Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 264/1999 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k 3. 8. 2012)

Print Friendly and PDF

(o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 27.10.1999
Účinnosť od: 1.1.2010

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 113/1999 strana 2094

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
238/2001 Z.z.
436/2001 Z.z.
128/2002 Z.z.
254/2003 Z.z.
505/2009 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
30/1968 Zb.;
54/1987 Zb.;
479/1992 Zb.;
148/1995 Z.z.;
142/1991 Zb.;
632/1992 Zb.;
143/1995 Z.z.;
585/1992 Zb.;
246/1995 Z.z.;

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
539/1992 Zb.
§57 bod 1;

90/1998 Z.z.
§28, príloha č. 2;

455/1991 Zb.
§3 ods. 2 písm. l) vrátane odkazu a poznámky č. 23;


MENÍ ČASTI PREDPISU:
70/1986 Zb.
§10 doterajšie ods. 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4,

poznámka č. 4;
140/1998 Z.z.
§27 ods. 6;


DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
174/1968 Zb.
§6 nový ods. 3 vrátane poznámky č. 4;

70/1986 Zb.
§10 nový ods. 2;

71/1986 Zb.
§11 nový ods. 2 vrátane poznámky č. 11a;

455/1991 Zb.
v prílohe č. 3 sa dopĺňa Skupina 314 - Ostatné;

180/1996 Z.z.
nový §6a vrátane poznámky č. 5a a 5b;OBLASŤ: Obchodné právo a Správne právo

264/1999 Z.z.


ZÁKON


zo 7. septembra 1999


o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena: 436/2001 Z.z.
Zmena: 254/2003 Z.z.
Zmena: 505/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2010

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Základné ustanovenia


§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) spôsob ustanovovania technických požiadaviek na výrobky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, bezpečnosť alebo majetok osôb, alebo životné prostredie (ďalej len "oprávnený záujem"),
b) práva a povinnosti právnickej osoby určenej na činnosti podľa tohto zákona, ktoré súvisia s tvorbou, so schvaľovaním a s vydávaním slovenských technických noriem,
c) postupy posudzovania zhody výrobkov s technickými požiadavkami (ďalej len "posudzovanie zhody"),
d) práva a povinnosti podnikateľov /1/ a iných právnických osôb zriadených podľa osobitného predpisu /2/ a poverených činnosťami podľa tohto zákona, ktoré súvisia s posudzovaním zhody,
e) práva a povinnosti podnikateľov, /1/ ktorí vyrábajú, dovážajú alebo uvádzajú výrobky na trh,
f) pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody,
g) dohľad nad dodržiavaním zákona vrátane ukladania pokút.
---------------------------------------------------------

/1/ § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
/2/ § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.§ 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) výrobkom každá vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky,
b) výrobcom podnikateľ, ktorý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifikačný znak, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu; výrobcom môže byť aj dovozca,
c) dovozcom podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu alebo uvedenie takého výrobku na trh sprostredkuje,
d) splnomocnencom právnická osoba alebo fyzická osoba, /2b/ ktorú výrobca poveril svojím zastupovaním vo veciach týkajúcich sa povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
e) distribútorom podnikateľ, ktorý výrobky predáva, sprostredkúva ich predaj alebo ich iným spôsobom poskytuje používateľom, ale svojou činnosťou priamo neovplyvňuje vlastnosti výrobku (ďalej len "distribuuje"); distribútorom je aj dodávateľ, /3/
f) notifikovanou osobou podnikateľ1) alebo iná právnická osoba, 2) ktorá bola členským štátom Európskej únie alebo Slovenskou republikou oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom Európskej únie ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody,
g) uvedením výrobku na trh okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú potrebu,
h) uvedením výrobku do prevádzky okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, a to najmä po jeho dokončenej inštalácii, alebo do etapy používania, či už je určený pre potreby iných osôb, alebo pre vlastnú potrebu,
i) technickými požiadavkami na výrobok požadované charakteristiky výrobku obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme, ktorými sú technické špecifikácie, a to:
1. úroveň kvality,
2. úžitkové vlastnosti,
3. bezpečnosť,
4. rozmery,
5. názov, pod ktorým sa predáva,
6. značky,
7. skúšanie výrobku a skúšobné metódy,
8. balenie,
9. označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom,
10. postupy posudzovania zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami,
11. výrobné metódy a procesy, ktoré majú vplyv na charakteristiky výrobku,
j) iné požiadavky nevyhnutné z dôvodov ochrany oprávneného záujmu alebo ochrany spotrebiteľa, /4/ ktoré sa týkajú životného cyklu použitia alebo zneškodnenia výrobku alebo zmeny účelu jeho použitia, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo povahu výrobku, alebo jeho uvedenie na trh alebo jeho uvedenia do prevádzky (ďalej len uvedenie na trh )

(2) Na účely tohto zákona sa za výrobok považuje aj služba, ak ju poskytuje informačná spoločnosť za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby; za službu sa nepovažujú služby rozhlasového a televízneho vysielania. /4a/
---------------------------------------------------------

