(aktualizované úplné znenie - stav k 6. 12. 2010)

Print Friendly and PDF

(o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.1.2004
Účinnosť od: 27.3.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 20/2004

PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM:
140/2005 Z.z.


ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
439/2004 Z.z.
721/2004 Z.z.
747/2004 Z.z.
310/2006 Z.z.
677/2006 Z.z.
209/2007 Z.z.
519/2007 Z.z.
555/2007 Z.z.
659/2007 Z.z.
62/2008 Z.z.
434/2008 Z.z.
449/2008 Z.z.
137/2009 Z.z.
572/2009 Z.z.
105/2010 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
184/2004 Z.z. - (od 1.1.2008)
737/2004 Z.z. - (od 1.1.2008)

MENÍ ČASTI PREDPISU:
96/2002 Z.z.
§1 vrátane nadpisu a poznámky č. 1, §3 ods. 1, §4 ods. 1, §6

ods. 2 písm g), §46 ods. 1 doterajšie písm. e) až h) sa označujú
ako písm. f) až i), §48 ods. 1 a 2;
461/2003 Z.z.
§1 doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 3, doterajší odkaz aj

poznámka č. 1 sa označujú ako odkaz a poznámka č. 1a,
§66 doterajšie ods. 6 až 8 sa označujú ako ods. 7 až 9, §67
doterajší text sa označuje ako ods. 1, §68 doterajšie ods. 5 až 8
sa označujú ako ods. 6 až 9, §87 písm. a), §116 ods. 3, §122
ods. 2 písm. i), doterajšie písm. j) sa označuje ako písm. k),
§123 ods. 2 písm. a), nadpis §128, §128 ods. 11, §131 ods. 1,
doterajší ods. 2 sa označuje ako ods. 3, §137 vrátane nadpisu,
§138 ods. 19, §156 ods. 1 doterajšie písm. a) až g) sa označujú
ako písm. b) až h), §157 ods. 3, §158 písm. g), doterajšie písm.
h) sa označuje ako písm. i), §159 písm. a) a d), §167 vrátane
nadpisu, §168 ods. 1, ods. 2 doterajšie písm. b) až d) sa označujú
ako písm. c) až e), §170 ods. 1 a 5, §172 ods. 1, 2 a 5, §173 ods. 1,
§177, §178 ods. 1 písm. a) body 8 a 10, písm. e), §179 ods. 1
písm. f), §180 ods. 1, §203 ods. 4, §210 ods. 1 písm. f) a h),
§212 ods. 3 písm. c), §214 ods. 2 písm. a), nadpis štvrtej časti,
nadpis prvej hlavy štvrtej časti, §226 ods. 1 písm. e), doterajšie
písm. g) sa označuje ako písm. h), §231 ods. 1 písm. f), g), k)
a l), nadpis §232, §232 ods. 1, ods. 2 písm. b), e), d), §233 ods.
10 a 11, §235 vrátane nadpisu, nadpis tretej hlavy čtvrtej časti,
§240 vrátane nadpisu, nadpis šiestej časti, §246 ods. 1;
595/2003 Z.z.
§7 ods. 1 písm. d), §9 ods. 2 písm. a) a i), §11 ods. 2;

566/2001 Z.z.
§8 písm. c)`

429/2002 Z.z.
§3 ods. 6 písm. f);


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
96/2002 Z.z.
nový §2a vrátane nadpisu, §11 nový ods. 3, §46 ods. 1 nové

písm. e), §46 ods. 4 nové písm. g) a h), príloha;
461/2003 Z.z.
§1 nový ods. 2 vrátane poznámky č. 1, §66 nový ods. 6, §67

nový ods. 2, §68 nový ods. 5, §122 ods. 2 nové písm. j),
§128 ods. 11 nové písm. d), §131 ods. 1 nový ods. 2, nový
§152a, §156 ods. 1 nové písm. a), §158 nové písm. h), §163
ods. 1 nové písm. d), nová poznámka č. 91a (k §167), nový
§167a vrátane nadpisu, §168 ods. 2 nové písm. b), §226 ods. 1
nové písm. g) vrátane poznámky č. 100a, nový §293a vrátane
nadpisu;
566/2001 Z.z.
nová poznámka č. 24a [k §8 písm. c)];

429/2002 Z.z.
nová poznámka č. 11a [k §3 ods. 6 písm. f)];OBLASŤ: Právo sociálneho zabezpečenia
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkami -
(čl. I - § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, čl. II a čl. III bod 6, 18, 58 a 66 nadobúdajú účinnosť 1.2.2004);


43/2004 Z.z.


ZÁKON


z 20. januára 2004


o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena:186/2004 Z. z. s účinnosťou od 15.apríla 2004
Zmena:439/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2004
Zmena:721/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2005
Zmena:747/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2006
Zmena:310/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.augusta 2006
Zmena:310/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena:644/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena:677/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2007
Zmena:209/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2007
Zmena:519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:555/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:659/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008
Zmena:62/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.marca 2008
Zmena:434/2008 Z. z. s účinnosťou od 15.novembra 2008
Zmena:659/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:449/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2009
Zmena:137/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júla 2009
Zmena:572/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2010
Zmena:105/2010 Z. z. s účinnosťou od 27. marca 2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov1), príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách2), a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách2).

§ 2
Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie podľa tohto zákona je sporenie na osobný účet sporiteľa, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY


§ 3
Zárobková činnosť

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je
1. činnosť zamestnanca,
2. činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu.3)

§ 4
Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.5)

§ 6
Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len "register zmlúv") podľa § 64a ods. 2. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32.

§ 7
Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.6)

§ 8
Poberateľ dôchodku

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 9
Zákaz diskriminácie

(1) Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie a nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu alebo rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon.

(2) Pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa nesmie zisťovať sexuálna orientácia sporiteľa a poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(3) Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak sa s fyzickou osobou uvedenou v odseku 2 zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou fyzickou osobou v porovnateľnej situácii. Nepriamou diskrimináciou je konanie, ktoré zvýhodňuje alebo znevýhodňuje jednu fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 v porovnaní s druhou fyzickou osobou na základe rozlišovania podľa diskriminačných dôvodov uvedených v odseku 1 pri navonok pôsobiacom rovnakom prístupe k obidvom fyzickým osobám. Za priamu diskrimináciu alebo nepriamu diskrimináciu sa považuje aj pokyn na diskrimináciu.

(4) Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú dôstojnosť a ktoré vytvára pre fyzickú osobu uvedenú v odseku 2 nepriateľské, zastrašujúce, zahanbujúce, ponižujúce alebo urážlivé prostredie.

(5) Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi.

(6) Fyzická osoba, ktorá sa cíti poškodená v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch 1 až 5, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak fyzická osoba, ktorá sa považuje za poškodenú z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, preukáže súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, je povinnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo poisťovne preukázať, že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.

§ 10
Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11
Poisťovňa

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne (ďalej len "poisťovňa") na účely tohto zákona je poisťovňa, ktorá na základe povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa osobitného predpisu8) je oprávnená vyplácať starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 12
Príslušná poisťovňa

Príslušná poisťovňa podľa tohto zákona je poisťovňa podľa § 11, ktorú sporiteľ určil v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako poisťovňu príslušnú na uzatvorenie zmluvy so sporiteľom o vyplácaní starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo pozostalostného dôchodku.9)

§ 13
Obdobie starobného dôchodkového sporenia

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, ak tento zákon neustanovuje inak.

DRUHÁ ČASŤ
OSOBNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA


§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2007 z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo z dôvodu dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní a
b) fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2008 z dôvodu

1. riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) alebo
2. poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.12a)

(2) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá bola v období pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu, 3) dobrovoľne sa rozhodla v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení a je

a) zamestnanec,
b) samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu, 3)
c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu.3)

(3) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu, 3) od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a v tomto období nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu, 3) ak sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do šesť mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu, 3) vzniknutého po 30. júni 2006 ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní.

(4) Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu, 3) ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.

(5) Zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení môže byť sporiteľ, ktorý je povinne dôchodkovo poistený

a) z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 12)
b) z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu12a) alebo
c) ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.12b)

§ 15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv, a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 16
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)

§ 17
Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi, ktorý sa riadne stará o dieťa alebo poberá peňažný príspevok na opatrovanie

Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 vzniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b).

§ 17a
Zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení
sporiteľovi, ktorý požiada o prevod
dôchodkových práv

Sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení dňom, v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti.

§ 18

bol zrušený predpisom 555/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2008

§ 19
Prerušenie povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení

(1) Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období, v ktorom sa im prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.19)

(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. a) a b) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu, 11) v období riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) a v období poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo v období výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 12a) ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu. Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. c) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období poskytovania materského, na ktoré mu vznikol nárok ako zamestnancovi alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.

(3) Vznik prerušenia povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti a skončenie prerušenia povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako vznik tejto účasti.

TRETIA ČASŤ
PRÍSPEVKY NA STAROBNÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE


§ 20
Platitelia príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

(1) Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len "príspevky") platí, ak tento zákon neustanovuje inak,

a) zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
b) samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
d) štát,
e) Sociálna poisťovňa.

(2) Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 1 písm. b) a § 14 ods. 5.

(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa uvedeného v § 14 ods. 4, za ktorého platí poistné na starobné poistenie podľa osobitného predpisu.3)

§ 21
Spôsob určenia príspevkov

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

§ 22
Sadzba príspevkov

Sadzba príspevkov je pre

a) zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,
b) samostatne zárobkovo činnú osobu povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
d) štát 9 % z vymeriavacieho základu,
e) Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.

§ 23
Vymeriavací základ

(1) Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)

(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.21)

(3) Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.22)

(4) Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.23)

(5) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je v úhrne mesačne najviac vymeriavací základ, z ktorého tieto osoby platia poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.24)

(6) Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti alebo zárobkových činností je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, poradie povinnosti platiť príspevky sa určí poradím povinnosti platiť poistné podľa osobitného predpisu.25)

(7) Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 25, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 4 sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.26)

(8) Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa príspevky doplácajú.

(9) Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu, 3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu.27)

(10) Vymeriavací základ, z ktorého štát platí príspevky podľa § 20 ods. 2, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.28)

(11) Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

§ 23a
Určenie vymeriavacieho základu z príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací základ za každý kalendárny mesiac neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi je časť príjmu plynúceho z neplatne skončeného právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi pripadajúca na každý taký kalendárny mesiac; § 23 ods. 1, 4, 6, 7 a 11 platia rovnako.

§ 24
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a zamestnávateľa je obdobie rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa podľa osobitného predpisu.29)

§ 25
Vylúčenie povinnosti platiť príspevky

(1) Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.30)

(2) Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení nie je povinná platiť príspevky v období, v ktorom dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nie je povinná platiť poistné podľa osobitného predpisu.31)

(3) Zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je povinný platiť poistné podľa osobitného predpisu.32)

§ 26
Odvod príspevkov

(1) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky odvádzať, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

§ 27
Platenie príspevkov

(1) Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov, ktorými sú príspevky, sa nepoužije osobitný predpis.33)

(2) Sociálna poisťovňa postúpi príspevky na bežný účet vedený pre ten dôchodkový fond, ktorý si sporiteľ zvolil pri uzatvorení alebo zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorý sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa a ktorý je vedený u jeho depozitára.

(3) Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny mesiac pozadu, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, príspevky sa platia len za túto časť. Na určenie vymeriavacieho základu na platenie príspevkov platí § 23 ods. 7 rovnako.

(5) Príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne podľa osobitného predpisu.34)

(6) Samostatne zárobkovo činná osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení platí príspevky z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo na základe dodatočného platobného výmeru odo dňa, od ktorého povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba platí poistné z vymeriavacieho základu zmeneného na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru podľa osobitného predpisu.35)

(7) Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení zmení vymeriavací základ, príspevky sa platia zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

(8) Príspevky sa platia

a) bezhotovostným prevodom,
b) poštovým poukazom,
c) v hotovosti.

§ 28
Splatnosť príspevkov

(1) Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platia príspevky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.36)

(3) Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 uskutočnila oneskorene, príspevky sa považujú za zaplatené včas, ak

a) pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti príspevkov podľa odseku 1 alebo 2,
b) pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku 1 alebo 2.

§ 28a
Vrátenie príspevkov

(1) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky vo vyššej sume, ako patrili, Sociálna poisťovňa zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou príspevkov a správnou sumou príspevkov so sumou príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 90 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, písomne vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, alebo písomne oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že príspevky postúpené bez právneho dôvodu Sociálna poisťovňa neeviduje. Ak zanikne sporiteľovi účasť na starobnom dôchodkovom sporení a do jedného roka od zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení mu nevznikne nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení a Sociálna poisťovňa nemôže uplatniť postup podľa odseku 1, je Sociálna poisťovňa povinná vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety alebo tretej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa druhej vety alebo tretej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

(3) Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.

(4) Ak Sociálna poisťovňa postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky po zrušení osobného dôchodkového účtu z dôvodu smrti sporiteľa, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto príspevky bez zbytočného odkladu previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DÔCHODKY


PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA


§ 29
Vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia

(1) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný dôchodok, a to vo forme

a) programového výberu s doživotným dôchodkom,
b) doživotného dôchodku.

(2) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca predčasný starobný dôchodok, a to vo forme

a) programového výberu s doživotným dôchodkom,
b) doživotného dôchodku.

(3) Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný dôchodok, a to

a) vdovský dôchodok,
b) vdovecký dôchodok,
c) sirotský dôchodok.

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA


§ 30
Podmienky vyplácania starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku

Sporiteľovi sa vypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku, ak

a) dovŕšil najmenej dôchodkový vek a
b) získal najmenej 15 rokov starobného dôchodkového sporenia.

§ 31
Podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom alebo formou doživotného dôchodku

Sporiteľovi sa vypláca predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak

a) mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a
b) aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného starobného dôchodku je v hodnote potrebnej na vyplácanie tohto dôchodku doživotne v sume, ktorá dosahuje najmenej 0, 6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
Programový výber s doživotným dôchodkom

(1) Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorú sporiteľovi určila Sociálna poisťovňa (ďalej len "príslušná dôchodková správcovská spoločnosť"), vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.

(2) Disponibilný prebytok podľa odseku 1 sa zistí ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa k tomuto dňu a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vyplácaného príslušnou poisťovňou.

(3) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, 38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva (ďalej len "aktíva") v hodnote potrebnej na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo na vyplácanie doživotného predčasného starobného dôchodku. Aktíva prevedené podľa predchádzajúcej vety musia mať hodnotu potrebnú na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou v sume, ktorá dosahuje najmenej 0, 6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.37)

(4) Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 3 je povinná uzatvoriť zmluvu so sporiteľom o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.

(5) Súčasne s prevodom aktív podľa odseku 3 odpíše dôchodková správcovská spoločnosť z osobného dôchodkového účtu sporiteľa dôchodkové jednotky príslušného dôchodkového fondu v takom počte, aby sa súčet aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek rovnal hodnote aktív prevedených podľa odseku 3.

(6) Súčet aktuálnych hodnôt zostatku dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa po prevode aktív podľa odseku 3 a odpísaní dôchodkových jednotiek podľa odseku 5 sa rovná počiatočnej hodnote disponibilného prebytku.

(7) Počas trvania programového výberu sa hodnota disponibilného prebytku mení

a) výplatou mesačných splátok podľa odseku 9,
b) na základe skutočnosti uvedenej v § 95 ods. 3, ktorá vznikla pred dňom požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
c) zmenou aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(8) Aktuálna hodnota disponibilného prebytku k určitému dňu je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu k tomuto dňu.

