Zákon o verejnom zdravotníctve - Zákon č. 126/2006 Z. z. - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 16. 11. 2010)

Print Friendly and PDF

(o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 9.3.2006
Účinnosť od: 1.9.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 52/2006 strana 860

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
355/2007 Z.z.
359/2007 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
272/1994 Z.z.
514/2001 Z.z.
39/2002 Z.z.
40/2002 Z.z.
44/2005 Z.z.
357/2005 Z.z.
45/2002 Z.z.
46/2002 Z.z.
47/2002 Z.z.
511/2004 Z.z.
109/1995 Z.z.
79/1997 Z.z.
54/2000 Z.z.
761/2004 Z.z.
12/2001 Z.z.
30/2002 Z.z.
146/2004 Z.z.
326/2002 Z.z.
505/2002 Z.z.
586/2002 Z.z.
592/2002 Z.z.
708/2002 Z.z.
214/2003 Z.z.
151/2004 Z.z.
271/2004 Z.z.

RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
222/1996 Z.z.
čl. XXI - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

290/1996 Z.z.
čl. I - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

470/2000 Z.z.
čl. I - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

553/2001 Z.z.
čl. VII - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

245/2003 Z.z.
čl. VII - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

256/2003 Z.z.
čl. I - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

472/2003 Z.z.
čl. III - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

215/2004 Z.z.
čl. IV - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

434/2004 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

2/2005 Z.z.
čl. II - (týkajúci sa zmien zrušeného zák. 272/1994 Z.z.);

455/1991 Zb.
§3 ods. 2 písm. s);


MENÍ ČASTI PREDPISU:
455/1991 Zb.
§3 ods. 2 doterajšie písm. t) až zu) sa označujú ako písm. s) až

zt);
145/1995 Z.z.
v sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. "Finančná správa

a obchodná činnosť" položka č. 150, vrátane poznámok č. 36a a 36b;

DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
455/1991 Zb.
nový §80j, v prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine

214 nové živnosti poradové č. 61 a 62;


OBLASŤ: Iné
POZNÁMKA:
Účinnosť s výnimkou:
ustanovenia uvedené v čl. I § 4 písm. e), § 5 ods. 5 písm. g) a § 6 ods. 5 písm. c) nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010;

126/2006 Z.z.


ZÁKON


z 2. februára 2006


o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovZmena: 295/2007 Z.z.
Zmena: 355/2007 Z.z.
Zmena: 359/2007 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I


PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet úpravy

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 2
Základné pojmy

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA A VÝKON
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA


§ 3
Orgány verejného zdravotníctva

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 4
Ministerstvo

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 5
Úrad verejného zdravotníctva

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 6
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 7
Pôsobnosť orgánov verejného
zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 8
Národné referenčné centrum

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 9
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 10
Rozhodovacia činnosť

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

TRETIA ČASŤ
DETERMINANTY ZDRAVIA


§ 11
Voda určená na ľudskú spotrebu

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 12
Voda na kúpanie, prírodné
kúpaliská a umelé kúpaliská

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 13
Vnútorné prostredie budov

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 14
Byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 15
Telovýchovné zariadenia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 16
Zariadenia, pri ktorých prevádzke
dochádza ku kontaktu s ľudských telom

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 17
Hluk, infrazvuk a vibrácie

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 18
Elektromagnetické pole v životnom prostredí

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 19
Zdravie pri práci

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 20
Rizikové práce

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 21
Optické žiarenie pri práci

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 22
Záťaž teplom a chladom pri práci

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 23
Fyzická, psychická a senzorická záťaž pri práci

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 24
Činnosti vedúce k ožiareniu

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 25
Povoľovanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z
hľadiska radiačnej ochrany a uvádzania rádioaktívnych látok a kontaminovaných
predmetov do životného prostredia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 26
Oznamovanie činností vedúcich k ožiareniu

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 27
Výchovné a výchovno-vzdelávacie
zariadenia pre deti a mladistvých

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 28
Zotavovacie podujatia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 29
Zariadenia spoločného stravovania

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

ŠTVRTÁ ČASŤ
MIMORIADNE UDALOSTI


§ 30
Mimoriadna udalosť

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 31
Mimoriadna radiačná udalosť

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

PIATA ČASŤ
PREVENCIA OCHORENÍ


§ 32
Prevencia neprenosných ochorení

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 33
Prevencia prenosných ochorení

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

ŠIESTA ČASŤ
ĎALŠIE POVINNOSTI FYZICKÝCH
OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB


§ 34
Povinnosti fyzických osôb

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 35
Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov
a právnických osôb

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 36
Oprávnenia a povinnosti obcí

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

SIEDMA ČASŤ
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR


§ 37

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

ÔSMA ČASŤ
SANKCIE


§ 38
Priestupky

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 39
Iné správne delikty

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 40
Iné sankcie

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spoločné ustanovenia
§ 41
Náhrada nákladov

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 42

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 43
Informačné systémy, informačná
bezpečnosť a ochrana osobných údajov

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 44

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 45
Prechodné ustanovenia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 46

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

§ 47
Zrušovacie ustanovenia

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Čl. II


Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., z
ákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno s).