/2b/ § 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
/3/ § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. a zákona č. 137/1998 Z. z.
/4/ Zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
/4a/ Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.§ 3
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") je ústredný orgán štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, ktorý

a) vypracúva a predkladá vláde koncepcie v oblasti technickej normalizácie a posudzovania zhody,
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, v ktorých pôsobnosti je vydanie technického predpisu (ďalej len "ministerstvo"), a s inými právnickými osobami pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania technických požiadaviek, posudzovania zhody a výkonu dohľadu,
c) zabezpečuje v spolupráci s ministerstvami medzinárodnú výmenu informácií z oblasti slovenských technických noriem, technických predpisov a posudzovania zhody podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d) určuje právnickú osobu na zabezpečovanie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem,
e) určuje slovenskú technickú normu vhodnú na posudzovanie zhody,
f) oznamuje zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev,
g) udeľuje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou podľa tohto zákona,
h) uverejňuje oznámenia o slovenských technických normách, o slovenských technických normách harmonizovaných s technickým predpisom a o slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, oznámenia o udelení a odňatí autorizácie autorizovanej osobe vrátane obsahu autorizácie.
i) vedie register identifikačných kódov.

(2) Úrad je pri výkone dozoru nad posudzovaním zhody oprávnený

a) ukladať autorizovanej osobe povinnosť odstrániť zistený nedostatok v jej činnosti a určiť na jeho odstránenie primeranú lehotu,
b) ukladať pokuty.

Technické predpisy a technické normy
§ 4
Technické predpisy

Technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis, /5/ ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku.
---------------------------------------------------------

/5/ § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.§ 5
Technické normy

(1) Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Technická norma je

a) medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
b) európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
c) slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná.
d) zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.

(2) Slovenská technická norma je vytvorená a schválená podľa § 6 a jej vydanie sa oznamuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "vestník").

(3) Slovenská technická norma sa označuje značkou STN. Názov slovenská technická norma a značka STN sa nesmú použiť na označenie iných dokumentov.

(4) Medzinárodné normy a európske normy podľa odseku 1 sa vydávajú v Slovenskej republike iba ako slovenské technické normy a sú súčasťou sústavy slovenských technických noriem. Pri ich preberaní možno použiť všetky formy preberania určené medzinárodnými normalizačnými organizáciami a európskymi normalizačnými organizáciami.

(5) Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len vláda ) nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom. 6)

(6) Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom a v prípade potreby so súhlasom orgánov Európskych spoločenstiev určí technické normy vhodné na posudzovanie zhody; určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa uplatní len vtedy, ak príslušná smernica transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky umožňuje používanie národných noriem na splnenie požiadaviek zhody, kým neexistujú žiadne harmonizované normy alebo v neharmonizovanej oblasti. Určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo svojom vestníku.

(7) Úrad oznamuje ministerstvu zmeny v zoznamoch európskych noriem harmonizovaných s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.

(8) Návrh na zrušenie určenia harmonizovanej slovenskej technickej normy a návrh na zrušenie určenia inej slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sú oprávnené podávať orgány dohľadu uvedené v § 30 na základe vlastného zistenia alebo na iný podnet.

(9) Úrad oznamuje vo vestníku, ktoré slovenské technické normy určil za vhodné na posudzovanie zhody vrátane zmien v určení alebo v zrušení takéhoto určenia, a harmonizované slovenské technické normy. V oznámení zároveň uvedie názov technického predpisu, na ktorý sa harmonizovaná norma vzťahuje. Ak úrad zruší určenie slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody, súčasne oznámi, ktorú harmonizovanú slovenskú technickú normu určil.
---------------------------------------------------------

6) Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.§ 6
Tvorba, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

(1) Tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem podľa tohto zákona zabezpečuje úrad.

(2) Na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem môže úrad určiť jedinú právnickú osobu (ďalej len "určená právnická osoba"). Rozhodnutie o určení právnickej osoby, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia vyhlási uverejnením úrad vo forme oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(3) Úrad môže určiť právnickú osobu podľa odseku 2 na základe jej žiadosti. Rozhodnutie o určení vydá úrad len právnickej osobe, ak je spôsobilá plniť tieto podmienky:

a) včasnosť zverejňovania oznámení o pripravovaných návrhoch slovenských technických noriem a o vydaných normách,
b) vzájomný súlad slovenských technických noriem a ich súlad s technickými predpismi,
c) využívanie dosiahnutého stupňa rozvoja vedy a techniky,
d) ochranu oprávneného záujmu,
e) dobrovoľnú účasť na normalizačnej činnosti,
f) nezávislosť a existenciu mechanizmov znemožňujúcich presadzovanie jednostranných záujmov,
g) plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, z členstva v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách a využívanie výsledkov medzinárodnej spolupráce,
h) prerokovanie návrhu technickej normy s každým, kto sa prihlási v lehote určenej vo zverejnenom oznámení, alebo s každým, kto zašle svoje stanovisko k zverejnenému návrhu technickej normy v lehote určenej v oznámení,
i) distribúciu vydaných slovenských technických noriem do dvoch týždňov od doručenia objednávky alebo podľa dohody s odberateľom.