(9) Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a trvá najmenej jeden mesiac. Sumu mesačnej splátky určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť ako podiel disponibilného prebytku ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a počtu kalendárnych mesiacov trvania programového výberu. V období trvania programového výberu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť sumu mesačnej splátky v závislosti od vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu alebo po dohode so sporiteľom môže obdobie programového výberu predĺžiť alebo skrátiť.

(10) Disponibilný prebytok zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky podľa odseku 9.

§ 33
Doživotný dôchodok

(1) Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona, pri ktorej príslušná poisťovňa vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok.

(2) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky boli v deň požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, príslušnej poisťovni, s ktorou sporiteľ uzatvoril zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku, 38) peňažné prostriedky alebo po dohode s poisťovňou iné aktíva v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa.

(3) Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 2 je povinná uzatvoriť so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku9) najmenej v sume určenej podľa prílohy č. 1.

Pozostalostné dôchodky
§ 34
Podmienky vyplácania vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku

(1) Vdove sa vypláca vdovský dôchodok podľa tohto zákona po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.

(2) Vdove sa vypláca vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti manžela.

(3) Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 sa vdove vypláca vdovský dôchodok, ak ku dňu uplynutia obdobia uvedeného v odseku 2

a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa osobitného predpisu3) alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

(4) Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.39)

(5) Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský dôchodok podľa osobitného predpisu.39a)

(6) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 35
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom

(1) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti manžela.

(2) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.

(3) Vdovský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

(4) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 3 rovnako.

§ 36
Suma vdovského dôchodku a suma vdoveckého dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

(1) Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 60 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti manžela.

(2) Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37
Podmienky vyplácania sirotského dôchodku

(1) Nezaopatrenému dieťaťu sa vypláca sirotský dôchodok podľa tohto zákona po zomretom rodičovi alebo po osvojiteľovi dieťaťa, ktorí ku dňu smrti boli poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.

(2) Sirotský dôchodok sa nevypláca po zomretom rodičovi odo dňa osvojenia nezaopatreného dieťaťa a po zomretom osvojiteľovi dieťaťa odo dňa ďalšieho osvojenia.

(3) Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.39b)

§ 38
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom

(1) Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná dôchodková správcovská spoločnosť v sume mesačnej splátky disponibilného prebytku vyplácaného počas programového výberu ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.

(2) Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu s doživotným dôchodkom vypláca príslušná poisťovňa vo výške 40 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa.

(3) Sirotský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

§ 39
Suma sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou doživotného dôchodku

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca príslušná poisťovňa vo výške 40 % doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa nezaopatreného dieťaťa.

TRETIA HLAVA
VYPLÁCANIE DÔCHODKOV STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA INEJ FYZICKEJ OSOBE ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE A DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ


§ 40


(1) Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, vyplatí sa aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty vyjadrená v dôchodkových jednotkách fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorú určil ako poberateľa majetku zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(2) Ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil fyzickú osobu alebo právnickú osobu ako poberateľa majetku, alebo ak táto nenadobudne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, manžel zomretého, a ak ho niet, deti zomretého. Ak niet osôb uvedených v predchádzajúcej vete, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty, rodičia zomretého, a ak ich niet, osoby, ktoré žili so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zomretého; ak niet ani týchto osôb, stáva sa toto právo predmetom dedenia. Na dedenie sa vzťahuje Občiansky zákonník.

(3) Ak vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, niekoľkým osobám a podiely nie sú určené, má každá z nich právo na rovnaký diel.

(4) V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, alebo fyzické osoby uvedené v odseku 2 majú právo na prevod peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenej v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na osobné dôchodkové účty týchto osôb, ak sú sporitelia a požiadajú o prevod tejto sumy podľa odseku 7.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ktorá nepožiada o prevod peňažnej sumy podľa odseku 7, na základe jej písomnej žiadosti peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak je sporiteľ, na základe jej písomnej žiadosti o prevod, peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenú v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu na osobný dôchodkový účet tejto osoby, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.

(8) V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa odseku 6 alebo v deň prevodu podľa odseku 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.

(9) Peňažná suma podľa odseku 6 sa nevyplatí a peňažná suma podľa odseku 7 sa neprevedie tej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa, ktorý túto peňažnú sumu nasporil.

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA


§ 41
Započítanie obdobia starobného dôchodkového sporenia

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení, ktoré nezaplatili včas a v správnej sume príspevky za obdobie, za ktoré boli povinné platiť príspevky, sa toto obdobie započíta ako obdobie starobného dôchodkového sporenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžných príspevkov.

§ 42
Vylúčenie výplaty starobného dôchodku

(1) Poberateľovi predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona sa nevypláca starobný dôchodok podľa tohto zákona.

(2) Predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona sa považuje po dovŕšení dôchodkového veku za starobný dôchodok podľa tohto zákona.

§ 43
Súbeh dôchodkov

(1) Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona ako disponibilného prebytku vyplácaného po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku počas programového výberu sa rozdelí suma mesačnej splátky disponibilného prebytku medzi vdovu alebo vdovca a nezaopatrené dieťa alebo nezaopatrené deti rovným dielom tak, aby úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov dosiahol 100 % sumy mesačnej splátky disponibilného prebytku.

(2) Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku nesmie úhrn mesačných súm pozostalostných dôchodkov presiahnuť 100 % sumy doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku. Ak úhrn pozostalostných dôchodkov presiahne túto sumu, suma každého pozostalostného dôchodku sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.

(3) Pre úhrn súm sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po tom istom zomretom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku platia odseky 1 a 2 rovnako. Ak sa niektorému nezaopatrenému dieťaťu skončí vyplácanie sirotského dôchodku alebo sa začne vyplácať sirotský dôchodok aj ďalšiemu nezaopatrenému dieťaťu, sumy sirotských dôchodkov po tom istom poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku sa pomerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v odseku 2.

§ 44
Výplata dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

(1) Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky starobného dôchodkového sporenia po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na ich vyplácanie najskôr odo dňa spísania žiadosti o ich vyplácanie.

(2) Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková správcovská spoločnosť na tlačive určenom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(3) Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku starobného dôchodkového sporenia určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.

(4) Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku, ak medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak.

§ 45
Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia

(1) Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia dohodne sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo s príslušnou poisťovňou.

(2) Poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje spôsobom, ktorý je ustanovený na vyplácanie dôchodku podľa osobitného predpisu.40)

§ 46
Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia

(1) Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového sporenia, zákonný zástupca poberateľa dôchodku starobného dôchodkového sporenia, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.

(2) Fyzickej osobe vo výkone väzby41) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42) sa dôchodok starobného dôchodkového sporenia poukazuje prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

PIATA ČASŤ
DÔCHODKOVÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ


PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI


§ 47
Dôchodková správcovská spoločnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, a to na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného43) Národnou bankou Slovenska podľa tohto zákona.

(2) Správou dôchodkových fondov sa rozumie
a) riadenie investícií, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b) administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie
1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,
2. vedenie garančného účtu dôchodkového fondu,
3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona,
4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným týmto zákonom,
5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,
7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,
8. vedenie obchodnej dokumentácie,
9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,
10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,
11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde,
12. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
13. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde,
14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 44)
15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia,
16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde,

c) propagácia a reklama dôchodkových fondov.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. 4, a to spôsobom a na účel podľa tohto zákona.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona.

(6) Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie "dôchodková správcovská spoločnosť, a. s." alebo skratku "d. s. s., a. s.". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.

(8) Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 48 ods. 1 v plnom rozsahu.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno.

(10) Zakazuje sa

a) zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválená Národnou bankou Slovenska,
b) zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,
d) predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48

(1) Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a) splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte (§ 101) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. k) ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska,
b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, 48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g) právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom Európskych spoločenstiev, v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len "členský štát") a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu; právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý nie je členským štátom (ďalej len "nečlenský štát") a na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby, neprekáža výkonu dohľadu,
h) sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím sa rozumie na účely tohto zákona miesto, z ktorého je z väčšej miery ako zo sídla dôchodkovej správcovskej spoločnosti riadená činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo miesto, kde sa nachádzajú dokumenty o činnosti podnikateľského subjektu potrebné na výkon dohľadu,
i) stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
j) vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov (§ 110),
k) organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti (§ 61),
l) výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,
m) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
n) štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil dôchodkového fondu; za rizikový profil dôchodkového fondu sa na účely tohto zákona považuje vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním do dôchodkového fondu,
o) informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,
c) výšku základného imania,
d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov47) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
f) údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
g) opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme, systéme na technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a systéme na pripojenie na register poistencov a sporiteľov (§ 110),
h) názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,
j) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva a členov dozornej rady depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
k) postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
l) informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
m) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b) návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
e) návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti,
f) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g) vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, 49)
h) doklad o splatení základného imania,
i) návrhy štatútov dôchodkových fondov,
j) návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,
k) zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitárom,
l) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, doklad preukazujúci ich bezúhonnosť podľa odseku 12 nie starší ako tri mesiace a ich čestné vyhlásenie, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
m) obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom dôchodková správcovská spoločnosť podala žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o povolenie podľa odseku 1, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé, správne a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.

(6) Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného predpisu, 50) najneskôr do šiestich mesiacov.

(7) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(8) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, člena dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára, sa považuje fyzická osoba so skončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá má trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu alebo v inej finančnej oblasti a má trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo v inej oblasti finančného trhu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre zahrnutie zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona, osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí byť v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií musí mať najmenej trojročnú prax v oblasti kapitálového trhu v riadení investícií.

(11) Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,
d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, 51)
e) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prípadne z iných vnútorných aktov riadenia.

(12) Za bezúhonnú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(13) Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až c).

(14) Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona v záujme ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a preukáže finančnú schopnosť preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ktorá nepretržite vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v predmete svojej činnosti najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Za vhodnú osobu sa nepovažuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.49)

(15) Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska k žiadosti o povolenie podľa odseku 1, sú originály dokladov; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(16) Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti len banka, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti, ak majú povolenie na výkon ich činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom majú sídlo.

(17) Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu mať pri založení dôchodkovej správcovskej spoločnosti iba právnické osoby uvedené v odseku 16.

(18) Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických osôb uvedených v odseku 16.

(19) Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môže byť len právnická osoba uvedená v odseku 16.

(20) Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške viac ako 50 % môžu byť len právnické osoby uvedené v odseku 16.

(21) Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Výkon hlasovacích práv akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti uvedených v odsekoch 19 a 20 nemôžu obmedziť stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(22) Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

§ 49

Národná banka Slovenska je povinná pred vydaním povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti konzultovať s príslušným orgánom dohľadu príslušného štátu, ktorý udelil zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnej banke alebo zahraničnej poisťovni so sídlom na území príslušného štátu príslušné povolenie, udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti právnickej osobe, ktorá je

a) dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
b) dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnej banky alebo zahraničnej poisťovne,
c) kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto zahraničnú správcovskú spoločnosť, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničnú banku alebo zahraničnú poisťovňu.

§ 50

(1) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu55) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, obsahovať

a) obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,
b) predmet činnosti,
c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov,
d) schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e) názvy dôchodkových fondov,
f) schválenie štatútov dôchodkových fondov,
g) schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,
h) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí dôchodková správcovská spoločnosť splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti.

(4) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 48 primerane. Zmena údajov uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolaná udelením predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 sa považuje za schválenú udelením príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb už schválených postupom podľa § 48 alebo 49 si nevyžadujú súhlas Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná Národnej banke Slovenska túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do desiatich dní odo dňa, keď jej táto skutočnosť bola oznámená alebo keď sa o nej inak dozvedela. Zmeny v informačnom prospekte, pri ktorých náležitosti informačného prospektu zostanú v súlade s týmto zákonom, sa nepovažujú za zmeny povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na jej zápis do obchodného registra na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie o povolení alebo jeho zmena nadobudli právoplatnosť, a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.

(6) Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie Národnej banky Slovenska o povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia po jej zápise do obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vykonávania činnosti, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o zmenách v skutočnostiach uvedených v § 48 ods. 2 písm. a) až e) a g) až m).

§ 51

(1) Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a) dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak dôchodková správcovská spoločnosť má byť zrušená z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu, 49)
c) dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. i),
d) ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra podľa § 50 ods. 5,
e) ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra nezačala vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b) a e).

(3) Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnosti uvedenej v odseku 1 písm. d).

(4) Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému súdu.

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI


§ 52
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, 56) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 48 ods. 16 až 22,
b) zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly,
d) zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
e) zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f) prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
g) zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
h) zmenu štatútu dôchodkového fondu,
i) vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a) podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c), e) až g) a musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie tohto úkonu a musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 19 a 20,
b) podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 60) a podmienka pre základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8,
c) podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),
d) podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť zlučuje a musia byť zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 súvisiacich so zlúčením,
e) podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) a k),
f) podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú má prejsť správa dôchodkových fondov, spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 48 ods. 2 na správu dôchodkových fondov, dodržiava pravidlá obozretného podnikania (§ 53) a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov (§ 61), pri súčasnej zmene depozitára musia byť preukázané aj podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m) a musí byť preukázané, že prevodom správy dôchodkového fondu nie sú ohrozené záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
g) podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),
h) podľa odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),
i) podľa odseku 1 písm. i) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiadny dôchodkový fond a dôchodková správcovská spoločnosť musí preukázať, že správa dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť a má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a) podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá plánuje stať sa materskou spoločnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) podľa odseku 1 písm. b), e), g) až i) dôchodková správcovská spoločnosť,
c) podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,
e) podľa odseku 1 písm. f) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové fondy alebo ich nútený správca.

(5) O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo jej doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia. O žiadosti podľa odseku 1 písm. b), d), e) až i) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote podľa osobitného predpisu, 43) ak tento zákon neustanovuje inak.

(6) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia podľa odseku 1 písm. f) obsahovať

a) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov, jej sídlo, identifikačné číslo,
b) názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
c) schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových fondov,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
e) určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice príslušného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze zapísaných údajov58) v obchodnom registri, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od ich zápisu výpis z obchodného registra.

(9) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.

(10) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(11) Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska, ak boli vykonané bez tohto predchádzajúceho súhlasu s výnimkou uvedenou v odseku 1 písm. a).

§ 53
Pravidlá obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ktoré sa vzťahujú na

a) organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),
b) výkon vnútornej kontroly (§ 55),
c) postupy vedenia účtovníctva (§ 56),
d) vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],
e) konflikt záujmov (§ 58),
f) sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).

(2) Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách obozretného podnikania.

§ 54
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, prokuristami a vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a postupy na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a minimalizovať riziko ohrozenia záujmov sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a záujemcov o starobné dôchodkové sporenie v dôsledku konfliktu záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie alebo medzi jej sporiteľmi, poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo záujemcami o starobné dôchodkové sporenie.

(4) V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá predstavenstvo.

(5) Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a) výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) alebo jej časť,
b) riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde,
c) vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej zmene.

(7) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných právnych úkonov v mene dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom tak, že na zastupovanie a podpisovanie je potrebný súhlasný prejav vôle dvoch z nich.

(9) Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva a prokuristu, zodpovedajú za túto škodu spoločne a nerozdielne.

