Zákon o štátnom podniku - Zákon č. 111/1990 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 25. 3. 2014)

Print Friendly and PDF

(o štátnom podniku)
Autor: Federálne zhromaždenie ČSFR
Platnosť od: 23.4.1990
Účinnosť od: 1.1.2014

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 24/1990 strana 490

PREDPIS JE ZRUŠENÝ PREDPISOM č.PREDPIS JE NADRADENÝ:
577/1990 Zb.
586/1990 Zb.
73/1991 Zb.
345/1991 Zb.
398/1992 Zb.
175/1993 Z.z.

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
92/1991 Zb.
14/1993 Z.z.
174/1993 Z.z.
172/1994 Z.z.
304/1995 Z.z.
317/1996 Z.z.
166/1998 Z.z.
241/1999 Z.z.
472/2001 Z.z.
395/2002 Z.z.
547/2002 Z.z.
432/2003 Z.z.
79/2005 Z.z.
523/2007 Z.z.
70/2008 Z.z.
547/2011 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
88/1988 Zb.


OBLASŤ: Hospodárske právo a Správne právo
POZNÁMKA:
Pre ČR bol tento zákon zrušený zákonom ČNR č. 77/1997 Zb. s účinnosťou od 1.7.1997;

111/1990 Zb.


ZÁKON


z 19. apríla 1990


o štátnom podnikuZmena: 92/1991 Zb.
Zmena: 14/1993 Z.z.
Zmena: 174/1993 Z.z.
Zmena: 172/1994 Z.z.
Zmena: 304/1995 Z.z.
Zmena: 317/1996 Z.z.
Zmena: 166/1998 Z.z.
Zmena: 241/1999 Z.z.
Zmena: 472/2001 Z.z.
Zmena: 395/2002 Z.z.
Zmena: 547/2002 Z.z.
Zmena: 432/2003 Z.z.
Zmena: 79/2005 Z.z.
Zmena: 523/2007 Z.z.
Zmena: 70/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2008.
Zmena: 306/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.novembra 2013.
Zmena: 547/2011 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2014.

Federálne zhromaždenie Česko-slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

ČASŤ I
ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1
Účel zákona

Účelom zákona je upraviť postavenie a právne pomery štátneho podniku (ďalej len "podnik").

§ 2
Podnik, jeho spoločenské poslanie a pracovný kolektív

(1) Podnik je výrobcom tovaru (výrobky, práce a služby), ktorý svoju podnikateľskú činnosť prevádzkuje samostatne na základe hospodárenia na vlastný účet; pritom berie na seba primerané hospodárske riziko.

(2) Pracovný kolektív podniku tvoria zamestnanci, ktorí v podniku vykonávajú práce v hlavnom pracovnom pomere. 1)
------------------------------------------------------------------

1) § 27 a nasl. a § 70 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 52/1989 Zb.).ČASŤ II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Prvá hlava
Postavenie a riadenie podniku


§ 3
Štát a podnik

(1) Štát vytvára podmienky pre podnikateľskú činnosť podniku a túto činnosť reguluje predovšetkým právnymi predpismi.

(2) Činnosť a územnú pôsobnosť podniku možno obmedzovať alebo do nej zasahovať iba za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom.

§ 4
Zakladateľ

(1) Zakladateľom podniku je ústredný orgán štátnej správy.

(2) Zakladateľ vykonáva voči podniku funkciu orgánu hospodárskeho riadenia 2) za podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom.
------------------------------------------------------------------

2) § 26a a nasl. Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 4a

(1) Majetok štátu, ktorý bol v správe zaniknutého podniku (§ 32 ods. 3) a ktorý nemá určeného správcu, ústredný orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí prevažujúca činnosť zaniknutého podniku, vloží do založeného podniku alebo založí nový podnik.

(2) Majetok štátu v správe zrušenej príspevkovej organizácie podľa osobitného predpisu6k) môže zakladateľ vložiť dňom zrušenia tejto organizácie do podniku, spolu s ním prechádzajú aj jej práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky.

(3) Majetok štátu v správe príspevkovej organizácie6k) môže jej zriaďovateľ vložiť do podniku.
------------------------------------------------------------------

6k) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.§ 5
Právne postavenie podniku

(1) Podnik je právnickou osobou; vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

(2) Podnik nezodpovedá za záväzky štátu alebo iných subjektov. Štát nezodpovedá za záväzky podniku, pokiaľ zákon neustanovuje inak. 3)

(3) Proti zásahom orgánov hospodárskeho riadenia do svojej činnosti, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, sa podnik môže domáhať ochrany za podmienok ustanovených zákonom. 4)

(4) Ak orgán hospodárskeho riadenia svojím zásahom do činnosti podniku spôsobil tomuto podniku majetkovú ujmu, je povinný ju nahradiť. Podmienky a rozsah náhrady majetkovej ujmy, ako aj prípady, keď sa náhrada neposkytuje, ustanovuje zákon. 5)
------------------------------------------------------------------

3) Napr. § 251 Zákonníka práce.
4) § 26a až 26d Hospodárskeho zákonníka. § 2 ods. 1 písm. e), § 2a a § 46d zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov.
5) § 26a Hospodárskeho zákonníka. § 2a zákona č. 121/1962 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 6
Majetkové postavenie podniku

(1) Podnik spravuje veci a majetkové práva zverené mu pri jeho založení, ako aj veci a majetkové práva nadobudnuté v priebehu podnikania.6) Veci a majetkové práva, ktoré podnik spravuje, sú majetkom štátu.

(2) Podnik koná v mene vlastníka majetku, ktorý spravuje podľa odseku 1, v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne je oprávnený konať v mene štátu vo veciach, ak vlastnícke právo štátu je sporné.

(3) Podnik má právo majetok, ktorý spravuje, držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi; podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb.8) Majetok sa môže podniku odňať iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.

(4) Čistá hodnota majetku zvereného podniku pri jeho založení tvorí jeho kmeňové imanie.

------------------------------------------------------------------

6) § 6 Obchodného zákonníka.
8) Napríklad § 303 a nasl. Obchodného zákonníka.Finančné postavenie podniku
§ 7

Podnik je subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

§ 8

(1) Podnik uhrádza svoje potreby a náklady z príjmov získaných predovšetkým zo svojej podnikateľskej činnosti, ako aj z ďalších zdrojov.

(2) Podnik svoje daňové povinnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu obce, podľa osobitných predpisov, 6a) zahŕňa do nákladov. Podnik môže zo zisku po zdanení poskytnúť dary len obciam, štátnym podnikom, štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám.

(3) Podnik je povinný vykonať osobitný odvod do štátneho rozpočtu zo zisku po zdanení, ak tak ustanoví osobitný zákon.

(4) Hospodársky výsledok (zisk alebo strata) zistený z účtovnej závierky podnik rozdelí alebo vyrovná podľa rozhodnutia dozornej rady takto:

a) zisk na doplnenie rezervného fondu a ďalej na prídely podľa osobitného predpisu,
b) stratu podľa osobitného predpisu.

