Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 24/2006 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 19. 11. 2014)

Print Friendly and PDF

(o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 20.1.2006
Účinnosť od: 1.10.2013

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 13/2006 strana 86

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
275/2007 Z.z.
454/2007 Z.z.
287/2009 Z.z.
117/2010 Z.z.
145/2010 Z.z.
258/2011 Z.z.
408/2011 Z.z.
345/2012 Z.z.
448/2012 Z.z.
39/2013 Z.z.
180/2013 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
127/1994 Z.z.
391/2000 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
553/2001 Z.z.
čl. XVIII - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 127/1994 Z.z.);

587/2004 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 127/1994 Z.z.);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§21 ods. 3, poznámka pod čiarou k odkazu 1 fa, poznámky pod čiarou k odkazom 1 fb a 1 fc

543/2002 Z.z.
§28 ods. 2, § 67 písm. h/,

145/1995 Z.z.
poznámka pod čiarou k odkazu 39 l

205/2004 Z.z.
§ 10 ods. 4;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
543/2002 Z.z.
za §28 sa vkladá §28a v § 81 ods. 2 sa za písmeno b/ vkladá nové písmeno c/ a doterajšie písmená c/ až n/ sa označujú ako písmená d/ až o/

145/1995 Z.z.
v sadzobníku správnych poplatkov v časti X. sa za položku 171k vkladá položka 171l,

50/1976 Zb.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 10;OBLASŤ: Právo životného prostredia

24/2006 Z.z.


ZÁKON


zo 14. decembra 2005


o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:275/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2007
Zmena:454/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2007
Zmena:287/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.septembra 2009
Zmena:117/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2010
Zmena:145/2010 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2010
Zmena:258/2011 Z. z. s účinnosťou od 3.augusta 2011
Zmena:408/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.decembra 2011
Zmena:345/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013
Zmena:448/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013
Zmena:39/2013 Z. z. s účinnosťou od 15. marca 2013
Zmena:180/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje
a) postup odborného a verejného posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie1) (ďalej len "posudzovanie vplyvov")
1. strategických dokumentov počas ich prípravy a pred ich schválením,
2. navrhovaných činností pred rozhodnutím o ich umiestnení alebo pred ich povolením podľa osobitných predpisov, 2)

b) pôsobnosť orgánov štátnej správy a pôsobnosť obcí pri posudzovaní vplyvov,
c) práva a povinnosti účastníkov procesu posudzovania pri posudzovaní vplyvov.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na strategické dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obrana, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a programy.

§ 2
Účel zákona

Účelom zákona je najmä
a) včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a prispieť k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja, 3)
b) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
d) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, 4)
e) získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona
a) vplyv na životné prostredie je akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi,
b) hodnotenie vplyvov na životné prostredie je komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste ich vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu vrátane prípravy správy o hodnotení, uskutočnenia konzultácií, zohľadnenia záverečného stanoviska, správy o hodnotení a výsledkov konzultácií, ak ide o rozhodovanie a poskytnutie informácií o rozhodnutí,
c) strategický dokument je návrh politiky, rozvojovej koncepcie, plánu a programu vrátane strategických dokumentov, spolufinancovaných Európskou úniou, ako aj ich zmeny, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktoré sú pripravované na schválenie prostredníctvom parlamentného alebo vládneho postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na chránené územia chránené podľa osobitných predpisov5) okrem materiálov legislatívnej povahy,
d) strategický dokument s celoštátnym dosahom je strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky,
e) navrhovaná činnosť je projekt, stavba, prevádzka, zariadenie a iný zásah do životného prostredia,
f) navrhovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamýšľa vykonávať činnosť, ktorá môže byť predmetom posudzovania vplyvov podľa tohto zákona,
g) nulový variant je variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument neprijal a ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila,
h) príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad okrem posudzovania strategických dokumentov s celoštátnym dosahom uvedeného v § 17,
i) rezortný orgán je ústredný orgán štátnej správy, 6) do ktorého pôsobnosti patrí navrhovaná činnosť; ak ide o posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky,
j) povoľujúci orgán je obec alebo orgán štátnej správy príslušný na vydanie rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, 2)
k) schvaľujúci orgán je orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu,
l) obstarávateľ je subjekt, ktorý zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu,
m) dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov7) podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu,
n) verejnosť je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny,
o) strana pôvodu je štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a vykonávať navrhovanú činnosť, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice,
p) dotknutá strana je štát, ktorý môže byť dotknutý značne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti presahujúcim štátne hranice.

DRUHÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE NÁVRHOV STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV A STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM


§ 4
Predmet a rozsah posudzovania
vplyvov strategických dokumentov

(1) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je strategický dokument pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 okrem strategických dokumentov, ktoré určujú využívanie malých území na miestnej úrovni.

(2) Ak príslušný orgán rozhodne na základe výsledkov zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu podľa § 7 a § 17 ods. 4, že strategický dokument alebo jeho zmena sa bude posudzovať, pretože má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je
a) strategický dokument, neuvedený v odseku 1, ktorý stanovuje rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 vrátane jeho zmeny,
b) strategický dokument uvedený v odseku 1, ktorý určuje využitie malých území na miestnej úrovni,
c) malá zmena strategického dokumentu uvedeného v odseku 1.

(3) Predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov je aj strategický dokument vrátane jeho zmeny, ktorý podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) má samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, 8b) navrhované chránené vtáčie územie8c) alebo územie európskeho významu8d) (ďalej len "územie sústavy chránených území").

(4) Strategický dokument spolufinancovaný Európskou úniou, vrátane jeho zmeny, sa posúdi podľa tohto zákona v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov.8e)

(5) Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona.

(6) Osobitné požiadavky na vypracovanie strategických dokumentov podľa osobitných predpisov8f) sa nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa tohto zákona.

Oznámenie o strategickom dokumente
§ 5

(1) Obstarávateľ doručí príslušnému orgánu oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie") v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

(2) Ak má strategický dokument dosah na územie viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac územných obvodov okresných úradov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.

(3) Oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii, okrem jej zmien alebo doplnkov, je súčasťou oznámenia podľa osobitného predpisu;9) oznámenie o územnoplánovacej dokumentácii obstarávateľ doručí príslušnému orgánu. Ak ide o zmeny alebo doplnky územnoplánovacej dokumentácie, obstarávateľ doručí oznámenie príslušnému orgánu v štádiu ich obstarávania podľa osobitného predpisu.9a)

(4) Oznámenie sa doručí príslušnému orgánu pri strategických dokumentoch uvedených v § 4 ods. 1 až 4.

(5) Oznámenie obsahuje
a) základné údaje o obstarávateľovi,
b) základné údaje o strategickom dokumente, o jeho vzťahu k iným strategickým dokumentom a o jeho schválení,
c) vymedzenie dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

(6) Prílohou oznámenia o zmene strategického dokumentu je aj strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny.

(7) Podrobnosti o obsahu a štruktúre oznámenia sú uvedené v prílohe č. 2.

(8) Oznámenie, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 5 až 7, vráti príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od jeho doručenia obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

§ 6

(1) Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len "spôsob v mieste obvyklý") spolu s informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(2) Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia podľa § 5 zverejní oznámenie na webovom sídle ministerstva a doručí oznámenie spolu s informáciami uvedenými v odseku 3
a) dotknutému orgánu,
b) schvaľujúcemu orgánu,
c) ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj obci, na ktorej katastrálnom území sa má navrhovaná činnosť realizovať, a obci, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu (ďalej len "dotknutá obec").

(3) Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámi miesto a čas konania konzultácie podľa § 63.

(4) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 2. Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

(5) Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

(6) Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

6a
Účasť zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní
vplyvov strategických dokumentov

(1) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením.

(2) Medzi zainteresovanú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí
a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
b) právnická osoba,
c) občianska iniciatíva podľa odseku 3.

(3) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú.

(4) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste.

(5) Zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

§ 7
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu

(1) Ak ide o strategické dokumenty uvedené v § 4 ods. 2 a 3, vykoná príslušný orgán na základe oznámenia predloženého obstarávateľom zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.

(2) Pre náležitosti oznámenia v zisťovacom konaní platí § 5 ods. 5 až 7.

(3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 5 ods. 1 a 2 a § 6.

(4) Ak ide o rozhodovanie, či sa návrh strategického dokumentu bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a) kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3,
b) význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
c) stanoviská podľa § 6 ods. 6,
d) výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63.

(5) Príslušný orgán rozhodne do 15 dní od uplynutia lehôt podľa § 6 ods. 6 o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými podľa § 6 ods. 6.

(6) Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaný strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán bezodkladne zverejní na webovom sídle ministerstva a zároveň ho zašle obstarávateľovi, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutej obci. Ak sa strategický dokument nebude posudzovať podľa tohto zákona, na webovom sídle ministerstva sa zverejnia tiež všetky dôvody, prečo sa strategický dokument nebude posudzovať.

(7) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o rozhodnutí doručenom podľa odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

§ 8
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a časový harmonogram

(1) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c)

(2) Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami podľa § 6 ods. 6 do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 6 ods. 6; ak sa uskutočnilo zisťovacie konanie, do desiatich pracovných dní od vydania rozhodnutia o potrebe jeho posudzovania vplyvov podľa § 7 ods. 5.

(3) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6. Určí sa,
a) ktoré varianty zohľadňujúce ciele a geografický rozmer riešenia navrhovaného strategického dokumentu je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body z obsahu a štruktúry správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 3 je potrebné v správe o hodnotení osobitne prihliadať pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov,
c) počet vyhotovení správy o hodnotení.

(4) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, vychádza sa z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu podľa § 9 ods. 4 pri zohľadnení súčasných poznatkov a metód posudzovania vplyvov, obsahu a úrovne podrobností strategického dokumentu, v akom štádiu schvaľovacieho procesu sa strategický dokument nachádza a rozsah, v akom sú určité záležitosti vhodnejšie posudzované na rozličných úrovniach procesu, aby sa predišlo duplicite posudzovania vplyvov.

(5) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých krokov hodnotenia.

(6) Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

(7) Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.

(8) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Správa o hodnotení strategického dokumentu
§ 9

(1) Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné prostredie najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 3.

(2) Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu").

(3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú uvedené v prílohe č. 4.

(4) Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu, ktorou je územnoplánovacia dokumentácia, sú uvedené v prílohe č. 5.

(5) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu.

(6) Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia spolu s
a) konceptom, 13)
b) návrhom územnoplánovacej dokumentácie, 13a) ak ide o územný plán obce určujúci využívanie malých území na miestnej úrovni, alebo
c) zmenami a doplnkami, 14) ak ide o zmenu alebo doplnenie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia.

(7) Neúplnú správu o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 ods. 1 príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich pracovných dní od jej doručenia, obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

(8) Obstarávateľ poskytne príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k predloženej správe o hodnotení strategického dokumentu, ako i vyhodnotenie stanovísk predložených k správe o hodnotení strategického dokumentu.

(9) Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému orgánu v počte určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 3 v písomnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.

§ 10

(1) Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste obvyklým.

(2) Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu na webovom sídle ministerstva s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská.

(3) Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií podľa § 63 a zároveň doručí správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny.9c)

(4) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach podľa § 6 ods. 4, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 3 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedené v prílohe č. 4 časti A bode IX alebo všeobecné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 5 časti C, bode VIII. V uvedenej lehote doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.

§ 11

(1) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(2) Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní.

(3) Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu podľa odseku 2 zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom ich verejné prerokovanie.

(4) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci najneskôr desať dní pred jeho konaním.

(5) Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania bez zbytočného odkladu na svojom webovom sídle.

(6) Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní spôsobom v mieste obvyklým.

(7) Obstarávateľ v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom prerokovaní najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho konania.

§ 12

(1) Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu najneskôr do 21 dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu.

(2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1.

(3) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

(4) Príslušný orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie informácie vyplývajúce z predložených stanovísk, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné na vypracovanie záverečného stanoviska.

(5) Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení strategického dokumentu, ktoré má k dispozícii.

(6) Na verejné prerokovanie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia, sa vzťahuje osobitný predpis.15)

§ 13
Odborný posudok k strategickému dokumentu

(1) Odborný posudok k strategickému dokumentu môžu vypracovať iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé (§ 60 a 61).

(2) Na vypracovaní odborného posudku sa nemôžu podieľať osoby, ktoré sa podieľali na vypracovaní návrhu strategického dokumentu alebo správy o hodnotení strategického dokumentu.

(3) Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, 16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti.17)

(4) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a stanoviská podľa § 12 ods. 1 a 2, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 12 ods. 1 a 2. O tejto skutočnosti zároveň informuje obstarávateľa. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a)

(5) Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 6.

(6) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o jej určení za spracovateľa odborného posudku.

(7) Obstarávateľ je povinný poskytnúť odborne spôsobilej osobe určenej podľa odseku 4 na jej žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

(8) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä
a) úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu,
b) stanoviská podľa § 12,
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) varianty riešenia strategického dokumentu,
f) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu.

(9) Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska podľa § 14.

§ 14
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

(1) Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 13 ods. 6.

(2) V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania podľa § 16.

(3) Podrobnosti o obsahu a štruktúre záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu obsahuje príloha č. 6.

(4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote podľa odseku 1 obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a zverejní ho na webovom sídle ministerstva.