§ 54a
Ochrana osobných údajov

(1) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb uvedených v § 40 ods. 1, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a na účely uvedené v odseku 3 sú sporitelia a oprávnené osoby uvedené v § 40 ods. 1 aj bez súhlasu dotknutých osôb58a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej žiadosť

a) poskytnúť

1. osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, ak ho má, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti,
2. identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu sídla, adresu umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a inú adresu miesta výkonu činnosti, predmet podnikania alebo inej činnosti, ako aj zoznam fyzických osôb tvoriacich štatutárny orgán tejto právnickej osoby a údaje o nich podľa prvého bodu, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3. kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4. doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

b) umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1. osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, štátnu príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti a
2. ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb a na účely uvedené v odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení požadovať od sporiteľov a údaje vymedzené v odseku 1 písm. a) a získať ich spôsobom vymedzeným v odseku 1 písm. b). Sporitelia a oprávnené osoby sú povinní vyhovieť každej takej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3) Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, na účel ochrany a domáhania sa práv dôchodkovej správcovskej spoločnosti voči poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávneným osobám, na účel zdokumentovania činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na účely výkonu dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a nad ich činnosťou a na plnenie povinností a úloh dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je dôchodková správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58d) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je dôchodková správcovská spoločnosť oprávnená s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady vymedzené v odseku 1.

(4) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58a) sprístupniť a poskytovať58e) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných predpisov.

(5) Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť alebo poskytnúť do cudziny len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone, 58f) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

§ 55
Vnútorná kontrola

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly vypracúva a udržiava dôchodková správcovská spoločnosť aj za každý dôchodkový fond. Za vnútornú kontrolu sa na účely tohto zákona považuje kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov spravovaných dôchodkových fondov, stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávaných jedným alebo viacerými zamestnancami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie

a) kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností vrátane sledovania realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov,
b) kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

(3) Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly dôchodkovej správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.

(4) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a Národnú banku Slovenska o skutočnosti, ktorú v priebehu svojej činnosti zistí, svedčiacej o porušení povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovenej zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, štatútmi spravovaných dôchodkových fondov, stanovami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pravidlami obozretného podnikania a inými vnútornými predpismi a postupmi v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členom jej dozornej rady, jej prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti ani jej zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií.

(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.

(7) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví štruktúru a obsah správy podľa prvej vety.

(8) Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly doplnenie plánu podľa odseku 5 a správy podľa odseku 6. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný vykonať doplnenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.

§ 56
Vedenie účtovníctva

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len "audítor") a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 48 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 48 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je dôchodková správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.

(4) Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(6) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a) svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.

(7) Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami, 48) platí odsek 6 rovnako.

(8) Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.

§ 57
Obchodná dokumentácia

(1) Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku v iných dôchodkových fondoch.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie obchodných partnerov a musí obsahovať najmä

a) poradové číslo zmluvy,
b) údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
d) dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,
e) údaje o predmete zmluvy.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.

(4) Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže dôchodková správcovská spoločnosť uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a dôchodková správcovská spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.

Konflikt záujmov
§ 58

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, medzi sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia ňou spravovaných dôchodkových fondov, alebo medzi spravovanými dôchodkovými fondmi.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a) cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej

a) členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka, 60)
b) vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka.60)

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka;60) to neplatí pre anonymné obchody. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s derivátovými nástrojmi súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou s kvalifikovanou účasťou46) na základnom imaní v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov iného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s dôchodkovým fondom, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

(7) Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti, zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly alebo zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a dôchodková správcovská spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami48) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.62)

(8) Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť členom dozornej rady, členom predstavenstva a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti

a) depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzatvorila depozitársku zmluvu,
b) inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) správcovskej spoločnosti,
d) doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
e) osoby, ktorej bol zverený výkon činností podľa § 67.

(9) Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, štátny zamestnanec v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, zamestnanec Slovenskej informačnej služby, člen orgánov Národnej banky Slovenska a zamestnanec Národnej banky Slovenska nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10) Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 59

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom investovania podľa tohto zákona, len ak tým nedôjde k stretu záujmov so sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uprednostniť svoje záujmy pred záujmami týchto sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(2) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám nesmú nadobúdať cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty z majetku v dôchodkovom fonde, ktorý spravuje táto dôchodková správcovská spoločnosť, a také cenné papiere, nástroje peňažného trhu a deriváty do majetku v tomto dôchodkovom fonde predávať. Ak členovia predstavenstva, prokuristi, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za odborné činnosti a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

(3) Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku dôchodkového fondu, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.

§ 60
Primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2) Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a) nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových výdavkov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne a
b) pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0, 005.

(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví najmä vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61

(1) Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia; tým nie je dotknuté oprávnenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť výkon činností podľa § 67 ods. 1 inej osobe podľa § 67.

(2) Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná najmä

a) vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov dôchodkových fondov, pravidiel a rozhodnutí Národnej banky Slovenska,
b) konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,
c) konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a v záujme ich ochrany,
d) zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd sporiteľov v dôsledku nesprávneho výkonu činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti zohľadňujúci schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vystaviť sa riziku, ako aj meniace sa ekonomické prostredie; dôchodková správcovská spoločnosť je povinná upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,
e) účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností,
f) vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a ak sa nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, uprednostniť záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pred svojimi záujmami a záujmami akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo pred záujmami iných osôb a v prípade konfliktu záujmov zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými sporiteľmi a poberateľmi dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
g) uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia princíp rovnakého zaobchádzania.

(3) Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík; zahŕňa stratégiu a organizáciu, informačné toky a informačný systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov a systém na zavedenie nových druhov obchodov.

(4) Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a) hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým profilom vymedzeným v štatúte dôchodkového fondu,
b) predchádzanie riziku finančných strát,
c) analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d) porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov, cien, dopytom a ponukou prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov,
e) uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech majetku v dôchodkovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu nevylučuje, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzatvorených mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
f) vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech dôchodkového fondu.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(6) Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov a zahraničnej burzy cenných papierov do majetku v dôchodkovom fonde kupovať alebo z majetku v dôchodkovom fonde predávať len prijímaním alebo podávaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody).

(7) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe dôchodkových fondov podľa odsekov 1 až 4 a podrobnosti o tom, čo sa rozumie vynaložením odbornej starostlivosti.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nesmie vykonávať manipuláciu kurzov cenných papierov.63)

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku nahradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu dôchodkového fondu.

(10) V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 8 v súdnom konaní podľa osobitného predpisu64) je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na žiadosť sporiteľa a poberateľa dôchodku ako disponibilného prebytku preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. Ak dôchodková správcovská spoločnosť tejto žiadosti nevyhovie alebo hodnoverne nepreukáže vynaloženie odbornej starostlivosti, má sa za to, že dôchodková správcovská spoločnosť nekonala s odbornou starostlivosťou.

(11) Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 62
Povinnosť mlčanlivosti

(1) Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti alebo likvidácii dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam alebo sa týkajú záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(2) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

(3) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a) Sociálnej poisťovni,
b) Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,
c) súdu na účely občianskeho súdneho konania, 64)
d) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, 65)
e) službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom, 66)
f) daňovým orgánom na účely daňového konania.67)

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.68)

(5) Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích osôb sa nesmú použiť na iné účely než na účely výkonu dohľadu.

§ 63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť má právo na
a) odplatu za správu dôchodkového fondu,
b) odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0, 025 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(3) Na výpočet odplaty podľa odseku 1 písm. a) sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítané podľa § 75 ods. 4 za príslušné obdobie.

(4) Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. b) je 1 % zo sumy mesačného príspevku pripísaného na bežný účet dôchodkového fondu po pripísaní dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa. Postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

(5) Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmenu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) a c) určí dôchodková správcovská spoločnosť. Zmena odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(6) Zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúda účinnosť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom uplynulo trojmesačné obdobie odo dňa, v ktorom bola poskytnutá informácia o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska. Zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobúda účinnosť v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynulo jednomesačné obdobie odo dňa, v ktorom bola poskytnutá informácia o tejto zmene Národnej banke Slovenska.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti zvýšenia odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženia odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(8) V odplate dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu sú zahrnuté náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde.

(9) Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) za jeden mesiac správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 5, 6 % z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.

(10) Sledovaným obdobím sa na účely tohto zákona rozumie posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť 1. júla 2009.

(11) Na účely výpočtu výšky odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) sa zhodnotením majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 9 rozumie súčin pomeru aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia zníženého o hodnotu 1 a priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za sledované obdobie.

(12) Odplata podľa odseku 1 písm. c) sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti vypláca z garančného účtu dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu hodnoty podľa odseku 9 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.

(13) Ak výsledok výpočtu podľa odseku 11 je záporný, odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) nepatrí a dôchodková správcovská spoločnosť postupuje podľa § 63c.

§ 63a

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

a) na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a činnosti s tým súvisiace sú najviac vo výške 6 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
b) na propagáciu a reklamu [§ 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3] za kalendárny rok sú najviac vo výške 1000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.

§ 63b

Na garančný účet dôchodkového fondu sa v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca uhradí suma poplatku na garančný účet dôchodkového fondu (ďalej len "poplatok") vypočítaná podľa prílohy č. 3 k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

§ 63c

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zvýšiť aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky vypočítanú podľa § 75 ods. 5 k poslednému dňu sledovaného obdobia spôsobom podľa odsekov 2 a 3.

(2) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 75 ods. 5.

(3) Ak je aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11, dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu všetky dôchodkové jednotky a do majetku v dôchodkovom fonde doplní z vlastného majetku rozdiel absolútnej hodnoty sumy určenej podľa § 63 ods. 11 a aktuálnej hodnoty garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrenej v peniazoch.

(4) Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná k poslednému dňu sledovaného obdobia je čistá hodnota majetku upravená podľa odseku 3. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná k poslednému dňu sledovaného obdobia sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde upravenej podľa odsekov 2 a 3 a počtu dôchodkových jednotiek upravených podľa odsekov 2 a 3.

(5) Ak dôchodková správcovská spoločnosť zvýšila aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky postupom podľa odsekov 1 až 4, nepostupuje v sledovanom období opätovne podľa § 63 ods. 11 a 13.

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64

(1) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je zmluva, ktorú uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť s fyzickou osobou uvedenou v § 14 a aj so sporiteľom, ktorý nie je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení a ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorú určil zamestnávateľ.

(3) V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. To neplatí v období odo dňa zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv v prípade prestupu sporiteľa podľa § 64b do dňa prestupu sporiteľa podľa § 64b ods. 5, v ktorom môže mať sporiteľ uzatvorené dve účinné zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(4) Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu. Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5 písm. c) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.

(5) Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná oboznámiť každého záujemcu o starobné dôchodkové sporenie so štatútmi dôchodkových fondov a správami o hospodárení s majetkom každého z dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje, a so správou o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú pri činnosti, ktorá súvisí s uzatváraním zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(6) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie obchodného registra, ktorý ju zapísal, a číslo zápisu,
b) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c) názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky budú evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,
d) záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť osobný dôchodkový účet sporiteľa a vykonávať správu majetku v dôchodkovom fonde dohodnutého podľa písmena c),
e) dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
f) vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie tejto skutočnosti sporiteľom,
g) podpisy zmluvných strán.

(7) Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad svojej smrti ako poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1 fyzickú osobu, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1 je určená právnická osoba, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.

(8) Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku účasti podľa § 17a.

§ 64a
Register zmlúv

(1) Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2) Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.

(3) Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a) obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b) fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je poistencom podľa osobitného predpisu, 3)
c) sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna poisťovňa nevydala akceptačný list podľa § 64b ods. 2.

(4) Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.

(5) Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila.

(6) Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov podľa odseku 3 dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať fyzickú osobu, ktorá zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorila, o jej nezapísaní do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b). Ak dôchodková správcovská spoločnosť odstráni dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa druhej vety a zašle opätovne údaje z tejto zmluvy podľa § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni, Sociálna poisťovňa zapíše túto zmluvu do registra zmlúv ku dňu, v ktorom bola zmluva spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona doručená Sociálnej poisťovni.

(7) Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie tejto zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.

(8) Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá zanikla, zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nemala byť zapísaná do registra zmlúv z dôvodu uvedeného v odseku 3, ak sa tento dôvod zistí po jej zapísaní do registra zmlúv, a zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla. Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti výmaz zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv. O tejto skutočnosti je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je vymazaná z registra zmlúv.

(9) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla, alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu. Suma zodpovedajúca rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu podľa prvej vety a sumou prevedenou podľa prvej vety je spoločným majetkom sporiteľov dôchodkového fondu.

(10) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv, a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

(11) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, Sociálna poisťovňa je povinná písomne vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátanie príspevkov, ktoré boli za túto fyzickú osobu postúpené bez právneho dôvodu.

§ 64b
Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej vstupuje a s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, predloží originál akceptačného listu. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety musí obsahovať aj výslovný písomný prejav vôle sporiteľa prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osobne požiada o vydanie akceptačného listu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynul najmenej jeden rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 eur.

(3) Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia sporiteľa a vyjadrenie Sociálnej poisťovne, že sporiteľ splnil podmienky podľa odseku 2.

(4) Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.

(5) Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv

a) do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,
b) po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.

(6) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, do ktorej sporiteľ prestupuje, informovať o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, a dôchodkovú správcovskú spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje.

(7) Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak podal žiadosť o vyplácanie dôchodku podľa tohto zákona v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 65
Povinnosti sporiteľa, zamestnávateľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi, že je sporiteľ podľa tohto zákona, a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3)

(2) Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska, rodného čísla a miesta trvalého pobytu. Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1, ak je poberateľom majetku fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla poberateľa majetku podľa § 40 ods. 1, ak je poberateľom majetku právnická osoba.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uzatvoriť zmluvu s fyzickou osobou zúčastnenou na starobnom dôchodkovom sporení.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo jej zmeny zabezpečiť zaslanie údajov z tejto zmluvy elektronickou formou v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa osobitného predpisu68a) previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 66
Oznamovacia povinnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia alebo voči záujemcom o starobné dôchodkové sporenie.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, 57) alebo má v pláne prestať byť materskou spoločnosťou tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu.

(3) Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a) meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b) rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej zmene na jej základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode57) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti pod 50 %, 33 %, 20 %, 10 % alebo pod 5 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie povinnosti podľa osobitného predpisu v rozsahu, v ktorom sa neprekrývajú s oznamovacími povinnosťami podľa tohto zákona.

§ 67
Zverenie výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností uvedených v v § 47 ods. 2 písm. a) a b) prvom, treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom, pätnástom a šestnástom bode inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Dôchodková správcovská spoločnosť nemôže zveriť žiadnu z činností uvedených v predchádzajúcej vete inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo depozitárovi. Výkon týchto činností dôchodková správcovská spoločnosť nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia. Zverené činnosti môže fyzická osoba a právnická osoba vykonávať iba na území Slovenskej republiky.

(2) Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu činnosti depozitára a ak

a) je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností inej osobe,
b) je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám podľa odseku 1,
c) to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d) to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e) to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
f) to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,
g) sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového fondu,
h) so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených činností,
i) je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti inej osobe.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke Slovenska zmluvu o zverení činnosti inej osobe, zmeny tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu informovať o skončení tejto zmluvy.

(4) Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára za škody spôsobené sporiteľom, poberateľom dôchodku ako disponibilného prebytku pri správe majetku v dôchodkovom fonde.

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI


§ 68
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie

(1) Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska podľa § 48, ktorá vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe.

(2) Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len "zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť"), pričom obchodné imanie zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prechádza na existujúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučuje, ktorá sa stáva právnym nástupcom zrušením zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len "nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť").

(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných zanikajúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a k zlúčeniu dôchodkových fondov zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s dôchodkovými fondmi nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti spôsobom podľa § 79.

