Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky - Zákon č. 71/2013 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 10. 1. 2015)

Print Friendly and PDF

(o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 10.4.2013
Účinnosť od: 1.12.2014

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 20/2013 strana 683

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
321/2014 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
181/2011 Z.z.


OBLASŤ: Finančné právo

71/2013 Z.z.


ZÁKON


z 19. marca 2013


o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republikyZmena: 321/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

§ 2
Účel poskytovania dotácií

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania,
c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,
d) ochrany spotrebiteľa,
e) rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f) výskumu, vývoja2) a inovácií3),
g) energetickej efektívnosti.

Podmienky poskytovania dotácií
§ 3

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. a) možno poskytnúť v uhoľnom baníctve, rudnom baníctve a nerudnom baníctve na
a) plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16. januára 1992 baníckym dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch (ďalej len "oprávnená osoba"),
b) zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, 4)
c) technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti,
d) uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie podľa osobitného predpisu, 5)
e) publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie,
f) spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť organizácii podľa osobitného predpisu6) (ďalej len "poverená organizácia") alebo reprezentatívnemu združeniu baníckych spolkov a cechov.

(3) Ak ide o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 písm. a), musí poverená organizácia preukázať počet oprávnených osôb. Ministerstvo poskytne poverenej organizácii dotáciu najviac 100 eur na jednu oprávnenú osobu v príslušnom rozpočtovom roku; dotácie sa poskytujú štvrťročne.

(4) Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť poverenej organizácii na základe písomného poverenia ministerstva; na odstránenie havárie starého banského diela na základe písomného pokynu ministerstva.

(5) Ak poverená organizácia nemá kapacitné a prístrojové vybavenie na niektoré činnosti podľa odseku 4, je povinná ich zabezpečiť formou verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.7)

(6) Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť poverenej organizácii na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie na základe útlmového programu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").

(7) Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť poverenej organizácii na útlmový program schválený vládou vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorému skončil pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce, ak poverená organizácia nedosiahla zisk v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa realizuje útlmový program.

§ 4

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. b) možno poskytnúť na
a) realizáciu programov rozvoja malého a stredného podnikania schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku, 8)
b) úhradu prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti, na realizáciu programov podľa písmena a).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť združeniu právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu programov podľa odseku 1 písm. a).

(3) Dotácia podľa odseku 1 písm. a) sa môže použiť aj na úhradu oprávnených nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva vynaložených v súlade so znením jednotlivých programov rozvoja malého a stredného podnikania. Za oprávnené náklady podľa prvej vety sa považujú všetky náklady, ktoré vznikli od 1. januára rozpočtového roka.

(4) Dotácia podľa odseku 1 písm. b) sa môže použiť aj na úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní zamestnancov a štatutárnych zástupcov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, maximálne však do výšky 1, 7-násobku tarifného platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme prislúchajúceho pre 12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.

(5) Dotácia podľa odseku 1 písm. b) sa môže použiť aj na úhradu oprávnených prevádzkových nákladov združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré zabezpečuje administratívne činnosti na realizáciu jednotlivých programov rozvoja malého a stredného podnikania. Za oprávnené prevádzkové náklady podľa prvej vety sa považujú všetky prevádzkové náklady, ktoré vznikli od 1. januára rozpočtového roka.

§ 5

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na
a) nainštalovaný slnečný kolektor v rodinnom dome alebo bytovom dome, 9)
b) zakúpený a nainštalovaný kotol na biomasu v rodinnom dome.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi vykonávajúcemu správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, právnickej osobe vykonávajúcej správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, spoločenstvu vlastníkov bytov v bytovom dome10) alebo fyzickej osobe nepodnikateľovi.

(3) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť najviac v sume
a) 200 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov najviac na 8 m2 v rodinnom dome žiadateľa,
b) 100 eur za 1 m2 na inštaláciu slnečných kolektorov v bytovom dome žiadateľa najviac na 3 m2 na každý byt v bytovom dome.

