Zákon o organizácii miestnej štátnej správy - Zákon č. 222/1996 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 27. 7. 2010)

Print Friendly and PDF

(o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 24.7.1996
Účinnosť od: 1.1.2004, (s výnimkami uvedenými v čl. XXXI, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.1997);

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 78/1996 strana 1546

PREDPIS JE NADRADENÝ:
157/1997 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
58/1997 Z.z.;
229/1997 Z.z.;
281/1997 Z.z.;
288/1997 Z.z.;
384/1997 Z.z.;
117/1998 Z.z.;
195/1998 Z.z.;
225/1998 Z.z.;
241/1998 Z.z.;
185/1999 Z.z.;
263/1999 Z.z.;
313/1999 Z.z.;
83/2000 Z.z.;
183/2000 Z.z.;
186/2000 Z.z.;
237/2000 Z.z.;
223/2001 Z.z.;
255/2001 Z.z.;
314/2001 Z.z.;
416/2001 Z.z.;
453/2001 Z.z.;
49/2002 Z.z.;
128/2002 Z.z.;
395/2002 Z.z.;
478/2002 Z.z.;
543/2002 Z.z.;
103/2003 Z.z.;
417/2003 Z.z.;
453/2003 Z.z.;
518/2003 Z.z.;
519/2003 Z.z.;
525/2003 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
472/1990 Zb.
487/1992 Zb.
548/1990 Zb.
549/1990 Zb.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
126/1985 Zb.
§27 doterajšie písm. f) a j), poznámka č. 7a (k §28), §34 ods. 1 písm. b) a súčasne aj označenie písm. a), §46a ods. 3, 4 a 5, §46c ods. 4, §94 ods. 1 a 2 a zároveň sa ruší číslovanie odsekov;

595/1990 Zb.
§3, §5 ods. 2 vrátane číslovania odsekov, v prílohe A bod 29, v prílohe B bod 13;

494/1991 Zb.
§2 ods. 2 písm. g);

100/1977 Zb.
§25 ods. 2, §26 ods. 3, §27 ods. 2 a 3 vrátane číslovania odsekov, príloha č. 1;

330/1991 Zb.
§13 ods. 7, §33;

11/1992 Zb.
§2 písm. c), §3 doterajší ods. 3, §4 písm. d);

543/1990 Zb.
§2 ods. 5, §11, §19, §25 písm. a) bod 4, písm. ch), §29;

542/1990 Zb.
§5 ods. 5 doterajšie písm. c), ods. 9 a 10, §6 ods. 3 písm. d), §11 ods. 2 a súčasne číslovanie odsekov, §21;

279/1993 Z.z.
§15;

109/1961 Zb.
§9;

162/1995 Z.z.
§12 písm. c), §17, §58, §60, §61, §62;

274/1994 Z.z.
§10 ods. 2;


MENÍ ČASTI PREDPISU:
346/1990 Zb.
§48 ods. 4;

154/1994 Z.z.
§4, §9;

455/1991 Zb.
§48, §66b vrátane nadpisu, §66c vrátane nadpisu;

126/1985 Zb.
v §6 ods. 1 písm. f) a h), §17 ods. 1 písm. h), §19, §20a ods. 2, §21 ods. 3, §22 ods. 2 a 3, §67 ods. 1 a 2, §68 ods. 1, 2 a 3, §69 ods. 2, §69a, §76 ods. 1 písm. d), ods. 2 písm. c), §78 ods. 2 písm. e), §78 ods. 3 písm. e), §80 ods. 2 a v §84 ods. 1 a 2 sa slová "okresná správa Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "okresný úrad", §11 ods. 1, §27 písm. c), d) a e), doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. f), §28 písm. b), §46a ods. 2, doterajšie ods. 6 a 7 sa označujú ako ods. 3 a 4, novooznačený ods. 3, §46b ods. 1 a 2, §46c ods. 2 a 3, §46e, §47 vrátane nadpisu, §55 ods. 1, §58a ods. 4, §61 ods. 2 a 3, §72 ods. 1 a 2, §74, §85 ods. 1 a 2, §89 ods. 2 písm. a) a b), §96a ods. 4, §96b;

42/1994 Z.z.
§8 ods. 1, §13 vrátane nadpisu, §14 vrátane nadpisu;

595/1990 Zb.
§2 písm. d) a h), §4 ods. 1 a 4, §9 ods. 3;

494/1991 Zb.
§2 doterajšie písm. h) a i) sa označujú ako písm. g) a h), §4 písm. a), §5 ods. 1 písm. b), §19;

134/1992 Zb.
§15 ods. 1;

287/1994 Z.z.
§51 písm. f), §53 písm. e) a f), §54 písm. d) a e);

100/1977 Zb.
§25 doterajší ods. 3 sa označuje ako ods. 2;

330/1991 Zb.
§13 ods. 4 a 6;

11/1992 Zb.
§1, §2 doterajšie písm. d) a e) sa označujú ako písm. c) a d), §3 ods. 1, doterjašie ods. 4 a 5 sa menia a označujú ako ods. 3 a 4, §4 písm. a) a b), doterajšie písm. e) až i) sa označujú ako písm. d) až h), §5 až §7 vrátane nadpisov a poznámok č. 4 až 10;

263/1993 Z.z.
§1 ods. 1, §4 ods. 2 písm. b), §16 ods. 2 a 4, §21 vrátane nadpisu a poznámok č. 19 a 19a, §23 ods. 1, 2 a 3;

119/1996 Z.z.
§2 ods. 2 písm. g), §7 ods. 1, §24 vrátane nadpisu;

543/1990 Zb.
§1 ods. 1 písm. d) vrátane poznámky č. 1, §2 ods. 1 písm. a), nadpis nad §9, §9 vrátane poznámok č. 11 a 12, §10 ods. 1 a 2, nadpis druhej hlavy v druhej časti, nadpis prvého dielu druhej hlavy, §17 vrátane písm. a), b) a f), §18, nadpis druhého dielu druhej hlavy, §20 vrátane poznámok č. 28 až 36, §21 vrátane písm. a), b) a c), §22 vrátane poznámky č. 37, §23, nadpis oddielu 5 druhého dielu druhej hlavy, §23a, §23b, §24 písm. e), f), písm. g) body 2 a 3, písm. h) bod 1, §25 písm. e) a g), doterajšie písm. i) sa označuje ako písm. ch), §27, §30, §31 ods. 1 a 2, §33, §34 ods. 1 písm. b), §35 ods. 1, §36 ods. 2 a 3, §37 ods. 3, §39 písm. b);

100/1988 Zb.
§90 ods. 1;

277/1994 Z.z.
§5 ods. 2 písm. d), §7 ods. 4, §24 ods. 1, doterajšie ods. 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4, §31 ods. 2, ods. 3 písm. d), §76, tam kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov "štátny odborný lekár", rozumie sa tým "štátny okresný lekár" a tam, kde sa používa názov "štátny okresný lekár", rozumie sa tým "štátny krajský lekár";

272/1994 Z.z.
v celom texte zákona sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad" a slová "okresný úrad" slovami "krajský úrad", tam kde sa v tomto zákone a iných právnych predpisoch používa názov "štátny obvodný hygienik", rozumie sa tým "štátny okresný hygienik" a kde sa používa "štátny okresný hygienik", rozumie sa tým "štátny krajský hygienik";

98/1995 Z.z.
§2 písm. b), §17 písm. c);

542/1990 Zb.
§2 vrátane nadpisu, §4 vrátane nadpisu, v §5 a v celom texte zákona sa slová "škoská správa" nahrádzajú slovami "krajský úrad a okresný úrad" v príslušnom gramatickom tvare, §5 ods. 5 doterajšie písm. d) až m) sa označujú ako písm. c) až l), §6 ods. 2 písm. b), ods. 3 doterajšie písm. e) a f) sa označujú ako písm. d) a e), ods. 3 novooznačené písm. d), §8 ods. 1 a 2;

279/1993 Z.z.
§14 ods. 4;

53/1959 Zb.
§6 ods. 2;

109/1961 Zb.
§8 vrátane nadpisu, §15;

36/1978 Zb.
§6 vrátane nadpisu;

162/1995 Z.z.
§11, §12 doterajšie písm. d) až f) sa označujú ako písm. c) až e), §16, §22 ods. 1;

274/1994 Z.z.
§7 ods. 1 doterajšie písm. d) až g) sa označujú ako písm. e) až h), §10 doterajšie ods. 3 a 4 sa označujú ako ods. 2 a 3;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
149/1975 Zb.
§13 nový ods. 5;

162/1993 Z.z.
nový §17a vrátane poznámky č. 8;

154/1994 Z.z.
nový §37a;

126/1985 Zb.
§28 nové písm. g), h), i) a j), nový §65a;

494/1991 Zb.
§5 ods. 1 nové písm. d);

11/1992 Zb.
§4 nové písm. i);

119/1996 Z.z.
nový §24a;

543/1990 Zb.
§2 ods. 1 nové písm. f), §24 nové písm. ch) vrátane poznámky č. 38a, §39 nové písm. l);

100/1988 Zb.
§73 ods. 6 nové písm. m), nový §74a vrátane poznámky č. 10a;

277/1994 Z.z.
§24 nový ods. 2, nový §80a;

542/1990 Zb.
§5 ods. 5 nové písm. m);

162/1995 Z.z.
nové §67a, §67b, §67c a §67d vrátane nadpisov;

274/1994 Z.z.
§7 ods. 1 nové písm. d);OBLASŤ: Správne právo a Štátne právo

222/1996 Z.z.