(4) Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

(5) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je potrebný predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d). Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti zlúčením až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska.

(6) Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona nesmie byť na ujmu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ani na ujmu veriteľov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(7) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, 45) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 69
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou

(1) Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe právoplatného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. f) dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov, prechodu práv a povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená, plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, a to na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len "preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť").

(2) Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ak

a) zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),
b) začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote šiestich mesiacov od zápisu do obchodného registra,
c) bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 73 ods. 3.

(3) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. f) oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov a ďalších práv a povinností podľa odseku 1 týka, svoje obchodné meno a sídlo a súčasne zaslať týmto osobám informácie o štatúte dôchodkového fondu a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim vykonáva.

(4) Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá má byť zrušená, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(5) Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou bez zbytočného odkladu až po tom, čo Národná banka Slovenska právoplatne rozhodla o predchádzajúcom súhlase podľa § 52 ods. 1 písm. i) a prebehne postup podľa odseku 1.

(6) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, 45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(7) Predmetom likvidácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jej majetok.

(8) Likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. Odmenu likvidátora určuje Národná banka Slovenska. Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením, ktoré doručí Národnej banke Slovenska. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné právoplatnosťou rozhodnutia Národnej banky Slovenska o vymenovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Návrh na vymenovanie alebo odvolanie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh na stanovenie odmeny likvidátora podáva dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vstupuje do likvidácie, na základe uznesenia valného zhromaždenia.

(10) Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak

a) dôchodková správcovská spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou alebo ktoré rozhodlo o odvolaní alebo menovaní nového likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) sa likvidátor svojej funkcie vzdal.

(11) Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou bankou Slovenska. Návrh na zrušenie zápisu osoby odstupujúceho likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor, ktorý bol Národnou bankou Slovenska vymenovaný do funkcie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti namiesto odstupujúceho likvidátora.

§ 70
Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom

(1) Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu, 45) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala skutočnosť podľa § 69 ods. 2 písm. a), ak valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti nerozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 69 ods. 5 do 30 dní alebo ak bola dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelená sankcia podľa § 115 ods. 1 písm. p).

§ 71
Vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný poskytnúť súčinnosť Národnej banke Slovenska, depozitárovi a nútenému správcovi pri zavádzaní nútenej správy podľa § 118.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ani nesmie byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa osobitného predpisu.49)

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol doručený návrh na vyhlásenie konkurzu69) súdom, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. V oznámení je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, ktorému súdu je návrh na vyhlásenie konkurzu určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a k oznámeniu priložiť kópiu návrhu na vyhlásenie konkurzu.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky vyhlásenia konkurzu, najneskôr v deň, keď jej bolo doručené uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, písomne oznámiť Národnej banke Slovenska túto skutočnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu zaslať Národnej banke Slovenska uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu alebo o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré jej bolo doručené v kópii.

(5) Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v odseku 3 rozhodnúť o nariadení nútenej správy nad všetkými dôchodkovými fondmi tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Účelom nútenej správy je ochrana majetku v dôchodkovom fonde a zabezpečenie ochrany záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia pre prípad, že na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude konkurz vyhlásený alebo zamietnutý pre nedostatok majetku. Ostatné ustanovenia tohto zákona o nútenej správe podľa § 118 platia rovnako.

(6) Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a) určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nezistenie úpadku,
b) určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku; na túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť prechádza správa dôchodkových fondov a ďalšie práva a povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, plynúce zo starobného dôchodkového sporenia a uzatvorených zmlúv voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

ŠIESTA ČASŤ
DÔCHODKOVÉ FONDY A OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY


PRVÁ HLAVA
Dôchodkový fond


§ 72

(1) Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63c ods. 3, majetok nadobudnutý z týchto príspevkov a penále ich investovaním, výnosy z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále a majetok nadobudnutý z výnosov z majetku nadobudnutého z príspevkov a penále (ďalej len "majetok v dôchodkovom fonde"). Metódy a postupy stanovenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ustanoví osobitný predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

(2) Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 48.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie a správu Národná banka Slovenska povolila rozhodnutím o udelení povolenia podľa odseku 2.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje

a) jeden rastový dôchodkový fond,
b) jeden vyvážený dôchodkový fond,
c) jeden konzervatívny dôchodkový fond.

(5) Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa druhu finančných nástrojov, 70) ktorým sa má zabezpečiť zväčšenie majetku v dôchodkovom fonde (odsek 1), vytvoreným portfóliom, 71) podľa miery rizika zhodnocovania majetku v dôchodkovom fonde (ďalej len "miera rizika") a v názve. Miera rizika v rastovom dôchodkovom fonde je najvyššia a v konzervatívnom dôchodkovom fonde je najnižšia.

(6) Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov "rastový dôchodkový fond", "vyvážený dôchodkový fond" alebo "konzervatívny dôchodkový fond". Slovo "rastový" možno nahradiť skratkou "r.", slovo "vyvážený" možno nahradiť skratkou "v.", slovo "konzervatívny" možno nahradiť skratkou "k.", slová "dôchodkový fond" možno nahradiť skratkou "d. f.". Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje inak. Názov dôchodkového fondu v spojení s obchodným menom dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zameniteľný s názvom iného dôchodkového fondu a nesmie poskytovať zavádzajúcu predstavu o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkového fondu.

(7) Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(8) Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska začatie vytvárania dôchodkového fondu.

§ 73

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov odo dňa, keď začala vytvárať ňou spravované dôchodkové fondy, bol počet sporiteľov súčtom vo všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondoch najmenej 50 000.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska deň, v ktorom došlo k prekročeniu limitu alebo porušeniu podmienky podľa odseku 1.

(3) Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov podľa odseku 1, Národná banka Slovenska odoberie jej povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

§ 74

(1) Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku a podiel garančného účtu dôchodkového fondu na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Vykonávať práva k majetku v dôchodkovom fonde a nakladať s ním možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti a od majetku a hospodárenia s týmto majetkom v iných dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.

§ 75
Dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku

(1) Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.

(3) Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§ 72 ods. 8), je počiatočná hodnota dôchodkovej jednotky 0, 033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky.

(4) Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.

(5) Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu a na garančnom účte dôchodkového fondu v deň výpočtu.

(6) Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi.

§ 76
Práva sporiteľa spojené s dôchodkovou jednotkou

(1) Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch nemožno použiť ustanovenia osobitného predpisu72) týkajúce sa cenných papierov.

§ 77
Štatút dôchodkového fondu

(1) Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2) Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska podľa § 48 ods. 6. Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na internetovej stránke aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska príslušné zmeny štatútu, jeho aktuálne plné znenie a spôsobom určeným v štatúte oboznámiť sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia s príslušnými zmenami.

(4) Štatút obsahuje najmä
a) názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,
b) obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo a identifikačné číslo,
c) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej zmluve,
d) zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde, najmä aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie, ako ustanovuje tento zákon,
e) zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
f) výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,
g) výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,
h) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a,
i) postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o týchto zmenách,
j) vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, úplné a pravdivé.

§ 78
Zánik a premena dôchodkových fondov

(1) Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.

(2) Zakazuje sa

a) splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,
b) premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

§ 79
Zlúčenie dôchodkových fondov

(1) Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba

a) súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové fondy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorá bude spravovať preberajúce dôchodkové fondy, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. d),
b) súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa tohto zákona.

(2) Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ku ktorému dochádza ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sporitelia dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa stávajú sporiteľmi dôchodkového fondu preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(3) Zakazuje sa

a) zlúčenie rastového dôchodkového fondu s iným ako rastovým dôchodkovým fondom,
b) zlúčenie vyváženého dôchodkového fondu s iným ako vyváženým dôchodkovým fondom,
c) zlúčenie konzervatívneho dôchodkového fondu s iným ako konzervatívnym dôchodkovým fondom.

(4) Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu zlúčenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

(5) Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových fondov ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na ktorú prešla správa dôchodkových fondov.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, skončí každému sporiteľovi ku dňu prechodu správy dôchodkových fondov vedenie osobného dôchodkového účtu.

(7) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ktorého správa prešla na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, nový osobný dôchodkový účet podľa § 96 a 97.

(8) Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových fondov oznámiť sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorých sa prechod správy dôchodkových fondov týka, že došlo k prechodu správy dôchodkových fondov. V oznámení sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia uvedie najmä svoje obchodné meno a sídlo, informácie o štatútoch dôchodkových fondov a o iných súvisiacich podmienkach starobného dôchodkového sporenia, ktoré vo vzťahu k nim preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety je preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou prvýkrát bez zbytočného odkladu po prechode správy dôchodkových fondov a opätovne v lehote 30 dní po prvom zverejnení.

(9) Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravovala zanikajúce dôchodkové fondy, povinná odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa tejto správy a ďalších práv a povinností tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(10) Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy o výkone činnosti depozitára postupovať podľa § 100 ods. 9.

(11) Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť aj na opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa zánikom zmlúv zabránilo vzniku škody alebo inej ujmy.

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH


§ 80
Cieľ investovania majetku v dôchodkových fondoch

(1) Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do majetku vymedzeného týmto zákonom na princípe obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.

(2) Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu jej podnikania upraveného osobitným predpisom.74)

(3) Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v dôchodkovom fonde a ochranu sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 81
Majetok v dôchodkovom fonde

(1) Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len

a) prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na

1. trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
2. trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo
3. inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou; ak členský štát nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa iným regulovaným trhom rozumie trh spĺňajúci podmienky rovnocenné podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "regulovaný trh"),

b) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov; podmienka podania žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie,
c) podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (ďalej len "zahraničný subjekt kolektívneho investovania") podľa osobitného predpisu, 73)
d) cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej len "iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania"), ak

1. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s úrovňou dohľadu tak, ako ho ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2. investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania,
3. úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s osobitným predpisom73) a v prípade iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa o jeho majetku účtuje oddelene a
4. tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,

e) nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ktoré sú obchodované na peňažnom trhu, sú likvidné, ich hodnota je kedykoľvek presne určiteľná a boli vydané alebo zaručené

1. Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,
2. členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,
3. centrálnou bankou členského štátu,
4. orgánmi miestnej správy členského štátu,
5. Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným finančným združením, Rozvojovou bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskym investičným fondom, Medzinárodným menovým fondom, Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou agentúrou pre investičné záruky,
6. emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo
7. finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,

f) peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou,
g) pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie devízového rizika, ak tieto obchody slúžia na zmierňovanie rizika zo zmeny kurzov cudzích mien a udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku dôchodkového fondu; zoznam typov obchodov určených na obmedzenie devízového rizika ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pravidelne kontrolovať, či zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a cieľ investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a).

(3) Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými sú len

a) kapitálové cenné papiere, 76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo ktoré sú súčasťou iného finančného indexu; zoznam iných finančných indexov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho vo Vestníku Národnej banky Slovenska (ďalej len "vestník"),
b) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v písmene a),
c) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený

1. pevnou sumou,
2. pevnou úrokovou sadzbou,
3. pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, alebo
4. rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(4) Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) a odseku 3 musí byť v súlade s ustanoveniami § 90.

(5) Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a) akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,
c) finančné nástroje, ktorých súčasťou je derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou finančných nástrojov uvedených v odseku 1,
d) nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je naviazané na podmienku, okrem podmienky na predčasné splatenie menovitej hodnoty,
e) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej úrokovej sadzbe,
f) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto finančný index obsahuje iné podkladové aktíva, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3,
g) podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak sú s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku,
h) cenné papiere podľa odseku 3 písm. b), ak sú s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré

a) nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo
b) podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom podielovom fonde a zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.

(7) Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.

(8) Postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g) a h), ako aj spôsob ich úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82

(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

(3) Hodnota investícií podľa § 81 ods. 1 a 3 emitovaných subjektmi patriacimi do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu, 77a) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(4) Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(5) Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond ustanovené týmto zákonom, Národná banka Slovenska na základe návrhu dôchodkovej správcovskej spoločnosti schválením štatútu dôchodkového fondu určí, že až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom. Tieto prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu musia byť denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky. Majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Hodnota prevoditeľných cenných papierov z nových emisií nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak tieto prevoditeľné cenné papiere neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.

(7) Hodnota dlhopisov vydaných Slovenskou republikou alebo na ktoré poskytla záruku Slovenská republika a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(8) Hodnota hypotekárnych záložných listov78) vydaných jednou bankou alebo dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(9) Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a) 10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. 1 písm. c),
b) 10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo jedného iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania.

(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) a § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 25 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

(11) Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej pobočke zahraničnej banky podľa § 81 ods. 1 písm. f) nesmú tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; to neplatí pre peňažné prostriedky na bežných účtoch u depozitára.

(12) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť

a) viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b) akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.79)

§ 83


(1) Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pri rešpektovaní pravidiel odbornej starostlivosti a pravidiel obozretného podnikania ich bez zbytočného odkladu predať, najneskôr však do 180 dní od skončenia obchodovania s týmito prevoditeľnými cennými papiermi. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.

(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.

§ 84

(1) Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 81 a 82.

(3) Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.

(4) Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.

(5) V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a) pôžičky cenných papierov a
b) predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde.

(6) Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť v súlade so štatútom dôchodkového fondu a len v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

§ 85
Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov

(1) Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,
b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,
c) kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a
d) cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).

(2) Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere,
b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere a
c) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).

(3) Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,
b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,
c) nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a
d) peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).

(4) Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona považujú investície do

a) podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu,
b) cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.

§ 86
Konzervatívny dôchodkový fond

(1) Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.

(2) Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde nesmie byť vystavený devízovému riziku.

(3) Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu v hodnote 2. Priemerná modifikovaná durácia na účely tohto zákona vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.

§ 87
Vyvážený dôchodkový fond

(1) Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.

(2) Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.

(3) Majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.

§ 88
Rastový dôchodkový fond

(1) Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.

(2) Majetok v rastovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.

§ 89


(1) Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a 86 až 88 sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 8.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 82 a 86 až 88 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.

(3) Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82 a 86 až 88 z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88 s prihliadnutím na záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(4) Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 82 a 86 až 88. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

(5) Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88 majú prednosť pred ostatnými transakciami.

§ 90
Pravidlá používania ratingu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie alebo emisného programu na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), ktoré sú

a) vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty finančného trhu,
b) vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre subjekty finančného trhu,
c) vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo
d) zaručené členským štátom.

(2) Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská spoločnosť rating emitenta takéhoto dlhopisu a iného dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý na tento dlhopis a iný dlhový cenný papier poskytol záruku.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emitenta na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do

a) nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu,
b) peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),
c) kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a),
d) dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ako podľa odseku 1.

(4) Národná banka Slovenska zostavuje a vedie zoznam finančných indexov na účely hodnotenia rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde, ktorý zverejňuje vo vestníku. Ak dôchodková správcovská spoločnosť nadobúda do majetku v dôchodkovom fonde kapitálový cenný papier podľa § 81 ods. 3 písm. a), ktorý je súčasťou finančného indexu podľa prvej vety, ustanovenie odseku 3 písm. c) sa nepoužije.

(5) Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do podielových listov a cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, cenných papierov iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania a cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b), použije dôchodková správcovská spoločnosť na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie, emisného programu alebo emitenta podkladových aktív tvoriacich majetok v otvorenom podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania a rating emisie, emisného programu alebo emitenta podkladových aktív tvoriacich finančný index uvedený v § 81 ods. 3 písm. a); to neplatí, ak dôchodková správcovská spoločnosť nadobúda do majetku v dôchodkovom fonde cenný papier podľa § 81 ods. 3 písm. b), ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu podľa odseku 4 prvej vety.