(5) Odpisy hmotného a nehmotného majetku 6c) tvoria vlastný zdroj financovania podniku; použijú sa na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
------------------------------------------------------------------

6a) Napr. zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z.z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1993 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1992 Zb. o cestnej dani. § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
6c) § 28 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 9

(1) Podnik povinne vytvára rezervný fond určený na opatrenia, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia podniku alebo na krytie straty vyplývajúcej z jeho hospodárenia.

(2) Podnik po vytvorení rezervného fondu podľa odseku 1 alebo jeho doplnení podľa § 8 ods. 4 poskytne príspevok zamestnancom podľa osobitného predpisu. 6d)

(3) Po použití zisku podľa odsekov 1 a 2 môže podnik vytvárať na podporu hospodárenia vlastného podniku ďalšie fondy podľa vlastných vnútropodnikových pravidiel schválených zakladateľom.

(4) Prostriedky fondov nemožno podniku odňať, ak osobitný zákon neustanoví inak; podnik o ich použití rozhoduje v súlade s právnymi predpismi samostatne. Zostatky jednotlivých fondov sa prevádzajú do ďalších období bez obmedzenia.

(5) Podnik je povinný viesť predpísaným spôsobom účtovníctvo, zostavovať ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku, ktoré po overení audítorom a prerokovaní v dozornej rade uloží v registri účtovných závierok6e)

(6) Výročná správa okrem náležitostí upravených osobitým predpisom 6j) musí obsahovať informáciu o výške ročnej odmeny riaditeľa podniku podľa § 19 ods. 10 a o výške jeho podielu na zisku podniku, o výške ročnej odmeny členov dozornej rady podľa § 20 ods. 10 a o výške ich podielov na zisku podniku a o zmluvách schvaľovaných dozornou radou podniku podľa § 21 ods. 1 písm. j).

(7) Ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku overuje audítor. 6f) Náklady s tým spojené uhrádza podnik.

(8) Podnik v platobnom styku v obchodných záväzkových vzťahoch uplatňuje prednostne zmenku 6g) a akreditívne formy platenia. 6h)

(9) Podnik je povinný ukladať peňažné prostriedky len v jednej banke (ďalej len "financujúca banka");v odôvodnených prípadoch môže zakladateľ vnútorným organizačných jednotkám podniku povoliť otvorenie účtu aj v inej banke, o čom súčasne upovedomí financujúcu banku. Ak financujúca banka neposkytne plný rozsah bankových služieb, 6ch) je povinná na požiadanie podniku udeliť súhlas, aby chýbajúci rozsah bankových služieb poskytla podniku iná banka. Ak sa podnik stane klientom Štátnej pokladnice, 6k) môže ukladať peňažné prostriedky aj v Štátnej pokladnici a o tejto skutočnosti upovedomí financujúcu banku.

(10) Podnik vykonáva platby v bezhotovostnej forme. Hotovostné platby môže vykonávať len do výšky 10 000 Sk denne.
------------------------------------------------------------------

6d) § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1993 a o zmene zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia a niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z.z.
6e) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
6f) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. § 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
6g) Zákon zmenkový a šekový č. 191/1950 Zb. 6h) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6ch) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.
6j) § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
6k)§ 2a ods. 1 písm. m) zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov§ 10
Vnútorná organizácia podniku

(1) Vnútorná organizácia podniku a organizácia vnútorného riadenia je vo výhradnej pôsobnosti podniku.

(2) Vnútornú organizáciu podniku upravuje organizačný poriadok, prípadne iný podnikový organizačný predpis. V označení vnútornej organizačnej jednotky podniku sa nesmie použiť slovo "podnik" alebo "organizácia".

(3) Podnik môže určiť, ktoré vnútorné organizačné jednotky sa zapíšu do podnikového registra ako odštepné závody. Vedúci odštepného závodu je oprávnený robiť v mene podniku všetky právne úkony týkajúce sa tohto odštepného závodu.

§ 11
Ochrana životného a prírodného prostredia a zdravia občanov

(1) Podnik je pri svojej hospodárskej a sociálnej činnosti povinný čo najúčinnejšie chrániť životné a prírodné prostredie pred škodlivými vplyvmi, ktoré jeho činnosť vyvoláva, a najmä dbať na to, aby neohrozoval zdravie občanov. Z vlastných zdrojov financuje a uskutočňuje opatrenia zamerané na odstránenie škôd vzniknutých jeho činnosťou a opatrenia na tvorbu a ochranu všetkých zložiek životného a prírodného prostredia ohrozovaných jeho činnosťou.

(2) Podnik je povinný budovať zariadenia na ochranu životného a prírodného prostredia, uvádzať tieto zariadenia do prevádzky spoločne s príslušným výrobným alebo nevýrobným zariadením a trvale zabezpečovať ich plynulý a účinný chod.

Druhá hlava
Vznik a zánik podniku


§ 12
Vznik podniku

(1) Podnik vzniká na základe rozhodnutia zakladateľa dňom zápisu do obchodného registra.

(2) Návrh na zápis podniku do obchodného registra podáva zakladateľ. Zakladateľ je povinný k návrhu na zápis podniku do obchodného registra pripojiť:

a) zakladaciu listinu;
b) súhlas príslušného orgánu štátnej správy s predmetom činnosti (podnikania), pokiaľ osobitné predpisy taký súhlas vyžadujú.

(3) Zakladateľ je povinný prerokovať založenie podniku s obcou.

§ 13
Zakladacia listina

(1) Zakladaciu listinu podniku vydáva zakladateľ.

(2) Zakladacia listina musí obsahovať:

a) označenie zakladateľa;
b) názov, sídlo podniku a jeho identifikačné číslo; názov musí vylučovať možnosť zámeny s názvami iných organizácií a musí byť z neho zrejmé, že ide o štátny podnik;
c) základný predmet činnosti (podnikania);
d) vymedzenie majetku; 6)
e) výšku kmeňového imania; pokiaľ nemožno výšku kmeňového imania určiť, musí sa tak stať do 60 dní odo dňa vzniku podniku;
f) ustanovenie o prechode práv a povinností na podnik, pokiaľ sa práva a povinnosti na podnik prevádzajú.
------------------------------------------------------------------

6) § 6 Obchodného zákonníka.§ 14
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie podniku

(1) Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného podniku alebo viacerých podnikov, pričom majetok a záväzky prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný už jestvujúci podnik, ktorý sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov.

(2) Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch podnikov alebo viacerých podnikov, pričom majetok a záväzky prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný novozaložený podnik, ktorý sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov.