ZÁKON


NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY


zo 4. júla 1996


o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena: 58/1997 Z.z.
Zmena: 229/1996 Z.z.
Zmena: 281/1997 Z.z.
Zmena: 288/1997 Z.z.
Zmena: 384/1997 Z.z.
Zmena: 117/1998 Z.z.
Zmena: 195/1998 Z.z.
Zmena: 225/1998 Z.z.
Zmena: 241/1998 Z.z.
Zmena: 185/1999 Z.z.
Zmena: 263/1999 Z.z.
Zmena: 313/1999 Z.z.
Zmena: 83/2000 Z.z.
Zmena:183/2000 Z.z.
Zmena:186/2000 Z.z.
Zmena: 237/2000 Z.z.
Zmena: 223/2001 Z.z.
Zmena: 255/2001 Z.z.
Zmena: 416/2001 Z.z.
Zmena: 453/2001 Z.z.
Zmena: 314/2001 Z.z.
Zmena: 49/2002 Z.z.
Zmena: 128/2002 Z.z.
Zmena: 543/2002 Z.z.
Zmena: 103/2003 Z.z.
Zmena: 417/2003 Z.z.
Zmena: 453/2003 Z.z.
Zmena: 515/2003 Z.z.
Zmena: 518/2003 Z.z.
Zmena: 519/2003 Z.z.
Zmena: 525/2003 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I


§ 1

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 2

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 3

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 4

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 5

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 6

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 7

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 8

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 9

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 10

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 11

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 12

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 13

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 14

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 15

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 15a

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

§ 16

Zrušený od 1.1.2004 zákonom č. 515/2003 Z.z.

Čl.II


Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. sa dopĺňa takto:

§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

"(5) Ministerstvo vnútra môže poveriť jeden štátny okresný archív plnením úloh na úseku archívnictva aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.".

Čl.III


Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z.z. sa dopĺňa takto:

V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú slová "s tým, že úlohy okresných volebných komisií plní Slovenská volebná komisia.".

Čl.IV


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

"§ 17a


Občiansky preukaz ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ak sa zmenil názov okresu miesta narodenia z dôvodu zmeny územného a správneho usporiadania podľa osobitného zákona. 8)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

"8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.".

Čl.V


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z.z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 tretia veta znie: "Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.".

2. V § 9 posledná veta znie: "Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.".

3. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

"§ 37a


Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.".

Čl.VI


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb. , zákona č. 600/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. sa mení takto:

1. V § 48 sa slovo "zašle" nahrádza slovami "zasiela v mesačných intervaloch".

2. § 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:

"§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu


Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme 41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.

§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu


Krajský úrad

a) spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode,
b) vedie v informačnom systéme 41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.".

Čl.VII


Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 48/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. f) a h), § 17 ods. 1 písm. h), § 19, § 20a ods. 2, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 a 3, § 67 ods. 1 a 2, § 68 ods. 1, 2 a 3, § 69 ods. 2, § 69a, § 76 ods. 1 písm. d), § 76 ods. 2 písm. c), § 78 ods. 2 písm. e), § 78 ods. 3 písm. e), § 80 ods. 2 a § 84 ods. 1 a 2 sa slová "okresná správa Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "okresný úrad".

2. V § 11 ods. 1 druhá veta znie: "Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva technikom požiarnej ochrany a špecialistom požiarnej ochrany krajský úrad.".

3. V § 27 písm. c) sa za slovo "zisťuje" vkladajú slová "v závažných prípadoch".

4. V § 27 písm. d) sa za slovo "ochrany" vkladajú slová "v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra, ".

5. V § 27 písmeno e) znie:

"e) vypracúva dokumentáciu požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra, ".

6. V § 27 sa vypúšťajú písmená f) a j).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

7. V § 28 písm. b) sa vypúšťajú slová "najmä preventivárov požiarnej ochrany obcí".

8. § 28 sa dopĺňa novými písmenami g), h), i) a j), ktoré znejú:

"g) zisťuje príčiny vzniku požiarov a vypracúva rozbory požiarovosti,
h) riadi po odbornej stránke výkon služby v jednotkách požiarnej ochrany v rozsahu vymedzenom ministerstvom vnútra,
i) rozhoduje o primeranej náhrade za umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely požiarnej ochrany,
j) plní v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi úlohy požiarnej ochrany pri príprave na obranu štátu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) sa vypúšťa.

9. V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b); zároveň sa zrušuje označenie písmena a).

10. V § 46a ods. 2 znie:

"(2) Zbor požiarnej ochrany tvoria odbory požiarnej ochrany okresných úradov a krajských úradov, jednotky Zboru požiarnej ochrany a sekcia požiarnej ochrany, ktorú zriaďuje ministerstvo vnútra na plnenie svojich úloh na úseku požiarnej ochrany.".

11. V § 46a sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 3 a 4.

12. V § 46a ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.

13. V § 46b ods. 1 znie:

"(1) Na čele odboru požiarnej ochrany je náčelník odboru. Na čele zariadenia je náčelník zariadenia. Na čele sekcie požiarnej ochrany je náčelník zboru.".

14. V § 46b ods. 2 znie:

"(2) Náčelníka odboru požiarnej ochrany okresného úradu vymenúva do funkcie prednosta okresného úradu po schválení náčelníkom odboru požiarnej ochrany krajského úradu. Náčelníka odboru požiarnej ochrany krajského úradu vymenúva do funkcie prednosta krajského úradu po schválení ministrom vnútra. Náčelníka zariadenia požiarnej ochrany vymenúva náčelník zboru.".

15. V § 46c ods. 2 sa vypúšťajú slová "územné obvody a sídla správ Zboru požiarnej ochrany".

16. V § 46c ods. 3 sa slová "správ Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "sekcie požiarnej ochrany, odborov požiarnej ochrany, jednotiek Zboru požiarnej ochrany".

17. V § 46c sa vypúšťa odsek 4.

18. § 46e znie:

"§ 46e


Zbor požiarnej ochrany môže poskytovať odborné služby za úhradu; poskytovanie týchto služieb však nesmie znížiť jeho akcieschopnosť a pripravenosť na plnenie úloh Zboru požiarnej ochrany.".

19. § 47 vrátane nadpisu znie:

"§ 47
Pracovný pomer


(1) Príslušník je v pracovnom pomere

a) k okresnému úradu alebo
b) ku krajskému úradu alebo
c) k ministerstvu vnútra (ďalej len "organizácia").

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, plní úlohy vedúceho organizácie v pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere

a) k okresnému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu,
b) ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,
c) k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.".

20. V § 55 ods. 1 znie:

"(1) Minister, náčelník zboru, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu a náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu môžu príslušníkom udeľovať odmeny a ukladať kárne opatrenia.".

21. V § 58a ods. 4 sa slová "správa Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovom "organizácia".

22. V § 61 ods. 2 a 3 znejú:

"(2) Do práporčíckej hodnosti vymenúva a povyšuje

a) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k okresnému úradu alebo ku krajskému úradu, náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu,
b) príslušníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k ministerstvu vnútra, náčelník zboru.

(3) Do dôstojníckej hodnosti príslušníkov vymenúva a povyšuje náčelník zboru alebo minister vnútra.".

23. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

"§ 65a


(1) Jednotky Zboru požiarnej ochrany zriaďuje okresný úrad po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra. Na plnenie osobitných úloh môže jednotku Zboru požiarnej ochrany zriadiť aj krajský úrad. Jednotku Zboru požiarnej ochrany riadi príslušný odbor požiarnej ochrany.

(2) Zásahové obvody jednotiek Zboru požiarnej ochrany určuje ministerstvo vnútra.".