(5) Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

§ 15
Schvaľovanie strategického dokumentu

(1) Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu.

(2) Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti.

(3) Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.

(5) Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami.

(6) Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa odseku 5.

(7) Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa odseku 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom.

(8) Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s informáciami podľa odseku 5 na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia podľa odseku 7.

§ 16
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

(1) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

(2) Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v
a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti,
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.

(3) Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.

(4) Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa odseku 2, ako aj o zabezpečení povinností podľa odseku 3 v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe.

(5) Príslušný orgán bezodkladne zverejní informácie doručené podľa odseku 4 na webovom sídle ministerstva.

§ 17
Posudzovanie strategických dokumentov s celoštátnym dosahom

(1) Na strategické dokumenty s celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia § 5 až 16 a šiestej časti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zabezpečuje rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom.

(3) Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 doručí rezortný orgán ministerstvu a zároveň ho zverejní podľa § 6 ods. 1 v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom.

(4) Rezortný orgán vykoná v prípade strategických dokumentov s celoštátnym dosahom zisťovacie konanie podľa § 7. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 2.

(5) Rozsah hodnotenia strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 8 určí rezortný orgán v spolupráci s ministerstvom, zverejní ho bezodkladne v plnom rozsahu na svojom webovom sídle a informáciu o určenom rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom. Pri určovaní rozsahu hodnotenia strategického dokumentu sa prihliadne na stanoviská doručené podľa odseku 4.

(6) Rezortný orgán zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa § 9 a výsledok hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu. Závery hodnotenia zohľadní pri vypracovaní návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(7) Rezortný orgán zverejní úplné znenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na svojom webovom sídle a informáciu o ich vypracovaní zverejní v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú možno stanoviská predkladať; o zverejnení informuje bezodkladne ministerstvo.

(8) Rezortný orgán predloží ministerstvu správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom spolu s návrhom strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a kópiami všetkých doručených stanovísk najneskôr sedem dní pred dňom verejného prerokovania správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 9. Rezortný orgán ministerstvu bezodkladne predloží všetky kópie tých stanovísk, ktoré budú doručené rezortnému orgánu neskôr.

(9) Rezortný orgán do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa odseku 8 zabezpečí v spolupráci s ministerstvom verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(10) Termín a miesto verejného prerokovania oznámi rezortný orgán ministerstvu najmenej desať dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na svojom webovom sídle a v hromadnom informačnom prostriedku19) s celoštátnym dosahom.

(11) Ministerstvo zabezpečí vypracovanie odborného posudku podľa § 13.

(12) Ministerstvo predloží rezortnému orgánu do 15 dní od doručenia posudku podľa § 13 ods. 5 svoje stanovisko.

(13) Rezortný orgán zohľadní stanovisko ministerstva, predložené stanoviská a obsah verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

(14) Výsledky posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie a zohľadnenie vyhodnotenia predložených stanovísk spolu s ich vyhodnotením uvedie rezortný orgán v doložke vplyvov na životné prostredie. Obsah doložky vplyvov na životné prostredie je uvedený v prílohe č. 7.

(15) Ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, ktorý môže mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje ministerstvo podľa ustanovení § 41 až 43.

TRETIA ČASŤ
POSUDZOVANIE NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ


§ 18

(1) Predmetom posudzovania vplyvov sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8.

(2) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom povinného posudzovania vplyvov, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu prahovej hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 časti A.

(3) Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 je predmetom zisťovacieho konania podľa § 29, ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu niektorej z hodnôt uvedených v prílohe č. 8 časti B.

(4) Predmetom povinného posudzovania vplyvov je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 2 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

(5) Predmetom zisťovacieho konania je okrem zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v odseku 3 každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ak príslušný orgán vydá vyjadrenie, že taká zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

(6) Príslušný orgán vydá vyjadrenie podľa odsekov 4 a 5 do 15 dní od doručenia úplného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vypracovaného podľa prílohy č. 8a a do siedmich dní od vydania vyjadrenia zverejní vyjadrenie v komplexnom informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.

(7) Navrhovateľ je povinný doručiť oznámenie o zmene navrhovanej činnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5 v písomnej forme a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu pred začatím konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

(8) Príslušný orgán si môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sú nevyhnutné na vydanie vyjadrenia podľa odsekov 4 a 5.

(9) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré nemá potrebné náležitosti podľa prílohy č. 8a, vráti príslušný orgán do siedmich dní od jeho doručenia navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

(10) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena neuvedená v prílohe č. 8.

(11) Ministerstvo v konaní podľa § 20 určí, či posudzovaniu vplyvov podlieha aj navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 8.

(12) Predmetom posudzovania vplyvov sú aj navrhované činnosti vrátane ich zmien, ktoré podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny8a) pravdepodobne môžu mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území.

(13) Ak sú viaceré navrhované činnosti v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti, možno vykonať ich posudzovanie vplyvov spoločne.

§ 19

Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti, a ak to odôvodňuje povaha navrhovanej činnosti, aj obdobie jej likvidácie, sanácie a rekultivácie najmä z hľadiska
a) únosného zaťaženia územia, 22)
b) dôsledkov bežnej činnosti a možných havárií,
c) kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v rôznych časových horizontoch a s uvážením ich nezvratnosti,
d) prevencie, minimalizácie, prípadne kompenzácie priamych a nepriamych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
e) použitých metód hodnotenia a úplnosti informácií,
f) porovnania s najlepšími dostupnými technológiami.

§ 20

(1) Ministerstvo začne konanie podľa § 18 ods. 10 a 11 na základe odôvodneného písomného podnetu
a) povoľujúceho orgánu,
b) okresného úradu v sídle kraja,
c) okresného úradu,
d) rezortného orgánu,
e) organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia podľa § 27,
f) navrhovateľa.

(2) Ministerstvo môže začať konanie podľa § 18 ods. 10 a 11 aj z vlastného podnetu, pričom prihliada na podnety verejnosti, dotknutej obce a dotknutého orgánu.

(3) Ak ide o rozhodovanie o tom, či navrhovaná činnosť bude podliehať posudzovaniu podľa tohto zákona, ministerstvo prihliada najmä na
a) povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
b) miesto vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, 5)
c) význam očakávaných vplyvov,
d) odôvodnenie podnetu podľa odseku 1.

(4) Ak ide o rozhodovanie, ministerstvo použije primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 ods. 5.

(5) Ministerstvo môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie požiadaviek podnetu, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

(6) O tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, rozhodne ministerstvo.

§ 21

Zrušený predpisom 287/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2009.

Zámer
§ 22

(1) Navrhovateľ doručí príslušnému orgánu zámer v listinnom vyhotovení v počte, ktorý si navrhovateľ vopred dohodne s príslušným orgánom, a jedenkrát na elektronickom nosiči dát.

(2) Ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov, ministerstvo určí, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých územných obvodov, okresný úrad v sídle kraja určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom.

(3) Zámer musí obsahovať najmenej dve variantné riešenia navrhovanej činnosti, ako aj nulový variant.

(4) Zámer obsahuje najmä
a) základnú charakteristiku navrhovanej činnosti,
b) základné údaje o súčasnom stave životného prostredia územia, na ktorom sa má činnosť vykonávať, ako aj územia, ktoré bude navrhovanou činnosťou ovplyvnené,
c) základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti, najmä nároky na záber pôdy, energiu a suroviny, ako aj o miere znečistenia alebo poškodenia zložiek životného prostredia,
d) základné vyhodnotenie výhod a nevýhod variantov riešenia navrhovanej činnosti,
e) návrhy opatrení na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v etape realizácie, prevádzky a ukončenia prevádzky.

(5) Podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru obsahuje príloha č. 9.

(6) Zámer, ktorý nemá potrebné náležitosti podľa odsekov 4 a 5, vráti príslušný orgán bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia.

(7) Príslušný orgán na základe žiadosti navrhovateľa upustí od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti najmä v prípadoch, ak nie je k dispozícii iná lokalita alebo ak pre navrhovanú činnosť neexistuje iná technológia. Ak z pripomienok predložených k zámeru podľa § 23 ods. 4 vyplynie potreba posudzovania ďalšieho reálneho variantu navrhovanej činnosti, zohľadní sa táto skutočnosť v ďalšom konaní podľa tohto zákona.

§ 23

(1) Príslušný orgán do siedmich pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 22 zašle zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a mimovládnej organizácii podporujúcej ochranu životného prostredia podľa § 27, ak podala podnet podľa § 20. Príslušný orgán zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahuje základné údaje o navrhovanej činnosti, ktorými sú názov, miesto realizácie, predmet činnosti a základné údaje o navrhovateľovi, ktorými sú názov, adresa alebo sídlo navrhovateľa.

(2) Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude zámer na nahliadnutie len v ním vybraných obciach, svoje rozhodnutie oznámi aj ostatným dotknutým obciam v lehote podľa odseku 1.

(3) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

(4) Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská23) k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa odseku 3; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

§ 24

Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí najmä
a) fyzická osoba podľa § 24a,
b) právnická osoba podľa § 24b alebo § 27,
c) občianska iniciatíva podľa § 25,
d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26.

§ 24a

(1) Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25)

(2) Ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko podľa odseku 1, považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25; splnomocnencom občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v poradí.

§ 24b

Právnická osoba, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem o rozhodnutie, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25) Táto právnická osoba sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra predloží právnická osoba príslušnému orgánu výpis z takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace spolu s podaním písomného stanoviska.

§ 25

(1) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona.

(2) Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú. Podpisovú listinu so stanoviskom podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu. Takáto občianska iniciatíva je v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu2) účastníkom konania.25) Občianska iniciatíva sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

(3) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia.

(4) Na základe písomného vyhlásenia doručeného príslušnému orgánu možno nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto vyhlásenie musí podpísať väčšina členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj v prípade odstúpenia splnomocnenca občianskej iniciatívy.

§ 26

Občianske združenie založené podľa osobitného predpisu24a) za účelom ochrany životného prostredia, ktoré podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného postavenie účastníka konania.25). Občianske združenie predloží príslušnému orgánu doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia spolu s podaním písomného stanoviska. Také občianske združenie sa na účely tohto zákona považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté.

§ 27

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá písomné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, má v následnom povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu2) postavenie účastníka konania.25) Táto mimovládna organizácia sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu spoločne s podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti.

§ 27a

Zainteresovaná verejnosť uvedená v § 24 má právo
a) aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti vrátane podania písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4, § 35 ods. 2 a 3,
b) účasti na následnom povoľovacom konaní pri splnení podmienok stanovených v § 24a až § 27,
c) na predloženie pripomienok podľa § 30 ods. 5,
d) účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej činnosti.

§ 28

Na účely zastavenia konania o povolení činností uvedených v § 26 a 27 sa súhlas občianskeho združenia a mimovládnej organizácie nevyžaduje.

§ 29
Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti

(1) Ak ide o navrhované činnosti uvedené v § 18 ods. 3 a 5, vykoná príslušný orgán na základe zámeru predloženého navrhovateľom zisťovacie konanie a rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

(2) Pre náležitosti zámeru v zisťovacom konaní platí § 22 ods. 3 až 5.

(3) Na zisťovacie konanie sa vzťahujú obdobne § 22 ods. 1, 2, 6 a 7 a § 23.

(4) Ak ide o rozhodovanie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán prihliada najmä na
a) povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
b) miesto vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosné zaťaženie22) a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, 35)
c) význam očakávaných vplyvov,
d) stanoviská podľa § 23 ods. 4.

(5) Kritériá pre zisťovacie konanie sú uvedené v prílohe č. 10.

(6) Príslušný orgán môže vyžiadať od navrhovateľa doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk podľa § 23 ods. 4, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona.

(7) O tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, rozhodne príslušný orgán do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 23 ods. 4. Rozhodnutie musí byť odôvodnené. Príslušný orgán sa v odôvodnení vysporiada so stanoviskami doručenými v súlade s § 23 ods. 4.

(8) Rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, príslušný orgán zašle aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zainteresovanej verejnosti.

(9) Dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o rozhodnutí podľa odseku 7 spôsobom v mieste obvyklým.

§ 30
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a časový harmonogram

(1) Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a podľa potreby aj jeho časový harmonogram určí príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom, a ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny.9c) Príslušný orgán po prerokovaní s navrhovateľom doručí rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľovi spolu so stanoviskami doručenými podľa § 23 ods. 4 do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty uvedenej v § 23 ods. 4, v prípadoch, v ktorých sa uskutočnilo zisťovacie konanie do 15 dní od vydania rozhodnutia podľa § 29 ods. 7, do 15 dní od vydania vyjadrenia podľa § 18 ods. 4, odborného stanoviska podľa § 18 ods. 12 alebo vydania rozhodnutia podľa § 20 ods. 6.

(2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti, vychádza sa z prílohy č. 11 s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4. Určí sa pritom, najmä
a) ktorý variant riešenia navrhovanej činnosti je potrebné podrobnejšie vypracovať a hodnotiť,
b) na ktoré body prílohy č. 11 je potrebné v správe o hodnotení činnosti osobitne prihliadať,
c) ktoré zo súvisiacich navrhovaných činností podľa § 18 ods. 13 sa budú spoločne posudzovať,
d) počet a forma vyhotovenia správy o hodnotení činnosti.

(3) V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty jednotlivých etáp hodnotenia.

(4) Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez zbytočného odkladu informuje verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým.

