Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti - Zákon č. 453/2003 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 28. 7. 2010)

Print Friendly and PDF

(o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.11.2003
Účinnosť od: 1.1.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 196/2003 strana 3500

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
5/2004 Z.z.
82/2005 Z.z.
570/2005 Z.z. zrušuje čl. XI;
573/2005 Z.z.
627/2005 Z.z. zrušuje čl. X;
592/2006 Z.z.
664/2006 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
387/1996 Z.z.
§3 až §21, §71 až §78, §81 ods. 2 a súčasne sa zrušuje označenie

ods. 1, §117, §118 ods. 10, §119 ods. 3;
195/1998 Z.z.
§13 ods. 1 písm. c) bod č. 1 a súčasne sa zrušuje označenie

bodu č. 2, poznámka č. 22, §18 ods. 4 novooznačené písm. l),
§67 písm. d) a e), novooznačené písm. f) až j), podruhýkráť
novooznačené písm. g), §68 písm. a) bod č. 1, doterajší
novooznačený bod č. 2 až 4, doterajšie podruhýkráť
novooznačené body č. 12 a 13, v novoozačenom písm. e) body
č. 4 a 5, §69 ods. 1 písm. b), §71a písm. b) body č. 1 a 2,
novooznačené body č. 2 a 3;
222/1996 Z.z.
§3 ods. 1 písm. m);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
575/2001 Z.z.
§7 ods. 2 písm. c), §15 ods. 1 písm. d), ods. 2;

387/1996 Z.z.
§34 ods. 1, §37d ods. 1, §105 ods. 2, §118 ods. 4 a 6, doterajšie

ods. 11 a 12 sa označujú ako ods. 10 a 11, §119 ods. 2, §131;
195/1998 Z.z.
§13 ods. 4 písm. c), §18 ods. 2 a 3, ods. 4 písm. a), doterajšie

písm. g) až i) sa označujú ako písm. j) až l), ods. 6, 8 a 9,
§67 písm. c), doterajšie písm. f) až p) sa označujú ako písm.
d) až n), doterajšie novooznačené písm. k) až n) sa označujú
ako písm. f) až i), doterajšie podruhýkráť označené písm. h)
a i) sa označujú ako písm. g) a h), novooznačené písm. g),
§68 písm. a) doterajší bod č. 2 až 17 sa označujú ako body
č. 1 až 16, doterajšie novooznačené body č. 5 až 17 sa označujú
ako body č. 2 až 13, novooznačené písm. c), §69 ods. 1 doterajšie
písm. c) až e) sa označujú ako písm. b) až d), §71a písm. b)
doterajšie body č. 3 až 11 sa označujú ako body č. 1 až 9,
doterajšie novooznačené body č. 4 až 9 sa označujú ako body
č. 2 až 7, novooznačený bod č. 3 sa upravuje, §71a písm. d)
a e), §87 ods. 1, §91 ods. 4 písm. a), §92 ods. 8, §93 ods. 1
písm. c);
312/2001 Z.z.
poznámka 32aa (k §154 a §154b);


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
387/1996 Z.z.
nový §79a, nový §134c;

195/1998 Z.z.
§18 ods. 3 nové písm. d), ods. 4 nové písm. g) až i), nový §18a,

§68 nové písm. ac) až ag), nové §69a až §69c vrátane nadpisu
nad §69a a poznámok č. 49b až 49e, §71 ods. 1 písm. b) nový
bod č. 3 vrátane poznámky č. 52a, nový ods. 3 vrátane poznámky
č. 52b a 52c, nový §109a, nové §112h až §112n, nová príloha
č. 11;
312/2001 Z.z.
nový §154b, nový §155b, nový §156a, nový §161a;

281/2002 Z.z.
nový §23b;

280/2002 Z.z.
nový §12a;

235/1998 Z.z.
nový §15a;

265/1998 Z.z.
nový §30a;

236/1998 Z.z.
nový §15a;

238/1998 Z.z.
nový §13a;

300/1999 Z.z.
nový §19a;OBLASŤ: Správne právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou - (čl. I §4 ods. 1 až 5 nadobúdajú účinnosť 20.11.2003;


453/2003 Z.z.

ZÁKON


z 30. októbra 2003

o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena: 5/2004 Z.z.
Zmena: 82/2005 Z.z.
Zmena: 573/2005 Z.z.
Zmena: 592/2006 Z.z.
Zmena: 664/2006 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje zriadenie a postavenie orgánov štátnej správy v oblasti

a) sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "sociálne veci") a
b) služieb zamestnanosti.