(4) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť na kúpu a inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome žiadateľa. Dotáciu možno poskytnúť do 30 % z kúpnej ceny kotla, najviac v sume 1 000 eur.

§ 6

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. d) možno poskytnúť na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorých predmet určí ministerstvo vo výzve na predkladanie projektov, ktorú uverejní na svojom webovom sídle každoročne najneskôr do 30. novembra.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť občianskemu združeniu, ktoré
a) vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu11) a nevykonáva inú činnosť,
b) vzniklo najmenej jeden rok pred dňom podania žiadosti,
c) preukáže, že má z vlastných alebo iných zdrojov zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie.

§ 7

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. e) možno poskytnúť na
a) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prístupovej komunikácie,
b) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku kanalizácie alebo prečerpávacej stanice,
c) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice,
d) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia,
e) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku elektrickej prípojky,
f) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku čistiarne odpadových vôd,
g) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku transformačnej stanice,
h) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu, preložku regulačnej stanice plynu,
i) terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
j) archeologický výskum, 12)
k) geologické práce, 13)
l) vybrané geodetické a kartografické činnosti, 14)
m) výkup pozemkov pod infraštruktúrou, ktorými sú stavebné objekty a inžinierske siete, ktoré žiadateľ uvedie podľa prílohy č. 1,
n) náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb podľa písmen a) až i),
o) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužitej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
p) rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
q) výkup pozemkov pod nefunkčnou alebo nevyužitou nehnuteľnosťou v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
r) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa písmen o) a p) vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie,
s) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho vplyvu v obci alebo vyššom územnom celku spôsobenom investíciami, ktoré schválila vláda,
t) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom, ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa § 10 ods. 6 písm. g).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzku v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
b) obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na činnosti uvedené v investičnom zámere15) schválenom vládou.

(3) Na účely tohto zákona sa za mimoriadne a naliehavé úlohy považujú úlohy súvisiace s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, rekonštrukciou a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov pre obchodnú spoločnosť založenú ministerstvom podľa odseku 2 písm. b).

(4) V nehnuteľnosti, na rekonštrukciu ktorej bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, sa musí vykonávať po rekonštrukcii priemyselná výroba počas najmenej 15 rokov.

(5) Vlastnícke právo k stavebným objektom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. a) až i) a písm. o) až r), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas ich odpisovania.16)

(6) Vlastnícke právo k pozemkom, na ktoré bola obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnutá dotácia podľa odseku 1 písm. m), nemôže obec alebo vyšší územný celok previesť na inú osobu počas 20 rokov od poskytnutia dotácie.

(7) Ak obec alebo vyšší územný celok poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 4 až 6 sú povinné poskytnutú dotáciu vrátiť.

(8) Dotáciu podľa odseku 1, okrem dotácie podľa odseku 1 písm. t), možno poskytnúť do 15 % z celkovej hodnoty investície investora. Hodnota 15 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 15 % dotácie.

(9) Dotáciu podľa odseku 1 možno zvýšiť do 30 % z celkovej hodnoty investície investora, ktorý bude vykonávať aj výskumnú a vývojovú činnosť počas najmenej piatich rokov od poskytnutia dotácie. Hodnota 30 % z celkovej hodnoty investície investora sa vypočíta z údajov, ktoré obec alebo vyšší územný celok uvedie v žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1. Ak bude hodnota investície nižšia, dotácia obci alebo vyššiemu územnému celku sa upraví tak, aby nepresiahla 30 % dotácie.

(10) Obec alebo vyšší územný celok sú povinné predkladať ministerstvu štvrťročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie. Po vyčerpaní dotácie sú obec alebo vyšší územný celok povinné predložiť záverečnú správu do dvoch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie.

(11) Obec alebo vyšší územný celok, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1 sú povinné na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, alebo na úradnej tabuli zverejniť informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie.