(5) Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odseku 4 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Správa o hodnotení činnosti
§ 31

(1) Komplexné zistenie, opísanie a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane porovnania s jestvujúcim stavom životného prostredia v mieste jej vykonávania a v oblasti jej predpokladaného vplyvu (ďalej len "hodnotenie činnosti") uvedie navrhovateľ v správe o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení činnosti"). Správa o hodnotení činnosti musí obsahovať rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 11 primerane charakteru navrhovanej činnosti.

(2) Navrhovateľ vykoná hodnotenie činnosti podľa prílohy č. 11 a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti určenom podľa § 30 a správu o hodnotení činnosti predloží príslušnému orgánu; zároveň mu oznámi, o aké rozhodnutie, stanovisko, záväzný posudok alebo vyjadrenie dotknutého orgánu7) potrebné na umiestnenie alebo povolenie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov2) požiadal alebo bude žiadať.

(3) Neúplnú správu o hodnotení činnosti príslušný orgán vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní, navrhovateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej doplnenia.

(4) Správu o hodnotení činnosti predkladá navrhovateľ príslušnému orgánu v počte listinných vyhotovení určenom v rozsahu hodnotenia podľa § 30 ods. 2 písm. d) a na elektronickom nosiči dát.

§ 32

(1) Ak sú údaje uvedené v zámere podľa § 22 postačujúce vzhľadom na charakter, rozsah a vplyvy navrhovanej činnosti, môže príslušný orgán v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom určiť, že správu o hodnotení činnosti nie je potrebné vypracúvať; o tejto skutočnosti príslušný orgán v lehote podľa § 30 ods. 1 informuje navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec.

(2) Na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39.

§ 33

(1) Príslušný orgán bezodkladne doručí správu o hodnotení činnosti na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci, ak ide o navrhovanú činnosť, ktorá môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo s iným strategickým dokumentom na územie sústavy chránených území, aj štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny9c) a zverejní správu o hodnotení bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.

(2) Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení činnosti na nahliadnutie len v ním vybraných obciach podľa § 23 ods. 2, oboznámi s tým v lehote podľa odseku 1 aj ostatné dotknuté obce a zároveň im doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie uvedené v prílohe č. 11 časti C bode X. V uvedenej lehote doručí všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej verejnosti.

§ 34

(1) Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 2 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie na dobu 30 dní spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(2) Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa odseku 1 zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti (ďalej len "verejné prerokovanie").

(3) Termín a miesto konania verejného prerokovania podľa odseku 2 dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán.

(4) Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od verejného prerokovania.

(5) Dotknuté obce môžu vykonať spoločné verejné prerokovanie.

§ 35

(1) Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci orgán a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

(2) Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1.

(3) Zainteresovaná verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko do 30 dní od doručenia záverečného zhrnutia.

(4) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 až 3 nemusí príslušný orgán prihliadať.

(5) Príslušný orgán môže požiadať navrhovateľa o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk podľa odsekov 1 až 3, ktoré sú nevyhnutné na vypracovanie záverečného stanoviska, najneskôr však do 14 dní od uplynutia poslednej lehoty podľa odsekov 1 až 3.

(6) Navrhovateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu na požiadanie podľa odseku 5 nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení činnosti, ktoré má k dispozícii.

§ 36
Odborný posudok k navrhovanej činnosti

(1) Odborný posudok k navrhovanej činnosti môže vypracovať iba fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je odborne spôsobilá podľa § 61, určená príslušným orgánom. Na vypracovaní odborného posudku sa nemôže podieľať osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní zámeru alebo správy o hodnotení činnosti. Na vypracovaní odborného posudku sa môžu podieľať aj iné odborne spôsobilé osoby evidované podľa osobitných predpisov, 16) ak to vyplýva z povahy vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie.17)

(2) Príslušný orgán určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o hodnotení činnosti s prihliadnutím na doručené záznamy podľa § 34 ods. 4 a stanoviská podľa § 35 ods. 1 až 3, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty podľa § 35; ak ide o požiadavku o doplňujúce informácie podľa § 35 ods. 5, do piatich dní od ich doručenia. Túto skutočnosť písomne oznámi spracovateľovi odborného posudku a navrhovateľovi. Pri určení spracovateľa odborného posudku príslušný orgán prihliada na osobitnú odbornú spôsobilosť získanú v odbore alebo oblasti činností podľa osobitného predpisu.17a) Spracovateľ odborného posudku môže od vypracovania odborného posudku odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.

(3) Navrhovateľ zabezpečí vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom podľa odseku 1 a doručí ho príslušnému orgánu v termíne podľa odseku 4.

(4) Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 60 dní od doručenia oznámenia o určení odborne spôsobilej osoby podľa odseku 1. Túto lehotu môže príslušný orgán v odôvodnených prípadoch predĺžiť najviac o 30 dní a túto skutočnosť oznámi navrhovateľovi.

(5) Navrhovateľ je povinný poskytnúť spracovateľovi odborného posudku uvedeného v odseku 2 na jeho žiadosť doplňujúce údaje nevyhnutné na vypracovanie odborného posudku, ktoré má k dispozícii.

(6) V odbornom posudku sa vyhodnotí najmä
a) úplnosť správy o hodnotení činnosti,
b) stanoviská podľa § 35,
c) úplnosť zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej činnosti vrátane ich vzájomného pôsobenia,
d) použité metódy hodnotenia a úplnosť vstupných informácií,
e) návrh technického riešenia s ohľadom na dosiahnutý stupeň poznania, ak ide o vylúčenie alebo obmedzenie znečisťovania alebo poškodzovania životného prostredia,
f) varianty riešenia navrhovanej činnosti,
g) návrh opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti.

(7) Odborný posudok vždy obsahuje návrh záverečného stanoviska z posúdenia k navrhovanej činnosti (ďalej len "záverečné stanovisko k činnosti") podľa § 37.

(8) Neúplný odborný posudok môže vrátiť príslušný orgán jeho spracovateľovi a určiť rozsah jeho dopracovania.

§ 37
Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti

(1) Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje a predloží záverečné stanovisko k činnosti do 20 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.

(2) V záverečnom stanovisku k činnosti príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania podľa § 39.

(3) Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska k činnosti sú uvedené v prílohe č. 12.

(4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko k činnosti v lehote podľa odseku 1 navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci a zverejní ho bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.

(5) Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko k činnosti, zverejní ho v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

(6) Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania. Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)

§ 38
Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti

(1) Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k činnosti podľa § 37.

(2) Povoľujúci orgán nemôže bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie podľa osobitných predpisov2) o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. Príslušný orgán podľa tohto zákona je dotknutým orgánom v konaní, v ktorom sa rozhoduje o povolení činnosti podľa osobitných predpisov2) posudzovanej podľa tohto zákona.

(3) Navrhovanú činnosť, ktorá pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území, môže povoľujúci orgán povoliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.

(4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, tak sa navrhovaná činnosť môže povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné druhy, navrhovanú činnosť možno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného záujmu.

(5) Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.

(6) Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní35a) verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom uvedené, hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o účasti verejnosti a hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny.

§ 39
Poprojektová analýza

(1) Ten, kto vykonáva navrhovanú činnosť posudzovanú podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť jej sledovanie a vyhodnocovanie, najmä
a) systematicky sledovať a merať jej vplyvy,
b) kontrolovať plnenie všetkých podmienok určených v povolení a v súvislosti s vydaním povolenia navrhovanej činnosti a vyhodnocovať ich účinnosť,
c) zabezpečiť odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení činnosti so skutočným stavom.

(2) Rozsah a lehotu sledovania a vyhodnocovania podľa odseku 1 určí povoľujúci orgán, ak ide o povoľovanie navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, 2) s prihliadnutím na záverečné stanovisko k činnosti vydané podľa § 37.

(3) Ak sa zistí, že skutočné vplyvy navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona sú horšie, než uvádza správa o hodnotení činnosti, je ten, kto navrhovanú činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v správe o hodnotení činnosti v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.2)

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSUDZOVANIE VPLYVOV PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE


Spoločné ustanovenia
§ 40

(1) Predmetom posudzovania vplyvov presahujúcich štátne hranice sú
a) strategické dokumenty navrhované na území Slovenskej republiky, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
b) činnosti navrhované na území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 13 a navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice,
c) strategické dokumenty a navrhované činnosti uvedené v písmenách a) a b), ak o to požiada dotknutá strana,
d) strategické dokumenty a navrhované činnosti vykonávané na území iného štátu, ktoré môžu mať závažný vplyv na životné prostredie Slovenskej republiky.

(2) Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice je ministerstvo.

(3) Okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad sú povinné, ak z predloženého oznámenia a zámeru zistia, že ide o strategický dokument a navrhovanú činnosť podľa odseku 1, bezodkladne postúpiť oznámenie podľa § 5 a zámer podľa § 22 na posudzovanie ministerstvu.

§ 41

(1) Ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, postupuje sa primerane podľa ustanovení prvej a druhej časti s odchýlkami uvedenými v § 42 až 52, ak v medzinárodnej dohode, ktorou je Slovenská republika viazaná, nie je ustanovené inak.

(2) Podľa odseku 1 sa postupuje, aj ak ide o posudzovanie iného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti ako uvedenej v § 40, ktoré môžu mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, ak sa na tom strana pôvodu a dotknutá strana dohodnú.

(3) Ak ide o posudzovanie či strategický dokument a navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice, postupuje sa podľa kritérií uvedených v prílohe č. 14.

(4) Podrobnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie presahujúce štátne hranice môžu byť upravené v bilaterálnych zmluvách medzi stranou pôvodu a dotknutou stranou.

§ 42
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území Slovenskej republiky

(1) Ak ministerstvo na základe správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zistí, že strategický dokument pravdepodobne bude mať významný cezhraničný vplyv, alebo ak dotknutá strana o to požiada, informuje o týchto vplyvoch dotknutú stranu čo najskôr ešte pred prijatím strategického dokumentu.

(2) Informácia bude okrem iného obsahovať
a) správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu vrátane informácií o možných vplyvoch na životné prostredie,
b) informácie o priebehu schvaľovacieho procesu vrátane primeranej lehoty na predloženie pripomienok,
c) požiadavku, či sa dotknutá strana zúčastní posudzovania so stanovením primeranej lehoty na doručenie odpovede dotknutej strany.

(3) Ak dotknutá strana oznámi, že sa zúčastní posudzovania, ministerstvo vyžiada od dotknutej strany údaje o stave životného prostredia na dotknutom území, ktoré zašle do siedmich dní od ich obdržania obstarávateľovi, a zároveň ponúkne dotknutej strane konzultácie.

(4) Ministerstvo oznámi miesto a termín konania verejného prerokovania v Slovenskej republike dotknutej strane a umožní jej účasť na verejnom prerokovaní vrátane verejnosti dotknutej strany, ak o to dotknutá strana požiada.

(5) Ak dotknutá strana prejaví o konzultácie záujem, ministerstvo dohodne s dotknutou stranou primeraný čas trvania, miesto konania a obsah konzultácií. Na konzultáciách sa za slovenskú stranu zúčastnia zástupcovia ministerstva, obstarávateľa a spracovateľa správy o hodnotení dokumentu.

(6) Stanoviská, pripomienky a závery konzultácií ministerstvo zohľadní vo vypracovaní záverečného stanoviska z posudzovania strategického dokumentu.

(7) Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu zašle ministerstvo dotknutej strane do 14 dní od jeho vydania.

(8) Ministerstvo zašle dotknutej strane jedno vyhotovenie schváleného strategického dokumentu.

§ 43
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov pripravovaných na území iného štátu

(1) Ak strana pôvodu zašle ministerstvu informáciu o strategickom dokumente, ktorý môže mať závažný vplyv na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa slovenská strana na posudzovaní zúčastní.

(2) Na žiadosť strany pôvodu poskytne ministerstvo dostupné informácie o stave životného prostredia predpokladaného dotknutého územia, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy o hodnotení dokumentu.

(3) Po obdržaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení dokumentu zverejní ministerstvo do 14 dní od ich obdržania informáciu na webovom sídle ministerstva a zároveň ju zašle dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom a oznámi primeranú lehotu na doručenie pripomienok a stanovísk.

(4) Doručené stanoviská dotknutých orgánov, dotknutých samosprávnych orgánov a verejnosti zašle strane pôvodu.

(5) Ak je to potrebné, zástupcovia ministerstva, dotknutých orgánov a správnych orgánov sa zúčastnia konzultácií so stranou pôvodu.

(6) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu informáciu o mieste a čase verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu konaného na území strany pôvodu, zverejní túto informáciu na webovom sídle ministerstva a doručí ju v písomnej podobe dotknutým orgánom a dotknutým samosprávnym orgánom.

(7) Ak ministerstvo obdrží od strany pôvodu záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu a schválený strategický dokument, zverejní ich na webovom sídle ministerstva.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území Slovenskej republiky
§ 44

(1) Informáciu o navrhovanej činnosti podľa § 40 ods. 1 oznámi ministerstvo dotknutej strane bez zbytočného odkladu po doručení zámeru podľa § 22.

(2) Informácia o navrhovanej činnosti obsahuje najmä
a) základné údaje o navrhovanej činnosti vrátane dostupných údajov o predpokladanom vplyve na životné prostredie presahujúcom štátne hranice,
b) informáciu o druhu povolenia navrhovanej činnosti, ktoré sa vyžaduje podľa osobitných predpisov, 2)
c) lehotu na doručenie odpovede dotknutej strany primeranú navrhovanej činnosti.