24. V § 72 ods. 1 sa vypúšťa slovo "príslušníci" a čiarka.

25. V § 73 ods. 2 znie:

"(2) Krajské úrady a okresné úrady sú oprávnené vo svojom územnom obvode v prípade naliehavej potreby pri zdolávaní požiarov sústreďovať a nasadzovať jednotky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, komu sú podriadené, a vecné prostriedky požiarnej ochrany bez ohľadu na to, kto nimi disponuje. Obdobné oprávnenie má ministerstvo vnútra pri potrebe nasadenia jednotiek a vecných prostriedkov požiarnej ochrany z viacerých krajov alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.".

26. V § 74 sa slová "správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajský úrad a okresný úrad".

27. V § 85 ods. 1 sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany a obvodnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajského úradu a okresného úradu".

28. V § 85 ods. 2 sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "krajského úradu a okresného úradu".

29. V § 89 ods. 2 písm. a) sa slová "správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "zboru alebo náčelník odboru".

30. V § 89 ods. 2 písm. b) sa slová "okresnej správy Zboru požiarnej ochrany" nahrádzajú slovami "odboru požiarnej ochrany okresného úradu".

31. V § 94 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

32. V § 96a ods. 4 sa slová "§ 27 písm. b) a d)" nahrádzajú slovami "§ 28 písm. b) a h)" a za slová "§ 67 ods. 1 a 2" sa vkladajú slová "§ 68 ods. 2 a 3".

33. V § 96b sa slová "§ 35" nahrádzajú slovami "§ 38".

Čl.VIII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto:

1. V § 8 ods. 1 sa slová "subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)" nahrádzajú slovom "kraja".

2. § 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:

"§ 13
Pôsobnosť krajského úradu


(1) Krajský úrad

a) vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku na území kraja pre prípad mimoriadnej udalosti,
b) koordinuje plnenie úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetok v prípadoch uvedených pod písmenom a),
c) uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany a rozhoduje o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e) riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti okresných úradov,
f) organizuje preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti okresného úradu,
h) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti okresného úradu,
i) zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu,
j) vypracúva v súčinnosti s okresnými úradmi plán ochrany obyvateľstva,
k) zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva.

(2) Krajský úrad vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vnútra vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod.

§ 14
Pôsobnosť okresného úradu


(1) Okresný úrad

a) vypracúva analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok,
b) vypracúva plán ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
c) riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
d) vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e) riadi z odbornej stránky a kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb v civilnej ochrane,
f) v spolupráci s inštitúciami s humanitným poslaním 14) organizuje a vykonáva preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g) rozhoduje o povinnosti utvárať jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej ochrany pre potreby územia,
h) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo právnických osôb a obcí,
i) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí,
j) riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva okresu prostriedkami individuálnej ochrany,
k) zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu.

(2) Okresný úrad vyhlasuje a odvoláva ohrozenie, stav núdze a neodkladne vyžaduje prostredníctvom krajského úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod, a zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva. O vyhlásení ohrozenia, stavu núdze a mimoriadnej situácie informuje okresnú vojenskú správu a vojenské útvary.

(3) Okresný úrad poskytuje obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane pomoc a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti.".

Čl.IX


Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová "okresné úrady životného prostredia a".

2. V § 2 písm. h) znie:

"h) zabezpečuje zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.".

3. § 3 sa vypúšťa.

4. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a zastupuje štát pri prerokúvaní územných plánov obcí".

5. V § 4 sa vypúšťa odsek 4.

6. V § 5 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

7. V § 9 ods. 3 sa slová "príslušný úrad životného prostredia" nahrádzajú slovami "príslušná inšpekcia".

8. V prílohe A sa vypúšťa 29. bod.

9. V prílohe B sa vypúšťa 13. bod.

Čl.X


Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 309/1992 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 371/1992 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. g) sa vypúšťa.

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

2. V § 4 písm. a) sa vypúšťa čiarka a dopĺňajú sa slová "a územie kraja, ".

3. V § 5 ods. 1 písm. b) znie:

"b) nakladanie s nebezpečným odpadom, ".

4. V § 5 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

"d) prepravu nebezpečných odpadov na území okresu podľa § 6 ods. 2 zákona o odpadoch.".

5. § 19 znie:

"§ 19


Pokuty uložené krajskými úradmi a okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach odpadového hospodárstva sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. 15)".

Čl.XI


Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z.z. sa mení takto:

V § 15 ods. 1 znie:

"(1) Pokuty uložené krajskými úradmi, okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky. 15)".

Čl.XII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:

1. V § 51 písm. f) sa vypúšťajú slová "a g) tohto zákona (s výnimkou súhlasu na zriaďovanie zoologických kútikov)".

2. V § 53 písm. e) sa vypúšťajú slová "f), g) (len na zriaďovanie zoologických kútikov), k)" a slovo "i)".

3. V § 53 písm. f) znie:

"f) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 9 ods. 3 tohto zákona, ".

4. V § 54 písm. d) znie:

"d) dáva súhlas podľa § 7 písm. a), f), g), h), i), j), k), m) a o), § 13 ods. 2 písm. c), d), g), i), j), k), l) a m) a § 14 ods. 2 písm. b), c) a e) až l) tohto zákona, ".

5. V § 54 písm. e) znie:

"e) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), l), m) a n) a § 9 ods. 2 písm. d), e), h) a i) tohto zákona, ".

Čl.XIII


Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z.z. sa mení takto:

1. V § 25 sa vypúšťa odsek 2 vrátane prílohy č. 1 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

2. V § 26 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

Čl.XIV


Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. sa mení takto:

1. V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".

2. V § 13 ods. 6 znie:

"(6) Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou. 6)".

3. V § 13 sa vypúšťa odsek 7.

4. § 33 sa vypúšťa.

Čl.XV


Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

"§ 1


Orgánmi veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky sú:

a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) ústredná protinákazová komisia,
c) orgány veterinárnej správy,
d) krajské úrady,
e) okresné úrady,
f) obce.".

2. V § 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

3. V § 3 ods. 1 znie:

"(1) Orgánmi veterinárnej správy sú:

a) Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky (ďalej len "štátna veterinárna správa"),
b) krajské úrady a okresné úrady,
c) Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len "ústav kontroly veterinárnych liečiv"). Štátna veterinárna správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv sú orgánmi štátnej správy.".

4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v štvrtej vete sa za slovo "kontroly" vkladá slovo "veterinárnych".

6. V § 3 ods. 4 znie:

"(4) Štátna veterinárna správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv sú rozpočtové organizácie. Podrobnosti o organizácii orgánov veterinárnej správy a špecializovaných veterinárnych ústavov určuje štatút schválený ministrom.".

7. V § 4 písm. a) sa vypúšťajú slová "okresné veterinárne správy".

8. V § 4 písm. b) sa vypúšťajú slová "okresné veterinárne správy alebo" a za slovo "kontroly" sa vkladá slovo "veterinárnych".

9. V § 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).

10. § 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

"i) vykonáva veterinárnu ochranu štátneho územia prostredníctvom vlastných pohraničných veterinárnych staníc, a to v súčinnosti s okresnými úradmi.".

11. § 5 až 7 znejú:

"§ 5
Ústav kontroly veterinárnych liečiv


Ústav kontroly veterinárnych liečiv vykonáva vrcholnú odbornú kontrolu vyrábaných a dovážaných veterinárnych liečiv a prípravkov, 4) ak nie sú v pôsobnosti kontrolných ústavov podľa osobitných predpisov. V rámci tejto kontroly vydáva záväzné posudky, 5) ak ide o veterinárne liečivá a prípravky, a záväzné pokyny.

§ 6
Krajský úrad


(1) Krajský úrad

a) vydáva pokyny a posudky platné pre viaceré okresy kraja alebo pre celý kraj a dozerá na ich plnenie,
b) koordinuje a kontroluje postupy prevencie a eradikácie veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz podľa pokynov štátnej veterinárnej správy a ústrednej protinákazovej komisie,
c) kontroluje výkon ochrany zdravia zvierat pred nákazami a hromadne sa vyskytujúcimi ochoreniami podľa pokynov štátnej veterinárnej správy,
d) určuje veterinárne podmienky na konanie zvodov zvierat, na ktorých sa sústreďujú zvieratá z viacerých okresov,
e) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov a ostatných pracovníkov v oblasti veterinárnej starostlivosti,
f) kontroluje plnenie veterinárnych podmienok, ktoré určila štátna veterinárna správa na veterinárnu ochranu štátneho územia,
g) kontroluje výkon štátnej správy na úseku veterinárnej farmácie na okresných úradoch,
h) koordinuje a kontroluje úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov, 6)
i) spolupracuje s orgánmi na ochranu zdravia a s inými orgánmi potravinového dozoru,
j) určuje územnú a vecnú pôsobnosť neštátnych zariadení na úseku veterinárnej starostlivosti a v spolupráci s okresnými úradmi vykonáva ich kontrolu,
k) pri výskyte nákaz a hromadných ochorení poveruje pracovníkov odborných veterinárnych služieb osobitnými úlohami,
l) zabezpečuje zber a spracovanie informácií o veterinárnej činnosti v kraji, ktoré nariadila štátna veterinárna správa,
m) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu na úseku veterinárnej starostlivosti.