(4) Na určenie právnickej osoby podľa odseku 2 nie je právny nárok.

(5) Ak určená právnická osoba neplní alebo porušuje podmienky uvedené v rozhodnutí o určení, úrad jej určenie zruší.

(6) Rozhodnutie o určení, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia oznámi úrad vo vestníku.

(7) Náklady na tvorbu harmonizovaných slovenských technických noriem a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenských technických noriem uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie.

(8) Náklady spojené s členstvom určenej právnickej osoby v medzinárodných normalizačných organizáciách a európskych normalizačných organizáciách uhrádza úrad.

(9) Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.

(10) Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo vestníku.

§ 7
Zhoda so slovenskými technickými normami

(1) Zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Slovenské technické normy citované v technických predpisoch sa vyhotovujú v štátnom jazyku /7/ a sú verejne prístupné podľa § 6 ods. 3 písm. i) a ods. 10.

(2) Dodržanie harmonizovanej slovenskej technickej normy alebo slovenskej technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom.

(3) Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.
---------------------------------------------------------

/7/ § 8 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 8
Informačné povinnosti

(1) Úrad je oznamovacím miestom zodpovedným za sprostredkovanie informácií o návrhoch technických predpisov, o návrhoch ich zmien a doplnení a o návrhoch slovenských technických noriem.

(2) Úrad ako oznamovacie miesto zabezpečuje

a) informovanie o návrhoch technických predpisov, slovenských technických noriem a postupov posudzovania zhody do zahraničia,
b) informovanie o autorizovaných osobách,
c) informovanie o obdobných návrhoch zahraničných technických predpisov uverejnením vo vestníku.

(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami

a) stanoviská o tom, že v Slovenskej republike sa preukázateľne zistilo, že harmonizovaná európska norma nespĺňa základné požiadavky uvedené v technických predpisoch vydaných orgánmi Európskych spoločenstiev, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa technických noriem,
b) autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,
c) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri určených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva,
d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoločenstiev, pričom ich text zasiela orgánom Európskych spoločenstiev.

(4) Technický predpis alebo slovenskú technickú normu oznámenú podľa odseku 2 možno prijať až po uplynutí lehoty na podanie pripomienok určenej medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(5) O oznámeniach o návrhoch zahraničných technických predpisov, o návrhoch technických noriem a o postupoch posudzovania zhody úrad informuje príslušné ministerstvo. Úrad koordinuje a zabezpečuje oznamovanie návrhov technických predpisov, návrhov ich zmien, návrhov slovenských technických noriem, ich zmien a postupov posudzovania zhody do zahraničia. Príslušné ministerstvo je povinné predložiť úradu návrh technického predpisu, jeho zmeny alebo doplnenia.

Výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh
§ 9
Určené výrobky

(1) Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. i) a j) a posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom. /6/

(2) Určené výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak nie je preukázaná zhoda ich vlastností s technickými predpismi.

(3) Vláda nariadením ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) a j), a to o

a) skupinách určených výrobkov,
b) odstránení alebo o zmiernení rizika, ktoré určené výrobky môžu predstavovať, spresnením technických požiadaviek na určené výrobky, ak nie sú upravené osobitnými predpismi, /6/
c) spôsobe označovania určených výrobkov, ktoré sa pri uvádzaní na trh označujú slovenskou značkou zhody alebo inou značkou, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
d) spôsobe preukázania zhody určených výrobkov a spôsobe uchovávania, nakladania a poskytovania iným subjektom dokumentácie súvisiacej s postupom posudzovania zhody a vyhlásením o zhode.

(4) Určené výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako použité alebo ktoré sa po podstatnej úprave opätovne uvádzajú na trh, sa považujú za určené výrobky prvýkrát uvedené na trh podľa § 2 ods. 1 písm. f) a g), ak nariadenie vlády neustanovuje inak.

(5) Úrad môže na základe žiadosti ministerstva rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh, ak neboli použité postupy posudzovania zhody podľa § 12 v mimoriadnych situáciách, ak si to vyžaduje ochrana oprávneného záujmu (napríklad havária, experimentálne účely a pod.). Takéto rozhodnutie sa neuplatní pri určených výrobkoch zahrnutých do Protokolu k Európskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov s výnimkou prípadov, ak tak ustanovuje smernica, ktorá je uvedená v prílohe uvedeného protokolu a transponovaná do právneho poriadku Slovenskej republiky formou nariadenia vlády.

(6) Rozhodnutie podľa odseku 5, ako aj zrušenie takého rozhodnutia oznamuje úrad vo vestníku.

(7) Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom opatrením na prechodný čas zaradí výrobok medzi určené výrobky alebo na určenom výrobku určí posudzovanie konkrétnej technickej požiadavky, alebo na určenom výrobku dočasne určí postup posudzovania zhody. Opatrenie úrad vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
---------------------------------------------------------

/6/ Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.§ 10
Povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov pri uvádzaní výrobkov na trh

(1) Výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca (ďalej len výrobca alebo dovozca ) môže uvádzať na trh iba bezpečné výrobky, 8) a to bez ohľadu na to, či sú určené na osobnú potrebu alebo na profesijné použitie. Ak nemožno identifikovať výrobcu alebo dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor.