(3) Rozdelenie podniku je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku podniku, pričom majetok prechádza zo zanikajúceho podniku na iné už jestvujúce podniky, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúceho podniku, alebo na novozaložené podniky, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúceho podniku. Každý z nástupníckych podnikov ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutého podniku na ostatné podniky, a to do výšky hodnoty majetku, ktorý naň prešiel zo zaniknutého podniku. Ak v rozhodnutí zakladateľa o rozdelení podniku nie je určené, na ktorý podnik prechádza majetok, na splnenie záväzku je zaviazaný spoločne a nerozdielne každý nástupnícky podnik. Veriteľ môže požadovať celé plnenie záväzku od ktoréhokoľvek z nich; splnením záväzku jedným z nástupníckych podnikov povinnosť ostatných podnikov zanikne. Medzi sebou sa tieto podniky vyporiadajú v pomere, v akom na ne prešiel majetok zo zaniknutého podniku.

(4) Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie podniku sa vykoná podľa rozhodnutia zakladateľa podniku. Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podniku nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis podáva zakladateľ. Zápisom do obchodného registra
a) prechádza majetok a záväzky zanikajúceho podniku na jeho právneho nástupcu,
b) podnik zanikajúci splynutím, zlúčením alebo rozdelením zaniká,
c) pri splynutí alebo rozdelení vzniká právny nástupca.

(5) Ak pri splynutí alebo rozdelení doterajšie podniky dosahujú obrat alebo podiel na trhu určený v osobitnom predpise, 9) návrh na zápis do obchodného registra možno podať až po schválení zlúčenia alebo splynutia podľa tohto predpisu.

(6) V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho podniku a zápis vzniknutého podniku splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu. Výmaz zaniknutého podniku a zápis zlúčenia alebo rozdelenia podniku zlúčením pri právnom nástupcovi sa vykoná k tomu istému dňu.

(7) K zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu podniku sa vyjadruje odborový orgán.
------------------------------------------------------------------

9) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 15
Zrušenie a zánik podniku

(1) Podnik zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

(2) Zániku podniku predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

(3) Podnik sa zrušuje s likvidáciou na základe rozhodnutia zakladateľa, ak majetok a záväzky podniku neprechádzajú na jeho právneho nástupcu. Podnik sa zrušuje dňom uvedeným v rozhodnutí o zrušení podniku s likvidáciou. Ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený deň zrušenia podniku, podnik sa zrušuje dňom prijatia rozhodnutia zakladateľa.

(4) Podnik sa zrušuje bez likvidácie
a) podľa osobitného predpisu, 9aa)
b) na základe rozhodnutia zakladateľa podľa § 14,
c) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.

(5) Výmaz podniku z obchodného registra po jeho zrušení podľa odseku 4 písm. c) vykoná súd aj bez návrhu; súhlas správcu dane sa nevyžaduje.

(6) Ak podniku po ukončení konkurzného konania zostal majetok, vykoná sa likvidácia podľa odseku 3. Ak podniku po ukončení konkurzného konania nezostal žiaden majetok alebo majetok, ktorý zostal, nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu likvidátora, na návrh zakladateľa podnik pre nedostatok majetku súd zruší a vykoná výmaz podniku podľa odseku 5.

(7) Zakladateľ je povinný prerokovať zrušenie podniku podľa odseku 4 písm. b) s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Zakladateľ informuje o zrušení podniku obec.

(8) K zrušeniu podniku podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) sa vyjadruje odborový orgán.

(9) Návrh na výmaz podniku z obchodného registra podáva
a) likvidátor, ak sa podnik zrušuje s likvidáciou,
b) zakladateľ, ak sa podnik zrušuje bez likvidácie.

Likvidácia podniku
§ 15a

(1) Likvidáciou podniku sa rozumie prevod majetku štátu na iné osoby na účel speňaženia majetku a vyporiadania všetkých záväzkov zrušeného podniku. Pri vyporiadaní záväzkov sa postupne uspokoja pohľadávky zamestnancov podniku, pohľadávky štátu a pohľadávky ostatných veriteľov.

(2) Návrh na zápis likvidácie podniku a na zápis likvidátora do obchodného registra podáva registrovému súdu zakladateľ po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Počas likvidácie používa podnik svoje obchodné meno s dodatkom "v likvidácii".

(3) Zápisom podniku v likvidácii do obchodného registra prechádza zakladateľská funkcia na ministerstvo.

(4) Vstupom podniku do likvidácie zanikajú orgány podniku uvedené v § 18 a pôsobnosť konať vo všetkých veciach podniku prechádza na likvidátora. Likvidátorom nemôže byť riaditeľ štátneho podniku vstupujúceho do likvidácie ani riaditeľom vymenovaní zástupcovia podľa § 19 ods. 4.

(5) Odmenu likvidátora určuje zakladateľ, pričom výšku odmeny určí hlavne s ohľadom na dodržanie lehoty na skončenie likvidácie a na rozpočet likvidácie.

§ 15b

(1) Pri vstupe podniku do likvidácie zakladateľ určí likvidátorovi lehotu, v ktorej likvidáciu skončí.

(2) Zakladateľ môže zlúčiť viaceré podniky v likvidácii do jedného podniku v likvidácii a určiť likvidátora zlúčeného podniku. Likvidátor zlúčeného podniku splní záväzky voči zamestnancom vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných pracovných vzťahov, daňové povinnosti a ďalšie záväzky voči štátnemu rozpočtu, poistným fondom /9a/ a garančnému fondu /9b/ za podniky v likvidácii, ktoré zaniknú zlúčením.
------------------------------------------------------------------

9a Napríklad § 57 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
9aa) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
9b § 128a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z.§ 15c

(1) Likvidátor je oprávnený konať v mene podniku dňom zápisu likvidácie podniku a prvého zápisu likvidátora do obchodného registra. Pri zmene osoby likvidátora nový likvidátor koná v mene podniku dňom, ku ktorému bol zakladateľom vymenovaný za likvidátora.

(2) V priebehu likvidácie likvidátor je povinný

a) zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o vstupe podniku do likvidácie s výzvou, aby všetci veritelia podniku a iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom podniku do likvidácie dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 90 dní od uverejnenia oznámenia,
b) sústrediť v lehote do 60 dní od vstupu podniku do likvidácie peňažné prostriedky podniku na jeden účet vo financujúcej banke,
c) speňažiť majetok podniku v súlade s plánom likvidácie schváleným zakladateľom a po prerokovaní s daňovým úradom,
d) uspokojiť prednostne pohľadávky zamestnancov zrušeného podniku vzniknuté do skončenia pracovného pomeru (mzda, náhrada mzdy, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancom) a odstupné,
e) zaplatiť odvody do štátneho rozpočtu, dane a poplatky vrátane záväzkov za návratné finančné výpomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu,
f) odviesť poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
g) vyporiadať záväzky a pohľadávky,
h) oznámiť štátnemu archívu s regionálnou pôsobnosťou do jedného mesiaca odo dňa zápisu likvidácie podniku do obchodného registra túto skutočnosť, následne vypracovať a predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov, odovzdať archívne dokumenty, zabezpečiť uloženie registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty do uplynutia lehôt uloženia a oznámiť miesto ich uloženia.

