán štátneho dozoru je oprávnený uložiť opatrenie na nápravu tomu, kto zneškodňuje odpad z výroby oxidu titaničitého činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3, ak

a) výsledky monitorovania naznačujú, že neboli splnené podmienky súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. o),
b) výsledky testov akútnej toxicity naznačujú, že boli prekročené ustanovené limity [§ 68 ods. 3 písm. n)],
c) výsledky monitorovania odhalili zhoršovanie situácie v sledovanej oblasti,
d) zneškodňovanie činnosťou podľa položky D15, ukladaním na skládku odpadov podľa položky D1, vstrekovaním do pôdy podľa položky D3 uvedených v prílohe č. 3 má za následok škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny, živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu14d) alebo na iné využívanie dotknutého prostredia.

(4) Osoba vykonávajúca štátny dozor je v súvislosti s touto činnosťou oprávnená vstupovať na pozemky a do prevádzkových priestorov kontrolovaného, nahliadať do jeho prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia; preukazuje sa preukazom alebo poverením orgánu štátneho dozoru, ak sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.81)

(5) Kontrolovaná osoba je povinná osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup na pozemky a do prevádzkových priestorov, stavieb a zariadení, nahliadať do prevádzkovej evidencie a dokladov, vykonávať potrebné zisťovanie vrátane odoberania vzoriek, zhotovovania fotodokumentácie a videodokumentácie a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

(6) Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu.82)

§ 74
Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.83)

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na

a) vydávanie programu Slovenskej republiky, programu kraja podľa § 5,
b) vydávanie potvrdenia podľa § 7 ods. 10 a § 22 ods. 7,
c) registráciu podľa § 15,
d) vydávanie vyjadrenia podľa § 16,
e) rozhodovanie o výške kaucie podľa § 24 ods. 2,
f) konania podľa štvrtej časti tohto zákona,
g) rozhodovanie o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 64,
h) rozhodovanie podľa § 69 písm. c),
i) vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ďalej len "odborná posudková spôsobilosť") podľa § 76 ods. 5 a na vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 4,
j) preskúmanie oznámenia podľa § 19 ods. 10 až 14.

(3) Odvolanie podaný proti rozhodnutiu o zneškodnení odpadu v mimoriadnych prípadoch podľa § 21 ods. 1 písm. h) nemá odkladný účinok.

(4) Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) až e), k), m), n) a p) je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať.

(5) Konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva alebo viaceré orgány a nedôjde medzi nimi k dohode, kto konanie dokončí, je na dokončenie konania príslušný najbližší spoločný orgán vyššieho stupňa; ak je však jedným z týchto orgánov inšpekcia, konanie dokončí inšpekcia; ak sú týmito orgánmi jeden alebo viac obvodných úradov životného prostredia a krajský úrad životného prostredia, konanie dokončí krajský úrad životného prostredia.

(6) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie zastaví, ak účastník vzal späť návrh na jeho začatie a ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania, ďalej ak odpadol dôvod konania začatého na podnet orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo ak účastník nedoplnil žiadosť o začatie konania v určenej lehote, ktorá mu bola daná vo výzve na doplnenie žiadosti; konanie o schvaľovaní programu pôvodcu odpadu podľa § 6 sa zastaví aj v prípade, ak predložený program pôvodcu odpadu je v rozpore so záväznou časťou programu kraja.

(7) Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve je pri preprave odpadu určená miestom určenia odpadu.

(8) Zo žiadosti o vydanie rozhodnutia alebo vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akých druhov odpadov a akej činnosti patriacej do odpadového hospodárstva sa týka a čo sa navrhuje.

(9) Orgán štátnej správy príslušný na vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. a) až g) a k), potvrdenia podľa § 7 ods. 10 a vyjadrenia podľa § 16 písm. a) až c) je v integrovanom povoľovaní83a) dotknutým orgánom.

§ 75
Zmena, zrušenie a strata platnosti rozhodnutia

(1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania vydané rozhodnutie

a) zmeniť,

1. ak to vyžadujú požiadavky na ochranu životného prostredia, ochranu životov alebo zdravia ľudí, alebo iné dôležité záujmy spoločnosti,
2. ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie rozhodnutia,
3. ak sa nedodržia podmienky určené v rozhodnutí,

b) zrušiť

1. v prípadoch uvedených v písmene a), ak vznikla alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
2. ak používané technické zariadenie nie je schopné zabezpečiť plnenie podmienok na ochranu životného prostredia určené vo všeobecne záväznom právnom predpise alebo v záväznej technickej norme,
3. ak oprávnený bez závažného dôvodu nevyužije súhlas po čas dlhší ako jeden rok,
4. ak povinný nesplní uložené opatrenie na nápravu a pokračovaním činnosti sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo hrozí vznik závažnej ekologickej ujmy alebo inej závažnej škody,
5. ak prevádzkovateľ skládky odpadov, ktorému bola uložená pokuta podľa § 78 ods. 3 písm. l), neodvedie celú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v náhradnej lehote určenej v opatrení na nápravu podľa § 73 ods. 2 alebo opätovne neodvedie ročnú výšku prostriedkov účelovej finančnej rezervy v lehote podľa § 22 ods. 6,
6. ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) a d), bola dvakrát uložená pokuta podľa § 78 ods. 4 alebo ak nesplní opatrenie na nápravu; ten, komu bolo rozhodnutie zrušené, môže opätovne požiadať o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov až po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia.