§ 8

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. f) možno poskytnúť na
a) financovanie projektov výskumu a vývoja17) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
b) realizáciu programov rozvoja inovácií schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
c) financovanie projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja18) schválených ministerstvom a vyhlásených v Obchodnom vestníku,
d) financovanie projektov riešených v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci, vrátane nákladov na ich prípravu a na financovanie technických štúdií realizovateľnosti a vedecko-technických služieb zameraných na zabezpečenie konkurencieschopnosti.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej osobe podnikateľovi, právnickej osobe podnikateľovi, združeniu právnických osôb19) alebo vysokej škole.20)

(3) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu založenú ministerstvom.

§ 8a

(1) Dotáciu podľa § 2 písm. g) možno poskytnúť na
a) energetický audit mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov20a) so sídlom v Bratislavskom kraji schválený ministerstvom a vyhlásený v Obchodnom vestníku,
b) zvyšovanie energetickej účinnosti distribúcie tepla20b) v Bratislavskom kraji schválené ministerstvom a vyhlásené v Obchodnom vestníku,
c) vypracovanie a implementáciu plánu udržateľnej energie alebo aktualizáciu a implementáciu koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislavskom kraji.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) a b) možno poskytnúť za podmienok podľa osobitného predpisu.20c)

(3) Dotáciu podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť obci alebo vyššiemu územnému celku do 85 % z obstarávacej ceny plánu udržateľnej energie alebo koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky v Bratislavskom kraji.

(4) Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa odseku 1 právnickú osobu zriadenú ministerstvom.


§ 9
Žiadosť o poskytnutie dotácie

(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len "žiadosť") sa predkladá v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podpísaná zaručeným elektronickým podpisom21) vrátane jej príloh podľa § 10.

(2) Žiadosť obsahuje
a) ak ide o právnickú osobu - podnikateľa
1. obchodné meno,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
1. obchodné meno,
2. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,
3. identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) ak ide o obec alebo vyšší územný celok
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko starostu obce alebo meno a priezvisko predsedu samosprávneho kraja,
d) ak ide o právnickú osobu - nepodnikateľa, združenie právnických osôb alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu,
e) ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa
1. meno a priezvisko,
2. adresu trvalého pobytu,
3. dátum narodenia.

(3) Žiadosť obsahuje aj
a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b) výšku požadovanej dotácie,
c) súhlas žiadateľa so spracovaním jeho osobných údajov.22)

(4) Žiadosť podľa § 3 ods. 1 písm. e) predkladá reprezentatívne združenie baníckych spolkov a cechov ministerstvu najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť poskytnutá dotácia.

(5) Žiadosť podľa § 5 sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov.

(6) Žiadosť podľa § 6 predkladá občianske združenie v dvoch rovnopisoch každoročne do 31. januára podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2.

(7) Obchodná spoločnosť založená ministerstvom predkladá žiadosť podľa § 7 na činnosti uvedené v investičnom zámere schválenom vládou.

§ 10
Prílohy k žiadosti

(1) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
c) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace,
d) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e) schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).

(2) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
d) výpis z registra trestov fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne nie starší ako tri mesiace,
e) účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.

(3) Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu programov podľa § 4 predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.

(4) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) sú
a) ak ide o fyzickú osobu
1. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
2. kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov do prevádzky,
3. faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov nie starší ako 18 mesiacov,
4. doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu alebo slnečných kolektorov,
5. doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytu v bytovom dome; za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby,
b) ak ide o právnickú osobu
1. doklady uvedené v písmene a),
2. potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
4. doklad preukazujúci správu bytového domu.24)