(2) Na krajskom úrade plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti krajský štátny veterinárny lekár.

§ 7
Okresný úrad


(1) Okresný úrad

a) vykonáva veterinárny dozor podľa zákona o veterinárnej starostlivosti, vydáva záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a kontroluje ich plnenie,
b) rozhoduje o nariadení a skončení mimoriadnych veterinárnych opatrení podľa zákona o veterinárnej starostlivosti 7) (ďalej len "mimoriadne veterinárne opatrenia") a dozerá na ich plnenie,
c) sleduje zdravotný stav synantropných a voľne žijúcich zvierat a vykonáva opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,
d) oznamuje na základe výsledkov predbežného vyšetrenia zvierat výskyt veľmi nebezpečnej alebo nebezpečnej nákazy zvierat orgánom veterinárnej správy, krajskému úradu, príslušnému útvaru Policajného zboru a dotknutým obciam, výskyt choroby prenosnej zo zvierat na človeka aj príslušnému orgánu na ochranu zdravia a robí opatrenia nevyhnutné na zdolávanie a na zamedzenie šírenia nákaz zvierat,
e) vydáva záväzné posudky, ktoré sa musia podľa zákona o veterinárnej starostlivosti vyžiadať v územnom, stavebnom a kolaudačnom rozhodnutí,
f) udeľuje vystavením veterinárneho osvedčenia súhlas na premiestňovanie zvierat,
g) vydáva veterinárne osvedčenia na prepravu živočíšnych produktov,
h) vykonáva kontrolu podľa zákona o veterinárnej starostlivosti pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych produktov a krmív, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz, a vydáva veterinárne osvedčenie pri ich vývoze,
i) určuje veterinárne podmienky, za ktorých možno povoliť konanie zvodov zvierat, ak sa na zvode zúčastnia iba zvieratá z územného obvodu v jeho pôsobnosti,
j) vykonáva prehliadky jatočných zvierat a mäsa a veterinárne vyšetrenie ďalších živočíšnych produktov a rozhoduje o ich použiteľnosti, 8)
k) vydáva osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie a prepravu živočíšnych produktov,
l) určuje podmienky na použitie krmív v prípadoch ustanovených zákonom o veterinárnej starostlivosti 9) a kontroluje ich dodržiavanie,
m) vydáva záväzné pokyny na vypracovanie pohotovostných plánov ochranných a zdolávacích opatrení alebo veterinárnych hygienických opatrení pre prípad výskytu veľmi nebezpečných nákaz zvierat, na vypracovanie ozdravovacieho plánu na zdolanie určených nebezpečných nákaz, hospodársky významných iných hromadných ochorení a porúch reprodukcie zvierat a na vypracovanie programu hygienických a sanitačných opatrení, 10)
n) plní úlohy podľa osobitného predpisu, 6)
o) spolupracuje s orgánmi na ochranu zdravia a s inými orgánmi potravinového dozoru,
p) ukladá pokuty za porušenie zákona o veterinárnej starostlivosti, ktoré zistí pri výkone veterinárneho dozoru, a prejednáva priestupky na úseku veterinárnej starostlivosti,
r) plní úlohy obrany štátu na úseku veterinárnej starostlivosti,
s) zabezpečuje zber a spracovanie informácií o veterinárnej činnosti v okrese, ktoré nariadila štátna veterinárna správa.

(2) Okresný úrad na plnenie svojich úloh na úseku veterinárnej starostlivosti zriaďuje protinákazovú komisiu. Predsedom komisie je prednosta okresného úradu, tajomníkom okresný štátny veterinárny lekár. Protinákazová komisia

a) predkladá návrhy na nariadenie a skončenie mimoriadnych veterinárnych opatrení,
b) riadi vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení v územnom obvode okresného úradu.

(3) Okresný úrad všeobecne záväznou vyhláškou rozhoduje o nariadení a skončení mimoriadnych veterinárnych opatrení, ak sa netýkajú len individuálne určenej osoby.

(4) Okresný úrad rozhoduje o poskytovaní podpôr a náhrad na úhradu alebo na zmiernenie škôd, prípadne nákladov vzniknutých vykonaním mimoriadnych veterinárnych opatrení, ako aj škôd vzniknutých uhynutím zvierat v dôsledku nákazy alebo iného hromadného ochorenia zvierat.

(5) Na okresnom úrade plní úlohy na úseku veterinárnej starostlivosti podľa odseku 1 okresný štátny veterinárny lekár.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 4) až 10) znejú:

"4) § 18 ods. 4 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.,
§ 16 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
5) § 24 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z.z. o ochrane zvierat, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách.
7) § 23 zákona č. 87/1987 Zb.
8) § 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
9) § 15 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.
10) § 33 zákona č. 87/1987 Zb. v znení zákona č. 239/1991 Zb.".

Čl.XVI


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová "(ďalej len "ministerstvo")" vkladajú slová "a krajských úradov".

2. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".

3. V § 16 ods. 2 sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".

4. V § 16 ods. 4 sa slovo "ministerstvu" nahrádza slovami "krajskému úradu".

5. § 21 vrátane nadpisu znie:

"§ 21
Pôsobnosť ministerstva a krajského úradu


(1) Ministerstvo

a) metodicky usmerňuje účastníkov verejného obstarávania,
b) riadi štátnu správu vykonávanú krajskými úradmi v oblasti verejného obstarávania.

(2) Krajský úrad

a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje obstarávateľa, prípadne nadriadený orgán obstarávateľa, na zistené nedostatky, 19)
b) dohliada na pripravenosť obstarávania akcií limitovaných v § 4 ods. 2 písm. b),
c) vykonáva previerky použitých foriem obstarávania,
d) zaujíma stanoviská k sťažnostiam, petíciám, oznámeniam a podnetom v oblasti verejného obstarávania,
e) ukladá pokuty podľa § 23.

(3) Pri výkone štátneho dohľadu sa vzťahy medzi krajským úradom a preverovaným obstarávateľom spravujú osobitným predpisom. 19a)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 19) a 19a) znejú:

"19) § 39 Občianskeho zákonníka.

19a) § 10, § 11 ods. 1 písm. b) a d) a ods. 2 písm. a) a g), § 12 ods. 2 a 3, § 13 ods. 1 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.".

6. V § 23 ods. 1, 2 a 3 sa slovo "Ministerstvo" nahrádza slovami "Krajský úrad".

Čl.XVII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z.z. o koncesnom obstarávaní sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písm. g) sa slová "Ministerstvu výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")" nahrádzajú slovami "krajskému úradu" a slovo "ministerstva" sa nahrádza slovami "krajského úradu".

2. V § 7 ods. 1 sa slovo "ministerstvo" nahrádza slovami "Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo")".

3. § 24 vrátane nadpisu znie:

"§ 24
Dohľad


Krajský úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä

a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,
b) dohliada na pripravenosť stavieb, pri ktorých koncesiu udeľuje vláda.".

4. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:

"§ 24a


Ministerstvo metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.".

Čl.XVIII


Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová "okresné úrady a obvodné úrady 1)" nahrádzajú slovami "krajské úrady a okresné úrady 1)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

"1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 2 ods. 1 písm. a) znie:

"a) vypracúva koncepciu sociálneho zabezpečenia, ".

3. § 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

"f) odborne riadi služby sociálnej starostlivosti.".

4. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

5. Nadpis nad § 9 znie:

"Krajské úrady a okresné úrady".


6. § 9 znie:

"§ 9


Miestnymi orgánmi štátnej správy na výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok, ktorú podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov 11) nevykonávajú iné orgány sociálneho zabezpečenia alebo iné organizácie, 10) a na plnenie ďalších úloh podľa osobitných predpisov 12) sú krajské úrady a okresné úrady. 1)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 11) a 12) znejú:

"11) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z.z.

12) Napríklad zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".

7. V § 10 ods. 1 sa slová "Okresné úrady a obvodné úrady pri vykonávaní sociálnej starostlivosti" nahrádzajú slovami "Krajské úrady a okresné úrady pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 9".

8. V § 10 ods. 2 sa slová "Okresné úrady a obvodné úrady" nahrádzajú slovami "Krajské úrady a okresné úrady" a za slovo "starostlivosť" sa vkladajú slová "a na štátne sociálne dávky".