(6) Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská spoločnosť rating ratingovej agentúry uvedenej v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu79a) a ktorý zverejní vo vestníku.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde iba vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating. Ak ide o rating štátu a jeho centrálnej banky, môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť aj nevyžiadaný rating.

(8) Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené na základe požiadavky hodnoteného subjektu, pri ktorom hodnotený subjekt spolupracoval.

(9) Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. Investičným pásmom je investičné pásmo definované ratingovou agentúrou, ktorá príslušný rating udelila.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť môže do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať majetok podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d), ak najmenej 90 % hodnoty podkladových aktív tvoriacich majetok v otvorenom podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania má udelený rating v investičnom pásme. Dôchodková správcovská spoločnosť môže do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať majetok podľa § 81 ods. 3 písm. b), ak najmenej 90 % hodnoty podkladových aktív tvoriacich finančný index uvedený v § 81 ods. 3 písm. a) má udelený rating v investičnom pásme to neplatí, ak ide o finančný index uvedený v zozname finančných indexov podľa odseku 4 prvej vety.

(11) Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky vedie bežný účet alebo vkladový účet pre dôchodkový fond dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(12) Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije dôchodková správcovská spoločnosť posledný zverejnený rating.

(13) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová agentúra zníži rating finančného nástroja nachádzajúceho sa v majetku v dôchodkovom fonde na úroveň špekulatívneho pásma, alebo ak sa rating z akéhokoľvek dôvodu prestane zverejňovať, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná takýto finančný nástroj predať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 180 dní od zistenia takejto skutočnosti. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.

§ 91
Porovnávanie výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu
s referenčnou hodnotou hodnoty konzervatívneho dôchodkového
fondu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať výkonnosť ňou spravovaného konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dosahovať výkonnosť v konzervatívnom dôchodkovom fonde najmenej na úrovni referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu.

(3) Nesplnenie povinnosti podľa odsekov 1 a 2 je dôchodková správcovská spoločnosť bez zbytočného odkladu povinná oznámiť Národnej banke Slovenska.

(4) Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti za porušenie povinnosti podľa odseku 2 okrem sankcií podľa § 115 ods. 1 aj povinnosť doplniť do konzervatívneho dôchodkového fondu majetok v takej výške, aby výkonnosť konzervatívneho dôchodkového fondu bola na úrovni podľa odseku 2.

(5) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, čo sa rozumie výkonnosťou konzervatívneho dôchodkového fondu, referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, postup ich výpočtu, obdobie a periodicitu porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu, zloženie referenčnej hodnoty konzervatívneho dôchodkového fondu a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu.

§ 91a
Porovnávanie zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom
fonde so zložením referenčnej hodnoty vyváženého
dôchodkového fondu a porovnávanie zloženia majetku
v rastovom dôchodkovom fonde so zložením referenčnej
hodnoty rastového dôchodkového fondu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného vyváženého dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a porovnávať zloženie majetku ňou spravovaného rastového dôchodkového fondu so zložením referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť určí v štatúte dôchodkového fondu zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu. Zloženie referenčnej hodnoty vyváženého dôchodkového fondu a zloženie referenčnej hodnoty rastového dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť najskôr po uplynutí 60 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti jeho posledného určenia v štatúte; to neplatí, ak Národná banka Slovenska udelí dôchodkovej správcovskej spoločnosti predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu dôchodkového fondu týkajúcu sa zmeny zloženia referenčnej hodnoty pred uplynutím tejto lehoty.

(3) Zloženie majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde sa môže odchýliť od zloženia ich referenčnej hodnoty len v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

(4) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom, čo sa rozumie referenčnou hodnotou vyváženého dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, čo sa rozumie referenčnou hodnotou rastového dôchodkového fondu a pravidlá pre jej zloženie, obdobie a periodicitu porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty a ďalšie podrobnosti o vykonávaní porovnávania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a v rastovom dôchodkovom fonde.

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA


§ 92

(1) Pri určení dôchodkového fondu sa prihliada na vek sporiteľa, predpokladanú dĺžku sporenia, výšku príspevku a jej možný vývoj a rizikový profil sporiteľa. Pritom

a) po dovŕšení 47 rokov veku nemôže byť sporiteľ v rastovom dôchodkovom fonde,
b) po dovŕšení 55 rokov veku nemôže byť sporiteľ vo vyváženom dôchodkovom fonde.

(2) V rovnakom čase môže byť sporiteľ iba v jednom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 93

(1) Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pre sporiteľa, ktorému dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa, je deň určený v žiadosti o prestup, najskôr deň nasledujúci po dni, v ktorom bola žiadosť doručená dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového fondu, ktorá nie je v rozpore s § 92 ods. 1.

(3) Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového fondu 15 rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) do vyváženého dôchodkového fondu, je príslušná dôchodková správcovská spoločnosť povinná zmeniť sporiteľovi rastový dôchodkový fond za vyvážený dôchodkový fond.

(4) Ak sporiteľ nepožiada príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu dôchodkového fondu sedem rokov pred dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3) do konzervatívneho dôchodkového fondu, je príslušná dôchodková správcovská spoločnosť povinná zmeniť sporiteľovi vyvážený dôchodkový fond za konzervatívny dôchodkový fond.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať sporiteľa o povinnosti zmeniť dôchodkový fond najneskôr dva roky pred lehotou uvedenou v odsekoch 3 a 4.

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY


§ 94

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi, s ktorým uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, jeho osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi každému sporiteľovi iba jeden osobný dôchodkový účet. Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na ňom vedie oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov ostatných sporiteľov.

(3) Osobný dôchodkový účet obsahuje

a) číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,
c) názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,
d) počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,
e) údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.

(4) Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu obsahujú

a) dátum pripísania dôchodkových jednotiek,
b) počet pripísaných dôchodkových jednotiek,
c) súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,
d) výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie dôchodkových jednotiek,
e) dátum pripísania príspevku podľa písmena d).

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu zaslať výpis z jeho osobného dôchodkového účtu v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa prestupu. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.

(6) Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť nedohodne so sporiteľom inak, výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa mu zasiela na poslednú známu adresu jeho trvalého pobytu.

(7) Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä

a) údaje podľa odseku 3 písm. a) až d),
b) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte,
d) priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného dôchodkového účtu,
e) súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
f) súčet odplát podľa § 63 ods. 1 písm. a) vyjadrený v peniazoch, ktoré boli z osobného dôchodkového účtu uhradené odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
g) súčet odplát podľa § 63 ods. 1 písm. b) vyjadrený v peniazoch, ktoré boli z osobného dôchodkového účtu uhradené odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

(8) Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis z osobného dôchodkového účtu obsahovať aj iné údaje ako údaje podľa odseku 7.

(9) Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis z osobného dôchodkového účtu na požiadanie kedykoľvek do 15 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti sporiteľa.

(10) Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 8 a náklady na zaslanie výpisu z osobného dôchodkového účtu častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 5 uhrádza sporiteľ v hotovosti.

§ 95

(1) Ku dňu, keď bol na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára dôchodkového fondu pripísaný príspevok, penále a majetok prevedený podľa § 96 a 97, pripíše príslušná dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi na jeho osobný dôchodkový účet taký počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku, penále a majetku prevedeného podľa § 96 a 97 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkového fondu.

(2) Ak Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov podľa § 28a ods. 2, dôchodková správcovská spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods. 2 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods. 2 štvrtej vety alebo piatej vety a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. V prípade zrušenia osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu pred jeho zrušením všetky dôchodkové jednotky.

(3) Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára, nemožno jednoznačne určiť, ktorého sporiteľa sa taká platba týka, môžu byť dôchodkové jednotky dôchodkového fondu súvisiace s touto platbou pripísané na osobný dôchodkový účet sporiteľa až po jednoznačnom určení platby ku dňu, v ktorom došlo k identifikácii sporiteľa, ktorého sa táto platba týka. Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa pripíšu na osobný dôchodkový účet ku dňu identifikácie platby sporiteľa, sa určí postupom podľa odseku 1.

§ 96

(1) V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dôchodková správcovská spoločnosť uzavrie evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, z ktorého sporiteľ prestupuje (ďalej len "výstupný dôchodkový fond"), a súčasne otvorí evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, do ktorého sporiteľ prestupuje (ďalej len "vstupný dôchodkový fond). Sporiteľ je v deň prestupu sporiteľom vo vstupnom dôchodkovom fonde.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa prestupu na bežný účet vstupného dôchodkového fondu. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu.

(3) V deň prestupu sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky výstupného dôchodkového fondu a pripíše taký počet dôchodkových jednotiek vstupného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vstupného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa.

§ 97

(1) V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľa prestupuje, zruší osobný dôchodkový účet sporiteľa a dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej prestupuje, zriadi osobný dôchodkový účet sporiteľa. Sporiteľ je v deň prestupu určenom podľa § 64b ods. 5 sporiteľom v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu na bežný účet dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu sporiteľa.

(3) Pred zrušením osobného dôchodkového účtu podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, odpíše z osobného dôchodkového účtu všetky dôchodkové jednotky dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše v deň zriadenia osobného dôchodkového účtu sporiteľovi taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy prevedenej podľa odseku 2 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek.

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.

§ 98a
Garančný účet dôchodkového fondu

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie v každom ňou spravovanom dôchodkovom fonde garančný účet dôchodkového fondu. Na garančnom účte dôchodkového fondu sa evidujú dôchodkové jednotky oddelene od osobných dôchodkových účtov sporiteľov.

(2) Na garančnom účte dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa eviduje taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu aktuálneho zostatku poplatkov podľa § 63b vyjadreného v peniazoch a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3) Majetok uložený na garančnom účte dôchodkového fondu môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť na
a) úhradu odplaty podľa § 63 ods. 1 písm. c),
b) zvýšenie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky podľa § 63c.

(4) Na garančný účet dôchodkového fondu podľa odseku 1 sa primerane použije § 94 ods. 3 a 4.

(5) Pri zlúčení dôchodkových fondov dôchodková správcovská spoločnosť skončí vedenie garančného účtu dôchodkového fondu. Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť bezodplatne pripíše na garančný účet preberajúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v príslušnom dôchodkovom fonde počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu zostatku na garančnom účte dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej prechádza správa, a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky preberajúceho dôchodkového fondu.

(6) S dôchodkovými jednotkami evidovanými na garančnom účte dôchodkového fondu nemožno nakladať inak ako spôsobom podľa tohto zákona.

SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR


§ 99
Depozitár

(1) Majetok v dôchodkovom fonde sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.

(2) Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky, 80) ktorá má povolenie podľa osobitných predpisov81) na vykonávanie činnosti depozitára a na vykonávanie vedľajšej investičnej služby spočívajúcej v úschove alebo v správe finančných nástrojov a ktorá nie je v nútenej správe.

(3) Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond (ďalej len "spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť"), akcionárom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo ktorá je členom skupiny s úzkymi väzbami vo vzťahu k spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, k akcionárom s kvalifikovanou účasťou na spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a k zakladateľom spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Výkon týchto činností depozitár nesmie zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so záujmami sporiteľov. Depozitár a osoba, ktorej bola zverená úschova zahraničných cenných papierov, sú povinní viesť úschovu týchto cenných papierov vždy oddelene od ostatného majetku a spôsobom, ktorý zabezpečí ochranu práv sporiteľov podľa § 74.

(5) Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého depozitára.

(6) Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, 82) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 100

(1) Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou o výkone činnosti depozitára (ďalej len "depozitárska zmluva").

(2) V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.

(3) Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v depozitárskej zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

(4) Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie, 83) povolenie na poskytovanie investičných služieb84) v časti potrebnej na výkon činnosti depozitára, alebo ak je nad ním zavedená nútená správa, dňom právoplatnosti príslušných rozhodnutí depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona a depozitárska zmluva uzatvorená s týmto depozitárom stráca účinnosť.

(5) Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou mal uzatvorenú depozitársku zmluvu.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného odkladu pozastaviť nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch okrem úhrady záväzkov vzniknutých pred zánikom depozitárskej zmluvy a úkonov nevyhnutných na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku až do uzatvorenia zmluvy s novým depozitárom.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo do jedného mesiaca po skončení platnosti depozitárskej zmluvy spôsobom podľa odseku 4 návrh depozitárskej zmluvy s iným depozitárom a požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára.

(8) Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na zmenu depozitára v lehote podľa odseku 7, Národná banka Slovenska do jedného mesiaca od uplynutia tejto lehoty určí nového depozitára. Dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár určený Národnou bankou Slovenska sú povinní bez zbytočného odkladu uzatvoriť depozitársku zmluvu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná depozitársku zmluvu po jej uzatvorení bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska.

(9) Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať majetok v dôchodkových fondoch a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie novému depozitárovi. Do odovzdania majetku a súvisiacej dokumentácie nesmie depozitár vykonávať ani umožniť vykonať nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch; to neplatí na úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v dôchodkových fondoch pred vznikom škody na tomto majetku a na úkony nevyhnutné na zabezpečenie výplaty dôchodkov podľa tohto zákona.

(10) Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu dôchodkovej správcovskej spoločnosti do konkurzu, a to až do uzatvorenia depozitárskej zmluvy s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov.

§ 101

(1) Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, bežný účet85) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý dôchodkový fond spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku zmluvu, jeden bežný účet v určitej mene.

(2) Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok v dôchodkovom fonde.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť si nemôže otvoriť v banke a v pobočke zahraničnej banky odlišnej od depozitára vkladové účty86) a ani bežné účty.

(4) Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.

(5) Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak nemožno zabezpečiť úschovu listinných cenných papierov u depozitára, musia sa uschovať u tretej osoby, ktorú určí depozitár. Za takto uschované listinné cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované u neho.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať len jeden účet majiteľa.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových fondoch tvoreným zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond samostatný účet majiteľa. Na evidovanie a nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde nesmie mať dôchodková správcovská spoločnosť zriadený a používať viac ako jeden účet majiteľa pre každý ňou spravovaný dôchodkový fond ani používať účet majiteľa podľa odseku 6.

(8) Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár nie je členom centrálneho depozitára, účty majiteľa podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára; tieto účty majiteľa musia byť zriadené u toho istého člena centrálneho depozitára.

(9) Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti výpisy z účtu majiteľa alebo z účtu plniaceho obdobnú funkciu, alebo ich kópie, ak ich spravujúca dôchodková správcovská spoločnosť nedostáva priamo.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia depozitára.

§ 102

(1) Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou zmluvou a výlučne v záujme sporiteľov.

(2) Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a) vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútu dôchodkového fondu,
b) kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkového fondu,
c) kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom fonde,
d) kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu,
e) kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj štatútov spravovaných dôchodkových fondov spravujúcou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
f) kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných dôchodkových fondov,
g) zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočňuje, a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov,
h) kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3) Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ustanovení týkajúcich sa investovania.

(4) Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy alebo štatút dôchodkového fondu, bez zbytočného odkladu písomne informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o prekročení limitov podľa § 81 až 83 a § 86 až 88.

(5) Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti a o dôchodkových fondoch získané pri výkone činnosti depozitára, a to Národnej banke Slovenska, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom.87)

(6) Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom dôchodkových fondov. Ak pokyn dôchodkovej správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu dôchodkového fondu, depozitár ho nevykoná a písomne upozorní na to dôchodkovú správcovskú spoločnosť; ak dôchodková správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takého pokynu, depozitár ho nevykoná a písomne oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska.

