Zákon o Železničnej polícii - Zákon č. 57/1998 Z. z. - úplné znenie


Tip: Zákon o Policajnom zbore - úplné znenie

(aktualizované úplné znenie - stav k 18. 3. 2010)

Print Friendly and PDF

(o Železničnej polícii )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 7.3.1998
Účinnosť od: 4.6.2009

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 23/1998 strana 370

ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH:
73/1998 Z.z.
182/2002 Z.z.
422/2002 Z.z.
513/2002 Z.z.
166/2003 Z.z.
142/2005 Z.z.
534/2005 Z.z.
86/2008 Z.z.
491/2008 Z.z.
70/2009 Z.z.
214/2009 Z.z.

RUŠÍ PREDPIS:
61/1993 Z.z.
282/1995 Z.z.
230/1992 Zb.


OBLASŤ: Správne právo

57/1998 Z.z.


ZÁKON


zo 6. februára 1998


o Železničnej políciiZmena:73/1998 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 1998
Zmena:182/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.mája 2002
Zmena:422/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2002
Zmena:513/2002 Z. z. s účinnosťou od 1.októbra 2002
Zmena:166/2003 Z. z. s účinnosťou od 21.mája 2003
Zmena:142/2005 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2005
Zmena:534/2005 Z. z. s účinnosťou od 15.decembra 2005
Zmena:86/2008 Z. z. s účinnosťou od 1.apríla 2008
Zmena:491/2008 Z. z. s účinnosťou od 15.decembra 2008
Zmena:70/2009 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2009
Zmena:214/2009 Z. z. s účinnosťou od 4. júna 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Železničná polícia je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý zabezpečuje ochranu železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v obvode železničných dráh, 1) ochranu určených objektov súvisiacich so železničnou dopravou, kontrolu dodržiavania práv a povinností na pozemných komunikáciách ustanovených osobitnými predpismi1a) a úlohy, ktoré pre Železničnú políciu vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.

PRVÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ, ORGANIZÁCIA A RIADENIE ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE


PRVÁ HLAVA


Pôsobnosť Železničnej polície
§ 2

(1) Železničná polícia pri zabezpečovaní ochrany železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a pri ochrane objektov
a) spolupôsobí v obvode železničných dráh pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
b) odhaľuje trestné činy spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a odhaľuje trestné činy príslušníkov Železničnej polície; v konaní o týchto trestných činoch má postavenie policajného orgánu, 2)
c) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
d) zabezpečuje bezpečnosť železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení2a) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom,
e) chráni bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, objekty a zariadenia v obvode železničných dráh,
f) zabezpečuje ochranu objektov súvisiacich so železničnou dopravou, ktoré určí minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "minister"),
g) podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,
h) zabezpečuje v obvode železničných dráh verejný poriadok; ak bol porušený, vykonáva opatrenia na jeho obnovenie,
i) dohliada v obvode železničných dráh na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
j) odhaľuje priestupky spáchané v obvode železničných dráh, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje a prejednáva, 3)
k) vykonáva pátranie po nezvestných alebo hľadaných osobách a po veciach, najmä po stratených a odcudzených zásielkach prepravovaných po železnici, po zbraniach, strelive, výbušninách a drogách.

(2) Železničná polícia spolupôsobí na pozemných komunikáciách pri kontrole úhrady mýta, pri kontrole dodržiavania povinností označenia motorového vozidla nálepkou, pri meraní hmotnosti vozidla, nápravových tlakov vozidla a rozmerov vozidla podľa osobitných predpisov.1a)

(3) Železničná polícia plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti jej ustanovenej v odseku 1.

§ 3

(1) Železničná polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, so Železnicami Slovenskej republiky, železničnými spoločnosťami, s ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, so Slovenskou informačnou službou, s Národným bezpečnostným úradom, právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou, najmä v obvode železničných dráh.

(2) Železničná polícia spolupracuje s políciami iných štátov, ktoré zabezpečujú ochranu železničnej dopravy na základe medzinárodných zmlúv a v ich rozsahu, a s medzinárodnou organizáciou železničných polícií COLPOFER a medzinárodnou sieťou policajných zložiek plniacich úlohy v obvode železničných dráh RAILPOL.

