Zákon o Zbierke zákonov Slovenskej republiky - Zákon č. 1/1993 Z. z. - úplné znenie


(aktualizované úplné znenie - stav k D. M. 2015)

Print Friendly and PDF

1/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

1
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. decembra 1992
o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Ústava Slovenskej republiky, ústavné a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky a vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon, Národnej banky Slovenska, rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade medzi právnymi predpismi1), návrhy prijaté v referende podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy (§ 6) sa vyhlasujú uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“).
(2)
V Zbierke zákonov sa uverejňujú
a)
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov, a rozhodnutia jej predsedu o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy,2) voľby prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
b)
rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o rozpustení Národnej rady Slovenskej republiky, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie a o vyhlásení vojnového alebo výnimočného stavu a o prenesení právomoci dojednávať medzinárodné zmluvy,
c)
rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o udelení amnestie vo veciach priestupkov a jej uznesenia, o ktorých rozhodla, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov,
d)
iné právne alebo organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis; na ich označenie nemožno použiť názov všeobecne záväzného právneho predpisu uvedeného v odseku 1,
e)
rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, o ktorých Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky rozhodlo, že sa majú uverejniť v Zbierke zákonov,
f)
úplné znenia zákonov.
§ 2
O všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná.
§ 3
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky uvedené v § 1 ods. 1 nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
(3)
Medzinárodná zmluva nadobúda platnosť spôsobom a dňom určeným v jej ustanoveniach alebo iným spôsobom podľa pravidiel medzinárodného práva.2a) Medzinárodná zmluva sa vyhlasuje v Zbierke zákonov bezodkladne po jej odovzdaní na uverejnenie (§ 10 ods. 3), najneskôr v deň nadobudnutia jej platnosti pre Slovenskú republiku; týmto vyhlásením je záväzná pre fyzické osoby a právnické osoby, ak v medzinárodnej zmluve nie je ustanovený neskorší deň nadobudnutia jej platnosti.
(4)
Dňom uverejnenia v Zbierke zákonov nadobúdajú uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 záväznosť a začínajú plynúť lehoty, ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré pre nimi upravované vzťahy ustanovil všeobecne záväzný právny predpis3).
§ 4
(1)
Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej správy a rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade medzi právnymi predpismi sa v Zbierke zákonov vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska označované názvom „výnos“ alebo názvom „opatrenie“ sa vyhlasujú v Zbierke zákonov uverejnením oznámenia o ich vydaní (§ 5 ods. 2), ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia.
(3)
Medzinárodné zmluvy sa vyhlasujú tak, že sa v Zbierke zákonov uverejní oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahujúce jej úplné znenie alebo údaj o tom, kde možno do nej nazrieť, ako aj údaje dôležité na jej vykonávanie, najmä deň nadobudnutia platnosti zmluvy pre Slovenskú republiku.
(4)
Rozhodnutie medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa uverejňuje oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí rozhodnutia obsahujúcim údaje dôležité na jeho vykonávanie a údaj o tom, kde možno do rozhodnutia nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky neodovzdá na uverejnenie aj úplné znenie rozhodnutia.
(5)
Uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 sa v Zbierke zákonov uverejňujú s takým názvom a v takom znení, v akom boli odovzdané na uverejnenie.
§ 5
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy uvedené v § 4 ods. 2 vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska, ak
a)
sa týkajú obmedzeného počtu druhovo určených fyzických osôb a právnických osôb alebo
b)
upravujú podrobnosti o právach a povinnostiach úzkeho okruhu osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a vo vzťahoch z oblasti sociálneho zabezpečenia, podrobnosti o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo služobných pomerov príslušníkov ozbrojených zborov a ozbrojených síl, alebo
c)
tak ustanoví osobitný zákon.3a)
(2)
V oznámení ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy, iného orgánu štátnej správy alebo Národnej banky Slovenska o vydaní výnosu alebo opatrenia sa uvádza
a)
názov a dátum vydania výnosu alebo opatrenia,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého sa výnos alebo opatrenie vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu výnosu alebo opatrenia vrátane vymedzenia okruhu fyzických alebo právnických osôb, ktorých sa týka,
d)
označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa výnosom alebo opatrením menia, dopĺňajú alebo zrušujú,
e)
deň, ktorým výnos alebo opatrenie nadobúda účinnosť,
f)
údaj o tom, kedy a ako bolo uverejnené úplné znenie výnosu alebo opatrenia a kde musí byť jeho úplné znenie každému prístupné na nazretie.
(3)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky, iné orgány štátnej správy a Národná banka Slovenska zabezpečia, aby výnosy alebo opatrenia, ktoré vydali, boli odo dňa ich vyhlásenia každému prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených v oznámení o ich vydaní. Okrem toho sú povinné zaslať výnos alebo opatrenie za náhradu každému, kto o to požiada.
§ 6
(1)
Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, sa vyhlasujú v Zbierke zákonov, ak ide o
a)