(3) Po schválení účtovnej závierky zakladateľom likvidátor je povinný

a) odviesť majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (ďalej len "likvidačný zostatok"), príslušnému daňovému úradu vo výške vyplývajúcej z osobitného predpisu 10) a so zvyšným zostatkom naložiť podľa pokynov zakladateľa,
b) zabezpečiť úschovu spisového materiálu a účtovných dokladov podľa osobitného predpisu, 11)
c) do 30 dní po skončení likvidácie podať registrovému súdu návrh na výmaz podniku z obchodného registra.

(4) Ak likvidátor zistí, že podnik v likvidácii je predlžený, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. 12)

(5) Ak súd návrh likvidátora na vyhlásenie konkurzu zamietne pre nedostatok majetku, /12a/ likvidátor vypracuje záverečnú správu o skončení likvidácie, v ktorej uvedie, ako bolo naložené s jeho majetkom vrátane súpisu nevyporiadaných záväzkov a pohľadávok a označenia miesta, v ktorom sú uschované písomnosti. V prípade nevyporiadania všetkého majetku zakladateľ rozhodne o jeho prevode do iného podniku v likvidácii podľa § 15b ods. 2. Ak je nevyporiadaný majetok v správe Slovenského pozemkového fondu, /12b/ spôsob, ako sa s ním naloží, určí Slovenský pozemkový fond.

(6) Účtovnú závierku vypracovanú ku dňu vstupu podniku do likvidácie a plán likvidácie majetku podniku je likvidátor povinný zaslať zakladateľovi a ministerstvu do 30 dní odo dňa vstupu podniku do likvidácie. Plán likvidácie majetku doručí aj príslušnému daňovému úradu. Personálnu časť plánu likvidácie (profesijnú skladbu, počty a termíny uvoľňovania zamestnancov) prerokuje s príslušným odborovým orgánom.

(7) Likvidátor štvrťročne predkladá zakladateľovi a ministerstvu správu o stave majetku likvidovaného podniku a ku dňu skončenia likvidácie im predloží účtovnú závierku s návrhom na vyporiadanie likvidačného zostatku spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie.

(8) Po vstupe podniku do likvidácie sa konania začaté podľa osobitných predpisov13) prerušujú do schválenia plánu likvidácie zakladateľom.
------------------------------------------------------------------

9c) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
10) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona
č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 124/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 326/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 152/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 172/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 367/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 368/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 58/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 281/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 304/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 123/1996 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 126/1996 Z.z.
11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z.
12) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona
č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 91/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 122/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 159/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 374/1994 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 190/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 58/1996 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 118/1996 Z.z.
/12a/ § 13 zákona č. 328/1991 Zb. v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
/ 12b/ § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z.z. Colný zákon, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.§ 15d

(1) Majetok podniku speňaží likvidátor predajom vecí na verejnej dražbe s výnimkou

a) predaja bytov a nebytových priestorov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, 14)
b) predaja pozemku, na ktorom je postavená stavba vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, priľahlého pozemku určeného na spoločné užívanie stavby a ňou zastavaného pozemku a táto osoba má záujem o kúpu pozemku a priľahlého pozemku určeného na spoločné užívanie stavby a ňou zastavaného pozemku, 15)
c) predaja stavby, ak pozemok je vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a táto osoba má záujem o kúpu stavby na tomto pozemku, 15)
d) predaja hnuteľných vecí v nadobúdacej hodnote do 20 000 Sk,
e) bezodplatného prevodu vecí na zakladateľa, štátnu rozpočtovú organizáciu alebo štátnu príspevkovú organizáciu podľa osobitného predpisu,
f) predaja kotolní, výmenníkových staníc, vodární, ktoré slúžia pre bytové domy a nemožno ich považovať za spoločné zariadenia domu podľa osobitného predpisu. 15a)

(2) Pri organizovaní verejnej dražby likvidátor postupuje podľa ustanovení dražobného poriadku. Po neúspešnej verejnej dražbe môže likvidátor organizovať najviac jednu opakovanú verejnú dražbu.

(3) Speňažiť majetok podniku iným spôsobom ako verejnou dražbou môže likvidátor podľa osobitného predpisu /16/ len po neúspešnom vykonaní opakovanej verejnej dražby.

(4) Likvidátor v lehote 15 dní od udelenia súhlasu ministerstva na speňaženie majetku alebo nakladanie s majetkom iným spôsobom 16) ako verejnou dražbou písomne vyzve fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uzavretie zmluvy o prevode správy alebo vlastníctva majetku.

(5) Termín konania verejnej dražby likvidátor oznámi zakladateľovi a ministerstvu 14 dní vopred. Výťažok z verejnej dražby likvidátor odvedie na bankový účet podniku.

(6) Po vykonaní príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Lehota na zaplatenie ceny za vydražený nehnuteľný majetok je 30 dní odo dňa konania verejnej dražby. Po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu vykonania príklepu. Návrh na zápis vydraženého nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností podá likvidátor v lehote do 30 dní po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť.

(7) Ak sa nehnuteľný majetok prevádza podľa osobitného predpisu 14) bezodplatne na zakladateľa, ktorým je obec, likvidátor uzavrie s obcou zmluvu s podmienkou obmedzenia prevodu nehnuteľností na obdobie piatich rokov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prevod bytov do vlastníctva fyzických osôb.
------------------------------------------------------------------

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
15) Napríklad § 140 Občianskeho zákonníka.
15a) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
16) § 47b zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.§ 15e

(1) Ku dňu skončenia likvidácie zriadi zakladateľ osobitný účet štátneho rozpočtu, ak podnik v likvidácii mal v správe byty a uzavrel s nájomcami bytov zmluvy o prevode vlastníctva bytov podľa osobitného predpisu. 15) Príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu sú splátky kúpnej ceny, na ktoré sa kupujúci zaviazali v zmluve o prevode vlastníctva bytu.

(2) Zakladateľ zabezpečí vymáhanie splátok a vyúčtovanie úrokov z omeškania z nezaplatených dlžných čiastok z kúpy bytov.
------------------------------------------------------------------

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z.


§ 15f

Ak likvidátor nespeňaží majetok štátu, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu, /12b/ ani v opakovanej verejnej dražbe, môže stavby a nimi zastavané pozemky predať v obchodnej verejnej súťaži /16a/ s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktoré určí podmienky verejnej obchodnej súťaže.
------------------------------------------------------------------

/16a/ § 281 až 288 Obchodného zákonníka.§ 16
Oznamovacia povinnosť

(1) Podnik, na ktorý prešiel majetok i záväzky zaniknutého podniku, je povinný bez meškania upovedomiť podniky a iné subjekty, ktoré sú zánikom podniku dotknuté, o zániku podniku a o prechode jeho majetku a záväzkov.

