Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - Zákon č. 725/2004 Z. z. - úplné znenie

Tip: Vyhláška č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 9. 3. 2013)

Print Friendly and PDF

(o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 29.12.2004
Účinnosť od: 1.1.2013

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 298/2004 strana 6886

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
109/2005 Z.z.
310/2005 Z.z.
548/2007 Z.z.
284/2008 Z.z.
435/2008 Z.z.
8/2009 Z.z.
307/2009 Z.z.
513/2009 Z.z. - ruší čl. VIII
136/2010 Z.z.
137/2010 Z.z. zrušuje čl.VI.
144/2010 Z.z.
519/2011 Z.z.
73/2012 Z.z.
345/2012 Z.z.
356/2012 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
116/1997 Z.z.
308/1999 Z.z.
20/2002 Z.z.
327/1997 Z.z.
132/2004 Z.z.
90/2003 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
145/1995 Z.z.
v sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 písm. k) a l);

315/1996 Z.z.
§2 písm. j), k), l), p) a ag), §41 ods. 8, §93, §101 až §108, §110,

§112, §113a, §116 až §119, §120 ods. 1 a 5, 124 ods. 3, §126 ods.
2, 3, 4 a 6, §127 ods. 5, §130 ods. 1;

MENÍ ČASTI PREDPISU:
135/1961 Zb.
§3 ods. 2 a 6;

455/1991 Zb.
§3 ods. 2 písm. ze) a zf) vrátane poznámok č. 23k a 23l;

145/1995 Z.z.
§4 ods. 1 písm. a) a b), v sadzobníku správnych poplatkov

v položke 5 poznámka č. 9, položka 6, položka 10 písm. e)
a h), doterajšie písm. m), n) a o) sa označujú ako písm. k), l)
a m), položky 11, 67, 68, 69, 72 vrátane poznámok, v položke
73 písm. a) a b), položka 78;
315/1996 Z.z.
§2 doterjšie písm. m) až o) sa označujú ako písm. j) až l), písm.

r) až af) sa označujú ako písm. m) až ab) a písm. ah) až ba) sa
označujú ako písm. ac) až av), poznámka č. 4, §39, §62 ods. 2
písm. a), §65 ods. 1 písm. d), §67 vrátane ods. 1, §86 ods. 11
písm. b), §88 ods. 5, §89 ods. 1, §90 ods. 1 písm. b), ods. 3,
doterajšie ods. 4 až 9 sa označujú ako ods. 5 až 10, novooznačené
ods. 4, 6 a 10 vrátane poznámky č. 34a, §91 ods. 2, §97 ods. 2,
nadpis prvej hlavy siedmej časti, §109, §120 doterajšie ods. 2
až 4 sa označujú ako ods. 1 až 3, novoznačené ods. 1 a 2, §123
ods. 1, §124 doterajšie ods. 4 až 7 sa označujú ako ods. 3 až 6,
§125 ods. 1, 126 ods. 1, doterajší ods. 5 sa označuje ako ods. 2
a súčane sa mení jeho text, §130 doterjšie ods. 2 až 4 sa označujú
ako ods. 1 až 3, novooznačený ods. 1;
478/2002 Z.z.
§21 ods. 1, §30 doterajší text sa označuje ako ods. 1;

128/2002 Z.z.
poznámka č. 18, §8 ods. 1 písm. b);

164/1996 Z.z.
§45 písm. b), §65 doterajší text sa označuje ako ods. 1;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
135/1961 Zb.
§3 ods. 3 nové písm. q), ods. 4 nové písm. f), ods. 5 nové písm. f),

455/1991 Zb.
§3 ods. 2 nové písm. zl) až zs) vrátane poznámok č. 23pa až

23ph;
145/1995 Z.z.
nový §19e, v sadzobníku správnych poplatkov v položke 10

sa dopĺňa ustanovenie o oslobodení od poplatkov a v poznámkach
nový bod č. 7, nová položka 63a a 78a vrátane poznámky;
315/1996 Z.z.
nová poznámka č. 9a (k §39), nová poznámka č. 13a [k §62

ods. 2 písm. a)], nvá poznámka č. 23a (k §67 ods. 1), §80 nový
ods. 4, §86 nový ods. 13 vrátane poznámky č. 32a, nový §88b
vrátane poznámky č. 18b, §90 nový ods. 4, §111 nové písm.
h) a i) vrátane poznámok č. 37c a 37d, nový §112a vrátane
nadpisu, nová poznámka č. 41a (k §120 ods. 1), §124 novoozačený
ods. 4 nové písm. f), nový §129b;
478/2002 Z.z.
nová poznámka č. 12a (k §21 ods. 1), §30 nový ods. 2;

128/2002 Z.z.
nová poznámka č. 18aa [k §8 ods. 1 písm. b)];

164/1996 Z.z.
§45 nové písm. f), nový §45a vrátane poznámky č. 14a,

§65 nové ods. 2, 3 a 4 vrátane poznámky č. 16b;


OBLASŤ: Dopravné právo
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou:
- čl. V bod č. 22 - §109 písm. c) zák. 315/1998 Z.z. nadobúda účinnosť 1.7.2006,
- čl. IV body 1, 2, 5 až 10 s čl. VIII nadobúdajú účinnosť 1.1.2005;

725/2004 Z.z.


ZÁKON


z 2. decembra 2004


o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:109/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2005
Zmena:310/2005 Z. z. s účinnosťou od 15.júla 2005
Zmena:548/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:284/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2008
Zmena:435/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:8/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2009
Zmena:307/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena:136/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena:144/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2010
Zmena:519/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.februára 2012
Zmena:73/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2012
Zmena:356/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2012
Zmena:345/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:1)
a) podmienky konštrukcie a schvaľovanie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vrátane overovania cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel na účely ich schvaľovania,
b) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú alebo dovážajú a uvádzajú do prevádzky na účely premávky na pozemných komunikáciách cestné vozidlá a zvláštne vozidlá, práva a povinnosti osôb, ktoré uvádzajú na trh systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,
c) povinnosti prevádzkovateľov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel,
d) vyradenie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách,
e) poverovanie osôb výkonom technických služieb,
f) technické kontroly cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,
g) emisné kontroly cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,
h) kontroly originality cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,
i) montáže plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.

(2) Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(3) Tento zákon sa vzťahuje na historické vozidlá a športové vozidlá, iba ak je to výslovne ustanovené.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie
a) cestným vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru,
b) zvláštnym vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo2) vyrobené na iné účely než na prevádzku na pozemných komunikáciách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno schváliť na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,
c) prípojným vozidlom cestné nemotorové vozidlo určené na ťahanie iným vozidlom, s ktorým je spojené do jazdnej súpravy, 3)
d) historickým vozidlom motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo, 2) ktoré má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, je uchovávané a udržiavané v historicky správnom stave a nie je určené na každodenné používanie,
e) športovým vozidlom motorové vozidlo, ktoré má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM,
f) typovým schvaľovacím úradom úrad štátu zodpovedný za všetky aspekty typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý udeľuje a odoberá typové schválenie; slúži ako kontaktné miesto pre typové schvaľovacie úrady ostatných štátov a kontroluje opatrenia prijaté hromadným výrobcom alebo zástupcom hromadného výrobcu na zabezpečenie zhody výrobku,
g) schvaľovacím úradom úrad štátu zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
h) typom vozidla vozidlo príslušnej kategórie, ktoré sa nelíši v hlavných špecifikovaných konštrukčných znakoch a môže obsahovať rôzne varianty typu vozidla alebo verzie variantu typu vozidla,
i) kategóriou vozidla rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky,
j) typovým schválením ES postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len "členský štát") osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú technické požiadavky ustanovené na typové schválenie ES,
k) osvedčením o typovom schválení ES doklad, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky ustanovené na typové schválenie ES,
l) značkou typového schválenia ES značka pridelená typovým schvaľovacím úradom členského štátu pre typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
m) typovým schválením postup, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len "medzinárodná zmluva"), 4) a technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona,
n) osvedčením o typovom schválení doklad, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky ustanovené na typové schválenie,
o) značkou typového schválenia značka pridelená typovým schvaľovacím úradom pre typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
p) správou o homologizácii typu doklad, ktorým typový schvaľovací úrad osvedčuje, že typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňajú podmienky na typové schválenie ustanovené medzinárodnými zmluvami, 4)
q) homologizačnou značkou značka pridelená typovým schvaľovacím úradom pre typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s podmienkami ustanovenými medzinárodnými zmluvami,
r) schválením jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivo vyrobené vozidlo, jednotlivo dovezené vozidlo alebo jednotlivo prestavané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú podmienky ustanovené na schválenie,
s) osvedčením o schválení jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky doklad, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivo vyrobené vozidlo, jednotlivo dovezené vozidlo alebo jednotlivo prestavané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú podmienky ustanovené na schválenie jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
t) viacstupňovým typovým schválením vozidla postup, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu alebo typový schvaľovací úrad viacerých členských štátov osvedčuje, že typ nedokončeného vozidla alebo dokončovaného vozidla v závislosti od stupňa dokončovania spĺňa podmienky ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES,
u) typom základného vozidla ktorékoľvek nedokončené vozidlo, ktoré má ponechané identifikačné číslo vozidla VIN v priebehu následných stupňov procesu viacstupňového typového schválenia,
v) nedokončeným typom vozidla ktorýkoľvek typ vozidla, ktoré vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom stupni, aby spĺňalo podmienky ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES,
w) dokončeným typom vozidla vozidlo, ktoré prešlo procesom viacstupňového typového schválenia a spĺňa podmienky ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES,
x) systémom rad zariadení skombinovaných na vykonávanie špecifickej funkcie vo vozidle, napríklad brzdy, zariadenie na riadenie emisií, vnútorné vybavenie,
y) komponentom zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla, napríklad svetelné zariadenia,
z) samostatnou technickou jednotkou zariadenie, ktoré má byť časťou vozidla a môže byť typovo schválené samostatne vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla, napríklad zadné ochranné zariadenie, nadstavba vozidla; samostatnou technickou jednotkou sa rozumie aj doplnkové príslušenstvo vozidla a výbava vozidla,
aa) doplnkovým príslušenstvom vozidla a výbavou vozidla samostatná technická jednotka, ktorou môže byť vozidlo vybavené nad rámec schváleného typu, variantu typu alebo verzie variantu typu, pričom ich použitie vo vozidle nie je povinné,
ab) výrobcom podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, ktorý vyvíja alebo nechá vyvíjať vozidlo, hromadne vyrába alebo nechá hromadne vyrábať vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, alebo vykonáva hromadné prestavby typu vozidla a ktorý zodpovedá typovému schvaľovaciemu úradu za všetky aspekty procesu typového schválenia alebo typového schválenia ES a za zabezpečenie zhodnosti výroby so schváleným typom bez ohľadu na to, či je priamo zapojený do všetkých stupňov hromadnej výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to aj v období, keď sú tieto uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo na trh, a ktorému štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] udelil osvedčenie výrobcu,
ac) zástupcom výrobcu podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý má so zahraničným výrobcom uzatvorený zmluvný vzťah o obchodnom zastúpení podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného štátu a ktorého zahraničný výrobca poveril svojím zastupovaním v konaní pred štátnym dopravným úradom [§ 99 písm. o)] vo veci typového schválenia, uznania typového schválenia ES alebo typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla a ktorému štátny dopravný úrad udelil osvedčenie zástupcu výrobcu; zástupcom výrobcu na účely typového schválenia ES alebo udelenia homologizácie typu je osoba podľa osobitného predpisu, 4a)
ad) jednotlivým výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyvíja alebo nechá vyvíjať jednotlivé vozidlo alebo vyrába alebo nechá vyrábať jednotlivé vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a ktorá zodpovedá schvaľovaciemu úradu za všetky aspekty procesu schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a za zabezpečenie zhodnosti výroby so schváleným vyhotovením bez ohľadu na to, či je priamo zapojená do všetkých stupňov výroby jednotlivo vyrobeného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a to aj v období, keď sú tieto uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách,
ae) informačným dokumentom zoznam informácií, údajov a technickej dokumentácie na schvaľovanie typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a na schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") a uverejňuje ho na svojom webovom sídle; obsahuje informačnú zložku, informačný zväzok a súpis informačného zväzku,
af) informačnou zložkou úplná zložka údajov, výkresov, fotografií a iných dokladov uvedených v informačnom dokumente,
ag) informačným zväzkom informačná zložka so všetkými protokolmi o testoch a s inými dokumentmi,
ah) súpisom informačného zväzku obsah informačnej zložky vhodne očíslovaný alebo inak označený tak, aby boli zreteľne identifikované všetky jeho strany,
ai) osvedčením o zhode COC doklad vystavený výrobcom osvedčujúci, že vyrobený typ vozidla v čase výroby spĺňa všetky technické požiadavky ustanovené pre typové schválenie ES,
aj) výrobným štítkom výrobcu identifikačný štítok vozidla, ktorý obsahuje kódové, číselné a písmenové identifikačné označenie vozidla VIN, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy, ak ide o ťažné vozidlo, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy, najväčšej prípustnej hmotnosti nebrzdeného prípojného vozidla, číslo osvedčenia o typovom schválení alebo číslo osvedčenia o typovom schválení ES, alebo číslo rozhodnutia o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla,
ak) doplnkovým štítkom výrobcu štítok vozidla obsahujúci údaje o názve výrobcu alebo obchodnom mene výrobcu, značke vozidla, číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES, alebo číslo rozhodnutia o schválení prestavby jednotlivého vozidla, alebo číslo osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, stupeň typového schvaľovania, sériové číslo vozidla, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy, najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy a v prípade návesu najväčšej prípustnej hmotnosti v bode spojenia,
al) identifikačným číslom vozidla VIN kombinácia znakov na identifikáciu pridelená vozidlu výrobcom,
am) prevádzkovateľom vozidla vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla,
an) informačným systémom súhrn dokladov, tlačív, kníh, programového vybavenia a toku informácií v príslušnej oblasti, ktorý sa vedie ručne alebo automatizovaným spôsobom,
ao) nezdokonaleným emisným systémom
1. výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo
2. výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch,
ap) zdokonaleným emisným systémom
1. zážihového spaľovacieho motora výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku, v ktorom príprava zmesi je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch, alebo
2. vznetového spaľovacieho motora výfuková sústava vznetového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku vrátane NOx katalyzátorov alebo systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR) alebo systémom filtrácie tuhých znečisťujúcich látok,
aq) palubným diagnostickým systémom OBD palubná diagnostika stavu emisne relevantných komponentov motora vozidla a jeho príslušenstva,
ar) plynovým zariadením súbor všetkých špecifických komponentov vozidla, ktoré používa vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený ropný plyn LPG,
as) prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike5) alebo v inom štáte,
at) ojazdeným vozidlom vozidlo, u ktorého odo dňa dátumu jeho prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo viac ako šesť mesiacov alebo ktoré najazdilo viac ako 6 000 km,
au) obchodným názvom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo typu vozidla slovný alebo číselný názov pridelený výrobcom vozidlu, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotke alebo typu vozidla.

§ 3
Základné druhy a kategórie cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel

(1) Cestné vozidlá sa na účely tohto zákona členia na tieto základné druhy:

a) dvojkolesové vozidlá alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky,
b) osobné vozidlá,
c) autobusy,
d) nákladné vozidlá,
e) špeciálne vozidlá,
f) prípojné vozidlá,
g) ostatné vozidlá.

(2) Zvláštne vozidlá sa na účely tohto zákona členia na tieto základné druhy:

a) poľnohospodárske traktory a lesné traktory a ich prípojné vozidlá,
b) pracovné stroje samohybné,
c) pracovné stroje prípojné,
d) nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou,
e) snežné skútre

(3) Rozdelenie základných druhov cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe č. 1.

(4) Tento zákon sa vzťahuje na cestné vozidlá a zvláštne vozidlá (ďalej len "vozidlo") s výnimkami ustanovenými v odsekoch 5 až 7.

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, na vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby, Hasičského a záchranného zboru a na vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel.5)

(6) Ustanovenia druhej časti sa nevzťahujú na vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(7) Ustanovenia druhej časti a druhej až štvrtej hlavy tretej časti sa nevzťahujú na vozidlá podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. d).

(8) Vozidlá podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 písm. d) musia pre premávku na pozemných komunikáciách spĺňať technické požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(9) Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia spĺňať vozidlá podľa odseku 8, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

DRUHÁ ČASŤ
SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY


PRVÁ HLAVA
OSVEDČENIE VÝROBCU A ZÁSTUPCU VÝROBCU


§ 4

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce vyrábať alebo dovážať typ vozidla, typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo chce vykonávať hromadné prestavby typu vozidla na účely ich uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, je povinná vopred písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu.

(2) Žiadosť o udelenie osvedčenia výrobcu musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku a obchodný názov vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky; ak ide o hromadnú prestavbu typu vozidla, kategóriu vozidla.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a) výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
b) vyhlásenie výrobcu o zavedení systému riadenia a kvality výroby.6)

(4) Štátny dopravný úrad rozhodne o udelení osvedčenia výrobcu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3, inak žiadosť zamietne; v rozhodnutí môže určiť ďalšie podmienky.

(5) Žiadosť o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu musí obsahovať náležitosti podľa odseku 2 písm. a) a b).

(6) Prílohou k žiadosti podľa odseku 5 sú
a) výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
b) zmluva o obchodnom zastúpení uzatvorená so zahraničným výrobcom s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
c) vyhlásenie výrobcu o zavedení systému riadenia a kvality výroby, 6)
d) splnomocnenie žiadateľa na zastupovanie zahraničného výrobcu pred štátnym dopravným úradom na konanie vo veci typového schvaľovania vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo hromadnej prestavby typu vozidla s úradne osvedčeným podpisom osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom výrobcu, ak nie je súčasťou zmluvy podľa písmena b).

(7) Osvedčenie zástupcu výrobcu sa neudeľuje pri dovoze typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uvedených v § 8 ods. 19 a 20; to neplatí, ak ide o dovoz homologizovaného typu plynového zariadenia.

(8) Štátny dopravný úrad rozhodne o udelení osvedčenia zástupcu výrobcu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 5 a 6, inak žiadosť zamietne; v rozhodnutí môže určiť ďalšie podmienky.

(9) Na zmenu, zrušenie a zánik osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa odsekov 4 a 8 sa vzťahujú ustanovenia § 9 až 11.

(10) Zoznam výrobcov a zástupcov výrobcov, ako aj zmenu, zrušenie a zánik osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcov štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

DRUHÁ HLAVA
TYPOVÉ SCHVAĽOVANIE VOZIDLA, SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY


§ 5
Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo o uznanie typového schválenia ES. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla a o jeho rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo o uznanie typového schválenia ES vozidla sa podáva za každý typ vozidla.

(2) Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, aj kontrolu hromadnej montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti (ďalej len "poverená technická služba overovania vozidiel"). Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

(3) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia vozidla musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
c) účel, na ktorý má byť typ vozidla použitý,
d) údaj o tom, či typ vozidla bude uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú

a) informačný zväzok,
b) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby.6)

(5) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak typ vozidla z hľadiska konštrukcie spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie podľa odseku 5,

a) vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o typovom schválení vozidla a pridelí značku typového schválenia,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(7) Ak bude typ vozidla uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, štátny dopravný úrad do rozhodnutia a základného technického opisu vozidla podľa odseku 6 uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5) Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení vozidla štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona.

(8) Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil alebo doviezol a ktoré má udelené typové schválenie podľa odsekov 6 a 7 a bude uvedené do prevádzky na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) alebo technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(9) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES vozidla musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. a) až d).

(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú

a) informačný zväzok,
b) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby, 6)
c) vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť o udelenie typového schválenia ES nebola podaná v inom členskom štáte.

(11) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2, 9 a 10 a ak typ vozidla z hľadiska konštrukcie spĺňa podmienky ustanovené medzinárodnými zmluvami, 4) a technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(12) Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES vozidla podľa odseku 11

a) a žiadosť podľa odseku 9 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad

1. vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia ES vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
2. udelí osvedčenie o typovom schválení ES vozidla a pridelí značku typového schválenia ES.

Ak typ vozidla bude uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, v rozhodnutí uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel;5)

b) a žiadosť podľa odseku 9 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, štátny dopravný úrad udelí osvedčenie o typovom schválení ES vozidla a pridelí značku typového schválenia ES.

(13) Výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky je povinný ku každému vozidlu, ktoré vyrobil a ktoré má udelené typové schválenie ES podľa odsekov 11 a 12, vystaviť osvedčenie o zhode vozidla COC. Ak bude vozidlo uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) alebo technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(14) Osvedčenie o zhode vozidla COC sa vyhotovuje tak, aby sa zabránilo falšovaniu. Na tento účel sa na tlač musí použiť papier chránený buď farebným grafickým vyhotovením, alebo vodotlačou, ktorá obsahuje identifikačnú značku výrobcu.

(15) Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie typového schválenia ES vozidla musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. a) až d).

(16) Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú

a) kópia osvedčenia o typovom schválení ES udelená iným členským štátom,
b) doklad s uvedením mena, priezviska a vzoru podpisu osoby oprávnenej podpisovať osvedčenie o zhode vozidla COC a jej funkcie v organizácii.

(17) Štátny dopravný úrad uzná typové schválenie ES vozidla, ak zástupca výrobcu splnil podmienky uvedené v odsekoch 15 a 16; inak žiadosť zamietne.

(18) Ak štátny dopravný úrad uzná typové schválenie ES vozidla podľa odseku 17, vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky. Ak bude typ vozidla uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, štátny dopravný úrad v rozhodnutí uvedie, či typ vozidla vzhľadom na svoju konštrukciu a vyhotovenie podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(19) Zástupca výrobcu je povinný ku každému vozidlu, ktoré doviezol a ktoré má uznané typové schválenie ES podľa odseku 17, dodať osvedčenie o zhode vozidla COC, a ak bude vozidlo uvedené do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, vystaviť a vydať osvedčenie o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) alebo technické osvedčenie vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(20) Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 5, 9 až 11; na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 8, 13 a 14.

(21) Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla podľa odseku 20,

a) vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla s číslom rozšírenia pôvodného osvedčenia a pridelí značku typového schválenia alebo značku typového schválenia ES s číslom rozšírenia pôvodného osvedčenia,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie typového schválenia.

(22) Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 21 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona.

(23) Vozidlo, ktoré má udelené osvedčenie o typovom schválení podľa odseku 6 alebo osvedčenie o typovom schválení ES podľa odseku 12, alebo má vydané rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podľa odseku 18, alebo rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES podľa odseku 21 a ktorého výrobná séria sa končí z dôvodu zmeny ustanovených schvaľovacích podmienok, môže sa uvádzať do prevádzky na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike najviac po dobu ustanovenú nariadením vlády pre príslušnú kategóriu vozidla.

(24) Štátny dopravný úrad nesmie udeliť typové schválenie alebo typové schválenie ES, alebo uznať typové schválenie ES vozidla s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o typ vozidla jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

(25) Zoznam schválených typov vozidiel štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

(26) Podrobnosti o typovom schválení ES vozidla a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia ES a o limitoch končiacich sérií vozidiel ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len "nariadenie vlády").

(27) Podrobnosti o typovom schválení vozidla a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia, o podmienkach predĺženia doby platnosti základného technického opisu vozidla a o limitoch končiacich sérií vozidiel, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 6
Typové schválenie a typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii

(1) Malou sériou hromadnej výroby typu vozidla sa rozumie výroba alebo dovoz vozidiel vyrobených alebo dovezených v priebehu jedného kalendárneho roka, ktorá nesmie presiahnuť počet ustanovený pre príslušnú kategóriu vozidla nariadením vlády (ďalej len "vozidlo vyrobené v malej sérii").

(2) Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla vyrobeného v malej sérii je pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo o uznanie typového schválenia ES. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii a o jeho rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo o uznanie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii sa podáva za každý typ vozidla.

(3) Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, aj kontrolu hromadnej montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

(4) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 3 a 4.

(5) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 až 7. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 8.

(6) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 9 a 10.

(7) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 11 a 12. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 13 a 14.

(8) Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 15 a 16.

(9) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o uznanie typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 17 a 18. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 19.

(10) Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 2 až 5, 9 až 11; na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 8, 13 a 14.

(11) Ak štátny dopravný úrad rozšíri typové schválenie alebo typové schválenie ES podľa odseku 10,

a) vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES vozidla vyrobeného v malej sérii s rozšíreným číslom pôvodného osvedčenia a pridelí značku typového schválenia alebo značku typového schválenia ES s číslom rozšírenia pôvodného osvedčenia,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii.

(12) Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 11 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona.

(13) Vozidlo vyrobené v malej sérii, ktoré má udelené osvedčenie o typovom schválení podľa odseku 5 alebo osvedčenie o typovom schválení ES podľa odseku 7, alebo má vydané rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podľa odseku 9, alebo rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES podľa odseku 11 a ktorého výrobná séria sa končí z dôvodu zmeny ustanovených schvaľovacích podmienok, môže sa uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike najviac po dobu ustanovenú nariadením vlády pre príslušnú kategóriu vozidla.

(14) Štátny dopravný úrad nesmie udeliť typové schválenie alebo typové schválenie ES, alebo uznať typové schválenie ES vozidla vyrobeného v malej sérii s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o typ vozidla jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

(15) Zoznam schválených typov vozidiel vyrobených v malej sérii štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

(16) Podrobnosti o typovom schválení ES vozidla vyrobeného v malej sérii a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo vyrobené v malej sérii spĺňať z hľadiska konštrukcie, o limitoch malých sérií vozidiel podľa príslušnej kategórie a o limitoch končiacich malých sérií vozidiel podľa príslušnej kategórie, ustanoví nariadenie vlády.

(17) Podrobnosti o typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo vyrobené v malej sérii spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o podmienkach predĺženia doby platnosti základného technického opisu vozidla, o limitoch malých sérií vozidiel podľa príslušnej kategórie a o limitoch končiacich malých sérií vozidiel podľa príslušnej kategórie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 7
Viacstupňové typové schválenie a viacstupňové typové schválenie ES vozidla

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla vyrábaného vo viacerých stupňoch dvomi alebo viacerými výrobcami je pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo o uznanie typového schválenia ES postupne v samostatných konaniach v závislosti od stupňa rozpracovania vozidla. Žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla rovnakého stupňa rozpracovania a o jeho rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia, udelenie viacstupňového typového schválenia ES alebo o uznanie viacstupňového typového schválenia ES vozidla sa podáva za každý typ vozidla.

(2) Štátny dopravný úrad môže uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, aj kontrolu hromadnej montáže vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

(3) Viacstupňové typové schválenie vozidla sa môže začať
a) konaním o udelenie typového schválenia alebo konaním o udelenie typového schválenia ES základného vozidla vo viacerých stupňoch alebo
b) konaním o uznanie typového schválenia ES základného vozidla vo viacerých stupňoch
za predpokladu, že výrobca opatril základné vozidlo výrobným štítkom výrobcu, ktorý zostane zachovaný aj po následnom konaní vo viacerých stupňoch. Dokončený typ vozidla, ktoré prešlo procesom viacstupňového typového schválenia, viacstupňového typového schválenia ES alebo procesom uznania viacstupňového typového schválenia ES, je výrobca povinný opatriť doplnkovým štítkom výrobcu.

(4) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie viacstupňového typového schválenia základného vozidla musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 3.

(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a) osvedčenie o typovom schválení základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
b) informačná zložka, ktorá zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorú výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení základného vozidla,
c) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby, 6) ktorú výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení základného vozidla.

(6) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie viacstupňového typového schválenia dokončeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 5 až 7. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 8.

(7) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie viacstupňového typového schválenia ES základného vozidla musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 9.

(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a) osvedčenie o typovom schválení ES základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch,
b) informačný zväzok, ktorý zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorý výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení ES základného vozidla,
c) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby, 6) ktorú výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení základného vozidla,
d) vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť o udelenie viacstupňového typového schválenia ES nebola podaná v inom členskom štáte.

(9) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o udelenie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 11 a 12. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom a zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 13 a 14.

(10) Žiadosť zástupcu výrobcu o uznanie viacstupňového typového schválenia ES základného vozidla musí obsahovať náležitosti podľa § 5 ods. 15.

(11) Prílohou k žiadosti podľa odseku 10 sú
a) osvedčenie o typovom schválení ES základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch udelené iným členským štátom,
b) informačný zväzok, ktorý zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorý zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o uznanie viacstupňového typového schválenia ES základného vozidla,
c) doklad s uvedením mena, priezviska a vzoru podpisu osoby oprávnenej podpisovať osvedčenie o zhode vozidla COC a jej funkcie v organizácii.

(12) Na postup štátneho dopravného úradu pri rozhodovaní v konaní o uznanie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 17 a 18. Na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla zástupcom výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 5 ods. 19.

(13) Na konanie o rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia alebo viacstupňového typového schválenia ES dokončeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 2 až 5, 9 až 11; na vystavenie a vydanie príslušných dokladov vozidla výrobcom alebo zástupcom výrobcu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 8, 13 a 14.

(14) Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ES podľa odseku 13,
a) vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES dokončeného vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES dokončeného vozidla s rozšíreným číslom pôvodného osvedčenia a pridelí značku typového schválenia alebo značku typového schválenia ES dokončeného vozidla s číslom rozšírenia pôvodného osvedčenia,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky, ak ide o rozšírenie typového schválenia dokončeného vozidla.

(15) Na žiadosť držiteľa osvedčenia o typovom schválení podľa odseku 14 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona.