§ 45

Ak dotknutá strana oznámi svoj úmysel zúčastniť sa na posudzovaní, postupuje sa podľa § 46 až 50.

§ 46

(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane
a) údaje o navrhovanej činnosti v rozsahu uvedenom v § 22 ods. 4 a v prílohe č. 9, ak už neboli oznámené podľa § 42 ods. 2,
b) informáciu o postupe posudzovania vrátane lehoty na podanie pripomienok,
c) žiadosť o poskytnutie informácií o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie dotknutej strany.

(2) Ak ide o určovanie rozsahu hodnotenia a jeho časového harmonogramu podľa § 30, zohľadnia sa pripomienky dotknutej strany doručené v lehote podľa odseku 1 písm. b).

§ 47

(1) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dokumentáciu o hodnotení vplyvu navrhovanej činnosti podľa § 40 vypracovanú navrhovateľom podľa prílohy č. 15 (ďalej len "dokumentácia") dotknutej strane a zároveň ju vyzve na uskutočnenie konzultácií.

(2) Príslušný orgán a rezortný orgán vyhovejú dotknutej strane v prípade, ak prejaví záujem o konzultácie; na konzultácie sa spravidla prizve navrhovateľ a povoľujúci orgán.

§ 48

(1) Záverečné stanovisko k činnosti vypracované podľa § 37 musí okrem náležitostí uvedených v prílohe č. 12 obsahovať aj náležitosti podľa prílohy č. 15 a vyjadrenie k pripomienkam dotknutej strany vrátane pripomienok jej verejnosti.

(2) Ministerstvo bez zbytočného odkladu doručí dotknutej strane záverečné stanovisko k činnosti a rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti vydané podľa osobitných predpisov.2)

§ 49

Ministerstvo môže dohodnúť s dotknutou stranou, že do záverečného stanoviska k činnosti zahrnie požiadavku na sledovanie a vyhodnocovanie navrhovanej činnosti podľa § 39, ako aj podmienky prípadného sledovania vplyvov tejto činnosti na územie dotknutej strany.

§ 50

Ak ministerstvo v priebehu posudzovania podľa tretej časti dodatočne zistí, že vplyvy navrhovanej činnosti môžu presiahnuť štátne hranice, uskutoční konanie podľa § 44 až 49.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností vykonávaných na území iného štátu
§ 51

Ak strana pôvodu oznámi ministerstvu navrhovanú činnosť uvedenú v § 40 ods. 1 s predpokladaným značne nepriaznivým vplyvom na územie Slovenskej republiky, je ministerstvo povinné v lehote určenej stranou pôvodu, alebo ak táto lehota nebola určená, bez zbytočného odkladu odpovedať na oznámenie; v odpovedi ministerstvo uvedie, či sa na posudzovaní zúčastní.

§ 52

(1) Na žiadosť strany pôvodu ministerstvo poskytne dostupné informácie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na územie Slovenskej republiky, ak sú potrebné na prípravu dokumentácie strany pôvodu.

(2) Po doručení dokumentácie od strany pôvodu sa postupuje primerane podľa § 31 až 35. Ministerstvo môže s ohľadom na oprávnené požiadavky strany pôvodu primerane skrátiť lehoty na podanie pripomienok podľa § 35.

(3) Dokumentácia strany pôvodu a pripomienky k nej podľa odseku 2 tvoria podklad na konzultácie ministerstva so stranou pôvodu.

(4) Rozhodnutie strany pôvodu o povolení navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona po jeho doručení od strany pôvodu ministerstvo zverejní.

PIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY


§ 53
Základné ustanovenie

(1) Orgány štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie sú
a) ministerstvo,
b) okresné úrady v sídle kraja,
c) okresné úrady.

(2) Štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom vykonávajú aj rezortné orgány.

§ 54
Ministerstvo

(1) Ministerstvo je ústredný orgán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

(2) Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva štátnu správu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a riadi jej výkon,
b) plní úlohy kontaktného bodu, ak ide o posudzovanie vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice,
c) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov podľa § 4 s medzinárodným dosahom okrem strategických dokumentov s celoštátnym dosahom,
d) spolupracuje s rezortným orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s celoštátnym dosahom a podieľa sa na tomto posudzovaní v rozsahu podľa § 17,
e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 4,
f) určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5, ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých krajov,
g) rozhoduje na základe podnetu podľa § 18 ods. 10 a 11 a § 20 o posudzovaní činností neuvedených v prílohe č. 8,
h) určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie strategického dokumentu podľa § 5 ods. 2,
i) určuje, ktorý okresný úrad v sídle kraja je príslušným orgánom na posudzovanie navrhovanej činnosti podľa § 22 ods. 2,
j) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice,
k) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,
l) zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom okresný úrad v sídle kraja, ak si túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,
m) vedie centrálnu evidenciu všetkých posúdených strategických dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje komplexný informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie,
n) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v dokumentačnom centre posudzovania vplyvov na životné prostredie,
o) zabezpečuje odbornú spôsobilosť osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
p) vedie, aktualizuje a zverejňuje zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
q) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36,
r) je správnym orgánom v konaní o tom, kto znáša niektoré náklady podľa § 59 ods. 2,
s) určuje spoločné posudzovanie viacerých navrhovaných činností, ak sú v prevádzkovej alebo priestorovej súvislosti podľa § 18 ods. 13,
t) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
u) poskytuje Európskej komisii informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tohto zákona tak, aby mohla byť včas a kvalitne zabezpečená správa vydávaná Európskou komisiou,
v) je príslušným orgánom na uznávanie odbornej kvalifikácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

§ 55
Okrený úrad v sídle kraja

Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na územie svojho územného obvodu,
b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na územie svojho územného obvodu,
c) zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
d) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12,
e) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
f) ak má strategický dokument dosah na územie dvoch a viacerých obvodov, určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na vydanie vyjadrenia podľa § 18 ods. 5 a v prípade posudzovania vplyvov určí, ktorý okresný úrad je príslušný orgán na jeho posudzovanie podľa § 5 ods. 2,
g) ak sa navrhovaná činnosť umiestňuje na území viacerých obvodov, určí, ktorý okresný úrad je príslušným orgánom na jeho posudzovanie podľa § 22 ods. 2,
h) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5 v prípade podľa § 54 ods. 2 písm. f),
i) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému,
j) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania podľa písmen a) až c) a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
k) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
l) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 56
Okresný úrad

Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie
a) vykonáva posudzovanie strategických dokumentov podľa § 4 s dosahom na svoj územný obvod,
b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s dosahom na svoj územný obvod,
c) zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
d) je správnym orgánom v konaní o pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ a navrhovateľ podľa § 59 ods. 2,
e) vydáva vyjadrenie podľa § 18 ods. 5,
f) zúčastňuje sa konzultácií podľa § 63,
g) poskytuje informácie o posudzovaní vplyvov podľa písmen a) až c) do komplexného informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie,
h) zabezpečuje uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania po ukončení procesu posudzovania a na požiadanie z nej poskytuje informácie,
i) určuje spracovateľov posudku podľa § 13 a 36.

§ 57
Rezortný orgán

Rezortný orgán vo veciach posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom
a) zabezpečuje posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa § 4 a 17,
b) určuje, či sa strategický dokument s celoštátnym dosahom bude, alebo nebude posudzovať podľa § 17,
c) plní ďalšie úlohy podľa § 17.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA


§ 58
Evidencia dokumentácie

(1) Príslušný orgán, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, vedie evidenciu a uchováva dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania strategických dokumentov a navrhovaných činností podľa tohto zákona vrátane oznámenia, zámeru, správy o hodnotení dokumentu, správy o hodnotení činnosti, posudku, záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, záverečného stanoviska k činnosti a rozhodnutia o povolení navrhovanej činnosti a schválení strategického dokumentu po dobu jej aktuálnosti, najmenej však 15 rokov od skončenia procesu posudzovania podľa tohto zákona.

(2) Obstarávateľ, navrhovateľ, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortný orgán, uchováva po dobu jej aktuálnosti, najmenej však desať rokov od skončenia procesu posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona, dokumentáciu spojenú s procesom posudzovania podľa tohto zákona.

(3) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť obstarávateľovi, navrhovateľovi, a ak ide o strategický dokument s celoštátnym dosahom, rezortnému orgánu na jeho žiadosť informácie o životnom prostredí, ktoré získali z činnosti financovanej zo štátneho rozpočtu, ak sú tieto informácie nevyhnutné na vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 a § 17 ods. 6 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31.

§ 59
Náklady

(1) Náklady spojené s posudzovaním vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie uhrádza obstarávateľ, náklady spojené s posudzovaním vplyvu navrhovanej činnosti uhrádza navrhovateľ. Okrem nákladov podľa odseku 3 znáša navrhovateľ náklady spojené s posudzovaním vplyvov podľa tohto zákona vrátane nákladov na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu podľa § 12 a 17, verejného prerokovania navrhovanej činnosti podľa § 34 a nákladov na spracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu podľa § 13 a odborného posudku k navrhovanej činnosti podľa § 36.

(2) Ak sú pochybnosti o tom, či niektoré náklady má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, rozhodne príslušný orgán.

(3) Náklady spojené s účasťou jednotlivých štátnych orgánov, obcí, verejnosti, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia, mimovládnej organizácie na procese posudzovania strategického dokumentu a navrhovanej činnosti podľa tohto zákona znášajú jednotlivé subjekty.

Vypracovanie dokumentácie a odborná spôsobilosť
§ 60

(1) Vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a správy o hodnotení strategického dokumentu podľa § 9 zabezpečuje obstarávateľ.

(2) Vypracovanie zámeru podľa § 22 a správy o hodnotení činnosti podľa § 31 zabezpečuje navrhovateľ.

(3) Obstarávateľ a navrhovateľ môžu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti podľa odsekov 1 a 2 aj právnické osoby alebo fyzické osoby evidované ministerstvom v osobitnom zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len "zoznam").

§ 61

(1) Odbornou spôsobilosťou na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie sa rozumie súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností v príslušnom odbore činnosti alebo v príslušnej oblasti činnosti potrebných na vypracovanie dokumentácie podľa § 5, 9, 13, 22, 31 a 36 a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj medzinárodných dohovorov upravujúcich problematiku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(2) Odborne spôsobilá osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom v zozname, ktorú obstarávateľ alebo navrhovateľ môže požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len "osvedčenie") vydaného ministerstvom.

(3) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá
a) absolvuje odbornú prípravu,
b) úspešne vykoná skúšku podľa odseku 7,
c) predloží ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu,
d) uhradí správny poplatok podľa osobitného predpisu.36)

(4) Fyzická osoba podľa odseku 3 preukáže
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) bezúhonnosť,
c) minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru zakončené maturitou a absolvovanie ustanovenej doby praxe v príslušnom odbore.

(5) Za odborne spôsobilú osobu podľa tohto zákona možno ustanoviť právnickú osobu, ktorá
a) má v zriaďovacej listine alebo štatúte uvedenú činnosť alebo má oprávnenie na podnikanie v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu,
b) má zodpovedného zástupcu, 37) ktorý je zapísaný v zozname podľa odseku 3.

(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na životnom prostredí.38) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

(7) Skúška o odbornej spôsobilosti sa vykonáva pred komisiou vymenovanou a odvolávanou ministrom, ktorá je poradným orgánom ministra.

(8) Odbornú spôsobilosť potvrdí ministerstvo vydaním osvedčenia.

(9) Osvedčenie podľa odseku 8 obsahuje
a) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
b) odbory činnosti a oblasti činnosti, na ktoré je osvedčenie vydané,
c) identifikačné číslo osvedčenia,
d) meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia zodpovedného zástupcu právnickej osoby,
e) dátum vydania osvedčenia.

(10) Ministerstvo môže uložiť odborne spôsobilej osobe, aby sa podrobila opakovanému overeniu odbornej spôsobilosti alebo preškoleniu, ak dôjde k zásadným zmenám v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch, alebo v prípade zistenia závažných nedostatkov v jej činnosti.

§ 62

(1) Ministerstvo vedie a aktualizuje zoznam podľa odborov činností a oblastí činností a každoročne ho zverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na webovom sídle ministerstva.

(2) Ministerstvo zapíše do zoznamu na základe žiadosti a po úspešnom zložení skúšky a vydaní osvedčenia fyzické osoby a právnické osoby.

(3) Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d).

(4) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a) prestala byť plne spôsobilá na právne úkony,
b) prestala byť bezúhonná,
c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,
d) zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
e) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(5) Ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá
a) prestala byť oprávnenou na podnikanie alebo na vykonávanie odbornej činnosti, v ktorej bola zapísaná do zoznamu, alebo prestala spĺňať podmienku podľa § 61 ods. 4 písm. b),
b) bola zrušená,
c) bola zapísaná do zoznamu na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách alebo pri pohovore,
d) požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu.

(6) Ministerstvo môže vyčiarknuť zo zoznamu osobu uvedenú v odseku 4 alebo 5, ktorá
a) opakovane alebo hrubo porušila svoje povinnosti v priebehu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo v súvislosti s ním,
b) bez závažného dôvodu neoznámila zmenu údajov podľa § 61 ods. 9 písm. a) a d),
c) nezúčastnila sa na školení,
d) nemôže vykonávať svoju činnosť pre závažné skutočnosti dlhodobého charakteru.