Organizácia a riadenie Železničnej polície
§ 4

(1) V Železničnej polícii pôsobí poriadková služba, operatívna služba, služba ochrany objektov, služba mýtnej polície a služba kynológie.

(2) Služby uvedené v odseku 1 pôsobia v rámci útvarov Železničnej polície.

§ 5

(1) Železničná polícia je podriadená ministrovi.

(2) Minister určuje organizáciu a riadenie Železničnej polície a zriaďuje útvary Železničnej polície.

(3) Služby a útvary Železničnej polície riadi generálny riaditeľ Železničnej polície (ďalej len "generálny riaditeľ"), ktorý určuje ich vecnú a miestnu príslušnosť.

(4) Generálneho riaditeľa ustanovuje do funkcie a odvoláva minister, ktorému je generálny riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedný.

(5) Početný stav Železničnej polície (ďalej len "policajt") určuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.

DRUHÁ HLAVA


§ 6
Skrátené vyšetrovanie

(1) Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj pokynmi a príkazmi prokurátora.

(2) Policajt vykonávajúci skrátené vyšetrovanie3a) je v skrátenom vyšetrovaní vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený požadovať od služieb Železničnej polície v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonanie úkonov a opatrení nevyhnutných pre skrátené vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.

DRUHÁ ČASŤ
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE


PRVÁ HLAVA
POVINNOSTI POLICAJTA


§ 7

(1) Policajt pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby je povinný túto osobu ihneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.

(2) Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby aj na svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.

(3) Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

§ 8

(1) Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak sa pácha trestný čin alebo priestupok, alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.

(2) Policajt je povinný aj v čase mimo služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je dôvodné podozrenie, že sa pácha trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok.

(3) Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.

§ 9

(1) Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a) jeho zdravotný stav, vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje alebo vylučuje jeho schopnosť konať,
b) na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
c) tomu bráni dôležitý záujem služby,
d) vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.

(2) Ak policajtovi vo vykonávaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší útvar Železničnej polície alebo Policajného zboru.

§ 10

(1) Dôležitým záujmom služby podľa § 9 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo zabezpečuje

a) bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b) úlohy v rámci operatívno-pátracej činnosti,
c) služobný zákrok pod jednotným velením,
d) ochranu dôležitých objektov, zariadení alebo zásielok,
e) kuriérsku službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania dôležitých správ alebo k ohrozeniu prepravovaných vecí,
f) služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového zákroku nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.

(2) Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 je policajt povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného nebezpečenstva, ak je zrejme ohrozený

a) život, zdravie alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b) vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.

(3) Závažnou škodou na majetku podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie väčšia škoda ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.

§ 11

(1) Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú, použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku.

(2) Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, použije policajt pred výzvou slová "V mene zákona!"

Preukazovanie príslušnosti k Železničnej polícii
§ 12

(1) Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Železničnej polícii, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.

(2) Príslušnosť k Železničnej polícii preukazuje policajt
a) služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b) služobným preukazom,
c) odznakom operatívnej služby alebo
d) ústnym vyhlásením "Železničná polícia" a v prípade plnenia úloh podľa § 2 ods. 2 "služba mýtnej polície" (ďalej len "ústne vyhlásenie").

(3) Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Železničnej polícii vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom operatívnej služby. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo odznakom operatívnej služby sa policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.

§ 13

(1) Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením

a) pri vstupe do objektov, kde vstup kontroluje oprávnená osoba,
b) ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.

(2) Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom,

a) ak zakročuje pod jednotným velením,
b) pri ochrane objektov a zariadení v obvode železničných dráh,
c) pri služobnom zákroku proti osobe zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok, pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, proti osobe, ktorá ušla z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby, osobe predvedenej alebo zaistenej a proti osobe, ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu.

(3) Zbraňou sa podľa odseku 2 písm. c) rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.4)

§ 14

(1) Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom operatívnej služby.

