Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy - Zákon č. 575/2001 Z. z. - úplné znene


(aktualizované úplné znenie - stav k 15. 1. 2013)

Print Friendly and PDF

(o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 1.10.2012

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 225/2001 strana 5966

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
143/2002 Z.z.
411/2002 Z.z.
465/2002 Z.z.
139/2003 Z.z.
453/2003 Z.z.
523/2003 Z.z.
215/2004 Z.z.
351/2004 Z.z.
405/2004 Z.z.
585/2004 Z.z.
654/2004 Z.z.
78/2005 Z.z.
172/2005 Z.z.
474/2005 Z.z.
231/2006 Z.z.
678/2006 Z.z.
103/2007 Z.z.
218/2007 Z.z.
456/2007 Z.z.
568/2007 Z.z.
617/2007 Z.z.
165/2008 Z.z.
408/2008 Z.z.
583/2008 Z.z.
70/2009 Z.z.
165/2009 Z.z.
400/2009 Z.z.
403/2009 Z.z.
505/2009 Z.z.
557/2009 Z.z.
570/2009 Z.z.
37/2010 Z.z.
372/2010 Z.z.
403/2010 Z.z.
547/2010 Z.z.
392/2011 Z.z.
287/2012 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
197/1991 Zb.
298/1991 Zb.
2/1993 Z.z.
83/1994 Z.z.
293/1999 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
294/1992 Zb.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

322/1992 Zb.
§50 - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

453/1992 Zb.
čl. I - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

74/1995 Z.z.
čl. I a čl. II - (týkajúce sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

207/1995 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

58/1998 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

143/1998 Z.z.
čl. IV - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

200/1998 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

337/1998 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

263/1999 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

95/2000 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

329/2000 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

338/2000 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

417/2000 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

136/2001 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);

241/2001 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zák. 347/1990 Zb.);
OBLASŤ: Správne právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou - (§5 ods. 6 a §40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť 31.3.2002);

575/2001 Z.z.


ZÁKON


z 12. decembra 2001


o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správyZmena:143/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2002
Zmena:411/2002 Z. z. s účinnosťou od 9.augusta 2002
Zmena:465/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2002
Zmena:139/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2003
Zmena:453/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:523/2003 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:405/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2004
Zmena:215/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2004
Zmena:351/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2004
Zmena:585/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2004
Zmena:654/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:78/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2005
Zmena:172/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2005
Zmena:474/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:231/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2006
Zmena:678/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2007
Zmena:103/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2007
Zmena:218/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2007
Zmena:456/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2007
Zmena:568/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:617/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2008
Zmena:165/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2008
Zmena:408/2008 Z. z. s účinnosťou od 25.decembra 2008
Zmena:583/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:70/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2009
Zmena:165/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2009
Zmena: 400/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2009.
Zmena: 403/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.novembra 2009.
Zmena:505/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena:557/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena:570/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.februára 2010
Zmena:37/2010 Z.z. s účinnosťou od 5.februára 2010
Zmena:37/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.júla 2010
Zmena:372/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.novembra 2010
Zmena:403/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.novembra 2010
Zmena:403/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena:547/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2011
Zmena:392/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.decembra 2011
Zmena:287/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.októbra 2012

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


§ 1
Činnosť vlády Slovenskej republiky

(1) Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze.

(2) Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí vláda alebo predseda vlády.

(3) Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. Zastupujúci podpredseda vlády zvoláva a vedie schôdze vlády.

§ 1a

Schôdze vlády sú neverejné. Tým nie je dotknutá povinnosť vlády zverejňovať texty materiálov podľa osobitného predpisu.1)

§ 1b

Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej republiky.

§ 2
Poradné orgány vlády

(1) Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda pri jeho vymenovaní.

(2) Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, konzultatívne alebo odborné.

(3) Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie.

(4) Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári orgánov verejnej moci, zamestnanci orgánov štátnej správy, zástupcovia územnej samosprávy, zástupcovia sociálnych partnerov a významní odborníci z teórie a praxe.

(5) Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom orgáne vlády je nezastupiteľná.

(6) Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády alebo štátny tajomník.

(7) Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje vláda.

DRUHÁ ČASŤ
MINISTERSTVÁ


§ 3
Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
i) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
j) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
k) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
m) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

Organizácia ministerstva
§ 4

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.

(3) Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.

§ 5

(1) Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2) Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ.

(3) Sekcie sa môžu členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.

(4) Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1a) Minister môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány.

(5) Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.

§ 6
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
b) energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
c) teplárenstvo a plynárenstvo,
d) ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
e) podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
f) stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
g) vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie,
h) ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
i) hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
j) puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k) kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l) riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
m) odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
n) stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

§ 7
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje
a) tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a politiky spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,
b) výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva, hazardných hier,
c) výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.