(7) Podrobnosti o odboroch činností a oblastiach činností, požiadavkách na vzdelanie a odbornú prax odborne spôsobilých osôb, podmienkach zapisovania do zoznamu, vedení zoznamu a vyčiarknutí z neho a o skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 63
Konzultácie

(1) Príslušný orgán zabezpečí vykonanie konzultácií s rezortným orgánom, schvaľujúcim orgánom, povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou, zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov a zainteresovanou verejnosťou s možnosťou vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov.

(2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä
a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,
d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.

(3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.

§ 64
Správne konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní39) okrem konaní podľa § 59 ods. 2.

§ 65
Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenie § 4 ods. 2 sa vzťahuje aj na posudzovanie zmeny takého strategického dokumentu, ktorý bol schválený pred 1. februárom 2006, a takej navrhovanej činnosti, ktorá bola povolená pred 1. februárom 2006, alebo činnosti, ktorá nebola posudzovaná z dôvodov uvedených v odseku 3.

(2) Pôvodne posudzovaným rozsahom sa rozumie, ak ide o navrhované činnosti uvedené v odseku 1, rozsah projektovaný do 1. februára 2006.

(3) Posudzovanie vplyvov na životné prostredie začaté pred 1. februárom 2006 sa dokončí podľa doterajších predpisov. Posudzovaniu podľa tohto zákona nepodlieha strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia uvedená v prílohe č. 1 časti II bode 2, ktorého obstarávanie podľa osobitného predpisu sa začalo40) pred účinnosťou tohto zákona.

(4) Odborne spôsobilá osoba podľa doterajších predpisov sa naďalej považuje za odborne spôsobilú osobu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

§ 65a
Prechodné ustanovenie
účinné od 1. septembra 2009

Konania o povolení činnosti začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.

§ 65b
Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. decembra 2011

(1) Ustanovenie § 65 ods. 3 sa nevzťahuje na posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania v období od 21. júla 2004 do 31. januára 2006. Posudzovanie vplyvov takých strategických dokumentov sa vykoná v súlade so zákonom účinným od 1. decembra 2011. Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov, ktoré boli predmetom prípravy a schvaľovania pred 21. júlom 2004 a boli schválené po viac ako 24 mesiacoch od 21. júla 2004, sa vykoná len vtedy, ak príslušný orgán na návrh obstarávateľa rozhodne o tom, že posudzovanie vplyvu strategického dokumentu je uskutočniteľné. Príslušný orgán zverejní svoje rozhodnutie na webovom sídle ministerstva.

(2) Ak písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3 nemožno podať, pretože proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa tohto zákona bol ukončený do 30. apríla 2010, zainteresovaná verejnosť podľa § 24a a § 24b je účastníkom následného povoľovacieho konania, ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko, z ktorého vyplýva jej záujem na rozhodnutí a zainteresovaná verejnosť podľa § 25, § 26 a § 27 je účastníkom následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu, 2) ak počas tohto povoľovacieho konania podá písomné stanovisko.

§ 65c
Prechodné ustanovenie
účinné od 15. marca 2013


Platnosť záverečného stanoviska k činnosti vydaného pred 1. decembrom 2011, ktoré nestratilo platnosť k 15. marcu 2013, je sedem rokov odo dňa jeho vydania.

§ 66

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 16.

§ 67
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.

Čl. II


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z. , zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
"Kópie stanoviska ku konceptu zašle orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného predpisu.1fa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1fa znie:
"1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. § 21 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Koncept obsahuje aj správu o hodnotení strategického dokumentu.1fb) Ak z osobitných predpisov1fc) vyplynú povinnosti posúdiť vplyv na životné prostredie, je potrebné spracovať koncept aj v územnom pláne obce, ktorý rieši územie s menej ako 2 000 obyvateľmi.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 1fb a 1fc znejú:
"1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z.
1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.".

Čl. III


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z. a zákona č. 558/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v X. časti ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 171k vkladá položka 171l, ktorá znie:

"Položka 171l
a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l) ........... 3 000 Sk
b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l) ......................................... 1 000 Sk".

Poznámka pod čiarou k odkazu 39l znie:
"39l) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. IV


Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 odsek 2 znie:
"(2) Činnosť, ktorá môže mať vplyv buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou na navrhované chránené vtáčie územie, na územie európskeho významu alebo na územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území, pričom nie je nevyhnutná na zabezpečenie starostlivosti o také územie podľa dokumentácie ochrany prírody a krajiny, sa považuje za zásah do územia, ktorý môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov, ak tak rozhodol orgán ochrany prírody podľa § 28a. Taká činnosť je predmetom posudzovania jej vplyvu na životné prostredie podľa osobitného predpisu.64) Orgán štátnej správy vydá rozhodnutie o povolení takej činnosti, iba ak taká činnosť na základe výsledku posudzovania podľa osobitného predpisu64) nebude mať negatívny vplyv na priaznivý stav takého územia z hľadiska jeho ochrany.".

2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 28a
Odborné stanovisko
(1) Každý, kto zamýšľa uskutočniť činnosť uvedenú v § 28 ods. 2, je povinný doručiť návrh na začatie tejto činnosti orgánu ochrany prírody a krajiny. Orgán ochrany prírody a krajiny rozhodne v lehote do 30 dní odo dňa doručenia návrhu.
(2) Návrh na začatie činnosti obsahuje popis činnosti a lokalitu navrhovaného umiestnenia činnosti.".

3. V § 67 písm. h) sa za slová "§ 24 ods. 13" vkladá čiarka a slová "§ 28a".

4. V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
"c) vydanie rozhodnutia podľa § 28a, ".

Doterajšie písmená c) až n) sa označujú ako písmená d) až o).

Čl. V


Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 10 ods. 4 sa číslica "2006" nahrádza číslicou "2007".

Čl. VI


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)§ 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
2)Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)§ 6 zákona č. 17/1992 Zb.
4)§ 8 zákona č. 17/1992 Zb.
5)Napríklad § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
6)Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
7)Napríklad § 15, 17 a 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2004 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z., zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, § 7 ods. 1 písm. a) až e) a k) a § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 písm. a) až d) a odsek 6, § 23 ods. 7 a 9 a § 33 ods. 3 písm. l) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, § 9, § 12 až 16 a § 24 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
8a)§ 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
8b)§ 28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
8c)§ 26 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8d)§ 27 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8e)Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
8f)Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)§ 19b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
9a)§ 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9c)§ 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
13)§ 21 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
13a)§ 8 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)§ 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)§ 21 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)Napríklad § 11 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z., § 69 a 70 zákona č. 364/2004 Z. z., § 24 zákona č. 478/2002 Z. z., § 55 zákona č. 543/2002 Z. z., § 7 zákona č. 245/2003 Z. z.
17)Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a)§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
18)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18a)§ 28 ods. 5 až 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.
19)Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
22)§ 5 zákona č. 17/1992 Zb. v znení zákona č. 287/1994 Z. z.
23)§ 126 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
24a)Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
25) § 14 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
34b)§ 15a zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
35)Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35a) § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z. z.
36)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
37)§ 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
38)§ 300 až 310 Trestného zákona.
39)Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
40)§ 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
40a)Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.Príloha č. 2
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA OZNÁMENIA O STRATEGICKOM DOKUMENTE


I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Názov.
2. Identifikačné číslo.
3. Adresa sídla.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.
2. Charakter.
3. Hlavné ciele.
4. Obsah (osnova).
5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu.
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.
7. Vzťah k iným strategickým dokumentom.
8. Orgán kompetentný na jeho prijatie.
9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie).

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia
1. Požiadavky na vstupy.
2. Údaje o výstupoch.
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty
1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.
2. Zoznam dotknutých subjektov.
3. Dotknuté susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).
2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu.

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

VII. Potvrdenie správnosti údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Príloha č. 3
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 7 ZÁKONA


1. Relevantnosť strategického dokumentu pre integráciu environmentálnych vrátane zdravotných otázok, predovšetkým z hľadiska podpory udržateľného rozvoja.

2. Rozsah, v ktorom strategický materiál vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, či už z hľadiska jeho lokalizácie, povahy, veľkosti a prevádzkových podmienok, alebo z hľadiska alokácie zdrojov.

3. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvňuje iné strategické materiály, vrátane hierarchicky zostavených strategických materiálov.

4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického materiálu.

5. Povaha environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, ako sú pravdepodobnosť, trvanie, frekvencia, kumulatívny charakter vplyvov, možnosť vrátenia do pôvodného stavu, veľkosť a rozsah (napr. geografická oblasť alebo počet obyvateľov, ktoré budú pravdepodobne ovplyvnené), hodnota a zraniteľnosť pravdepodobne dotknutého územia z hľadiska zvláštnych prírodných charakteristík alebo kultúrneho dedičstva, prekročených noriem kvality životného prostredia alebo hraničných hodnôt, alebo intenzívneho využívania územia.

6. Environmentálne riziká vrátane zdravotných rizík.

7. Cezhraničný charakter vplyvov.

8. Rozsah, v rámci ktorého strategický dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany [napr. chránené územia a ich ochranné pásma, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti].

9. Význam strategického dokumentu pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.40a)

Príloha č. 4
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU


A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

I. Základné údaje o obstarávateľovi


1. Označenie.

2. Sídlo.

3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie.

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov.

2. Územie (SR, kraj, okres, obec).

3. Dotknuté obce.

4. Dotknuté orgány.

5. Schvaľujúci orgán.

6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.

III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.

2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.

3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú pravdepodobne významne ovplyvnené.

4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu.

5. Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia

1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne).

V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

1. Opatrenia na odvrátenie, zníženie alebo zmiernenie prípadných významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie strategického dokumentu.

VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti

VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie

VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie

IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií

X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah strategického dokumentu umožňuje)


Príloha č. 5
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY

O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE


A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

I. Základné údaje o obstarávateľovi


1. Označenie.

2. Sídlo.

3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcami a samosprávnymi krajmi (§ 2a stavebného zákona), od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej dokumentácii, a miesto na konzultácie.

II. Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii

1. Názov.

2. Územie (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

3. Dotknuté obce.

4. Dotknuté orgány.

5. Schvaľujúci orgán.

6. Vyjadrenie o vplyvoch uzemnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice.

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Údaje o vstupoch


1. Pôda - záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

2. Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), odkanalizovanie.

3. Suroviny - druh, spôsob získavania.

4. Energetické zdroje - druh, spotreba.

5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

II. Údaje o výstupoch

1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií.

2. Voda - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd), zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi.

4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).

6. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia - podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie


1. Horninové prostredie - inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, geomorfologické pomery (napr. sklon, členitosť), stav znečistenia horninového prostredia.

2. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

3. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.

4. Vodné pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

5. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

6. Fauna, flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

7. Krajina - štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana.

8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné pásma podľa osobitných predpisov [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

9. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská.

11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie).

13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie

1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

3. Vplyvy na klimatické pomery.

4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny.

9. Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti], na územný systém ekologickej stability.

10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská.

11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

12. Iné vplyvy.

13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti, vzájomných vzťahov a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie

V. Porovnanie variantov zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer strategického dokumentu vrátane porovnania s nulovým variantom


1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

2. Porovnanie variantov.

VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia a zdravia

VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

VIII. Všeobecne záverečné zhrnutie

IX. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali, ich podpis (pečiatka)

X. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení

XI. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľaPríloha č. 6
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁVEREČNÉHO STANOVISKA
Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU


I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov.

2. Identifikačné číslo.

3. Adresa sídla.

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov.

2. Charakter.

3. Hlavné ciele.

4. Stručný opis obsahu strategického dokumentu.

5. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

III. Opis priebehu prípravy a posudzovania

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania.

2. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

3. Druh prijatia, rozhodnutia.

4. Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu.

5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu.

6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie.

7. Verejné prerokovanie a jeho závery.

IV. Celkové hodnotenie vplyvov strategického dokumentu
(Napr. vplyv na zložky životného prostredia, vplyv na chránené územia...)

V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000)

VI. Závery


1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

2. Odporúčaný variant.

3. Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu.

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu.

5. Návrh monitoringu.

6. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.

7. Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov.

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatelia záverečného stanoviska.

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

Príloha č. 7
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


DOLOŽKA VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


I. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Hlavné ciele.

2. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

II. Opis priebehu prípravy a posudzovania

1. Vecný a časový harmonogram prípravy a posudzovania.

2. Stanoviská predložené k správe o hodnotení strategického dokumentu na vládnej úrovni a ich vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

3. Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery.

4. Stanovisko ministerstva a jeho vyhodnotenie (akceptované, neakceptované).

5. Rámcový prehľad uplatnených pripomienok s charakteristikou akceptovaných a neakceptovaných pripomienok a dôvodov neakceptácie.

III. Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na vládnej úrovni

1. Vplyv na zložky životného prostredia.

2. Vplyv na zdravie obyvateľov.

3. Vplyv na chránené územia [napr. na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

4. Vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.

IV. Závery

1. Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie).

2. Odporúčaný variant.

3. Odôvodnenie bodov 1 a 2.

4. Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu a ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom.