(16) Vozidlo, ktoré má udelené osvedčenie o viacstupňovom typovom schválení podľa odseku 6 alebo osvedčenie o viacstupňovom typovom schválení ES podľa odseku 9, alebo má vydané rozhodnutie o uznaní viacstupňového typového schválenia ES podľa odseku 12, alebo rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES podľa odseku 14 a ktorého výrobná séria sa končí z dôvodu zmeny ustanovených schvaľovacích podmienok, môže sa uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike najviac po dobu ustanovenú nariadením vlády pre dokončené vozidlo alebo nedokončené vozidlo pre príslušnú kategóriu vozidla.

(17) Štátny dopravný úrad nesmie udeliť viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ES, alebo uznať viacstupňové typové schválenie ES vozidla s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o typ vozidla jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

(18) Zoznam viacstupňovo schválených typov vozidiel štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

(19) Podrobnosti o typovom schválení ES vozidla vyrábaného vo viacerých stupňoch a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo vyrábané vo viacerých stupňoch spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia ES dokončeného vozidla a o limitoch končiacich sérií vozidiel schvaľovaných vo viacerých stupňoch ustanoví nariadenie vlády.

(20) Podrobnosti o typovom schválení vozidla vyrábaného vo viacerých stupňoch a o technických požiadavkách, ktoré musí vozidlo vyrábané vo viacerých stupňoch spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia dokončeného vozidla, o podmienkach predĺženia doby platnosti základného technického opisu dokončeného vozidla a o limitoch končiacich sérií vozidiel schvaľovaných vo viacerých stupňoch ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 8
Typové schválenie a typové schválenie ES systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, udelenie homologizácie typu systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je pred ich uvedením na trh povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu. Žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo o udelenie homologizácie typu alebo o ich rozšírenie sa môže podať len v jednom členskom štáte. Žiadosť o udelenie typového schválenia, udelenie typového schválenia ES alebo udelenie homologizácie typu sa podáva za každý typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

(2) Štátny dopravný úrad môže pred udelením typového schválenia, typového schválenia ES alebo pred udelením homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky uložiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov, a ak je to potrebné, aj kontrolu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

(3) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov a typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) výkresy s úplnými údajmi a fotografiami typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b) protokoly o testoch typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,
c) vyhlásenie výrobcu o systéme riadenia kvality a kontroly výroby.6)

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až c) štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť požadované stanoviská alebo odborné posudky.

(5) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z hľadiska konštrukcie spĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie podľa odseku 5,
a) vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky a pridelí značku typového schválenia.

(7) Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 6 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť osvedčenia, ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona.

(8) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. a) a b) a vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť nebola podaná v inom členskom štáte.

(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 sú doklady podľa odseku 4.

(10) Štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2, 8 a 9 a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z hľadiska konštrukcie spĺňajú podmienky ustanovené medzinárodnými zmluvami, 4) technické požiadavky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona a z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(11) Ak štátny dopravný úrad udelí typové schválenie ES podľa odseku 10
a) a žiadosť podľa odseku 8 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad
1. vydá rozhodnutie o udelení typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
2. udelí osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a pridelí značku typového schválenia ES;

b) a žiadosť podľa odseku 8 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, štátny dopravný úrad udelí osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a pridelí značku typového schválenia ES.

(12) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o udelenie homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať náležitosti podľa odseku 3 písm. a) a b) a vyhlásenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že žiadosť nebola podaná v inom členskom štáte.

(13) Prílohou k žiadosti podľa odseku 12 sú doklady podľa odseku 4.

(14) Štátny dopravný úrad udelí homologizáciu typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2, 12 a 13 a ak typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z hľadiska konštrukcie spĺňajú technické požiadavky ustanovené medzinárodnými zmluvami, 4) a z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(15) Ak štátny dopravný úrad udelí homologizáciu typu podľa odseku 14
a) a žiadosť podľa odseku 12 podal výrobca so sídlom na území Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad
1. vydá rozhodnutie o udelení homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
2. udelí správu o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a udelí homologizačnú značku;

b) a žiadosť podľa odseku 12 podal výrobca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo zástupca výrobcu, štátny dopravný úrad udelí správu o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a udelí homologizačnú značku.

(16) Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný ku každému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke, ktoré vyrobil alebo doviezol a ktoré majú udelené osvedčenie o typovom schválení alebo typovom schválení ES, alebo majú udelenú správu o homologizácii typu, dodať kópiu tohto osvedčenia alebo správy.

(17) Na konanie o rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES alebo rozšírenie udelenej správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 5, 8 až 10, 12 až 14; na povinnosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 16.

(18) Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené typové schválenie, typové schválenie ES alebo rozšíri udelenú správu o homologizácii typu podľa odseku 17,
a) vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného typového schválenia alebo typového schválenia ES typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo rozhodnutie o rozšírení udelenej homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o rozšírení typového schválenia alebo typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s rozšíreným číslom pôvodného osvedčenia a pridelí značku typového schválenia alebo značku typového schválenia ES s číslom rozšírenia pôvodného osvedčenia, alebo udelí rozšírenie udelenej správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a pridelí homologizačnú značku s rozšíreným číslom správy o homologizácii typu.

(19) Osvedčenie o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelené iným členským štátom sa uznáva na území Slovenskej republiky.

(20) Správa o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky udelená iným štátom na základe medzinárodných zmlúv4) sa uznáva na území Slovenskej republiky.

(21) Ak systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňajú svoje funkcie len v spojení s inými časťami vozidla, alebo sú určené len pre niektorý typ vozidla, štátny dopravný úrad v rozhodnutí a v osvedčení o typovom schválení ES alebo v správe o homologizácii typu podľa odsekov 6, 11, 15 a 18 obmedzí rozsah ich použitia.

(22) Zoznam schválených typov systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek štátny dopravný úrad uverejňuje na svojom webovom sídle.

(23) Podrobnosti o typovom schválení a o udelení homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a o technických požiadavkách, ktoré musí typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia alebo homologizačnej značky a o podmienkach predĺženia platnosti osvedčenia o typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(24) Podrobnosti o typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a o technických požiadavkách, ktoré musí typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňať z hľadiska konštrukcie, podrobnosti o vzore značiek typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ustanoví nariadenie vlády.

§ 9
Zmena osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo § 18 ods. 6, 13 a 20 alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný oznámiť štátnemu dopravnému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených ako náležitosti žiadostí a predložiť o nich doklady najneskôr do 10 dní od vzniku týchto zmien.

(2) Štátny dopravný úrad po posúdení zmien údajov a dokladov môže rozhodnúť o zmene osvedčení alebo správy o homologizácii typu uvedených v odseku 1. Ak rozhodnutie o zmene vyžaduje overenie zhodnosti vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so schváleným typom alebo vykonanie nových testov alebo skúšok, štátny dopravný úrad nariadi výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu ich vykonať na vlastné náklady v poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na uznanie typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12.

§ 10
Zrušenie osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu

(1) Štátny dopravný úrad môže rozhodnúť o zrušení osvedčenia udeleného podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo § 18 ods. 6, 13 a 20alebo o zrušení správy o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18, ak
a) držiteľ osvedčenia alebo správy o homologizácii typu prestal spĺňať niektorú z podmienok, na ktorých základe mu bolo udelené osvedčenie alebo správa o homologizácii typu,
b) držiteľ osvedčenia alebo správy o homologizácii typu neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, určené rozhodnutím o udelení typového schválenia alebo typového schválenia ES, alebo rozhodnutím o udelení homologizácie typu,
c) to vyžaduje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich alebo sa poškodzujú pozemné komunikácie.

(2) Štátny dopravný úrad rozhodne o zrušení osvedčení alebo správy o homologizácii typu uvedených v odseku 1 alebo zruší rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12, ak o to písomne požiada držiteľ osvedčenia alebo správy o homologizácii typu.

§ 11
Zánik osvedčenia a správy o udelení homologizácie typu

(1) Osvedčenie podľa § 4 ods. 4 a 8, § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo § 18 ods. 6, 13 a 20 alebo správa o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18 zanikajú
a) uplynutím času ich platnosti,
b) zrušením výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý je držiteľom osvedčenia alebo správy o homologizácii typu,
c) smrťou fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá bola držiteľom osvedčenia alebo správy o homologizácii typu.

(2) V prípade zániku osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa § 4 ods. 4 a 8 uvedeného v odseku 1 písm. a) zanikajú aj osvedčenia o typovom schválení podľa § 5 ods. 6 a 21, § 6 ods. 5 a 11, § 7 ods. 6 a 14, § 8 ods. 6 a 18 a osvedčenia podľa § 18 ods. 13 a 20 udelené výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu.

§ 12
Povinnosti výrobcu a zástupcu výrobcu

(1) Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14, § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo § 18 ods. 13 a 20 alebo má rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12, alebo má udelenú správu o homologizácii podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný
a) uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike len vozidlá a uvádzať na trh v Slovenskej republike len systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré zodpovedajú schválenému typu a majú udelené osvedčenie alebo správu o homologizácii typu,
b) dodržiavať systém riadenia kvality a kontroly výroby počas celej doby výroby, ak ide o výrobcu,
c) zabezpečiť na vlastné náklady na základe rozhodnutia štátneho dopravného úradu vykonanie overenia zhodnosti alebo skúšok vyrobeného typu vozidla alebo prestavaného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s udeleným osvedčením alebo správou o homologizácii typu v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Ak poverená technická služba overovania vozidiel zistí, že vyrobený alebo prestavaný typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie sú zhodné s udeleným osvedčením alebo so správou o homologizácii typu, výrobca alebo zástupca výrobcu je na základe rozhodnutia štátneho dopravného úradu povinný prijať opatrenia na obnovenie zhodnosti výroby,
d) zabezpečiť, aby výsledky overenia zhodnosti a skúšok boli v súlade s týmto zákonom, medzinárodnými zmluvami, 4) so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na vykonanie tohto zákona, a aby boli uchované a dostupné na dobu určenú štátnym dopravným úradom, najmenej však 10 rokov,
e) zabezpečiť, aby po každom overení a skúške typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky boli prijaté opatrenia na obnovenie zhodnosti výroby, ak sa preukáže, že nie sú zhodné s udeleným osvedčením alebo so správou o homologizácii typu,
f) poskytnúť na vlastné náklady štátnemu dopravnému úradu na jeho vyžiadanie typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na overenie dodržiavania podmienok určených pri udelení osvedčenia alebo správy o homologizácii typu a poskytnúť informácie potrebné na toto overenie. Po ukončení overenia sa musí vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vrátiť výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu, ak sa nedohodlo inak, napríklad pri deštrukčnej skúške,
g) umožniť na vlastné náklady štátnemu dopravnému úradu kontrolu výroby a pravidelné overovanie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie zhodnosti výroby,
h) sledovať v prevádzke na pozemných komunikáciách poruchovosť typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a na základe analýz porúch prijať účinné opatrenia na ich odstránenie,
i) poskytnúť bezodplatne štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy na jeho vyžiadanie technické údaje o vyrobenom, prestavanom alebo dovezenom type vozidla, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke platné v čase ich výroby,
j) zabezpečiť náhradné diely najmenej do piatich rokov po ukončení hromadnej výroby alebo hromadnej prestavby alebo hromadného dovozu typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a ukončenie ich hromadnej výroby alebo hromadného dovozu nahlásiť štátnemu dopravnému úradu do 30 dní,
k) poskytnúť bezodplatne na písomné vyžiadanie štátnemu dopravnému úradu a obvodnému úradu dopravy informácie o technických údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla a identifikačnom čísle vozidla VIN v elektronickej forme vrátane informácií na technických nosičoch údajov,
l) bezodplatne v elektronickej forme zasielať orgánu Policajného zboru pri vystavení osvedčenia o evidencii časti II technické údaje v ňom uvádzané pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol, a bezodplatne v elektronickej forme zasielať štátnemu dopravnému úradu pri vystavení technického osvedčenia vozidla technické údaje v ňom uvádzané pre každé vozidlo, ktoré vyrobil alebo doviezol,
m) poskytnúť bezodplatne v elektronickej forme povereným technickým službám podľa § 25 v súvislosti s plnením ich úloh podľa tohto zákona informácie o technických a identifikačných údajoch vyrobeného alebo prestavaného typu vozidla diaľkovým, nepretržitým a priamym prístupom,
n) poskytnúť pred uvedením typu vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) v súvislosti s plnením jej úloh podľa tohto zákona informácie na technických nosičoch údajov o spôsobe vyhotovenia a umiestnení identifikátorov vo vozidle, najmä identifikačného čísla vozidla VIN a výrobného štítku výrobcu.

(2) Povinnosti ustanovené podľa odseku 1 písm. b) až g) sa nevzťahujú na zástupcu výrobcu, ktorý má rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 a § 7 ods. 12; to neplatí, ak ide o hromadnú montáž vozidla.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené
a) osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11 alebo § 7 ods. 6, 9 a 14, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom výrobcu umiestnenými na ľahko prístupnom mieste,
b) osvedčenie podľa § 18 ods. 13 a 20, je povinný opatriť každé vozidlo, ktoré zodpovedá schválenému typu, doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste.

(4) Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18, je povinný na každý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku umiestniť značku a číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES alebo homologizačnú značku.

(5) Ak v rozhodnutí a v osvedčení alebo v správe o homologizácii typu podľa § 8 ods. 6, 11, 15 a 18 sú uvedené obmedzenia rozsahu použitia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný priložiť ku každému systému, komponentu alebo k samostatnej technickej jednotke podrobné informácie o týchto obmedzeniach a uviesť podmienky ich montáže.

(6) Výrobca alebo zástupca výrobcu nesmie uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo na trh v Slovenskej republike
a) typ vozidla, ak nespĺňa podmienky určené v rozhodnutí podľa § 5 ods. 6, 12, 18 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9, 12 a 14 alebo § 18 ods. 13 a 20,
b) typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak nespĺňa podmienky určené v rozhodnutí podľa § 8 ods. 6, 11, 15 a 18.

(7) Plnenie povinností uvedených v tomto zákone kontrolujú aj orgány štátnej správy zriadené podľa osobitného predpisu.7)

§ 13
Štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a prestavbou

(1) Štátny dopravný úrad v rámci štátneho odborného dozoru dozerá nad hromadnou výrobou a prestavbou
a) typu vozidla, ktoré má udelené osvedčenie podľa § 5 ods. 6, 12 a 21, § 6 ods. 5, 7 a 11, § 7 ods. 6, 9 a 14 alebo § 18 ods. 13 a 20 alebo pre ktoré vydal rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES vozidla podľa § 5 ods. 18, § 6 ods. 9 alebo § 7 ods. 12,
b) typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré má udelené osvedčenie podľa § 8 ods. 6, 11 a 18 alebo má udelenú správu o homologizácii typu podľa § 8 ods. 15 a 18.

(2) Ak štátny dopravný úrad zistí, že výrobca alebo zástupca výrobcu porušuje pri výrobe, dovoze alebo pri prestavbe povinnosti ustanovené týmto zákonom, porušuje všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo porušuje podmienky určené rozhodnutím o udelení typového schválenia, typového schválenia ES, alebo rozhodnutím o udelení homologizácie typu, alebo rozhodnutím o uznaní typového schválenia ES, alebo rozhodnutím o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu sankcie podľa tohto zákona.

(3) Ak na základe výsledkov kontroly na mieste podľa § 102 ods. 2 písm. a) sa preukáže, že výrobou alebo prevádzkou vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa bezprostredne ohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, alebo sa poškodzujú pozemné komunikácie, štátny dopravný úrad uloží opatrenie na mieste, ktorým nariadi okamžité obmedzenie alebo zastavenie hromadnej výroby alebo hromadného dovozu vozidla alebo hromadnej prestavby typu vozidla, alebo zruší podľa § 10 ods. 1 písm. c) osvedčenie alebo správu o homologizácii. Pri uložení opatrenia na mieste štátny dopravný úrad postupuje podľa § 109 ods. 3 a 4.

(4) Štátny dopravný úrad určuje lehoty na odstránenie konštrukčných alebo výrobných chýb, ktoré sa zistia na schválenom type vozidla, systéme, komponente alebo samostatnej technickej jednotke alebo na hromadne prestavanom type vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, alebo vyslovuje zákaz ďalšej prevádzky takých vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách [§ 106 ods. 1 písm. a) alebo b)]. V prípade, ak štátny dopravný úrad uloží túto sankciu formou opatrenia na mieste, postupuje podľa § 109 ods. 3 a 4.

(5) Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlá konkrétneho typu predstavujú riziko pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, aj keď majú osvedčenie o zhode, môže na dobu najviac šesť mesiacov zakázať predaj takých vozidiel alebo ich uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách; bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty a Európsku komisiu s uvedením dôvodu.

(6) Ak štátny dopravný úrad zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky konkrétneho typu, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia ES, nie sú zhodné so schváleným typom, bezodkladne požiada členský štát, ktorý udelil typové schválenie ES, aby overil zhodu vyrobených vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom a aby prijal opatrenia na zabezpečenie ich zhody.

(7) Ostatné práva a povinnosti štátneho dopravného úradu pri výkone štátneho odborného dozoru nad hromadnou výrobou a prestavbou sú upravené v § 102 až 109.

TRETIA HLAVA
POVOĽOVANIE VÝROBY A SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO VYROBENÉHO VOZIDLA, SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO DOKONČOVANÉHO VOZIDLA


§ 14

(1) Za výrobu jednotlivého vozidla sa považuje výroba najviac piatich kusov vozidiel rovnakého typu vyrobených podľa vlastnej dokumentácie jednotlivého výrobcu. Typ jednotlivo vyrobeného vozidla môže obsahovať rôzne varianty typu alebo verzie variantu typu a na jeho výrobu môžu byť použité systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú opatrené homologizačnou značkou alebo značkou typového schválenia ES.

(2) Jednotlivý výrobca, ktorý chce podľa vlastnej dokumentácie vyrábať a uvádzať do prevádzky vozidlo, je povinný vopred písomne požiadať o povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla schvaľovací úrad, ktorým je obvodný úrad dopravy.8) Na vydanie povolenia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(3) Žiadosť jednotlivého výrobcu o povolenie výroby musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) druh a kategóriu jednotlivo vyrobeného vozidla,
c) účel, na ktorý má byť jednotlivo vyrobené vozidlo používané,
d) predpokladanú dobu ukončenia výroby vozidla.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) informačná zložka, ktorá obsahuje údaje, nákresy, fotografie a ďalšie doklady uvedené v informačnom dokumente [§ 2 písm. ae)] na konštrukciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b) návrh technického opisu vozidla v rozsahu údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla vrátane údajov o predpokladaných prevádzkových, jazdných a dynamických vlastnostiach vozidla,
c) osvedčenie o schválení typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú byť použité na výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla, alebo protokol o skúškach typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú byť použité na výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a sú vyrobené podľa vlastnej dokumentácie jednotlivého výrobcu, vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel.

(5) Obvodný úrad dopravy povolí výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla, ak jednotlivý výrobca splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak obvodný úrad dopravy povolí výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení výroby takého vozidla s platnosťou na dva roky. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla, uloží jednotlivému výrobcovi na vlastné náklady vykonať skúšky vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(7) Po uplynutí doby platnosti rozhodnutia o povolení výroby jednotlivo vyrobeného vozidla obvodný úrad dopravy nesmie začať konanie o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.

(8) O schválení jednotlivo vyrobeného vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti jednotlivého výrobcu ten obvodný úrad dopravy, 8) ktorý rozhodol o povolení jeho výroby.

(9) Žiadosť jednotlivého výrobcu o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení výroby jednotlivo vyrobeného vozidla.

(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú pre každé schvaľované jednotlivo vyrobené vozidlo
a) protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi8a) (ďalej len "ustanovené technické požiadavky") alebo alternatívne požiadavky, návrh základného technického opisu vozidla a osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,
b) doklad o pridelení identifikačného čísla vozidla VIN,
c) protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN,
d) potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo.8b)

(11) Jednotlivo vyrobené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.

(12) Alternatívnymi požiadavkami sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a bezpečnosti cestujúcich, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovených technických požiadaviek platných pre príslušnú kategóriu vozidla.

(13) Pri skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivého vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

(14) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 10 písm. a).

(15) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo vyrobené vozidlo, ak žiadateľ požiadal o jeho schválenie v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 9 až 14 a v rozhodnutí podľa odseku 6, a jednotlivo vyrobené vozidlo neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(16) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo vyrobené vozidlo podľa odseku 15,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(17) Formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení ES vozidla. Na osvedčení o schválení jednotlivého vozidla nesmie byť uvedené záhlavie "Typové schválenie ES vozidla". V osvedčení o schválení jednotlivého vozidla sa uvedie identifikačné číslo vozidla VIN.

(18) Jednotlivo vyrobenému vozidlu, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo vyrobenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.

(19) Jednotlivý výrobca je povinný opatriť jednotlivo vyrobené vozidlo identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom výrobcu umiestnenými na ľahko prístupnom mieste
a) pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel, ak vozidlo podlieha takému prihláseniu, alebo
b) pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(20) Obvodný úrad dopravy nesmie schváliť jednotlivo vyrobené vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

§ 14a

(1) Nedokončené vozidlo, ktoré si vyžaduje dokončenie ešte minimálne v jednom stupni a nemá udelené viacstupňové typové schválenie alebo viacstupňové typové schválenie ES vozidla, musí byť schválené ako jednotlivo dokončované vozidlo. Na vydanie rozhodnutia o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(2) Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla, variant typu vozidla alebo verziu variantu typu vozidla,
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu základného vozidla a dokončovaného vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN základného vozidla a identifikačné číslo vozidla VIN dokončovaného vozidla.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 14 ods. 10 písm. a), doklady preukazujúce schválenie vozidla v predchádzajúcich stupňoch a osvedčenie o evidencii časť II pre nedokončené vozidlo, ak bolo vozidlu vydané.

(4) Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce a iných orgánov.

(5) Na schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú postupy, ktoré je potrebné dodržať pri viacstupňovom typovom schválení alebo viacstupňovom typovom schválení ES vozidla. Na účely dosiahnutia spoločného postupu všetkých zúčastnených výrobcov obvodný úrad dopravy pred schválením jednotlivo dokončovaného vozidla overí, či medzi výrobcami existujú dohody o poskytovaní a výmene dokumentov a informácií nevyhnuté na to, aby dokončované vozidlo splnilo ustanovené technické požiadavky.

(6) Na technické požiadavky, alternatívne požiadavky a na skúšky jednotlivo dokončovaného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 11 až 14.

(7) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokončované vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 6 a jednotlivo dokončované vozidlo neohrozuje bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(8) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dokončované vozidlo podľa odseku 7
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dokončovaného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c) vystaví základný technický opis vozidla, v ktorom uvedie, či jednotlivo dokončované vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(9) Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.

(10) Na vydanie osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dokončovanému vozidlu podľa odseku 8 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.

(11) Obvodný úrad dopravy nesmie schváliť jednotlivo dokončované vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

ŠTVRTÁ HLAVA
SCHVAĽOVANIE JEDNOTLIVO VYROBENÉHO A JEDNOTLIVO DOVEZENÉHO SYSTÉMU, KOMPONENTU A SAMOSTATNEJ TECHNICKEJ JEDNOTKY


§ 15

(1) Za výrobu jednotlivého systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa považuje výroba najviac piatich kusov systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek rovnakého typu vyrobených podľa vlastnej dokumentácie jednotlivého výrobcu.

(2) Jednotlivý výrobca, ktorý podľa vlastnej dokumentácie vyrobil jednotlivý systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky, je povinný písomne požiadať o ich schválenie obvodný úrad dopravy.8) Na vydanie rozhodnutia o schválení je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(3) Žiadosť jednotlivého výrobcu o schválenie jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) druh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a účel ich použitia,
c) účel použitia, ak ide o doplnkové príslušenstvo a výbavu vozidla.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) výkresy s úplnými údajmi a fotografiami systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
b) protokoly o skúškach systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorých vyplýva, že jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka z hľadiska konštrukcie spĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.
Okrem dokladov uvedených v písmenách a) a b) obvodný úrad dopravy môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

(5) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ak jednotlivý výrobca splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4 a ak jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka z hľadiska funkcie alebo použitia neohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak obvodný úrad schváli jednotlivo vyrobený systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

(7) Za schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa považuje schválenie najviac piatich kusov dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek rovnakého typu.

(8) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá jednotlivo dovezie systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré chce uvádzať do prevádzky a ktoré nie sú opatrené homologizačnou značkou alebo značkou typového schválenia ES, je povinná písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o ich schválenie. Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(9) Na žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a postup obvodného úradu dopravy pri ich schvaľovaní sa primerane vzťahujú odseky 3 až 6.

(10) Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo vyrobený alebo jednotlivo dovezený systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňať z hľadiska konštrukcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

PIATA HLAVA
JEDNOTLIVO DOVEZENÉ VOZIDLO


§ 16

(1) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z členského štátu okrem Slovenskej republiky (ďalej len "členský štát") alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "iný zmluvný štát") určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8)
a) o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla alebo
c) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

(2) Vlastník jednotlivo dovezeného nového vozidla alebo ojazdeného vozidla z iného ako členského štátu alebo iného zmluvného štátu (ďalej len "tretí štát") určeného na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8)
a) o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b) o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.

(3) Na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

§ 16a
Jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu

(1) Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o zhode vozidla COC,
3. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
4. osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,
5. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo;8b)

b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o evidencii; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,
4. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
5. platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha,
6. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa piateho bodu; uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
7. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8b)

(3) Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu vydané v členskom štáte nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať najmä z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad originálu alebo kópie osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.

(4) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3; inak žiadosť zamietne.

(5) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,

a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(6) Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.

(7) Žiadosť o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).

(8) Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 7 sa rozumie vozidlo, ktorému bolo v členskom štáte podľa predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie vozidla, typové schválenie vozidla vyrobeného v malej sérii alebo schválenie jednotlivého vozidla.

(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú:
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1. doklady podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho až piateho bodu,
2. originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu,

b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého až siedmeho bodu.

(10) Obvodný úrad dopravy vyzve žiadateľa na doplnenie konkrétnych chýbajúcich technických údajov o vozidle v rozsahu údajov potrebných na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II pre vozidlo s konkrétnym identifikačným číslom vozidla VIN, ak osvedčenie o evidencii nebolo v členskom štáte vydané alebo osvedčenie o evidencii nie je harmonizovaným osvedčením o evidencii a neobsahuje všetky technické údaje potrebné na vystavenie osvedčenia o evidencii časti II v Slovenskej republike, pričom obvodný úrad dopravy nevie tieto údaje získať najmä z evidencie vozidiel. Chýbajúce technické údaje môžu byť doplnené predložením napríklad originálu alebo kópie vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu, ak taký doklad bol vydaný, dokladov získaných od výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo dokladov získaných od evidenčného orgánu iného členského štátu, kde bolo vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel. Ak žiadateľ nepredloží požadované doklady v určenej lehote, obvodný úrad konanie zastaví.

(11) Obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 10; inak žiadosť zamietne.

(12) Ak obvodný úrad dopravy uzná schválenie jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 11,
a) vydá rozhodnutie o uznaní schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5)
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(13) Jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 12, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) obvodný úrad dopravy vystaví a vydá osvedčenie o evidencii časť II, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo dovezenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.

(14) Osvedčenie o evidencii podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa nevyžaduje pri vozidlách, ktoré podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel v týchto štátoch, napríklad ťahaný vymeniteľný stroj alebo pracovný stroj samohybný; v týchto prípadoch je prílohou k žiadosti originál alebo kópia osvedčenia o zhode vozidla COC, ak taký doklad bol vydaný, alebo vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu.

(15) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).

(16) Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 15 sa rozumie vozidlo, ktorému nebolo v členskom štáte podľa predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

(17) Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú
a) doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého, štvrtého a siedmeho bodu,
b) vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v inom štáte a vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
c) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e) doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1. protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla,
f) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena e) druhého bodu,
g) návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel.

(18) Na technické požiadavky a alternatívne požiadavky podľa odseku 17 písm. e) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 11 a 12.

(19) Pri skúškach jednotlivo dovezeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivo dovezeného vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

(20) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 17 písm. e) prvom bode, písm. f) a písm. g).

(21) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 15 až 20; inak žiadosť zamietne.

(22) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 21,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(23) Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.

(24) Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.

(25) Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného štátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 a 14, na konanie o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 14 a na konanie o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 15 až 24. Prílohou k žiadosti podľa odsekov 1, 7 a 15 musí byť aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.

(26) Ak sa v konaní o žiadosti podľa odsekov 1, 7, 15 a 25 predkladá protokol o technickej kontrole vozidla alebo sa uzná doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, alebo ak sa predkladá protokol o emisnej kontrole motorového vozidla alebo sa uzná doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, obvodný úrad dopravy v rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 22 písm. a) uvedie lehotu platnosti technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní technickej kontroly a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

(27) Harmonizovaným osvedčením o evidencii sa rozumie osvedčenie o evidencii vydané v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, ktoré spĺňa požiadavky uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo.

§ 16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu

(1) Pri jednotlivo dovezenom vozidle z tretieho štátu, ktoré má udelené typové schválenie ES sa pri novom vozidle, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte, postupuje podľa odsekov 2 až 6 a 18; pri ostatných vozidlách sa postupuje podľa odsekov 7 až 18.

(2) Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 16a ods. 2 písm. a) a doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.

(4) Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3; inak žiadosť zamietne.

(5) Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,
a) vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(6) Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.

(7) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).