(2) Trovy konania vzniknuté podľa odseku 1 znáša účastník konania okrem prípadu, keď rozhodujúca skutočnosť vznikla bez jeho zavinenia; v takom prípade znáša náklady ten, kto zavinil vznik rozhodujúcej skutočnosti. Ak je v konaní viac účastníkov, náklady znáša ten z nich, ktorý vznik rozhodujúcej skutočnosti zavinil.

(3) Rozhodnutie vydané podľa tohto zákona stráca platnosť:

a) uplynutím času, na ktorú bolo vydané,
b) zánikom zariadenia, na ktorého činnosť bolo vydané,
c) skončením činnosti, na ktorú bolo vydané,
d) neoznámením zmeny osoby prevádzkovateľa zariadenia v lehote podľa odseku 4.

(4) Ak orgán štátnej správy odpadového hospodárstva neustanovil v rozhodnutí inak, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré bolo vydané na prevádzku zariadenia, na nového prevádzkovateľa tohto zariadenia, ak toto zariadenie naďalej slúži činnosti, na ktorú bolo rozhodnutie vydané. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že došlo k zmene prevádzkovateľa do 30 dní odo dňa tejto zmeny.

§ 76
Odborný posudok oprávnenej osoby a jej ustanovenie

(1) Súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a o udelenie autorizácie podľa tohto zákona je v ustanovených prípadoch odborný posudok oprávnenej osoby [§ 68 ods. 3 písm. i)].

(2) Oprávnenú osobu ustanovuje ministerstvo po overení jej odbornej posudkovej spôsobilosti skúškou.

(3) Za oprávnenú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá

a) je bezúhonná (§ 9 ods. 3),
b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa technického alebo prírodovedného smeru alebo má stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má vysokoškolské vzdelanie a najmenej šesť rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia, alebo má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a najmenej desať rokov praxe vo vzťahu k oblasti posudkovej činnosti, v ktorej žiada o vydanie osvedčenia; do praxe sa nezapočítavajú roky počas štúdia, ale len prax od ukončenia štúdia.
c) absolvovala odbornú prípravu zabezpečovanú organizáciou poverenou ministerstvom,
d) úspešne vykonala skúšku.

(4) Odbornou posudkovou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona rozumie vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí a znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov a súčasného stavu techniky v oblasti odpadového hospodárstva.

(5) Odbornú posudkovú spôsobilosť ministerstvo potvrdí vydaním osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.

(6) Čas platnosti osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti je najviac päť rokov. Čas platnosti osvedčenia môže ministerstvo predĺžiť najviac na jeho dvojnásobok, ak oprávnená osoba o predĺženie požiada najneskôr tri mesiace pred uplynutím času platnosti a súčasne predloží ministerstvu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; pri posudzovaní žiadosti je ministerstvo povinné prihliadať na kvalitu a úroveň doterajšieho výkonu odbornej posudkovej spôsobilosti oprávnenou osobou, ako aj na plnenie povinnosti podľa § 77.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu vydávať odborné posudky iba prostredníctvom oprávnenej osoby.

(8) Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vydanie odborného posudku oprávnenou osobou, môže ministerstvo na základe odporúčania Skúšobnej komisie na overenie odbornej spôsobilosti povoliť vydanie odborného posudku na základe jednorazového povolenia aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.

(9) Ministerstvo vedie register oprávnených osôb; register je verejne prístupný.

(10) Účinky osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj predĺženia času jeho platnosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.

§ 77
Povinnosti oprávnenej osoby

Oprávnená osoba je povinná

a) oznamovať ministerstvu bezodkladne zmenu údajov, na ktorých základe jej bolo vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti,
b) dodržiavať podmienky výkonu posudkovej činnosti ustanovené podľa tohto zákona,
c) zúčastniť sa na základe výzvy ministerstva preškolenia alebo nového overenia odbornej posudkovej spôsobilosti, ak dôjde k zásadným zmenám stavu techniky odpadového hospodárstva alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
d) na požiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doplniť odborný posudok, ktorý vydala,
e) zaslať ministerstvu do 31. januára kalendárneho roka rovnopisy všetkých v predchádzajúcom kalendárnom roku vydaných odborných posudkov vrátane ich doplnkov.

§ 77a
Zmena a zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti

(1) Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti

a) zmeniť, ak

1. nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnená osoba nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať vo všetkých oblastiach udelených v rámci rozsahu osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
2. oprávnená osoba preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre danú oblasť v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni,

b) zrušiť, ak oprávnená osoba

1. nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. a), b), d) alebo e),
2. vydala odborný posudok v rozpore s udeleným osvedčením o odbornej posudkovej spôsobilosti, alebo
3. preukázateľne opakovane vydala odborný posudok pre rôzne oblasti v rámci rozsahu svojho osvedčenia na nedostatočnej odbornej úrovni.

(2) Ministerstvo osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti

a) zmení, ak

1. ide o zmenu údajov uvedených v osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti a tieto údaje nie sú v súlade so skutočným stavom alebo
2. oprávnená osoba požiada o zúženie jeho rozsahu,

b) zruší, ak oprávnená osoba

1. bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2. na základe právoplatného rozsudku prestala byť bezúhonnou (§ 9 ods. 3),
3. získala osvedčenie na základe uvedenia nepravdivých údajov,
4. nesplnila povinnosť podľa § 77 písm. c), alebo
5. písomne požiadala o zrušenie osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti.

(3) Ak ide o prípady podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu alebo odseku 1 písm. b) tretieho bodu, ministerstvo je povinné pred zmenou alebo zrušením osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti zhodnotiť aj odbornú úroveň vydaných odborných posudkov.

(4) Účinky zmeny alebo zrušenia osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti nastávajú dňom ich zápisu do registra oprávnených osôb.