(2) V prípadoch uvedených v § 13 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii iba ústnym vyhlásením; služobným preukazom alebo odznakom operatívnej služby preukazuje príslušnosť k Železničnej polícii len v prípade, ak to okolnosti a podmienky služobného zákroku dovoľujú.

§ 15

Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Železničnej polícii nesmie služobný preukaz alebo odznak operatívnej služby vydať z rúk; na požiadanie dá na nahliadnutie iba ich prednú stranu. Pritom nie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko, hodnosť ani funkciu.

DRUHÁ HLAVA
OPRÁVNENIA POLICAJTA


§ 16
Oprávnenie požadovať vysvetlenie

(1) Pri plnení úloh podľa tohto zákona je policajt oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie priestupku a na zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných osôb a vecí, najmä stratených a odcudzených zásielok prepravovaných po železnici. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar Železničnej polície s cieľom podať vysvetlenie, alebo ak ide o objasňovanie priestupku, na spísanie záznamu alebo zápisnice do správy o výsledku objasňovania priestupku.

(2) Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju policajt predviesť na útvar Železničnej polície, aby podala vysvetlenie. Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou spísaná ihneď po predvedení. O predvedení napíše policajt úradný záznam.

(3) Vysvetlenie nemožno požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebola od tejto povinnosti oslobodená, alebo od osoby, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

(4) Vysvetlenie môže odmietnuť osoba, ktorá by sebe alebo blízkej osobe5) spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania, a ak ide o priestupok, nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

(5) Policajt je povinný osobu poučiť o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 3 a 4.

(6) Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť, čo sa vyznačí v úradnom zázname o predvedení.

(7) Kto sa dostaví na výzvu podľa odseku 1, má nárok na náhradu potrebných výdavkov a na náhradu preukázaného ušlého zárobku (ďalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje Železničná polícia. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

(8) Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do troch dní odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; o tom treba oprávnenú osobu poučiť.

§ 16a
Oprávnenie požadovať informácie

Pri plnení úloh podľa tohto zákona je policajt oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa; to neplatí, ak ide o osobu uvedenú v § 16 ods. 3.

§ 17
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

(1) Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným pasom, povolením na pobyt pre cudzinca.6)

(2) Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže vyzvaná osoba predložiť

a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz člena vlády,
c) preukaz predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
d) služobný preukaz sudcu,
e) služobný preukaz prokurátora,
f) služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru a Vojenskej polície,
g) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
h) potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu,
i) osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby.

(3) Ak vyzvaná osoba ani po poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, alebo odmietne preukázať svoju totožnosť, alebo ide o hľadanú osobu, policajt je oprávnený takú osobu predviesť na čas nevyhnutne potrebný na útvar Železničnej polície, aby zistil jej totožnosť. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.

(4) Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak po vykonaní služobných úkonov zistí, že sú zákonné dôvody na jej odovzdanie, inak je povinný túto osobu ihneď prepustiť.

(5) Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu prepustiť.

(6) O predvedení alebo odovzdaní osoby napíše policajt bezodkladne úradný záznam.

(7) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, 5a) ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú.

§ 17a
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe žiadosti

(1) Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe žiadosti súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní.6a)

(2) O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu pobytu, dôvod predvedenia, pomenovanie osobitného predpisu, podľa ktorého bola osoba predvedená, a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením miesta a času potvrdí žiadajúci orgán na úradnom zázname.

§ 18
Oprávnenie zaistiť osobu

(1) Policajt je oprávnený zaistiť osobu, ktorá

a) svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, verejný poriadok, svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie iných osôb, alebo majetok,
b) je pristihnutá pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c) sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 16 alebo § 17 a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d) na útvare Železničnej polície uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa násilne.

(2) Útvar Železničnej polície, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a bez zbytočných prieťahov ho odovzdá zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení osoby môže zaistená osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.

(3) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6b)

(4) Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní služobných úkonov zistí, že sú zákonné dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia jej osobnej slobody.