(2) Výrobca alebo dovozca určeného výrobku posudzuje pred uvedením na trh zhodu jeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi.

(3) Určené výrobky môže výrobca alebo dovozca uviesť na trh iba po posúdení zhody ich vlastností s technickými požiadavkami na ich bezpečnosť podľa tohto zákona a technických predpisov, a to spôsobom, ktorý zodpovedá posudzovaniu zhody podľa § 12.

(4) Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi (ďalej len "vyhlásenie o zhode"), ak sa naň nevzťahuje § 13 ods. 6.

(5) Výrobca alebo dovozca musí distribútorovi na jeho žiadosť poskytnúť vyhlásenie o zhode.

(6) Distribútor nesmie distribuovať výrobok, o ktorom na základe svojich informácií alebo svojich odborných znalostí vie alebo o ktorom môže predpokladať, že môže ohroziť oprávnený záujem.

(7) Distribútor nesmie distribuovať určený výrobok, na ktorý výrobca alebo dovozca nevydal vyhlásenie o zhode (§ 13) alebo na ktorý nemá pri distribúcii vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, alebo ak ho výrobca neoznačil značkou zhody.

---------------------------------------------------------

/8/ § 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Autorizácia a posudzovanie zhody určených výrobkov
§ 11
Autorizácia

(1) Autorizácia je rozhodnutie úradu podľa tohto zákona alebo príslušného ministerstva podľa osobitného predpisu6) o poverení podnikateľa1) alebo inej právnickej osoby2) na vykonávanie posudzovania zhody. Rozhodnutím určený subjekt (ďalej len autorizovaná osoba ) môže byť podľa obsahu a rozsahu činnosti autorizovaný na certifikáciu, posudzovanie zhody, posudzovanie činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku, vykonávanie inšpekcie a skúšanie určených výrobkov.

(2) Na autorizáciu podľa odseku 1 nie je právny nárok.

(3) V rozhodnutí o autorizácii sa určia podmienky a rozsah dodržiavania jednotného postupu autorizovaných osôb.

(4) Ak o autorizácii rozhoduje ministerstvo podľa osobitných predpisov, /9/ úrad metodicky usmerňuje spoluprácu autorizovaných osôb.

(5) Úrad alebo ministerstvo môže rozhodnúť o autorizácii na základe žiadosti osoby uvedenej v § 1 písm. d) a preukázania splnenia týchto podmienok:

a) zamestnáva osoby, ktoré majú odborné predpoklady a osobné schopnosti na vykonávanie činností v procese posudzovania zhody a povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri činnosti autorizovanej osoby,
b) má technické prostriedky a prístrojové vybavenie potrebné na vykonávanie postupov posudzovania zhody alebo má prístup k takýmto zariadeniam,
c) je schopná organizačne zabezpečiť nestrannosť výkonu činnosti pri posudzovaní zhody, objektivitu a nezaujatosť kontrolných úkonov, vecnosť a nestrannosť vypracúvaných písomných správ a protokolov, a to tak zo strany vedúcich, ako aj technických zamestnancov, zhrnúť a nezaujato vyhodnotiť oznámené a vlastné zistenia a návrhy všetkých zainteresovaných subjektov,
d) je schopná prijímať nezaujaté rozhodnutia vo vzťahu k záujmom výrobcov a iných subjektov, ktoré by mohli mať z určitého výsledku posudzovania zhody prospech,
e) je schopná zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom, a údajov, ktoré by sa mohli zneužiť,
f) má zmluvné zabezpečenie tých úkonov, ktoré pri posudzovaní zhody nemôže sám vykonať,
g) má poistenie pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené činnosťou autorizovanej osoby,
h) má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

(6) Autorizovaná osoba vedie dokumentáciu a evidenciu, ktorá preukazuje plnenie uvedených podmienok autorizácie.

(7) Pri autorizácii sa môže uznať osvedčenie o akreditácii, prípadne iné nálezy svedčiace o splnení podmienok autorizácie.

(8) V rozhodnutí o autorizácii úrad o autorizovanej osobe uvedie

a) obchodné meno a sídlo,
b) identifikačné číslo,
c) identifikačný kód,
d) technický predpis, podľa ktorého autorizovaná osoba bude vykonávať posudzovanie zhody, postupy posudzovania zhody a rozsah určených výrobkov, na ktorý sa autorizácia vzťahuje,
e) právnu formu,
f) meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene autorizovanej osoby,
g) dobu platnosti autorizácie.

(9) Autorizovaná osoba zabezpečuje činnosti súvisiace s posudzovaním zhody výrobkov s požiadavkami technických predpisov. Je povinná najmä

a) vykonávať technické zistenia objektívne a na úrovni poznatkov vedy a techniky známych v čase, keď sa zistenia vykonávajú,
b) vydávať na základe technických zistení certifikáty alebo iné dokumenty,
c) bezodkladne oznamovať úradu všetky zmeny podmienok určených na autorizáciu,
d) na základe žiadosti poskytovať rovnopisy certifikátov a iných dokumentov vrátane súvisiacich dokladov úradu, a ak je to nevyhnutné, aj iným autorizovaným osobám, a v prípade, že to vyžaduje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, aj zahraničným osobám,
e) spolupracovať s orgánmi dohľadu.
f) na základe rozhodnutia úradu dokončiť proces posudzovania zhody začatý inou autorizovanou osobou.