JEDENÁSTA ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ


§ 78
Správne delikty

(1) Pokutu do 6 638, 78 eura uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a) nepredložila na schválenie program podľa § 6 alebo § 6a alebo schválený program neplní,
b) neposkytne súčinnosť pri vypracúvaní programu obce alebo neposkytne obcou požadované údaje podľa § 6 ods. 9 a § 39 ods. 9,
c) nezabezpečí odborný posudok oprávnenej osoby podľa § 13 ods. 3,
d) neoznámi ministerstvu každú zmenu údajov podľa § 13 ods. 4,
e) sa nezaregistruje na obvodnom úrade životného prostredia podľa § 15 a § 81 ods. 8 alebo v Recyklačnom fonde podľa § 48f ods. 4, § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 54 ods. 4 a § 54i ods. 4,
f) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
g) nesplní ohlasovaciu povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. h), § 20 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 1 písm. g) a n), "§ 48f ods. 5 písm. b), § 48f ods. 6 písm. b), § 42 ods. 5 písm. b), § 42 ods. 12 písm. b), § 43 ods. 5 písm. b), § 43 ods. 7 písm. b), § 44 ods. 6 písm. b), § 44 ods. 7 písm. b), § 44a ods. 5 písm. b), § 44a ods. 6 písm. b), § 46 ods. 6 písm. b), § 46 ods. 7 písm. b), § 48 ods. 8 písm. b), § 48 ods. 9 písm. b), § 54 ods. 5 písm. b), § 54 ods. 6 písm. b) a § 54i ods. 5 písm. b) alebo v hláseniach uvedie nepravdivé údaje,
h) poruší povinnosti pri zbere odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3 písm. a),
i) nesplní povinnosť pri preprave nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 3 a 4,
j) nezverejní zoznam druhov odpadov v súlade s § 21 ods. 1 písm. d),
k) neoznámi neprevzatie odpadov do zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. k),
l) nezabezpečí zber komunálnych odpadov alebo zber drobných stavebných odpadov v súlade s § 39 ods. 3,
m) vykonáva zber a prepravu komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov v rozpore s § 39 ods. 7 a § 81 ods. 9,
n) nakladá s odpadmi určenými na zhodnotenie v rozpore s § 18 ods. 12,
o) nepodá návrh na začatie konania podľa § 81 ods. 2 a 5,
p) nesplní povinnosť podľa § 53.
r) nesplní povinnosť podľa § 40a ods. 1 alebo 2.
s) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. a) až c), §54b ods. 3 písm. a) a § 54b ods. 4 písm. a)
t) poruší povinnosť podľa § 19 ods. 8,
u) neohlási údaje podľa § 21 ods. 1 písm. n).

(2) Pokutu do 16 596, 95 eura uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a) vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 7 alebo autorizácia podľa § 8, bez tohto súhlasu alebo autorizácie alebo v rozpore s nimi okrem prípadu podľa § 21 ods. 1 písm. a),
b) nakladá s odpadmi v rozpore s § 18 ods. 1,
c) uloží alebo zneškodní odpad v rozpore s § 18 ods. 3 písm. a) až c),
d) nezaraďuje odpad podľa Katalógu odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. a),
e) nezabezpečí zhromažďovanie odpadov utriedených podľa druhu alebo ich nezabezpečí pred znehodnotením, odcudzením alebo iným únikom podľa § 19 ods. 1 písm. b),
f) nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. d), e) a f) zhodnotenie alebo zneškodňovanie odpadov,
g) nevedie alebo neuchováva evidenciu podľa § 19 ods. 1 písm. g), § 20 ods. 2 písm. a), § 21 ods. 1 písm. f), § 42 ods. 5 písm. a), § 42 ods. 12 písm. a), § 43 ods. 5 písm. a), § 43 ods. 7 písm. a), § 44 ods. 6 písm. a), § 44 ods. 7 písm. a), § 44a ods. 5 písm. a), § 44a ods. 6 písm. a), § 46 ods. 6 písm. a), § 46 ods. 7 písm. a), § 48 ods. 8 písm. a), § 48 ods. 9 písm. a), § 48f ods. 5 písm. a), § 48f ods. 6 písm. a), § 54 ods. 5 písm. a), § 54 ods. 6 písm. a) a § 54i ods. 5 písm. a) alebo nevedie prevádzkovú dokumentáciu podľa § 21 ods. 1 písm. e) alebo v nich uvádza nepravdivé údaje,
h) neumožní činnosť orgánov štátneho dozoru v súlade s § 19 ods. 1 písm. i), § 20 ods. 2 písm. c), § 21 ods. 1 písm. i), § 42 ods. 11, § 43 ods. 4, § 44 ods. 5, § 44a ods. 4, § 46 ods. 5, § 48 ods. 7, § 48c ods. 1 a 2, § 54 ods. 4, § 54i ods. 4 a § 73 ods. 4,
i) v ustanovenej lehote nepredloží doklady podľa § 19 ods. 1 písm. j) alebo v predložených dokladoch neuvedie pravdivú alebo úplnú informáciu,
j) nevykoná opatrenie na nápravu uložené podľa § 19 ods. 1 písm. k), § 20 ods. 2 písm. d) a § 21 ods. 1 písm. j),
k) nezabezpečí využitie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. l),
l) nezabezpečí analytickú kontrolu odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. m) alebo neuchováva výsledky analytickej kontroly odpadov podľa § 21 ods. 2 písm. c),
m) vykoná prepravu nebezpečných odpadov v rozpore s § 20 ods. 1,
n) nezabezpečí prepravu odpadov podľa § 20 ods. 1 písm. b),
o) prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenie na zneškodňovanie odpadov v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo bez schváleného prevádzkového poriadku,
p) nezabezpečí odpady pred odcudzením alebo iným únikom podľa § 21 ods. 1 písm. c),
r) nezneškodní alebo neznehodnotí odpady v súlade s § 21 ods. 1 písm. h), alebo skladuje odpady v rozpore s § 21 ods. 7,
s) neodstráni negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov podľa § 21 ods. 1 písm. l),
t) nepredloží na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa § 21 ods. 2 alebo schválenú projektovú dokumentáciu nedodržiava,
u) neuchováva záznamy z monitoringu alebo neohlási výsledky z monitoringu podľa § 21 ods. 6,
v) nenakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi spôsobom ustanoveným v súlade s § 39 ods. 5,
w) nakladá s nebezpečnými odpadmi alebo odpadmi uvedenými v § 40 ods. 8 v rozpore s § 40,
x) nesplní povinnosť podľa § 48c ods. 1, 2, 4 až 6 a 8, § 48d a § 48e,
y) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
z) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
za) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51,
zb) neplní schválený plán úprav skládky odpadov podľa § 81 ods. 4 písm. b) bodu 2 a § 81 ods. 7.
zc) nezabezpečí dekontamináciu alebo zneškodnenie polychlórovaných bifenylov, kontaminovaného zariadenia alebo použitých polychlórovaných bifenylov v súlade s týmto zákonom,
zd) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40a ods. 5 alebo ods. 6,
ze) vykoná údržbu transformátorov v rozpore s § 40a ods. 9,
zf) nesplní povinnosť ustanovenú v § 40b ods. 3,
zg) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,
zh) nesplní povinnosť podľa § 50 alebo § 52 alebo vykonáva zber starých vozidiel v rozpore s § 52a,
zi) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
zj) nesplní povinnosť podľa § 39 ods. 6, 12 a 14,
zk) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.
zl) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. e), f), i) až p), § 54c ods. 1 a 3, § 54d písm. a) až l), § 54e ods. 1 až 3, § 54f ods. 1 a 2, § 54g ods. 1 a § 81 ods. 19,
zm) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. l) a m).