§ 2
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych
vecí a služieb zamestnanosti

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti sú

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

§ 3
Riadenie výkonu štátnej správy

Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
b) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
c) schvaľuje návrhy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zriadenie a zrušenie pracoviska podľa § 6, ak si to vyhradí,
d) kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
e) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
f) určuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny úlohy v oblasti politiky trhu práce vyplývajúce zo stratégie zamestnanosti,
g) určuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky rezortné štatistické zisťovania a administratívne zdroje1) v oblasti sociálnych vecí a politiky trhu práce,
h) určuje minimálny obsah, rozsah a periodicitu zberu a spracovania údajov v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
i) určuje postup a podrobnejšie podmienky udeľovania povolenia na zamestnanie cudzincovi alebo osobe bez štátnej príslušnosti,
j) zodpovedá za tvorbu koncepcie rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
k) je orgánom, prostredníctvom ktorého predkladá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podklady na zostavenie návrhu systemizácie na každý rozpočtový rok,
l) usmerňuje zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti v Slovenskej republike a občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
m) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanoví osobitný predpis.

§ 4
Postavenie a pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

(1) Zriaďuje sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "ústredie") pre územné obvody všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

(2) Ústredie je rozpočtová organizácia štátu, 2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva.

(3) Sídlom ústredia je Bratislava.

(4) Ústredie je služobným úradom3) zamestnancov ústredia a zamestnancov pracoviska zriadeného ústredím.

(5) Ústredie riadi generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa ústredia vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

(6) Ústredie

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov 4) na úsekoch

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 4a)
2. sociálnej pomoci,
3. evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
4. sprostredkovania vhodného zamestnania,
5. poskytovania poradenských služieb,
6. vzdelávania a prípravy na trh práce,
7. aktívnych opatrení na trhu práce,
8. zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
9. prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,

b) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti uskutočňovaný úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
d) určuje územné obvody, v ktorých sa v príslušnom kalendárnom roku budú realizovať osobitné opatrenia v oblasti služieb zamestnanosti,
e) schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
f) spracúva štatistické výkazy podľa § 3 písm. g) a predkladá ich ministerstvu,
g) zabezpečuje tvorbu, prevádzku a rozvoj jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
h) organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické odborné vzdelávanie zamestnancov ústredia, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zariadení sociálnych služieb,
i) spolupracuje so samosprávnymi krajmi pri tvorbe koncepcií regionálneho rozvoja v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
j) realizuje záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti,
k) je príslušným orgánom pre koordináciu štátnych sociálnych dávok poskytovaných podľa osobitných predpisov, 5)
l) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g).

§ 5
Postavenie a pôsobnosť úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny

(1) Zriaďuje sa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad") s pôsobnosťou pre územný obvod jedného okresu alebo viacerých okresov v rámci územného obvodu kraja.

(2) Úrad je rozpočtová organizácia štátu, 2) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ústredia.

(3) Sídla úradov sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Úrad je služobným úradom3) zamestnancov úradu a zamestnancov pracoviska zriadeného úradom.

(5) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

(6) Územné obvody úradov sú uvedené v prílohe č. 2.

(7) Úrad

a) vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov4) na úsekoch

1. štátnych sociálnych dávok, ak osobitný predpis neustanovuje inak, 4a)
2. sociálnej pomoci,
3. evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
4. sprostredkovania vhodného zamestnania,
5. poskytovania poradenských služieb,
6. vzdelávania a prípravy na trh práce,
7. aktívnych opatrení na trhu práce,
8. zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
9. prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu,

b) vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu,
d) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
e) vedie evidenciu fyzických osôb a právnických osôb na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva,
f) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, 5a)
g) poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov podľa § 3 písm. g).

(8) Sídla úradov určených na výkon pôsobnosti na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí v územných obvodoch krajov, sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 6
Pracoviská ústredia a úradu

Ústredie a úrad môžu na zabezpečenie výkonu niektorých činností po schválení ministerstvom, ak si to vyhradí, zriaďovať a zrušovať pracovisko mimo svojho sídla a určovať jeho územný obvod.

§ 7
Poradná komisia

(1) Ústredie a úrad si vytvárajú na účely konzultácií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti poradné komisie, ktoré sú ich poradnými a konzultatívnymi orgánmi na prijímanie opatrení týkajúcich sa výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti.

(2) Členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti môžu byť zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, zástupcovia obcí, zástupcovia samosprávnych krajov a zástupcovia mimovládnych organizácií.

(3) Ak sú členmi poradných komisií v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov, sú zastúpení v rovnakom počte.

§ 8
Spoločné ustanovenie

Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných pred 1. januárom 2004 používa "Národný úrad práce", ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, rozumie sa tým "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny", a ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce, rozumie sa tým "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny".

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9

Zrušuje sa Národný úrad práce.

§ 10

(1) Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, ustanovená osobitným predpisom6) prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady uvedené v prílohe č. 3.