(10) Autorizovaná osoba je oprávnená

a) zrušiť platnosť ňou vydaného certifikátu alebo iného dokladu, ak zistí, že neboli dodržané podmienky vydania certifikátu,
b) pri výkone činnosti nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa posudzovania zhody, vstupovať do výrobných, skladových a obchodných priestorov,
c) používať na dokumentoch, ktoré podľa tohto zákona vydáva, odtlačok pečiatky so štátnym znakom, ktorá je evidovaná úradom.

(11) Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu, či ním autorizované osoby dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a podmienky uvedené v rozhodnutí o autorizácii.

(12) Ak autorizovaná osoba prestala spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom a určené v rozhodnutí o autorizácii alebo ak vo svojej činnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu činnosti, alebo ak o to autorizovaná osoba požiada, alebo ak zanikne potreba na autorizáciu, úrad po dohode s ministerstvom rozhodnutie o autorizácii zmení alebo zruší. Ak autorizovaná osoba požiada o zrušenie autorizácie, musí to urobiť najmenej šesť mesiacov pred navrhovaným termínom zrušenia.

(13) Ak úrad rozhodne o zrušení autorizácie autorizovanej osoby podľa odseku 13, ustanoví autorizovanú osobu, ktorá dokončí proces posúdenia zhody.

(14) Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutia o autorizácii, o zmene autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ako aj zánik autorizovanej osoby.

(15) Ak nie je posudzovaním zhody určeného výrobku poverená autorizovaná osoba, zabezpečí posudzovanie zhody úrad. Pri tejto činnosti využíva technické zistenia vykonané akreditovanými osobami alebo technické zistenia zahraničných subjektov.

(16) Autorizovaná osoba sa oznámením podľa § 8 ods. 3 písm. b) stáva notifikovanou osobou.
---------------------------------------------------------

/9/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákon č. 90/1998 Z. z.§ 12
Posudzovanie zhody

(1) Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

(2) Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.

(3) Postupy posudzovania zhody sú:
a) posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
b) posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
c) posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
d) posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
e) posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
f) overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca alebo dovozca, alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
g) overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
h) inšpekcia riadneho fungovania systému manažérstva kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
i) iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na prevzatie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskych spoločenstiev.

(4) Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.

(5) Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.

(6) Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.

(7) Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.

(8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti
a) o uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
b) o postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len "postup posudzovania zhody"), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
c) o obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
d) o obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.

§ 13
Vyhlásenie o zhode

(1) Výrobca alebo dovozca určeného výrobku zodpovedá za obsah písomného vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody.

(2) Výrobca alebo dovozca je oprávnený označiť určený výrobok, na ktorý bolo vydané vyhlásenie o zhode, slovenskou značkou zhody.

(3) Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenia o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný uchovávať na území Slovenskej republiky a na vyžiadanie kedykoľvek po-skytnúť orgánom dohľadu do desiatich rokov od skončenia výroby, dovozu alebo uvedenia na trh. Povinnosť zabezpečiť uchovanie dokumentov prechádza z výrobcov a dovozcov, ktorí zanikli v dôsledku likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania, na správcu konkurznej podstaty alebo na likvidátora. Na dovážaný výrobok označený podľa odseku 6 označením CE nemá dovozca povinnosť dokumenty o použitom spôsobe posudzovania zhody uchovávať na území Slovenskej republiky, je však povinný predložiť ich orgánu dohľadu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom. 9a)

(4) Vyhlásenie o zhode nezbavuje výrobcu alebo dovozcu zodpovednosti za vadný výrobok ani za škody spôsobené vadným výrobkom.

(5) Vyhlásenie o zhode alebo písomné potvrdenie, že výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode, je distribútor povinný každému na jeho žiadosť

a) predložiť na nahliadnutie,
b) vydať overený rovnopis do 20 dní od doručenia žiadosti na náklady žiadateľa.

(6) Vyhlásenie o zhode môže výrobca alebo dovozca nahradiť označením CE (§ 21), ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu. 9a)
------------------------------------------------------

9a) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky.§ 14
Certifikácia

Certifikácia je podľa tohto zákona činnosť autorizovanej osoby, ktorá vydaním certifikátu osvedčí, že vlastnosti určeného výrobku a činnosti súvisiace s výrobou alebo vlastnosti určeného výrobku alebo činnosti súvisiace s výrobou sú v súlade s technickými požiadavkami na určené výrobky v technických predpisoch.

§ 15
Inšpekcia pri posudzovaní zhody

(1) Inšpekcia je činnosť autorizovanej osoby súvisiaca s postupmi posudzovania zhody, ktorá posudzuje, či návrh určeného výrobku, výrobok, zariadenie alebo systém kvality sú v súlade s technickými požiadavkami, a preveruje odbornú úroveň zamestnancov, úroveň technického vybavenia, úroveň technologických a iných procesov a používanú metodiku.