Doterajšie písmená t) až zu) sa označujú ako písmená s) až zt).

2. Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:

"§ 80j


Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.".

3. V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine 214 - Ostatné dopĺňajú živnosti poradové čísla 61 a 62, ktoré znejú:

Por. č. Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam
"61. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 9 ods. 4 písm. a) zákona č.  126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
62. Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia - osvedčenie o odbornej
spôsobilosti
§ 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov".  
Čl. III


Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342 /2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 znie:

"Položka 150

a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia

1. samosprávnym krajom

1.1. pre fyzické osoby 2 000 Sk

1.2. pre právnické osoby 5 000 Sk

2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky 15 000 Sk

b) Zmena povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia vydaného

1. samosprávnym krajom 1 000 Sk

2. Ministerstvom zdravotníctva
Slovenskej republiky 5 000 Sk

c) Vyhotovenie duplikátu povolení
uvedených v písmenách a) a b) 100 Sk

d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie
alebo manipuláciu s humánnymi alebo
veterinárnymi liečivami a na
zaobchádzanie alebo manipuláciu so
zdravotníckymi alebo s veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami podľa
osobitného predpisu

1. pre fyzické osoby 2 000 Sk

2. pre právnické osoby 5 000 Sk

e) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia
na uvádzanie rádioaktívnych látok do
životného prostredia a povolenia na
činnosti dôležité z hľadiska radiačnej
ochrany

1. pre fyzické osoby 5 000 Sk

2. pre právnické osoby 15 000 Sk

f) Zmena povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
uvedeného v písmene e)

1. pre fyzické osoby 3 000 Sk

2. pre právnické osoby 5 000 Sk

g) Predĺženie platnosti povolenia Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky uvedeného v písmene e)

1. pre fyzické osoby 2 500 Sk

2. pre právnické osoby 7 500 Sk

h) Vydanie záväzného stanoviska alebo
rozhodnutia 36a) 500 Sk

i) Vyhotovenie duplikátu záväzného
stanoviska alebo rozhodnutia
uvedeného v písmene h) 100 Sk

j) Vykonanie skúšky pred komisiou na
preskúšanie odbornej spôsobilosti 500 Sk

k) Vydanie osvedčenia o odbornej
spôsobilosti36b) 200 Sk

l) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa
písmena k) 100 Sk

m) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
použitie inej látky v kozmetických
výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch
povolených látok 30 000 Sk

n) Vydanie povolenia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky na
neuvedenie látky v zozname zložiek
v označení kozmetických výrobkov
z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva 20 000 Sk

o) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testovať
zložky alebo kombináciu zložiek
kozmetického výrobku na zvieratách 20 000 Sk

p) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky
o povolení výnimky zo zákazu testovať
konečný kozmetický výrobok alebo jeho
prototyp na zvieratách 20 000 Sk

q) Predĺženie platnosti povolenia podľa
písmen m) a n) 1 000 Sk

r) Vydanie osobného radiačného preukazu 500 Sk

s) Vyhotovenie duplikátu osobného
radiačného preukazu uvedeného
v písmene r) 200 Sk".

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
"36a) § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

36b) § 9 zákona č. 126/2006 Z. z.".

Čl. IV


Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 4 písm. e), § 5 ods. 5 písm. g) a § 6 ods. 5 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Zákon č. 295/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Zákon č. 355/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 5 ods. 4 písm. f) a § 6 ods. 3 písm. c), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.

Zákon č. 359/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem ustanovenia čl. I § 13, ktoré nadobúda účinnosť 1. júla 2012, a ustanovenia čl. I § 20, ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1) § 2 písm. d) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
8) Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 96/1975 Zb. o Dohovore o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení.
9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 629/2005 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z.
11) Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12) § 3 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
13) § 30 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 308/2005 Z. z.
14) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
16) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
17) § 20 ods. 4, § 21 ods. 3, § 22 ods. 5 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18) Napríklad zákon č. 24/2006 Z. z., zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
20) Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
21) Zákon č. 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a) Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23) § 9 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
24) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
28) § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení neskorších predpisov.
29) § 24 zákona č. 163/2001 Z. z.
30) § 59 ods. 3 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
31) § 13 ods. 2, § 32 a § 33 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z. v znení zákona č. 442/2004 Z. z.
32) § 2 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34) Zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 434/2004 Z. z.
Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35) § 27 Občianskeho zákonníka.
§ 31, § 44 až 61 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 14 až 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
36) § 23 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
37) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
38) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
39) § 26 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40) § 46 až 52 zákona č. 71/1967 Zb. v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
41) Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
42) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
43) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2005 Z. z.
44) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
45) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
47) § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
§ 81 písm. f) Zákonníka práce.
§ 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48) § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
49) Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.Príloha č. 1
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 2
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

ZOZNAM CHEMICKÝCH LÁTOK, NA KTORÝCH ODBORNÉ VYUŽÍVANIE
SA NEVZŤAHUJÚ USTANOVENIA § 9 ods. 13 písm. a), c) a e) TOHTO ZÁKONA

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 3
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 4
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 5
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 6
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.

Príloha č. 7
k zákonu č. 126/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

zrušený zákonom č. 355/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. septembra 2007.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.