(7) Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, aj údaje a doklady o jej činnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bez zbytočného odkladu predložiť depozitárovi.

(8) Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.

(9) Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti depozitára, a to aj po skončení výkonu tejto činnosti, ak zákon nestanovuje inak.

§ 103
Zodpovednosť depozitára

(1) Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, osobitných predpisov zo štatútu dôchodkového fondu a z depozitárskej zmluvy uzatvorenej medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení. Tým nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 67 ods. 4.

(2) Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z depozitárskych zmlúv nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku ako disponibilného prebytku pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a z depozitárskej zmluvy, a to aj v prípade, ak depozitárovi zaniklo alebo mu bolo odobraté povolenie na poskytovanie investičných služieb.

§ 104
Platobná schopnosť depozitára

Majetok v dôchodkových fondoch, ktorý je zverený v súlade s ustanoveniami tohto zákona depozitárovi, nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči depozitárovi podľa osobitných predpisov, 88) predmetom výkonu nútenej správy nad depozitárom a nie je ani súčasťou konkurznej podstaty49) depozitára.

ÔSMA ČASŤ
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ


§ 105
Informácie pre verejnosť

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
a) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,
b) čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63 ods. 1 písm. a) a c).

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu

a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 3 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(5) Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 3 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

(6) Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a) informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b) informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
c) informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
e) iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(7) Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a) informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
b) informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,
c) grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,
d) informácie o vývoji počtu sporiteľov,
e) iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 3 zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch a skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného dôvodu ako podľa odseku 9, je povinná bez zbytočného odkladu zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou aj oznam o prevode správy dôchodkových fondov a o zlúčení príslušných dôchodkových fondov.

(11) Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o informáciách podľa odseku 6 písm. a) až d) a podľa odseku 7 písm. a) až d), ako aj rozsah iných informácií podľa odseku 6 písm. e) a podľa odseku 7 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.

§ 106
Informačný prospekt

(1) Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takým investovaním. Informačný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre bežných sporiteľov ľahko zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu. Informačný prospekt nesmie obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.

(2) Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať majetok v dôchodkovom fonde.

(3) Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu.

(4) Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia majetku v dôchodkovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, musí informačný prospekt a reklamné dokumenty obsahovať výrazné upozornenie na tieto skutočnosti.

(5) Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený prístup k údajom rovnocenný ako pri listinnej forme a ak s tým súhlasila Národná banka Slovenska. Trvanlivým médiom sa na účely tohto zákona rozumie nástroj alebo technický prostriedok, ktorý umožňuje sporiteľovi a poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia uchovávať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti na účely, ktoré plní táto informácia, a umožňujúcim nezmenené reprodukovanie uloženej informácie, najmä technické nosiče informácií.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom prospekte.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá na prijímanie zmien a aktualizáciu informačného prospektu určuje štatút dôchodkového fondu.

(8) Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového fondu je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

(9) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojej internetovej stránke informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré spravuje.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene informačného prospektu jedno jeho vyhotovenie Národnej banke Slovenska.

§ 107
Internetová stránka

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať najmä
a) informácie podľa § 105,
b) aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
c) aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d) údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e) aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f) aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením
1. obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2. mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
g) informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
h) mesačnú správu podľa odseku 3,
i) referenčnú hodnotu konzervatívneho dôchodkového fondu podľa § 91 a zloženie referenčnej hodnoty dôchodkových fondov podľa § 91a.

(2) Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať v lehotách podľa § 105 ods. 3.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä

a) označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b) údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1. podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2. podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3. podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4. podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5. modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
c) údaje o geografickom riziku vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta a v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,
d) údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e) údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,
f) údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov, v prípade vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu akciových investícií a 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu dlhopisových a peňažných investícií,
g) vyhodnotenie porovnania výkonnosti konzervatívneho dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou konzervatívneho dôchodkového fondu a vyhodnotenie porovnania zloženia majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde a zloženia majetku v rastovom dôchodkovom fonde so zložením ich referenčnej hodnoty,
h) vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke najmenej raz za sedem dní. Internetová stránka dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tejto stránke nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história. Mesačné správy podľa odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na internetovej stránke do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na vyhotovenie mesačnej správy údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza dňu vyhotovenia mesačnej správy.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne umožniť zabezpečený pasívny prístup sporiteľa k pravidelne aktualizovaným údajom týkajúcim sa jeho osobného dôchodkového účtu, obsahujúcim

a) údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,
b) aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,
c) aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.

§ 108

Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať bezplatne, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 109
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,
b) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka,
c) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov,
d) najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(2) Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť Národnej banke Slovenska aj účtovnú závierku overenú audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 1 písm. a) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná túto skutočnosť Národnej banke Slovenska oznámiť a správu audítora doručiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa bola doručená.

(3) Spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť Národnej banke Slovenska aj polročnú účtovnú závierku.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(5) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie

a) podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,
b) poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,
c) informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e) iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.

§ 110

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov, 89) ktorý vedie Sociálna poisťovňa. Dáta podľa prvej vety sú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorých štruktúru určí Sociálna poisťovňa.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä

a) údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b) podrobný rozpis príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) mesačný prehľad o sporiteľoch príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením dôvodu nepostúpenia príspevkov za jednotlivých sporiteľov za príslušný mesiac,
d) podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným predpisom. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a údaje z administratívnych zdrojov podľa osobitného predpisu.90)

DEVIATA ČASŤ
PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ A REKLAMA


§ 111

bol zrušený predpisom 310/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2007

§ 112

(1) Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala sporiteľom alebo aby ním ostala.

(2) Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, zamlčovať dôležité skutočnosti, a ponúkať služby alebo plnenia, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o hospodárskej situácii dôchodkového fondu a dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.

(3) Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na trhu, a to najmä oznámenie, inzerát, plagát, voľne prístupná internetová stránka a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo jej dôchodkových fondoch, ktoré sa majú zverejniť, a to napríklad v rozhlase alebo prostredníctvom televízie.

(4) Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

(5) Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

(6) Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska zverejnená.

(7) Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené v osobitnom predpise.92)

(8) Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ak nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 alebo ak obsahuje informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom, štatútom dôchodkových fondov, s obsahom informačného prospektu, alebo ak obsahuje informácie, ktoré by pri nedostatku iných informácií mohli byť zavádzajúce.

DESIATA ČASŤ
DOHĽAD


§ 113

(1) Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.43)

(2) Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného trhu a konkurencieschopnosti a prehľadnosti prostredia. Výkon dohľadu sa zameriava na odhaľovanie prejavov neobozretného podnikania, predchádzanie možnosti sprenevery, zabezpečenie riadenia portfólia dôchodkových fondov v súlade s obmedzeniami podľa tohto zákona, zabezpečovanie informácií pre sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a na minimalizáciu investičných rizík.

(3) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.

(4) Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.43)

(5) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu a tieto osoby sú povinné v lehote určenej Národnou bankou Slovenska požadované údaje, doklady a informácie Národnej banke Slovenska poskytnúť.

(6) Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou

a) od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu transakcií s majetkom v dôchodkovom fonde s týmto zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom dôchodkového fondu,
b) od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.

(7) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať, že majetok v dôchodkovom fonde je investovaný v súlade s pravidlami podľa § 81 až 90; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie pravidiel o vynakladaní odbornej starostlivosti podľa § 61.

(8) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní jej valného zhromaždenia, dozornej rady a predstavenstva.

(9) Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.

(10) Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môže Národná banka Slovenska využiť len na účely dohľadu.

§ 114
Pôsobnosť Národnej banky Slovenska pri výkone dohľadu

(1) Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
b) členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) depozitárom,
e) núteným správcom,
f) osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 67,
g) osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len dôchodková správcovská spoločnosť a depozitár,
h) podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
i) fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 63a ods. 1.

(2) Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov, 83)
b) dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,
d) plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,
e) dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.

(3) Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd64) alebo iný orgán podľa osobitného predpisu.93)

§ 115
Sankcie

(1) Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo obchádzajú povinnosti uvedené v tomto zákone, v osobitných predpisoch93a) upravujúcich ich povinnosti, v štatúte dôchodkového fondu, v stanovách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska, alebo nedodržiavajú systém vnútornej kontroly, môže

a) uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich splnení,
b) uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,
c) nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
e) uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo reklamy,
f) nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
g) nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri správe dôchodkového fondu inou osobou, ktorej dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon časti svojich činností podľa § 67,
h) nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu,
i) nariadiť zmenu depozitára,
j) odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,
k) pozastaviť výkon akcionárskych práv,
l) nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,
m) pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde a súčasne nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu na toto obdobie a určiť núteného správcu,
n) uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,
o) nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,
p) odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa tohto zákona,
q) nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

(2) Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členovi dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prokuristovi dôchodkovej správcovskej spoločnosti, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti alebo zamestnancovi zodpovednému za vnútornú kontrolu za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zo stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, štatútu dôchodkového fondu alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo príjmov, ktoré tejto osobe plynú od spoločností v skupine s úzkymi väzbami. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 48 ods. 11, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.

(3) Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku výdavkov podľa § 63a, pokutu vo výške trojnásobku rozdielu výšky výdavkov, ktoré vynaložila dôchodková správcovská spoločnosť a fyzická osoba a právnická osoba v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a výšky výdavkov podľa § 63a.

(4) Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila povinnosť podľa tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo osoba, ktorá má s ňou úzke väzby, môže Národná banka Slovenska uložiť osobe, ktorá získala majetkový prospech, povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal.

(5) Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v odseku 2 a v § 114 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie povinnosti a obnovila právny stav.

(6) Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska zistila porušenie povinnosti, najneskôr však do konca piateho roku odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti rozhodujúcej pre ich uloženie. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.94)

(7) Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(8) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(9) Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť sankcie, aj keď je táto osoba v likvidácii.

(10) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí Národnej banky Slovenska, ktorým jej bola uložená sankcia, a do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, zaslať Národnej banke Slovenska zápisnicu o prerokovaní tejto informácie dozornou radou.

(11) Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti s členmi jej predstavenstva, s členmi jej dozornej rady, prokuristom, s vedúcim zamestnancom47) a zamestnancom zodpovedným za vykonávanie vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ním požadovanú súčinnosť.

§ 116
Opatrenia na ozdravenie

(1) Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a) ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1. plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2. plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3. iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b) zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c) obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, 95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d) obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e) obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; tieto obchody môže dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.

(2) Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť

a) závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá situácia môže ohroziť schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti plniť záväzky vyplývajúce z vykonávanej činnosti,
b) vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej správcovskej spoločnosti viedla k zníženiu základného imania pod hodnotu podľa § 47 ods. 8.

(3) Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak dôchodková správcovská spoločnosť prestane spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov podľa tohto zákona. Národná banka Slovenska určí v rozhodnutí podľa prvej vety aj lehotu, v ktorej je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splniť podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov.

(4) Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska návrh opatrení na jej ozdravenie do 30 dní od doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na jej ozdravenie. Návrh opatrení na ozdravenie musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je povinná do 20 dní od doručenia návrhu opatrení na ozdravenie tieto opatrenia schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote nedoručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodnutie o zamietnutí predložených opatrení na ozdravenie, považujú sa navrhnuté opatrenia za schválené.

(5) Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať opatrenia na ozdravenie, sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

§ 117
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 52 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 52 na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má Národná banka Slovenska dôvodné podozrenie z porušenia § 52 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení dôchodkovej správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže Národná banka Slovenska pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom97) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, a to na obdobie končiace dňom nasledujúcim po dni konania valného zhromaždenia.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz dôchodkovej správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je dôchodková správcovská spoločnosť povinná doručiť Národnej banke Slovenska v deň jeho vyhotovenia. Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka Slovenska na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistila dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska tejto osobe a dôchodkovej správcovskej spoločnosti najneskôr do začatia konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím je dôchodková správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 alebo odseku 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52.

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré Národná banka Slovenska o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(9) Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonom alebo s jej stanovami. Toto právo však zanikne, ak ho Národná banka Slovenska neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení dozvedieť.

§ 118
Nútená správa dôchodkového fondu

(1) Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe vykonateľného rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy. Nútenú správu vykonáva nútený správca určený rozhodnutím Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy.

(2) Účelom nútenej správy je najmä

a) ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie znehodnocovania tohto majetku,
b) zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona.

(3) Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a) pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde (§ 119),
b) odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. p)],
c) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ 71 ods. 5),
d) dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 91 ods. 9 alebo nesplatí pohľadávku podľa § 91 ods. 11 v ustanovenej lehote,
e) tak ustanovuje tento zákon.

(4) Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového fondu. Ak nemožno určiť za núteného správcu tohto depozitára, Národná banka Slovenska určí za núteného správcu inú právnickú osobu oprávnenú podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(5) Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa tohto zákona vykonávať činnosť depozitára.

(6) Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu určenému nútenému správcovi najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia o nariadení nútenej správy alebo v lehote určenej Národnou bankou Slovenska. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, ktorým bola nariadená nútená správa a určený nútený správca, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k dôchodkovému fondu na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do obchodného registra na návrh Národnej banky Slovenska. Dôchodková správcovská spoločnosť a nútený správca sú povinní bez zbytočného odkladu predložiť Národnej banke Slovenska správu o odovzdaní správy dôchodkového fondu nútenému správcovi.

(7) Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzavrieť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pozastavuje na obdobie 60 dní.

(8) Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní po skončení nútenej správy; to platí rovnako v prípade, ak bola nútená správa nariadená podľa § 71 ods. 6 skončená dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu. Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 alebo § 71 ods. 6 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu a s ňou súvisiacu dokumentáciu dôchodkovej správcovskej spoločnosti určenej v rozhodnutí Národnej banky Slovenska podľa § 120 ods. 3 alebo § 71 ods. 6 písm. b) do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia Národnej banky Slovenska.

(9) Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe dôchodkového fondu. Nútený správca vykonáva správu dôchodkového fondu len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, pričom je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o nariadení nútenej správy.

(10) Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a je povinný

a) hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,
b) dbať na ochranu záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
c) viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.

(11) Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového fondu.

(12) Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení nútenej správy alebo rozhodnutím Národnej banky Slovenska o jej skončení.

(13) Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a) sa nútený správca zruší,
b) sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska,
c) nútený správca porušuje svoje povinnosti,
d) nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15) Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do vykonateľnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o určení nového núteného správcu.

(16) Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119
Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia Národnej bankey lovenska o pozastavení nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde môže dôchodková správcovská spoločnosť nakladať s týmto majetkom len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.

§ 120
Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

(1) Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak

a) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote určenej v rozhodnutí podľa § 116 ods. 3,
b) dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik a činnosť vykonávať činnosti uvedené v tomto povolení; tým nie je dotknuté ustanovenie § 51 ods. 1 písm. e),
c) tak ustanovuje tento zákon.

(2) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti aj vtedy, ak

a) toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,
b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,
c) dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie inej sankcie podľa tohto zákona neviedlo k náprave,
d) dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v tomto povolení,
e) dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému správcovi podľa § 118 ods. 6.

(3) Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 115 ods. 1 písm. p), súčasne na obdobie odo dňa doručenia rozhodnutia nariadi nútenú správu dôchodkových fondov spravovaných dotknutou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a určí núteného správcu.

(4) Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.

(5) Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle Národná banka Slovenska na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.

(6) Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národná banka Slovenska podá návrh na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra.

JEDENÁSTA ČASŤ
ZÁRUKY


§ 121

(1) Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom alebo iným konaním dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré mali za následok poškodenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2) O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3) Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, finančné prostriedky v rozsahu náhrady škody podľa rozhodnutia súdu. Po prevedení finančných prostriedkov podľa prvej vety Sociálna poisťovňa sa stáva veriteľom a dôchodková správcovská spoločnosť sa stáva dlžníkom.

DVANÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA


§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zmeny tohto povolenia, s výnimkou činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. c), najskôr od 1. januára 2005.

(2) Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra 2004.

(3) Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom 2005, lehota podľa § 51 ods. 1 písm. e) začne plynúť najskôr od 1. januára 2005.

(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu najneskôr do 31. marca 2005.

§ 123a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006

(1) Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006, ktoré sú platné k 1. januáru 2006, sa považujú za povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané podľa tohto zákona. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takéhoto povolenia a na zmenu, odobratie alebo zánik takéhoto povolenia sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; to obdobne platí o zrušení alebo zániku schválení a predchádzajúcich súhlasov vydaných Úradom pre finančný trh pred 1. januárom 2006.

(2) Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona, prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

§ 123b

(1) Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2) Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok za udelenie tohto povolenia a o ktorého žiadosti Národná banka Slovenska nerozhodla do 31. decembra 2006, je Národná banka Slovenska povinná tento poplatok vrátiť.

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou na zverenie výkonu činnosti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, zanikajú 28. februára 2007.

§ 123d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2007.

(2) Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa nepostúpila na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu, 1) sa po 31. decembri 2006 vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2006, ak Národná banka Slovenska do 30. júna 2007 zistila, že Sociálna poisťovňa nepostúpila tieto príspevky.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila do 31. decembra 2007 zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, môže túto zmluvu uzatvoriť do 30. júna 2008. Na fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007, ktorá do 30. júna 2008 uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa vzťahuje právna úprava účinná od 1. januára 2008, ktorá platí na osoby uvedené v § 14 ods. 5.

§ 123f

(1) Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže do 30. júna 2008 doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého vzniku tejto účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.

(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.

§ 123g

(1) Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa § 14 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007 a ktorému by táto povinná účasť mala trvať aj po 31. decembri 2007, je po tomto dni zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5, ak do 30. júna 2008 nedoručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1.

(2) Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, 3) zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.

(3) Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ako zamestnanec z dôvodu výkonu činnosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby, zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý Národná banka Slovenska začala pred 1. januárom 2008 a do 31. decembra 2007 neskončila, skončí Národná banka Slovenska po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného do 31. decembra 2007.

§ 123i

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.

§ 123j
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

(1) Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a vykonať opatrenia, pravidlá a postupy, ktorými pri vytváraní a správe dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia zabezpečí plynulý a nerušený prechod zo slovenskej meny na euro, najmä

a) pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, hodnoty dôchodkových jednotiek a aktuálnej hodnoty osobných dôchodkových účtov sporiteľov, hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia a údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,
b) opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro,
c) spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia o významných skutočnostiach týkajúcich sa prechodu zo slovenskej meny na euro, najmä spôsob a pravidlá ako jednotlivým sporiteľom a jednotlivým poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia poskytne a sprístupní informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky, aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu a hodnote ich dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ako aj informácie o prípadnej zmene alebo aktualizácii štatútov a informačných prospektov dôchodkových fondov v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny na euro.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike a najmenej počas šiestich mesiacov po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinná na svojej internetovej stránke a vo všetkých svojich prevádzkových priestoroch, ktoré slúžia na styk so sporiteľmi, poberateľmi dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo inými osobami pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, zverejňovať informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch, ktoré sa chystá vykonať, vykonáva alebo vykonala na zabezpečenie prechodu zo slovenskej meny na euro.

(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku 1. Dôchodková správcovská spoločnosť je v období posledných troch mesiacov predo dňom zavedenia eura v Slovenskej republike povinná túto informáciu bezodplatne poskytnúť každému sporiteľovi, s ktorým v tomto období uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení; ostatným sporiteľom a poberateľom dôchodkov starobného dôchodkového sporenia túto informáciu bezodplatne poskytne, ak si ju vyžiadajú.

(4) Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou dokumentov dôchodkového fondu alebo iných informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa na účely prípravy na prechod a prechodu zo slovenskej meny na euro prepočítavajú podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Na peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných údajov o vývoji hodnoty majetku, výnosov a priemerných výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, ktoré sú súčasťou informácií určených pre sporiteľov alebo poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia, sa vzťahuje duálne zobrazovanie v rozsahu podľa osobitných predpisov, 98) ak ide o informácie vydané alebo zverejnené počas povinného obdobia duálneho zobrazovania podľa osobitných predpisov o zavedení eura v Slovenskej republike.98)

(5) Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim sporiteľom informáciu o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a o aktuálnej hodnote ich osobného dôchodkového účtu ku dňu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie týchto aktuálnych hodnôt zo slovenskej meny na eurá vykonané podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro. Dôchodkové správcovské spoločnosti sú tiež najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia eura v Slovenskej republike povinné bezodplatne písomne oznámiť svojim poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia informáciu o prepočte a zaokrúhlení hodnoty dôchodku starobného dôchodkového sporenia zo slovenskej meny na eurá vykonanom podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.98)

(6) Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví rozsah a obsah informácií zverejňovaných podľa odseku 2.

§ 123k
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa vzťahuje § 123f primerane. Písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1 nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu.

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008
§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

§ 123m

(1) Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení, ak do 30. júna 2009 doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

(2) Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však 1. januára 2009, a to spätne odo dňa vzniku prvej účasti. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká

a) 1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred 1. januárom 2009,
b) dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 v období od 1. januára 2009 do 30. júna 2009.

(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1, najskôr však po 31. decembri 2008 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý dôchodkový fond spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.

TRINÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 125
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia,

2. vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika.

Čl. II


Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 vrátane nadpisu znie:
"§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) zriadenie, pôsobnosť, organizáciu, činnosť a hospodárenie Úradu pre finančný trh (ďalej len "úrad"),
b) postup úradu pri vykonávaní dohľadu nad finančným trhom v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov1) (ďalej len "dohľad") a spoluprácu a súčinnosť úradu s inými orgánmi a právnickými osobami a fyzickými osobami v Slovenskej republike a v zahraničí pri vykonávaní tohto dohľadu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 2a
Poslanie úradu

Poslaním úradu je svojou činnosťou zabezpečovať a prispievať k ochrane stability finančného trhu a ku konkurencieschopnosti prostredia, ako aj k ochrane oprávnených záujmov účastníkov finančného trhu.".

3. V § 3 odsek 1 znie:
"(1) Úrad
a) vykonáva dohľad nad činnosťou obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, sprostredkovateľa investičných služieb, burzy cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, Garančného fondu investícií, správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti, podielového fondu, zaisťovne, poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, poisťovacieho makléra, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, dôchodkového fondu, sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným zákonom1) aj nad inými osobami a subjektmi a nad skupinami osôb a subjektov, ktorým osobitné zákony v oblasti kapitálového trhu alebo poisťovníctva, alebo starobného dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti (ďalej len "dohliadaný subjekt"), tým, že
1. dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov, 1)
2. vedie konania podľa tohto zákona a osobitných zákonov v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia (ďalej len "konanie"), vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a osobitných zákonov1) a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane dodržiavania podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3. vykonáva dohľad na diaľku a dohľad na mieste nad dohliadanými subjektmi,
b) spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a s Ministerstvom práce, rodiny a sociálnych vecí Slovenskej republiky na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti starobného dôchodkového sporenia,
c) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia (ďalej len "zahraničný orgán dohľadu"),
d) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.".

4. V § 4 odsek 1 znie:
"(1) Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda")
a) správu o činnosti úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
b) správu o hospodárení úradu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka každoročne do 30. júna,
c) polročnú správu o stave kapitálového trhu za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
d) polročnú správu o stave poisťovníctva za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
e) polročnú správu o stave starobného dôchodkového sporenia za prvý polrok kalendárneho roka do 31. októbra,
f) ročnú správu o stave kapitálového trhu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna,
g) ročnú správu o stave poisťovníctva za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna,
h) ročnú správu o stave starobného dôchodkového sporenia za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna.".

5. V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:
"g) schvaľuje správy o stave kapitálového trhu, správy o stave poisťovníctva, správy o stave starobného dôchodkového sporenia, ".

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Informácie, ktoré získa úrad alebo osoby podľa odseku 1 od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, môžu sa využiť len na účely dohľadu a nemožno ich poskytnúť osobám uvedeným v ods. 2 písm. b) až d), f) až h).".

7. V § 46 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
"e) správy o stave starobného dôchodkového sporenia [§ 4 ods. 1 písm. e) a h)], ".

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

8. § 46 ods. 4 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
"g) informácie o hospodárení dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ako aj s majetkom v dôchodkových fondoch,
h) štatúty dôchodkových fondov.".

9. V § 48 odseky 1 a 2 znejú:
"(1) Úrad v rámci svojej pôsobnosti môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými orgánmi dohľadu alebo s medzinárodnými organizáciami združujúcimi tieto dozorné orgány. Úrad môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti dohľadu nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách. Úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ako aj z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v oblasti kapitálového trhu, poisťovníctva, starobného dôchodkového sporenia, a to v rozsahu poverenia ministerstvom.
(2) Úrad na základe dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými orgánmi dohľadu poskytuje informácie zahraničným orgánom dohľadu, ktoré ich požadujú v súvislosti s výkonom ich dohľadu nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom, starobným dôchodkovým sporením, ak je zahraničnými orgánmi dohľadu zabezpečená povinnosť mlčanlivosti o informáciách, ktoré im úrad poskytol.".

10. Príloha sa na konci dopĺňa takto:


Dôchodková správcovská spoločnosť

najmenej 0, 01 % z výšky základného imania, najviac súčet hodnôt 850 000 Sk a 0, 3 % z rozdielu výšky základného imania a sumy 200 000 000 Sk, najviac však 3 000 000 Sk.

Sprostredkovateľ starobného dôchodkového sporenia

najmenej 3 000 Sk, najviac 10 000 Sk.


Čl. III


Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z. a zákona č. 5/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.1)".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

2. Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou ako 1a.

3. V § 66 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) sa zníži o polovicu pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.".

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

4. Doterajší text § 67 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

a) splnil podmienky vyplácania predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 1)
b) bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a
c) suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 0, 6 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)".

5. V § 68 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1), sa zníži o polovicu pomernej sumy predčasného starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia.".

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

6. V § 87 písm. a) sa slová "62 %" nahrádzajú slovami "55 %".

7. V § 116 ods. 3 sa za slovo "cudziny" vkladá čiarka a slová "ktorá nie je členským štátom Európskej únie, ".

8. V § 122 ods. 2 písm. i), § 123 ods. 2 písm. a) a v nadpise § 128 sa slová "rezervného fondu sociálneho poistenia" nahrádzajú slovami "rezervného fondu solidarity".

9. V § 122 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
"j) schvaľuje návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1) na pokutách a na penále uložených v starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom, ".

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

10. V § 128 ods. 11 sa slová "rezervného fondu sociálneho poistenia (ďalej len "rezervný fond")" nahrádzajú slovami "rezervného fondu solidarity".

11. V § 128 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) štát.".

12. V nadpise a celom texte § 129, v § 138 ods. 14 a ods. 15 písm. a), § 139, § 140 ods. 5 a 6 a v § 149 sa slová "rezervného fondu" nahrádzajú slovami "rezervného fondu solidarity".

13. V § 131 odsek 1 znie:
"(1) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a) zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 14 % z vymeriavacieho základu,
c) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 18 % z vymeriavacieho základu,
d) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 18 % z vymeriavacieho základu,
e) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) 18 % z vymeriavacieho základu,
f) Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) 18 % z vymeriavacieho základu.".

14. V § 131 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre

a) zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 5 % z vymeriavacieho základu,
b) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 9 % z vymeriavacieho základu,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 1) 9 % z vymeriavacieho základu,
d) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) 9 % z vymeriavacieho základu,
e) Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu, 1) 9 % z vymeriavacieho základu.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

15. § 137 vrátane nadpisu znie:
"§ 137

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity

Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre
a) zamestnávateľa 4, 75 % z vymeriavacieho základu,
b) povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4, 75 % z vymeriavacieho základu,
c) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4, 75 % z vymeriavacieho základu,
d) štát 2 % z vymeriavacieho základu.".

16. V § 138 ods. 19 sa za slovo "štátu" vkladá čiarka a slová "ak tento zákon neustanovuje inak, ".

17. Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý znie:
"§ 152a

Na predpísanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) vrátenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) povolenie splátok dlžných súm príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) premlčanie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1) postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1) odpísanie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) a na uplatňovanie pohľadávok na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie1) na účely konkurzného konania a vyrovnacieho konania platia § 144 až 152 rovnako.".

18. V § 156 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
"a) vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ".
Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

19. V § 157 ods. 3 sa slová "rezervného fondu" nahrádzajú slovami "rezervného fondu solidarity, základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)" a za slová "pohľadávky na poistnom" sa vkladajú slová "pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

20. V § 158 písmeno g) znie:
"g) rezervný fond solidarity, ".

21. V § 158 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
"h) základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ".

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

22. V § 159 písmeno a) znie:
"a) poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

23. V § 159 písm. d) sa za slovo "poistnom, " vkladajú slová "príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

24. V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1).".

25. § 167 vrátane nadpisu znie:
"§ 167

Rezervný fond solidarity

(1) Rezervný fond solidarity je určený na dávky, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v príslušnom základnom fonde, na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na úhradu škody podľa osobitného predpisu.91a) Rezervný fond solidarity nesmie byť použitý na iný účel, než na ktorý je určený podľa prechádzajúcej vety. Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ podľa osobitného predpisu, 1) z rezervného fondu solidarity do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.

(2) Rezervný fond solidarity sa tvorí
a) z poistného do rezervného fondu solidarity,
b) z pokuty a penále,
c) z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu, na pokute a na penále,
d) z úrokov,
e) z darov, ak spôsob ich využitia nie je darcom určený inak,
f) z ostatných príjmov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 91a znie:
"91a) § 121 zákona č. 43/2004 Z. z.".

26. Za § 167 sa vkladá § 167a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 167a

Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

(1) Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) Sociálnou poisťovňou príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.1)
(2) Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí
a) z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1)
b) z pokuty a penále,
c) z odplaty za postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 1) na pokute a na penále,
d) z úrokov.".

27. V § 168 ods. 1 sa za slovo "poistenia" vkladá čiarka a slová "výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)".

28. V § 168 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) vo výške 0, 5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

29. V § 170 ods. 1 sa za slovo "poistenia" vkladá čiarka a slová "výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)".

30. V § 170 odsek 5 znie:
"(5) Sociálna poisťovňa môže zverejniť štatistické údaje o výkone sociálneho poistenia a o výbere, registrácii a postúpení príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 1) a to tak, aby fyzické osoby a právnické osoby povinné odvádzať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) a poberatelia dávok nemohli byť identifikované.".

31. V § 172 ods. 1 sa za slovo "poistenia" vkladajú slová "a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

32. V § 172 odsek 2 znie:
"(2) V konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa.".

33. V § 172 odsek 5 znie:
"(5) Predmetom nedávkového konania je rozhodovanie o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch, o poistnom v sporných prípadoch, príspevku na starobné dôchodkové sporenie1) v sporných prípadoch, o pokute, penále, povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1) pokuty, penále, o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále a o zaradení zamestnávateľa do nebezpečnostnej triedy.".