(8) Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a) doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b) doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
c) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
d) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
f) osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ak taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte; ak má osvedčenie o evidencii dve časti, musia byť predložené obidve časti,
g) doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v treťom štáte, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa písmena f),
h) doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1. protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky, technické požiadavky, alebo
2. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
3. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla, alebo
4. kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
i) návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena h) tretieho bodu,
j) návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel,
k) potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8b)

(9) Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie okrem požiadaviek pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku a elektromagnetickú kompatibilitu, kde vozidlá kategórie L, M, N, O, T a C môžu spĺňať o stupeň nižšie technické požiadavky, ako sú ustanovené. Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.

(10) Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(11) Na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16a ods. 19.

(12) Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 8 písm. h) prvom bode, písm. i) a písm. j).

(13) Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu má udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú doklady podľa odseku 8 písm. a) až g) a k) a osvedčenie o zhode vozidla COC.

(14) Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 12 alebo odsekoch 7 a 13; inak žiadosť zamietne.

(15) Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 14,
a) vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b) osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla; to neplatí, ak vozidlo malo udelené typové schválenie ES,
c) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(16) Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.

(17) Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 15 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.

(18) V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu obvodný úrad dopravy uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

§ 16c
Spoločné ustanovenia

(1) Na vybavenie vecí týkajúcich sa jednotlivo dovezeného vozidla je žiadateľ povinný na vyzvanie obvodného úradu dopravy
a) dostaviť sa na vlastné náklady, v určenej lehote a na určené miesto podľa potreby aj s vozidlom,
b) umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle.

(2) Obvodný úrad dopravy nesmie uznať typové schválenie ES, uznať schválenie, ani schváliť jednotlivo dovezené vozidlo
a) s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla alebo vozidlo, ktoré nie je určené pre pravostrannú premávku; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia, alebo
b) ak jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, alebo má nečitateľné, neúplné alebo pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN,
c) ak jednotlivo dovezené vozidlo bolo vyradené z evidencie vozidiel v inom štáte z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
d) ak jednotlivo dovezené vozidlo má iným štátom udelené výnimky z technických požiadaviek pre osvetlenie a signalizáciu vozidiel, ak ide o zmenu farby svetla,
e) ak jednotlivo dovezené vozidlo vybavené špeciálnou nadstavbou bolo vyrobené na vojenské účely,
f) ak jednotlivo dovezené vozidlo je historickým vozidlom alebo športovým vozidlom.
g) ak vozidlo je vybavené rýchlomerom, ktorý neobsahuje zákonné meracie jednotky,
h) ak vozidlo nie je určené na premávku na pozemných komunikáciách,
i) ak na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

(3) Podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musí jednotlivo dovezené vozidlo z tretích štátov spĺňať z hľadiska konštrukcie a podrobnosti o činnosti obvodného úradu dopravy pri odňatí osvedčenia o evidencii časti I aj časti II z iného členského štátu a o informovaní tohto štátu o odňatí osvedčenia o evidencii časti I aj časti II ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ŠIESTA HLAVA

OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA
NA PREVÁDZKU V PREMÁVKE
NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH


§ 16d

(1) Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu8c) z dôvodu jeho odcudzenia možno prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách len po jeho opätovnom schválení (ďalej len "opätovné schválenie vozidla"). Opätovne schváliť možno iba vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

(2) Vlastník vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o opätovné schválenie vozidla. Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(3) Žiadosť o opätovné schválenie vozidla musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
b) doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
c) doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
d) rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené,
e) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v evidencii vozidiel, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
f) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
g) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(5) Obvodný úrad dopravy opätovne schváli vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak obvodný úrad dopravy opätovne schváli vozidlo podľa odseku 5,
a) vydá rozhodnutie o opätovnom schválení vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), pričom uvedie, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
b) vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.

(7) Na vydanie osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.

(8) Obvodný úrad dopravy nesmie opätovne schváliť vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.

PRESTAVBA VOZIDLA
§ 17
Spoločné ustanovenie

(1) Za hromadnú prestavbu typu vozidla a za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje
a) zmena kategórie vozidla,
b) zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,
c) zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla,
d) zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla,
e) zmena rozmerov vozidla,
f) zmena hmotnosti vozidla,
g) zmena umiestnenia riadenia vozidla,
h) montáž plynového zariadenia,
i) zmena druhu pohonu, zmena typu motora, úprava motora, pri ktorej dôjde k zmene výkonu motora alebo zdvihového objemu motora, zmena emisnej triedy motora,
j) zmena obsaditeľnosti vozidla; to neplatí, ak ide o prestavbu vozidla zmenou obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie,
k) pripojenie postranného vozíka k dvojkolesovému vozidlu.

(2) Vozidlo po prestavbe musí byť opätovne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Prestavba vozidla je zakázaná, ak
a) dôjde k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b) ide o opakovanú prestavbu vozidla na pôvodnú kategóriu vozidla pred jeho prestavbou.

(4) Prestavbu vozidla možno povoliť len pre vozidlá, ktoré
a) majú vydané osvedčenie o evidencii časť II a sú prihlásené do evidencie vozidiel, 5) alebo
b) majú vydané technické osvedčenie vozidla, ak nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(5) Prestavbu vozidla je zakázané povoliť, ak ide o
a) zmenu typu alebo druhu karosérie vozidla v rámci iného typového radu vozidla,
b) zníženie najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ak sa nezmení kategória vozidla,
c) zmenu umiestnenia riadenia; to neplatí pri prestavbe vozidla na vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia na pravej strane alebo v strede vozidla, napríklad vozidlo na zametanie.

(6) Výmena karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu, výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu alebo zmena obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie, sa nepovažuje za prestavbu vozidla; vozidlo sa v týchto prípadoch opätovne neschvaľuje na prevádzku na pozemných komunikáciách.

(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba v prípadoch podľa odseku 6 je povinná do siedmich dní odo dňa výmeny písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o zápis zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla. Na zápis zmeny je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(8) Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) predmet žiadosti podľa odseku 6,
c) značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
d) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(9) Prílohou k žiadosti podľa odseku 8 sú
a) súhlasné písomné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie, rámu alebo motora v rámci jedného typového radu, alebo že je vozidlo vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie,
b) doklad o nadobudnutí karosérie alebo motora vozidla,
c) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
e) osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla,
f) rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. d).

(10) Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 8 a 9, obvodný úrad dopravy vyznačí zmenu údajov vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel;5) inak žiadosť zamietne.

(11) Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, 5) obvodný úrad dopravy najneskôr do siedmich dní písomne oznámi príslušnému evidenčnému orgánu5) vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časť II.

(12) Výmena karosérie vozidla podľa odseku 6 je zakázaná

a) na vozidle, od ktorého prvého prihlásenia do evidencie vozidiel uplynulo desať rokov a viac, alebo
b) ak bola ukončená hromadná výroba alebo hromadný dovoz typu vozidla alebo karosérie vozidla, alebo
c) ak ide o výmenu za karosériu, ktorá už bola použitá na inom vozidle, alebo
d) ak dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo ak je toto číslo nečitateľné alebo ak ho nemožno určiť a štátny dopravný úrad vopred nerozhodol o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.

§ 18
Povoľovanie a schvaľovanie hromadnej prestavby typu vozidla

(1) Za hromadnú prestavbu typu vozidla sa považuje prestavba viac ako piatich kusov vozidiel rovnakého typu.

(2) Výrobca alebo zástupca výrobcu, ktorý chce hromadne prestavovať typ vozidla, je povinný vopred písomne požiadať štátny dopravný úrad [§ 99 písm. o)] o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla; povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy).

(3) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o povolenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c) účel, na ktorý má byť typ vozidla po prestavbe použitý.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) podrobný opis uvažovanej hromadnej prestavby typu vozidla,
b) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla,
c) technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené,
d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu typu vozidla k hromadnej prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až d) štátny dopravný úrad môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

(5) Štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak navrhovaná prestavba je v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a typ vozidla po prestavbe neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak štátny dopravný úrad povolí hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení hromadnej prestavby typu vozidla s platnosťou na šesť mesiacov. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie hromadnej prestavby typu vozidla. Uloží výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vykonanie testov po hromadnej prestavbe typu vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu hromadnej montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených testov alebo kontrol.

(7) Žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu o schválenie hromadnej prestavby typu vozidla musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení hromadnej prestavby typu vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy).

(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a) protokol o testoch typu vozidla, z ktorého vyplýva, že typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po hromadnej prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii,
b) návrh doplnkového štítku výrobcu.

(9) Hromadne prestavaný typ vozidla musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To neplatí pre hromadnú prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. c) a i), keď hromadne prestavaný typ vozidla musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké sú v čase schválenia hromadnej prestavby, ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES. Štátny dopravný úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak hromadne prestavaný typ vozidla spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.

(10) Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(11) Pri skúškach hromadne prestavaného typu vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla a výrobcom hromadne prestavaného typu vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

(12) Štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 11, ako aj podmienky určené v rozhodnutí podľa odseku 6; inak žiadosť zamietne.

(13) Ak štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 12,
a) vydá rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla a pridelí značku typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(14) Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 13 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo po hromadnej prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky.

(15) V rozhodnutí o schválení hromadnej prestavby typu vozidla štátny dopravný úrad uvedie, či príslušný obvodný úrad dopravy zapíše údaje o prestavbe vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo či vystaví alebo vydá nové osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla.

(16) Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný
a) opatriť každé vozidlo po hromadnej prestavbe bezodkladne doplnkovým štítkom výrobcu prestavby typu vozidla,
b) vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe doklad, ktorý musí obsahovať
1. identifikačné údaje o vozidle,
2. číslo rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
3. doplňujúce údaje k správnemu zápisu hromadnej prestavby typu vozidla do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
4. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
5. podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie na vydanie dokladu od štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
c) vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla vrátane príloh.

(17) Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo hromadne prestavané, je povinný do pätnásť dní od vykonania prestavby vozidla písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby o zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii časť II alebo do technického osvedčenia vozidla, alebo o vydanie nového osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo nového technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. K žiadosti je povinný priložiť
a) doklady podľa odseku 16 písm. b) a c),
b) osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
c) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; protokol o technickej kontrole vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
d) protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; protokol o emisnej kontrole motorového vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
e) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
f) protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h).

(18) Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii časť II príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.

(19) Na konanie o rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 12; na povinnosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 16.

(20) Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené schválenie hromadnej prestavby typu vozidla podľa odseku 19,
a) vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b) udelí osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby typu vozidla s rozšíreným číslom pôvodného osvedčenia,
c) vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.

(21) Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 20 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo po prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky.

Povoľovanie a schvaľovanie prestavby jednotlivého vozidla
§ 19

(1) Za prestavbu jednotlivého vozidla sa považuje prestavba najviac piatich kusov vozidiel rovnakého typu.

(2) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce jednotlivo prestavať vozidlo, je povinná vopred písomne požiadať o povolenie prestavby jednotlivého vozidla obvodný úrad dopravy8); povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy). Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(3) Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
d) účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla,
b) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla,
c) technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené,
d) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.

Okrem dokladov uvedených v písmenách a) až d) obvodný úrad dopravy môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

(5) Obvodný úrad dopravy povolí prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 4 a ak navrhovaná prestavba je v súlade s technickými požiadavkami všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a vozidlo po jeho prestavbe neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak obvodný úrad dopravy povolí prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla s platnosťou na jeden rok. V rozhodnutí určí podmienky potrebné na schválenie prestavby jednotlivého vozidla. Uloží žiadateľovi vykonať skúšky vozidla po prestavbe jednotlivého vozidla, a ak je to potrebné, aj kontrolu montáže jeho systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v poverenej technickej službe overovania vozidiel, kontrolu originality vozidla na pracovisku kontroly originality. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie určených skúšok a kontrol.

§ 20

(1) O schválení prestavby jednotlivého vozidla rozhoduje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby ten obvodný úrad dopravy, 8) ktorý rozhodol o povolení prestavby jednotlivého vozidla.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verzia variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
c) evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
d) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy).

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
b) protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe a návrh základného technického opisu nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii,
c) osvedčenie o evidencii časť I a časť II alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
d) protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h),
e) návrh doplnkového štítku výrobcu.

(4) Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže, po písomnom odôvodnení svojej požiadavky, požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.

(5) Jednotlivo prestavané vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To neplatí pre jednotlivo prestavané vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. c) a i), keď musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké sú v čase schválenia prestavby jednotlivého vozidla ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES. Pre jednotlivo prestavané vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. h) je možné dokladovať plnenie technických požiadaviek týkajúcich sa emisií alternatívnou skúškou podľa § 67 ods. 2 písm. b). Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne jednotlivo prestavané vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.

(6) Na alternatívne požiadavky podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.

(7) Pri skúškach jednotlivo prestavaného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla a výrobcom jednotlivo prestavaného vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

(8) Obvodný úrad dopravy schváli prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa § 19 ods. 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7, ako aj podmienky určené v rozhodnutí o povolení prestavby jednotlivého vozidla podľa § 19 ods. 6; inak žiadosť zamietne.

(9) Ak obvodný úrad dopravy schváli prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 8,
a) vydá rozhodnutie o schválení prestavby jednotlivého vozidla,
b) vystaví základný technický opis vozidla.

(10) Jednotlivo prestavanému vozidlu podľa odseku 9 obvodný úrad dopravy zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii časť II, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii časť II vozidla alebo technické osvedčenie vozidla.

(11) Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii časť II príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.

(12) Prevádzkovateľ vozidla je povinný opatriť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste v blízkosti výrobného štítku vozidla.

SIEDMA HLAVA

NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ
ČÍSLO VOZIDLA VIN


§ 20a

(1) Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak
a) pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b) pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
c) identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN,
c) odôvodnenie žiadosti.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a) fotokópia osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla,
b) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
c) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
d) doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
e) súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
f) doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti, ak je vozidlo po dopravnej nehode.

(4) Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak
a) pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b) pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
c) jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
d) ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
e) na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
f) pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

(5) Štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 4; inak žiadosť zamietne.

(6) Ak štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.

(7) Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa § 85a.

(8) Metodiku obsahujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.

TRETIA ČASŤ
PREVÁDZKA VOZIDLA V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH


PRVÁ HLAVA
VOZIDLO V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH


§ 21
Povinnosti prevádzkovateľov vozidiel

(1) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

a) udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave podľa pokynov na obsluhu a údržbu vydaných výrobcom,
b) v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
1. vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
2. motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

c) zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
d) po vykonaní montáže systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidlo zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie určených testov alebo kontrol, ak taká povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy, 8)
e) bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej
1. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
2. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
3. ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
4. ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla,
f) zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(2) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

a) nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
b) sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
c) poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru, 9)
d) nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 5) ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
e) nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, 10) ak takej povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
f) nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu, 11)
g) nemá
1. osvedčenie o evidencii časť II podľa § 23 a osvedčenie o evidencii časť I podľa § 23 ods. 6,
2. technické osvedčenie vozidla podľa § 23,

h) nemá platné osvedčenie o technickej kontrole podľa § 52,
i) nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole podľa § 70,
j) nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii časť I a časť II alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
k) pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha, bolo podľa § 84 ods. 2 písm. c) hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
l) je dočasne alebo trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách podľa § 24,
m) svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.1)

(3) Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách okrem vozidiel uvedených v odseku 2 prevádzkovať
a) historické vozidlo, ktoré nemá platný preukaz historického vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,
b) športové vozidlo, ktoré nemá platný preukaz športového vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom pre športové vozidlo,
c) vozidlo podľa § 3 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. d), ak nespĺňa technické požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(4) Podrobnosti o povinnej výbave vozidla a o podmienkach prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

(5) Druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre osobnú dopravu, nákladnú dopravu a pre hromadnú dopravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

(6) Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav, najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav, ďalšie technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a označovanie vozidiel a jazdných súprav ustanoví nariadenie vlády.

§ 21a

(1) Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o zhodu so schváleným typom, sa nevzťahuje na nákladné vozidlá kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; pri týchto vozidlách možno odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich, ak prevádzkovateľ vozidla vopred písomne požiada obvodný úrad dopravy o zápis zmeny v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II. Povinnosť vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zápis zmeny sa nevyžaduje, ak sa v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II nenachádza záznam o priečkovom systéme.

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.11a)

(3) Na zápis zmeny podľa odseku 1 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Obvodný úrad dopravy vydá nové osvedčenie o evidencii časť II bez záznamu o priečkovom systéme.

(4) Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vydania nového osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 3 oznámiť vykonanú zmenu príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.

§ 22

(1) V premávke na pozemných komunikáciách sa môžu podľa osobitného predpisu12) prevádzkovať vozidlá, ktoré sú vybavené zariadeniami umožňujúcimi používanie zvláštnych výstražných svetiel alebo zvláštnych výstražných znamení.

(2) Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlá oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych výstražných znamení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 23
Osvedčenie o evidencii časť I,
osvedčenie o evidencii časť II
a technické osvedčenie vozidla

(1) Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú
a) doklady oprávňujúce prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách,
b) doklady označené sériou a evidenčným číslom,
c) verejnou listinou.

(2) Osvedčením o evidencii časť II a technickým osvedčením vozidla sa preukazuje zhodnosť vozidla so schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II sa vydáva vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5) Technické osvedčenie vozidla sa vydáva vozidlám, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel.5)

(4) Osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II je tiež evidenčným dokladom k vozidlu, ktorým sa preukazuje prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.5) Osvedčenia o evidencii ostatných štátov sú verejnými listinami a sú uznávané za rovnocenné ako osvedčenia o evidencii vydávané v Slovenskej republike a oprávňujú prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.

(5) Osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a ani technické osvedčenie vozidla sa nesmie uchovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.

(6) Vodič vozidla, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) je povinný mať osvedčenie o evidencii časť I pri vedení vozidla vždy pri sebe; to neplatí pri prevádzke vozidla v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky najviac do 30 dní odo dňa vydania osvedčenia o evidencii časti II, keď je oprávnený mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II. Po doručení osvedčenia o evidencii časti I vodič vozidla počas vedenia vozidla v premávke na pozemných komunikáciách nesmie mať pri sebe osvedčenie o evidencii časť II, pričom sa osvedčenie o evidencii časť II považuje za neplatné na vedenie vozidla, ak sa ním vodič pri vedení vozidla preukáže po 30 dňoch odo dňa jeho vydania; to neplatí, ak ide o prípady ustanovené zákonom.12a)

(7) Vodič vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 5) je povinný mať technické osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe.

(8) Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla
a) chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru,
b) na výzvu orgánu Policajného zboru alebo obvodného úradu dopravy predložiť v ním určenej lehote a vyplniť príslušné tlačivá.

(9) Prevádzkovateľ vozidla, ktorému bolo vydané nové osvedčenie o evidencii časť I, nové osvedčenie o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenie vozidla a nájde svoje predchádzajúce osvedčenie alebo ho inak získa, je povinný
a) predchádzajúce osvedčenie o evidencii časť I a časť II bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru,
b) predchádzajúce technické osvedčenie vozidla bezodkladne odovzdať príslušnému obvodnému úradu dopravy.

(10) Každý, kto nájde cudzie osvedčenie o evidencii časť I alebo cudzie osvedčenie o evidencii časť II alebo cudzie technické osvedčenie vozidla, je povinný ho bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru, Železničnej polície alebo obecnej polície alebo obci, ktorí zabezpečia odovzdanie
a) osvedčenia o evidencii časti I a časti II príslušnému orgánu Policajného zboru,
b) technického osvedčenia vozidla príslušnému obvodnému úradu dopravy.

(11) Osvedčenie o evidencii časť I je neplatné, ak
a) sú v ňom neoprávnene vykonané zmeny,
b) záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
c) je poškodené tak, že údaje v ňom uvedené sú nečitateľné,
d) bolo zničené, stratené alebo ukradnuté,
e) bolo vozidlo ukradnuté,
f) osvedčenie o evidencii časť II je neplatné.

(12) Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla sú neplatné v prípadoch uvedených v odseku 11 písm. a) až e).

(13) Osvedčenie o evidencii časť I vydáva orgán Policajného zboru s platnosťou na 10 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podania žiadosti o jeho vydanie, ak osobitný predpis13) neustanovuje inak. Osvedčenie o evidencii časť I sa doručuje na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla po zriadení služby zavedenej na tento účel.

(14) Osvedčenie o evidencii časť II sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje
a) štátny dopravný úrad, obvodný úrad dopravy príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
b) výrobca alebo zástupca výrobcu, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) orgán Policajného zboru, a to za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.13)

(15) Technické osvedčenie vozidla sú oprávnení vydávať a zapisovať do nich údaje len orgány a osoby uvedené v odseku 14 písm. a) a b).

(16) Orgány a osoby uvedené v odseku 14 písm. a) a b) sú povinné viesť evidenciu o prijatých, vydaných a poškodených osvedčeniach o evidencii časti II a technických osvedčeniach vozidla v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(17) Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí I je povinné znášať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(18) Náklady spojené s výrobou a distribúciou osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidla sú povinní znášať
a) výrobca alebo zástupca výrobcu, ak sú určené na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona,
b) ministerstvo, ak sú určené pre štátny dopravný úrad, obvodné úrady dopravy a orgány Policajného zboru.

(19) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel, 5) môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia
a) výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
b) obvodný úrad dopravy, ktorý vydal osvedčenie o evidencii časť II.

(20) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel, 5) môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia orgán Policajného zboru, a to za podmienok ustanovených osobitným predpisom.13)

(21) Prevádzkovateľ vozidla môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia
a) výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
b) obvodný úrad dopravy, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,
c) obvodný úrad dopravy, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol alebo už neexistuje a nemá kto vydať duplikát technického osvedčenia vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu.

(22) Ak sa žiadosť podľa odsekov 19 a 21 podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia podľa odseku 8 písm. a). Ak sa žiadosť podľa odseku 21 podáva z dôvodu poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania; odborný posudok o kontrole originality vozidla sa nevyžaduje pri vozidlách kategórie S, PN a výmenných nadstavbách.

(23) Osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla smie vyrábať a s nimi manipulovať fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, ktorej ministerstvo udelilo povolenie.

(24) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa odseku 23, je povinná
a) pred výrobou predložiť ministerstvu na schválenie vzory osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla,
b) viesť o výrobe a o manipulácii osobitné výkazy a na požiadanie ich predložiť a poskytnúť potrebné informácie ministerstvu.

(25) Ministerstvo zruší povolenie podľa odseku 23, ak ten, komu bolo udelené,
a) písomne požiada o zrušenie povolenia,
b) poruší podmienky určené v povolení,
c) poruší povinnosti ustanovené v odseku 24.

(26) Vzor osvedčenia o evidencii časti I, podrobnosti o jeho vyhotovení, tvare a rozmeroch, ako aj o údajoch v ňom uvádzaných ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Vzory osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla, podrobnosti o ich vyhotovení, tvare, rozmeroch a údajoch v nich uvádzaných, podmienkach a rozsahu ich vydávania, spôsobe vedenia ich evidencie, spôsobe a lehotách ich inventarizácie, postupe a lehotách ich odovzdávania na skartáciu, postupe pri ich zničení, poškodení, strate alebo odcudzení a podrobnosti o činnosti obvodného úradu dopravy pri odňatí osvedčenia o evidencii z iného členského štátu a o informovaní tohto štátu o odňatí osvedčenia o evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 23a
Osobitné ustanovenia
o osvedčení o evidencii časť II
a technickom osvedčení vozidla

(1) Prevádzkovateľ vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, môže požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časť II podľa odsekov 3 až 11.

(2) Prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, môže požiadať o vydanie technického osvedčenia vozidla podľa odsekov 3, 12 až 16.

(3) Na vydanie rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 1 a na vydanie technického osvedčenia vozidla podľa odseku 2 je príslušný obvodný úrad dopravy8) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.

(4) Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

(5) Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a) technické osvedčenie vozidla,
b) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000,
c) platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

(6) Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

(7) Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom13a) a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, 13b) a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časť II jednotlivému vozidlu. Vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takým osvetlením.

(8) Obvodný úrad dopravy vydá jednotlivému vozidlu osvedčenie o evidencii časť II, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 až 7; inak žiadosť zamietne.

(9) Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o vydaní osvedčenia o evidencii časť II jednotlivému vozidlu, vystaví základný technický opis vozidla a osvedčenie o evidencii časť II vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.

(10) Ak ide o kategóriu vozidla, ktorá povinne podlieha v ustanovených lehotách technickej kontrole podľa § 49 ods. 2 písm. a) alebo emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), obvodný úrad dopravy uvedie lehotu platnosti technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.

(11) Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 9 prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel.

(12) Žiadosť o vydanie technického osvedčenia vozidla musí obsahovať údaje podľa odseku 4 písm. a) a b).

(13) Prílohou k žiadosti podľa odseku 12 je pôvodné technické osvedčenie vozidla.

(14) Technické osvedčenie vozidla možno vydať iba vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

(15) Obvodný úrad dopravy vydá technické osvedčenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 12 až 14; inak žiadosť zamietne.

(16) Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o vydaní technického osvedčenia vozidla, vystaví základný technický opis vozidla a technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.

Vyradenie vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách

§ 24
Základné ustanovenia

(1) Vozidlo musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ak
a) je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. a) až k) a m) alebo § 21 ods. 3 písm. a) a b),
b) je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na vykonanie tohto zákona,
c) osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla je podľa § 23 ods. 11 a 12 neplatné.

(2) Vozidlo musí byť dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak o to požiada prevádzkovateľ vozidla.

(3) Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak prevádzkovateľ vozidla v určenej lehote neodstránil dôvody na vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.

(4) O dočasnom vyradení vozidla podľa odseku 2 alebo trvalom vyradení vozidla podľa odseku 3 rozhoduje obvodný úrad dopravy8) príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla.

(5) O opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách pred lehotou skončenia dočasného vyradenia vozidla rozhoduje obvodný úrad dopravy, 8) ktorý dočasne vyradil vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách.

(6) Podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 24a
Dočasné vyradenie vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách

(1) Vozidlo sa dočasne vyradí z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ktorá musí obsahovať
a) identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN,
8. evidenčné číslo vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
c) dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) fotokópia osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
b) fotokópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.11)

(3) Obvodný úrad dopravy dočasne vyradí vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2, a to maximálne na 20 rokov; inak žiadosť zamietne.

(4) Ak obvodný úrad dopravy dočasne vyradí vozidlo podľa odseku 3, vydá rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy odníme technické osvedčenie vozidla a vydá prevádzkovateľovi vozidla potvrdenie o odňatí technického osvedčenia vozidla.

(5) Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách dočasne vyradených z premávky na pozemných komunikáciách a jeden výtlačok právoplatného rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.

(6) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a obvodný úrad dopravy vydal rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, je povinný do 15 dní od začiatku dočasného vyradenia vozidla na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(7) Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách vozidlo nesmie byť zničené a musí byť kedykoľvek prístupné kontrolným orgánom; to neplatí, ak vozidlo bolo podľa osobitného predpisu13c) odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel.

(8) Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z premávky na pozemných komunikáciách, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(9) Žiadosť o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla.

(10) Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú
a) fotokópia rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
b) potvrdenie orgánu Policajného zboru o odovzdaní osvedčenia o evidencii časť I a časť II a tabuliek s evidenčným číslom alebo potvrdenie obvodného úradu dopravy o odňatí technického osvedčenia vozidla.

(11) Obvodný úrad dopravy opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 9 a 10; inak žiadosť zamietne.

(12) Ak obvodný úrad dopravy opätovne uvedie vozidlo do prevádzky podľa odseku 11, vydá rozhodnutie o opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy vydá technické osvedčenie vozidla.

(13) Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách opätovne uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o opätovnom uvedení vozidla do prevádzky; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.

(14) Prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii časť I a časť II a tabuliek s evidenčným číslom od orgánu Policajného zboru, je povinný v lehote do siedmich dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

(15) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, môže požiadať o predĺženie dočasného vyradenia vozidla, pričom sa primerane postupuje podľa ustanovení odsekov 1 až 7.

§ 24b
Trvalé vyradenie vozidla z premávky
na pozemných komunikáciách

(1) Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak
a) nebolo podrobené na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy
1. technickej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
2. emisnej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
3. kontrole originality vozidla a jeho prevádzkovateľ nepredložil odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
b) sa nezhoduje so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy neodstránil,
c) na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neodstránil,
d) na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 17 ods. 12 zakázaná a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené nedostatky neodstránil,
e) na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

(2) Ak prevádzkovateľ vozidla po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v určenej lehote nesplnil povinnosť podľa odseku 1, obvodný úrad dopravy rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy odníme technické osvedčenie vozidla.

(3) Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách trvalo vyradených z premávky na pozemných komunikáciách a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na vyradenie vozidla z evidencie; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.

(4) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a obvodný úrad dopravy vydal rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľky s evidenčným číslom.

(5) Vozidlo, ktoré bolo na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách podľa odseku 2, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyradení stráca udelené typové schválenie, typové schválenie ES, uznanie typového schválenia ES alebo schválenie jednotlivého vozidla.

DRUHÁ HLAVA
POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY


§ 25
Druhy technických služieb

(1) Technické služby sa na účely tohto zákona členia na
a) technickú službu overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti,
b) technickú službu technickej kontroly vozidiel,
c) technickú službu emisnej kontroly motorových vozidiel,
d) technickú službu kontroly originality vozidiel,
e) technickú službu montáže plynových zariadení.

(2) Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickými službami uvedenými v odseku 1 písm. a) až e) je oprávnené ministerstvo alebo v mene ministerstva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie (ďalej len "poverená technická služba"). Na každý druh technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až e) ministerstvo udeľuje len jedno poverenie na základe výberového konania. Poverená technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje ministerstvu bezodplatne.