(2) Ak podnik zanikne zrušením bez likvidácie, má oznamovaciu povinnosť zakladateľ; pri likvidácii podniku má túto povinnosť likvidátor.

(3) Zakladateľ, prípadne likvidátor uverejní tiež bez zbytočného odkladu zánik podniku a prechod jeho majetku a záväzkov, ak mu zakladacia listina ustanovuje povinnosť uverejniť tieto skutočnosti.

(4) Podnik v likvidácii poskytne na účely kontroly požadované informácie, údaje a doklady orgánom kontroly ministerstva a Úradu vlády Slovenskej republiky. Túto povinnosť má jeho štatutárny orgán a nemôže sa jej zbaviť ani vtedy, ak sa svojej funkcie vzdá alebo je z nej odvolaný.

§ 17
Dohoda zakladateľov

(1) Ak sa zlúčenie alebo splynutie podnikov týka niekoľkých zakladateľov, rozhodujú títo zakladatelia vo vzájomnej dohode. Pri rozhodovaní o splynutí podnikov sa zakladatelia dohodnú, ktorý z nich bude voči novovzniknutému podniku vykonávať funkciu zakladateľa.

ČASŤ III
ORGÁNY PODNIKU A PRÁVA A POVINNOSTI ZAKLADATEĽA


Prvá hlava
Štátny podnik


Orgány podniku
§ 18


(1) Orgány podniku sú riaditeľ a dozorná rada (ďalej len "rada"). Riaditeľ a členovia rady sú povinní po vymenovaní do funkcie predložiť majetkové priznanie, svoje majetkové podiely v iných právnických osobách, majetkové podiely im blízkych osôb, 19) v iných právnických osobách a predložiť vyhlásenie o svojich podnikateľských aktivitách zakladateľovi

a) do 30 dní od vymenovania do funkcie,
b) do 31. marca každého kalendárneho roka.

(2) Majetkové priznanie musí obsahovať údaje o

a) nehnuteľnom majetku vrátane údajov o právnom dôvode a dátume nadobudnutia tohto majetku a cene jeho obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu, 18)
b) hnuteľnej veci, ktorej hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tejto veci, ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej,
c) majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorých hodnota presahuje 200 000 Sk, vrátane údajov o právnom dôvode nadobudnutia tohto majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, pri odplatnom prevode ceny obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí ceny obvyklej.

(3) V majetkovom priznaní podľa odseku 1 písm. b) v druhom roku a v ďalších rokoch sa uvádza len prírastok majetku podľa odseku 2, ak nebol ešte uvedený podľa odseku 1 písm. b). Úmyselné uvedenie neúplných alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní je dôvodom na odvolanie z funkcie.

§ 19
Riaditeľ


(1) Riaditeľa vymenuje zakladateľ na základe výberového konania.

(2) Riaditeľ nie je zamestnancom podniku, vzťah medzi podnikom a riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti riaditeľa sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s riaditeľom v zmluve o výkone funkcie, 17) ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme, inak je neplatná. Po ukončení funkcie riaditeľa môže zakladateľ poveriť výkonom funkcie riaditeľa bez výberového konania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku do vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa podľa tohto zákona, a to najviac na tri mesiace.

(3) Riaditeľ riadi činnosť podniku a ako štatutárny orgán koná vo všetkých jeho veciach; zodpovedá za hospodárnosť pri nakladaní s majetkom v správe podniku. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku pôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

(4) Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je riaditeľ povinný nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobil. Najmä je povinný nahradiť škodu, ktorá podniku vznikne tým, že poskytne plnenie alebo on sám nadobudne majetok v rozpore s týmto zákonom. Výška náhrady škody, ktorú je povinný riaditeľ nahradiť, je maximálne ročný príjem riaditeľa priznaný podľa § 19 ods. 7.

(5) Riaditeľ je povinný informovať radu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré môžu ovplyvniť podnikateľskú činnosť, stav majetku podniku a jeho likviditu. Na požiadanie rady je riaditeľ povinný zúčastniť sa na zasadaní rady a podať jej členom k predloženým materiálom informácie v požadovanom rozsahu.

(6) Po prerokovaní v rade riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku. Koncepcia rozvoja podniku obsahuje najmä

a) plán výnosov a nákladov,
b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c) plán finančných tokov,
d) plán úverového zaťaženia,
e) plán nadobudnutia investícií a predaja majetku,
f) plán rozdelenia zisku.

(7) Riaditeľovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom patrí

a) mesačný plat a ročná odmena z podielu na zisku,
b) ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie, ktoré upresní zmluva o výkone funkcie.

(8) Mesačný plat a ročnú odmenu z podielu na zisku riaditeľa určuje zakladateľ; výška mesačného platu riaditeľa nesmie presiahnuť 8-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve a ročné odmeny z podielu na zisku nesmú presiahnuť 10 % z disponibilného zisku podniku.

(9) Riaditeľovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka, na jej účely sa použije osobitný predpis. 20)

(10) Do času vykonávania funkcie sa u riaditeľa započítava čas čerpania dovolenky a čas dočasnej neschopnosti vykonávať funkciu spôsobenej úrazom v súvislosti s vykonávaním funkcie riaditeľa alebo v priamej súvislosti s ňou, alebo spôsobenej chorobou z povolania; to neplatí, ak bol úraz spôsobený vlastným zavinením.

(11) Riaditeľ sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a platenia príspevku v nezamestnanosti posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere. 21)

(12) Na právne vzťahy vyplývajúce z vykonávanej funkcie riaditeľa sa primerane použijú ustanovenia osobitných právnych predpisov, 22) ktoré upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a náhradu škody.

(13) Riaditeľovi patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli počas výkonu funkcie, podľa osobitného predpisu. 23)

(14) Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Ak riaditeľ určí viacerých zástupcov, určí aj poradie, v akom ho zastupujú. Ďalej vymenúva a odvoláva ďalších sebe priamo podriadených zamestnancov podniku.

(15) Riaditeľ a vedúci zamestnanci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich vymenovanie do tejto funkcie nedal predchádzajúci súhlas zakladateľ.

(16) Osoby uvedené v odseku 14 a osoby im blízke 19) nemôžu mať majetkovú účasť v obchodnej spoločnosti s podobným predmetom podnikania, ako má podnik, v ktorom sú v pracovnom pomere, alebo v obchodnej spoločnosti, ktorá je dodávateľom tohto podniku s výnimkou majetkovej účasti podľa osobitného predpisu. 6i)

(17) Výkon funkcie riaditeľa sa končí jeho úmrtím, vzdaním sa alebo odvolaním. Riaditeľa odvoláva zakladateľ.
------------------------------------------------------------------

6i)§ 24 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
17) § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka.
18) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
19) § 116 Občianskeho zákonníka.
20) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
22) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
23) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.§ 19a
Výberové konanie na riaditeľa podniku, predsedu a členov rady

(1) Výberové konanie na riaditeľa, predsedu a členov rady, ktorých ustanovuje do funkcie na základe výberového konania zakladateľ, vyhlasuje zakladateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej päť týždňov pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú

a) názov podniku vrátane sídla podniku,
b) požadované kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto funkcií,
c) špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov,
d) zoznam požadovaných dokladov,
e) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

(2) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú menuje zakladateľ. Výberová komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena zvoleného zamestnancami podniku. Ak člen komisie zistí, že môže byť predpojatý, oznámi túto skutočnosť zakladateľovi.