§ 8

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) dráhy a dopravu na dráhach,
b) cestnú dopravu,
c) kombinovanú dopravu,
d) pozemné komunikácie,
e) vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f) civilné letectvo,
g) pošty,
h) telekomunikácie,
i) verejné práce,
j) stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
k) stavebnú výrobu a stavebné výrobky,
l) tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky,
m) poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
n) cestovný ruch,
o) energetickú hospodárnosť budov,
p) tvorbu a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

(2) Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.

(3) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky koordinuje využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(4) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.

§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) poľnohospodárstvo,
b) lesné hospodárstvo,
c) pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,
d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,
e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,
f) rastlinolekársku starostlivosť,
g) plemenársky dozor,
h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,
i) poľovníctvo,
j) potravinárstvo a potravinový dozor,
k) spracovanie dreva vrátane biotechnológií,
l) regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

§ 10

Zrušený predpisom č.37/2010 Z.z. s účinnosťou od 1.júla 2010.

§ 11
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,
b) všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
c) Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,
d) koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

§ 12
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
b) výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
d) koordináciu obranného plánovania,
e) zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
f) koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
g) vojenské spravodajstvo,
h) alternatívnu službu.

(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.

§ 13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.

(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného.

(3) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.

(4) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.

(6) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva a zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie.

(7) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

§ 14
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje
a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,
f) oficiálnu rozvojovú pomoc,
g) koordináciu realizácie politík Európskej únie,
h) výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
i) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.


§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahya pri výkone práce vo verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c) inšpekciu práce,
d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,
e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,
g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,
h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti.

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

§ 16
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane
a) ochrany prírody a krajiny,
b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,
c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
d) ekologických aspektov územného plánovania,
e) odpadového hospodárstva,
f) posudzovania vplyvov na životné prostredie,
g) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
h) geologického výskumu a prieskumu,
i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
j) geneticky modifikovaných organizmov.

§ 17
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a vysoké školy,
b) školské zariadenia,
c) celoživotné vzdelávanie,
d) vedu a techniku,
e) štátnu starostlivosť o mládež a šport.

§ 18
Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) štátny jazyk,
b) ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
c) umenie,
d) autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
e) osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
f) prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí
g) vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
h) médiá a audiovíziu,

(2) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.

§ 19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) zdravotnú starostlivosť,
b) ochranu zdravia,
c) verejné zdravotné poistenie,
d) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
e) prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody,
f) cenovú politiku v oblasti cien výrobkov, služieb a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach,
g) kontrolu zákazu biologických zbraní.

§ 20

bol zrušený predpisom 139/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2003

TRETIA ČASŤ
OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY


§ 21
Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

a) Úrad vlády Slovenskej republiky,
b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
c) Štatistický úrad Slovenskej republiky,
d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
g) Úrad pre verejné obstarávanie,
h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
j) Národný bezpečnostný úrad.

Organizácia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
§ 22

(1) Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády. Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda.

(2) Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je päť rokov.1b)

(3) Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1c)

(4) Na čele Úradu pre verejné obstarávanie je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1ca)

(5) Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v v § 21 písm. d) až f), h) a i) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.

(6) Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného predsedu, ak osobitný predpis neustanovuje inak1cb). Podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

§ 23

(1) Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2) Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riaditeľ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

§ 24
Úrad vlády Slovenskej republiky

(1) Úrad vlády Slovenskej republiky okrem plnenia úloh uvedených v § 1b je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.

(2) Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády.

(3) Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.

§ 25
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.

§ 26
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.

§ 27

bol zrušený predpisom 231/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. 6. 2006

§ 28
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

§ 29
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

(1) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.

(2) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov zabezpečovanou držiteľom príslušného povolenia. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.

§ 30
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

§ 31
Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie.

§ 32
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

(1) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.

(2) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu, topografie polovodičového výrobku, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku.

(3) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vedie ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv.

§ 33
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze.

§ 34
Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA


Úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
§ 35

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach, uskutočňujú túto politiku, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú aj za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.

(4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj úlohy súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.

(5) Ak to vyžaduje postup ustanovený orgánmi Európskej únie pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vláda rozhodne, ktorý ústredný orgán štátnej správy bude riadiacim orgánom vo vzťahu k iným ústredným orgánom štátnej správy.

(6) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú realizáciu pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovedajú za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci.

(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.

§ 36

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, a analyzujú dosahované výsledky. Robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré po zverejnení a po pripomienkovom konaní predkladajú vláde. V prípadoch ustanovených zákonom alebo na základe rozhodnutia vlády sa pripomienkové konanie nemusí uskutočniť.

§ 37

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti. Pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňujú ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladajú vláde; dbajú aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

§ 38

(1) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.

(2) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti.

(3) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.

(4) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a organizáciami zamestnávateľov návrhy závažných opatrení týkajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a hospodárskych potrieb obyvateľstva.

§ 39

(1) Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda.

(2) Vláda schvaľuje
a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
b) limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
c) zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.

(3) Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.