(3) Ministerstvo vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby podľa odseku 1 písm. b) až e) v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej 30 dní pred jeho začatím. Oznámenie o výberovom konaní obsahuje podmienky jeho uskutočnenia a podmienky výberu uchádzača.

(4) Výberové konanie vykonáva päťčlenná komisia, ktorú tvoria zamestnanci ministerstva, vymenovaná ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

(5) Komisia určí vybraného uchádzača, ktorého ponuka najlepšie spĺňa podmienky výberového konania. Komisia určí aj poradie ďalších uchádzačov podľa obsahu ich ponúk.

(6) Vyhodnotenie výberového konania vrátane údaja o poradí umiestnenia uchádzačov sa musí bezodkladne písomne oznámiť každému uchádzačovi.

§ 26
Podmienky na udelenie poverenia

(1) Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

a) má platné osvedčenie o akreditácii14) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu15) alebo iným všeobecne uznaným akreditačným orgánom,
b) preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby podľa § 27,
c) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, 16)
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
e) je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
f) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom.

(2) Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. b), c), d) alebo písm. e) fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

a) má platné osvedčenie o akreditácií18) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným všeobecne uznaným akreditačným orgánom,
b) preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby podľa § 27,
c) vlastní alebo má v nájme19) pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosti technickej služby,
d) vlastní alebo má v nájme technologické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby,
e) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere zamestnáva dostatočný počet fyzických osôb, ktoré budú vykonávať činnosti technickej služby,
f) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, 16)
g) nie je personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami

1. podľa § 39 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. b),
2. podľa § 57 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. c),
3. podľa § 74 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. d),
4. podľa § 88 ods. 8, ak žiada o udelenie poverenia na výkon činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. e);

h) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
i) je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
j) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom.

(3) Žiadosť o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až e) musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) druh technickej služby, na ktorú sa žiada udelenie poverenia.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 je

a) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
b) platné osvedčenie o akreditácii14), 18) pre činnosť technickej služby, na ktorú sa žiada udeliť poverenie,
c) doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť,
d) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, 16)
e) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) a d); okrem technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a),
f) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 2 písm. e) a g) okrem technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a),
g) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, 21) že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom.

(5) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. a), b) až d), g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(6) Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. e) a odseku 2 písm. i) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

§ 27
Finančná spoľahlivosť

(1) Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti technickej služby, na ktorú žiada o udelenie poverenia. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac technických služieb, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každú z nich.

(2) Požiadavka finančnej spoľahlivosti na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až d) je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur a na vykonávanie technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. e) preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur.

(3) Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

§ 28

Ministerstvo okrem všeobecných náležitostí22) v poverení na vykonávanie technickej služby uvedie

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa § 26 ods. 3 písm. a),
b) druh technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až e),
c) prípadné ďalšie podmienky na vykonávanie činnosti,
d) dátum začatia činnosti.

Povinnosti a oprávnenia poverenej technickej služby
§ 29

(1) Poverená technická služba overovania vozidiel je povinná

a) zabezpečovať činnosti súvisiace

1. s vykonávaním testov typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa tohto zákona,
2. s vykonávaním skúšok jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa tohto zákona,
3. s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovanie ich zhodnosti na účely ich schvaľovania podľa osobitného predpisu;

b) vystavovať

1. protokoly o testoch typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
2. protokoly o skúškach jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
3. protokoly o testoch typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch;

c) písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 1, 3 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

(2) Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 písm. a) prvom a druhom bode a odseku 1 písm. b) prvom a druhom bode poverenou technickou službou overovania vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 30

(1) Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel je povinná

a) overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy a o jeho výsledku spracovať správu,
b) zabezpečovať spracovanie návrhov metodík technických kontrol vozidiel,
c) overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri technických kontrolách motorových vozidiel,
d) zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technických kontrol vozidiel,
e) spravovať údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
f) používať informačný systém technických kontrol vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
g) zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou

1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, tlačív osvedčení o technickej kontrole vozidla a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri technických kontrolách podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
3. inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

h) viesť zoznam staníc technických kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať technické kontroly vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technických kontrol vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
i) písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.
j) vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti technických kontrol vozidiel,
k) spracovávať osobné údaje získané pri technických kontrolách vozidiel v informačnom systéme technických kontrol vozidiel v súlade s osobitným predpisom.22a)

(2) Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel počas celej doby platnosti udeleného poverenia nesmie

a) byť personálne alebo majetkovo prepojená s oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 39 ods. 8,
b) vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.

(3) Poverená technická služba technickej kontroly vozidiel môže prevádzkovať výlučne jednu stanicu technickej kontroly, ak má platné oprávnenie podľa § 39 ods. 8 udelené na všetky druhy technických kontrol vozidiel a kategórie vozidiel, ktorá sa používa najmä na zabezpečovanie povinností uvedených v odseku 1 písm. c) a d). V tomto prípade overenie splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. a) vykonáva ministerstvo, ktoré vypracúva aj správu o výsledku overenia.

(4) Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel, druhy údajov podľa odseku 1 písm. e), okruh oprávnených osôb a rozsah, v akom sa im tieto údaje poskytujú, vzor a náležitosti tlačív a kontrolných nálepiek podľa špecifikácie a charakteristických vlastností, vzor a náležitosti pečiatok podľa špecifikácie, spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie a škartácie a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 31

(1) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel je povinná

a) overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy a o jeho výsledku spracovať správu,
b) zabezpečovať spracovanie návrhov metodík emisných kontrol motorových vozidiel,
c) overovať vhodnosť meradiel, prístrojov a monitorovacieho záznamového zariadenia na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri emisných kontrolách motorových vozidiel,
d) zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
e) spravovať údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme emisných kontrol motorových vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
f) používať informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
g) zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou

1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o emisnej kontrole motorového vozidla, osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
3. inventarizáciu a škartáciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

h) viesť zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam osôb oprávnených vykonávať emisné kontroly motorových vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
i) písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.
j) vykonávať činnosti prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu22a) v oblasti emisných kontrol motorových vozidiel,
k) spracovávať osobné údaje získané pri emisných kontrolách motorových vozidiel v informačnom systéme emisných kontrol motorových vozidiel v súlade s osobitným predpisom.22a)

(2) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel počas celej doby platnosti udeleného poverenia nesmie

a) byť personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 57 ods. 8,
b) vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.

(3) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko emisnej kontroly, ak má platné oprávnenie podľa § 57 ods. 8 udelené na všetky emisné systémy, druhy paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, ktoré sa používa najmä na zabezpečovanie povinností uvedených v odseku 1 písm. c) a d). V tomto prípade overenie splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. a) vykonáva ministerstvo, ktoré vypracúva aj správu o výsledku overenia.

(4) Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel, druhy údajov podľa odseku 1 písm. e), okruh oprávnených osôb a rozsah, v akom sa im tieto údaje poskytujú, vzor a náležitosti tlačív a kontrolných nálepiek podľa špecifikácie a charakteristických vlastností, vzor a náležitosti pečiatok podľa špecifikácie, spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie a škartácie a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 32

(1) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je povinná

a) overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy a o jeho výsledku spracovať správu,
b) zabezpečovať spracovanie návrhov metodík kontrol originality vozidiel,
c) overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri kontrolách originality vozidiel a predkladať ich ministerstvu na schválenie vhodnosti,
d) zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel,
e) spravovať údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel v informačnom systéme kontrol originality vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
f) používať informačný systém kontrol originality vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
g) zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou

1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív odborných posudkov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri kontrolách originality podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
3. inventarizáciu a škartáciu tlačív odborných posudkov, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách odborných posudkov, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

h) viesť zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam osôb oprávnených vykonávať kontroly originality vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly originality vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
i) písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

(2) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel počas celej doby platnosti udeleného poverenia nesmie

a) byť personálne alebo majetkovo prepojená s oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 74 ods. 8,
b) vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1, 3 a 4.

(3) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko kontroly originality, ak má platné oprávnenie podľa § 74 ods. 8 udelené na všetky kategórie vozidiel, ktoré sa používa najmä na zabezpečovanie povinností uvedených v odseku 1 písm. c) a d). V tomto prípade overenie splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. a) vykonáva ministerstvo, ktoré vypracúva aj správu o výsledku overenia.

(4) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor podľa osobitného predpisu, 23) o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh uvedených v odseku 1 písm. e) a úloh osôb oprávnených vykonávať kontroly originality vozidiel podľa tohto zákona, a to nepretržite priamym vstupom alebo na ich vyžiadanie na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme), a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Poverená technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať osobám oprávneným vykonávať kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

(5) Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel, druhy údajov podľa odseku 1 písm. e), okruh oprávnených osôb a rozsah, v akom sa im tieto údaje poskytujú, vzor a náležitosti tlačív odborných posudkov a kontrolných nálepiek podľa špecifikácie a charakteristických vlastností, vzor a náležitosti pečiatok podľa špecifikácie, spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie a škartácie a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 33

(1) Poverená technická služba montáže plynových zariadení je povinná

a) overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy a o jeho výsledku spracovať správu,
b) zabezpečovať spracovanie návrhov metodík montáže plynových zariadení,
c) overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri montáži plynových zariadení a predkladať ich ministerstvu na schválenie vhodnosti,
d) zabezpečovať základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce montáž plynových zariadení,
e) spravovať údaje v informačnom systéme montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
f) používať informačný systém montáže plynových zariadení a technické vybavenie schválené ministerstvom spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
g) zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou

1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív protokolov je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení, podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
3. inventarizáciu a škartáciu tlačív protokolov a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách protokolov a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

h) viesť zoznam pracovísk montáže plynových zariadení, zoznam osôb oprávnených vykonávať montáž plynových zariadení a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
i) písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 26 ods. 2 až 5, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

(2) Poverená technická služba montáže plynových zariadení počas celej doby platnosti udeleného poverenia nesmie

a) byť personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 88 ods. 8,
b) vykonávať iné činnosti, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3.

(3) Poverená technická služba montáže plynových zariadení môže prevádzkovať výlučne jedno pracovisko montáže plynových zariadení, ak má platné oprávnenie podľa § 88 ods. 8 udelené na všetky druhy plynného paliva a kategórie vozidiel, ktoré sa používa najmä na zabezpečovanie povinností uvedených v odseku 1 písm. c) a d). V tomto prípade overenie splnenia podmienok podľa odseku 1 písm. a) vykonáva ministerstvo, ktoré vypracúva aj správu o výsledku overenia.

(4) Podrobnosti o postupe zabezpečovania činností uvedených v odseku 1 poverenou technickou službou montáže plynových zariadení, druhy údajov podľa odseku 1 písm. e), okruh oprávnených osôb a rozsah, v akom sa im tieto údaje poskytujú, vzor a náležitosti tlačív protokolov podľa špecifikácie a charakteristických vlastností, vzor a náležitosti pečiatok podľa špecifikácie, spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách protokolov a pečiatok, spôsob a lehoty ich inventarizácie a škartácie a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 34
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie technickej služby

(1) Ministerstvo môže zmeniť poverenie na vykonávanie technickej služby na základe vlastného podnetu alebo ak poverená technická služba písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného poverenia.

(2) Ministerstvo môže pozastaviť výkon poverenia na vykonávanie technickej služby do vykonania opatrení na nápravu, ak
a) poverená technická služba v určenej lehote neoznámi ministerstvu zmenu podmienok, na ktorých základe jej bolo udelené poverenie,
b) ministerstvo v rámci výkonu štátneho dozoru zistilo dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

(3) Ministerstvo zruší poverenie na vykonávanie technickej služby, ak poverená technická služba
a) písomne požiada o zrušenie poverenia minimálne 60 dní pred plánovaným ukončením svojej činnosti,
b) v čase platnosti poverenia nespĺňa podmienky uvedené v § 26 ods. 1 alebo ods. 2, alebo porušuje povinnosti ustanovené v § 30 ods. 2 alebo ods. 3, § 31 ods. 2 alebo ods. 3, § 32 ods. 2 alebo ods. 3, § 33 ods. 2 alebo ods. 3,
c) opakovane neplní alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti uvedené v § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 33 ods. 1, alebo závažným spôsobom porušuje všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo podmienky určené v rozhodnutí o udelení poverenia.

(4) Poverenie na vykonávanie technickej služby zaniká
a) zrušením právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo poverenie udelené,
b) uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii,
c) zrušením osvedčenia o akreditácii.

§ 35

Zoznam poverených technických služieb, ako aj zmenu, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie technickej služby ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.

TRETIA HLAVA
KONTROLY VOZIDIEL


Prvý oddiel
Základné ustanovenie


§ 36

(1) Podnikanie v oblasti kontroly vozidiel zahŕňa výkon

a) technických kontrol vozidiel,
b) emisných kontrol motorových vozidiel,
c) kontrol originality vozidiel.

(2) Podnikať v oblasti kontroly vozidiel možno povoliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

Druhý oddiel
Technické kontroly


§ 37
Stanica technickej kontroly

(1) Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technických kontrol vozidiel.

(2) Stanice technickej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy technických kontrol. Sieť staníc technickej kontroly a ich počty podľa jednotlivých druhov technických kontrol a typov staníc technických kontrol určuje ministerstvo.

(3) Podrobnosti o určovaní siete staníc technických kontrol podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 38
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať stanicu technickej kontroly a vykonávať technické kontroly vozidiel podľa § 48 (ďalej len "technická kontrola"), je povinná vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly je obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude stanica technickej kontroly zriadená.

(2) Obvodný úrad dopravy udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, ak
a) vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly, alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve,
b) má projektovú dokumentáciu potrebnú na požadovaný typ stanice technickej kontroly,
c) je finančne spoľahlivá na zriadenie stanice technickej kontroly,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
e) je bezúhonná,
f) na požadovaný typ stanice technickej kontroly je voľná kapacita siete podľa § 37 ods. 2,
g) nie je v konkurze ani v nútenom vyrovnaní, 17) ak je žiadateľ podnikateľom.
Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

(3) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly musí obsahovať
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom;

b) údaje o type stanice technickej kontroly,
c) údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať,
d) údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou alebo o stavbe na požadovaný typ stanice technickej kontroly,
e) údaje o finančnej spoľahlivosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. d) alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi, alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku, pozemku so stavbou alebo stavby na požadovaný typ stanice technickej kontroly,
b) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby stanice technickej kontroly a k jej súladu s územným plánom,
c) doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly,
d) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom.

(5) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(6) Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie a riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac staníc technickej kontroly, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každú z nich.

(7) Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom, alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(8) Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie technických kontrol podľa § 42 ods. 3 písm. b) až h).

(9) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh rozhodne o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 5; inak žiadosť zamietne.

(10) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b) údaje o type stanice technickej kontroly,
c) obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly na dva roky,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly.

(11) Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly zaniká a po jeho zániku obvodný úrad dopravy nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly.

(12) Priestorové a technologické vybavenie stanice technickej kontroly jednotlivých typov a mobilnej stanice technickej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť je schválená ministerstvom, a lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel, podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel, vzor označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu podľa odseku 5 a § 39 ods. 4, o lehotách a spôsobe ich nahlasovania ministerstvu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 39
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly

(1) Obvodný úrad dopravy8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak

a) o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 38 ods. 10,
b) vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly, ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie stanice technickej kontroly ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
d) nie je personálne alebo majetkovo prepojený

1. s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická služba technickej kontroly vozidiel podľa § 30 ods. 3,
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy;

e) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom technických kontrol, 16)
f) je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly podľa § 38 ods. 6 a 7,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
h) je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
i) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej tri fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly, z ktorých jedna je vedúcim stanice technickej kontroly a jedna je zástupcom vedúceho stanice technickej kontroly, a najmenej jednu fyzickú osobu na vykonávanie administratívnej činnosti,
j) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom,
k) bol pri overení plnenia podmienok podľa § 30 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s overením znáša žiadateľ.

(2) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla stanice technickej kontroly,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla stanice technickej kontroly,

b) údaje o type stanice technickej kontroly,
c) údaje o základnom druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať,
d) údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú technické kontroly vykonávať,
e) predpokladaný dátum začatia činnosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú

a) doklad o finančnej spoľahlivosti,
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 24) v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly,
c) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou alebo stavbu na požadovaný typ stanice technickej kontroly,
d) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)
e) pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov technických kontrol,
g) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
h) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom,
k) správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vydaná poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel.

(4) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), i) a j) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(5) Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie technických kontrol podľa § 42 ods. 3 písm. b) až h).

(6) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4; inak žiadosť zamietne.

(7) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b) údaje o type stanice technickej kontroly,
c) druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávané v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním technických kontrol.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou na vykonávanie technickej kontroly (ďalej len "oprávnená osoba technickej kontroly").

Povinnosti oprávnenej osoby technickej kontroly
§ 40

(1) Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná

a) zabezpečiť vykonávanie technických kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technických kontrol a kategóriu vozidla prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na príslušný druh technickej kontroly a kategórie vozidla (ďalej len "osvedčenie kontrolného technika"),
b) zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie stanice technickej kontroly zodpovedalo udelenému oprávneniu podľa § 39,
c) zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú,
d) spravovať údaje o výsledkoch technických kontrol, vyhodnotení technického stavu vozidiel a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme technických kontrol a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
e) používať informačný systém technických kontrol s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f) zabezpečiť, aby technické kontroly boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom,
g) ku dňu začatia činnosti označiť stanicu technickej kontroly spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
h) bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) až j) a § 43 ods. 2 písm. a) a b),
i) zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla a osvedčení o technickej kontrole vozidla, kontrolných nálepiek a pečiatok v informačnom systéme, znehodnotené odovzdať na škartáciu poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel, v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
j) podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia v prípadoch podľa § 42 ods. 5.
k) zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; to sa nevzťahuje na vykonávanie technickej kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2,
l) zabezpečiť označenie stanice technickej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(2) Oprávnená osoba technickej kontroly počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť majetkovo a personálne prepojená

a) s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa § 30 ods. 3,
b) s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

(3) Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia stanice technickej kontroly, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na škartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 41

Oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť

a) použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom,
b) použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vykonávanie technickej kontroly fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie technických kontrol, nemajú platné osvedčenie kontrolného technika alebo nemajú osvedčenie kontrolného technika na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly a kategórie vozidla, alebo nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe technickej kontroly,
d) vykonávanie technickej kontroly, ak v stanici technickej kontroly nie sú prítomní aspoň dvaja kontrolní technici z počtu ustanoveného podľa § 39 ods. 1 písm. i), z ktorých aspoň jeden musí byť vedúcim stanice technickej kontroly alebo zástupcom vedúceho stanice technickej kontroly,
e) vykonávanie technickej kontroly
1. mimo stanice technickej kontroly uvedenej v oprávnení; to sa nevzťahuje
a) na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2,
b) na vykonávanie cestných technických kontrol podľa § 54 ods. 1,
2. bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,
f) aby sa na kontrolnej linke nachádzali vozidlá, na ktorých nie sú vykonávané kontrolné úkony v rámci technickej kontroly alebo emisnej kontroly; to neplatí pre školenia a skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov a pre úkony súvisiace s opravou alebo údržbou priestorov a technologického vybavenia,
g) vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel; to sa nevzťahuje na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2.

§ 42
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly

(1) Obvodný úrad dopravy8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej kontroly písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného oprávnenia; na zmenu rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2) Obvodný úrad dopravy8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly do vykonania opatrení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba technickej kontroly v určenej lehote neoznámi obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, na ktorých základe jej bolo udelené oprávnenie podľa § 39 ods. 1 písm. b) až j),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.

(3) Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak oprávnená osoba technickej kontroly
a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b) v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c) porušila povinnosti uvedené v § 40 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 40 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) alebo § 41 písm. a) až d), alebo porušila podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol,
d) tretíkrát poruší povinnosť ustanovenú v § 41 písm. e),
e) preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o technickej kontrole vozidla, osvedčenia o technickej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,
f) nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 12 a § 112f ods. 3,
g) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 39,
h) umožní vykonať technickú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel; to neplatí pri vykonávaní technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2.

(4) Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly zaniká

a) zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby technickej kontroly,
b) smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie kontrolných technikov, alebo uplynutím platnosti ich osvedčenia.

(5) Obvodný úrad dopravy nariadi oprávnenej osobe technickej kontroly nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol a predloženie správy o výsledku overenia, ak

a) o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním technických kontrol,
b) to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol zistili dôvody na vykonanie nového overenia; v tomto prípade poverená technická služba technickej kontroly vozidiel nesmie vykonať nové overenie za úhradu.

Osvedčenie kontrolného technika
§ 43
Podmienky na udelenie osvedčenia kontrolného technika

(1) Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať technické kontroly a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až e), môže ako kontrolný technik vykonávať technickú kontrolu až po udelení osvedčenia kontrolného technika na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla.

(2) Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 alebo osoby, ktorá má udelené povolenie podľa § 38 ods. 10, príslušný obvodný úrad dopravy udelí osvedčenie kontrolného technika fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d) absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e) vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol.

(3) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie kontrolného technika podľa § 44 ods. 3 písm. b) až l).

(4) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu vedúceho stanice technickej kontroly,
b) skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika vykonávajúceho aj funkciu zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,
c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore, ak ide o kontrolného technika,
d) vodičské oprávnenie na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

(5) K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 alebo osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 38 ods. 10, pre každú fyzickú osobu pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d) vodičský preukaz podľa odseku 4 písm. d),
e) pracovnú zmluvu,
f) potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
g) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol nie staršiu ako šesť mesiacov.

(6) Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), c), d) a g) vydané v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt, a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní uvedeného v odseku 5 písm. b) vydané Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva") podľa osobitného predpisu.26)

(7) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie kontrolného technika fyzickej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 6; inak žiadosť zamietne.

(8) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení osvedčenia kontrolného technika okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b) identifikačné údaje o oprávnenej osobe technickej kontroly a o sídle stanice technickej kontroly,
c) údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávané v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly,
d) obmedzenú platnosť osvedčenia kontrolného technika na päť rokov,
e) prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním technických kontrol.

(9) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia kontrolného technika sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou na vykonávanie technických kontrol (ďalej len "kontrolný technik").

(10) Kontrolný technik je povinný

a) vykonávať technické kontroly v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
b) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 46 ods. 2.
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe technickej kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b) a odseku 4 písm. d).

§ 44
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia kontrolného technika a predĺženie jeho platnosti

(1) Rozsah osvedčenia kontrolného technika môže obvodný úrad dopravy8) zmeniť, ak oprávnená osoba technickej kontroly písomne požiada o zmenu jeho rozsahu; podmienkou je absolvovanie zdokonaľovacieho školenia podľa § 45.

(2) Obvodný úrad dopravy môže pozastaviť výkon činnosti kontrolného technika do vykonania opatrení na nápravu, ak
a) oprávnená osoba technickej kontroly neoznámi zmenu údajov podľa § 43 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), alebo § 43 ods. 4 písm. d),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti kontrolného technika.

(3) Obvodný úrad zruší osvedčenie kontrolného technika, ak
a) oprávnená osoba technickej kontroly písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b) kontrolný technik v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 43 ods. 2 písm. a) a b), alebo § 43 ods. 4 písm. d),
c) z lekárskej správy vyplýva, že kontrolný technik nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie technických kontrol,
d) kontrolný technik neodôvodnene nevykonával technickú kontrolu nepretržite viac ako šesť mesiacov,
e) kontrolný technik získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 43 ods. 2, 5 alebo ods. 6,
f) kontrolný technik v čase zákazu podľa § 46 ods. 4 vykonával technické kontroly,
g) kontrolný technik preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov uvedených v § 52 ods. 1 až 5 a kontrolnej nálepky,
h) kontrolný technik po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával technické kontroly v rozpore s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona alebo metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
i) kontrolný technik vykonal technickú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,
j) kontrolný technik neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 43 ods. 10 písm. b).
k) kontrolný technik vykonal technickú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania technickej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,
l) kontrolný technik použije pri technickej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt.

(4) Osvedčenie kontrolného technika zaniká

a) smrťou kontrolného technika alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) ak kontrolný technik neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 46 ods. 1,
c) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba technickej kontroly nepožiadala o jeho predĺženie podľa odseku 5.

(5) Obvodný úrad dopravy predĺži platnosť osvedčenia kontrolného technika, ak

a) oprávnená osoba technickej kontroly najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia kontrolného technika požiada o predĺženie jeho platnosti,
b) kontrolný technik absolvoval doškoľovací kurz podľa § 46 ods. 1 a vyhovel pri skúške podľa § 47.

(6) Na zmenu rozsahu osvedčenia kontrolného technika podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

§ 45
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla organizuje a zabezpečuje poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, ktorá vedie údaje o školení v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia. Náklady spojené so základným školením a zdokonaľovacím školením hradí oprávnená osoba technickej kontroly podľa § 39 ods. 8.

(2) Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel prihlasuje na ministerstvo fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia školenia.

(3) Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 38 ods. 10; na postup a úhradu nákladov sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4) Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 46
Doškoľovací kurz

(1) Na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa § 44 ods. 5 organizuje a zabezpečuje doškoľovací kurz kontrolných technikov poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, ktorá vedie údaje o doškoľovacom kurze v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Náklady spojené s doškoľovacím kurzom hradí oprávnená osoba technickej kontroly podľa § 39 ods. 8.

(2) Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 obvodný úrad dopravy nariadi doškoľovací kurz kontrolnému technikovi, ak o tom rozhodlo ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním technických kontrol.

(3) Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba technickej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel prihlasuje na ministerstvo kontrolného technika na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia kurzu.

(4) Kontrolný technik, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom "nevyhovel", nesmie vykonávať technické kontroly do času, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť.

(5) Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 47
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, metrologické zabezpečenie používaných meradiel a prístrojov, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri vykonávaní technickej kontroly.

(2) Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín a miesto konania skúšky ministerstvo oznámi oprávnenej osobe technickej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(5) Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(6) Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 48
Technická kontrola

(1) Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

(2) V mobilnej stanici technickej kontroly sa môžu vykonávať technické kontroly vozidiel podľa § 49 ods. 2 písm. a), c), d) a g) kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom.

(3) Technické kontroly v mobilnej stanici technickej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať len oprávnené osoby technickej kontroly, ktoré majú udelené oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej aj na kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R, PS a LS, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy.

(4) Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje

a) brzdová sústava,
b) riadenie,
c) nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
d) rám a karoséria,
e) osvetlenie a svetelná signalizácia,
f) predpísaná a zvláštna výbava,
g) ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
h) zaťaženie životného prostredia,
i) identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

(5) Na vykonávanie technickej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(6) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania technických kontrol, spôsob používania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení podľa odseku 5 a ich parametre uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(7) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení používaných na vykonávanie technických kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 48a
Monitorovanie stanice technickej kontroly

(1) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce technickej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili. Monitorovanie je určené na účely zvýšenia kvality výkonu technických kontrol, identifikácie vozidiel a zvýšenia bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

(2) Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na technickej kontrole.

(3) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor.

(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] len na účely konania podľa tohto zákona
a) ministerstvu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b) obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja26a) (ďalej len "obvodný úrad dopravy v sídle kraja") v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy8) v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.

(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel [§ 30 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zabezpečiť, aby sa zlikvidoval
a) videozáznam v deň nasledujúci po uplynutí tridsiatich dní odo dňa, v ktorom bol videozáznam vyhotovený,
b) snímky v deň nasledujúci po ukončení platnosti technickej kontroly.

§ 49
Druhy technických kontrol

(1) Základným druhom technickej kontroly je technická kontrola pravidelná. Bez udeleného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) nie je možné udeliť ďalšie oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. b), e) alebo písm. f).

(2) Technické kontroly sa členia na

a) technickú kontrolu pravidelnú,
b) technickú kontrolu pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,
c) technickú kontrolu zvláštnu,
d) technickú kontrolu administratívnu,
e) technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí, 27)
f) technickú kontrolu na vydanie prepravného povolenia, 28)
g) opakovanú technickú kontrolu.

(3) Na základe udeleného oprávnenia na

a) vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) možno vykonávať aj technické kontroly podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) a ich opakovanú technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. g),
b) vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. b), e) alebo písm. f) možno vykonávať aj ich opakovanú technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. g).

(4) Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. b) možno udeliť len na základe oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) udelenej pre kategórie vozidiel M1, N1, L, O1, O2, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R.

(5) Oprávnenie na vykonávanie technických kontrol podľa odseku 2 písm. e) alebo písm. f) možno udeliť len na základe oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa odseku 2 písm. a) udelenej pre kategórie vozidiel M1, N1, L, O1, O2, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R alebo pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R.

(6) Technickú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až g) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla v ktorejkoľvek stanici technickej kontroly, ktorá je oprávnená na jej vykonanie.

(7) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované. Technická kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

(8) Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov, a bez pristaveného vozidla kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.

(9) Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby. Na výzvu osoby oprávnenej vykonať štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore stanice technickej kontroly, na opakované vykonanie technickej kontroly. Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie technickej kontroly; opakovanú technickú kontrolu vykoná kontrolný technik pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

(10) Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

(11) Rozsah technických kontrol podľa odseku 2, mieru zaťaženia pre určité kategórie vozidiel podľa odseku 7 a druhy dokladov podľa odseku 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 50
Technické kontroly pravidelné

(1) V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha technickej kontrole pravidelnej vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike, 5) a nie je vyradené z premávky na pozemných komunikáciách dočasne podľa § 24 ods. 2 alebo natrvalo podľa § 24 ods. 3 a jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu podľa § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní technickej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu podľa § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a opätovne schvaľované vozidlo podľa § 16d. Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona.