34. V § 173 ods. 1 sa za slovo "poistenia" vkladajú slová "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

35. V § 177 sa za slovo "poistenia" vkladajú slová "a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

36. V § 178 ods. 1 písm. a) ôsmy bod znie:
"8. o poistnom a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

37. V § 178 ods. 1 písm. a) desiaty bod znie:
"10. o povolení splátok dlžných súm poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1) pokuty a penále, ".

38. V § 178 ods. 1 písmeno e) znie:
"e) vyberať a vymáhať poistné, príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 1) pokuty a penále a vymáhať pohľadávky na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1) pokutách, penále a na dávke garančného poistenia, ".

39. V § 179 ods. 1 písm. f) sa za slová "pohľadávky na poistnom, " vkladajú slová "príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

40. V § 180 ods. 1 sa za slová "sociálneho poistenia" vkladajú slová "a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

41. V § 203 ods. 4 sa za slová "sociálneho poistenia" vkladajú slová "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

42. V § 210 ods. 1 písm. f) sa za slová "o poistnom" vkladajú slová "a o príspevku na starobné dôchodkové sporenie1)".

43. V § 210 ods. 1 písm. h) sa za slovo "poistného, " vkladajú slová "príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

44. V § 212 ods. 3 písm. c) sa za slová "o poistnom, " vkladajú slová "o príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

45. V § 214 ods. 2 písm. a) sa za slovo "poistného, " vkladajú slová "príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

46. Nadpis štvrtej časti znie:
"PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ, POKUTY A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ".

47. Nadpis prvej hlavy štvrtej časti znie:
"PRÁVA A POVINNOSTI V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ".

48. V § 226 ods. 1 písmeno e) znie:
"e) viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, v ktorých sa zhromažďujú údaje potrebné na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, 1)".

49. V § 226 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
"g) previesť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Národnej banke Slovenska alebo odo dňa ich prevedenia podľa § 167 ods. 1.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 100a znie:
"100a) § 26 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z.".

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

50. V § 231 ods. 1 písmeno f) znie:
"f) predkladať pobočke výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) v členení na jednotlivých zamestnancov a na jednotlivé druhy poistenia a na starobné dôchodkové sporenie1) a predkladať na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, 1)".

51. V § 231 ods. 1 písm. g) sa za slovo "poistenia" vkladajú slová "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

52. V § 231 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

53. V § 231 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

54. Nadpis § 232 znie:
"Evidencia zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia".

55. V § 232 odsek 1 znie:
"(1) Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom; táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.".

56. V § 232 ods. 2 písmeno b) znie:
"b) identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ".

57. V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:
"e) obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie, ".

58. V § 233 ods. 2 písm. d) sa za slová "z dôvodu" vkladajú slová "dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ".

59. V § 233 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

60. V § 233 ods. 11 sa za slovo "poistení" vkladajú slová "a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom".

61. § 235 vrátane nadpisu znie:
"§ 235
Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby

V žiadostiach, oznámeniach a podaniach adresovaných Sociálnej poisťovni sú právnické osoby a fyzické osoby povinné uvádzať identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorej sa žiadosť, oznámenie alebo podanie týka. Ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu jednostranne osiroteného dieťaťa, uvádza sa aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia žijúceho rodiča, a ak ide o sirotský dôchodok alebo pozostalostnú úrazovú rentu obojstranne osiroteného dieťaťa, aj identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia zomretého rodiča, ktorý zomrel posledný. Zákonný zástupca uvádza identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktoré by bola povinná uvádzať fyzická osoba, ktorú zastupuje. Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia je rodné číslo.".

62. Nadpis tretej hlavy štvrtej časti znie:
"POKUTA A PENÁLE V SOCIÁLNOM POISTENÍ A V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ".

63. § 240 vrátane nadpisu znie:
"§ 240
Penále

(1) Fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, 1) ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0, 05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Predpísané penále podľa odseku 1 nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) za kontrolované obdobie. Sociálna poisťovňa penále nepredpíše, ak penále za kontrolované obdobie nie je vyššie ako 100 Sk.
(3) Sociálna poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) v odôvodnených prípadoch odpustiť povinnosť zaplatiť penále alebo znížiť penále, ak táto osoba zaplatila dlžné sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) najneskôr v deň podania žiadosti a v období odo dňa doručenia žiadosti do dňa vydania rozhodnutia o žiadosti odvádza poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie1) včas a v správnej sume.".

64. Nadpis šiestej časti znie:
"DOZOR ŠTÁTU NAD VYKONÁVANÍM SOCIÁLNEHO POISTENIA A STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA".

65. V § 246 ods. 1 sa za slová "poistenia v nezamestnanosti" vkladajú slová "a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom".

66. Za § 293 sa vkladá § 293a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 293a
Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004

(1) Na zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 sa nepoužije § 82 ods. 1 až 5 a odsek 8.
(2) Dôchodkové dávky priznané pred 1. februárom 2004 sa zvyšujú od 1. februára 2004 o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(3) Dôchodkové dávky priznané od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 4 % mesačnej sumy dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(4) Dôchodkové dávky priznané pred 1. decembrom 2004 sa zvyšujú od 1. decembra 2004 o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky znížené o 4 %. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa prvej vety sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. augusta 2004.
(5) Dôchodkové dávky priznané od 1. decembra 2004 do 31. decembra 2004 sa zvyšujú odo dňa ich priznania po zvýšení podľa odseku 3 o percento určené podľa odseku 4. Na zvýšenie dôchodkovej dávky podľa prvej vety je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodková dávka zvyšuje.
(6) Invalidný dôchodok, ktorý sa v období od 1. februára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácal z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu, 51) nemocenského, platu alebo služobného príjmu podľa osobitného predpisu57) priznaných pred vznikom nároku na invalidný dôchodok, sa zvýši podľa odsekov 2 až 5 odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku.
(7) Dôchodková dávka, ktorá sa v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, sa zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu podľa odsekov 2 až 5 od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
(8) Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa nezvyšujú podľa odsekov 2 až 5, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšených podľa odsekov 2 a 5.
(9) V prípade, ak úhrn súm zvýšených dôchodkov poberateľa v roku 2004 podľa § 82 by bol vyšší o viac ako 100 Sk ako podľa odseku 4, rozdiel doplatí Sociálna poisťovňa jednorazovo do 31. januára 2005.".

Čl. IV


Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a zo starobného dôchodkového sporenia".

2. V § 9 ods. 2 písm. a) sa za slová "sociálneho poistenia, 21)" vkladajú slová "starobného dôchodkového sporenia".

3. V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová "alebo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu".

4. V § 11 ods. 2 sa za slová "sociálneho poistenia, " vkladajú slová "starobného dôchodkového sporenia".

Čl. V


Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z. a zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: "a dôchodková správcovská spoločnosť24a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
"24a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. VI


Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 3 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "a dôchodková správcovská spoločnosť11a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
"11a) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. VII
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § 58, 62, 66, 109, § 113 až 115, § 120, 124, článku II a článku III šiesteho bodu, osemnásteho bodu, päťdesiateho ôsmeho bodu a šesťdesiateho šiesteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2004 a článku I § 52, § 67, § 111, § 112, § 117 a § 123, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. apríla 2004.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.1)Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
2)Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
3)Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4)§ 4 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.
5)§ 6 zákona č. 461/2003 Z. z.
6)§ 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
7)§ 7 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
8)Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
9)§ 51 Občianskeho zákonníka.
11)§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
12)§ 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
12a)§ 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
12b)§ 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.
14)Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
19)§ 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
20)§ 138 ods. 13 a 15 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
21)§ 138 ods. 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
22)§ 138 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
23)§ 138 ods. 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
24)§ 138 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
25)§ 138 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
26)§ 138 ods. 20 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
27)§ 138 ods. 23 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
28)§ 138 ods. 21 a 22 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
29)§ 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
30)§ 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
31)§ 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
32)§ 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
33)§ 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)§ 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
35)§ 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
36)§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
37)§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)§ 50a Občianskeho zákonníka.
39)§ 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z.
39a)§ 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39b)§ 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)§ 117 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
41)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
42)Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
43)Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
45)Obchodný zákonník.
46)§ 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
47)§ 9 ods. 3 Zákonníka práce.
48)§ 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
49)Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
50)§ 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
51)§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. § 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. § 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
52)§ 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
53)§ 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
54)§ 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.
55)§ 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
56)§ 66b Obchodného zákonníka.
57)Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
58)§ 27 Obchodného zákonníka. Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58a)§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
58b)§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58c)Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
58d)§ 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58e)§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
58f)§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59)§ 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
60)§ 116 Občianskeho zákonníka.
61)§ 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z. § 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z. § 43 zákona č. 95/2002 Z. z.
62)Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
63)§ 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
64)Občiansky súdny poriadok.
65)Trestný poriadok.
66)§ 2 ods.1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
67)Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
68)Trestný zákon.
68a) § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 572/2009 Z. z.
69)§ 4 zákona č. 328/1991 Zb.
70)§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
71)§ 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
72)Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
73)Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74)Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z., zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75)§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
76)§ 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.
77)§ 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77a)§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)§ 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
79)§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79a)§ 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z.
80)§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
81)Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
82)Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
83)§ 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)§ 156 zákona č. 566/2001 Z. z.
85)§ 708 až 715 Obchodného zákonníka.
86)§ 716 až 719a Obchodného zákonníka.
87)Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z., § 91 ods. 4 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88)Občiansky súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
89)§ 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
90)Zákon č. 540/2001 Z. z. štátnej štatistike.
91)Obchodný zákonník a Zákonník práce
92)Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
93)Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
93a)Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
94)Napríklad Trestný poriadok, Zákonník práce.
95)§ 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
96)§ 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
97)§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
98)§ 1 ods. 2 písm. i), § 2 a 18 zákona č. 659/2007 Z. z.Príloha č. 1
k zákonu č. 43/2004 Z. z.

VZORCE NA VÝPOČET STAROBNÉHO DÔCHODKU A PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU VYPLÁCANÝCH DOŽIVOTNE A POZOSTALOSTNÝCH DÔCHODKOV


1. DEFINÍCIE
Potrebný jednotkový kapitál (nc) - výška peňažných prostriedkov alebo iných aktív na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa potrebných na financovanie jednotkového doživotného starobného dôchodku (dôchodok vo výške 1 Sk vyplácaný mesačne) alebo jednotkového doživotného predčasného starobného dôchodku a pozostalostného dôchodku pre pozostalých uvedených v zákone.

2. VZORCE
Uvedené vzorce sa použijú na výpočet výšky aktív potrebných na vyplácanie doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku príslušnou poisťovňou.

Vo vzorcoch sa použijú tieto veličiny a ich označenia:

x = vek sporiteľa (muža alebo ženy),

y = vek manžela/manželky sporiteľa (muža alebo ženy),

h = vek najmladšieho nezaopatreného dieťaťa po zomretom,

z = priemerný vek, po ktorého dosiahnutí už dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok,

nc = potrebný jednotkový kapitál,

x = x + z - h

y = y + z - h

Nx, Nxy, Dx = komutatívne funkcie definované takto:

Dx =Vx lx

Nx = ? Dx+t

Dxy =V(x+y)/2 lxy

lxy = k lx ly

Nxy = ? Dx+t, y+t

k = 1/l0,

kde

V = (1+ i )-1 ..... diskontný faktor,

i = technická úroková miera na výpočet dôchodkov vyplácaných doživotne,

lx = počet žijúcich ludí vo veku x rokov.

Na výpočet lx sa musia použiť zmiešané úmrtnostné tabuľky schválené Národnou bankou Slovenska.

2.1 Vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu pre starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky poskytované formou doživotného dôchodku
Potrebný jednotkový kapitál (nc) je v prípade doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určený z pohľadu sporiteľa a pozostalých takto:

A. Poberateľ doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku:

Vzorec 01

B. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok najviac s jedným nezaopatreným dieťaťom:

Vzorec 02

C. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok viac ako s jedným nezaopatreným dieťaťom:

Vzorec 03

kde ps predstavuje príslušný percentuálny podiel vdovského alebo vdoveckého dôchodku pri viac ako jednom nezaopatrenom dieťati a určuje sa týmto spôsobom:

ps = 2/[2a + b],

kde

a = počet žijúcich rodičov (1 alebo 0),

b = počet nezaopatrených detí, ktorým sa vypláca sirotský dôchodok.

Uvedená úprava podielu vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa bude aplikovať vždy, keď 0.6 * a + 0.3 * b > 1.0.

Takýmto spôsobom bude zaručené, že suma všetkých vyplácaných vdovských alebo vdoveckých dôchodkov nebude nikdy vyššia ako 1 alebo 100 % z relevantného doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku.

2.2 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku
Po výpočte potrebného jednotkového kapitálu v bode 2.1 je výška mesačného doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného dôchodku určená nasledujúcim spôsobom.

Suma peňažných prostriedkov alebo iných aktív v aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa / [Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(? nc) x 12].

2.3 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom
V prípade poberania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku formou programového výberu s doživotným dôchodkom časť osobného dôchodkového účtu, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu, sa musí odpočítať od aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu. Výsledkom je zostatok na osobnom dôchodkovom účte potrebný na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne príslušnou poisťovňou.

Aj v tomto prípade ostáva všeobecný vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu identický. Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sa musí upraviť odpočítaním sumy, ktorá ostáva v správe dôchodkovej správcovskej spoločnosti na financovanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu. Výška mesačného starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného doživotne sa určuje ako:

Mesačný doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok = [Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu - Zostatok určený na vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku v rámci programového výberu]/ [Suma celého potrebného jednotkového kapitálu [(? nc) x 12].


Príloha č. 2
k zákonu č. 43/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


1. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 39, 14. 2. 1976).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).

3. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 6, 10. 1. 1979).

4. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).

5. Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 14, 20. 1. 1998).

6. Smernica Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998).

7. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002 v platnom znení).

Príloha č. 3
k zákonu č. 43/2004 Z. z.

POSTUP PRI VÝPOČTE POPLATKU


Pri výpočte poplatku podľa § 63b sa použijú tieto veličiny, funkcie a ich označenia:
p = poplatok do garančného účtu dôchodkového fondu,
ČKH(t) = čistá kumulatívna hodnota v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(t - 1) = čistá kumulatívna hodnota v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(0) = čistá kumulatívna hodnota 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
CF(t) = čistý tok príspevkov do dôchodkového fondu,
M(t) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde od 1. júla 2009,
M(t - 1) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
M(0) = maximálna čistá kumulatívna hodnota v dôchodkovom fonde 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
NAV(t) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(t -1) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde v deň bezprostredne predchádzajúci dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(0) = čistá hodnota aktív v dôchodkovom fonde 1. júla 2009 vyjadrená v eurách,
PDJ(t) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(t - 1) = počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa uskutočňuje výpočet,
funkcia Max {a, b} = označenie pre väčšie z čísel a a b; ak a >= b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.

1. Vzorec na výpočet čistej kumulatívnej hodnoty dôchodkového fondu
ČKH(0) = 0 eur,
ČKH(t) = ČKH(t - 1) + NAV(t) - NAV(t - 1) - CF(t),
kde
CF(t) = suma príspevkov pripísaných na účet dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, znížená o úbytok majetku odpísaného z účtu dôchodkového fondu v deň, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet.

2. Vzorec na výpočet výšky poplatku
p = 0, 056 x Max {0, ČKH(t) - M(t - 1) x PDJ(t) / PDJ(t - 1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t - 1),
inak p = 0, 056 x Max {0, ČKH(t) - M(t - 1)},
kde
M(0) = 0 eur,
M(t) = Max {ČKH(t), M(t - 1) x PDJ(t) / PDJ(t - 1)}, ak PDJ(t) < PDJ(t - 1),
inak M(t) = Max {ČKH(t), M(t - 1)}.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.