§ 40
Platové náležitosti

(1) Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného predpisu.4)

(2) Platové náležitosti štátneho tajomníka určuje minister podľa osobitného predpisu.3)

(3) Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného predpisu.3)

(4) Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.3)

§ 40a

(1) Zrušuje sa Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a pôsobnosť tohto ministerstva podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti so zrušením Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40b

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií vo vodnom hospodárstve prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií vo vodnom hospodárstve, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatiky prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva školstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatiky, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti výroby stavebných látok prechádzajú 1. mája 2003 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol 30. apríla 2003 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti výroby stavebných látok, prechádza 1. mája 2003 do správy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zakladateľská pôsobnosť doterajších ústredných orgánov štátnej správy k právnickým osobám nimi zriadenými a založenými (ďalej len "právnická osoba") na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetku štátu, najmä druh a rozsah preberaného majetku, a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajšími ústrednými orgánmi štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.

(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti prechádzajú od 1. februára 2007 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. januáru 2007 v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, prechádza 1. februára 2007 do správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a podrobnosti o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40c

(1) Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu.

(2) Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú práva a povinnosti Úradu pre štátnu službu vrátane práv a povinností zo štátnozamestnaneckých pomerov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s vedúcimi služobných úradov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky vykoná zmeny štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať výkon týchto kompetencií v uvedených orgánoch.

(4) Majetok štátu, ktorý bol 31. marca 2006 v správe Úradu pre štátnu službu, prechádza 1. apríla 2006 do správy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

§ 40d

(1) Pôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na
a) Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu,
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov,
c) Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
d) Úrad vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť stavebnej výroby a stavebných výrobkov, pre oblasť tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a pre oblasť poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť verejných prác, pre oblasť stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Úrad vlády Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, v oblasti tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a v oblasti poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti verejných prác, v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(6) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, prechádza od 1. júla 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky.

(7) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúce ústredné orgány štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcimi ústrednými orgánmi štátnej správy.

§ 40e

(1) Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40f

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť cestovného ruchu.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu prechádzajú od 1. júla 2010 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 30. júna 2010 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti cestovného ruchu, prechádza od 1. júla 2010 do správy Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencie medzi ústredným orgánom štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40g

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo školstva Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40h

Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa § 40d ods. 3 až 6, § 40e ods. 3 a § 40f ods. 3 sa upravia dohodou, v ktorej sa určí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40i

(1) Pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu, v oblasti ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 9 a "Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa § 16.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

(4) V súvislosti s prechodom kompetencií medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40j

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zahraničného obchodu v časti riadenia obchodno-ekonomických oddelení podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2011 do správy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40k

(1) Pôsobnosť Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky v oblasti stavebnej výroby a stavebných výrobkov, tvorby a uskutočňovania bytovej politiky a poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40l

(1) Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania okrem ekologických aspektov podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasti podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblastiach podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblastiach podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40m

(1) Pôsobnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti obchodovania s vojenským materiálom podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

§ 40n

(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky a podpredsedom vlády, ktorý neriadi ministerstvo, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40o

(1) Pôsobnosť Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky v oblasti cestovného ruchu podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40p

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie realizácie politík Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Úrad vlády Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. novembra 2010 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. októbra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. novembra 2010 do správy Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40q

(1) Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Úrad vlády Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.

(3) V súvislosti s prechodom kompetencie v oblasti podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2011 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2010 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2011 do správy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.

§ 40r

(1) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

(3) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

§ 40s

(1) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40k ods. 1, § 40l ods. 1, § 40n ods. 1, § 40o ods. 1 a § 40p ods. 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

(2) V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti podľa § 40j ods. 1 a § 40q ods. 1 medzi ústrednými orgánmi štátnej správy prechádza i zriaďovateľská a zakladateľská pôsobnosť doterajšieho ústredného orgánu štátnej správy k právnickým osobám na preberajúci ústredný orgán štátnej správy. Zmeny v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti sa vykonajú na základe tohto zákona podľa osobitných predpisov.6) Podrobnosti o prechode správy majetkovej účasti štátu v právnickej osobe a o prechode práv a povinností súvisiacich s predmetom činnosti právnickej osoby sa upravia dohodou medzi doterajším ústredným orgánom štátnej správy a preberajúcim ústredným orgánom štátnej správy.

§ 40t

(1) Pôsobnosť podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo v oblasti podpory kultúry národnostných menšín podľa doterajších právnych predpisov, prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky.

(2) Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo" alebo "podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Úrad vlády Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare pre oblasť podľa odseku 1.


§ 40u

Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem "Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky" vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým "Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky" v príslušnom gramatickom tvare.

PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 136/2001 a zákona č. 241/2001.

§ 41a

Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) sa v roku 2003 nepoužije. Limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vrátane štátnych zamestnancov3) schvaľuje na rok 2003 vláda.

§ 41b

Zrušuje sa zákon č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

§ 42
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť 31. marca 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)§ 5 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
1a)Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
1b)§ 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1c)§ 71 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1ca) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1cb) Napríklad zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
3) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)Napríklad § 3, 4 a 6 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, § 21 až 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.