(2) Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný obvodný úrad dopravy, v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(3) Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla technickej kontrole podľa odseku 2 na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Hodnotenie technického stavu vozidla
§ 51

(1) Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

(2) Na základe výsledku hodnotenia technického stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek je vozidlo
a) spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b) dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
c) nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(4) Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o technických kontrolách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 52
Doklad o vykonaní technickej kontroly

(1) Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. a) a d) je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla, Osvedčenie o technickej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

(2) Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. b) je vyznačený Protokol o technickej kontrole pred schválením jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného vozidla na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Dokladom o technickej kontrole podľa § 49 ods. 2 písm. c) je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla.

(4) Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. e) je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.27)

(5) Dokladom o vykonaní technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. f) je vyznačený Protokol o technickej kontrole vozidla a Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.28)

(6) Dokladom o vykonaní opakovanej technickej kontroly je vyznačený doklad podľa odsekov 1 až 5.

(7) Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom29) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie podmienok ustanovených v § 21 ods. 1 písm. b) a e) a § 50 ods. 1; ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

(8) Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly podľa odsekov 1 až 5, miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 53

Ak sa pri kontrole technického stavu vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly.

§ 54
Cestná technická kontrola

(1) Cestnou technickou kontrolou sa rozumie vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technického stavu vozidla vykonávaná Policajným zborom29) pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (ďalej len "kontrolný orgán") samostatne alebo v spolupráci s oprávnenou osobou technickej kontroly prostredníctvom kontrolného technika mimo stanice technickej kontroly alebo oprávnenou osobou emisnej kontroly prostredníctvom technika emisnej kontroly mimo pracoviska emisnej kontroly na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4.

(2) Cestná technická kontrola sa nevykonáva na vozidle, ktoré bolo podľa údajov uvedených v dokladoch vozidla v posledných troch mesiacoch podrobené kontrole technického stavu podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo g) alebo cestnej technickej kontrole, okrem prípadov zjavných chýb alebo zistených nezrovnalostí na vozidle alebo v predložených dokladoch vozidla.

(3) Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov vozidla podľa § 23 a z jedného alebo z obidvoch nasledujúcich hľadísk:
a) vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla,
b) kontrola a vykonanie zápisu do Správy o cestnej technickej kontrole vozidla.

(4) Ak sa pri cestnej technickej kontrole vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, kontrolný orgán môže uložiť vodičovi vozidla povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole v stanici technickej kontroly.

(5) Nebezpečné chyby zistené cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom v členskom štáte okrem vozidla evidovaného na území Slovenskej republiky, v dôsledku ktorých sa vozidlo musí vyradiť z premávky na pozemných komunikáciách dočasne, kým sa chyby neodstránia, kontrolný orgán priebežne oznamuje príslušným úradom členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky, a ministerstvu. Oznámením je kópia Správy o cestnej technickej kontrole vozidla. Spolu s oznámením sa zasiela aj žiadosť o prijatie opatrení voči tomu, kto zistené chyby zapríčinil.

(6) Ministerstvo na základe oznámenia a žiadosti od iného členského štátu o nebezpečných chybách zistených cestnou technickou kontrolou na vozidle evidovanom v Slovenskej republike5) postúpi oznámenie a žiadosť príslušnému obvodnému úradu dopravy, 8) ktorý rozhodne o vykonaní technickej kontroly pravidelnej podľa § 49 ods. 2 písm. a) alebo technickej kontroly zvláštnej podľa § 49 ods. 2 písm. c). Prevádzkovateľ je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo takej kontrole v stanici technickej kontroly. Obvodný úrad dopravy vedie o prijatých opatreniach evidenciu a oznamuje ich ministerstvu spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. O prijatých opatreniach ministerstvo vyrozumie príslušné úrady členského štátu, v ktorom je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky.

(7) Výsledky cestnej technickej kontroly vozidla eviduje kontrolný orgán29) a raz polročne zasiela údaje ministerstvu.

(8) Každý druhý rok do 31. marca ministerstvo zasiela Európskej komisii údaje za predchádzajúce dva roky, ktoré sa týkajú počtu vozidiel kontrolovaných cestnou technickou kontrolou podľa kategórie vozidiel a kontrolovaných položiek podľa štátu evidencie vozidla a o zaznamenaných nedostatkoch.

(9) Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly vozidla je Správa o cestnej technickej kontrole vozidla, do ktorej sa zapíše aj uloženie blokovej pokuty.30) Druhopis správy je kontrolný orgán povinný odovzdať vodičovi vozidla.

(10) Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vykonania a vyhodnotenia cestnej technickej kontroly, o postupe prijatia opatrení podľa odseku 6 a spôsobe vedenia ich evidencie, vzor Správy o cestnej technickej kontrole vozidla a jej náležitosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Tretí oddiel
Emisné kontroly


§ 55
Pracovisko emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel.

(2) Pracoviská emisnej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa rozmerov priestorov a kategórie vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy emisných kontrol. Sieť pracovísk emisných kontrol a ich počty podľa jednotlivých druhov emisných kontrol a typov pracovísk emisných kontrol určuje ministerstvo.

(3) Podrobnosti o určovaní siete pracovísk emisných kontrol podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 56
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať pracovisko emisnej kontroly a vykonávať emisné kontroly motorových vozidiel podľa § 66 (ďalej len "emisná kontrola"), je povinná vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly je obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude pracovisko emisnej kontroly zriadené.

(2) Obvodný úrad dopravy udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ak
a) vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve,
b) má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
c) je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
e) je bezúhonná,
f) na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita siete podľa § 55 ods. 2,
g) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom.
Ak ide o právnickú osobu, musí podmienky podľa písmen d) a e) spĺňať osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.

(3) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly musí obsahovať tieto údaje:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom;

b) údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c) údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora vozidla a kategórie vozidla, na ktorých chce emisné kontroly vozidla vykonávať,
d) údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
e) údaje o finančnej spoľahlivosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. d) alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi, alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
b) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska emisnej kontroly a k jej súladu s územným plánom,
c) doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
d) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom.

(5) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(6) Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie pracoviska emisnej kontroly. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac pracovísk emisnej kontroly, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každé z nich.

(7) Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom, alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(8) Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol podľa § 60 ods. 3 písm. b) až h).

(9) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 5; inak žiadosť zamietne.

(10) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje
a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b) údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c) obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly na dva roky,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly.

(11) Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly zaniká a po jeho zániku obvodný úrad dopravy nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly. Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.

(12) Priestorové a technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly jednotlivých typov a mobilného pracoviska emisnej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť je schválená ministerstvom, a lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách, podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení, odosielaní záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia o monitorovaní záznamovým zariadením pracoviska emisnej kontroly a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu podľa odseku 5 a § 57 ods. 4, lehotách a spôsobe ich nahlasovania ministerstvu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 57
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

(1) Obvodný úrad dopravy8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak
a) o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 10,
b) vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
d) nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel podľa § 31 ods. 3,
e) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom emisných kontrol, 16)
f) je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 6 a 7,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
h) je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
i) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie emisnej kontroly, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie emisnej kontroly,
j) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom,
k) bol pri overení plnenia podmienok podľa § 31 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s overením znáša žiadateľ.

(2) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla pracoviska emisnej kontroly,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla pracoviska emisnej kontroly,

b) údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c) údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať,
d) údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú emisné kontroly vykonávať,
e) predpokladaný dátum začatia činnosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a) doklad o finančnej spoľahlivosti,
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 24) v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly,
c) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
d) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)
e) pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov emisných kontrol,
g) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
h) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom,
k) správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly vydaná poverenou technickou službou emisných kontrol motorových vozidiel.

(4) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), i) a j) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(5) Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol podľa § 60 ods. 3 písm. b) až h).

(6) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4; inak žiadosť zamietne.

(7) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b) údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c) údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora a kategórie vozidiel, na ktorých budú emisné kontroly vykonávané v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním emisných kontrol.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou na vykonávanie emisnej kontroly (ďalej len "oprávnená osoba emisnej kontroly").

Povinnosti oprávnenej osoby emisnej kontroly
§ 58

(1) Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná

a) zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný emisný systém, druh paliva na pohon motora a kategóriu vozidla prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na príslušný emisný systém, druh paliva na pohon motora a kategóriu vozidla (ďalej len "osvedčenie technika emisnej kontroly"),
b) zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska emisnej kontroly zodpovedalo udelenému oprávneniu podľa § 57,
c) zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú,
d) spravovať údaje o výsledkoch emisných kontrol, hodnotení a záveroch o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidiel na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme emisných kontrol a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
e) používať informačný systém emisných kontrol s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f) zabezpečiť, aby emisné kontroly boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom,
g) ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko emisnej kontroly spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
h) bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 57 ods. 1 písm. b) až j) a § 61 ods. 2 písm. a) a b),
i) zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o emisnej kontrole motorového vozidla a osvedčení o emisnej kontrole, kontrolných nálepiek a pečiatok v informačnom systéme, znehodnotené odovzdať na škartáciu poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel, v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
j) podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia v prípadoch podľa § 60 ods. 5.
k) zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného ministerstvom a odoslanie záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel v rozsahu a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; to sa nevzťahuje na vykonávanie emisnej kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2,
l) zabezpečiť označenie pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní záznamovým zariadením spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(2) Oprávnená osoba emisnej kontroly počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť personálne alebo majetkovo prepojená s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel podľa § 31 ods. 3.

(3) Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia pracoviska emisnej kontroly, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na škartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 59

Oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie umožniť

a) použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom,
b) použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vykonávať emisné kontroly fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie emisných kontrol, nemajú platné osvedčenie technika emisnej kontroly alebo nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe emisnej kontroly,
d) vykonávať emisné kontroly

1. mimo pracoviska emisnej kontroly uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje
a) na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2,
b) na vykonávanie cestných emisných kontrol podľa § 54 ods. 1,
2. bez pristaveného vozidla a bez vykonania ustanovených kontrolných úkonov,

e) vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel; to sa nevzťahuje na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2.

§ 60
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

(1) Obvodný úrad dopravy8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej kontroly písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného oprávnenia; na zmenu rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2) Obvodný úrad dopravy8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly do vykonania opatrení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba emisnej kontroly v určenej lehote neoznámi obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, na základe ktorých jej bolo udelené oprávnenie podľa § 57 ods. 1 písm. b) až j),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly.

(3) Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak oprávnená osoba emisnej kontroly

a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b) v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 57 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c) porušila povinnosti uvedené v § 58 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) až l), § 58 ods. 2 alebo § 59 písm. a) až c) alebo porušila podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol,
d) tretíkrát poruší povinnosť ustanovenú v § 59 písm. d),
e) preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív protokolov o emisnej kontrole vozidla, osvedčenie o emisnej kontrole vozidla a kontrolnej nálepky,
f) nezabezpečila obnovu technologického vybavenia po uplynutí lehoty ustanovenej v § 112 ods. 19 a v § 112f ods. 4,
g) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 57,
h) umožní vykonať emisnú kontrolu bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel; to neplatí pri vykonávaní emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa § 66 ods. 2.

(4) Oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly zaniká

a) zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby emisnej kontroly,
b) smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo uplynutím platnosti ich osvedčenia.

(5) Obvodný úrad dopravy nariadi oprávnenej osobe emisnej kontroly nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol a predloženie správy o výsledku overenia, ak

a) o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním emisných kontrol,
b) to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol zistili dôvody na vykonanie nového overenia; v tomto prípade poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel nesmie vykonať nové overenie za úhradu.

Osvedčenie technika emisnej kontroly
§ 61
Podmienky na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly

(1) Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať emisné kontroly a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až e), môže ako technik emisnej kontroly vykonávať emisné kontroly až po udelení osvedčenia technika emisnej kontroly na príslušný emisný systém, druh paliva na pohon motora.

(2) Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 alebo osoby, ktorá má udelené povolenie podľa § 56 ods. 10, príslušný obvodný úrad dopravy udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d) absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e) vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol.

(3) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie technika emisnej kontroly podľa § 62 ods. 3 písm. b) až l).

(4) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
b) skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.

(5) K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 alebo osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 56 ods. 10, pre každú fyzickú osobu pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d) pracovnú zmluvu,
e) potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
f) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol nie staršiu ako šesť mesiacov.

(6) Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), c) a f) vydané v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt, a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní uvedeného v odseku 5 písm. b) vydané ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.26)

(7) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 6; inak žiadosť zamietne.

(8) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b) identifikačné údaje o oprávnenej osobe emisnej kontroly a o sídle pracoviska emisnej kontroly,
c) údaje o emisnom systéme, druhu paliva na pohon motora, na ktorých budú emisné kontroly vykonávané v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly,
d) obmedzenú platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly na päť rokov,
e) prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním emisných kontrol.

(9) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika emisnej kontroly sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou na vykonávanie emisných kontrol (ďalej len "technik emisnej kontroly").

(10) Technik emisnej kontroly je povinný

a) vykonávať emisné kontroly v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
b) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 64 ods. 2,
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe emisnej kontroly zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).

§ 62
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika emisnej kontroly a predĺženie jeho platnosti

(1) Rozsah osvedčenia technika emisnej kontroly môže obvodný úrad dopravy8) zmeniť, ak oprávnená osoba emisnej kontroly písomne požiada o zmenu jeho rozsahu; podmienkou je absolvovanie zdokonaľovacieho školenia podľa § 63.

(2) Obvodný úrad dopravy môže pozastaviť výkon činnosti technika emisnej kontroly do vykonania opatrení na nápravu, ak
a) oprávnená osoba emisnej kontroly neoznámi zmenu údajov podľa § 61 ods. 2 písm. a) alebo b),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie činnosti technika emisnej kontroly.

(3) Obvodný úrad dopravy zruší osvedčenie technika emisnej kontroly, ak
a) oprávnená osoba emisnej kontroly písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b) technik emisnej kontroly v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 61 ods. 2 písm. a) a b),
c) z lekárskej správy vyplýva, že technik emisnej kontroly nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie emisných kontrol,
d) technik emisnej kontroly neodôvodnene nevykonával emisnú kontrolu nepretržite viac ako šesť mesiacov,
e) technik emisnej kontroly získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 61 ods. 2, 5 alebo 6,
f) technik emisnej kontroly v čase zákazu podľa § 64 ods. 4 vykonával emisné kontroly,
g) technik emisnej kontroly preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív dokladov uvedených v § 70 a kontrolnej nálepky,
h) technik emisnej kontroly po písomnom upozornení v prípadoch podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával emisné kontroly v rozpore s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona alebo s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
i) technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,
j) technik emisnej kontroly neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 61 ods. 10 písm. b).
k) technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu v čase nefunkčnosti monitorovacieho záznamového zariadenia; to neplatí, ak porucha monitorovacieho záznamového zariadenia vznikla v priebehu vykonávania emisnej kontroly a bol uchovaný aspoň jeden záznam,
l) technik emisnej kontroly použije pri emisnej kontrole také vybavenie alebo zariadenie, ktoré umožní neoprávnené ovplyvnenie meraných hodnôt.

(4) Osvedčenie technika emisnej kontroly zaniká
a) smrťou technika emisnej kontroly alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) ak technik emisnej kontroly neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 64 ods. 1,
c) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba emisnej kontroly nepožiadala o jeho predĺženie podľa odseku 5.

(5) Obvodný úrad dopravy predĺži platnosť osvedčenia technika emisnej kontroly, ak
a) oprávnená osoba emisnej kontroly najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti,
b) technik emisnej kontroly absolvoval doškoľovací kurz podľa § 64 ods. 1 a vyhovel pri skúške podľa § 65.

(6) Na zmenu rozsahu osvedčenia technika emisnej kontroly podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

§ 63
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na príslušný emisný systém, druh paliva na pohon motora organizuje a zabezpečuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel, ktorá vedie údaje o školení v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia. Náklady spojené so základným školením a zdokonaľovacím školením hradí oprávnená osoba emisnej kontroly (§ 57 ods. 8).

(2) Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 prostredníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel prihlasuje na ministerstvo fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia školenia.

(3) Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 56 ods. 10; na postup a úhradu nákladov sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4) Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 64
Doškoľovací kurz

(1) Na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly podľa § 62 ods. 5 organizuje a zabezpečuje doškoľovací kurz technikov emisnej kontroly poverená technická služba emisných kontrol motorových vozidiel, ktorá vedie údaje o doškoľovacom kurze v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Náklady spojené s doškoľovacím kurzom hradí oprávnená osoba emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8.

(2) Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 obvodný úrad dopravy nariadi doškoľovací kurz technikovi emisnej kontroly, ak o tom rozhodlo ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním emisných kontrol.

(3) Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba emisnej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby emisných kontrol motorových vozidiel prihlasuje na ministerstvo technika emisnej kontroly na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia kurzu.

(4) Technik emisnej kontroly, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom "nevyhovel", nesmie vykonávať emisné kontroly do času, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť.

(5) Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 65
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, meranie a hodnotenie stavu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, metrologické zabezpečenie používaných meradiel a prístrojov, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri vykonávaní emisnej kontroly.

(2) Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín konania skúšky ministerstvo oznámi oprávnenej osobe emisnej kontroly prostredníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie, alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(5) Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(6) Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 66
Emisná kontrola

(1) Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa jednotlivých emisných kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

(2) V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sa môžu vykonávať emisné kontroly vozidiel kategórie N3, T a C a podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom.

(3) Emisné kontroly v mobilnom pracovisku emisnej kontroly podľa odseku 2 smú vykonávať len oprávnené osoby emisnej kontroly, ktoré majú udelené oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 67 na kategórie vozidiel M2, M3, N2 a N3, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy.

(4) Emisnou kontrolou sa kontroluje motorové vozidlo
a) so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom,
b) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
c) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
d) so vznetovým motorom,
e) so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
f) so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo,
g) so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plyn.

(5) Na vykonávanie emisnej kontroly sa smú používať len meradlá, prístroje a monitorovacie záznamové zariadenia, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(6) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania emisných kontrol a spôsob používania meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení podľa odseku 5 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(7) Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti meradiel, prístrojov a monitorovacích záznamových zariadení používaných na vykonávanie emisných kontrol ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 66a
Monitorovanie pracoviska emisnej kontroly

(1) Priestor pracoviska emisnej kontroly určený na samotné vykonávanie emisnej kontroly sa monitoruje pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia. Monitorovacím záznamovým zariadením sa vyhotovuje záznam v digitálnej podobe, ktorý umožní preukázať, že vozidlá podliehajúce emisnej kontrole sa na nej skutočne zúčastnili.

(2) Monitorovacie záznamové zariadenie musí byť používané tak, aby nezasahovalo do súkromia fyzických osôb, ktoré sa nezúčastňujú na emisnej kontrole.

(3) Priestor pracoviska emisnej kontroly určený na samotné vykonávanie emisnej kontroly monitorovaný pomocou monitorovacieho záznamového zariadenia musí byť zreteľne označený ako monitorovaný priestor.

(4) Záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia poskytuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] len na účely konania podľa tohto zákona
a) ministerstvu v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b) obvodnému úradu dopravy v sídle kraja v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c) obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk emisnej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d) oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
e) Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.

(5) Ak záznam vyhotovený z monitorovacieho záznamového zariadenia nie je využitý na účely podľa odseku 4, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel [§ 31 ods. 1 písm. j) a k)] je povinná zlikvidovať snímky v deň nasledujúci po ukončení platnosti emisnej kontroly.

§ 67
Druhy emisných kontrol

(1) Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 2 písm. a) možno vykonávať aj emisné kontroly podľa odseku 2 písm. b) a c).

(2) Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na
a) emisnú kontrolu pravidelnú,
b) emisnú kontrolu zvláštnu,
c) emisnú kontrolu administratívnu.

(3) Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) nenahrádza emisná kontrola podľa odseku 2 písm. b) alebo c) okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej podľa § 21 ods. 1 písm. e).

(4) Emisnú kontrolu podľa odseku 2 písm. a) až c) možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly.

(5) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musia na emisnú kontrolu pristaviť vydezinfikované. Emisná kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

(6) Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

(7) Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku emisnej kontroly alebo v priestore pracoviska, na opakované vykonanie emisnej kontroly. Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie emisnej kontroly; opakovanú emisnú kontrolu vykoná technik emisnej kontroly pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

(8) Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

(9) Rozsah emisných kontrol podľa odseku 2 a druhy dokladov podľa odseku 6 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 68
Emisné kontroly pravidelné

(1) V lehote od jedného roka do štyroch rokov podlieha emisnej kontrole pravidelnej motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike5) a nie je vyradené z premávky na pozemných komunikáciách dočasne podľa § 24 ods. 2 alebo natrvalo podľa § 24 ods. 3, jednotlivo dovezené motorové vozidlo z členského štátu alebo iného zmluvného štátu podľa § 16a, ktoré nemá platný doklad o vykonaní emisnej kontroly, pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a jednotlivo dovezené motorové vozidlo z tretieho štátu podľa § 16b pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel v Slovenskej republike5) a opätovne schvaľované vozidlo podľa § 16d. Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona.

(2) Prevádzkovateľ vozidla je povinný na vlastné náklady podrobiť vozidlo emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak o tom rozhodol príslušný obvodný úrad dopravy v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(3) Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla emisnej kontrole podľa odseku 2 na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Hodnotenie stavu vozidla
§ 69

(1) Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia dvojstupňovou klasifikáciou.

(2) Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov je motorové vozidlo
a) spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b) nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba emisnej kontroly a poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(4) Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o emisných kontrolách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Doklad o vykonaní emisnej kontroly
§ 70

(1) Dokladom o vykonaní emisnej kontroly podľa § 67 ods. 2 písm. a) a c) je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

(2) Dokladom o vykonaní emisnej kontroly podľa § 67 ods. 2 písm. b) je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

(3) Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom30) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie podmienok ustanovených v § 21 ods. 1 písm. e) a § 69 ods. 2 písm. a); ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte, dokladmi o vykonaní emisnej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte.

(4) Spôsob vyznačovania výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa odsekov 1 a 2, miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 71

Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

Štvrtý oddiel
Kontroly originality


§ 72
Pracovisko kontroly originality

(1) Pracovisko kontroly originality je pracovisko špecializované na vykonávanie kontroly originality vozidiel, umiestňovanie a upevňovanie náhradných identifikačných čísiel vozidla VIN pridelených jednotlivému vozidlu a umiestňovanie a upevňovanie identifikačných čísiel vozidla VIN jednotlivo vyrobených vozidiel.

(2) Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa rozmerov priestorov a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú kontroly originality a podľa toho, či môžu umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné čísla vozidla VIN jednotlivým vozidlám a identifikačné čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeným vozidlám.

(3) Podrobnosti o určovaní siete pracovísk kontrol originality podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 73
Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať pracovisko kontroly originality a vykonávať kontroly originality vozidiel podľa § 83 (ďalej len "kontrola originality"), je povinná vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality je obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude pracovisko kontroly originality zriadené.

(2) Obvodný úrad dopravy udelí fyzickej osobe alebo právnickej osobe povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ak

a) vlastní alebo má v nájme19) pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve,
b) má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska kontroly originality,
c) je finančne spoľahlivá na zriadenie pracoviska kontroly originality,
d) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
e) je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
f) na požadovaný typ pracoviska kontroly originality je voľná kapacita siete podľa § 72 ods. 2,
g) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je podnikateľom.

(3) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,

b) údaje o type pracoviska kontroly originality,
c) kategórie vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať,
d) údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska kontroly originality,
e) údaje o finančnej spoľahlivosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 3 sú

a) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy podľa odseku 3 písm. d) alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi alebo zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva alebo o nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska kontroly originality,
b) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska kontroly originality k jej súladu s územným plánom,
c) doklad o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality,
d) výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom.

(5) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 4 písm. c) až f) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(6) Finančnou spoľahlivosťou podľa odseku 2 písm. c) je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie pracoviska kontroly originality. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac pracovísk kontroly originality, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každú z nich.

(7) Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenou audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(8) Za bezúhonného podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 77 ods. 3 písm. b) až f).

(9) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 5; inak žiadosť zamietne.

(10) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a),
b) údaje o type pracoviska kontroly originality,
c) obmedzenú platnosť udeleného povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality na dva roky,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality.

(11) Po uplynutí času platnosti rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality zaniká a po jeho zániku obvodný úrad dopravy nesmie začať konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality. Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality.

(12) Priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality jednotlivých typov a mobilného pracoviska kontroly originality, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť je schválená ministerstvom, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri kontrolách originality a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu podľa odseku 5 a § 74 ods. 4, o lehotách a spôsobe ich nahlasovania ministerstvu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 74
Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality

(1) Obvodný úrad dopravy8) udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak

a) o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality požiadal v čase platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 73 ods. 10,
b) vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality, ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska kontroly originality ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
d) nie je personálne alebo majetkovo prepojený

1. s poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická služba kontroly originality vozidiel podľa § 32 ods. 3,
2. s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek tak, že súčasne prevádzkuje ich výrobu, predaj alebo opravy,

e) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontroly originality, 16)
f) je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti pracoviska kontroly originality podľa § 73 ods. 6 a 7,
g) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
h) je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
i) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontroly originality, alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie kontroly originality,
j) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je žiadateľ podnikateľom,
k) bol pri overení plnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s overením znáša žiadateľ.

(2) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla pracoviska kontroly originality,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla pracoviska kontroly originality,

b) údaje o type pracoviska kontroly originality,
c) údaje o kategórii vozidiel, na ktorých sa budú kontroly originality vykonávať,
d) údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú kontroly originality vykonávať,
e) predpokladaný dátum začatia činnosti,
f) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a) doklad o finančnej spoľahlivosti,
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu, 24) v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality,
c) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska kontroly originality,
d) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)
e) pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o tom, že odmeny zamestnancov nebudú závisieť od výsledkov kontrol originality,
g) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
h) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
i) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom,
k) správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaná poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel.

(4) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. a), d), g), i) a j) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(5) Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. h) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality podľa § 77 ods. 3 písm. b) až f).

(6) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4; inak žiadosť zamietne.

(7) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b) údaje o type pracoviska kontroly originality,
c) kategórie vozidiel, na ktorých budú kontroly originality vykonávané v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality,
d) prípadné ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním kontrol originality.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidla sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou na vykonávanie kontroly originality (ďalej len "oprávnená osoba kontroly originality").

Povinnosti a oprávnenie oprávnenej osoby kontroly originality
§ 75

(1) Oprávnená osoba kontroly originality je povinná

a) zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný typ pracoviska kontroly originality a kategóriu vozidla prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality (ďalej len "osvedčenie technika kontroly originality"),
b) zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska kontroly originality zodpovedalo udelenému oprávneniu podľa § 74,
c) zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú,
d) spravovať údaje o výsledkoch kontrol originality, hodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v informačnom systéme kontrol originality a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
e) používať informačný systém kontrol originality s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
f) zabezpečiť, aby kontroly originality boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík schválených ministerstvom,
g) ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko kontroly originality spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
h) bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 74 ods. 1 písm. b) až j) a § 78 ods. 2 písm. a) a b),
i) zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla, kontrolných nálepiek a pečiatok v informačnom systéme, znehodnotené odovzdať na škartáciu poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel, v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
j) podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia v prípadoch podľa § 77 ods. 5.

(2) Oprávnená osoba kontroly originality počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť personálne alebo majetkovo prepojená

a) s poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa § 32 ods. 3,
b) s výrobou, predajom alebo opravou vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

(3) Oprávnená osoba kontroly originality je oprávnená od poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel získavať a využívať informácie o tom, či je v pátraní odcudzené vozidlo alebo odcudzená tabuľka, alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom (§ 32 ods. 4).

(4) Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia pracoviska kontroly originality, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách odborných posudkov o kontrole originality vozidla, kontrolných nálepkách a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na škartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 76

Oprávnená osoba kontroly originality nesmie umožniť

a) použitie informačného systému vybaveného programovým vybavením, ktoré nebolo schválené ministerstvom,
b) použitie iného priestorového a technologického vybavenia, ako je ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vykonávať kontroly originality fyzickými osobami, ktoré nie sú odborne spôsobilé na vykonávanie kontrol originality, nemajú platné osvedčenie technika kontroly originality alebo nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe kontroly originality,
d) vykonávanie kontrol originality
1. mimo pracoviska kontroly originality uvedeného v oprávnení; to sa nevzťahuje na vykonávanie kontrol originality v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa § 83 ods. 2,
2. bez pristaveného vozidla, bez ustanovených kontrolných úkonov; chýbajúca fotodokumentácia z kontroly originality podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na vykonanie tohto zákona a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne a zreteľne viditeľný predmet fotografovania alebo je predmet fotografovania neidentifikovateľný, sa považuje za neprítomnosť vozidla na pracovisku kontroly originality,
e) použitie údajov získaných podľa § 75 ods. 3 na iné účely ako na kontroly originality podľa tohto zákona.
f) vyhotovenie Odborného posudku o kontrole originality vozidla so záverom podľa § 84 ods. 2 písm. a), ak vozidlo malo preukázateľne pozmeňované identifikátory vozidla, doklady vozidla mali znaky falšovania alebo doklad o evidencii vozidla je v pátraní, vozidlo bolo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia, na vozidle bola použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní.

§ 77
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na vykonávanie kontroly originality

(1) Obvodný úrad dopravy8) môže zmeniť oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak oprávnená osoba kontroly originality písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného oprávnenia; na zmenu rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2) Obvodný úrad dopravy8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na vykonávanie kontroly originality do vykonania opatrení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba kontroly originality v určenej lehote neoznámi obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, na ktorých základe jej bolo udelené oprávnenie podľa § 74 ods. 1 písm. b) až j),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na vykonávanie kontroly originality.