(3) Pokutu do 165 969, 59 eura uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá

a) vykoná prepravu odpadov v rozpore so štvrtou časťou zákona [§ 18 ods. 3 písm. d)],
b) nezabezpečí podľa § 19 ods. 1 písm. c) oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov, ich označovanie, alebo s nimi inak nakladá v rozpore s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
c) zhodnotí alebo zneškodní odpady bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním [§ 21 ods. 1 písm. a)],
d) nevykoná finančné zabezpečenie podľa § 25 ods. 1 až 3 alebo neposkytne záruku podľa § 54h ods. 1,
e) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 42 ods. 8 a 10, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 44a ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 48 ods. 1 a 2, § 48f ods. 1, § 54 ods. 1 a § 54i ods. 1 alebo ho nezaplatí včas v plnej výške,
f) nesplní povinnosť podľa § 54b ods. 1 písm. d) a i), § 54b ods. 3 písm. b) a i), § 54b ods. 4 písm. b) a i) a § 54b ods. 5,
g) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. j).
h) poruší povinnosti ustanovené osobitnými predpismi45) pre cezhraničný pohyb odpadov, neplní podmienky stanovené ministerstvom v rozhodnutí podľa osobitného predpisu83aa).
i) nevynaloží úsilie, aby zabránila, ak je to uskutočniteľné, kontaminácii odpadu látkami určenými v osobitnom predpise, 83b)
j) poruší povinnosť zneškodniť alebo pretransformovať odpad obsahujúci perzistentné organické látky ustanovené v osobitnom predpise, 83c)
k) poruší zákaz použitia určených postupov na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu ustanovený v osobitnom predpise, 83d)
l) nevytvára dostatočnú účelovú finančnú rezervu podľa § 22 ods. 3, neodvedie ju v zákonom stanovenej lehote (§ 22 ods. 6) alebo s ňou nakladá v rozpore s § 22,
m) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. p) alebo r),
n) poruší zákaz podľa § 18 ods. 3 písm. s) alebo t),
o) poruší zákaz uvádzania na trh batérií alebo akumulátorov podľa § 48b alebo § 48f ods. 7,
p) nezabezpečí dodržanie požiadaviek na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov (§ 48c ods. 7).

(4) Pokutu od 7 000 do 16 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší zákaz ustanovený v § 18 ods. 3 písm. o) alebo povinností pri zbere kovových odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3 písm. b) až g).

§ 79
Ukladanie pokút

(1) Konanie o uložení pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, prípadne na mieru ich poškodenia.

(3) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom.

(4) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ znovu poruší v čase jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa tohto zákona povinnosť, za ktorú mu bola pokuta uložená, alebo nesplní opatrenie na nápravu, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej týmto zákonom; v prípade porušenia povinností podľa § 19 ods. 3 písm. b) až g) sa uplatní postup podľa § 75 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu.

(5) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota jej splatnosti.

(6) Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.

§ 80
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)],
b) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)],
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6,
d) nakladá s inými ako komunálnymi odpadmi alebo s inými ako drobnými stavebnými odpadmi v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b), f) a k), alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. i),
e) vykoná nedovolenú prepravu odpadov [§ 18 ods. 3 písm. d)],
f) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9,
g) nakladá s nebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40,
h) nakladá s opotrebovanými batériami a akumulátormi v rozpore s "§ 48d ods. 1, 3 a 4,
i) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 42,
j) nakladá s opotrebovanými pneumatikami v rozpore s § 43,
k) ak je držiteľom starého vozidla, nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 7,
l) vypracuje odborný posudok v rozpore s týmto zákonom alebo v odbornom posudku uvedie nepravdivé údaje,
m) nezaplatí príspevok do Recyklačného fondu podľa § 54 ods. 1 alebo nezaplatí ho včas alebo v ustanovenej sume,
n) nesplní povinnosť podľa § 53 ods. 1 písm. b) alebo podľa § 53 ods. 6.
o) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 18 ods. 7 alebo ods. 9,
p) nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 8,
r) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 54g,
s) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c.