9. § 11 sa vypúšťa.

10. Nadpis druhej hlavy v druhej časti znie:

"PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH ÚRADOV A OKRESNÝCH ÚRADOV".


11. Nadpis prvého dielu druhej hlavy znie:

"PÔSOBNOSŤ KRAJSKÉHO ÚRADU".


12. V § 17 sa slová "Okresný úrad" nahrádzajú slovami "Krajský úrad".

13. V § 17 písm. a) a b) znejú:

"a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok uskutočňovaný okresnými úradmi vo svojom územnom obvode,
b) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konal a rozhodoval okresný úrad, obec alebo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom, ".

14. V § 17 písm. f) znie:

"f) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov za oblasť sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok a rozdeľuje finančné prostriedky v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok pre okresné úrady a zariadenia, ".

15. § 18 znie:

"§ 18


Krajský úrad pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti

a) vedie prehľad
1. detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak túto nemožno zabezpečiť v rámci okresu,
2. občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,

b) sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti, v prípadoch uvedených v písmene a) a na tento účel spolupracuje s ostatnými krajskými úradmi.".

16. § 19 sa vypúšťa.

17. Nadpis druhého dielu druhej hlavy znie:

"PÔSOBNOSŤ OKRESNÉHO ÚRADU".


18. § 20 znie:

"§ 20


Okresný úrad

a) rozhoduje
1. v naliehavých prípadoch o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd, 28)
2. o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov, 29)
3. o bezúročných pôžičkách,
4. o príspevku na výživu dieťaťa, 30) o peňažných dávkach a vecných dávkach pre deti v pestúnskej starostlivosti a o pomoci deťom, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky,
5. o opakovaných peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,
6. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu, 31)
7. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
8. o ďalších opatreniach podľa osobitných predpisov, 12)

b) poskytuje
1. prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu, 32)
2. poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
3. výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je ohrozená výchova a vývoj detí, a rodinám, z ktorých boli deti vyňaté z dôvodu zlyhania výchovnej funkcie rodiny, na účely jej obnovy a deťom s poruchami správania,

c) pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti
1. vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
2. vedie prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. zabezpečuje v súčinnosti s centrom prípravu občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
4. sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti,
5. sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a ochrannej výchove,
6. predkladá krajskému úradu prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak táto nebola zabezpečená v okrese, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,

d) vykonáva funkciu opatrovníka maloletých, 33)
e) navrhuje súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy, 34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv, 35)
f) oznamuje a podáva správy súdu a iným štátnym orgánom o výchovných a rodinných pomeroch detí,
g) zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým. 36)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) a 36) znejú:

"28) § 46 Zákona o rodine.
29) § 43 ods. 2 Zákona o rodine.
30) § 100 Zákona o rodine,
§ 74 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
31) § 10 ods. 4 písm. a) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.
32) § 9 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.
33) § 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.
34) § 45 ods. 3 Zákona o rodine.
35) § 44 Zákona o rodine.
36) § 291 až 301 Trestného poriadku.".

19. V § 21 sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".

20. V § 21 písm. a), b) a c) znejú:

"a) rozhoduje
1. o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
2. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
3. o bezúročných pôžičkách,
4. o jednorazových a opakovaných účelových peňažných dávkach,
5. o opakovaných peňažných dávkach na úhradu zvýšených životných nákladov,
6. o opakovanej peňažnej dávke pri starostlivosti o blízku a inú osobu,

b) vedie evidenciu
1. detí a mladistvých, ktorí pre svoje zdravotné postihnutie vyžadujú trvalú alebo dlhodobú komplexnú koordinovanú starostlivosť,
2. ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorým sa poskytujú dávky a služby sociálnej starostlivosti,

c) koordinuje starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví tým, že navrhuje príslušným orgánom opatrenia na zlepšenie zdravotnej, výchovno-vzdelávacej starostlivosti a sociálnej starostlivosti a sleduje ich plnenie s cieľom riešiť individuálne potreby a osobnostný rozvoj detí a mladistvých postihnutých na zdraví.".

21. § 22 znie:

"§ 22


Okresný úrad v oblasti starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, 37)

a) rozhoduje
1. o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2. o bezúročných pôžičkách,
3. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,

b) poskytuje občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, 37) výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely poskytovania pomoci na prekonanie ich životnej situácie a ich spoločenskej integrácie.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 37) znie:

"37) § 90 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.".

22. § 23 znie:

"§ 23


Okresný úrad v oblasti starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov

a) rozhoduje
1. o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2. o bezúročných pôžičkách,
3. v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
b) poskytuje spoločensky neprispôsobeným občanom výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely ich resocializácie a spoločenskej integrácie,
c) koordinuje činnosť štátnych orgánov a iných právnických osôb, ktoré pôsobia v starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov vo svojom územnom obvode.".

23. Nadpis oddielu 5 druhého dielu druhej hlavy znie:

"Ďalšia pôsobnosť okresného úradu".

24. V § 23a sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".

25. V § 23b sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad" a slová "okresného úradu" sa nahrádzajú slovami "krajského úradu".

26. V § 24 písm. e) sa slová "obvodným úradom" nahrádzajú slovami "okresným úradom".

27. V § 24 písm. f) sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".

28. V § 24 písm. g) 2. bod znie:

"2. súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy, 34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv, 35)".

29. V § 24 písm. g) 3. bode sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".

30. V § 24 písm. h) v 1. bode sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".

31. V § 24 sa dopĺňa písmeno ch), ktoré znie:

"ch) využíva prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti, ktoré jej poukázal príslušný orgán podľa osobitného predpisu 38a) na výchovu a výživu detí, na ktoré boli poukázané.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a) znie:

"38a) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z.".

32. V § 25 písm. a) sa vypúšťa 4. bod.

33. V § 25 písm. e) sa slová "obvodnému úradu" nahrádzajú slovami "okresnému úradu".

34. V § 25 písm. g) znie:

"g) môže prenechať do nájmu alebo do výpožičky objekt zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré zriadila, vrátane jeho vybavenia, pozemku a príslušenstva, krajskému úradu alebo okresnému úradu na účel poskytovania služieb sociálnej starostlivosti, ".

35. V § 25 sa vypúšťa písmeno ch).

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno ch).

36. § 27 znie:

"§ 27


(1) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti krajské úrady zriaďujú a kontrolujú ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie 39) tieto zariadenia:

a) ústavy sociálnej starostlivosti,
b) detské domovy.

(2) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti okresné úrady zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:

a) domovy pre matky s deťmi,
b) osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti,
c) stanice opatrovateľskej služby pre deti,
d) azylové centrá a prechodné ubytovne, najmä pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, a pre spoločensky neprispôsobených občanov,
e) zariadenia opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, najmä
1. stanice opatrovateľskej služby,
2. zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt,
3. zariadenia na denný pobyt.

(3) Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti obce zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:

a) samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov,
b) kluby dôchodcov,
c) strediská osobnej hygieny,
d) práčovne opatrovateľskej služby.

(4) Krajské úrady a okresné úrady môžu zriaďovať a kontrolovať aj ďalšie zariadenia sociálnej starostlivosti.

(5) Zariadenia sociálnej starostlivosti môže zriaďovateľ účelne a vhodne spájať.

(6) Zariadenia sociálnej starostlivosti uvedené v odsekoch 2 až 4 možno zriadiť ako rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie 39) alebo ako zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(7) Právnické osoby a fyzické osoby môžu zriaďovať aj ďalšie zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39) znie:

"39) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách.".

37. § 29 sa vypúšťa.

38. § 30 znie:

"§ 30


(1) O prijatí do ústavu, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje ústav. Ústav uzatvára s občanom dohodu o druhu a rozsahu služieb poskytovaných v ústave a vypláca vreckové.

(2) O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré bolo zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje zariadenie sociálnej starostlivosti. O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje krajský úrad alebo okresný úrad, ktorý zariadenie zriadil.

(3) Na konanie a rozhodovanie podľa odsekov 1 a 2 prvej vety sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Ústav a zariadenie sociálnej starostlivosti má pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 prvej vety postavenie správneho orgánu.

(4) O úhrade za starostlivosť, ktorá sa poskytuje deťom v detskom domove, rozhoduje detský domov. Detský domov vypláca deťom aj vreckové.".

39. V § 31 ods. 1 sa slová "v § 27 ods. 1 písm. a) až e) a písm. h) č. 1 až 3" nahrádzajú slovami "v § 27 ods. 1 a 2".

40. V § 31 ods. 2 znie:

"(2) Na prevod správy majetku štátu a prenechanie majetku štátu do nájmu alebo do výpožičky právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby, 27a) sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky krajský úrad, alebo súhlas krajského úradu, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky okresný úrad.".