(3) Výberová komisia zašle uchádzačovi, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v odseku 1 písm. b) a c), pozvánku na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

(4) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov je záväzné pri vymenúvaní do funkcie riaditeľa podniku a predsedu alebo člena rady.

(5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do siedmich dní odo dňa jeho skončenia.

(6) Zakladateľ zverejní výsledok výberového konania, poradie a splnenie požadovaných kritérií jednotlivými uchádzačmi rovnakým spôsobom ako pri vyhlásení výberového konania.

(7) Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, zakladateľ vyhlási nové výberové konanie.

§ 20
Zloženie rady a jej funkčné obdobie

(1) Počet členov rady určených zakladateľom je vždy nepárny a môže byť maximálne deväť.

(2) Predsedu rady ustanovuje do funkcie na základe výberového konania a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku. Ostatných členov rady polovicu volí a odvoláva pracovný kolektív alebo jeho delegáti, a to z členov pracovného kolektívu tajným hlasovaním; ak v podniku pôsobí odborová organizácia, jedného člena zastupujúceho pracovný kolektív deleguje odborová organizácia zo svojich členov. Druhú polovicu členov rady ustanovuje do funkcie na základe výberového konania a z nej odvoláva zakladateľ z osôb, ktoré nie sú zamestnancami podniku.

(3) Členom rady nemôže byť riaditeľ ani jeho zástupca.

(4) Vzťah medzi podnikom a členom rady pri výkone ich pôsobnosti člena dozornej rady sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. Prípadné ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zakladateľ s členmi rady v zmluve o výkone funkcie, 17) ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme.

(5) Predseda a členovia rady vykonávajú svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

(6) Členovia rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činností podniku. Kontrolujú správnosť vedenia účtovných záznamov a kontrolujú, či sa podnikateľská činnosť podniku uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, internými predpismi podniku a pokynmi zakladateľa.

(7) Členovia rady, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobili.

(8) Predseda zvoláva zasadnutia rady a vedie ich rokovanie. Rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

(9) Funkčné obdobie rady je 5 rokov. Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen rady môže svojej funkcie vzdať písomným podaním rade. Ak sa počet členov rady ustanovených zakladateľom zníži, je zakladateľ povinný bez meškania ustanoviť nového člena rady. Ak sa počet členov rady volených pracovným kolektívom zníži, postupuje sa podľa volebného poriadku pre voľby a odvolanie členov rady.

(10) Odmena člena rady za mesiac nesmie presiahnuť 5-násobok priemernej mzdy dosahovanej v národnom hospodárstve. Ročná odmena z podielu na zisku podniku pre člena rady je 5 % z odmeny priznanej riaditeľovi podniku podľa § 19 ods. 8.

§ 21
Pôsobnosť rady

(1) Rada

a) prerokúva ročnú a mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení zisku a úhrade strát,
b) schvaľuje návrh na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, v súlade so štatútom,
c) schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom v súlade so štatútom,
d) prerokúva základné otázky koncepcie rozvoja podniku a jeho podnikateľskej činnosti,
e) dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
f) kontroluje údaje v účtovných knihách, ako aj ďalších dokladoch,
g) v odôvodnených prípadoch odporúča zakladateľovi odvolať riaditeľa,
h) vyjadruje sa k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu a zrušeniu podniku,
ch) podáva zakladateľovi polročnú a ročnú správu o hospodárení podniku,
i) schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
j) schvaľuje poskytnutie úveru, pôžičky, prevod majetku podniku, poskytnutie majetku podniku do užívania alebo zabezpečenie záväzku riaditeľovi, prokuristovi alebo inej osobe, ktorá je oprávnená konať za podnik, a osobám im blízkym 19) za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

(2) Na prijatie uznesenia rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady.

§ 22
Práva a povinnosti zakladateľa

(1) Zakladateľ môže po prerokovaní v rade rozhodnúť o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení podniku

a) na základe programu štrukturálnych zmien národného hospodárstva (rozvoj alebo útlm odvetví alebo odboru), schváleného vládou;
b) na návrh podniku (podnikov), o ktorých zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie ide;
c) ak podnik svojím hospodárením ohrozuje alebo neoprávnene znižuje svoje kmeňové imanie alebo nie je schopný plniť svoje odvodové alebo daňové povinnosti alebo nie je schopný vytvárať povinné podnikové fondy v určenom rozsahu alebo ak vykazuje vo dvoch po sebe nasledujúcich ročných účtovných závierkach stratu.

(2) Zakladateľ schvaľuje štatút rady a jej rokovací poriadok.

(3) Zakladateľ môže v odôvodnených prípadoch uložiť riaditeľovi povinnosť vyčleniť z majetku administratívnu budovu, ktorá neslúži pre potreby štátneho podniku, z dôvodu celospoločenského záujmu pre potreby orgánov štátnej správy.

Druhá hlava
Štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov


§ 23
Predmet činnosti podniku

(1) Pre podniky, ktorých základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a v ktorých je táto skutočnosť vyjadrená v zakladacej listine, platia ustanovenia tohto zákona s odchýlkami ustanovenými v tejto hlave.

(2) zrušený

(3) Zakladateľ je oprávnený určiť podniku v zakladacej listine v rámci základného predmetu činnosti povinný predmet činnosti a tento povinný predmet činnosti meniť. Zakladateľ môže tiež pre povinný predmet činnosti obmedziť podniku jeho územnú pôsobnosť.

(4) Zakladateľ podniku
a) prerokúva a schvaľuje základné otázky koncepcie rozvoja podniku,
b) dohliada na vedenie a hospodárenie podniku,
c) schvaľuje návrhy na financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom.

§ 24

V podniku sa nezriaďuje rada okrem podnikov, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu. 24)
------------------------------------------------------------------

24) § 10 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.§ 25
Ročná účtovná závierka a použiteľný zisk

Zakladateľ na návrh riaditeľa schvaľuje ročnú účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení použiteľného zisku.

§ 26
Zlúčenie, rozdelenie, splynutie a zrušenie podniku

(1) Zakladateľ môže po prerokovaní s obcou rozhodnúť o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení podniku aj z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v § 22.

(2) K opatreniu podľa odseku 1 sa vyjadruje príslušný odborový orgán.

ČASŤ IV
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spoločné ustanovenia
§ 27

Zakladateľ môže za podmienok ustanovených týmto zákonom podniku priznať alebo odňať charakter podniku, ktorého základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.