(2) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.

(3) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh krajských úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na ústredie.

(4) Správa majetku štátu, ktorú k 31. decembru 2003 vykonával Národný úrad práce a majetok slúžil na plnenie úloh okresných úradov práce, prechádza od 1. januára 2004 na úrady vytvorené v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov práce, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.

(5) Majetok Národného úradu práce, ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. januára 2004 do vlastníctva Slovenskej republiky a do správy

a) ústredia, ak slúžil na plnenie úloh generálneho riaditeľstva Národného úradu práce a krajského úradu práce,
b) úradov vytvorených v rámci územnej pôsobnosti tých okresných úradov, ktorých plnenie úloh prechádza na tieto úrady.

(6) Finančné prostriedky správneho fondu prechádzajú od 1. januára 2004 na ústredie.

(7) Finančné vysporiadanie hospodárenia Národného úradu práce vykoná ústredie podľa právnych predpisov, podľa ktorých postupoval Národný úrad práce do 31. decembra 2003. Výročnú správu o činnosti a hospodárení Národného úradu práce vrátane ročnej účtovnej závierky predloží ústredie Ministerstvu financií Slovenskej republiky a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne určenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

(8) Práva a povinnosti z dohôd v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvorených pred 1. januárom 2004 okresnými úradmi práce prechádzajú na tie úrady, v ktorých územnom obvode pôsobil okresný úrad práce, ktorý dohody v rámci aktívnej politiky trhu práce uzatvoril.

(9) Plnenie záväzkov vyplývajúce pre Slovenskú republiku z uzatvorených medzinárodných zmlúv v oblasti sociálnych vecí a zamestnanosti prechádza od 1. januára 2004 na ústredie, ak osobitný predpis neustanovuje inak.7)

(10) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, prechádzajú na ústredie.

(11) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce generálne riaditeľstvo, prechádzajú na ústredie.

(12) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce krajský úrad práce, prechádzajú na ústredie.

(13) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je Národný úrad práce okresný úrad práce, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad práce sídlo.

(14) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti sociálnych vecí, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, prechádzajú na ten úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

(15) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je ústredie, prechádzajú na tento služobný úrad.

(16) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých pôsobnosť prechádza od 1. januára 2004 na služobné úrady, ktorými sú úrady v územnom obvode kraja, prechádzajú na tieto služobné úrady.

(17) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti sociálnych vecí doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

(18) Konania začaté pred 1. januárom 2004 v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na orgánoch podľa osobitných predpisov8) dokončia ústredie a úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.

§ 11

Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.

Čl. II


Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z. a zákona č. 139/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "Národného úradu práce a".

2. V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:

"d) stratégiu politiky zamestnanosti, politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti, ".

3. V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová "Národného úradu práce a".

Čl. III


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z. a zákona č. 678/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 až 21 sa vypúšťajú.

2. V § 34 ods. 1 v prvej vete sa slová "Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny".

3. V § 37d ods. 1 v druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

4. § 71 až 78 sa vypúšťajú.

5. Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

"§ 79a


Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia nástrojov aktívnej politiky trhu práce úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vytvára výbor pre otázky zamestnanosti. Členmi výboru pre otázky zamestnanosti sú zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a zástupcovia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zástupcov samosprávneho kraja do výboru pre otázky zamestnanosti volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja. Zástupcov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.".

6. V § 81 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

7. V § 105 ods. 2 v prvej vete sa slovo "predstavenstvo" nahrádza slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".

8. § 117 sa vypúšťa.

9. V § 118 ods. 4 sa slová "Národný úrad práce" nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".

10. V § 118 ods. 6 sa slová "Národným úradom práce" nahrádzajú slovami "Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny".

11. V § 118 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.

12. V § 118 ods. 11 sa slová "Národný úrad práce" nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny".

13. V § 119 odsek 2 znie:

"(2) Kontrolnú činnosť podľa tohto zákona vykonáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.".

14. V § 119 sa vypúšťa odsek 3.

15. § 131 znie:

"§ 131


(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní21) s výnimkou § 60 až 66.

(2) Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu

a) o vyradení občana z evidencie nezamestnaných,
b) o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa § 114 ods. 1.

(3) Právoplatné rozhodnutia sú preskúmateľné súdom.22)".

16. Za § 134b sa vkladá § 134c, ktorý znie:

"§ 134c


V celom texte zákona sa slová

a) "generálne riaditeľstvo" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
b) "krajský úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
c) "okresný úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare,
d) "Národný úrad práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, a slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak Národný úrad práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce,
e) "orgán práce" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak orgán práce vykonával pôsobnosť generálneho riaditeľstva a pôsobnosť krajského úradu práce, a slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare, ak orgán práce vykonával pôsobnosť okresného úradu práce.".