(2) Inšpekcia na účely posudzovania zhody nie je činnosť orgánov dohľadu.

§ 16
Skúšanie určeného výrobku

Skúšanie určeného výrobku je činnosť autorizovanej osoby, akreditovanej osoby, výrobcu alebo dovozcu, pri ktorej sa zisťujú vlastnosti alebo charakteristiky určeného výrobku s cieľom posúdiť jeho zhodu s technickými požiadavkami.

Značky zhody a označenia
§ 17
Značky zhody

(1) Určený výrobok, na ktorom sa vykonalo posúdenie zhody podľa § 12, možno označiť značkou zhody.

(2) Značky zhody sú:

a) slovenská značka zhody,
b) ostatné značky zhody,
c) označenie CE,
d) zahraničné značky zhody.

(3) Podnikateľ podľa § 2 ods. 1 písm. b) a d) je povinný označiť určený výrobok značkou zhody pred jeho uvedením na trh (ďalej len "značkár"), ak to ustanovuje technický predpis.

§ 18
Slovenská značka zhody určeného výrobku

(1) Slovenská značka zhody CSK pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.

(2) Slovenská značka zhody určeného výrobku CSK osvedčuje, že

a) vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky na výrobok a v prípade stavebných výrobkov aj technické požiadavky podľa osobitného predpisu, /6/
b) boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené týmto zákonom alebo iným osobitným predpisom. /6/

(3) K slovenskej značke zhody CSK značkár pripája identifikačný kód autorizovanej osoby v prípade, ak to vyžaduje použitý postup posudzovania zhody.

(4) Určený výrobok, pri ktorom nebola preukázaná zhoda vlastností podľa § 12 ods. 2, nemôže značkár označiť slovenskou značkou zhody CSK.

(5) Úrad uverejní vo vestníku identifikačné kódy autorizovaných osôb.

§ 19
Umiestňovanie slovenskej značky zhody určeného výrobku

(1) Slovenskú značku zhody určeného výrobku umiestňuje značkár prednostne na výrobok. Slovenská značka zhody určeného výrobku musí byť umiestnená na takom mieste, aby bola viditeľná. V prípade, že slovenskú značku zhody určeného výrobku nemožno umiestniť na výrobok, možno ju umiestniť na obal a uviesť to v sprievodnej dokumentácii, alebo ak ju nemožno umiestniť ani na obal, uviesť to v sprievodnej dokumentácii.

(2) Slovenskú značku zhody určeného výrobku môže značkár vyhotoviť

a) tlačou priamo na výrobok, na obal alebo uviesť v sprievodnej dokumentácii,
b) štítkom alebo samolepiacou fóliou,
c) reliéfne alebo vyrazením na výrobok, alebo odliatím do výrobku,
d) ak to nie je možné podľa písmen a) až c), iným spôsobom určeným autorizovanou osobou.

(3) Slovenská značka zhody určeného výrobku v závislosti od spôsobu vyhotovenia musí byť

a) vyhotovená kontrastnými farbami odolnými proti oteru,
b) vyhotovená tak, aby odolala podmienkam vonkajšieho prostredia,
c) zabezpečená proti opotrebovaniu,
d) zabezpečená proti opakovanému použitiu.

(4) Veľkosť a spôsob umiestnenia slovenskej značky zhody určeného výrobku sa musia zvoliť tak, aby značka nebola prekrývaná, ani nemohla byť spochybňovaná iným označením výrobku tak, aby nemohlo dôjsť k zámene iného označenia za slovenskú značku zhody ani k uvedeniu do omylu.

(5) Rozmery slovenskej značky zhody určeného výrobku musia byť také, aby bola ľahko identifikovateľná a čitateľná.

§ 20

Zrušený zákonom č. 436/2001 od 1. novembra 2001

§ 21
Označenie CE

(1) Osobitné postavenie má označenie CE. Označenie možno umiestniť na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.

(2) Označenie CE pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.

(3) Pri vyhotovovaní a umiestňovaní označenia CE postupuje značkár obdobne ako pri umiestňovaní slovenskej značky zhody; § 19 sa použije primerane.

(4) Podrobnosti o používaní označenia CE a o náležitostiach vyhlásenia o zhode ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(5) Ak značkár označí výrobky označením CE, nesmie už na takto označený výrobok použiť slovenskú značku zhody.

(6) Označenie CE môže byť nahradené ostatnou značkou zhody, ak tak ustanoví osobitný predpis. 9a)


§ 22 - § 29

Zrušené predpisom č.505/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.januára 2010.


Dohľad
§ 30
Orgány dohľadu

(1) Orgánmi dohľadu podľa tohto zákona sú orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov. /11/

(2) Orgány dohľadu vykonávajú dohľad, či

a) na určené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody,
b) vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
c) sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nesfalšované.