§ 28

Zrušený

§ 29

V podniku vzniknutom podľa tohto zákona je zakladateľ povinný zabezpečiť ustanovenie rady najneskôr do 60 dní od vzniku podniku, ak nejde o podnik pre uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.

§ 30

Postavenie, práva a povinnosti odborových orgánov ustanovených právnymi predpismi alebo vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.

Prechodné ustanovenia
§ 31

(1) Podniky vzniknuté podľa zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za vzniknuté podľa tohto zákona. Doterajšie vnútorné organizačné jednotky týchto podnikov zapísané v podnikovom registri sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za odštepné závody podľa tohto zákona.

(2) V podnikoch uvedených v odseku 1 zanikajú dňom účinnosti tohto zákona doterajšie orgány samosprávy.

(3) Pri likvidácii podniku začatej pred 1. októbrom 1999 s výnimkou § 15d sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(4) zrušený

§ 31a

Funkčné obdobie členov rady ustanovených a zvolených podľa doterajších predpisov sa skončí ustanovením a zvolením členov rady podľa tohto zákona, ktoré zabezpečí zakladateľ do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 31b

(1) Zakladateľ podniku vymenuje riaditeľa podniku a členov rady podľa tohto zákona na základe výberového konania najneskôr do 31. decembra 2002.

(2) Právny vzťah riaditeľa podniku a členov rady vymenovaných do funkcie podľa doterajších predpisov sa spravuje podľa doterajších predpisov až do ich odvolania zakladateľom podniku. Ak zakladateľ neodvolá z funkcie riaditeľa podniku a členov rady vymenovaných podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2002, výkon ich funkcie zaniká 31. decembra 2002.

§ 31c
Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2005

Zakladateľ podniku, ktorý má charakter prirodzeného monopolu, 24) vymenuje členov rady podľa § 24 tohto zákona na základe výberového konania najneskôr do 60 dní od účinnosti tohto zákona.

§ 31d
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 1. novembra 2013


Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri zrušení a zániku podniku, ktorý sa dostal do úpadku pred 1. novembrom 2013, a to aj v prípade, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušil konkurz pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostal podniku žiaden majetok.

§ 32

Zrušený

§ 33

Zrušený

§ 34

Zrušený

§ 35

Pokiaľ sa v právnych predpisoch používa pojem štátna hospodárska organizácia, rozumie sa tým aj štátny podnik podľa tohto zákona, pokiaľ nie je ustanovené inak.

§ 35a

Zrušený

Záverečné ustanovenia
§ 36

Nadpis zrušený

Vláda Slovenskej republiky upraví nariadením finančné hospodárenie podnikov.

§ 36a

Zrušený

§ 36b


Právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa riadia podľa doterajších predpisov.

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1990.

Zákon č. 92/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1991.

Zákon č. 14/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1993.

Zákon č. 174/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 9. augustom 1993.

Zákon č. 172/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 1994.

Zákon č. 304/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 1996.

Zákon č. 317/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 1996.

Zákon č. 166/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1998.

Zákon č. 241/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 1999.

Zákon č. 472/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2001.

Zákon č. 395/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003

Zákon č. 457/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003.

Zákon č. 432/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 31. októbrom 2003.

Zákon č. 79/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

Zákon č. 523/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.

Zákon č. 70/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2008 okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. apríla 2008.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.


Čl. I


(Zavedený zákonom č. 14/1993 Z.z.)

Prídely do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb za rok 1992 sa vykonajú podľa doterajších predpisov. Zostatok fondu kultúrnych a sociálnych potrieb po vykonaní prídelov za rok 1992 vrátane splátok pôžičiek poskytnutých do 31. decembra 1992 vyčerpajú právnické osoby, ktoré tento fond povinne tvorili podľa doterajších predpisov, postupne do konca roku 1993. Podrobnosti upraví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

PRÍLOHA.

DRAŽOBNÝ PORIADOK PRE DRAŽBU VECÍ ŠTÁTNYCH PODNIKOV V LIKVIDÁCII

Čl.I
Základné ustanovenia


(1) Tento dražobný poriadok upravuje podmienky a postup verejnej dražby (ďalej len "dražba") vyhlásenej likvidátorom štátneho podniku (ďalej len "likvidátor") v likvidácii.

(2) Predmetom dražby môže byť jedna alebo viac nehnuteľných alebo hnuteľných vecí (ďalej len "majetok"), ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe štátneho podniku v likvidácii.

(3) Predmetom dražby nemôže byť majetok, na ktorý boli uplatnené reštitučné nároky, kultúrne pamiatky, ochranné lesy a lesy osobitného určenia chránené osobitnými predpismi. Predmetom dražby nemôže byť ani majetok, ktorý je zaťažený záložným právom alebo je predmetom súdneho sporu.

(4) Pri určovaní podmienok dražby likvidátor musí brať do úvahy potrebu vyporiadať pohľadávky veriteľov v plnej výške. V opačnom prípade prichádza do úvahy možnosť odporovateľnosti proti právnemu úkonu podľa § 42a Občianskeho zákonníka.

Čl. II
Organizovanie dražby


(1) Organizátorom dražby je likvidátor štátneho podniku v likvidácii alebo ním poverená fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je výkon dražieb. Likvidátor riadi prípravu, priebeh a realizáciu výsledkov dražby v súlade s platnými predpismi a s týmto dražobným poriadkom.

(2) Likvidátor vydá ku každej dražbe osobitné oznámenie o vyhlásení dražby (ďalej len "oznámenie"), ktoré obsahuje najmä

a) názov a sídlo štátneho podniku v likvidácii, ktorý má majetok v správe,
b) špecifikáciu nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov z katastra nehnuteľností a prípadných záväzkov, ktoré viaznu na nehnuteľnostiach (vecné bremená),
c) súpis hnuteľného majetku,
d) vyvolávaciu cenu určenú znaleckým posudkom,
e) miesto, dátum a čas konania dražby,
f) výšku dražobnej zábezpeky, miesto a spôsob jej zloženia,
g) podmienky, za ktorých môže záujemca vykonať obhliadku draženého majetku a nahliadnuť do majetkovoprávnej dokumentácie a do dražobného poriadku,
h) osoby oprávnené dražiť,
ch) lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením pod následkom prepadnutia dražobnej zábezpeky.

(3) Oznámenie sa musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby v dennej tlači distribuovanej celoštátne. V rovnakej lehote musí o dražbe informovať zakladateľa a Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

(4) Vyvolávacia cena je

a) cena nehnuteľností a trvalých porastov určená znaleckým posudkom,
b) cena hnuteľností určená znaleckým posudkom alebo odhadom,
c) cena zásob v čase dražby alebo súčet ich cien vykazovaných v účtovníctve.
Na dražbu sa nevzťahujú cenové predpisy.

(5) Dražobná zábezpeka sa určuje vo výške 10% z ceny určenej znaleckým posudkom alebo odhadom, ak v oznámení nie je uvedené inak.