(3) Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak oprávnená osoba kontroly originality

a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b) v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 74 ods. 1 písm. b), c), e) až j),
c) porušuje povinnosti uvedené v § 75 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), i) a j), § 75 ods. 2 písm. a) alebo b) alebo § 76 písm. a), b), c) a e) alebo porušuje podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie kontroly originality,
d) opakovane poruší povinnosť ustanovenú v § 76 písm. d) alebo písm. f),
e) preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačív Odborný posudok o kontrole originality vozidla,
f) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 74.

(4) Oprávnenie na vykonávanie kontroly originality zaniká

a) zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby kontroly originality,
b) smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika kontroly originality, alebo uplynutím platnosti ich osvedčenia.

(5) Obvodný úrad dopravy nariadi oprávnenej osobe kontroly originality nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality a predloženie správy o výsledku overenia, ak

a) o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním kontrol originality,
b) to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality zistili dôvody na vykonanie nového overenia; v tom prípade poverená technická služba kontroly originality vozidiel nesmie vykonať nové overenie za úhradu.

Osvedčenie technika kontroly originality
§ 78
Podmienky na udelenie osvedčenia technika kontroly originality

(1) Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až e), môže ako technik kontroly originality vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality.

(2) Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby kontroly originality podľa § 74 ods. 8 alebo osoby, ktorá má udelené povolenie podľa § 73 ods. 10, príslušný obvodný úrad dopravy udelí osvedčenie technika kontroly originality vozidla fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d) absolvovala základné školenie,
e) vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol originality.

(3) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie technika kontroly originality podľa § 79 ods. 3 písm. b) až m).

(4) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
b) skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár, autoklampiar alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.

(5) K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba kontroly originality podľa § 74 ods. 8 alebo osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 73 ods. 10, pre každú fyzickú osobu pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d) pracovnú zmluvu,
e) potvrdenie o absolvovaní základného školenia,
f) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol originality nie staršiu ako šesť mesiacov.

(6) Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), c) a f) vydané v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt, a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní uvedeného v odseku 5 písm. b) vydané ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.26)

(7) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika kontroly originality fyzickej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 6; inak žiadosť zamietne.

(8) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení osvedčenia technika kontroly originality okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b) identifikačné údaje o oprávnenej osobe kontroly originality a o sídle pracoviska kontroly originality,
c) kategórie vozidiel, na ktorých budú kontroly originality vykonávané v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality,
d) obmedzenú platnosť osvedčenia technika kontroly originality na päť rokov,
e) prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním kontrol originality.

(9) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika kontroly originality sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou na vykonávanie kontroly originality (ďalej len "technik kontroly originality").

(10) Technik kontroly originality je povinný

a) vykonávať kontroly originality v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
b) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 81 ods. 2.
c) najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe kontroly originality zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).

§ 79
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika kontroly originality a predĺženie jeho platnosti

(1) Rozsah osvedčenia technika kontroly originality môže obvodný úrad dopravy8) zmeniť, ak oprávnená osoba kontroly originality písomne požiada o zmenu jeho rozsahu.

(2) Obvodný úrad dopravy môže pozastaviť výkon činnosti technika kontroly originality do vykonania opatrení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba kontroly originality neoznámi zmenu údajov podľa § 78 ods. 2 písm. a) alebo b),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti technika kontroly originality.

(3) Obvodný úrad zruší osvedčenie technika kontroly originality, ak

a) oprávnená osoba kontroly originality písomne požiadala o zrušenie osvedčenia,
b) technik kontroly originality v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 78 ods. 2 písm. a) a b),
c) z lekárskej správy vyplýva, že technik kontroly originality nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie kontrol originality,
d) technik kontroly originality neodôvodnene nevykonával kontroly originality nepretržite viac ako šesť mesiacov,
e) technik kontroly originality získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 78 ods. 2, 5 alebo 6,
f) technik kontroly originality v čase zákazu podľa § 81 ods. 4 vykonával kontroly originality,
g) technik kontroly originality preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačív Odborný posudok o kontrole originality vozidla a kontrolnej nálepky,
h) technik kontroly originality použil alebo umožnil použitie údajov získaných podľa § 75 ods. 3 na iné účely ako na kontrolu originality,
i) technik kontroly nesplnil povinnosť ustanovenú v § 84 ods. 4,
j) technik kontroly originality po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával kontroly originality v rozpore s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona alebo s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
k) technik kontroly originality vykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,
l) technik kontroly originality neabsolvoval doškoľovací kurz v prípade podľa § 78 ods. 10 písm. b).
m) technik kontroly originality porušil povinnosť ustanovenú v § 78 ods. 10 písm. a) tým, že o vykonaní kontroly originality vozidla vyhotovil Odborný posudok o kontrole originality vozidla so záverom podľa § 84 ods. 2 písm. a) a po následnom zadržaní tohto vozidla políciou bolo preukázané pozmeňovanie identifikátorov vozidla.

(4) Osvedčenie technika kontroly originality zaniká

a) smrťou technika kontroly originality alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) ak technik kontroly originality neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 81 ods. 1,
c) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba kontroly originality nepožiadala o jeho predĺženie podľa odseku 5.

(5) Obvodný úrad dopravy predĺži platnosť osvedčenia technika kontroly originality, ak

a) oprávnená osoba kontroly originality najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia technika kontroly originality požiada o predĺženie jeho platnosti,
b) technik kontroly originality absolvoval doškoľovací kurz podľa § 81 a vyhovel pri skúške podľa § 82.

(6) Na zmenu rozsahu osvedčenia technika kontroly originality podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

§ 80
Základné školenie

(1) Základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika kontroly originality organizuje a zabezpečuje poverená technická služba kontroly originality vozidiel, ktorá vedie údaje o školení v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní základného školenia. Náklady spojené so základným školením hradí oprávnená osoba kontroly originality podľa § 74 ods. 8.

(2) Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia oprávnená osoba kontroly originality podľa § 74 ods. 8 prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel prihlasuje ministerstvu fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia základného školenia.

(3) Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 73 ods. 10; na postup a úhradu nákladov sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4) Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, vedenia informačného systému o základnom školení, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 81
Doškoľovací kurz

(1) Na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality podľa § 79 ods. 5 organizuje a zabezpečuje doškoľovací kurz technikov kontroly originality poverená technická služba kontroly originality vozidiel, ktorá vedie údaje o doškoľovacom kurze v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Náklady spojené s doškoľovacím kurzom hradí oprávnená osoba kontroly originality podľa § 74 ods. 8.

(2) Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 obvodný úrad dopravy nariadi doškoľovací kurz technikovi kontroly originality, ak o tom rozhodlo ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním kontrol originality.

(3) Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba kontroly originality prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel prihlasuje ministerstvu technika kontroly originality na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia doškoľovacieho kurzu.

(4) Technik kontroly originality, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom "nevyhovel", nesmie vykonávať kontroly originality do času, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť.

(5) Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 82
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, meranie a hodnotenie stavu identifikátorov vozidla, metrologické zabezpečenie používaných meradiel a prístrojov, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri vykonávaní kontroly originality.

(2) Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín konania skúšky ministerstvo oznámi oprávnenej osobe kontroly originality prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(5) Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(6) Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 83
Kontrola originality

(1) Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

(2) V mobilnom pracovisku kontroly originality sa môžu vykonávať kontroly originality vozidiel kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom.

(3) Kontroly originality v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa odseku 2 smú vykonávať len oprávnené osoby kontroly originality, ktoré majú udelené oprávnenie na vykonávanie kontroly originality kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R, PS a LS, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy.

(4) Kontrola originality sa vykoná na náklady prevádzkovateľa vozidla

a) na jeho žiadosť v prípadoch podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, 31) alebo
b) na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy8) v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(5) Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality. Chýbajúca fotodokumentácia z kontroly originality podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na vykonanie tohto zákona a metodík schválených ministerstvom alebo fotodokumentácia, z ktorej nie je jasne a zreteľne viditeľný predmet fotografovania alebo je predmet fotografovania neidentifikovateľný, sa považuje za neprítomnosť vozidla na pracovisku kontroly originality.

(6) Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.

(7) Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka, musí však na vyzvanie zabezpečiť vykonanie úkonov umožňujúcich prístup k identifikátoru vozidla. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku kontroly originality alebo v priestoroch pracoviska, na opakované vykonanie kontroly originality. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie kontroly originality; opakovanú kontrolu originality vykoná technik kontroly originality pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

(8) Na vykonávanie kontroly originality sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(9) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania kontrol originality a spôsob používania meradiel podľa odseku 8 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(10) Podrobnosti o prípadoch vykonania kontroly originality na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy podľa odseku 4 písm. b) a postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontrol originality ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 83a
Druhy kontrol originality

(1) Základným druhom kontroly originality je kontrola originality základná a kontrola originality skrátená.

(2) Kontroly originality vozidiel sa členia na
a) kontrolu originality základnú,
b) kontrolu originality skrátenú,
c) kontrolu originality administratívnu,
d) kontrolu originality opakovanú.

(3) Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, 5) ak ich dátum prvej evidencie je pred 1. januárom 1996; v ostatných prípadoch sa vykonáva kontrola originality základná.

(4) Podrobnosti o vykonávaní jednotlivých druhov kontrol originality a ich rozsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

Hodnotenie kontroly originality
§ 84

(1) Pri kontrole originality vozidla sa stav identifikátorov vozidla hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou ustanovenou všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(2) Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla je vozidlo

a) spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
b) dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, alebo
c) nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je oprávnená osoba kontroly originality a poverená technická služba kontroly originality vozidiel povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu a spôsobom ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(4) Ak technik kontroly originality pri vykonávaní kontroly originality zistí, že vozidlo je v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo na vozidle je použitá tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní, alebo zistí, že doklady vozidla majú znaky falšovania alebo že doklad o evidencii vozidla je v pátraní, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru a o oznámení viesť evidenciu. Rovnako sa postupuje aj v prípade zistenia stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátora vozidla a dokladu vozidla.

(5) Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách, podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o kontrolách originality, postup oznamovania a vedenia evidencie podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 85
Doklad o vykonaní kontroly originality

(1) Dokladom o vykonaní kontroly originality vozidla podľa § 84 ods. 2 je Odborný posudok o kontrole originality vozidla a kontrolná nálepka.

(2) Odborným posudkom o kontrole originality vozidla a kontrolnou nálepkou sa preukazuje splnenie podmienok uvedených v § 84 ods. 2.

(3) Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality, miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 85a
Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla


(1) Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla (ďalej len "umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN") sa vykonáva v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom.

(2) Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN v mobilnom pracovisku kontroly originality možno vykonávať pre vozidlá kategórie N3, O4, T, C, R a PS podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom. Túto činnosť môžu vykonávať len oprávnené osoby kontroly originality, ktoré majú vydané oprávnenie na vykonávanie kontroly originality pre kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R a PS, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy.

(3) Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla na jeho žiadosť v prípadoch podľa tohto zákona.

(4) Pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN musí prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla predložiť doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Technik kontroly originality nesmie umiestniť a upevniť identifikačné číslo vozidla VIN bez predloženia ustanovených dokladov.

(5) Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno vykonať na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla podľa voľby prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla.

(6) Počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku kontroly originality alebo v priestoroch pracoviska, na vykonanie štátneho odborného dozoru. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie štátneho odborného dozoru.

(7) Na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno používať len prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom.

(8) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN a spôsob používania prístrojov podľa odseku 7 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(9) Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 85b
Doklad o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN


(1) Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.

(2) Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov podľa odseku 1, vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ŠTVRTÁ HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ


§ 86
Pracovisko montáže plynových zariadení

(1) Pracovisko montáže plynových zariadení je špecializované pracovisko na montáž plynových zariadení do motorových vozidiel podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla.

(2) Podnikanie v oblasti montáže plynových zariadení je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.32) Osobitné podmienky na zriadenie a prevádzkovanie pracoviska montáže plynových zariadení upravuje tento zákon.

(3) Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 87

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť je schválená ministerstvom a lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montážach plynových zariadení a vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu podľa § 88 ods. 4, lehoty a spôsob ich nahlasovania ministerstvu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 88
Podmienky na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení

(1) Obvodný úrad dopravy8) udelí žiadateľovi oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak

a) má uzatvorenú zmluvu o dodávke plynového zariadenia (komponentu umožňujúceho zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora) s výrobcom alebo so zástupcom výrobcu plynového zariadenia, ktorý je držiteľom osvedčenia o typovom schválení systému, osvedčenia o typovom schválení ES systému alebo správy o homologizácii typu systému,
b) vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor pre pracovisko montáže plynových zariadení, ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňa podmienky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
c) vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
d) nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou montáže plynových zariadení; to neplatí, ak o udelenie oprávnenia žiada poverená technická služba montáže plynových zariadení podľa § 33 ods. 3,
e) má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom montáže plynových zariadení, 16)
f) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, u právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo na osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
g) je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
h) ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej jednu fyzickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá na montáž plynových zariadení, ak žiadateľ sám nie je odborne spôsobilý na vykonávanie montáže plynových zariadení,
i) nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, 17) ak je žiadateľ podnikateľom,
j) bol pri overení plnenia podmienok podľa § 33 ods. 1 písm. a) hodnotený záverom "spĺňa podmienky"; náklady spojené s overením znáša žiadateľ.

(2) Žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia musí obsahovať

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca, 20) ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a adresu sídla pracoviska montáže plynových zariadení,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, a adresu sídla pracoviska montáže plynových zariadení,

b) údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,
c) údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí budú montovať plynové zariadenia,
d) predpokladaný dátum začatia činnosti,
e) podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 2 sú

a) zmluva o dodávke plynového zariadenia (komponentu umožňujúceho zmenu vstupného tlaku plynu a distribúciu plynného paliva do sacej časti motora) s výrobcom alebo so zástupcom výrobcu plynového zariadenia, ktorý je držiteľom osvedčenia o typovom schválení systému, osvedčenia o typovom schválení ES systému alebo správy o homologizácii typu systému,
b) kolaudačné rozhodnutie na stavbu24) pracoviska montáže plynových zariadení,
c) výpis z listu vlastníctva nie starší ako tri mesiace a kópia katastrálnej mapy alebo nájomná zmluva s úradne osvedčenými podpismi na pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, na ktorých je pracovisko montáže plynových zariadení zriadené,
d) zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti, 16)
e) pracovné zmluvy zamestnancov ku dňu začatia činnosti,
f) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
g) čestné vyhlásenie21) žiadateľa o splnení podmienok podľa odseku 1 písm. c) a d),
h) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
i) čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, 17) ak je podnikateľom,
j) správa z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná poverenou technickou službou montáže plynových zariadení.

(4) Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v odseku 3 písm. d), f), h) a i) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

(5) Za bezúhonného podľa odseku 1 písm. g) sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, podvodu alebo pozmeňovania verejnej listiny , alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na montáž plynových zariadení podľa § 90 ods. 3 písm. b) až e).

(6) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti a jej príloh udelí oprávnenie na montáž plynového zariadenia, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4; inak žiadosť zamietne.

(7) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi podľa odseku 2 písm. a),
b) údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,
c) prípadné ďalšie podmienky súvisiace s montážou plynových zariadení.

(8) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou montáže plynových zariadení (ďalej len "oprávnená osoba montáže plynových zariadení").

Povinnosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení
§ 89

(1) Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je povinná

a) zabezpečiť montáž plynového zariadenia v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh plynového zariadenia prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na montáž plynového zariadenia podľa druhu plynného paliva (ďalej len "osvedčenie technika montáže plynových zariadení"),
b) zabezpečiť, aby technologické vybavenie a usporiadanie pracoviska montáže plynových zariadení zodpovedalo udelenému oprávneniu podľa § 88,
c) zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom a ktoré boli platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú,
d) zabezpečiť, aby plynové zariadenia boli montované len na pracovisku uvedenom v oprávnení,
e) zabezpečiť, aby do vozidla bolo namontované len také plynové zariadenie, ktoré bolo typovo schválené alebo typovo schválené ES, alebo má správu o homologizácii typu, a to len so súhlasom výrobcu typu vozidla alebo zástupcu výrobcu typu vozidla; súhlas výrobcu typu vozidla alebo zástupcu typu vozidla sa nevyžaduje na montáž plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy),
f) zabezpečiť, aby montáže plynových zariadení boli vykonávané v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom,
g) spravovať údaje o výsledku montáže plynových zariadení v informačnom systéme montáže plynových zariadení a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
h) používať informačný systém montáže plynových zariadení s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
i) bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, údajov a dokladov uvedených v § 88 ods. 1 písm. a) až i) a § 91 ods. 2 písm. a) a b),
j) zabezpečiť evidenciu a inventarizáciu tlačív protokolov o montáži plynového zariadenia a pečiatok v informačnom systéme, znehodnotené odovzdať na škartáciu poverenej technickej službe montáže plynových zariadení, v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
k) ku dňu začatia činnosti označiť pracovisko montáže plynových zariadení spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
l) podrobiť sa na základe rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia v prípadoch podľa § 90 ods. 5.

(2) Oprávnená osoba montáže plynových zariadení počas celej doby platnosti udeleného oprávnenia nesmie byť majetkovo a personálne prepojená s poverenou technickou službou montáže plynových zariadení; to neplatí, ak zároveň vykonáva činnosť poverenej technickej služby montáže plynových zariadení podľa § 33 ods. 3.

(3) Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov, vzor označenia pracoviska montáže plynových zariadení, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách protokolov o montáži plynového zariadenia a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na škartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 90
Zmena, pozastavenie, zrušenie a zánik oprávnenia na montáž plynových zariadení

(1) Obvodný úrad dopravy8) môže zmeniť oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného oprávnenia; na zmenu rozsahu oprávnenia sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2) Obvodný úrad dopravy8) môže pozastaviť výkon oprávnenia na montáž plynových zariadení do vykonania opatrení na montáž plynových zariadení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení v určenej lehote neoznámi obvodnému úradu dopravy zmenu podmienok, na ktorých základe jej bolo udelené oprávnenie podľa § 88 ods. 1 písm. a) až i),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu oprávnenia na montáž plynových zariadení.

(3) Obvodný úrad dopravy zruší oprávnenie na montáž plynových zariadení, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení

a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,
b) v čase platnosti oprávnenia nespĺňa podmienky uvedené v § 88 ods. 1 písm. b), c), e) až i),
c) porušuje povinnosti uvedené v § 89 ods. 1 písm. a), b), d), e), g), h), j), k) a l), § 89 ods. 2 alebo porušuje podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na montáž plynových zariadení,
d) preukázateľne umožnila neoprávnené použitie tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia,
e) získala oprávnenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 88.

(4) Oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

a) zrušením alebo smrťou oprávnenej osoby montáže plynových zariadení,
b) smrťou alebo skončením pracovného pomeru fyzických osôb, ktorým bolo udelené osvedčenie technika montáže plynových zariadení, alebo uplynutím platnosti ich osvedčenia.

(5) Obvodný úrad dopravy nariadi oprávnenej osobe montáže plynových zariadení nové overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení a predloženie správy o výsledku overenia, ak

a) o tom rozhodne ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním montáže plynových zariadení,
b) to zo závažných dôvodov navrhnú orgány štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, ktoré pri kontrole plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení zistili dôvody na vykonanie nového overenia; v tom prípade poverená technická služba montáže plynových zariadení nesmie vykonať nové overenie za úhradu.

Osvedčenie technika montáže plynových zariadení
§ 91
Podmienky na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení

(1) Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať montáže plynových zariadení a spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) až e), môže ako technik montáže plynových zariadení vykonávať montáže plynových zariadení až po udelení osvedčenia technika montáže plynových zariadení na druh plynného paliva.

(2) Na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 alebo žiadateľa o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia príslušný obvodný úrad dopravy udelí osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) má požadované vzdelanie a odbornú prax,
d) absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
e) vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení.

(3) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch predo dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie technika montáže plynových zariadení podľa § 92 ods. 3 písm. b) až h).

(4) Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
b) skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore,
c) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.

(5) K žiadosti podľa odseku 2 oprávnená osoba montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia pre každú fyzickú osobu pripojí

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
b) doklad o vzdelaní podľa odseku 4 písm. a) až c),
c) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,
d) pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnancami,
e) potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
f) zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení nie staršiu ako šesť mesiacov.

(6) Ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, predloží rovnocenné doklady uvedené v odseku 5 písm. a), c) a f) vydané v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt, a rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní uvedeného v odseku 5 písm. b) vydané ministerstvom školstva podľa osobitného predpisu.26)

(7) Obvodný úrad dopravy na základe posúdenia žiadosti udelí osvedčenie technika montáže plynových zariadení fyzickej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odsekov 2 až 6; inak žiadosť zamietne.

(8) Rozhodnutie obvodného úradu dopravy o udelení osvedčenia technika montáže plynových zariadení okrem všeobecných náležitostí22) obsahuje

a) identifikačné údaje o odborne spôsobilej osobe,
b) identifikačné údaje o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení a o sídle pracoviska montáže plynových zariadení,
c) druh plynného paliva,
d) obmedzenú platnosť osvedčenia technika montáže plynových zariadení na päť rokov,
e) prípadné ďalšie údaje a podmienky súvisiace s vykonávaním montáže plynových zariadení.

(9) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia technika montáže plynových zariadení sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou na vykonávanie montáže plynových zariadení (ďalej len "technik montáže plynových zariadení").

(10) Technik montáže plynových zariadení je povinný

a) vykonávať montáž plynových zariadení v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
b) podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 94 ods. 2.
c) bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní od vzniku zmeny, písomne oznámiť oprávnenej osobe montáže plynových zariadení zmenu podmienok ustanovených v odseku 2 písm. a) a b).

§ 92
Zmena, pozastavenie, zrušenie alebo zánik osvedčenia technika montáže plynových zariadení a predĺženie jeho platnosti

(1) Rozsah osvedčenia technika montáže plynových zariadení môže obvodný úrad dopravy8) zmeniť, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení písomne požiada o zmenu jeho rozsahu; podmienkou je absolvovanie zdokonaľovacieho školenia podľa § 93.

(2) Obvodný úrad dopravy môže pozastaviť výkon činnosti technika montáže plynových zariadení do vykonania opatrení na nápravu, ak

a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení neoznámi zmenu údajov podľa § 91 ods. 2 písm. a) alebo b),
b) v rámci výkonu štátneho odborného dozoru boli zistené dôvody na pozastavenie výkonu činnosti technika montáže plynových zariadení.

(3) Obvodný úrad zruší osvedčenie technika montáže plynových zariadení, ak

a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení písomne požiada o zrušenie osvedčenia,
b) technik montáže plynových zariadení v čase platnosti osvedčenia nespĺňa podmienky podľa § 91 ods. 2 písm. a) alebo b),
c) z lekárskej správy vyplýva, že technik montáže plynových zariadení nie je trvalo telesne alebo duševne schopný na vykonávanie montáže plynových zariadení,
d) technik montáže plynových zariadení získal osvedčenie na základe vedome nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 91 ods. 2, 5 a 6,
e) technik montáže plynových zariadení v čase zákazu podľa § 94 ods. 4 vykonával montáž plynových zariadení,
f) technik montáže plynových zariadení preukázateľne umožnil neoprávnené použitie tlačiva Protokol o montáži plynového zariadenia,
g) technik montáže plynových zariadení po písomnom upozornení v prípade podľa odseku 2 písm. b) opakovane vykonával montáže plynových zariadení v rozpore s týmto zákonom, so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona alebo s metodikami schválenými a vydanými ministerstvom,
h) technik montáže plynových zariadení neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 91 ods. 10 písm. b).

(4) Osvedčenie technika montáže plynových zariadení zaniká

a) smrťou technika montáže plynových zariadení alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b) ak technik montáže plynových zariadení neabsolvoval doškoľovací kurz podľa § 94 ods. 1,
c) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnená osoba montáže plynových zariadení nepožiadala o jeho predĺženie podľa odseku 5.

(5) Obvodný úrad dopravy predĺži platnosť osvedčenia technika montáže plynových zariadení, ak

a) oprávnená osoba montáže plynových zariadení najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení požiada o predĺženie jeho platnosti,
b) technik montáže plynových zariadení absolvoval doškoľovací kurz podľa § 94 ods. 1 a vyhovel pri skúške podľa § 95.

(6) Na zmenu rozsahu osvedčenia technika montáže plynových zariadení podľa odseku 1 alebo predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona.

§ 93
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Základné školenie a zdokonaľovacie školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení na druh plynného paliva organizuje a zabezpečuje poverená technická služba montáže plynových zariadení, ktorá vedie údaje o školení v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia. Náklady spojené so základným školením a zdokonaľovacím školením hradí oprávnená osoba montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8.

(2) Na základe potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia oprávnená osoba montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení prihlasuje na ministerstvo fyzickú osobu na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia školenia.

(3) Prihlásiť fyzickú osobu na základné školenie a na skúšku z odbornej spôsobilosti môže aj žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia; na postup a úhradu nákladov sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.

(4) Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 94
Doškoľovací kurz

(1) Na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení podľa § 92 ods. 5 organizuje a zabezpečuje doškoľovací kurz technikov montáže plynových zariadení poverená technická služba montáže plynových zariadení, ktorá vedie údaje o doškoľovacom kurze v informačnom systéme a vydáva potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu. Náklady spojené s doškoľovacím kurzom hradí oprávnená osoba montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8. alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia.

(2) Mimo doškoľovacieho kurzu podľa odseku 1 obvodný úrad dopravy nariadi doškoľovací kurz technikovi montáže plynových zariadení, ak o tom rozhodlo ministerstvo z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním montáže plynových zariadení.

(3) Na základe potvrdenia o absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 oprávnená osoba montáže plynových zariadení alebo žiadateľ o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení prihlasuje na ministerstvo technika montáže plynových zariadení na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to do siedmich dní odo dňa ukončenia kurzu.

(4) Technik montáže plynových zariadení, ktorý po absolvovaní doškoľovacieho kurzu podľa odsekov 1 alebo 2 bol pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotený stupňom "nevyhovel", nesmie vykonávať montáže plynových zariadení do času, kým opätovne nezíska odbornú spôsobilosť.

(5) Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 95
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na montáž plynových zariadení, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri montáži plynových zariadení.

(2) Získaná odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom.

(3) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín a miesto konania skúšky ministerstvo oznámi oprávnenej osobe montáže plynových zariadení prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie, alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakovanej skúške alebo túto skúšku nevykonala do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(5) Ak fyzická osoba po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na skúške z odbornej spôsobilosti v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

(6) Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 96
Montáž plynových zariadení

(1) Montážou plynového zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. h) sa rozumie úprava alebo zmena palivového systému vozidla.

(2) Montáž plynového zariadenia možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na ktoromkoľvek pracovisku montáže plynových zariadení, ktoré je oprávnené na jej vykonanie.

(3) Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na montáž plynového zariadenia vozidlo čisté a nezaťažené. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musia na montáž plynového zariadenia pristaviť vydezinfikované. Montáž plynového zariadenia sa nesmie vykonať, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie alebo je zistený zjavný únik prevádzkových médií.

(4) Pred začatím montáže plynového zariadenia musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla. Bez predloženia týchto dokladov technik montáže plynových zariadení nesmie vykonať montáž plynového zariadenia.

(5) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla môže byť prítomný pri montáži plynového zariadenia na pracovisku montáže plynových zariadení. Na výzvu osoby oprávnenej vykonať štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza v priestore pracoviska montáže plynových zariadení, na kontrolu montáže plynového zariadenia. Oprávnená osoba montáže plynových zariadení je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie kontroly montáže plynového zariadenia; kontrolu montáže plynového zariadenia vykoná technik montáže plynového zariadenia pod dozorom osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor.

(6) Na vykonávanie montáže plynových zariadení sa smú používať len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom. Meradlá a prístroje musia byť platne overené podľa osobitného predpisu25) alebo kalibrované, ak overeniu alebo kalibrovaniu podliehajú.

(7) Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania montáže plynových zariadení a spôsob používania meradiel podľa odseku 6 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(8) Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení je oprávnená osoba montáže plynových zariadení a poverená technická služba montáže plynových zariadení povinná evidovať v automatizovanom informačnom systéme montáže plynových zariadení v rozsahu a spôsobom ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(9) Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie montáže plynových zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 97
Doklad o vykonaní montáže plynového zariadenia

(1) Dokladom o vykonaní montáže plynového zariadenia je vyznačený Protokol o montáži plynového zariadenia.

(2) Po namontovaní a overení funkčnosti plynového zariadenia je technik montáže plynového zariadenia povinný vydať prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla prvopis Protokolu o montáži plynového zariadenia.