Čl. IV


Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 a zákona č. 724/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa prvý bod.

Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

3. V § 13 ods. 4 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová "a Národný úrad práce".

4. V § 18 odsek 2 znie:

"(2) Na poskytovanie starostlivosti nahrádzajúcej prirodzené rodinné prostredie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uvedený v prílohe č. 11 zriaďuje detský domov.".

5. V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová "uvedené v odseku 2 a tieto ďalšie zariadenia sociálnych služieb".

6. V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

"d) zariadenie opatrovateľskej služby.".

7. V § 18 ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: "a celoročne, ".

8. V § 18 ods. 4 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:

"g) detský domov,
h) krízové stredisko,
i) resocializačné stredisko, ".

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená j) až l).

9. V § 18 ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).

10. V § 18 odsek 6 znie:

"(6) Zariadenie sociálnych služieb uvedené v odseku 2 zriaďuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako svoju rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu.".

11. V § 18 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak tento zákon neustanovuje inak.".

12. V § 18 ods. 9 sa vypúšťajú slová "v odseku 2 písm. c) a d) a" a slová "písm. d), e), g) až i)" sa nahrádzajú slovami "písm. d), e), g) až k)".

13. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

"§ 18a


Pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami a poruchami správania nie je možné použiť prostriedky telesného a netelesného obmedzenia občana, a to ani v akútnom štádiu prejavov jeho choroby.".

14. V § 67 písm. c) sa vypúšťajú slová "alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu".

15. V § 67 sa vypúšťajú písmená d) a e).

Doterajšie písmená f) až p) sa označujú ako písmená d) až n).

16. V § 67 sa vypúšťajú písmená f) až j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená f) až i).

17. V § 67 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

18. V § 67 písmeno g) znie:

"g) poskytuje finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie opatrovateľskej služby obciam prostredníctvom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a kontroluje hospodárenie s nimi, ".

19. V § 68 písm. a) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý až sedemnásty bod sa označujú ako prvý až šestnásty bod.

20. V § 68 písm. a) sa vypúšťajú druhý až štvrtý bod.

Doterajší piaty až šestnásty bod sa označujú ako druhý až trinásty bod.

21. V § 68 písm. a) sa vypúšťajú dvanásty a trinásty bod.

22. V § 68 písmeno c) znie:

"c) uvedený v prílohe č. 11 zriaďuje a kontroluje zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2, ".

23. V § 68 písm. e) sa vypúšťajú štvrtý a piaty bod.

24. § 68 sa dopĺňa písmenami ac) až ag), ktoré znejú:

"ac) uvedený v prílohe č. 11 vedie prehľad

1. detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť,
2. občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,

ad) uvedený v prílohe č. 11 sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí, ktorým treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, s občanmi vhodnými vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť; pritom spolupracuje s ostatnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenými v prílohe č. 11,
ae) uvedený v prílohe č. 11 koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu detí, pre ktoré treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, s občanmi vhodnými vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť a s ostatnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny uvedenými v prílohe č. 11, ak sprostredkovanie nezabezpečil v rámci svojho územného obvodu,
af) uvedený v prílohe č. 11 sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a v ochrannej výchove,
ag) uvedený v prílohe č. 11 predkladá Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže prehľad o deťoch a písomnú dokumentáciu pre potreby zabezpečenia ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov.".

25. V § 69 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

26. Za § 69 sa vkladajú § 69a až 69c, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom 69a a nadpisov pod paragrafmi znejú:

"Štátny dozor nad poskytovanímsociálnych služieb

§ 69a
Výkon štátneho dozoru


(1) Štát vykonáva dozor nad poskytovaním sociálnych služieb, najmä nad dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd občanov49b) pri poskytovaní sociálnych služieb prostredníctvom ministerstva (ďalej len "orgán štátneho dozoru"). Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

(2) Orgán štátneho dozoru je povinný dozerať najmä na dodržiavanie tohto zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pri

a) poskytovaní sociálnych služieb, najmä pri poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a spôsobe jej vykonávania z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd občana v podmienkach poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb,
b) určovaní životných podmienok v zariadení sociálnych služieb,
c) rozhodovaní príslušných orgánov, zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, obcí a samosprávnych krajov vo veciach sociálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb, najmä z hľadiska dodržiavania práv a právom chránených záujmov a povinností občana,
d) zabezpečovaní nárokov, ktoré vyplývajú z právoplatných rozhodnutí vydaných ministerstvom, obcami a samosprávnymi krajmi podľa tohto zákona a z rozhodnutí vydaných príslušnými súdmi vo veciach sociálnej pomoci na úseku sociálnych služieb,
e) uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona, medzi občanom a subjektom, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona.