(6) Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu dražiteľa o platbe prevedenej na bankový účet určený likvidátorom. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti, preukazuje sa dražiteľ dokladom o jej zaplatení.

(7) Dražobná zábezpeka sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

(8) Ak vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v termíne, ktorý je určený v oznámení, dražobná zábezpeka v plnej výške prepadá v prospech štátneho podniku v likvidácii.

(9) Dražiteľom, ktorí neboli na dražbe úspešní, sa dražobná zábezpeka vráti v plnej výške; likvidátor ju vráti do siedmich dní od konania dražby na bankový účet alebo na adresu, ktorú určí dražiteľ.

(10) Ak predmet dražby nie je vydražený v prvom kole, uskutoční sa opakovaná dražba. Na opakovanú dražbu sa vzťahujú podmienky uvedené v čl. IV bode 13 dražobného poriadku.

Čl. III
Podmienky účasti na dražbe


(1) Záujemca o dražbu je povinný

a) preukázať totožnosť a dať sa zapísať do zoznamu dražiteľov; ak je záujemca o dražbu právnická osoba, je ten, kto je oprávnený v jej mene konať, povinný predložiť splnomocnenie, preukázať svoju totožnosť a predložiť výpis z obchodného registra,
b) preukázať zloženie dražobnej zábezpeky vo výške určenej v oznámení,
c) zaplatiť poplatok 1 000 Sk za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe.

(2) Ak záujemca o dražbu nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, nemôže sa na dražbe zúčastniť.

(3) Záujemca sa pri vstupe do dražobnej miestnosti zapíše do zápisného hárka a svojím podpisom potvrdí súhlas s dražobným poriadkom. V zápisnom hárku sa uvedú tieto údaje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby, prípadne meno a priezvisko osoby splnomocnenej zúčastniť sa ako dražiteľ na dražbe a predložiť výpis z obchodného registra,
b) identifikačné číslo dokladu totožnosti,
c) číslo a dátum výpisu z obchodného registra,
d) číslo a dátum dokladu o zložení dražobnej zábezpeky.

(4) Záujemcovi, ktorý sa preukázal požadovanými dokladmi, zaplatil dražobný poplatok a zapísal sa do zápisného hárka, pridelí likvidátor tabuľku s dražobným číslom.

Čl. IV
Priebeh dražby


(1) Dražbu vykonáva licitátor, ktorého vymenúva likvidátor. Za licitátora možno vymenovať fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, bezúhonnú a spôsobilú na výkon tejto činnosti. Likvidátor dražby je povinný pripraviť pre dražbu náhradného licitátora pre prípad, ak by licitátor vo svojej činnosti nemohol pokračovať. Licitátor sa nesmie sám ani prostredníctvom svojho zástupcu uchádzať o majetok, ktorý je predmetom dražby.

(2) Na činnosť licitátora dohliada likvidátor.

(3) Ak licitátor neplní svoje povinnosti v súlade s dražobným poriadkom, môže ho likvidátor odvolať a na jeho miesto určiť náhradného licitátora.

(4) Licitátor začína dražbu oznámením predmetu dražby a vyvolávacej ceny. Zároveň oznámi, či ide o prvú alebo o opakovanú dražbu.

(5) Dražitelia, ak majú záujem o dražený majetok, reagujú na oznámenie vyvolávacej ceny zdvihnutím tabuľky s dražobným číslom. Ak o dražený majetok prejaví záujem iba jeden dražiteľ, licitátor úderom dražobného kladivka určí predmet dražby tomuto dražiteľovi. Ak o dražený majetok prejaví záujem viac dražiteľov, určí z nich licitátor toho, kto sa prihlásil prvý. V prospech tohto dražiteľa opakuje licitátor ponuku ceny tri razy spolu s dodatkom "prvý raz", druhý raz", "tretí raz".

(6) Licitátor opakuje ponuku bez unáhlenia. Po treťom opakovaní ponuky licitátor určí príklepom majetok do vlastníctva tomu, kto urobil poslednú ponuku.

(7) Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu sumu, licitátor pokračuje v dražbe od tejto poslednej ponuky. Najnižšia suma, o ktorú možno ponuku zvýšiť, je 1 000 Sk, ak v oznámení nie je určené inak.

(8) Pri dražbe nehnuteľnosti v opakovanej dražbe môže likvidátor znížiť cenu najviac o 30% vyvolávacej ceny. Ak sú predmetom dražby len hnuteľnosti a nepodarí sa ich vydražiť spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 7 a ak sa zúčastní na dražbe najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, a to vždy o 10%, najviac však o 30% vyvolávacej ceny.

(9) Ak v prípade uvedenom v odseku 8 prejaví záujem o dražený majetok niektorý z dražiteľov, opakuje licitátor v jeho prospech zníženú vyvolávaciu cenu tri razy spolu s dodatkom "prvý raz", "druhý raz", "tretí raz".

(10) Licitátor opakuje zníženú vyvolávaciu cenu bez unáhlenia. Po treťom opakovaní zníženej vyvolávacej ceny licitátor príklepom určí dražený majetok do vlastníctva tomu, kto oň prejavil záujem.

(11) Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu cenu, licitátor postupuje podľa odsekov 4 až 7.

(12) Ak sa nepodarí predmet dražby v prvom kole vydražiť spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 11, licitátor dražbu skončí.

(13) Pri opakovanej dražbe sa postupuje podľa odsekov 4 až 12.

(14) O výsledku dražby spíše likvidátor zápisnicu, v ktorej sa uvedie deň a miesto konania dražby, vydražený majetok, meno a adresa vydražiteľa, vyvolávacia cena, vydražená cena a výška dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom. V zápisnici sa uvedie suma, ktorú je vydražiteľ povinný doplatiť k dražobnej zábezpeke na určený bankový účet, a lehota na zaplatenie. Zápisnica ďalej musí obsahovať zoznam vydraženého majetku, v prípade nehnuteľného majetku musí obsahovať údaje potrebné na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností. Zápisnicu podpíše likvidátor, licitátor a vydražiteľ. Originál zápisnice prevezme vydražiteľ, kópiu zápisnice s originálnymi podpismi uschováva likvidátor.

(15) Likvidátor vydá vydražiteľovi potvrdenie o tom, že mu bola vec vydražená a že je povinný za vydraženú nehnuteľnosť zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 30 dní. Potvrdenie musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zápisnici spolu s dátumom a celkovou uhradenou sumou. Potvrdenie o predaji slúži ako doklad na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností.

(16) Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podáva likvidátor v lehote do 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny vydraženej nehnuteľnosti.

(17) Vydraženú hnuteľnosť odovzdá likvidátor vydražiteľovi až po zaplatení kúpnej ceny.

Čl. V
Záverečné ustanovenie


Na dražby vecí štátnych podnikov v likvidácii sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a primerane ustanovenia zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.