Zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona - Zákon č. 608/2003 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 1. 1. 2008)

Tip: Stavebný zákon a súvisiace predpisy

Print Friendly and PDF

(o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 1.7.2005

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 247/2003 strana 5800

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
536/2004 Z.z.
612/2004 Z.z.
290/2005 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
príloha k zákonu;


MENÍ ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
slová "krajský úrad" vo všetkých tvaroch sa v celom texte

zákona nahrádzajú slovami "krajský stavebný úrad" v príslušnom
tvare, §20 ods. 2, §105 doterajší ods. 5 sa označuje ako ods. 6,
§106, §117 ods. 1, §123a ods. 1 a 2, §130 ods. 2;

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
50/1976 Zb.
§105 nový ods. 5, §141 nový ods. 9;OBLASŤ: Správne právo


608/2003 Z.z.
ZÁKON


z 3. decembra 2003

o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovZmena: 536/2004 Z.z.
Zmena: 612/2004 Z.z.
Zmena: 290/2005 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


§ 1
Orgány štátnej správy pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie

(1) Štátnu správu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bývania vykonávajú:

a) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ),
b) krajský stavebný úrad,
c) obec v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, 1)
d) Slovenská stavebná inšpekcia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

(2) Štátnu správu na úseku územného plánovania a stavebného poriadku vykonávajú aj iné orgány v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)

§ 2
Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo

a) na úseku územného plánovania
1. koordinuje činnosť ústredných orgánov štátnej správy, krajských stavebných úradov, samosprávnych krajov a obcí,
2. je dotknutým orgánom štátnej správy pri prerokúvaní koncepcií, politík a programov ministerstiev a samosprávnych krajov,
3. vypracúva metodiku obstarávania územných plánov regiónov, územných plánov obcí a územných plánov zón a metodicky usmerňuje orgány územného plánovania,
4. organizuje vzdelávanie zamestnancov samosprávnych krajov a obcí, ktoré obstarávajú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacie dokumenty,
5. overuje skúškou odbornú spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov obcami a samosprávnymi krajmi,
6. vedie register odborne spôsobilých osôb, 4)
7. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
8. obstaráva Stratégiu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu,
9. obstaráva Koncepciu územného rozvoja Slovenska a jej aktualizáciu a predkladá ju vláde na schválenie,
10. zverejňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska,
11. obstaráva územno-technické podklady a poveruje ostatné orgány územného plánovania ich obstaraním,
12. posudzuje zadanie a návrh územného plánu regiónu a návrh zmien a doplnkov územného plánu regiónu,
13. prevádzkuje a sprístupňuje informačný systém o územnom plánovaní,
14. predkladá vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky,
b) na úseku stavebného poriadku
1. vypracúva koncepcie a smery rozvoja na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, štátneho stavebného dohľadu, stavebnej inšpekcie a postupu vyvlastnenia,
2. zabezpečuje spoluprácu s inými štátmi, medzinárodnými organizáciami a s orgánmi Európskej únie,
3. spolupracuje s Európskou komisiou na úseku uznávania odborných kvalifikácií pre výkon povolaní architekt a stavebný inžinier,
4. vytvára koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určením všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
5. vykonáva štátnu stavebnú správu, riadi a kontroluje jej výkon,
6. metodicky usmerňuje činnosť krajského stavebného úradu, stavebného úradu a Slovenskej stavebnej inšpekcie,
7. zabezpečuje hlavný štátny stavebný dohľad,
8. preskúmava rozhodnutia krajského stavebného úradu vydané v správnom konaní,
9. koordinuje uplatňovanie stavebného zákona špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi,
10. koordinuje postupy správnych orgánov preskúmavajúcich záujmy chránené osobitnými predpismi v konaniach podľa stavebného zákona,
11. po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi rozhoduje o rozporoch v konaniach podľa stavebného zákona v prípade, že sa vzniknutý rozpor neodstráni dohodou medzi príslušnými dotknutými správnymi orgánmi,
12. určuje obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon činnosti stavebného úradu,
13. určuje v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov obsah odbornej skúšky, vymenúva členov skúšobnej komisie, navrhuje preskúšanie a koordinuje činnosti týchto komôr,
14. pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu5) sa vyjadruje, či sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného predpisu, 6)
c) na úseku bývania pri tvorbe a uskutočňovaní bytovej politiky
1. navrhuje základné ciele štátnej bytovej politiky s nevyhnutnými väzbami na sociálnu politiku a finančnú politiku,
2. spracúva koncepcie v oblasti bývania a navrhuje opatrenia na ich implementáciu,
3. koordinuje a metodicky usmerňuje orgány samosprávy miest a obcí a orgány miestnej štátnej správy,
4. vykonáva dohľad a kontrolu nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti štátnej podpory rozvoja bývania,
5. vykonáva správu Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len fond ),
6. zabezpečuje výkon činností a kontroly vynakladania verejných finančných zdrojov na rozvoj bývania,
7. spolupracuje s inými ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
8. navrhuje, organizuje a zabezpečuje databázu o kvalitatívnom a kvantitatívnom stave bytového fondu,
9. navrhuje riešenia v oblasti nájomného a poplatkov za služby spojené s užívaním bytov,
10. zabezpečuje tvorbu metodických materiálov pre užívateľov bytov,
11. vypracúva analýzy úrovne bývania a ekonomických podmienok na rozvoj bývania,
12. navrhuje formy podpory štátu a poskytuje vybrané druhy podpôr pre rozvoj bývania,
13. zabezpečuje metodické usmerňovanie programov rozvoja bývania a miestnych bytových politík.