(2) Za priestupok podľa

a) odseku 1 písm. a) až c), f) a s) možno uložiť pokutu do 165, 96 eura,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až r) možno uložiť pokutu do 663, 87 eura.

(3) Priestupky podľa

a) odseku 1 písm. a) až c), f) a s) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až r) prejednáva obvodný úrad životného prostredia.

(4) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov, 84) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Výnosy z pokút uložených za priestupky podľa

a) odseku 1 písm. a) až c), f) a s) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 1 písm. d), e), g) až n) sú príjmom Environmentálneho fondu.

DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 81
Prechodné ustanovenia

(1) Správne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončí orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vo veci koná, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.

(2) Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.

(3) Kto nakladá s odpadmi na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov, je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; spolu s týmto rozhodnutím predloží aj návrh na zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov.

(4) Prevádzkovateľ skládky odpadov uvedenej do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je povinný

a) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona splniť povinnosť podľa odseku 3; zároveň predloží pôvodnú dokumentáciu, ktorá slúžila ako podklad na vydanie stavebného povolenia na výstavbu skládky odpadov a odborný posudok oprávnenej osoby ako podklad na zaradenie skládky odpadov do príslušnej triedy skládok odpadov,
b) do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

1. spracovať a predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,
2. v prípadoch, ak skládka odpadov nespĺňa všetky požiadavky na skládku odpadov podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, spracovať a predložiť na schválenie plán úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov najneskôr do 31. decembra 2008.

(5) Ak sa rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré treba predložiť podľa odseku 3 a odseku 4 písm. a) na preskúmanie, nepredloží na preskúmanie v ustanovenej lehote a v rovnakej lehote sa neurobí úkon držiteľa rozhodnutia smerujúci ku skončeniu nakladania s odpadmi podľa tohto rozhodnutia, začne orgán štátnej správy odpadového hospodárstva konanie z vlastného podnetu, ktorého výsledkom bude zrušenie rozhodnutia a určenie postupu skončenia nakladania s odpadmi; orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pri rozhodovaní prihliadne najmä na možnosť držiteľa rozhodnutia skončiť činnosť v súlade s týmto zákonom.

(6) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 3 do jedného roka od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3 a o preskúmaní rozhodnutia predloženého podľa odseku 4 písm. a) do troch mesiacov od uplynutia lehoty uvedenej v odseku 3.

(7) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodne o schválení projektovej dokumentácie na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí podľa odseku 4 písm. b) bodu 1 a o schválení plánu úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku odpadov podľa odseku 4 písm. b) bodu 2 do jedného roka od ich predloženia.

(8) Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa vyžaduje registrácia podľa § 15, je povinný zaregistrovať sa do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(9) Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa § 39 ods. 7 tohto zákona do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, nemôže túto činnosť ďalej na území obce vykonávať. Na toho, kto zhodnocuje komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad na území obce, sa zákaz podľa predchádzajúcej vety uplatní od 1. septembra 2004.

(10) Prvé zasadnutie Správnej rady Recyklačného fondu zvolá člen správnej rady, ktorého vymenoval a touto úlohou poveril minister životného prostredia, tak, aby sa konalo do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; tento člen správnej rady vedie a predsedá zasadnutiam správnej rady, dokiaľ nie je zvolený predseda Správnej rady Recyklačného fondu podľa § 58 ods. 5. Na začatie svojej činnosti môže Recyklačný fond použiť jednorazový úver.

(11) Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom kontaminovaného zariadenia, je povinný ohlásiť údaje podľa § 40a ods. 1 alebo ods. 2 do 28. februára 2005.

(12) Kto k 1. marcu 2004 vykonáva dekontamináciu polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, je povinný do 31. augusta 2004 podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva návrh na začatie konania o vydanie súhlasu na vykonávanú činnosť podľa tohto zákona.

(13) Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo kontaminované zariadenia, je povinný do 31. decembra 2005 vypracovať a predložiť na schválenie program podľa § 6a. Ak je taký držiteľ polychlórovaných bifenylov zároveň aj pôvodcom odpadu, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona má vypracovaný a schválený program pôvodcu odpadu, môže program podľa § 6a vypracovať a predložiť na schválenie ako doplnok k programu pôvodcu.

(14) Kto je k 1. marcu 2004 výrobcom alebo dovozcom výrobkov alebo materiálov, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, je povinný sa zaregistrovať v Recyklačnom fonde do 30. apríla 2004; to neplatí na výrobcu a dovozcu podľa § 41 ods. 11, ak už túto povinnosť splnili.

(15) Kto je k 1. marcu 2004 držiteľom autorizácie na činnosti, na ktorých vykonávanie sa autorizácia podľa tohto zákona vyžaduje v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení autorizácie predložiť ministerstvu v lehote do 31. mája 2004; ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť v lehote troch mesiacov od jeho predloženia. Rozhodnutia, ktorými boli udelené autorizácie na činnosti, na ktoré sa už podľa tohto zákona autorizácia nevyžaduje, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.