(3) Výrobca alebo dovozca, ktorý uviedol určený výrobok na trh, je povinný umožniť orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie nahliadnuť do technickej, výrobnej, obchodnej a inej dokumentácie týkajúcej sa určených výrobkov, umožniť im kontrolovať ich a najmä umožniť im prístup do výrobných, skladových a obchodných priestorov.

(4) Podľa odseku 3 sa postupuje aj vtedy, ak výrobok nie je určeným výrobkom, ale vznikne dôvodné podozrenie, že môže ohroziť oprávnený záujem.

(5) Distribútor je povinný orgánom dohľadu pri výkone ich funkcie umožniť prístup do skladových a obchodných priestorov.

(6) Ak orgán dohľadu zistí porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, uloží ochranné opatrenie alebo pokutu podľa tohto zákona.

(7) Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánov dohľadu, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov. /11/
---------------------------------------------------------

/11/ Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.§ 31
Ochranné opatrenie

(1) Orgán dohľadu môže uložiť podnikateľovi

a) pozastavenie uvádzania určených výrobkov na trh na určitý čas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpečenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádzať určené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázateľne ohrozujú oprávnený záujem,
c) povinnosť účinným spôsobom bezodkladne informovať o tomto nebezpečenstve osoby, ktoré by mohli byť vystavené nebezpečenstvu použitím takéhoto určeného výrobku, a to v prípadoch, keď bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena a) alebo b).

(2) Odvolanie podané proti rozhodnutiu o ochrannom opatrení nemá odkladný účinok.

(3) Náklady súvisiace s ochranným opatrením znáša ten, kto určený výrobok ohrozujúci oprávnený záujem uvádza na trh.

§ 32
Pokuty

(1) Orgán dohľadu uloží pokutu do 5 000 000 Sk tomu, kto

a) neoprávnene alebo klamlivo použil značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b) uviedol na trh alebo distribuoval určené výrobky bez vyhlásenia o zhode podľa § 10 ods. 4, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia výrobkov značkou zhody podľa § 17 ods. 3, alebo neoprávnene uviedol na trh výrobok,
c) nesplnil podmienky ochranného opatrenia.

(2) Úrad na základe podnetu alebo na základe vlastného zistenia uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto neoprávnene

a) označil dokument značkou STN,
b) rozmnožil a rozšíril slovenskú technickú normu,
c) vystupoval ako autorizovaná osoba,
d) vydal certifikát.

(3) Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uložiť pokutu podľa odsekov 1 a 2 až do dvojnásobku uloženej pokuty.

(4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na cenu výrobku, závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu takejto povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné ustanovenia
§ 33
Uznávanie zahraničných dokladov a značiek

(1) Slovenskou značkou zhody môže byť podľa tohto zákona aj zahraničná značka. Zahraničný doklad môže byť dokladom o zhode, protokolom o skúškach, certifikátom zhody, certifikátom zhody typu alebo vyhlásením o zhode podľa tohto zákona vtedy, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Úrad môže na zásade vzájomnosti uznávať zahraničné dokumenty, ktoré osvedčujú posúdenie zhody, alebo zahraničnú značku ako slovenskú značku zhody podľa tohto zákona, alebo ako podklady na posúdenie zhody, ak je zabezpečená úroveň oprávneného záujmu zodpovedajúca požiadavkám príslušných technických predpisov.

(3) Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak a ak úrad podľa odseku 2 nerozhodol o vzájomnom uznávaní podkladov na posúdenie zhody, môže autorizovaná osoba na základe žiadosti uznať výsledky skúšok certifikátov a inšpekcií a iných úkonov vzťahujúcich sa na posúdenie zhody vykonaných v zahraničí. K žiadosti o uznanie zahraničného dokladu žiadateľ pripojí aj jeho preklad do štátneho jazyka.

(4) Úrad uverejňuje skutočnosti podľa odsekov 1 a 2 vo vestníku.

(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nevzťahujú na výrobky upravené osobitným predpisom. /6/

§ 34
Konanie

Všeobecné predpisy o správnom konaní /12/ sa nevzťahujú na konania podľa § 9 ods. 5, § 22 a § 26 až 29.
---------------------------------------------------------

/12/ Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 35

(1) Rozhodnutia na výkon štátneho skúšobníctva podľa doterajších predpisov sa považujú za rozhodnutia o autorizácii podľa tohto zákona do 31. decembra 2000, ak v jednotlivých prípadoch ich platnosť nezanikne skôr.

(2) Výrobky určené na povinnú certifikáciu podľa doterajších predpisov sa považujú za určené výrobky podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2002.

(3) Rozhodnutia o schválení výrobkov a certifikáty výrobkov vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za certifikáty určených výrobkov podľa tohto zákona po dobu ich platnosti alebo dovtedy, kým technický predpis neustanoví inak.

(4) Konanie o schválení výrobku alebo konanie o certifikácii výrobku, ktoré sa začalo pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona ako certifikácia typu určeného výrobku, ak ide o určený výrobok alebo ak o to v ostatných prípadoch osobitne požiada prihlasovateľ.

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na výrobky uvedené na trh pred dňom nadobudnutia jeho účinnosti a na výrobky uvedené na trh podľa osobitných predpisov. /6/

(6) Konania o uložení pokút, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa zákona platného v čase začatia konania.