41. V § 33 sa slová "Obvodný úrad" nahrádzajú slovami "Okresný úrad".

42. V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová "§ 22 písm. c)".

43. V § 35 ods. 1 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad".

44. V § 36 ods. 2 sa slová "okresných úradov a obvodných úradov" nahrádzajú slovami "krajských úradov a okresných úradov" a slová "okresného úradu alebo obvodného úradu" slovami "krajského úradu alebo okresného úradu".

45. V § 36 ods. 3 sa slová "okresný úrad" nahrádzajú slovami "krajský úrad", slová "obvodný úrad" slovami "okresný úrad", slovo "okresnom" slovom "krajskom" a slovo "obvodnom" slovom "okresnom".

46. V § 37 ods. 3 sa slová "okresné úrady" nahrádzajú slovami "krajské úrady" a slová "obvodné úrady" slovami "okresné úrady".

47. V § 39 písm. b) sa za slová "nákladov za pobyt" vkladajú slová "a výšky vreckového".

48. § 39 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

"l) rozsah a bližšie podmienky starostlivosti a výchovy v detských domovoch, vrátane úhrady za túto starostlivosť a výšky vreckového, ako aj podrobnosti o zriaďovaní, činnosti a prevádzke detských domovov.".

Čl.XIX


Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. , zákona č. 180/1990 Zb. , zákona č. 1/1991 Zb. , zákona č. 46/1991 Zb. , zákona č. 246/1991 Zb. , zákona č. 306/1991 Zb. , zákona č. 578/1991 Zb. , zákona č. 116/1992 Zb. , zákona č. 235/1992 Zb. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z.z. , zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 73 ods. 6 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

"m) starostlivosť a výchovu v detských domovoch.".

2. Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 74a
Starostlivosť a výchova detí v detských domovoch


(1) Detské domovy poskytujú starostlivosť a výchovu nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.

(2) Starostlivosť v detských domovoch na účely tohto zákona zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, kultúrnu, rekreačnú a poradenskú starostlivosť. Súčasťou starostlivosti v detských domovoch je odborná liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu.

(3) Detské domovy zabezpečujú aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(4) Za osamostatnenie sa na účely tohto zákona považuje zabezpečenie si bývania alebo ubytovania.

(5) Do detského domova sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o ústavnej výchove alebo na základe rozhodnutia o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd. 10a)

(6) Detské domovy si môžu zriadiť sieť rodín, ktoré profesionálne vykonávajú náhradnú starostlivosť, a sieť samostatných výchovných skupín ako svoje organizačné súčasti.

(7) Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo dieťa, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré má vlastný príjem, platí úhradu za starostlivosť v detskom domove.

(8) Dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré nie je poberateľom dôchodku z dôchodkového zabezpečenia, ani nemá iný vlastný príjem alebo k nemu nemá nikto vyživovaciu povinnosť, sa poskytuje mesačne vreckové.

(9) Vreckové sa poskytuje aj dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova, ak rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, si túto povinnosť neplní; voči tomuto rodičovi alebo voči inej osobe je vreckové pohľadávkou.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:

"10a) § 46 Zákona o rodine.".

3. V § 90 ods. 1 sa slová "obvodné úrady" nahrádzajú slovami "príslušné štátne orgány".

Čl.XX


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová "v dojčenských ústavoch" nahrádzajú slovami "v detských domovoch".

2. V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová "alebo okresný úrad".

3. V § 24 ods. 1 znie:

"(1) Zdravotníckymi zariadeniami sú

a) ambulancie vrátane ambulancií v ústavoch sociálnej starostlivosti a ambulancií v detských domovoch,
b) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
c) zdravotné strediská,
d) špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,
e) polikliniky,
f) nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu,
g) nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice,
h) vysokošpecializované odborné ústavy,
i) liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá,
j) psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice,
k) odborné liečebné ústavy,
l) lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,
m) zariadenia na hromadnú výrobu liečiv,
n) zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami,
o) zariadenia na výchovu, výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a na prípravu iných odborných pracovníkov na výkon práce v zdravotníctve,
p) kontrolné a referenčné zdravotnícke zariadenia,
r) zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové pracoviská,
s) kúpeľné liečebne.

4. V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Zriaďovateľom štátnych zdravotníckych zariadení uvedených v písmenách a), b), c), e), f), i) a l) sú krajské úrady. Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení je ministerstvo.".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5. V § 31 ods. 2 sa slová "nemocnicu, špecializované zariadenie ústavnej starostlivosti" nahrádzajú slovami "nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu, nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice, vysokošpecializované odborné ústavy, liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá, psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice, odborné liečebné ústavy, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv a zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami".

6. V § 32 ods. 3 písm. d) znie:

"d) vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o priestorovom a technickom vybavení, ak ide o prevádzkovanie lekárne, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv, zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami, alebo o výdajňu zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, ".

7. V § 76 sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad" a slová "okresný úrad" sa nahrádzajú slovami "krajský úrad" a upravia sa do príslušného tvaru.

8. Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

"§ 80a


Zdravotnícke zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 písm. m) a n), ktoré nemajú na túto činnosť povolenie vydané ministerstvom, sú povinné požiadať do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona o vydanie povolenia podľa § 31 ods. 2.".

9. Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný lekár, rozumie sa tým štátny okresný lekár; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný lekár, rozumie sa tým štátny krajský lekár.

Čl.XXI


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí sa mení takto:

1. V celom texte zákona sa slová "obvodný úrad" nahrádzajú slovami "okresný úrad" a slová "okresný úrad" sa nahrádzajú slovami "krajský úrad".

2. Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný hygienik, rozumie sa tým štátny okresný hygienik; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný hygienik, rozumie sa tým štátny krajský hygienik.

Čl.XXII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku sa mení takto:

1. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová "a v detskom domove".

2. V § 17 písm. c) sa vypúšťajú slová "v dojčenských ústavoch a".

Čl.XXIIIZákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

"§ 2
Orgány štátnej správy v školstve


Štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení 1) podľa tohto zákona vykonávajú:

a) riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia, 2)
b) okresný úrad,
c) krajský úrad,
d) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
e) iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 1)".

2. § 4 vrátane nadpisu znie:

"Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu

§ 4


(1) V pôsobnosti krajského úradu sú

a) stredné školy a stredné odborné učilištia,
b) špeciálne školy,
c) špeciálne materské školy (materské školy pre deti mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou),
d) špeciálne výchovné zariadenia (reedukačné detské domovy, reedukačné domovy pre mládež, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá),
e) školské hospodárstva pri stredných odborných školách,
f) záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,
g) domovy mládeže,
h) školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) až g),
i) strediská odbornej praxe,
j) školské výpočtové strediská,
k) pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,
l) centrálne výrobne jedál pre školské stravovanie a strediská školského stravovania.

(2) V pôsobnosti okresného úradu sú základné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem školských zariadení uvedených v odseku 1.".

3. V § 5 a v celom texte zákona sa slová "školská správa" nahrádzajú slovami "krajský úrad a okresný úrad" a upravia sa do príslušného tvaru.

4. V § 5 ods. 5 sa vypúšťa písm. c).

Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená c) až l).

5. V § 5 ods. 5 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

"m) vykonávajú školskú inšpekciu.".

6. V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

7. V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová "a inšpekčné centrá".

8. V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).

9. V § 6 ods. 3 písm. d) znie:

"d) rozpisuje metodickým centrám a ďalším organizáciám zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu na ich činnosť a kontroluje efektívnosť ich využívania, ".

10. V § 8 ods. 1 posledná veta znie: "Školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá.".

11. V § 8 ods. 2 sa za slovo "ministerstvo" vkladá čiarka a slová "krajský úrad a okresný úrad".

12. V § 11 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

13. § 21 sa vypúšťa.

Čl.XXIV


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach sa mení takto:

1. V § 14 ods. 4 v 1. riadku sa vypúšťajú slová "detský domov".

2. § 15 sa vypúšťa.

Čl.XXVZrušený

Čl.XXVI


Zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. sa mení takto:

1. § 8 vrátane nadpisu znie:

"§ 8
Zriaďovanie a zrušovanie múzeí a galérií


(1) Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Technické múzeum a Slovenskú národnú galériu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

(2) Múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce, zriaďuje a zrušuje krajský úrad po prerokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

(3) Ostatné múzeá a galérie zriaďuje a zrušuje obec.

(4) Zriaďovateľ múzea alebo galérie vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o úlohách, organizácii a o spôsobe hospodárenia múzea alebo galérie.".

2. § 9 sa vypúšťa.