(16) Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy tých pôvodcov odpadov, ktorí produkujú ročne menej ako 500 kg nebezpečných odpadov alebo menej ako 10 ton ostatných odpadov, strácajú platnosť dňom 1. marca 2004.

(17) Podmienka autorizácie zabezpečiť použitie technológie zodpovedajúcej úrovni najlepšej dostupnej technológie alebo najlepšej dostupnej techniky v prípadoch regenerácie odpadových olejov alebo ich zhodnocovania podľa § 9 ods. 5 musí byť splnená do 31. októbra 2007.

(18) Autorizácia vydaná do 29. februára 2004 sa považuje za autorizáciu vydanú podľa tohto zákona.

(19) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný do 30. júna 2005 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.

(20) Kto je k 1. januáru 2005 výrobcom elektrozariadení, je povinný prvé ohlásenie podľa § 54b ods. 1 písm. p) uskutočniť za rok 2004 na základe odhadu množstiev uvedených v § 54b ods. 1 písm. p) prvom až piatom bode.

(21) Oprávnenie výrobcu elektrozariadení uvedené v § 54e ods. 3 platí pre elektrozariadenie podľa kategórie 2 až 10 prílohy č. 3a do 13. februára 2011 a pre elektrozariadenie podľa kategórie 1 prílohy č. 3a do 13. februára 2013.

(22) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. a) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2005 a 2006 do 30. júna 2008 a následne každé dva roky.

(23) Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. b) vo veciach elektrozariadení a elektroodpadu zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za roky 2004 až 2006 do 30. septembra 2007 a následne každé tri roky.

(24) Spracovateľ elektroodpadu, ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. d), je povinný splniť podmienky podľa § 54d písm. m) do 31. marca 2006, v opačnom prípade jeho autorizácia na spracovanie elektroodpadu stráca platnosť.

§ 81a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 15. decembru 2008

Termín ustanovený na splnenie povinnosti spracovania a predloženia na schválenie plánu úprav skládky odpadov vrátane časového harmonogramu na dosiahnutie splnenia všetkých požiadaviek na skládku [§ 81 ods. 4 písm. b) druhý bod] sa mení na 15. júl 2009.

§ 81b

Kto so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike, kto so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzavieranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte alebo kto so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyváža elektrozariadenie k 1. novembru 2009, je povinný do 60 dní od 1. novembra 2009 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení.

§ 81c

Právnická osoba, ktorá k 1. novembru 2009 vykonáva činnosti kolektívnej organizácie, je povinná do 60 dní od 1. novembra 2009 podať ministerstvu žiadosť o zápis do Registra kolektívnych organizácií.

§ 81d

Kto je k 1. novembru 2009 držiteľom autorizácie na činnosti uvedené v § 8 ods. 3 písm. a), na ktorých vykonávanie sa autorizácia podľa tohto zákona vyžaduje v zmenenom rozsahu, je povinný rozhodnutie o udelení autorizácie predložiť ministerstvu v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; ministerstvo je povinné rozhodnutie o udelení autorizácie zmeniť v lehote troch mesiacov odo dňa jeho predloženia.

§ 81e

Kto k 1. novembru 2009 vykonáva zber použitých automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov, je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o udelenie autorizácie podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber.

§ 81f

Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. c) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za rok 2012 do 30. júna 2013 a následne každoročne.

§ 81g

Ministerstvo plní oznamovaciu povinnosť podľa § 68 ods. 4 písm. d) zaslaním údajov Európskej komisii po prvýkrát za rok 2010 do 30. júna 2011 a následne každoročne.

§ 81h

Kto k 1. novembru 2009 vykonáva spätný odber, je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona podať oznámenie obvodnému úradu životného prostredia o vykonávaní činnosti pre potrebu registrácie.

§ 81i

Kto k 1. novembru 2009 uvádza elektrozariadenia na trh, je povinný v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o zápis do Registra výrobcov elektrozariadení podľa § 54b ods. 1 písm. l).

§ 82
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.,
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,
3. položky 67 až 72 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
4. § 47 ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov,
6. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.

§ 83

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z. a vyhlášky č. 227/2003 Z. z.

Čl. II


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z. a zákona č. 405/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 91 ods. 2 v prvej vete sa slová "osvedčenie a tabuľku s evidenčným číslom." nahrádzajú slovami "osvedčenie, tabuľku s evidenčným číslom a potvrdenie alebo čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.35a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
"35a) § 51 ods. 2 a § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. III


Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 44/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1996 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 339/2000 Z. z. a zákona č. 58/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Obec vyberá miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce.".

2. Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý znie:
"§ 10d
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce, a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce.
(2) Poplatok platí
a) fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt9b) alebo prechodný pobyt, 9c)
b) právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pri ktorej činnosti vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie,
c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor,
(ďalej len "poplatník za odpady").
(3) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.9d)
(4) Sadzba poplatku je
a) najmenej 80 Sk a najviac 1 200 Sk za osobu a kalendárny rok alebo
b) najmenej 80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber.
(5) Sadzba poplatku sa vo všeobecne záväznom nariadení obce určí na príslušné obdobie
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci,
b) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, podľa priemerného počtu zamestnancov, pri ktorých činnosti vzniká komunálny odpad,
c) pri nehnuteľnosti alebo byte, slúžiacom na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb, podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
d) pri množstvovom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
(6) Pri vydávaní všeobecne záväzného nariadenia obec postupuje podľa § 15.
(7) Príjem z poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na tieto účely.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 9b) až 9d) znejú:
"9b) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. § 6 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9c) § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. § 16 ods. 7 zákona č. 73/1995 Z. z.
9d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.".