(3) Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do Protokolu o montáži plynového zariadenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY


PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY


§ 98
Základné ustanovenie

Orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona sú

a) ministerstvo,
b) obvodné úrady dopravy v sídle kraja, 26a)
c) obvodné úrady dopravy.8)

§ 99
Ministerstvo

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy

a) tvorí štátnu dopravnú politiku v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,
b) vypracúva koncepcie a rozvojové programy v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení,
c) koordinuje celoštátny systém v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike a na medzinárodnej úrovni,
d) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný obvodnými úradmi dopravy v sídle kraja a obvodnými úradmi dopravy podľa tohto zákona; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe, 34)
e) vykonáva hlavný štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činností technických služieb podľa tohto zákona a vedie ich zoznam,
g) určuje sieť staníc technickej kontroly, pracovísk emisných kontrol a pracovísk kontroly originality,
h) overuje plnenie podmienok na udelenie oprávnenia podľa § 30 ods. 3, § 31 ods. 3, § 32 ods. 3 a § 33 ods. 3,
i) rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov a metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností,
j) schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov a kontrolných nálepiek používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení,
k) ustanovuje podmienky na vedenie jednotného informačného systému v rámci výkonu činností poverených technických služieb a výkonu technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originality a montáže plynových zariadení a je vlastníkom údajov v týchto informačných systémoch,
l) schvaľuje vhodnosť meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení, schvaľuje informačný systém používaný pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení, schvaľuje vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri technických kontrolách a emisných kontrolách a vydáva osvedčenia o jeho schválení s určenou platnosťou lehoty schválenia a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
m) schvaľuje metodiky používané pri technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality a montážach plynových zariadení a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva,
n) zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona a vymenúva a odvoláva ich členov,
o) vystupuje aj ako štátny dopravný úrad a plní funkcie typového schvaľovacieho úradu [§ 2 písm. f)], v ktorých rámci
1. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu podľa § 4 a vedie ich evidenciu,
2. rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
3. rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
4. rozhoduje o uznaní typového schválenia ES vozidiel udelených inými členskými štátmi a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
5. udeľuje značku typového schválenia ES a značku typového schválenia pre typ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a homologizačnú značku pre typ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
6. povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby typu vozidiel a vedie ich evidenciu,
7. rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidiel podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
8. rozhoduje o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľuje značku typového schválenia ES a vedie ich evidenciu podľa osobitného predpisu, 34b)
9. vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov, 34a)
10. rozhoduje o udelení predbežného typového schválenia typu vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky pre nové technológie alebo koncepcie a rozhoduje o uznaní predbežného typového schválenia, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov, 34a)
11. rozhoduje o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov;34a) identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela orgánu Policajného zboru,
12. rozhoduje o uznaní typového schválenia vozidiel vyrobených v malej sérii, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov, 34a)
13. schvaľuje časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidiel podľa osobitného predpisu, 34c)
14. schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel už predaných, zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, 34c)
15. prijíma opatrenia, ak zistí nezhodu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34a)
16. povoľuje výnimky podľa § 111,
17. môže pôsobiť ako technická služba pre činnosti podľa osobitného predpisu, 34c)
18. plní informačné povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii a typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov v rozsahu a lehotách ustanovených osobitnými predpismi, 34a)
19. vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a hromadným dovozom typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel,
20. na účely rozhodovania o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovania o schválení jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uverejňuje na internetovej stránke ministerstva informačný dokument,
21. zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidla,
22. nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
23. rozhoduje o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN,
p) vydáva metodiku upravujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru, metódy upravujúce spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva,
q) preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydané obvodnými úradmi dopravy v sídle kraja podľa tohto zákona v pôsobnostiach, ktoré sú zákonom ustanovené len obvodnému úradu dopravy v sídle kraja,
r) spolupracuje s Policajným zborom35) pri koordinácii činností obvodných úradov dopravy v sídle kraja a obvodných úradov dopravy pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona s krajskými dopravnými inšpektorátmi Policajného zboru a okresnými dopravnými inšpektorátmi,
s) každý druhý rok do 31. marca zasiela Európskej komisii údaje o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti žiadateľov z iných členských štátov uvedené v § 26 ods. 5, § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4,
t) každý druhý rok do 31. marca zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol podľa § 54 ods. 8,
u) zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie ako národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, technických kontrol a emisných kontrol,
v) notifikuje technické služby za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie.

§ 100
Obvodný úrad dopravy v sídle kraja


(1) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja
a) riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný obvodnými úradmi dopravy podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe, 34)
b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
c) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti,
d) je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými úradmi dopravy v jeho územnej pôsobnosti,
e) spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru pri koordinácii činností obvodných úradov dopravy pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona.

(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja zriaďuje na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. a), c) a d) osobitný organizačný útvar.

§ 101
Obvodný úrad dopravy

Obvodný úrad dopravy

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona,
b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,
c) vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci
1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto zákona a osobitných predpisov, 34b),
2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu,
3. vydáva osvedčenia o evidencii časť II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,
4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časť II okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu,
5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,
d) rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky podľa § 24 až 24b a vedie ich evidenciu,
e) povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality,
f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových zariadení,
g) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení,
h) vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje údaje do jednotného informačného systému,
i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu, 36)
j) vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov na odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
k) sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 ods. 1, a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
l) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, 37) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu dopravy,
m) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16 až § 16c.

DRUHÁ HLAVA
ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZOR


Hlavný štátny odborný dozor ministerstva, štátny odborný dozor obvodných úradov dopravy v sídle kraja a obvodných úradov dopravy
§ 102

(1) Ministerstvo v rámci hlavného štátneho odborného dozoru a obvodné úrady dopravy v sídle kraja a obvodné úrady dopravy v rámci štátneho odborného dozoru (ďalej len "orgán štátneho odborného dozoru") kontrolujú, ako výrobca, zástupca výrobcu, jednotlivý výrobca, osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 23 ods. 23, poverené technické služby, oprávnená osoba technickej kontroly, oprávnená osoba emisnej kontroly, oprávnená osoba kontroly originality, oprávnená osoba montáže plynových zariadení, kontrolný technik, technik emisnej kontroly, technik kontroly originality, technik montáže plynových zariadení a ďalšie osoby (ďalej len "kontrolovaná osoba") dodržiavajú tento zákon a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, ako aj nimi vydané rozhodnutia a pri zistení nedostatkov ukladajú sankcie podľa tohto zákona.

(2) Orgán štátneho odborného dozoru získava potrebné údaje

a) kontrolou na mieste (ďalej len "kontrola"),
b) súčinnosťou so štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami podľa § 108,
c) vyžiadaním informácií a stanovísk od kontrolovanej osoby.

§ 103

(1) Kontrolu vykonávajú poverené osoby. Poverenými osobami sú

a) zamestnanci ministerstva,
b) zamestnanci obvodných úradov dopravy v sídle kraja a obvodných úradov dopravy,
c) prizvané osoby.

(2) Prizvaná osoba podľa odseku 1 písm. c) vykonáva kontrolu na základe písomného poverenia orgánu štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril, a iba spolu s poverenými osobami podľa odseku 1 písm. a) alebo b).

(3) Poverená osoba sa preukazuje písomným poverením na vykonanie kontroly; to sa nevzťahuje na vykonávanie kontroly podľa § 104 ods. 1 písm. h). Poverená osoba uvedená v odseku 1 písm. a) a b) sa preukazuje aj preukazom vydaným orgánom štátneho odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril; preukaz obsahuje údaje o osobe a rozsah jej poverenia.

(4) Poverenie na vykonanie kontroly obsahuje označenie kontrolovanej osoby, meno a priezvisko poverenej osoby, predmet kontroly, deň začatia kontroly, dátum a miesto vyhotovenia poverenia, odtlačok pečiatky orgánu štátneho odborného dozoru a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca oprávneného na udelenie poverenia. Za ministerstvo je osobou oprávnenou na udelenie poverenia na vykonanie kontroly minister, štátny tajomník a zamestnanci určení vnútorným predpisom; za obvodný úrad dopravy v sídle kraja a obvodný úrad dopravy je to zamestnanec podľa osobitného predpisu.38)

(5) Evidenciu preukazov poverených osôb vedie ministerstvo.

(6) Vzor a náležitosti preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 104

(1) Ak nie je ďalej ustanovené inak, poverené osoby a kontrolované osoby postupujú pri výkone štátneho odborného dozoru podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.39) Okrem oprávnení a povinností podľa základných pravidiel kontroly40) sú poverené osoby oprávnené

a) vstupovať na pozemky, do budov a do prevádzkových priestorov technickej základne kontrolovanej osoby a do kontrolovaných vozidiel,
b) overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosti v rozsahu kontrolovanej osoby oprávnenej vykonávať technickú kontrolu, emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo montáž plynových zariadení s platnými osvedčeniami o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona,
c) vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote bezodplatne poskytli

1. doklady vrátane ich prvopisov a iné písomnosti a informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne osvedčené preklady preverovanej dokumentácie potrebné na účely kontroly,
2. vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne alebo písomné informácie a podklady k predmetu kontroly a k zisteným nedostatkom,

d) nahliadať do dokladov a evidencií kontrolovanej osoby v jej prevádzkových priestoroch a vo vozidlách,
e) prevziať a odniesť v odôvodnených prípadoch aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iné písomnosti a veci,
f) zisťovať označenie prevádzkových priestorov a kontrolovaných vozidiel,
g) prepravovať sa v kontrolovanom vozidle, ak kontrolný úkon možno vykonať iba v pohybujúcom sa vozidle,
h) vykonávať potrebné zistenia a úkony nevyhnutne súvisiace s výkonom kontroly aj pred preukázaním sa podľa § 103 ods. 3, napríklad zaznamenať kontrolované skutočnosti audiovizuálnou technikou,
i) vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov a na požiadanie poverenej osoby zabezpečiť potrebné sprevádzanie.

(2) Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť orgánu štátneho odborného dozoru súčinnosť podľa odseku 1 písm. c) aj v prípade výkonu štátneho dozoru podľa § 102 ods. 2 písm. c).

§ 105

(1) Ak poverené osoby pri kontrole zistia závažné nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, sú oprávnené formou opatrenia na mieste nariadiť kontrolovanej osobe obmedzenie alebo pozastavenie činnosti, pričom postupujú podľa § 109 ods. 3 a 4.

(2) Ak vykonávajú kontrolu osoby poverené ministerstvom alebo obvodným úradom dopravy v sídle kraja, jedno vyhotovenie protokolu zašlú príslušnému obvodnému úradu dopravy ako podklad na uloženie sankcií.

§ 106

(1) Ak orgán štátneho odborného dozoru na základe podnetu alebo z vlastnej činnosti podľa § 102 ods. 2 zistí, že kontrolované osoby porušujú povinnosti uložené týmto zákonom, podmienky určené nimi vydanými rozhodnutiami podľa tohto zákona alebo porušujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona,

a) uloží v určenej lehote vykonať opatrenia na nápravu,
b) obmedzí alebo pozastaví výkon niektorej z povolených činností,
c) zruší, pozastaví alebo zmení poverenie, oprávnenie, osvedčenie alebo správu o homologizácii typu udelené podľa tohto zákona,
d) uloží pokutu podľa § 107 a § 107a.

(2) Sankcie podľa odseku 1 písm. a) až d) možno ukladať súbežne a opakovane.

§ 107
Správne delikty

(1) Pokutu 66 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 17, § 21 ods. 2 písm. g) druhom bode, § 21 ods. 2 písm. j), ak sa to týka jeho pôsobnosti, aj v § 23 ods. 8 písm. b), § 23 ods. 9 písm. b),
b) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e); pokuta sa uloží za každé vozidlo,
c) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole administratívnej podľa § 21 ods. 1 písm. e); pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo.

(2) Pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 14 ods. 19; pokuta sa uloží za každé jednotlivo vyrobené vozidlo,
b) poruší povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 12; pokuta sa uloží za každé jednotlivo prestavané vozidlo,
c) nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1; pokuta sa uloží za každé vozidlo,
d) nepodrobil motorové vozidlo v ustanovenej lehote emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1; pokuta sa uloží za každé motorové vozidlo,
e) porušil povinnosť ustanovenú v § 50 ods. 2, § 68 ods. 2, § 83 ods. 4 písm. b),
f) poruší povinnosť ustanovenú v § 43 ods. 10, § 61 ods. 10, § 78 ods. 10, § 91 ods. 10 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona.

(3) Pokutu 332 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 21 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), § 21 ods. 2 písm. k) alebo písm. l), § 24a ods. 6, § 24b ods. 4.

(4) Pokutu 1 000 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 46 ods. 4, § 49 ods. 8, § 64 ods. 4, § 67 ods. 6, § 81 ods. 4, § 83 ods. 5, § 84 ods. 4, § 94 ods. 4, § 96 ods. 4.

(5) Pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.
(6) Pokutu od 2 000 eur do 5 000 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 40 ods. 1 alebo ods. 2, § 41, § 58 ods. 1 alebo ods. 2, § 59, § 75 ods. 1 alebo ods. 2, § 76, § 89 ods. 1 alebo ods. 2 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie činnosti.

(7) Pokutu 3 319 eur uloží obvodný úrad dopravy tomu, kto bez oprávnenia podľa tohto zákona vykonáva technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení alebo vydáva doklady s nimi súvisiace.

(8) Pokutu 166 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 9 ods. 1,
b) poruší povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 16 písm. a), b) alebo písm. c), § 18 ods. 19; pokuta sa uloží za každé vozidlo po prestavbe.

(9) Pokutu od 500 eur do 3 319 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. b) až d), f) až l), § 12 ods. 3 až 5,
b) poruší podmienky určené v rozhodnutí podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8, § 5 ods. 6, 12, 18 alebo ods. 21, § 6 ods. 5, 7, 9 alebo ods. 11, § 7 ods. 6, 9, 12 alebo ods. 14, § 8 ods. 6, 11, 15 alebo ods. 18, § 18 ods. 13 alebo ods. 20,
c) poruší povinnosť pri vedení evidencie ustanovenú podľa § 23 ods. 16.

(10) Pokutu od 1000 eur do 6 639 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) vystaví osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené, typovo schválené ES alebo nemalo uznanie typového schválenia ES; pokuta sa uloží za každé vystavené osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie,
b) vystaví osvedčenie o zhode vozidla COC takému vozidlu, ktoré nebolo typovo schválené ES; pokuta sa uloží za každé vystavené osvedčenie o zhode vozidla COC,
c) nedodá osvedčenie o zhode vozidla COC vozidlu, ktoré má udelené typové schválenie ES; pokuta sa uloží za každé nedodané osvedčenie o zhode vozidla COC.

(11) Pokutu od 1 500 eur do 9 958 eur uloží ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 29 ods. 1 písm. a) až c), § 30 ods. 1 až 3, § 31 ods. 1 až 3, § 32 ods. 1 až 4, § 33 ods. 1 až 3 alebo poruší podmienky určené v rozhodnutí o udelení poverenia na vykonávanie činnosti.

(12) Pokutu od 2 000 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) poruší povinnosť ustanovenú v § 12 ods. 1 písm. a) alebo písm. e) alebo § 12 ods. 6,
b) uvedie na trh v Slovenskej republike vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktoré nie sú typovo schválené, typovo schválené ES alebo nie sú homologizované,
c) ako osoba, ktorá má udelené povolenie podľa § 23 ods. 23, poruší podmienky o vedení, uschovávaní alebo o predkladaní výkazov o výrobe tlačív dokladov alebo o manipulácii s nimi,
d) ako poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel, poverená technická služba kontroly originality vozidiel alebo poverená technická služba montáže plynových zariadení poruší povinnosti pri zabezpečovaní výroby, predaji a distribúcii tlačív dokladov, kontrolných nálepiek a pečiatok vydávaných podľa tohto zákona alebo povinnosti pri ich inventarizácii, škartácii a evidencii,
e) poruší ustanovenia týkajúce sa typového schvaľovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov.40a)

(13) Pokutu od 9 958 eur do 16 597 eur uloží ministerstvo tomu, kto
a) bez osvedčenia podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 8 vykonáva činnosti, ktoré je podľa tohto zákona oprávnený vykonávať len výrobca alebo zástupca výrobcu,
b) bez poverenia na vykonávanie technickej služby podľa § 25 vykonáva činnosti uvedené v § 29 až 33 alebo vydáva doklady s nimi súvisiace,
c) bez povolenia ministerstva vyrába, predáva, distribuuje alebo inak manipuluje s tlačivami osvedčení o evidencii časť II alebo technických osvedčení, tlačivami protokolov o testoch alebo skúškach podľa § 29 ods. 1 písm. b), tlačivami dokladov a kontrolnými nálepkami alebo pečiatkami používanými pri overovaní vozidiel, technických kontrolách, emisných kontrolách, kontrolách originality alebo montážach plynových zariadení.

(14) Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 6, 9 až 13 orgán štátneho odborného dozoru prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania a na opakované porušenie povinností podľa tohto zákona.

(15) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(16) Pokuty podľa odsekov 8 až 13 možno uložiť aj fyzickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola výrobcom alebo zástupcom výrobcu, a ktorej následne platnosť osvedčenia alebo správy o homologizácii typu boli zrušené rozhodnutím štátneho dopravného úradu podľa § 10 alebo zanikli podľa § 11. Pokuty podľa odseku 2 písm. f) a odseku 4 možno uložiť aj fyzickej osobe, ak k porušeniu povinností došlo v čase, keď táto osoba bola kontrolným technikom, technikom emisnej kontroly, technikom kontroly originality alebo technikom montáže plynových zariadení, a ktorej následne bolo osvedčenie zrušené alebo zaniklo podľa § 44, 62, 79 alebo § 92.

(17) Pri opätovnom porušení povinností možno pokuty podľa odsekov 1 až 13 ukladať opakovane. Ak v lehote do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 4 až 13, možno uložiť pokutu až do trojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 4 až 13.

(18) Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 13 možno začať do šesť mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

§ 107a
Poriadkové pokuty

(1) Poriadkovú pokutu 66 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť vyplývajúcu z § 110.

(2) Poriadkovú pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 49 ods. 9 tým, že neposkytne vozidlo opakovane na vykonanie technickej kontroly, povinnosť ustanovenú v § 67 ods. 7 tým, že neposkytne vozidlo na opakované vykonanie emisnej kontroly, povinnosť ustanovenú v § 83 ods. 7 tým, že neposkytne vozidlo na opakované vykonanie kontroly originality, povinnosť ustanovenú v § 96 ods. 5 tým, že neposkytne vozidlo na kontrolu montáže plynového zariadenia.

(3) Poriadkovú pokutu 166 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo tomu, kto poruší povinnosť ustanovenú v § 108 ods. 2.

(4) Poriadkovú pokutu 1 000 eur uloží obvodný úrad dopravy oprávnenej osobe technickej kontroly, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 49 ods. 9 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie technickej kontroly, oprávnenej osobe emisnej kontroly, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 67 ods. 7 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie emisnej kontroly, oprávnenej osobe kontroly originality, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 83 ods. 7 tým, že neumožní na vlastné náklady opakované vykonanie kontroly originality, oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ak poruší povinnosť ustanovenú v § 96 ods. 5 tým, že neumožní na vlastné náklady kontrolu montáže plynového zariadenia.

(5) Poriadkovú pokutu 1 660 eur uloží obvodný úrad dopravy alebo ministerstvo kontrolovanej osobe, ak neposkytne súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam poverených osôb podľa § 104 ods. 1 alebo ods. 2.

(6) Poriadkovú pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť aj opakovane.

(7) Konanie o uloženie poriadkovej pokuty podľa odsekov 1 až 5 možno začať do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Poriadková pokuta je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 108
Súčinnosť

(1) Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia, štátne orgány a orgány územnej samosprávy poskytujú ministerstvu, obvodným úradom dopravy v sídle kraja a obvodným úradom dopravy na účely štátneho odborného dozoru súčinnosť; na tento účel sú povinní im poskytnúť požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.

(2) Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odseku 1, ako aj fyzické osoby, ktoré majú doklady alebo informácie súvisiace s činnosťou štátneho odborného dozoru podľa tohto zákona, sú povinné bezodkladne ich predložiť ministerstvu, obvodným úradom dopravy v sídle kraja a obvodným úradom dopravy na ich písomné vyžiadanie.

(3) Ministerstvo, obvodné úrady dopravy v sídle kraja a obvodné úrady dopravy pri výkone štátneho odborného dozoru spolupracujú s inými právnickými osobami vykonávajúcimi kontrolu, dohľad alebo dozor podľa osobitných predpisov.41)

(4) Ak ministerstvo, obvodné úrady dopravy v sídle kraja a obvodné úrady dopravy pri výkone štátneho odborného dozoru zistia skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne to oznámia orgánom činným v trestnom konaní.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spoločné ustanovenia
§ 109
Konanie

(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 42) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú na
a) výberové konanie podľa § 25 ods. 3 až 6,
b) konania ministerstva podľa § 99 písm. i), j), k), m), n) a písm. o) šestnásteho a dvadsiateho prvého bodu

(3) Orgán štátneho odborného dozoru v prípadoch podľa § 13 ods. 3 a 4 a § 105 ods. 1 môže rozhodnutie o obmedzení alebo pozastavení činnosti oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je povinný bezodkladne doručiť kontrolovanej osobe.

(4) Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať opravný prostriedok do troch dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok, odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.

(5) Pri výkone štátnej správy podľa § 99 písm. d) alebo § 100 písm. a) voči obvodnému úradu dopravy konanie o uložení opatrenia na nápravu alebo poriadkovej pokuty podľa osobitného predpisu43) vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie; ak súčasne začnú konanie ministerstvo a obvodný úrad dopravy v sídle kraja, ministerstvo určí, ktorý orgán konanie dokončí.

(6) Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa druhej a tretej časti tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, žiadateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.44)

(7) V konaní o zrušenie povolenia podľa § 23 ods. 25 písm. a), poverenia podľa § 34 ods. 3 písm. a), oprávnenia podľa § 42 ods. 3 písm. a), § 60 ods. 3 písm. a), § 77 ods. 3 písm. a), § 90 ods. 3 písm. a) alebo osvedčenia podľa § 44 ods. 3 písm. a), § 62 ods. 3 písm. a), § 79 ods. 3 písm. a), § 92 ods. 3 písm. a) ministerstvo alebo obvodný úrad dopravy žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania vykonáva nad žiadateľom štátny odborný dozor podľa druhej hlavy štvrtej časti tohto zákona.

(8) Iná osoba môže za prevádzkovateľa vozidla v konaní podľa tohto zákona konať, len ak jej bolo udelené písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom za prevádzkovateľa vozidla alebo na základe úradného rozhodnutia. Ak držiteľ vozidla nie je totožný s vlastníkom vozidla, iná osoba môže za držiteľa vozidla konať, len ak jej vlastník vozidla udelil písomné plnomocenstvo so svojím osvedčeným podpisom.

(9) Na uznávanie dokladov o vzdelaní občanov iných členských štátov, ktorí chcú vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, sa vzťahujú všeobecné predpisy o uznávaní odborných kvalifikácií.26)

(10) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.45)

§ 110
Osobitné povinnosti

(1) Každý je povinný dostaviť sa na vlastné náklady na vybavenie vecí týkajúcich sa vozidla alebo dokladov vydávaných podľa tohto zákona a podľa potreby dostaviť sa aj s vozidlom a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla priamo s údajmi na vozidle, a to aj na vyzvanie príslušného orgánu podľa tohto zákona, v ním určenej lehote a na určené miesto.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov historických vozidiel a športových vozidiel.

§ 111
Výnimky

(1) Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, štátny dopravný úrad na základe odôvodnenej žiadosti môže povoliť výnimku z ustanovení § 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22 okrem osvetlenia a signalizácie vozidiel v prípade, ak ide o zmenu farby svetla. Každá povolená výnimka musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení o udelení výnimky ustanovené inak. Výnimku je zakázané povoliť z podmienok ustanovených pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku a pre elektromagnetickú kompatibilitu.

(2) Pri vozidlách už prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách sa k žiadosti o povolenie výnimky musí doložiť odborný posudok o kontrole originality nie starší ako 15 dní a protokol o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní, ak vozidlo takejto kontrole podlieha.

§ 112
Prechodné ustanovenia

(1) Technické preukazy vozidiel, osvedčenia o evidencii vozidiel a technické osvedčenia vozidiel vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti.

(2) Na technický preukaz vozidla vydaný predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii uvedené v § 2 písm. am), § 17 ods. 4 písm. a), § 17 ods. 7, § 17 ods. 9 písm. e), § 17 ods. 10 a 11, § 18 ods. 15, 17 a 18, § 20 ods. 3 písm. e), § 20 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 6, § 21 ods. 2 písm. g) prvom bode, § 23 ods. 1, § 23 ods. 2 písm. a) až c), § 23 ods. 3, 9 až 12, § 96 ods. 4 a § 111.

(3) Na osvedčenie o evidencii vozidla vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii uvedené v § 21 ods. 2 písm. g) druhom bode, § 23 ods. 1, § 23 ods. 2 písm. b), § 23 ods. 7 až 12.

(4) Osvedčenia hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu podľa typov vyrábaných vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy udelené podľa osobitného predpisu46) sa považujú za osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený, najneskôr do 30. júna 2006.

(5) Osvedčenia o technickej spôsobilosti

a) typov vozidiel spolu so základnými technickými opismi schváleného typu vozidla udelené podľa osobitného predpisu47) sa považujú za osvedčenia o typovom schválení vozidla podľa tohto zákona do času, ktorý je vyznačený v ich základných technických opisoch, najneskôr do 30. júna 2006,
b) súčastí, výstroja a výbavy vozidiel udelené podľa osobitného predpisu47) sa považujú za osvedčenia o typovom schválení systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený, najneskôr do 30. júna 2006,
c) prestavby vozidiel udelené podľa osobitného predpisu47) sa považujú za osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený, najneskôr do 30. júna 2006.

(6) Oprávnenia udelené podľa doterajších predpisov fyzickým osobám alebo právnickým osobám na zabezpečenie vykonávania skúšok na schvaľovanie technickej spôsobilosti typov vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy sa považujú za oprávnenia na vykonávanie poverenej technickej služby overovania vozidiel podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(7) Poverenie na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre kontroly technického stavu vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za poverenie na vykonávanie činnosti poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa tohto zákona do 31. januára 2006.

(8) Oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na vykonávanie technických kontrol podľa tohto zákona do 31. januára 2007. Ak oprávnená osoba technickej kontroly chce po 1. februári 2007 pokračovať v činnosti v rozsahu udeleného oprávnenia podľa doterajších predpisov, nevzťahujú sa na ňu ustanovenia § 38 a § 39 ods. 1 písm. a).

(9) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia na vykonávanie technických kontrol podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený.

(10) Protokoly o kontrole technického stavu vozidla, osvedčenia o kontrole technického stavu vozidla, perforované kontrolné nálepky, osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí a potvrdenia o kontrole technického stavu vozidla na vydanie prepravného povolenia zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(11) Doterajšie tlačivá Protokol o kontrole technického stavu vozidla, Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla, Protokol o kontrole vozidla pred schválením technickej spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách, Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, Potvrdenie o kontrole technického stavu vozidla na vydanie prepravného povolenia, kontrolné nálepky a pečiatky prideľované oprávneným osobám a označenia staníc technických kontrol možno používať do 31. januára 2006.

(12) Oprávnené osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel podľa doterajších predpisov, smú používať technologické vybavenie ustanovené podľa doterajších predpisov najdlhšie do 31. decembra 2007; po tejto lehote sú povinné používať technologické vybavenie, meradlá a prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(13) Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému technických kontrol podľa § 51 ods. 3 musí oprávnená osoba technickej kontroly a poverená technická služba technickej kontroly vozidiel začať od 30. júna 2006.

(14) Poverenie na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považuje za poverenie na vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel podľa tohto zákona do 31. januára 2006.

(15) Oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený. Ak oprávnená osoba emisnej kontroly chce pokračovať v činnosti v rozsahu udeleného oprávnenia podľa doterajších predpisov, nevzťahujú sa na ňu ustanovenia § 56 a § 57 ods. 1 písm. a).

(16) Osvedčenia na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený.

(17) Protokol o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, Protokol o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom, Osvedčenie o emisnej kontrole a perforované kontrolné nálepky zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(18) Doterajšie tlačivá Protokol o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom, Protokol o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom a Osvedčenie o emisnej kontrole, kontrolné nálepky a pečiatky prideľované oprávneným osobám a označenia pracovísk emisných kontrol možno používať do 31. januára 2006.

(19) Oprávnené osoby, ktoré získali oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol cestných motorových vozidiel podľa doterajších predpisov, smú používať technologické vybavenie ustanovené podľa doterajších predpisov najdlhšie do 31. decembra 2007; po tejto lehote sú povinné používať technologické vybavenie, meradlá a prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.

(20) Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému emisných kontrol podľa § 69 ods. 3 musí oprávnená osoba emisnej kontroly a poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel začať od 30. júna 2006.

(21) Činnosti vykonávané na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného zákona, 48) ktoré sú svojím obsahom obdobnými činnosťami, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie na výkon kontroly originality podľa § 74 ods. 8, nemožno použiť na účely tohto zákona.

(22) Odborný posudok o kontrole originality vozidla uvedený v § 16 ods. 4 písm. a) treťom bode, § 16 ods. 4 písm. b) treťom bode, § 16 ods. 8 písm. e), § 17 ods. 9 písm. c), § 20 ods. 3 písm. a), § 21 ods. 2 písm. k), § 24 ods. 3 písm. a) treťom bode a § 85 možno vyžadovať až od 1. januára 2007.

(23) Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému kontrol originality podľa § 84 ods. 3 musí oprávnená osoba kontroly originality a poverená technická služba kontrol originality vozidiel začať od 1. januára 2007.

(24) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na montáž, opravy a servis, skúšky, technické kontroly zariadení na LPG a CNG pre pohon motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za osvedčenia technika montáže plynových zariadení a za oprávnenia na montáž plynových zariadení podľa tohto zákona do času, ktorý je v nich vyznačený, najneskôr do 30. júna 2009.

(25) Doterajšie tlačivá Protokol o montáži plynového zariadenia možno používať do 30. júna 2006.

(26) Poverenia na vykonávanie činnosti poverenej organizácie pre vykonávanie kurzov a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti na montáž, servis, opravy a technické kontroly plynových zariadení zhodných so schváleným typom pre pohon motorových vozidiel udelené podľa doterajších predpisov sa považujú za poverenie na vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení podľa tohto zákona do 31. októbra 2005.