3. V § 15 sa vypúšťa druhá veta.

Čl.XXVII


Zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb. , zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. sa mení takto:

§ 6 znie:

"§ 6
Zriaďovanie a zrušovanie divadiel


(1) Divadlá celoslovenského významu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

(2) Ostatné divadlá zriaďuje a zrušuje krajský úrad po prerokovaní s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

(3) Zriaďovateľ divadla vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia divadla.".

Čl.XXVIIIZákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 druhá veta znie: "Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské úrady.".

2. V § 12 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

3. § 16 znie:

"§ 16


Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra na okresných úradoch a krajských úradoch.".

4. § 17 sa vypúšťa.

5. V § 22 ods. 1 znie:

"(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, obce alebo hranice katastrálneho územia, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o štandardizácii geografických názvov, o zmenách názvov katastrálnych území a o zmenách hraníc katastrálnych území.".

6. § 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.

7. Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:

"§ 67a
Revízia údajov katastra


(1) Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.

(2) Revíziu údajov katastra začne právnická osoba zriadená úradom oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov katastra prebiehať.

(3) Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku revízie údajov katastra. V takom prípade môžu podať informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce, vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.

(4) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.

(5) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne.

(6) O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, právnická osoba zriadená úradom vyzve podľa § 19 vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na ich odstránenie.

(7) Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

(8) Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 7)

§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu


(1) Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh okresného úradu so súhlasom úradu. Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.

(2) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti.

(3) Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len "zisťovanie priebehu hraníc").

(4) Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické činnosti v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou len so súhlasom úradu.

(5) Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.

(6) Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne skrátenou formou, začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území sa obnova katastrálneho operátu bude vykonávať.

(7) Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc


(1) Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu, právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby, obce, na ktorej území sa priebeh hraníc zisťuje, orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených právnickou osobou zriadenou úradom alebo inou osobou. Ak obnova katastrálneho operátu prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, je členom komisie aj zástupca osôb hospodáriacich na dotknutých pozemkoch. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka pozemkov štátnych dráh, letísk, diaľníc, štátnych ciest a prístavov, je členom komisie spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu.

(2) Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku obnovy katastrálneho operátu. V takom prípade môže informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.

(3) Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.

(4) Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže vlastník alebo iná oprávnená osoba podať potrebné informácie písomne.

(5) Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.

(6) Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností.

(7) O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.

§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií


(1) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.

(2) Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií skrátenou formou nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne; nadväzuje na výsledky transformácie grafickej mapy do jej číselného vyjadrenia.

(3) Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.

(4) Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ich častí nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.".

Čl.XXIX


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

"d) rozhoduje o územných obvodoch pobočiek, ich sídlach a o zriaďovaní pobočiek, ".

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

2. V § 10 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

Čl.XXX


Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľmi sú krajské úrady do 1. januára 1997.

Čl.XXXI
ÚČINNOSŤ


Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX , XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, XXII a XXIV nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.

Zákon č. 58/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 7. marcom 1997.

Zákon č. 229/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1997.

Zákon č. 281/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 29. októbrom 1997.

Zákony č. 288/1997 Z.z. a č. 384/1997 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 1998.

Zákon č. 117/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 1998.

Zákon č. 195/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1998.

Zákon č. 225/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 23. júlom 1998.

Zákon č. 241/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1998.

Nález č. 185/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1999.

Zákony č. 263/1999 Z.z. a č. 313/1999 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2000.

Zákon č. 83/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2000.

Zákony č. 183/2000 Z.z. a č. 186/2000 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2000.

Zákon č. 237/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2000.

Zákon č. 223/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2001.

Zákony č. 255/2001 Z.z. , č. 416/2001 Z.z. a č. 453/2001 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2002.

Zákony č. 314/2001 Z.z. , č. 49/2002 Z.z. a č. 128/2002 Z.z. nadobudli účinnosť 1. aprílom 2002.

Zákon č. 543/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

Zákon č. 103/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003.

Zákon č. 417/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2003.

Zákony č. 453/2003 Z.z. , č. 515/2003 Z.z. , č. 518/2003 Z.z. , č. 519/2003 Z.z. a č. 525/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar
v.r.


Príloha
Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správyPor. číslo

Úsek štátnej správy

Právny predpis

paragraf

    Pôsobnosť
1. zrušená od 29.10.1997
2. zrušená od 29.10.1997
3. zák. č. 40/1961 Zb. v znení neskorších predpisov § 19 ods. 1 ukladá povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
4. všeobecná vnútorná správa Občiansky zákonník § 20i ods. 2 vedie register záujmových združení právnických osôb
5. zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 1 písm. b) povoľuje, zrušuje a zastavuje konanie a vykonáva kontrolu a dozor nad dodržiavaním zákona pri verejnej zbierke, ktorá sa má konať na území kraja alebo jeho časti, ak nie je príslušný okresný úrad
§ 6,
§ 16,
§ 17
6.

 

zák. NR SR č. 40/1993 Z.z. § 9 ods. 7 rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku
7.     § 11 vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
8.     § 8 ods. 1 preberá žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
9.     § 19 vedie evidenciu o udelení a strate štátneho občianstva Slovenskej republiky
10.   zák. NR SR č.154/1994 Z.z § 3 ods. 2 vykonáva dozor nad vedením matrík
11.    

§ 18 ods. 3

overuje úradný výpis z matriky určený na použitie v cudzom štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak

12. § 26 vydáva súhlas na vykonanie záznamu rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky
13. živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa zák. č.455/1991 Zb. v znení predpisov § 66c písm. a) spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblastineskorších živnostenského podnikania v jeho územnom obvode
14. § 66c

písm. b)

vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti
15. zák. NR SR č.274/1993 Z.z. § 5 vyhlasuje na území príslušného okresu predaj obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami

16. až 28 zrušené od 1.4.2002 zákonom č. 314/2001 Z.z.

29. až 39 zrušené od 1.5.1998

40. až 60 zrušené zákonom č. 525/2003 Z.z.

61. až 66. položka zrušená od 1.9.1997

67. zrušená od 1.7.2001

68. zrušená od 1.7.2001
69. zrušená od 1.7.2001
70. zrušená od 1.7.2001

71. zrušená od 1.7.2001

72. zrušená od 1.7.2001

73. zrušená od 1.1.2000

74.

zák. NR SR č.287/1994 Z.z.

§ 12 ods. 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 1, § 22, § 34 ods. 1 a 5, § 35 až 37, § 39

vyhlasuje, mení alebo zrušuje chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku a ich ochranné pásmo, súkromné chránené územie, chránený strom a jeho ochranné pásmo

75. § 15, § 19 ods. 8 vydáva návštevný poriadok národného parku a návštevný poriadok sprístupnenej jaskyne a priepasti
76. § 20 ods. 2 povoľuje výnimky z podmienok ochrany
77. § 27 ods. 6 vydáva osobitné oprávnenie pre právnické osoby a fyzické osoby, ktorých činnosť je zameraná na vyhľadávanie, výskum, prieskum, ťažbu, zber, poznávanie alebo ochranu nerastov a skamenelín
78. § 38 ods. 2 obstaráva označenie tých chránených častí prírody, ktoré vyhlasuje
79. § 41 obstaráva programy starostlivosti o prírodu a krajinu kraja, programy záchrany chránených areálov, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a chránených druhov ohrozených na území kraja, územné priemety ochrany prírody a krajiny kraja a projekty regionálneho územného systému ekologickej stability
80. § 44 ods. 1 vyberá vstupné za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v chránenom území alebo za vstup do jeho vybraných častí prírody
81. § 49 ods. 1 vedie v rozsahu svojej pôsobnosti informácie o ochrane prírody a krajiny (pôsobnosť aj okresného úradu)
82. § 53 písm. a) riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v kraji
83. § 53 písm. c) vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny
84. § 53 písm. i) ak sú na to závažné dôvody, môže si vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach podľa § 8 ods. 2 až 4 a § 63 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ak si ju už nevyhradilo ministerstvo podľa § 51 písm. h)
85. § 53 písm. j) vydáva pre územie kraja   všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny
86. § 53, § 54 dáva súhlas podľa § 7 písm. b), c), d), l) a n), § 13 ods. 2 písm. b), e), f), h), n) a o), § 14 ods. 2 písm. d) a m), § 19 ods. 6, § 34 ods. 3 a § 42 ods. 1
87. dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 9 ods. 3
88. rozhoduje podľa § 5 ods. 4, § 14 ods. 4 a 5, § 17 ods. 5, § 35 ods. 5, § 42 ods. 2, 5 a 6, § 67 ods. 1 a 3 (pôsobnosť aj okresného úradu)

89.