(3) Orgán štátneho dozoru je ďalej povinný

a) oznámiť najneskôr v deň začatia štátneho dozoru štatutárnemu zástupcovi príslušného orgánu, zariadeniu sociálnych služieb zriadenému ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, obci, samosprávnemu kraju alebo subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc podľa tohto zákona (ďalej len "subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor"), predmet a účel výkonu štátneho dozoru a preukázať sa písomným poverením na výkon tohto dozoru spolu s preukazom totožnosti štátnych zamestnancov orgánu štátneho dozoru,
b) vydať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potvrdenie o odobratí prvopisov dokladov a písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto prvopisy už nie sú potrebné na ďalší výkon štátneho dozoru, je povinný ich vrátiť tomu, komu boli odobraté,
c) vypracovať správu o výkone štátneho dozoru (ďalej len "správa") a prerokovať ju so štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor; ak zistí nedostatky, uloží príslušnému štatutárnemu zástupcovi v správe, aby v určenej lehote prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, predložil písomnú správu o ich splnení vrátane zodpovednosti zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
d) odovzdať správu štatutárnemu zástupcovi subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
e) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone štátneho dozoru, ak nebol od tejto povinnosti písomne oslobodený tým, v koho záujme túto povinnosť má, alebo vo verejnom záujme vedúcim orgánu štátneho dozoru; to neplatí na povinnosti ustanovené osobitným predpisom, 49c)
f) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní a iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov, 49d)
g) kontrolovať plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
h) postupovať pri výkone štátneho dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.49e)

(4) Orgán štátneho dozoru má právo pri vykonávaní činnosti uvedenej v odseku 1

a) vstupovať do priestorov subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor,
b) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, vytvorenie primeraných materiálnych a technických podmienok na výkon štátneho dozoru,
c) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poskytnutie prvopisov dokladov a písomností; vyhotoviť na náklady dozorovaného subjektu primeraný počet fotokópií dokladov, vyjadrení a informácií potrebných na výkon štátneho dozoru v lehote ním určenej,
d) požadovať od subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, informácie, doklady, písomnosti a vysvetlenia potrebné na posúdenie objektívneho stavu skutočností, ktoré sú predmetom štátneho dozoru,
e) vyžadovať súčinnosť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, potrebnú na výkon štátneho dozoru,
f) ukladať subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

(5) Výkon štátneho dozoru je skončený v deň prerokovania správy s príslušným štatutárnym zástupcom subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.

§ 69b
Povinnosti subjektu, v ktorom sa vykonávaštátny dozor


(1) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru najmä

a) potrebné doklady a písomnosti,
b) potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s činnosťou subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor.

2) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je povinný

a) zúčastniť sa na prerokovaní správy,
b) prijať v určenej lehote opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c) predložiť orgánu štátneho dozoru písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov,
d) uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

(3) Subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, je na požiadanie povinný poskytnúť orgánu štátneho dozoru súčinnosť, ktorá zodpovedá povinnostiam podľa odsekov 1 a 2 a vytvoriť primerané materiálne a technické podmienky na výkon štátneho dozoru.

§ 69c
Pokuty


(1) Ak subjekt, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, nesplní opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote alebo v určenom rozsahu, orgán štátneho dozoru mu môže uložiť pokutu až do 25 000 Sk.

(2) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgán štátneho dozoru zistil nesplnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom malo byť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splnené. Na rozhodovanie o pokute sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.65)

(3) V rozhodnutí o pokute orgán štátneho dozoru určí lehotu, v ktorej sa má opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov splniť a v akom rozsahu. Ak sa v tejto lehote a v tomto rozsahu opatrenie nesplní, možno uložiť pokutu opakovane.

(4) Orgán štátneho dozoru je za nesplnenie povinností podľa § 69b oprávnený uložiť subjektu, v ktorom sa vykonáva štátny dozor, poriadkovú pokutu od 1 000 Sk do 5 000 Sk. Ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote alebo v požadovanom rozsahu, poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac 20 000 Sk.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 49b až 49e znejú:

"49b) Články 14 až 25 Ústavy Slovenskej republiky.
49c) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
49d) Napríklad § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
49e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.".

27. V § 71 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

"3. zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona alebo o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb inými právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby a ošetrovateľskú starostlivosť podľa osobitných predpisov, 52a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

"52a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.".

28. § 71 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

"(3) Obec poskytne finančné prostriedky získané podľa osobitného predpisu52b) subjektom uvedeným v odseku 1 písm. b) treťom bode na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu.52c)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 52b a 52c znejú:

"52b) § 10 zákona č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003.
52c) § 51 Občianskeho zákonníka.".

29. V § 71a písm. b) sa vypúšťajú prvý a druhý bod.

Doterajší tretí až jedenásty bod sa označujú ako prvý až deviaty bod.