§ 3
Postavenie krajského stavebného úradu

(1) Zriaďuje sa krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad je právnická osoba. Krajský stavebný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva.

(2) Krajský stavebný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Prednosta ja vedúcim služobného úradu.

(3) Krajský stavebný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú štátnu službu, a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú verejnú službu.

(4) Vnútornú organizáciu krajského stavebného úradu určuje ministerstvo.

(5) Krajský stavebný úrad vykonáva štátnu správu v územnom obvode kraja.

§ 4
Pôsobnosť krajského stavebného úradu

Krajský stavebný úrad

a) na úseku územného plánovania
1. posudzuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny,
2. vydáva stanovisko pri prerokovaní konceptu územného plánu obce a konceptu územného plánu zóny,
3. vydáva stanovisko pri prerokovaní návrhu územného plánu obce a návrhu územného plánu zóny,
4. preskúmava návrh územného plánu obce a návrh územného plánu zóny,
5. rieši rozpory pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie,
6. je metodickým orgánom pre činnosť obce na úseku územného plánovania,
7. podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti územného plánovania,
8. obstaráva a prerokúva územnoplánovacie podklady,
9. podieľa sa na vykonávaní informačných činností pre informačný systém o územnom plánovaní,

b) na úseku stavebného poriadku
1. vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad,
2. riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi,
3. plní úlohy štátneho stavebného dohľadu,
4. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu,
5. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí,
6. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,
7. podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb,
8. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, 6a)

c) na úseku bývania
1. zabezpečuje posudzovanie a overovanie žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania,
2. zabezpečuje výkon kontroly vynakladania verejných finančných prostriedkov na rozvoj bývania v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania,
3. zabezpečuje výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou,
4. zabezpečuje spracovanie podkladov a návrhov pre rozvoj bývania v príslušnom kraji,
5. spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy pri tvorbe opatrení súvisiacich s rozvojom bývania,
6. zabezpečuje spracovanie regionálnych koncepcií zameraných na vytváranie podmienok pre rozvoj bývania,
7. vedie evidenciu podaných žiadostí o poskytnutie štátnej podpory rozvoja bývania,
8. poskytuje informácie o formách pomoci štátu pri zveľaďovaní a rozširovaní bytového fondu,
9. zabezpečuje tvorbu a priebežné aktualizovanie databázy o rozostavaných stavbách podporovaných štátom a o územnoplánovacej príprave a príprave pozemkov na bytovú výstavbu na úrovni kraja,
10. spolupracuje s orgánmi samosprávy pri riešení problémov rozvoja bývania,
11. metodicky usmerňuje orgány samosprávy pri tvorbe a realizácii miestnej bytovej politiky, pri zabezpečovaní dostupnosti pozemkov pre bytovú výstavbu a ich zainvestovaní technickou vybavenosťou.

§ 5
Pôsobnosť obce

Obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy

a) na úseku stavebného poriadku
1. vykonáva pôsobnosť stavebného úradu,
2. zabezpečuje štátny stavebný dohľad,
b) na úseku bývania zabezpečuje
1. overovanie úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania z fondu,
2. preskúmanie bytových pomerov žiadateľov o poskytnutie podpory,
3. predloženie overenej žiadosti na fond,
4. kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory podľa osobitného predpisu. 7)

§ 6
Prechodné ustanovenia

(1) Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali štátnu službu na krajskom úrade na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a bytových politík, prechádzajú na krajský stavebný úrad.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku, prechádzajú na krajský stavebný úrad.

Čl. II


Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 417/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová krajský úrad vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami krajský stavebný úrad v príslušnom tvare.

2. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa veta Krajský úrad spracuje súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v jeho pôsobnosti. .

3. V § 105 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia. .

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4. V § 106 sa v odsekoch 1 až 3 za slovo úrad vkladajú slová alebo inšpekcia .

5. V § 117 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

6. V § 123a ods. 1 sa slová v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline nahrádzajú slovami v meste, ktoré je sídlom kraja a slová sú uvedené v prílohe sa nahrádzajú slovami sú totožné s územnými obvodmi krajov .

7. V § 123a ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: Riaditeľstvo je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú štátnu službu, a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí v ňom vykonávajú verejnú službu. .

8. V § 130 ods. 2 sa slová krajské úrady, okresné úrady nahrádzajú slovami krajské stavebné úrady .

9. § 141 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Správne konanie na úseku stavebného poriadku začaté krajským úradom pred 1. januárom 2004 dokončí miestne príslušný krajský stavebný úrad. .

10. Príloha k zákonu sa vypúšťa.

Čl. III


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Zákon č. 536/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.

Zákon č. 612/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 290/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


1) § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. § 11 zákona č. 607/2003 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania.
2) § 123a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 16 ods. 4, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
4) § 2a ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
6) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
6a) § 117a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) § 13 ods. 4 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 536/2004 Z. z.Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.