3. V § 11 odsek 1 znie:
"(1) Poplatky uvedené v § 1 ods. 1 písm. b), c), e), f), g), h), i), j) a k) a v § 1 ods. 2 vyrubí obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok uvedený v § 1 ods. 2 platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok uvedený v § 1 ods. 2 nevyrubí platobným výmerom.".

4. Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Obec, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok uvedený v § 1 ods. 2 znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 10d ods. 4 alebo môže poplatok uvedený v § 1 ods. 2 odpustiť.".

5. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:
"§ 16a
Prechodné ustanovenie

Ak po 31. decembri 2001 neustanoví obec všeobecne záväzným nariadením podľa § 15 nevyhnutné náležitosti vyberania poplatkov, platí sa poplatok uvedený v § 1 ods. 2 v najnižšej sadzbe podľa § 10d ods. 4.".

Čl. IV


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z, zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:

"§ 80ba

(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.
(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.".

Čl. V


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa text "platí pôvodca odpadu3) (ďalej len "pôvodca")" nahrádza textom "platí za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady obec a za iné ako komunálne odpady a drobné stavebné odpady držiteľ odpadu (ďalej len "poplatník")".

2. V § 3 ods. 1, 4 a 5, § 4 ods. 3, § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 až 4 sa slovo "pôvodca" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "poplatník" v príslušnom tvare.

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou

1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002,

2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002,

3. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003,

4. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2003,

5. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2006,

6. § 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
2a)Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
4)§ 17 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
6)§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7)Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 43 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
10)§ 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
10a)§ 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
10b)§ 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.
11)Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon č. 309/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
12)Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
13)Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
14)§ 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
14a)Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
14b)Napríklad § 48 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 184/2002 Z. z.
14c)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
14d)Napríklad § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 27 zákona č. 184/2002 Z. z., § 18 až 26 zákona č. 543/2002 Z. z.
15)§ 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.
16)Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
18)Trestný zákon.
18a)§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka.
19a) § 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)§ 175e Občianskeho súdneho poriadku. § 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
21)Napríklad § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 až 741 Občianskeho zákonníka
22)§ 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.
23)§ 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.
24)§ 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
24a)§ 88 zákona č. 50/1976 Zb.
24b)§ 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
25) Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4 v platnom znení; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992).
25b)§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25c)Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25d)§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
26)Napríklad § 25 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
27)§ 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
28)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z.
29)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
30)Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30a)Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
30b)§ 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka. § 765 až 771 Občianskeho zákonníka.
31)Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).
32)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
33)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
35) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.
37)Napríklad § 708 až 719 Obchodného zákonníka.
38)Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 15a až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a § 57 až 59 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
39)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
40)§ 44 a 44a zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
41)§ 39 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
42)§ 60 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
43)§ 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
44)Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007).
46) Čl. 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
47) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48) Čl. 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48a) Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48b) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48c) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48d) Príloha IA a IB nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
48e) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
49)Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
50)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
50a)§ 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
50b)§ 39 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
50c)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z.
50d)§ 43g zákona č. 50/1976 Zb.
50e)§ 94 zákona č. 50/1976 Zb.
50f)§ 86 zákona č. 50/1976 Zb.
50g)Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb.
50h)§ 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.
53)§ 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
53a)§ 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54) § 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54a) § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
54b) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
54c) § 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
55)§ 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.
56)§ 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
57)§ 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
58)§ 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
59)§ 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
60)§ 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
61)§ 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
61a)Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
62)§ 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
63)§ 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
65)§ 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
66)§ 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
67)§ 135 Občianskeho zákonníka.
68)Napríklad § 8 zákona č. 17/1992 Zb.
68a) Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).
69)§ 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
70)§ 27 Obchodného zákonníka.
70a) § 8 ods. 3 písm. z) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 537/2007 Z. z.
71)§ 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).
72)Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
73)Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
74)Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
75)Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
76)Napríklad Zákonník práce.
77)Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/1992 Zb.
77a)§ 2 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z.
77b)§ 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 529/2002 Z. z.
77c)§ 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z.
78)Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
78a)§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
79)§ 10 zákona č. 17/1992 Zb.
80) Čl. 22 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
81)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
83)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
83a)Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
83aa) Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
83b)Čl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).
83c)Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
83d)Čl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.
84)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1)Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).
2)Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.
Príloha č. 1a
k zákonu č. 223/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC


Týmto zákonom sa úplne preberajú nasledujúce smernice:

1. Smernica Rady č. 1975/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 39 až 41),

2. Smernica Rady č. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 377, 31/12/1991, strana 20 až 27),

3. Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 194, 25/07/1975, strana 23 až 25),

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 269, 21/10/2000, strana 34 až 43),

5. Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 182, 16/07/1999, strana 1 až 19),

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia priemyslu na výrobu oxidu titaničitého v znení zmien a doplnkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 54, 25/02/1978, strana 19 až 24),

7. Smernica Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 24/09/1996, strana 31 až 35).

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú.v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).

9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú.v. EÚ L 037, 13. 02. 2003).

10. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Ú.v. ES L 377, 31. 12. 1991).

11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).
Smernice Rady a Smernice Európskeho parlamentu a Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).

Príloha 01

Príloha č. 1
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

ODPADY


1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný.
2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti.
3. Výrobky po záručnej lehote.
4. Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené.
5. Plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery).
6. Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory).
7. Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli).
8. Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky).
9. Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre).
10. Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania).
11. Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy).
12. Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi).
13. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje.
14. Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov).
15. Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy.
16. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.

Príloha č. 2
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

ZHODNOCOVANIE ODPADOV


R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

R6 Regenerácia kyselín a zásad.

R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia.

R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov.

R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia.

R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10.

R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.