30. V § 71a písm. b) sa vypúšťajú druhý a tretí bod.

Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako druhý až siedmy bod.

31. V § 71a písm. b) treťom bode sa vypúšťajú slová "za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo".

32. V § 71a písm. d) sa slová "kontrolovať zariadenia" nahrádzajú slovami "kontrolovať zariadenie".

33. V § 71a písm. e) prvom bode sa vypúšťajú slová "za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo".

34. V § 87 ods. 1 sa v druhej vete slovo "štátu" nahrádza slovami "príslušného orgánu".

35. V § 91 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová "krajského úradu alebo".

36. V § 92 ods. 8 sa vypúšťajú slová "Odvolanie proti rozhodnutiu o okamžitom umiestnení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 68 písm. a) prvého bodu, ".

37. V § 93 ods. 1 písmeno c) znie:

"c) predbežného opatrenia súdu.".

38. Za § 109 sa vkladá § 109a, ktorý znie:

"§ 109a


(1) Slová "krajský úrad" a "okresný úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" a "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.

(2) Kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa ako štátny orgán sociálnej pomoci

a) "krajský úrad", rozumie sa tým "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny",
b) "okresný úrad", rozumie sa tým "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny".".

39. Za § 112g sa vkladajú § 112h až 112n, ktoré znejú:

"§ 112h


O žiadostiach o poskytovanie starostlivosti v domove sociálnych služieb pre deti bez nariadenej ústavnej výchovy, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré boli podané a o ktorých príslušný orgán právoplatne nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje samosprávny kraj podľa predpisov platných do 31. decembra 2003.

§ 112i


(1) Domovy sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje starostlivosť celoročne, ktoré zriadil príslušný krajský úrad, krízové strediská a resocializačné strediská, ktoré zriadil príslušný okresný úrad v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušného samosprávneho kraja.

(2) Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, na ktorého území má sídlo príslušné zariadenie sociálnych služieb.

(3) Na príslušný samosprávny kraj prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného krajského úradu a okresného úradu o povinnosti zaplatiť úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj.

(4) Zariadenia sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádzajú z príslušného krajského úradu a okresného úradu na príslušný samosprávny kraj, možno zrušiť alebo objekty zariadenia sociálnych služieb odňať ich účelu len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva.

§ 112j


(1) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní prepravnej služby a o úhrade za prepravnú službu a o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným samosprávnym krajom podľa predpisov platných do 31. decembra 2003. Príslušná obec je obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu, alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.

(2) O žiadostiach o poskytovanie prepravnej služby a opatrovateľskej služby a o úhrade za poskytnutú prepravnú službu a o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu, ktoré boli podané a o ktorých príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, rozhoduje príslušná obec podľa tohto zákona.

§ 112k


(1) Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré zriadil príslušný samosprávny kraj v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a kontrolnej pôsobnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2003, prechádzajú do samosprávnej pôsobnosti príslušnej obce.

(2) Príslušná obec je obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo. Príslušný samosprávny kraj je samosprávny kraj, ktorý zriadil príslušné zariadenie opatrovateľskej služby podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003.

(3) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktorú zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ak sa starostlivosť poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu, ak ide o zariadenie sociálnych služieb, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2004 prechádza z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec.

(4) Na príslušnú obec prechádza s účinnosťou od 1. januára 2004 rozhodovacia pôsobnosť príslušného samosprávneho kraja o poskytovaní starostlivosti v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení a o úhrade za poskytnutú starostlivosť v tomto zariadení, o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1 a 2 platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadil ako svoju organizačnú jednotku a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami a o povinnosti občana zaplatiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby, ktorú zriadil ako svoju organizačnú jednotku, ak sa služba poskytla nesprávne bez úhrady alebo za nižšiu úhradu.

§ 112l


(1) Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci vyplývajúce z odovzdania pôsobností podľa § 112i až 112k vzniknuté do 31. decembra 2003 prechádzajú z príslušného orgánu štátnej správy na príslušný samosprávny kraj alebo z príslušného samosprávneho kraja na príslušnú obec podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi príslušným orgánom štátnej správy a príslušným samosprávnym krajom alebo medzi príslušným samosprávnym krajom a príslušnou obcou; odovzdaním týchto pôsobností nie je dotknuté právo občana na poskytovanie sociálnej služby v rozsahu a za podmienok, za akých sa táto sociálna služba poskytovala do 31. decembra 2003.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť príslušný orgán štátnej správy, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na ten samosprávny kraj, v ktorého územnom obvode sa zariadenie sociálnych služieb nachádza. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov príslušného samosprávneho kraja na úseku prepravnej služby a opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, na ktorej území má občan, ktorému príslušný samosprávny kraj do 31. decembra 2003 poskytoval prepravnú službu alebo opatrovateľskú službu alebo občan, ktorý si do 31. decembra 2003 podal žiadosť o poskytovanie prepravnej služby alebo opatrovateľskej služby, o ktorej príslušný samosprávny kraj nerozhodol do 31. decembra 2003, trvalý pobyt.