Príloha č. 8
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


ZOZNAM
NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POSUDZOVANIU
ICH VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


1. Ťažobný priemysel

Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok
2. ťažba a úprava rúd a magnezitu od 100 000 t/rok do 100 tis. t/rok
3. ťažba a úprava nerastov s rádioaktívnymi vlastnosťami vrátane odvalov a odkalísk
a ich rekultivácie
bez limitu  
4. ťažba a úprava ropy od 500 t/deo do 500 t/deo
5. ťažba a úprava zemného plynu od 500 000 m3/deo do 500 000 m3/deo
6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín   bez limitu
7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach od 100 mil. m3/rok do 100 mil.
m3/rok
8. Podzemné uskladňovanie zemného plynu v umelo vybudovaných podzemných priestoroch od 500 000 m3 do 500 000 m3
9. Prevádzky na ťažbu a spracovanie azbestu bez limitu  
10. ťažba nerastov bagrovaním z riek   od 100 000 t/rok
11. Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha záberu plochy
12. ťažba kaolínu, keramických a žiaruvzdorných ílov a ílovcov od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo od 5 ha do 10 ha záberu plochy
13. Lomy a povrchová ťažba vápenca od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha záberu plochy
14. ťažba sklárskych a zlievárenských pieskov od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha záberu plochy
15. ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách
č. 1 - 6, 9 - 14
od 200 000 t/rok
alebo od 10 ha
záberu plochy
od 100 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo
od 5 ha do 10 ha záberu plochy
16. ťažobné vrty (s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy) najmä:
- geotermálne vrty

- vrty pre vodné zdroje

- vrty na ukladanie rádioaktívneho odpadu


od 500 m

bez limitu


do 500 m

od 300 m
17. Trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia

bez limitu
 2. Energetický priemysel
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom od 300 MW od 50 MW do 300 MW
2. Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne) od 50 MW od 5 MW do 50 MW
3. Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne) bez limitu  
4. Jadrové elektrárne a iné zariadenia s jadrovými reaktormi (s výnimkou výskumných zariadení
na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW stáleho tepelného výkonu) vrátane ich vyraďovania a likvidácie. Jadrové elektrárne a jadrové reaktory prestávajú byť takýmto zariadením, keď je z ich územia trvalo odstránené jadrové palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky
bez limitu  
5. Zariadenia na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva bez limitu  
6. Zariadenia určené na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva a výskumné zariadenia na výrobu a konverziu jadrového paliva a jadrových palivových surovín bez limitu  
7. Zariadenia na spracovanie vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov bez limitu  
8. Trvalé úložiská vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych odpadov bez limitu  
9. Zariadenia na skladovanie (plánované na viac ako 10 rokov) vyhoretého jadrového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako bol vyprodukovaný bez limitu  
10. Zariadenia na spracovanie, úpravu a ukladanie stredne a nízkoaktívnych odpadov z prevádzky a vyraďovania jadrových elektrární a využívania rádionuklidov bez limitu  
11. Zariadenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich skladovania, ak nie sú uvedené v položkách č. 7 až 10   bez limitu
12. Geotermálne elektrárne a výhrevne od 50 MW od 5 MW do 50 MW
13. Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách
č. 1 - 4 a 12
od 50 MW od 5 MW do 50MW
14. Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody   bez limitu
15. Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 220 kV a viac s dĺžkou od 15 km 220 kV a viac s dĺžkou od 5 km
s alebo od 110 do 220 kV s dĺžkou od 5 km
15 km
16. Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom od 500 mm alebo
od 1 MPa alebo od 40 km
od 300 mm do 500 mm
alebo od 0, 3 MPa do
1 MPa alebo od 10 km do 40 km
17. Podzemné uskladnenie horľavých plynov   bez limitu
18. Povrchové skladovanie fosílnych palív   od 10 000 m3


3. Hutnícky priemysel
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Prevádzky na úpravu, praženie alebo aglomeráciu rúd (vrátane sulfidových rúd) od 100 000 t/rok do 100 000 t/rok
2. Prevádzky na spracovanie železných kovov
a) valcovne za tepla

b) kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje

c) kovanie výbuchom

d) prevádzky na nanášanie ochranných povlakov
z roztavených kovov (pokovovanie)
 
od 20 t/hod. surovej ocele

50 kJ/kladivo alebo 20 MW tepelného výkonu

bez limitu

od 1 t surovej
ocele/hod.
3. Zlievárne železných kovov   nad 20 t/deo
4. Prevádzky na primárnu výrobu surového železa, liatiny alebo ocele (primárna alebo sekundárna tavba) vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou od 2, 5 t/hod. od 0, 5 t/hod.
do 2, 5 t/hod.
5. Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi bez limitu  
6. Prevádzky na tavenie vrátane zlievania zliatin (legovania) neželezných kovov okrem vzácnych kovov vrátane pretavovania recyklovaných výrobkov (rafinácia, výroba odliatkov a pod.) s kapacitou tavenia od 100 000 t/rok od 10 000 t/rok
do 100 000 t/rok
7. Tavenie zliatin s obsahom toxických
zlúeenín
  od 4 t/deo
8. Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov využívajúce elektrolytické alebo chemické procesy upravenej plochy od 30 m3 kapacity používaných kadí od 10 m3 do 30 m3 kapacity používaných kadí


4. Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Prevádzky na splyoovanie a skvapaloovanie uhlia, lignitu (plynárne, koksárne) a bituminóznych hornín od 500 t/deo od 100 t/deo
do 500 t/deo
2. Rafinérie ropy, minerálnych olejov a plynu
(okrem zariadení na výrobu mazív z ropy) vrátane závodov na regeneráciu opotrebovaných minerálnych olejov
od 500 t/deo a viac od 50 t/deo
do 500t/deo
3. Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu: bez limitu  
  3.1. základných organických chemikálií, ako sú:    
  a) jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické),

b) organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice,

c) organické zlúčeniny obsahujúce síru,

d) organické zlúčeniny obsahujúce dusík, ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusiené zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty,

e) organické zlúčeniny obsahujúce fosfor,

f) halogénové uhľovodíky,

g) organokovové zlúčeniny,

h) základné plastické hmoty (polymérové syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe),

i) syntetické gumy,

j) farbivá a pigmenty,

k) povrchovo aktívne látky a sulfooktany,
   
  3.2. základných anorganických chemikálií, ako sú:    
  a) plyny, ako sú epavok, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid,

b) kyseliny, ako sú kyselina chrómová (chromitá), kyselina fluorovodíková, kyselina fosforeená, kyselina dusiená, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum a ostatné kyseliny síry,

c) zásady, ako sú hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný,

d) soli, ako sú chlorid amónny, chloreenan draselný, uhlieitan draselný, uhlieitan sodný, tetraboritan (peroxoboritan), dusienan strieborný,

e) nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny, ako sú karbid vápenatý (karbid vápnika), kremík, karbid kremieitý (karbid kremíka),
   
  3.3. prevádzky na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo kombinovaných),

3.4. prevádzky na výrobu základných prípravkov na ochranu rastlín a na výrobu biocídov,

3.5. prevádzky na výrobu základných farmaceutických výrobkov vyžívajúce chemické, biochemické alebo biologické procesy,

3.6. prevádzky na výrobu výbušnín
   
4. Prevádzky na výroba uhlíka (grafitu) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou bez limitu  
5. Používanie alebo regenerácia chlórovaných uh3ovodíkov od 100 t/rok od 10 t/rok
do 100 t/rok
6. Zariadenia na zhodnotenie alebo deštrukciu výbušných látok   bez limitu
7. Výroba viskózových vláken, celofánu a celofánových derivátov bez limitu  
8. Výroba jedov   bez limitu
9. Skladovanie jedov a pesticídov od 100 t od 10 t do 100 t
10. Výroba antioxidantov, urýchľovačov
a iných gumárenských chemikálií
od 200 t/rok  
11. Výroba pesticídov, farmaceutických výrobkov, peroxidov a elastomérov   bez limitu
12. Výroba farieb a lakov od 200 t/rok od 100 t/rok
do 200 t/rok
13. Potrubia na prepravu ropy alebo chemikálií
- so svetlosťou

- alebo s tlakom

- alebo dĺžkou

od 500 mm

od 1 MPa

od 20 km

od 300 mm do 500 mm

od 0, 3 MPa do 1 MPa

od 5 km do 20 km
13a. Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice
- so svetlosťou
- alebo dĺžkou


od 800 mm od 40 km


do 800 mm do 40 km
14. Priemyselná výroba chemikálií a polotovarov neuvedených v položkách č. 3 - 8, 10 - 12   bez limitu


5. Drevospracujúci, celulózový a papierenský priemysel
Rezortný orgán
: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1 a 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre položky č. 2 a 4

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie konanie)
1. Impregnácia dreva použitím toxických chemikálií od 1 000 t/rok
použitých chemikálií
od 100 t/rok do 1000 t/rok použitých
chemikálií
2. Výroba drevovláknitých a drevotrieskových dosiek od 50 000 m3/rok vstupných materiálov  
3. Výroba nábytku od 10 000 m3/rok vstupných materiálov  
4. Priemyselné prevádzky na výrobu
a) buničiny (celulózy) z dreva alebo podobných
vláknitých materiálov
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou


bez limitu
od 200 t/deobez limitu


6. Priemysel stavebných látok
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Cementárne, vápenky (s rotaenými alebo inými pecami) s kapacitou
- cementového slinku a/alebo cementu

- vápna
 
od 500 t/deo

od 50 t/deo
 
do 500 t/deo
2. Výroba stavebných hmôt vrátane panelární a stavebných výrobkov od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok
do 100 000 t/rok
3. Výroba azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou finálneho výrobku od 20 000 t/rok od 5 000 t/rok
do 20 000 t/rok
4. Oba3ovne živiených zmesí od 10 000 t/rok  


7. Strojársky a elektrotechnický priemysel
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel   bez limitu
2. Lodenice   bez limitu
3. Prevádzky na výrobu a opravy lietadiel   bez limitu
4. Výroba železniených zariadení   bez limitu
5. Testovacie prevádzky na motory, turbíny a reaktory   bez limitu
6. Trvalé skúšobné trate pre motorové vozidlá   bez limitu
7. Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou   od 3 000 m2


8. Ostatné priemyselné odvetvia
Rezortný orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyPol.

číslo
Činnosť, objekty
a zariadenia
Prahové
hodnoty
    Časť A
(povinné

hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie

konanie)
1. Zariadenia na výrobu
skla a sklenených vláken s kapacitou tavby
od 20 t/deo od 5 t/deo

do 20 t/deo
2. Prevádzky na tavenie
nerastných materiálov vrátane výroby minerálnych vláken s kapacitou tavby
od 20 t/deo  
3. Prevádzky na výrobu
keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál,
žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, dlaždíc, ostatných kameninových výrobkov, hrubej a jemnej keramiky a porcelánu s výrobnou kapacitou
od 75 t/deo alebo
s kapacitou pece od 4 m3, alebo úžitkovou kapacitou pece od 300
kg/m3
od 30 t/deo

do 75 t/deo alebo s kapacitou pece

od 2 m3, alebo s úžitkovou kapacitou pece

od 150 kg/m3
4. Prevádzky na
predprípravu (pranie, bielenie, macerácia) alebo farbenie vláken alebo textílií
od 10 t/deo použitých
chemikálií
od 5 t/deo

do 10 t/deo použitých chemikálií
5. Prevádzky na
priemyselné spracovanie usní, koží a kožušín (garbiarne)
od 2 000 t/rok hotových
výrobkov
od 500 t/rok

do 2 000 t/rok hotových výrobkov
6. Polygrafické prevádzky
od 10 t/rok
použitých
chemikálií
od 1 t/rok do

10 t/rok použitých chemikálií
7. Priemyselné zariadenia
na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
rozpúšťadiel, hlavne na apretáciu, potlač, poťahovanie, odmasťovanie, vodovzdornú
úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby používanej látky
od 150 kg
rozpúšťadiel/hod. alebo od 200 t/rok
 
8. Sériová veľkovýroba
obuvi
od 250 000 párov/rok  
9. Prevádzky na výrobu
výrobkov z azbestu s ročnou produkciou finálnych výrobkov
- trecie materiály.