R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Príloha 03

Príloha č. 3
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV


D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.).

D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, rybníkov alebo lagún atď.).

D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.).

D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov.

D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.

D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12.

D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.).

D10 Spaľovanie na pevnine.

D11 Spaľovanie na mori.

D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.).

D13 Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D12.

D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Príloha č. 3a
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

KATEGÓRIE ELEKTROZARIADENÍ, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ÔSMA ČASŤ ZÁKONA


1. Veľké domáce spotrebiče
2. Malé domáce spotrebiče
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4. Spotrebná elektronika
5. Svetelné zdroje
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu
10. Predajné automaty

Príloha 04

Príloha č. 4
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADOV


Kód

H1 Výbušnosť: látky a prípravky, ktoré môžu vybuchnúť účinkom plameňa alebo ktoré sú viac citlivé na otrasy alebo trenie ako dinitrobenzén.

H2 Oxidovateľnosť: látky a prípravky, ktoré spôsobujú vysoko exotermické reakcie v kontakte s inými látkami, hlavne s horľavými látkami.

H3-A Vysoká horľavosť

- kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21 oC (vrátane extrémne horľavých kvapalín), alebo

- látky a prípravky, ktoré sa môžu zohriať a v konečnom dôsledku vzplanúť pri styku so vzduchom pri teplote okolia bez akéhokoľvek pôsobenia energie, alebo

- tuhé látky a prípravky, ktoré môžu ľahko vzplanúť po krátkom styku zo zdrojom vznietenia a ktorých horenie alebo spaľovanie pokračuje po odstránení zdroja vznietenia, alebo

- plynné látky a prípravky, ktoré sú zápalné na vzduchu pri normálnom tlaku, alebo

- látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysoko horľavé plyny v nebezpečných množstvách.

H3-B Horľavosť: kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 oC a rovná sa alebo je nižší ako 55 oC.

H4 Dráždivosť: neleptavé látky a prípravky, ktoré pri okamžitom, predĺženom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou môžu spôsobiť zápal.

H5 Škodlivosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť obmedzené zdravotné nebezpečie.

H6 Toxicita: látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých látok a prípravkov), ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu spôsobiť vážne, akútne alebo chronické zdravotné nebezpečie a dokonca smrť.

H7 Rakovinotvornosť: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.

H8 Leptavosť: látky a prípravky, ktoré môžu poškodiť pri styku živé tkanivo.

H9 Infekčnosť: látky obsahujúce živé mikroorganizmy alebo ich toxíny, o ktorých je známe alebo sú podozrivé, že spôsobujú ochorenia ľudí alebo iných živých organizmov.

H10 Vývojová toxicita: látky a prípravky, ktoré pri inhalácii, požití alebo penetrovaní cez pokožku môžu vyvolať nededičné vrodené deformácie alebo zvýšiť ich výskyt.

H11 Mutagénnosť: látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.

H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú toxické alebo veľmi toxické plyny.

H13 Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík.

H14 Ekotoxicita: látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie jednej alebo viacerých zložiek životného prostredia.

Príloha č. 5
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

HRANIČNÉ HODNOTY KONCENTRÁCIE ŠKODLIVÝCH LÁTOK V ODPADEUkazovateľ Hraničná hodnota v mg/kg suš.
1 suma polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) 100
2 suma polychlórovaných bifenylov (PCB) 100
3 extrahovatelhé organické halogénzlúčeniny (extrakt) 100
4 ľahko uvoľniteľné kyanidy 10 000
5 suma uhľovodíkov (minerálny olej) (hexánový extrakt) 50 000
6 benzén, toluén, xylén 5 000
7 fenoly 10 000
8 merkaptán 1 000
9 ortuť 3 000
10 arzén1) 5 000
11 olovo1) 10 000
12 kadmium 5 000
13 nikel1) 5 000
14 obsah rozpustných látok (20 C)2) 300 000


Príloha č. 6
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

ODPADY, KTORÉ SA MUSIA PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKE ODPADOV STABILIZOVAŤ


Odpady obsahujúce prach alebo vlákna azbestu

06 07 01 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest 06 13 04 odpady zo spracovania azbestu 10 13 09 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbest 16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest 17 06 01 izolačné materiály obsahujúce azbest 17 06 05 stavebné odpady obsahujúce azbest

Odpady obsahujúce nepolárne extrahovateľné látky (NEL) v koncentrácii vyššej ako 1000 mg/kg sušiny

Tuhé odpady patriace do skupiny 0603 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a použitia soli, ich roztokov a oxidov kovov

Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd

Ďalšie odpady

05 07 01 odpady obsahujúce ortuť 06 04 03 odpady obsahujúce arzén 06 04 04 odpady obsahujúce ortuť 15 02 02 absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami 16 08 02 použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov 16 08 05 použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú 16 08 06 použité kvapaliny využité ako katalyzátor 16 08 07 použité katalyzátory znečistené nebezpečnými látkami 19 01 05 filtračný koláč z čistenia plynov 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov 19 01 13 popolček obsahujúci nebezpečné látky 19 01 15 kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky 19 01 17 odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky 19 04 03 nevitrifikovaná tuhá fáza 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

Príloha č. 7
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

SYMBOL NA OZNAČENIE SEPAROVANÉHO ZBERU ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ VRÁTANE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV


Symbol, ktorý označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov, uvedený v tejto prílohe, pozostáva z preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach.

Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený.

kliknite pre zobrazenie
obrázokPríloha č. 8
k zákonu č. 223/2001 Z. z.

Zrušená predpisom č. 386/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. novembra 2009.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.