(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení opatrovateľskej služby alebo zamestnancov príslušného samosprávneho kraja s miestom výkonu práce v zariadení opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na tú obec, v ktorej má príslušné zariadenie opatrovateľskej služby sídlo.

§ 112m


O nejasnostiach, ktoré vzniknú v súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa § 112i až 112k, rozhodne ministerstvo.

§ 112n


Pôsobnosť krajského úradu v oblasti organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí, prechádza od 1. januára 2004 na určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uvedené v prílohe č. 11.".

40. Za prílohu č. 10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá znie:

"Príloha č. 11
k zákonu č. 195/1998 Z. z.v znení neskorších predpisov
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na účely organizovania náhradnej
rodinnej starostlivosti a zriaďovania zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa realizuje
rozhodnutie súdu vo veciach maloletých detí
P.č. Sídlo úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny
Územná pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny
1    Bratislava    na území Bratislavského kraja
2    Trnava    na území Trnavského kraja
3    Trenčín    na území Trenčianskeho kraja
4    Nitra    na území Nitrianskeho kraja
5    Žilina    na území Žilinského kraja
6    Banská Bystrica    na území Banskobystrického kraja
7    Prešov    na území Prešovského kraja
8    Košice    na území Košického kraja".

Čl. V


Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z. a zákona č. 267/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 154a sa vkladá § 154b, ktorý znie:

"§ 154b


(1) Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2003 vykonával verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým bol Národný úrad práce, plní v orgáne štátnej správy podľa osobitného predpisu32aa) úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4, spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval aspoň dva bezprostredne predchádzajúce roky u tohto zamestnávateľa alebo v služobných úradoch uvedených v § 7, a ak písomne požiada v lehote od 1. januára 2004 do 31. januára 2004 o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe.

(2) Na dočasnú štátnu službu podľa odseku 1 platí § 154 ods. 2 rovnako.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:

"32aa) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. Za § 155a sa vkladá § 155b, ktorý znie:

"§155b


(1) Zamestnanec, ktorý k 31. decembru 2003 vykonával verejnú službu k zamestnávateľovi, ktorým bol Národný úrad práce, plní v orgáne štátnej správy podľa osobitného predpisu32aa) úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4, spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h) a odpracoval menej ako dva bezprostredne predchádzajúce roky u tohto zamestnávateľa alebo v služobnom úrade uvedenom v § 7, a ak písomne požiada v lehote od 1. januára 2004 do 31. januára 2004 o prijatie do štátnej služby, stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v prípravnej štátnej službe.".

3. Za § 156 sa vkladá § 156a, ktorý znie:

"§ 156a


Zamestnanec uvedený v § 154b a 155b, ktorý bol k 31. decembru 2003 vedúcim zamestnancom, plní úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo ods. 4 a spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h), stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe; úlohy predstaveného podľa tohto zákona môže plniť do vymenovania predstaveného na základe výberového konania podľa § 30, najdlhšie do 31. decembra 2004.".

4. Za § 161 sa vkladá § 161a, ktorý znie:

"§ 161a


Zamestnancovi uvedenému v § 154b a 155b, ktorý nepožiada do 31. januára 2004 o prijatie do dočasnej štátnej služby alebo do prípravnej štátnej služby, sa pracovný pomer skončí týmto dňom. Pri takomto skončení pracovného pomeru patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.".

Čl. VI


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 543/2002 Z. z. a zákona č. 103/2003 Z. z. sa mení takto:

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

Čl. VII


Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení zákona č. 658/2002 Z. z. a zákona č. 220/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

"§ 23b


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. VIII


Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

"§ 12a


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. IX


Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony sa dopĺňa takto:

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

"§ 15a


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. X


Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti sa dopĺňa takto:

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

"§ 30a


(1) Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.

(2) Slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. XI


Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku sa dopĺňa takto:

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

"§ 15a


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. XII


Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb sa dopĺňa takto:

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

"§ 13a


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. XIII


Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie sa dopĺňa takto:

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý znie:

"§ 19a


Slová "okresný úrad" vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny" v príslušnom tvare.".

Čl. XIV


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem čl. I § 4 ods. 1 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 82/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2006.