zmluvy ratifikované prezidentom republiky,
b)
iné zmluvy, ak obsahujú úpravu týkajúcu sa právneho postavenia fyzických a právnických osôb alebo ich oprávnených záujmov.
(2)
Ak má medzinárodná zmluva prednosť pred zákonmi,3c) súčasťou oznámenia o uzavretí medzinárodnej zmluvy je rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o tejto skutočnosti;3d) zároveň sa uverejní aj úplné znenie takej medzinárodnej zmluvy. V úplnom znení sa uverejní tiež medzinárodná zmluva, pri ktorej sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.3e) Pri ostatných medzinárodných zmluvách oznámenie o uzavretí medzinárodnej zmluvy obsahuje údaj o tom, kde možno do medzinárodnej zmluvy nazrieť, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky nevyhlási aj úplné znenie medzinárodnej zmluvy.
(3)
Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uverejňuje zánik platnosti vyhlásenej medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku, vyhlásenie výhrady k medzinárodnej zmluve a iné skutočnosti týkajúce sa vyhlásenej medzinárodnej zmluvy.
(4)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska zabezpečia, aby medzinárodné zmluvy a rozhodnutia medzinárodných orgánov a medzinárodných organizácií, ktorých úplné znenie sa neuverejnilo, boli odo dňa uverejnenia oznámenia o ich uzavretí alebo prijatí každému prístupné na nazretie na všetkých miestach uvedených v tomto oznámení, a to aj v slovenskom jazyku.3f)
§ 7
(1)
Zbierku zákonov tvorí súbor jej čiastok postupne vydávaných v priebehu kalendárneho roka s následne vydaným titulným listom ročníka Zbierky zákonov a prehľadnými orientačnými údajmi o jej obsahu. Jednotlivé čiastky každého ročníka Zbierky zákonov sú číslované postupne; číslovanie sa končí 31. decembrom kalendárneho roka. Každá čiastka obsahuje v záhlaví štátny znak Slovenskej republiky, označenie ročníka Zbierky zákonov, názov „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“, číslo čiastky a dátum uverejnenia.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty (§ 1 ods. 1 a 2) sa v jednotlivých čiastkach Zbierky zákonov označujú poradovými číslami, číslovanie sa končí 31. decembrom kalendárneho roka. Úplné znenie medzinárodnej zmluvy a rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie sa stránkujú osobitne.
(3)
V citácii všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych alebo organizačných aktov sa namiesto názvu „Zbierka zákonov Slovenskej republiky“ používa skratka „Z. z.“.
§ 8
(1)
Zbierka zákonov sa vydáva v slovenskom jazyku.
(2)
Úplné znenie medzinárodnej zmluvy sa v Zbierke zákonov vyhlasuje v autentickom jazyku zmluvy a zároveň v preklade do slovenského jazyka,3f) ak slovenský jazyk nie je autentickým jazykom zmluvy. Ak je medzinárodná zmluva uzavretá vo viacerých cudzích autentických jazykoch, vyhlasuje sa len v jednom z nich. Úplné znenie medzinárodnej zmluvy v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku sa vyhlasuje v samostatnej prílohe tej čiastky Zbierky zákonov, v ktorej je uverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí medzinárodnej zmluvy. Rovnako sa postupuje pri uverejňovaní úplného znenia rozhodnutia medzinárodného orgánu a medzinárodnej organizácie.
§ 9
(1)
Na uverejnenie v Zbierke zákonov možno prijať len texty autorizované podpismi, ktoré sú pre jednotlivé druhy všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych alebo organizačných aktov (§ 1 ods. 1 a 2) ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom4); ak takého predpisu niet, len texty autorizované podpisom vedúceho štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, ktorá žiada o uverejnenie.
(2)
Tlačové chyby sa v Zbierke zákonov odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave v Zbierke zákonov.
§ 10
(1)
Vydávanie Zbierky zákonov patrí do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pri jej vydávaní dbá o to, aby všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty (§ 1 ods. 1 a 2) boli v nej uverejňované najneskôr do 15 dní od odovzdania autorizovaného textu (§ 9) na uverejnenie.
(2)
Nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky, výnosy a opatrenia sa odovzdávajú na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti.
(3)
Medzinárodné zmluvy odovzdá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky na uverejnenie v Zbierke zákonov najneskôr 15 dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti pre Slovenskú republiku.
§ 11
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečí, aby každý záujemca o Zbierku zákonov mal možnosť si ju obstarať za určenú cenu.
(2)
Obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku orgánu jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.
§ 12
Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravujú osobitné predpisy5).
§ 12a
Opatrenia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vydané podľa osobitných zákonov,3a) ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov do účinnosti tohto zákona, aj ak neboli označené názvom „opatrenie“,3b) považujú sa za opatrenia vydané podľa tohto zákona.
§ 13
Zrušujú sa:
a)
§ 1 až 10 a § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 176/1989 Zb. o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov,
b)
zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov v znení zákona č. 426/1990 Zb.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
2)
§ 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.§ 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.
2a)
Napríklad článok 24 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.).
3a)
Napríklad zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3c)
Čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
3d)
Čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3e)
Čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
3f)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe; § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...