§ 55

vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonávanie, ako aj nad dodržiavaním ním vydaných rozhodnutí a ukladá opatrenia na odstránenie skrytých nedostatkov a pokuty (pôsobnosť aj okresného úradu)
90. § 58 ods. 1 a 4 ustanovuje a odvoláva stráž prírody a určuje z jej radov členov, ktorí sú oprávnení držať a nosiť zbraň

91. až 97. zrušené zákonom č. 525/2003 Z.z.

98. zrušená od 1.4.2000

99. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.

100. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
101. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
102. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
103. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
104. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.

105. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.

106. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
107. zrušená zákonom č. 519/2003 Z.z.
108. zrušený zákonom č. 518/2003 Z.z.

109. zrušený zákonom č. 518/2003 Z.z.

110. štátna veterinárna starostlivosť zák. SNR č. 11/1992 Zb. v znení neskorších predpisov § 6 písm. a) vydáva pokyny a posudky platné pre viaceré okresy kraja alebo pre celý kraj a dozerá na ich plnenie
111. § 6 písm. b) koordinuje a kontroluje postupy prevencie a eradikácie veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz podľa pokynov štátnej veterinárnej správy a ústrednej protinákazovej komisie
112. § 6 písm. c) kontroluje výkon ochrany zdravia zvierat pred nákazami a hromadne sa vyskytujúcimi ochoreniami podľa pokynov štátnej veterinárnej správy
113. § 6 písm. d) určuje veterinárne podmienky na konanie zvodov zvierat, na ktorých sa sústreďujú zvieratá z viacerých okresov
114. § 6 písm. e) zabezpečuje ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov aostatných pracovníkov v oblasti veterinárnej starostlivosti
115. § 6 písm. f) kontroluje plnenie veterinárnych podmienok, ktoré určila štátna veterinárna správa na veterinárnu ochranu štátneho územia
116. § 6 písm. g) kontroluje výkon štátnej správy na úseku veterinárnej farmácie na okresných úradoch
117. § 6 písm. h) koordinuje a kontroluje úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov
118. § 6 písm. i) spolupracuje s orgánmi na ochranu zdravia a s inými orgánmi potravinového dozoru
119. § 6 písm. j) určuje územnú a vecnú pôsobnosť neštátnych zariadení na úseku veterinárnej starostlivosti a v spolupráci s okresnými úradmi vykonáva ich kontrolu
120. § 6 písm. k) pri výskyte nákaz a hromadných ochorení poveruje pracovníkov odborných veterinárnych služieb osobitnými úlohami
121. § 6 písm. l) zabezpečuje zber a spracovanie informácií o veterinárnej činnosti okresných úradov v kraji, ktoré nariadila štátna veterinárna správa
122. § 6 písm. m) zabezpečuje plnenie úloh obrany štátu na úseku veterinárnej starostlivosti
123. až 132. zrušené od 7.3.1997
133. až 140. zrušené od 1.1.2000
141. - 152. zrušené od 1.7.1998
153. zdravotníctvo zák. NR SR č.272/1994 Z.z. § 21písm.a) odborne usmerňuje činnosť štátnych okresných hygienikov
154. § 21 riadi a vykonáva štátny písm. b) zdravotný dozor
155. § 21 vykonáva v prvom stupni písm. c) štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu
156. § 21 je odvolacím orgánom vo písm. d) veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje štátny okresný hygienik
157. § 21 písm. e) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi, na prácu s látkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii, na zaobchádzanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nákup, predaj a spracovanie húb a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti
158. § 21 písm. f) spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia

159. - 174. zrušené od 1.8.1998

175. školstvo, mládež a telesná kultúra zák. SNR č.542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 1 zriaďuje a zrušuje stredné školy, stredné odborné učilištia a školské zariadenia podľa siete škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
176. § 5 ods. 2 rozhoduje v prvom stupni o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných školami v zahraničí
177. § 5 ods. 3 vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia vo svojej pôsobnosti
178. § 5 ods. 4 spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, obcami, organizáciami a s orgánmi školskej samosprávy
179. § 5 ods. 5 písm. a) utvára stredným školám a školským zariadeniam potrebné materiálne podmienky a zabezpečuje starostlivosť o existujúci fond budov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
180. § 5 ods. 5 písm. b) zabezpečuje novú investičnú výstavbu škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
182. § 5 ods. 5 písm. c) vykonáva finančné vyrovnanie so školami a školskými zariadeniami vo svojej pôsobnosti
183. § 5 ods. 5 písm. d) prideľuje cirkevným a súkromným školám finančné prostriedky a vykonáva kontrolu hospodárenia
184. § 5 ods. 5 písm. e) vykonáva administratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti, ak sú tieto právnickými osobami

185.

§ 5 ods. 5 písm. g)

zabezpečuje stravovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach vo svojej pôsobnosti
186. § 5 ods. 5 písm. h) zabezpečuje organizáciu, prevádzku, ekonomiku a kontrolu v odbornej a hospodárskej činnosti zariadení školského stravovania
187. § 5 ods. 5 písm. i) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
188. § 5 ods. 5 písm. k) vykonáva komplexnú kontrolnú činnosť na úseku hospodárenia s pridelenými (poskytnutými) finančnými a materiálnymi prostriedkami
189. § 5 ods. 6 písm. a) až e) predkladá príslušným orgánom školskej samosprávy na vyjadrenie návrhy a informácie
190. § 5 ods. 7 môže zriadiť so súhlasom ministerstva útvar správy stredných odborných učilíšť na riadenie stredných odborných učilíšť ako svoje zariadenie
191. § 5 ods. 8 zabezpečuje zhromažďovanie, predspracovanie a prenos informácií, ako aj ich uchovávanie a spracúvanie v rámci jednotného informačného systému na určenom území; na tento účel zriaďuje so súhlasom ministerstva školské výpočtové strediská
192.

zák. NR SR č.279/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

§ 5 ods. 4

vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych materských škôl

193. § 7

vykonáva štátnu správu na úseku starostlivosti o domovy mládeže

194.

§ 9 až 19 vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych výchovných zariadení
195. § 21 vykonáva štátnu správu na úseku pedagogicko-psychologickej poradne
196. § 26 až 29 vykonáva štátnu správu na úseku záujmovo-vzdelávacích zariadení okrem jazykových škôl pri základných školách
197. § 31 až 35 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení školského stravovania
198. § 36 až 38 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení praktického vyučovania

199.

§ 41 vykonáva štátnu správu na úseku školských výpočtových stredísk

200. zrušená od 1.1. 1998

201. kultúra zák. č. 53/1959 Zb.v znení neskorších predpisov § 6 ods. 2 písm. c) zriaďuje a zrušuje krajské ľudové knižnice

202.

zák. SNR č.109/1961 Zb. znení neskorších predpisov § 8 ods. 2 zriaďuje a zrušuje múzeá a galérie, ktorých význam v presahuje rámec obce

203. zrušená od 1.1. 1998

204. zák. SNR č. 27/1987 Zb. § 6 ods. 1 vyhlasuje územia za pamiatkovú zónu a určuje podmienky jej ochrany
205. § 7 ods. 2 vedie zoznamy kultúrnych pamiatok
206. § 10 ods. 1 rozhoduje o opatreniach, ktoré vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný urobiť

207.

§ 11 ods.2 rozhoduje o podmienkach a zákaze výkonu činnosti ohrozujúcej národnú kultúrnu pamiatku
208. § 14 ods. 1 a 3 vydáva záväzné stanoviská k žiadostiam vlastníkov na obnovu kultúrnej pamiatky alebo úpravu jej prostredia
209. § 14 ods. 4 vydáva záväzné stanoviská k rozhodovaniu orgánov v územnom konaní, v konaní o povolenie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác pri národnej kultúrnej pamiatke
210. § 14 ods. 5 vydáva záväzné stanoviská k rozhodovaniu stavebného úradu o obnove národnej kultúrnej pamiatky
211. § 15 ods. 2 rozhoduje o vykonaní nevyhnutných opatrení na zabezpečenie národnej kultúrnej pamiatky

212.

rozhoduje o spôsobe nakladania s hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou v prípade dôležitého spoločenského záujmu a určuje odbornú organizáciu v prípade potrebnej úschovy národnej kultúrnej pamiatky

213. § 19 rozhoduje o podmienkach ods. 2 prenechania národnej kultúrnej pamiatky na dočasné užívanie

214. zrušený od 1.1.2002

215. zrušený od 1.1.2002

216. až 223. zrušené od 1.1.2002

224.

kontrola zák. NR SR č. 10/1996 Z.z. § 1 ods. 1 písm. b) kontroluje plnenie úloh štátnej správyPoznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...