- iné využitie azbestu


od 50 t/rok
od 200 t/rok


od 5 t/rok do 50 t/rok
od 50 t/rok

do 200 t/rok
10. Ostatné priemyselné
zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou
plochou
 

od 1 000 m2
11. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia


od 1 500 000 t/rok


do 1 500 000 t/rok                        


9. Infraštruktúra
Rezortný orgán:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre položky č. 1, 13, 14, 15
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položku č. 16
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre položku č. 17

Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné)
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie konanie)
1. Odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny s kapacitou od 250 000 m3 od 50 000 m3
do 250 000 m3
2. Skládky odpadov na nebezpečný odpad bez limitu  
3. Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou od 250 000 m3 do 250 000 m3
4. Skládky odpadov na inertný odpad s kapacitou   nad 250 000 m3
5. Zneškodoovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov bez limitu  
6. Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov   od 5 000 t/rok
7. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov bez limitu  
8. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi bez limitu  
9. Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi   od 10 t/rok
10. Zhromažiovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel   bez limitu
11. Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu od 100 000 t/rok od 50 000 t/rok do 100 000 t/rok
12. Zneškodňovanie odpadov (nezahrnuté v položkách 1 až 5 a 7)   bez limitu
13. Nadzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií
b) ropy a petrochemických výrobkov
c) chemikálií a chemických výrobkov
od 100 000 m3
od 10 000 t
od 1 000 t
od 50 000 m3 do 100 000 m3
od 100 t do 10 000 t
od 500 t do 1 000 t
14. Podzemné sklady s kapacitou
a) zemného plynu a iných plynných médií
b) ropy a petrochemických výrobkov
c) chemikálií a chemických výrobkov
od 100 000 m3 od 10 000 t
od 1 000 t
od 5 000 m3 do 100 000 m3
od 100 t do 10 000 t
od 500 t do 1 000 t
15. Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov   bez limitu
16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov
(komplexov), ak nie sú uvedené
v iných položkách tejto prílohy


b) statickej dopravy


c) územných plánov zóny, ktoré
nahrádzajú územné rozhodnutie pre
činnosti uvedené v písmenách a) a b)


od 500 stojísk
v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy
mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy

 
 
od 100 do 500 stojísk

bez limitu
17. Krematóriá a cintoríny   bez limitu


10. Vodné hospodárstvo
Rezortný orgán:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Pol.
číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na
akumuláciu vody vrátane suchých nádrží

- s výškou hrádze nad terénom
alebo

- s celkovým novým objemom
alebo dodatočne zadržaným objemom
alebo
- s rozlohou


 
 


od 8 m alebo

od 1 mil. m3
alebo

od 100 ha
 
 


od 3 m do 8 m

od 0, 5 mil. m3
do 1 mil. m3
alebo
od 50 ha do 100 ha
2. Zariadenia na prevod podzemných vôd medzi povodiami, ak takýto prenos je zameraný na prevenciu pred možným nedostatkom vody od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok do 10 mil. m3/rok
3. Zariadenia na prevod vodných zdrojov medzi povodiami, ak dlhoroený priemerný prietok toku, z ktorého sa má voda čerpať, presahuje od 300 mil. m3/rok a keď množstvo prevádzanej vody presahuje 5 % prietoku od 60 mil. m3/rok
do 300 mil. m3/rok
4. Odber podzemných vôd alebo systémy umelého dopĺňania podzemných vôd od 10 mil. m3/rok od 3 mil. m3/rok
do 10 mil. m3/rok
5. Diaľkové vodovody   od 20 km
6. Čistiarne odpadových vôd a kanalizaené siete od 100 000
ekvivalentných
obyvateľov
od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov
7. Objekty protipovodňovej ochrany   bez limitu
8. Vrty na zásobovanie pitnou vodou   s očakávanou výdatnosťou
od 100 l/s
9. Odber geotermálnych vôd   bez limitu


11. Poľnohospodárska a lesná výroba
Rezortný orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou
a) hospodárskych zvierat

b) ošípaných 


c) hydinyod 2 000 ks (nad 30 kg)
alebo
od 750 ks prasníc


od 85 000 ks brojlerov
alebo

od 40 000 ks nosnícod 100 VDJ1)

od 200 ks
do 2 000 ks (nad 30 kg)
alebo
do 750 ks prasníc
od 55 000 ks
do 85 000 ks brojlerov
alebo
od 25 000 ks
do 40 000 ks nosníc
2. Intenzívny chov rýb   bez limitu
3. Melioračné zásahy, najmä    
  a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov od 500 ha od 10 ha do 500 ha
  b) lesnícko-technické meliorácie   od 50 ha len v chránených územiach
4. Objekty na skladovanie
- pesticídov
- kvapalných
a suspendovaných
priemyselných hnojív

od 10 t
od 50 t

bez limitu"
5. Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy od 10 t/deo do 10 t/deo
6. ťažba rašeliny od 200 000 t/rok
alebo od 20 ha ťažobného miesta
od 50 000 t/rok do 200 000 t/rok alebo do 20 ha ťažobného miesta
7. Odlesňovanie a prvé zalesňovanie na účely zmeny
na iný typ využitia krajiny
od 10 ha od 5 ha do 10 ha
8. Návrhy na využitie neobrábaných alebo poloprírodných oblastí na intenzívne poľnohospodárske účely   bez limitu
9. Návrhy na reštrukturalizáciu vidieckych usadlostí   bez limitu
1) VDJ - veľká dobytčia jednotka (500 kg živej hmotnosti).12. Potravinársky priemysel
Rezortný orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov   bez limitu
2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou od 50 t/deo živej váhy bez limitu
3. Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu (škrobárne) od 50 000 t/rok vstupnej suroviny od 10 000 t/rok
do 50 000 t/rok
vstupnej suroviny
4. Cukrovary (výroba a rafinovanie cukru)   bez limitu
5. Priemyselná výroba cukroviniek a sirupov   bez limitu
6. Liehovary od 10 000 t/rok suroviny  
7. Tukový priemysel (výroba rastlinných a živočíšnych tukov a olejov) a výroba saponátových prostriedkov od 75 t/deo výrobkov od 20 t/deo
do 75 t/deo
hotových výrobkov
8. Mliekárne a priemyselné výrobne mliečnych výrobkov s kapacitou spracovaného mlieka od 200 t/deo od 100 t/deo
do 200 t/deo
9. Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov od 75 t/deo hotových výrobkov od 20 t/deo
do 75 t/deo
hotových výrobkov
10. Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb   bez limitu
11. Konzervárne a baliarne živočíšnych a rastlinných výrobkov   od 100 t/deo hotových výrobkov
12. Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu   od 75 t/deo hotových výrobkov
13. Prevádzky na spracovanie ostatných rastlinných surovín a živočíšnych surovín neuvedených
v položkách č. 1 až 13
od 300 t/deo
hotových výrobkov
75 t/deo
do 300 t/deo
14. Prevádzky na priemyselnú výrobu bielkovinových potravinárskych prísad, droždia, fermentov a ialších bielkovinových látok (proteínov)   bez limitu


13. Doprava a telekomunikácie
Rezortný orgán:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre položky č. 1 - 15

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre položku č. 10

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov bez limitu  
2. Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane od 10 km
stavebnej dažky
od 5 km do 10 km
stavebnej dažky
3. Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných od 20 km od 5 km do 20 km
4. Železničné stanice, terminály
a) osobné

b) zmiešané (nákladné + osobné)

c) zriaďovacie

d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy

e) kontajnerové prekladiská

f) pohraničné prechodové
   
od 3 koľají

od 5 koľají

od 10 koľají

od 3 koľají

od 3 koľají

od 5 koľají
5. Rušňové a vozňové depá   od 6 stojísk
6. Dezinfekené stanice (koľajiská)   od 50 vozňov/deo
7. Odstavné stanice (koľajiská)   od 15 súprav/deo
8. Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov   bez limitu
9. Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy   bez limitu
10. Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi, a vonkajšie prístavy (okrem železničných mól) pre plavbu lodí s výtlakom
od 1 350 t
pre plavbu lodí s výtlakom
do 1 350 t
11. Vnútrozemské vodné cesty a prístavy vrátane prístavných zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu pre plavbu lodí s výtlakom
od 1 350 t
pre plavbu lodí s výtlakom
do 1 350 t
12. Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou od 2 100 m a viac do 2100 m
13. Špeciálne dráhy (ozubnicové dráhy a metro)   bez limitu
14. Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky s kapacitou od 50 opravárenských miest od 30 do 50 opravárenských miest
15. Rozhlasové a televízne vysielače   od 500 kW výstupného výkonu
16. Rádiolokačné zariadenia primárne s výkonom od
750 kW a frekvenciou nad
1 GHz
 


14. Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
Rezortný orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Pol. číslo Činnosti, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie konanie)
1. Športové a rekreačné prístavy v chránených územiach neuvedené v časti A
2. Zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia   bez limitu
3. Trvalé pretekárske trate a skúšobné trate pre motorové vozidlá v chránených územiach neuvedené v časti A
4. Tematické parky   bez limitu
5. Športové a rekreačné areály neuvedené v položkách č. 1 - 4   v zastavanom území od 10 000 m2
mimo zastavaného územia od 5 000 m2


15. Vojenské stavby
Rezortný orgán:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Pol.
číslo
Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty
    Časť A
(povinné
hodnotenie)
Časť B
(zisťovacie
konanie)
1. Vojenské priestory a zariadenia na výcvik, ak si vyžadujú plochu od 100 ha  


Príloha č. 8a
k zákonu č. 24/2006 Z. z.

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI


I. Údaje o navrhovateľov
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti

III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti

1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).
2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).
3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie.
4. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.
5. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.
6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí.

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie


VI Prílohy:

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona; v prípade, ak áno, uvedie sa číslo a dátum záverečného stanoviska, príp. jeho kópia
2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe
3. Výpis z katastra nehnuteľností
4. Vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny
5. Stanovisko príslušného orgánu územného plánovania, či zmena navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami platnými pre dané územie
6. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti.

VII. Dátum spracovania

VIII. Meno, priezvisko, adresa a podpis spracovateľa oznámenia

IX. Podpis oprávneného zástupcu navrhovateľa


Poznámka: Ak nie je možné niektorú z príloh doložiť, je potrebné uviesť písomné odôvodnenie.

Príloha č. 9
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA ZÁMERU


I. Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno).

2. Identifikačné číslo.

3. Sídlo.

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa.

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

1. Názov.

2. Účel.

3. Užívateľ.

4. Charakter navrhovanej činnosti (nová činnosť, zmena činnosti a podobne).

5. Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo).

6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1: 50 000).

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

8. Stručný opis technického a technologického riešenia.

9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite (jej pozitíva a negatíva).

10. Celkové náklady (orientačné).

11. Dotknutá obec.

12. Dotknutý samosprávny kraj.

13. Dotknuté orgány.

14. Povoľujúci orgán.

15. Rezortný orgán.

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia

1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria.

3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické hodnoty územia.

4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia.

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie

1. Požiadavky na vstupy (napr. záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky).

2. Údaje o výstupoch (napr. zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

4. Hodnotenie zdravotných rizík.

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

6. Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia.

7. Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice.

8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (so zreteľom na druh, formu a stupeň existujúcej ochrany prírody, prírodných zdrojov, kultúrnych pamiatok).

9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

11. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

12. Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi.

13. Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu
(vrátane porovnania s nulovým variantom)


1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia

VII. Doplňujúce informácie k zámeru


1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre zámer, a zoznam hlavných použitých materiálov.

2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej činnosti pred vypracovaním zámeru.

3. Ďalšie doplňujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej činnosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie.

VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru

IX. Potvrdenie správnosti údajov


1. Spracovatelia zámeru.

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom (pečiatkou) spracovateľa zámeru a podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu navrhovateľa.

Príloha č. 10
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


KRITÉRIÁ PRE ZISŤOVACIE KONANIE PODĽA § 29 ZÁKONA


I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

1. Rozsah navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách).

2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými).

3. Požiadavky na vstupy (najmä záber pôdy, potreba vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov a pod.).

4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.

6. Ovplyvňovanie pohody života.

7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia.

8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na

1. súčasný stav využitia územia,

2. súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

3. relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti,

4. únosnosť prírodného prostredia, najmä ak ide o tieto oblasti:

4.1. močiare,

4.2. pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží),

4.3. pohoria a lesy,

4.4. chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],

4.5. oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy),

4.6. oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia,

4.7. husto obývané oblasti,

4.8. historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.

III. Význam očakávaných vplyvov

Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na

1. pravdepodobnosť vplyvu,

2. rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie),

3. pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice,

4. veľkosť a komplexnosť vplyvu,

5. trvanie, frekvenciu a vratnosť vplyvu.

Príloha č. 11
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH A ŠTRUKTÚRA SPRÁVY O HODNOTENÍ NAVRHOVANEJ ČINNOSTI


A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

I. Základné údaje o navrhovateľovi


1. Názov (meno).

2. Identifikačné číslo.

3. Sídlo.

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie.

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

1. Názov.

2. Účel.

3. Užívateľ.

4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

5. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti (mierka 1 : 50 000).

6. Dôvod umiestnenia v danej lokalite.

7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

8. Stručný popis technického a technologického riešenia.

9. Varianty navrhovanej činnosti.

10. Celkové náklady (orientačné).

11. Dotknutá obec.

12. Dotknutý samosprávny kraj.

13. Dotknuté orgány.

14. Povoľujúci orgán.

15. Rezortný orgán.

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

17. Vyjadrenie o vplyvoch navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice.

B. ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Požiadavky na vstupy


1. Pôda - záber pôdy celkom v ha, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodársky pôdny fond, lesné pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber.

2. Voda - odber vody celkom, maximálny a priemerný odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný), umiestnenie odberného zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).

3. Suroviny - druh, spotreba (denná, ročná), spôsob získavania (vlastný zdroj, dovoz).

4. Energetické zdroje - druh, spotreba (denná, ročná).

5. Nároky na dopravu a inú infraštruktúru.

6. Nároky na pracovné sily.

II. Údaje o výstupoch

1. Ovzdušie - hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania emisií, časové pôsobenie zdroja (stále, pravidelné, náhodné).

2. Odpadové vody - celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových vôd (v m3/rok), miesto vypúšťania [recipient, verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd (spoločná, vlastná, kapacita, účinnosť)], zdroj vzniku odpadových vôd, spôsob nakladania.