(7) Slovenské technické normy označené značkou STN schválené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa považujú za slovenské technické normy podľa tohto zákona.

(8) Podnikatelia a orgány štátnej správy sú povinné do 31. decembra 2000 riadiť sa ustanoveniami slovenskej technickej normy, ktoré sú označené ako záväzné podľa doterajších predpisov.

§ 36

(1) Na potraviny, kozmetické prostriedky a tabakové výrobky sa nevzťahujú ustanovenia § 30 ods. 2 písm. b) a ods. 3 a 4, § 31 a § 32 ods. 1 písm. c).

(2) Ak ide o potraviny, tabakové výrobky a kozmetické prostriedky, colné orgány bez meškania informujú orgány potravinového dozoru. /13/
---------------------------------------------------------

/13/ § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z.§ 37
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb., zákona č. 539/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1995 Z. z.,

2. zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1995 Z. z.,

3. § 28 a príloha č. 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch,

4. vyhláška Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie č. 585/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov,

5. vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.

Čl. II


Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a zákona č. 130/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

" (3) Inšpektorát bezpečnosti práce môže ukladať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenie podľa osobitného predpisu. /4/".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

" /4/ Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. III


Zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá

a) neoprávnene alebo klamlivo použila slovenskú značku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b) uviedla na trh alebo distribuovala určené výrobky bez vyhlásenia o zhode, certifikátu zhody alebo bez určeného označenia slovenskou značkou zhody,
pokutu podľa osobitného predpisu. /4/".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

" /4/ Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. IV


Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Riaditeľ inšpektorátu môže na základe zistenia Slovenskej obchodnej inšpekcie uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila predpisy o posudzovaní zhody, pokutu alebo ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu. /11a/".

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

" /11a/ Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrob- ky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. V


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z. a zákona č. 194/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l) vrátane odkazu 23 a poznámky pod čiarou k nemu.

2. V prílohe č. 3 SKUPINA 314 - Ostatné sa na konci pripájajú slová

"Činnosť autorizovanej osoby
Rozhodnutie o autorizácii
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z.".

Čl. VI


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 383/1997 Z. z. a zákona č. 200/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

"§ 6a

(1) Colné orgány sú oprávnené kontrolovať, či dovážané výrobky majú vyhlásenia o zhode a značky zhody tak, ako to ustanovuje osobitný predpis. /5a/

(2) Dovozca výrobkov je povinný na výzvu colného orgánu preukázať, že ním dovážané výrobky majú vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a značku zhody tak, ako to ustanovuje osobitný predpis. /5a/

(3) Colné orgány bez meškania informujú orgány dohľadu pred prepustením do režimu voľného obehu podľa § 95 a 98 o tých výrobkoch, ktoré

a) podliehajú posúdeniu zhody a dovozca nepreukáže vyhlásením o zhode alebo certifikátom zhody a značkou zhody alebo vyhlásením o zhode a certifikátom zhody a značkou zhody, alebo značkou zhody, alebo ak nemá inú možnosť, technickými predpismi /5b/ ustanovenou sprievodnou dokumentáciou, že výrobky spĺňajú technické požiadavky podľa technických predpisov, /5b/ ak majú podozrenie, že sprievodná dokumentácia, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody a značka zhody sa neoprávnene použili, zmenili alebo sfalšovali,
b) vykazujú také charakteristiky, ktoré by mohli vyvolať vážnu pochybnosť o tom, či výrobok nepredstavuje vážne a bezprostredné riziko ohrozenia zdravia a bezpečnosti.

(4) Colné orgány pri výkone činnosti podľa odseku 3 dodržiavajú osobitný predpis, /5a/ pričom pri pozastavení prepustenia výrobkov do voľného obehu musia brať do úvahy charakter výrobku, najmä takého, ktorý podlieha rýchlej skaze.

(5) Výrobok musia colné orgány prepustiť ako tovar do režimu voľného obehu, ak zistia, že nepredstavuje vážne a bezprostredné riziko, alebo ho nemožno považovať za výrobok, ktorý sa uvádza na trh v rozpore s technickými predpismi, /5b/ alebo ak do troch pracovných dní od oznámenia colných orgánov podľa odseku 3 nevykonajú orgány dohľadu žiadne opatrenia.

(6) Ak colné orgány zistia, že výrobok predstavuje vážne a bezprostredné riziko, vykonajú príslušné opatrenia vrátane zákazu prepustenia dovážaných výrobkov do režimu voľného obehu.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

" /5a/ Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
/5b/ § 4 zákona č. 264/1999 Z. z.".

Čl. VII


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1995 Z. z. o reklame sa mení takto:

V § 27 ods. 6 sa slová "ministerstvo zdravotníctva po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "vláda Slovenskej republiky".

Čl. VIII
Účinnosť


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Zákon č. 436/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2001.

Zákon č. 254/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2003.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 264/1999 Z. z.

ZNAČKY ZHODY

Slovenská značka zhody určených výrobkov

Značka zhody so slovenskou technickou normou

Značka zhody s európskou normou prevzatou do sústavy slovenských technických noriem

Označenie CE
Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...