Zákon č. 573/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 592/2006 Z.z. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia t.j. 9. novembra 2006 okrem čl. II prvého až štvrtého bodu a šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Zákon č. 644/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti.
Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.
Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
4a) Napríklad zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.
5) Napríklad zákon č. 280/2002 Z. z. v znení zákona č. 643/2002 Z. z. a zákon č. 238/1998 Z. z.
5a) § 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6) Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 69 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1998 Z. z.Príloha č. 1
k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodinyP. č. Sídlo úradu
1    Bratislava
2    Malacky
3    Pezinok
4    Dunajská Streda
5    Galanta
6    Piešťany
7    Senica
8    Trnava
9    Partizánske
10    Považská Bystrica
11    Nové Mesto nad Váhom
12    Prievidza
13    Trenčín
14    Komárno
15    Levice
16    Nitra
17    Nové Zámky
18    Topoľčany
19    Čadca
20    Dolný Kubín
21    Námestovo
22    Liptovský Mikuláš
23    Martin
24    Ružomberok
25    Žilina
26    Banská Bystrica
27    Banská Štiavnica
28    Brezno
29    Lučenec
30    Revúca
31    Rimavská Sobota
32    Veľký Krtíš
33    Zvolen
34    Bardejov
35    Humenné
36    Poprad
37    Prešov
38    Stará Ľubovňa
39    Stropkov
40    Vranov nad Topľou
41    Košice
42    Michalovce
43    Rožňava
44    Spišská Nová Ves
45    Trebišov
46    Kežmarok
Príloha č. 2
k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam územných obvodov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
P. č. Sídlo úradu Územné obvody úradu
1     Bratislava     okres Bratislava I, okres Bratislava II, okres Bratislava III,
    okres Bratislava  IV, okres Bratislava V
2     Malacky     okres Malacky
3     Pezinok     okres Pezinok, okres Senec
4     Dunajská Streda     okres Dunajská Streda
5     Galanta     okres Galanta
6     Piešťany     okres Piešťany, okres Hlohovec
7     Senica     okres Senica, okres Skalica
8     Trnava     okres Trnava
9     Partizánske     okres Partizánske, okres Bánovce nad Bebravou
10     Nové Mesto nad Váhom     okres Nové Mesto nad Váhom, okres Myjava
11     Považská Bystrica     okres Považská Bystrica, okres Púchov
12     Prievidza     okres Prievidza
13     Trenčín     okres Trenčín, okres Ilava
14     Komárno     okres Komárno
15     Levice     okres Levice
16     Nitra     okres Nitra, okres Zlaté Moravce
17     Nové Zámky     okres Nové Zámky, okres Šaľa
18     Topoľčany     okres Topoľčany
19     Cadca     okres Čadca
20     Dolný Kubín     okres Dolný Kubín
21     Námestovo     okres Námestovo, okres Tvrdošín
22     Liptovský Mikuláš     okres Liptovský Mikuláš
23     Martin     okres Martin, okres Turčianske Teplice
24     Ružomberok     okres Ružomberok
25     Žilina     okres Žilina, okres Bytča, okres Kysucké Nové Mesto
26     Banská Bystrica     okres Banská Bystrica
27     Banská Štiavnica     okres Banská Štiavnica, okres Žiar nad Hronom, okres Žarnovica
28     Brezno     okres Brezno
29     Lučenec     okres Lučenec, okres Poltár
30     Revúca     okres Revúca
31     Rimavská Sobota     okres Rimavská Sobota
32     Veľký Krtíš     okres Veľký Krtíš
33     Zvolen     okres Zvolen, okres Detva, okres Krupina
34     Bardejov     okres Bardejov, okres Svidník
35     Humenné     okres Humenné, okres Snina
36     Poprad     okres Poprad, okres Levoča
37     Prešov     okres Prešov, okres Sabinov
38     Stará Ľubovňa     okres Stará Ľubovňa
39     Stropkov     okres Stropkov, okres Medzilaborce
40     Vranov nad Topľou     okres Vranov nad Topľou
41     Košice     okres Košice I, okres Košice II, okres Košice III,
    okres Košice IV, okres Košice-okolie
42     Michalovce     okres Michalovce, okres Sobrance
43     Rožňava     okres Rožňava
44     Spišská Nová Ves     okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica
45     Trebišov     okres Trebišov
46     Kežmarok     okres Kežmarok

Príloha č. 3
k zákonu č. 453/2003 Z. z.
Zoznam sídiel úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
na účely § 5 ods. 8 a ich územná pôsobnosť
P. č. Sídlo úradu Územná pôsobnosť úradu
1     Bratislava     na území Bratislavského kraja
2     Trnava     na území Trnavského kraja
3     Trenčín     na území Trenčianskeho kraja
4     Nitra     na území Nitrianskeho kraja
5     Žilina     na území Žilinského kraja
6     Banská Bystrica     na území Banskobystrického kraja
7     Prešov     na území Prešovského kraja
8     Košice     na území Košického kraja
Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...