(27) Skúšobnú prevádzku automatizovaného informačného systému montáže plynových zariadení podľa § 96 ods. 8 musí oprávnená osoba montáže plynových zariadení a poverená technická služba montáže plynových zariadení začať od 1. januára 2007.

(28) Prvé oznámenie údajov Európskej komisii o uplatňovaní mechanizmu uznávania kvalifikácií na odborné činnosti uvedené v § 99 písm. s) vykoná ministerstvo do 31. marca 2007 za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006.

(29) Prvé oznámenie údajov Európskej komisii podľa § 54 ods. 8 vykoná ministerstvo do 31. marca 2007 za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006.

(30) Konania začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak. Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré s ohľadom na ustanovenia tohto zákona nie je potrebné dokončiť, sa zastavujú.

(31) Kontrola začatá predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona; právne účinky, ktoré nastali predo dňom účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2008

Konania začaté do 31. decembra 2007 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2008.

Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. septembra 2009


112b


(1) Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, zostávajú v platnosti do konca decembra 2012; ustanovenie § 112 ods. 1 sa na ne nevzťahuje. Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie L1e vyrobeným pred 1. januárom 2000 zostávajú v platnosti do konca roku 2022 a technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám kategórie S, kategórie PS používaným v poľnohospodárstve, kategórie PN a pre výmenné nadstavby zostávajú v platnosti do konca roku 2016.

(2) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časť II podľa § 23a. Pre vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2023 a pre vozidlá kategórie PS používané v poľnohospodárstve sa ustanovenie prvej vety uplatňuje od 1. januára 2017.

(3) Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2017 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie S a PN a výmenné nadstavby, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla podľa odseku 1, musí požiadať o vydanie technického osvedčenia vozidla podľa § 23a.

(4) Základné technické opisy vozidiel vydané pred 1. septembrom 2009 podľa § 5 až 7 pri typovom schválení vozidla pre kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS na vystavenie technického osvedčenia vozidla, sa považujú za základné technické opisy vozidiel na vystavenie osvedčenia o evidencii časť II.

§ 112c


Poverenia vydané na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel, technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, technickej služby kontroly originality vozidiel a technickej služby montáže plynových zariadení zostávajú naďalej v platnosti.

§ 112d


Konania začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2009.

§ 112e
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. júna 2010

(1) Osvedčenie o evidencii vozidla vydané pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I a technický preukaz vozidla vydaný pred 1. marcom 2005 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť II.

(2) Osvedčenie o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 sa považuje za osvedčenie o evidencii časť I.

(3) Osvedčenia o evidencii vydané pred 1. júnom 2010 môžu výrobcovia a zástupcovia výrobcov vystavovať a vydávať najneskôr do 30. júna 2010. Pri prihlasovaní vozidla do evidencie vozidiel orgán Policajného zboru vydá nové osvedčenie o evidencii časť II.

§ 112f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným
od 1. februára 2012

(1) Konania o uložení pokuty začaté pred 1. februárom 2012 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. januára 2012.

(2) Typové schválenia samostatných technických jednotiek udelených pre pevné nadstavby vozidiel sú platné do dátumu uvedeného v osvedčení o typovom schválení samostatnej technickej jednotky, najneskôr však do dátumu povinného uplatňovania typového schválenia ES pre dokončované vozidlá uvedeného v osobitnom predpise.49)

(3) Oprávnená osoba technickej kontroly môže vykonávať technické kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na staniciach technickej kontroly do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30 júna 2013.

(4) Oprávnená osoba emisnej kontroly môže vykonávať emisné kontroly bez monitorovacieho záznamového zariadenia na pracoviskách emisnej kontroly, ktoré
a) sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30. júna 2013,
b) nie sú súčasťou stanice technickej kontroly, do 31. decembra 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 31. decembra 2013.

Záverečné ustanovenia

§ 113
Splnomocňovacie ustanovenie

Ministerstvo sa splnomocňuje vydať všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 3 ods. 9, § 5 ods. 27, § 6 ods. 17, § 7 ods. 20, § 8 ods. 23, § 14 ods. 16, § 15 ods. 10, § 16c ods. 3, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 23 ods. 26, § 24 ods. 6, § 29 ods. 2, § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 40 ods. 3, § 45 ods. 4, § 46 ods. 5, § 47 ods. 6, § 48 ods. 7, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 54 ods. 10, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 58 ods. 3, § 63 ods. 4, § 64 ods. 5, § 65 ods. 6, § 66 ods. 7, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 69 ods. 4, § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 73 ods. 12, § 75 ods. 4, § 80 ods. 4, § 81 ods. 5, § 82 ods. 6, § 83 ods. 10, § 83a ods. 4, § 84 ods. 5, § 85 ods. 3, § 85a ods. 9, § 85b ods. 2, § 86 ods. 3, § 87 ods. 12, § 89 ods. 3, § 93 ods. 4, § 94 ods. 5, § 95 ods. 6, § 96 ods. 9, § 97 ods. 3 a § 103 ods. 6.

§ 114

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 115
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 308/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 20/2002 Z. z.,

2. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 132/2004 Z. z.,

3. vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel.

Čl. II


Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z. a zákona č. 639/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: "Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská.".

2. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
"q) určuje po prerokovaní s príslušným krajským dopravným inšpektorátom použitie dopravných značiek a dopravných zariadení, povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk na diaľnicach a na cestách pre motorové vozidlá, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou.".

3. V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát.".

4. V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk, a ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát.".

5. V § 3 odsek 6 znie:
"(6) Na činnosti podľa odseku 2 druhej vety, odseku 3 písm. a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), n), p) a q), odseku 4 písm. e) a f) a odseku 5 písm. d) a f) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)".

Čl. III


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z. zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z. a zákona č. 656/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písmená zd) a ze) znejú:
"zd) vykonávanie technických kontrol vozidiel, 23k)
ze) vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel, 23l)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 23k a 23l znejú:
"23k) § 39 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23l) § 57 zákona č. 725/2004 Z. z.".

2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zl) až zs), ktoré znejú:
"zl) vykonávanie činnosti výrobcu a zástupcu výrobcu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, 23pa)
zm) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby overovania vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a overovania ich zhodnosti, overovania typu spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch a overovania ich zhodnosti, 23pb)
zn) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly technického stavu vozidiel, 23pc)
zo) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, 23pd)
zp) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, 23pe)
zq) vykonávanie činnosti poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, 23pf)
zr) vykonávanie kontrol originality vozidiel, 23pg)
zs) vykonávanie montáže plynových zariadení.23ph)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 23pa až 23ph znejú:
"23pa) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pb) § 29 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pc) § 30 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pd) § 31 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pe) § 32 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pf) § 33 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pg) § 74 zákona č. 725/2004 Z. z.
23ph) § 88 zákona č. 725/2004 Z. z.".

Čl. IV


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z. a zákona č. 653/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: "s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, ".

2. Za § 19d sa vkladá § 19e, ktorý znie:
"§ 19e
Prechodné ustanovenie

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.".

3. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 5 sa v poznámke pod čiarou k odkazu 9 vypúšťajú slová "Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách".

4. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 v časti oslobodenie sa na konci pripájajú tieto slová: "a od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu".

5. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 písmeno e) znie:
"e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných materiálov na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia ....... 100 Sk".

6. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 písmene h) sa suma "100 Sk" nahrádza sumou "200 Sk".

7. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa vypúšťajú písmená k) a l).

Doterajšie písmená m), n) a o) sa označujú ako písmená k), l) a m).

8. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
"Oslobodenie
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.".

9. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 10 sa poznámky dopĺňajú bodom 7, ktorý znie:
"7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.".

10. V sadzobníku správnych poplatkov položka 11 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámky znie:
"Položka 11
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností ............................................. 2 000 Sk

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 8 000 Sk, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.".

11. V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 63 vkladá položka 63a, ktorá znie:
"Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a) ............................... 100 Sk
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) .................................. 30 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
"19a) § 41 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 510/2003 Z. z.".

12. V sadzobníku správnych poplatkov položka 67 vrátane poznámok znie:
"Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 5 000 Sk
b) udelenie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ................................................... 5 000 Sk
c) uznanie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 3 000 Sk
d) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................................. 1 000 Sk
e) udelenie viacstupňového typového schválenia dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk
f) udelenie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk
g) uznanie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ................ 3 000 Sk
h) rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia, viacstupňového typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 1 000 Sk
i) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 2 000 Sk
j) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 2 000 Sk
k) udelenie správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 2 000 Sk
l) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie udelenej správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ..................................... 500 Sk
m) schválenie jednotlivo vyrobeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 3 000 Sk
n) schválenie jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 1 000 Sk
o) schválenie jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............... 2 000 Sk
p) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ...................................2 000 Sk
q) uznanie typového schválenia alebo typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, ktoré je vo vlastníctve občana Slovenskej republiky ....................1 000 Sk
r) schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ..................................... 500 Sk
s) schválenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................. 5 000 Sk
t) rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .......................... 1 000 Sk
u) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ............. 10 000 Sk
v) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla montážou plynového zariadenia .............................. 2 000 Sk
w) schválenie alebo uznanie podľa písm. m), o), p) a q) pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) ................................................... 75 Sk
x) vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla .......... 100 Sk
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen m), n) a r) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej republiky.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
"20a) § 61 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.".

13. V sadzobníku správnych poplatkov položka 68 vrátane splnomocnenia znie:
"Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 21) .............. 500 Sk
b) povolenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 21) .............. 500 Sk
c) povolenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla21) ................................ 1 000 Sk
Splnomocnenie

Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) až c) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
"21) § 14, 18 a 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

14. V sadzobníku správnych poplatkov položka 69 znie:
"Položka 69
Podanie žiadosti o zmenu alebo predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení alebo typovom schválení ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom viacstupňovom typovom schválení alebo typovom schválení ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom typovom schválení alebo typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenej správe o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom schválení hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v základných technických opisoch cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla .................................... 1 000 Sk".

15. V sadzobníku správnych poplatkov položka 72 znie:
"Položka 72
a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia výrobcu22) ............................................... 500 Sk
b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22) ................................ 500 Sk
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti .... 500 Sk".

Poznámka k odkazu 22 znie:
"22) § 4 zákona č. 725/2004 Z. z.".

16. V sadzobníku správnych poplatkov v položke 73 písmená a) a b) znejú:
"a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách ....................................... 500 Sk
b) Podanie žiadosti o povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac) .................. 500 Sk."

Poznámka k odkazu 22ac znie:
"22ac) § 111 zákona č. 725/2004 Z. z.".

17. V sadzobníku správnych poplatkov položka 78 vrátane poznámky znie:
"Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie

1. stanice technickej kontroly .................. 2 500 Sk
2. pracoviska emisnej kontroly ................ 2 500 Sk
3. pracoviska kontroly originality ............ 2 500 Sk
4. pracoviska montáže plynových zariadení ............................................ 2 500 Sk
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel ................ 2 500 Sk
2. emisných kontrol motorových vozidiel .............................................. 2 500 Sk
3. kontrol originality vozidiel ................... 2 500 Sk
4. montáže plynových zariadení ............... 2 500 Sk

c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) ....................... 500 Sk
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.".
18. V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 78 vkladá položka 78a, ktorá vrátane poznámky znie:

"Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky (vrátane opakovanej) na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika .......................... 2 500 Sk
2. technika emisnej kontroly ................... 2 500 Sk
3. technika kontroly originality ................ 2 500 Sk
4. technika montáže plynových zariadení ............................................ 2 500 Sk

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

1. kontrolného technika ............................ 200 Sk
2. technika emisnej kontroly ...................... 200 Sk
3. technika kontroly originality .................. 200 Sk
4. technika montáže plynových zariadení ............................................. 200 Sk

Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.".

Čl. V


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z. a zákona č. 579/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa vypúšťajú písmená j), k), l), p) a ag).
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená j) až l), písmená r) až af) sa označujú ako písmená m) až ab) a písmená ah) až ba) sa označujú ako písmená ac) až av).

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

3. § 39 znie:
"Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svetlo oranžovej farby a podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svetiel a zvláštnych výstražných znamení upravuje osobitný predpis.9a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
"9a) § 22 zákona č. 725/2004 Z. z.".

4. V § 41 sa vypúšťa odsek 8.

5. V § 62 ods. 2 písm. a) sa za slovo "zákon" vkladajú slová "alebo osobitný predpis13a)" a slovo "ňom" sa nahrádza slovom "nich".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
"13a) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.".

6. V § 65 ods. 1 písm. d) sa za slovami "osvedčení o evidencii" vypúšťa slovo "vozidla".

7. V nadpise § 67 a v § 67 ods. 1 sa vypúšťajú slová "vozidla". Súčasne sa v § 67 ods. 1 nad slovo "evidencii" umiestňuje odkaz 23a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
"23a) § 23 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z.".

8. § 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu podľa § 80 ods. 1 písm. i) konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom držiteľa vodičského preukazu.".

9. V § 86 ods. 11 písm. b) sa slová "technického preukazu vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla" nahrádzajú slovom "osvedčenia".

10. § 86 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
"(13) Informácie z evidencie vozidiel podľa § 85 ods. 1 písm. b) sa poskytujú ministerstvu dopravy, krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel v súvislosti s plnením ich úloh podľa osobitného zákona, 32a) nepretržite priamym vstupom alebo na ich vyžiadanie na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme), a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Na rozsah poskytovaných údajov sa primerane vzťahuje odsek 11.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
"32a) Zákon č. 725/2004 Z. z.".

11. V § 88 ods. 5, § 89 ods. 1, § 90 ods. 1 písm. b) a § 90 ods. 4 sa slová "technický preukaz vozidla" v príslušných tvaroch nahrádzajú slovom "osvedčenie" v príslušnom tvare.

12. Za § 88a sa vkladá § 88b, ktorý znie:
"§ 88b

Okresný dopravný inšpektorát prihlási motorové vozidlo, ktoré je novým dopravným prostriedkom podľa osobitného predpisu18b) nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
"18b) § 11 ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.".

13. V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová "technický preukaz vozidla, " "doklad o vykonaní kontroly podľa § 107 ods. 1" a za slovom "tlačivo" sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová "tiež je povinný okrem prípadu podľa odseku 1 písm. d) umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle".

14. V § 90 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 1 písm. b), ak ide o výmenu podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený, je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť doklad o vykonaní kontroly originality vozidla34a) nie starší ako 30 dní.".

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
"34a) § 85 zákona č. 725/2004 Z. z.".

15. V § 90 ods. 6 druhej vete sa slová "technický preukaz vozidla, " nahrádzajú slovom "osvedčenie" a slová "osvedčenie, doklad o vykonaní kontroly podľa § 107 ods. 1" sa nahrádzajú slovami "doklad o vykonaní kontroly originality vozidla34a) nie starší ako 30 dní".

16. V § 90 ods. 10 sa odkaz "34a)" označuje ako "34aa)" a poznámka pod čiarou k odkazu 34a sa označuje ako 34aa.

17. V § 91 ods. 2 sa vypúšťajú slová "technický preukaz vozidla, ".

18. § 93 sa vypúšťa.

19. V § 97 ods. 2 sa vypúšťajú slová "o evidencii vozidla".

20. § 101 až 108 sa vypúšťajú.

21. V nadpise prvej hlavy siedmej časti sa vypúšťajú slová "A OBCÍ".

22. § 109 znie:
"§ 109

Orgánmi štátnej správy na úseku cestnej premávky sú
a) ministerstvo vnútra,
b) krajské úrady,
c) obvodné úrady,
d) krajské dopravné inšpektoráty,
e) okresné dopravné inšpektoráty.".

23. § 110 sa vypúšťa.

24. § 111 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
"h) zabezpečuje výkon cestných technických kontrol podľa osobitného zákona37c) prostredníctvom dopravných inšpektorátov a Policajného zboru,
i) koordinuje činnosť dopravných inšpektorátov a Policajného zboru uskutočňovanú podľa tohto zákona s výkonom štátnej správy uskutočňovanej obvodnými úradmi v sídle kraja a obvodnými úradmi dopravy podľa osobitného zákona.37d)".

Poznámky pod čiarou k odkazom 37c a 37d znejú:
"37c) § 54 zákona č. 725/2004 Z. z.
37d) Zákon č. 725/2004 Z. z.".

25. § 112 sa vypúšťa.

26. Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 112a
Krajský úrad

Krajský úrad vydáva osobitné označenia vozidiel a preukazy osobitných označení vozidiel podľa § 41 ods. 4 a 5 a vedie ich evidenciu.".

27. § 113a sa vypúšťa.

28. § 116 až 119 sa vypúšťajú.

29. V § 120 sa vypúšťajú odseky 1 a 5.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

30. V § 120 ods. 1 sa vypúšťajú slová "§ 93 ods. 3 až 5 a 8" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a v osobitnom predpise41a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
"41a) § 23 ods. 8, 9 a 11 písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z.".

31. V § 120 ods. 2 sa vypúšťajú slová "§ 107 ods. 3, 5, 7 a 8".

32. V § 123 ods. 1 sa vypúšťajú slová "len na základe povolenia ministerstva dopravy [§ 108 ods. 6] alebo", "§ 93 ods. 11" a slová "vydaného v rozsahu ich pôsobnosti a" a slovo "nimi" sa nahrádza slovom "ním".

33. V § 124 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

34. § 124 ods. 6 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla podľa § 41 ods. 4 a 5.".

35. V § 125 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo "príslušný" a vypúšťajú sa slová "alebo oznamuje zmeny v jeho evidencii".

36. V § 126 odsek 1 znie:
"(1) Ustanovenia tohto zákona o evidencii vozidiel sa nevzťahujú na vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, na vozidlá ozbrojených síl, ministerstva vnútra vrátane ministerstvom vnútra určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a Slovenskej informačnej služby.".

37. V § 126 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 4 a 6.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 2.

38. V § 126 odsek 2 znie:
"(2) Vozidlám uvedeným v odseku 1 a vozidlám zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, môže prideliť evidenčné číslo a vydať tabuľku s evidenčným číslom aj ministerstvo vnútra, pričom má oprávnenie obdobne ako okresný dopravný inšpektorát.".

39. V § 127 sa vypúšťa odsek 5.

40. Za § 129a sa vkladá § 129b, ktorý znie:
"§ 129b

(1) Osvedčenia o evidencii vozidiel, technické preukazy vozidiel a technické osvedčenia vozidiel vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti.

(2) Na osvedčenie o evidencii vozidla vydané predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii uvedené v § 65 ods. 1 písm. d), § 67, § 86 ods. 11 písm. b), § 90 ods. 3 a 6, § 91 ods. 2 a § 97 ods. 2.

(3) Na technický preukaz vydaný predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa použijú ustanovenia o osvedčení o evidencii uvedené v § 86 ods. 11 písm. b), § 90 ods. 3, 4 a 6 a § 91 ods. 2.

(4) Doklad o kontrole originality vozidla uvedený v § 90 ods. 4 a 6 možno vyžadovať až od 1. januára 2007.".

41. V § 130 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

42. V § 130 ods. 1 sa vypúšťajú slová "§ 93 ods. 11, ".

Čl. VI


Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 , zákona č. 541/2004 Z. z. a zákona č. 572/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem cestných motorových vozidiel a zvláštnych motorových vozidiel podľa osobitného predpisu12a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
"12a) Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. Doterajší text v § 30 sa označuje ako odsek 1 a vypúšťa sa v ňom písmeno d). Zároveň sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na cestné motorové vozidlá a zvláštne motorové vozidlá podľa osobitného predpisu.12a)".

Čl. VII


Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z. a zákona č. 451/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia "Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov." nahrádza citáciou "Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. V § 8 ods. 1 písm. b) sa nad slovo "prostredie" umiestňuje odkaz 18aa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
"18aa) § 12 ods. 4 a 6 zákona č. 725/2004 Z. z.".

Čl. VIII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 260/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 114/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 45 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "s výnimkou prípadov podľa § 45a, ".

2. V § 45 písm. e) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) prvým dňom, ku ktorému pri všetkých nástupníckych spoločnostiach14a) podľa § 45a ods. 1 bude splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:
1. márne uplynutie lehoty uvedenej v § 45a ods. 1 na podanie žiadosti nástupníckou spoločnosťou o udelenie novej licencie alebo
2. právoplatnosť rozhodnutia príslušného dráhového správneho úradu o žiadosti o udelenie novej licencie podanej nástupníckou spoločnosťou podľa § 45a ods. 1.".

3. Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý znie:
"§ 45a

(1) Pri rozdelení obchodnej spoločnosti, 14a) ktorá je držiteľom licencie a je aj dopravcom na celoštátnej dráhe, môžu pokračovať v prevádzkovaní dopravy na dráhe všetky jej nástupnícke spoločnosti. Nástupnícke spoločnosti v lehote šiestich mesiacov odo dňa výmazu zanikajúcej spoločnosti z obchodného registra podajú na príslušný dráhový správny úrad žiadosti o udelenie nových licencií podľa tohto zákona. Príslušný dráhový správny úrad rozhodne o žiadostiach o udelenie nových licencií za podmienok uvedených v tomto zákone.

(2) Nástupnícka spoločnosť stráca právo pokračovať v prevádzkovaní dopravy na dráhe na základe licencie zaniknutej spoločnosti

a) dňom, ku ktorému jej márne uplynie lehota na podanie žiadosti o udelenie novej licencie podľa odseku 1,
b) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného dráhového správneho úradu o jej žiadosti o udelenie novej licencie podanej podľa odseku 1.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
" 14a) § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.".

4. V § 65 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
"(2) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy je oprávnené, ak došlo k
a) všeobecnému nebezpečenstvu, 16b)
b) nehode (§ 48) alebo
c) mimoriadnej udalosti (§ 48),
rozhodnutím priamo ukladať prevádzkovateľovi dráhy a dopravcovi povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a ochrany životného prostredia.

(3) Na rozhodnutie ministerstva podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4) Náhradu zodpovedajúcu ujme, ktorá vznikla prevádzkovateľovi dráhy a dopravcovi splnením povinnosti uloženej podľa odseku 2, poskytne prevádzkovateľovi dráhy a dopravcovi ministerstvo do troch mesiacov od splnenia tejto povinnosti. O výške a spôsobe tejto náhrady rozhodne ministerstvo. Rozklad proti rozhodnutiu ministerstva nemá odkladný účinok.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
" 16b) § 179 ods. 1 Trestného zákona.".

Čl. IX


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2005 s výnimkou § 109 písm. c) v bode dvadsiatomdruhom v čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a bodov 1, 2, 5 až 10 v čl. IV a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)§ 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
3)§ 2 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
4)Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.). Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách.
4a) Napríklad § 4 ods. 2 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.
5)§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
6)Napríklad STN EN ISO 9001 (01 0320) Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
7)Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z., § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. a § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
8b)§ 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8c)§ 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z.
9)§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)§ 96 a 97 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
11)Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)§ 37 a 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12a)Napríklad § 116 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z., § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)Zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13a)Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách.
13b) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 652/2006 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách.
13c) § 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025:1999).
15)§ 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
18)ISO/IEC 17020 (STN EN 45004) (01 5260) Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov, normatívna príloha A.
19)§ 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
20)§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
22)§ 45 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
22a) Napríklad § 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
23)§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
24)§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
25)§ 15 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
26)Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26a) § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z.
27)Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), príloha B.
28)Európska konferencia ministrov dopravy CEMT/ECMT.
29)§ 2 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 65 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
30)§ 120 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
31)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)§ 23 a príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
34a) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
34b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
34c) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
35)§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)§ 17 zákona č. 477/2002 Z. z.
37)§ 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
38)§ 4 ods. 3 zákona č. 534/2003 Z. z. § 4 ods. 6 zákona č. 534/2003 Z. z.
39)§ 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
40a) Napríklad čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení, čl. 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), čl. 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), čl. 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009) v platnom znení, čl. 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31. 7. 2009) v platnom znení.
41)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z.
42)Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
43)§ 13 ods. 5 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
44)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
45)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
46)§ 110 písm. k) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
47)§ 104 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)Zákon 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1)Pri traktoroch s reverzibilnými miestami na sedenie vodiča (reverzibilné sedadlá a volant) sa za nápravu, ktorá je najbližšie k vodičovi, považuje jedna z náprav vybavených pneumatikami s najväčším priemerom.
2)STN ISO 789-6 (30 0446) Poľnohospodárske traktory. Skúšobné metódy. Časť 6: Ťažisko.
49) Príloha č. 7 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.Príloha č. 1
k zákonu č. 725/2004 Z. z.

ROZDELENIE VOZIDIEL DO KATEGÓRIÍ


A) Základné kategórie vozidiel
Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb

Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov

Kategória O: prípojné vozidlá

Kategória T: kolesové traktory

Kategória C: pásové traktory

Kategória R: prípojné vozidlá traktorov

Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje

Kategória P: pracovné stroje

Kategória LS: snežné skútre

Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

B) Členenie niektorých kategórií vozidiel
1. Kategórie vozidiel L sa členia na
a) malé motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 a charakterizované
(i) v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého
- zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo

- najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

(ii) v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého
- zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo

- najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo

- najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

b) motocykle, t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
c) motorové trojkolky, t. j. vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami (kategória L5e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
d) štvorkolky sú motorové vozidlá so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:
1. ľahké štvorkolky, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (kategória L6e), do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a
(i) ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo
(ii) ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
(iii) ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak,

2. štvorkolky iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (kategória L7e) (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.
2. Kategórie vozidiel M - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na
a) kategória M1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,
b) kategória M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
c) kategória M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.
Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

3. Kategórie vozidiel N - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na
a) kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
b) kategória N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
c) kategória N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.
V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.

4. Kategória vozidiel O - prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na
a) kategória O1 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg,
b) kategória O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg,
c) kategória O3 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg,
d) kategória O4 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg.
V prípade návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za najväčšiu hmotnosť na účel klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami), pripojeného k ťažnému vozidlu.

5. Terénne vozidlá (symbol G)
a) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak
- je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,

- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

- predný nájazdový uhol je najmenej 25o,

- zadný nájazdový uhol je najmenej 20o,

- prechodový uhol je najmenej 20o,

- svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,

- svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,

- svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm,

b) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:
- najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,

- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,

- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

c) vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
- najmenej polovica kolies je poháňaná,

- vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,

- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

- a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:

predný nájazdový uhol je najmenej 25o,

zadný nájazdový uhol je najmenej 25o,

prechodový uhol je najmenej 25o,

svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm,

svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm,

svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm,

d) kombinované označenie.
Symbol "G" sa kombinuje so symbolom "M" alebo "N". Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

6. Kategória kolesové traktory T - sa člení na
a) kategória T1 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi1) a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm,
b) kategória T2 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,
c) kategória T3 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,
d) kategória T4 - kolesové traktory na špeciálne účely s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, ktoré sa členia na
(i) kategória T4.1 - traktory s veľkou svetlou výškou, určené na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vínnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia ako 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom najväčšia konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km.h-1,
(ii) kategória T4.2 - traktory s nadmernou šírkou charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách,
(iii) kategória T4.3 - traktory s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich najväčšia prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 10 000 kg a pri ktorých pomer tejto hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2, 5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov2) (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm,
e) kategória T5 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 40 km.h-1.
7. Kategória pásové traktory C - pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie
C1 až C5 sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5.

8. Kategória prípojných vozidiel za traktor R - sa člení na
a) kategória R1 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1 500 kg,
b) kategória R2 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 1 500 kg a menej ako 3 500 kg,
c) kategória R3 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a menej ako 21 000 kg,
d) kategória R4 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 21 000 kg.
Každá kategória prípojného vozidla je ďalej označená aj písmenom "a" alebo "b" podľa svojej najväčšej rýchlosti

"a" pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,

"b" pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.

Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, pri ktorých je najväčšia prípustná celková hmotnosť na nápravu viac ako 3 500 kg, no neprevyšuje 21 000 kg a ktoré sú konštruované tak, aby mohli byť ťahané traktorom kategórie T5.

9. Kategória ťahaných vymeniteľných strojov za traktor S - sa člení na
a) kategória S1 - ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 3 500 kg,
b) kategória S2 - ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu väčší ako 3 500 kg.
Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je ďalej označená písmenom "a" alebo "b" podľa svojej najväčšej konštrukčnej rýchlosti

"a" pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,

"b" pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.

Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, pri ktorom je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol byť ťahaný traktorom kategórie T5.

10. Kategória pracovných strojov P - sa člení na
a) PS - pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť,
b) PN - pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

11. Kategória LS - snežné skútre, t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.

12. Kategória V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií - patria sem

a) záprahové vozidlá - nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,

b) bicykle - nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,

c) bicykle s pomocným motorčekom - bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

d) kolobežky - nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,

e) kolobežky s pomocným motorčekom - kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

f) vozíky pre telesne postihnuté osoby - vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,

g) ručné vozíky - nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

h) motorové ručné vozíky - motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

i) jednonápravové traktory s prívesom - motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,

j) iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).

Príloha č. 2
k zákonu č. 725/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997) v znení smernice Komisie 1999/52/ES z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999), smernice Komisie 2001/9/ES z 12. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 48, 17. 2. 2001), smernice Komisie 2001/11/ES zo 14. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 48, 17. 2. 2001), smernice Komisie 2003/27/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 90, 8. 4. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).

2. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 203, 10. 8. 2000) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 90, 8. 4. 2003).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 124, 9. 5. 2002) v znení smernice Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 211, 21. 8. 2003), smernice Komisie 2005/30/ES z 22. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 106, 27. 4. 2005), smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, a ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 171, 9. 7. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), smernice Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005), smernice Komisie 2005/67/ES z 18. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 273, 19. 10. 2005) a smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008/ES zo 7. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 292, 31. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).
Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...