(5) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) potvrdenie o registrácii občianskeho združenia nie staršie ako tri mesiace,
c) platné stanovy občianskeho združenia,
d) doklad o zriadení účtu občianskeho združenia v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu,
e) potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
f) vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že funkcionári občianskeho združenia nevykonávali funkciu v občianskych združeniach, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
g) doklad preukazujúci, že občianske združenie má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej 10 % z požadovanej dotácie,
h) projekt podľa § 6, ktorý obsahuje
1. názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2. spôsob a čas realizácie projektu,
3. organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4. miesto realizácie projektu,
5. rozpočet celkových nákladov na projekt,
6. význam a prínos projektu,
7. nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
i) informácia o aktivitách žiadateľa
1. počet členov občianskeho združenia ku dňu podania žiadosti,
2. územná pôsobnosť občianskeho združenia,
3. zameranie občianskeho združenia,
4. rozpočet občianskeho združenia na rozpočtový rok, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
j) čestné vyhlásenie občianskeho združenia o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť občianske združenie nežiadalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.

(6) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1. právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2. doklad, ktorým stavebník preukazuje, že je vlastníkom stavby alebo má k stavbe iné právo25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3. doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c) predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
d) ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom,
e) ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou, 26) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
g) ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
i) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
j) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,
k) sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku,
l) doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
m) ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1. predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti,
n) zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
o) ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1. zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností,
2. výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
3. investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru.

(7) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) popis projektu v štruktúre podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3,
c) kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa,
e) výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra,
f) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť a číslo účtu.

(8) Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; podpisy musia byť úradne osvedčené a nie staršie ako tri mesiace. Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré nevyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v origináli alebo v ich úradne osvedčenej kópii a nie staršie ako tri mesiace.

(9) Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 23)
b) rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.


§ 11
Poskytovanie dotácií

(1) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie žiadosti v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť zamietne.

(2) Žiadosti vyhodnocuje najmenej päťčlenná komisia, ktorú zriaďuje minister hospodárstva Slovenskej republiky. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka osoba28) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom.

(3) Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.

(4) Dotáciu ministerstvo poskytne na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom, 29) okrem dotácie podľa § 3 ods. 4.

(5) Ak zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti ochrany spotrebiteľa nebola uzatvorená do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o schválení žiadosti žiadateľovi, je neplatná.

(6) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre príslušný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c) najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1. kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3. okruh osôb, ktoré môžu podať žiadosť,
4. disponibilný objem finančných prostriedkov na vyhlásenú výzvu,
5. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7. najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí,
8. zloženie komisie,
d) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f) odpovede na často kladené otázky súvisiace s dotáciami.

(7) Ustanovenia osobitného predpisu30) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.

§ 12
Spoločné ustanovenia

(1) Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)

(2) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
c) úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) a § 4,
d) úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
e) úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.

(3) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak sa žiadateľ alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu dopustili úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.

(4) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)

§ 13
Prechodné ustanovenia

(1) Dotácie schválené pred 1. májom 2013 možno poskytnúť podľa doterajšieho právneho predpisu.

(2) Konania začaté pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona.

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 15
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3) § 2 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z.
4) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
5) Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21. 12. 2010).
6) § 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
7) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
10) § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 25 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12) § 36 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
13) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
14) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
15) § 3 písm. a) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z.
16) § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
17) § 4 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z.
18) Čl. 30 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z.
19) § 20f až 20i Občianskeho zákonníka.
20) § 2 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20a) Článok 2 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
20b) § 2 písm. j) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.
20c) § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 203/2004 Z. z.

21) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
23) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25) § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
26) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
27) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.
29) § 51 Občianskeho zákonníka.
30) § 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
31) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
32) Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, nariadenie (ES) č. 800/2008, čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.Príloha č. 1
k zákonu č. 71/2013 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PODĽA § 2 písm. e) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Príloha č. 2
k zákonu č. 71/2013 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE


Príloha č. 3
k zákonu č. 71/2013 Z. z.


kliknite pre zobrazenie

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA RIEŠENIE PROJEKTU PODĽA § 2 písm. f) ZÁKONA O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Príloha č. 4
k zákonu č. 71/2013 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.