3. Odpady - celkové množstvo (t/rok), druh a kategória odpadu, miesto vzniku odpadu, spôsob nakladania s odpadmi.

4. Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita).

5. Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné - zdroj a intenzita).

6. Zápach a iné výstupy (zdroj, intenzita).

7. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny).

C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA

I. Vymedzenie hraníc dotknutého územia

II. Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia


1. Geomorfologické pomery - typ reliéfu, sklon, členitosť.

2. Geologické pomery - geologická charakteristika územia, inžiniersko-geologické vlastnosti, geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erózia a iné), ložiská nerastných surovín, stav znečistenia horninového prostredia.

3. Pôdne pomery - kultúra, pôdny typ, pôdny druh a bonita, stupeň náchylnosti na mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd.

4. Klimatické pomery - zrážky (napr. priemerný ročný úhrn a časový priebeh), teplota (napr. priemerná ročná a časový priebeh), veternosť (napr. smer a sila prevládajúcich vetrov).

5. Ovzdušie - stav znečistenia ovzdušia.

6. Hydrologické pomery - povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky chránené územia, pásma hygienickej ochrany, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd.

7. Fauna a flóra - kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika, charakteristika biotopov, chránené vzácne a ohrozené druhy a biotopy, významné migračné koridory živočíchov.

8. Krajina - štruktúra krajiny, krajinný obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

9. Chránené územia podľa osobitných predpisov a ich ochranné pásma [napr. národné parky, chránené krajinné oblasti, navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti], chránené stromy.

10. Územný systém ekologickej stability (miestny, regionálny, nadregionálny).

11. Obyvateľstvo - demografické údaje (napr. počet dotknutých obyvateľov, veková štruktúra, zdravotný stav, zamestnanosť, vzdelanie), sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi).

12. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

13. Archeologické náleziská.

14. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné výtvory, krasové územia a ďalšie).

15. Charakteristika existujúcich zdrojov znečistenia životného prostredia (napr. hluk, vibrácie, žiarenie) a ich vplyv na životné prostredie.

16. Komplexné zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov.

17. Celková kvalita životného prostredia - syntéza pozitívnych a negatívnych faktorov (napr. zraniteľnosť horninového prostredia, citlivosť reliéfu, citlivosť povrchových a podzemných vôd, citlivosť pôd, citlivosť ovzdušia, citlivosť fauny a flóry a ich biotopov, citlivosť faktorov pohody a kvality života človeka).

18. Posúdenie očakávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala.

19. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé, vyvolané počas výstavby a realizácie)

1. Vplyvy na obyvateľstvo - počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti, narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činnosti pre dotknuté obce (napr. podľa názorových stanovísk a pripomienok dotknutých obcí, sociologického prieskumu medzi obyvateľmi dotknutých obcí), iné vplyvy.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.

3. Vplyvy na klimatické pomery.

4. Vplyvy na ovzdušie (napr. množstvo a koncentrácia emisií a imisií).

5. Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery, zásoby).

6. Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia).

7. Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy (napr. chránené, vzácne, ohrozené druhy a ich biotopy, migračné koridory živočíchov, zdravotný stav vegetácie a živočíšstva atď.).

8. Vplyvy na krajinu - štruktúru a využívanie krajiny, krajinný obraz.

9. Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti].

10. Vplyvy na územný systém ekologickej stability.

11. Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme.

12. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky.

13. Vplyvy na archeologické náleziská.

14. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality.

15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradície).

16. Iné vplyvy.

17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. predpokladaná antropogénna záťaž územia, priestorová syntéza negatívnych vplyvov na obyvateľstvo, prírodné prostredie, krajinu, urbánny komplex a využitie zeme, priestorové rozloženie predpokladaných preťažených lokalít územia, priestorová syntéza pozitívnych vplyvov činnosti.

18. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich porovnanie s platnými právnymi predpismi.

19. Prevádzkové riziká a ich možný vplyv na územie (možnosť vzniku havárií).

IV. Opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie
(osobitne uviesť opatrenia počas doby výstavby, prevádzky činnosti, opatrenia pre prípad vzniku havárií)


1. Územnoplánovacie opatrenia (napr. potreba zosúladenia s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, odporúčanie zmeny a doplnenia platnej územnoplánovacej dokumentácie a pod.).

2. Technické opatrenia (napr. zmena technológií, surovín, harmonogramu výstavby, sanácia územia, záchranné prieskumy).

3. Technologické opatrenia.

4. Organizačné a prevádzkové opatrenia.

5. Iné opatrenia (napr. očakávané vyvolané investície).

6. Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovateľnosti opatrení.

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh optimálneho variantu
(vrátane porovnania s nulovým variantom)


1. Tvorba súboru kritérií a určenie ich dôležitosti na výber optimálneho variantu.

2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu.

VI. Návrh monitoringu a poprojektovej analýzy

1. Návrh monitoringu od začatia výstavby, v priebehu výstavby, počas prevádzky a po skončení prevádzky navrhovanej činnosti.

2. Návrh kontroly dodržiavania stanovených podmienok.

VII. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave životného prostredia v území, kde sa má navrhovaná činnosť realizovať

VIII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracúvaní správy o hodnotení

IX. Prílohy k správe o hodnotení (grafické, mapové, tabuľkové a fotodokumentácia)

X. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie

XI. Zoznam riešiteľov a organizácií, ktoré sa na vypracovaní správy o hodnotení podieľali

XII. Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa a ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy o hodnotení

XIII. Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného zástupcu spracovateľa správy o hodnotení a navrhovateľa.


Príloha č. 12
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


ZÁVEREČNÉ STANOVISKO

Z POSÚDENIA VPLYVOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


I. Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov.

2. Identifikačné číslo.

3. Sídlo.

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti

1. Názov.

2. Účel.

3. Užívateľ.

4. Umiestnenie (katastrálne územie, parcelné číslo).

5. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

6. Stručný popis technického a technologického riešenia.

III. Popis priebehu posudzovania

1. Vypracovanie správy o hodnotení (kedy a kto vypracoval správu o hodnotení).

2. Rozoslanie a zverejnenie správy o hodnotení (komu bola správa o hodnotení zaslaná a akým spôsobom sa zverejnila).

3. Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou (kedy a ako sa správa o hodnotení prerokovala s verejnosťou a aké sú závery prerokovania).

4. Stanoviská, pripomienky a odborné posudky predložené k správe o hodnotení.

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zákona (kto a kedy vypracoval odborný posudok a jeho závery).

IV. Komplexné zhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia

V. Celkové hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu alebo európsku sústavu chránených území (Natura 2000)

VI. Závery


1. Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti (odporúčanie, neodporúčanie).

2. Odporúčaný variant.

3. Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

4. Odôvodnenie záverečného stanoviska vrátane zdôvodnenia akceptovania alebo neakceptovania predložených písomných stanovísk k správe o hodnotení.

5. Požadovaný rozsah poprojektovej analýzy.

6. Informácia pre povoľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti.

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Spracovatelia záverečného stanoviska.

2. Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka.

3. Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska.

Príloha č. 13
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


ZOZNAM ČINNOSTÍ PODLIEHAJÚCICH POVINNE
MEDZINÁRODNÉMU POSUDZOVANIU Z HĽADISKA ICH VPLYVOV

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE


1. Rafinérie ropy (s výnimkou závodov, ktoré vyrábajú len mazivá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie 500 a viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc za deň.

2. Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 MW a viac, ďalej jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory (s výnimkou výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a obohatených materiálov, ktorých maximálny tepelný výkon nepresahuje 1 kW trvalého tepelného zaťaženia).

3. Zariadenia určené výhradne na výrobu alebo obohacovanie jadrového paliva, na prepracovanie vyhoretého jadrového paliva alebo jeho skladovanie, ako aj na ukladanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu.

4. Veľké zariadenia na primárnu výrobu liatiny a ocele na výrobu neželezných kovov.

5. Zariadenia na ťažbu azbestu, spracovanie a prepracovanie azbestu a výrobu výrobkov obsahujúcich azbest, na výrobu azbestocementových výrobkov s ročnou produkciou viac ako 20 000 ton finálneho výrobku, na výrobu trecích materiálov s ročnou produkciou viac ako 50 ton finálneho výrobku, na iné využitie azbestu presahujúce 200 ton za rok.

6. Komplexné chemické zariadenia.

7. Výstavba diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, diaľkových železničných tratí a letísk s hlavnou rozjazdovou a pristávacou dráhou s dĺžkou 2 100 m a viac. Diaľnica je cesta určená a vybudovaná pre automobilovú dopravu, ktorá neslúži majetkom, s ktorými susedí a ktorá

a) má okrem špeciálnych bodov alebo dočasných opatrení samostatné jazdné pásy pre dvojsmernú premávku, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom, ktorý nie je určený pre dopravu, prípadne vo výnimočných prípadoch sú od seba oddelené iným spôsobom,

b) nemá úrovňovú križovatku s inou cestou, traťou železnice alebo električky, prípadne chodníkom pre peších,

c) je špeciálne označená ako diaľnica.

Rýchlostná cesta je cesta určená pre automobilovú prepravu, ktorá je prístupná z mimoúrovňovej alebo kontrolovanej križovatky a pri ktorej je obzvlášť zakázané zastavenie alebo parkovanie na prevádzkovanej vozovke (vozovkách).

8. Ropovody a plynovody s potrubím s veľkou svetlosťou.

9. Obchodné prístavy a vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú plavbu umožňujúce plavbu lodí s výtlakom viac ako 1 350 ton.

10. Zariadenia na zneškodňovanie toxických a nebezpečných odpadov spaľovaním, chemickým spracovaním alebo skládkovaním.

11. Veľké priehrady a nádrže.

12. Odbery podzemných vôd v prípade, keď ročný objem odobratej vody je 10 mil. m3 alebo viac.

13. Výroba buničiny a papiera sušených vzduchom v množstve 200 ton za deň alebo viac.

14. Rozsiahla ťažba, získavanie a zušľachťovanie in situ kovových rúd a uhlia.

15. Ťažba uhľovodíkov na voľnom mori.

16. Veľkosklady na skladovanie ropy, výrobkov z ropy a chemických výrobkov.

17. Veľkoplošné odlesňovanie.

18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia.

19. Potrubia s veľkou svetlosťou na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice.

Príloha č. 14
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ

NA URČENIE ZNAČNE NEPRIAZNIVÉHO VPLYVU PRESAHUJÚCEHO ŠTÁTNE HRANICE


Pri posudzovaní, či navrhovaná činnosť bude mať značne nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice, sa vychádza najmä z týchto kritérií:

1. Rozsah
Navrhované činnosti, ktoré sú vo vzťahu k danému typu činnosti rozsiahle.

2. Umiestnenie

Navrhované činnosti,

- ktoré sa majú umiestniť v oblastiach osobitne citlivých alebo významných z hľadiska životného prostredia alebo v ich blízkosti [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), lokality zapísané v Zozname mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru, národné parky, prírodné rezervácie, miesta osobitného vedeckého výskumu, archeologicky, kultúrne alebo historicky významné miesta],

- v miestach, kde by mohli mať závažné vplyvy na obyvateľstvo.

3. Vplyvy

Navrhované činnosti, ktoré majú obzvlášť komplexný a možný nepriaznivý vplyv vrátane tých, ktoré spôsobujú závažné vplyvy na ľudí alebo na vzácne druhy alebo organizmy, ako aj tie, ktoré ohrozujú existujúce alebo možné využitie dotknutej oblasti a vyvolávajú ďalšie zaťaženie, ktoré životné prostredie nie je schopné uniesť.

Tieto kritériá sa použijú pri posudzovaní akýchkoľvek navrhovaných činností, ktoré by mohli mať závažný vplyv presahujúci štátne hranice.

Príloha č. 15
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


OBSAH DOKUMENTÁCIE O HODNOTENÍ VPLYVOV

NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE


Dokumentácia o hodnotení vplyvov navrhovaných činností presahujúcich štátne hranice musí obsahovať najmä:

1. Popis navrhovanej činnosti a jej ciele.

2. V prípade potreby popis opodstatnených variantov (napr. ak ide o umiestnenie alebo technológie) navrhovanej činnosti a tiež variant neuskutočnenia tejto činnosti.

3. Popis tých zložiek a prvkov životného prostredia, ktoré môžu byť pravdepodobne závažne dotknuté navrhovanou činnosťou alebo jej variantmi.

4. Popis možných vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej variantov a odhad ich závažnosti.

5. Popis opatrení zmierňujúcich závažný vplyv na životné prostredie na minimum.

6. Uvedenie konkrétnych použitých metód prognózovania a východiskových predpokladov, na ktorých sú založené, ako aj zodpovedajúcich použitých údajov o životnom prostredí.

7. Identifikácia nedostatkov v poznaní a neurčitostí zistených pri zhromažďovaní požadovaných informácií.

8. Ak je to potrebné, návrh monitorovacích a manažerských programov a iných plánov poprojektovej analýzy.

9. Zhrnutie netechnického charakteru vrátane vhodnej vizuálnej prezentácie (mapy, grafy, atď.)

Príloha č. 16
k zákonu č. 24/2006 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 85/337/ES z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 175, 5. 7. 1985) v znení smernice Rady 97/11/ES z 3. marca 1997, ktorou sa mení smernica Rady 85/337/ES o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. ES L 73, 14. 3. 1997) a v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25. 6. 2003).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197/3, 21. 7. 2001).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...