(5) Zaistenej osobe podľa odseku 1 policajt umožní na jej požiadanie vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb7) alebo jej právneho zástupcu. Ak ide o vojaka, policajt vyrozumie najbližší vojenský útvar alebo útvar vojenskej polície, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, zákonného zástupcu tejto osoby.

(6) O odovzdaní osoby policajt bezodkladne napíše úradný záznam.

§ 19
Oprávnenie snímať identifikačné znaky

(1) Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 17 ods. 3, ak na základe oznámených údajov ani v evidencii obyvateľov nemožno zistiť jej totožnosť, osobe zaistenej podľa § 18 ods. 1 a 2, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trestného činu, osobe nájdenej alebo osobe vypátranej odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela, vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky biologických materiálov.

(2) Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého pohlavia alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník.7a) Odber krvi vykonáva na základe písomnej žiadosti policajta len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzorky biologického materiálu sa vykonáva spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)

§ 20
Oprávnenie zaistiť vec

(1) Policajt je oprávnený zaistiť vec na vykonanie potrebných úkonov, ak má podozrenie, že táto súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku. Policajt vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní.

(2) Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo s priestupkom, policajt je povinný zaistenú vec bezodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku.

(3) Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená. Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.

(4) Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola zaistená, útvar Železničnej polície túto inú osobu písomne vyzve v lehote najneskôr do 90 dní po zaistení veci, aby si vec prevzala. Táto osoba je povinná uhradiť útvaru Železničnej polície nevyhnutné náklady pri prevzatí veci, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a s úschovou.8)

(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu.

(6) Ak osoba, ktorej právo na vec je nepochybné, si zaistenú vec neprevezme do jedného roka odo dňa zaistenia veci, útvar Železničnej polície odovzdá vec Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci nie je známy (ďalej len "oprávnená osoba"), útvar Železničnej polície vyhlási verejný opis veci. Vyhlásenie urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka od zaistenia veci. Oprávnená osoba pri prevzatí veci uhradí nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v súvislosti so zaistením veci a jej úschovou. Ak sa oprávnená osoba neprihlási do jedného roka od zaistenia veci, útvar Železničnej polície vec odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do správy.

(8) V prípadoch uvedených v odsekoch 6 a 7 po uplynutí lehoty vec pripadá do vlastníctva štátu.

(9) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodne, ktoré z vecí, ktoré pripadli do vlastníctva štátu, využije pre potreby štátnej správy alebo Policajného zboru. Pre veci, ktoré nie sú využiteľné pre štátnu správu alebo Policajný zbor, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky určí právny subjekt, ktorý veci vydraží.9) V prípade neúspešnosti dražby vecí uvedených v odsekoch 6 a 7 právny subjekt určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zabezpečí ekologické zlikvidovanie vecí.

(10) Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Železničnej polície uloží zaistenú vec do úschovy a odkáže tieto osoby, aby si svoj nárok na zaistenú vec uplatnili v občianskoprávnom konaní. Táto osoba je povinná uhradiť útvaru Železničnej polície nevyhnutné náklady pri prevzatí vecí, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a s úschovou.

(11) Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky alebo útvar Železničnej polície nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci, zabezpečí ju prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva obdobnú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.10)

(12) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6b) O predbežnom zaistení veci, jej vydaní, vrátení alebo uložení do úschovy napíše policajt úradný záznam.

§ 21
Oprávnenie odňať zbraň

(1) Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (§ 13 ods. 3), a ak ju má, odňať ju.

(2) Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1 aj voči osobe, ktorá vstupuje do týchto objektov alebo z nich odchádza. Na ten účel je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila kontrole batožiny, motorového alebo iného vozidla, prípadne pri vstupe do stráženého objektu alebo pri odchode z neho prešla zariadením na zisťovanie predmetov.

(3) Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku alebo pri odchode osoby zo stráženého objektu. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.

(4) Policajt je oprávnený povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len príslušníkom Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ak plnia služobné úlohy.

§ 22
Oprávnenie zastavovať a prehliadať dopravný prostriedok a vlak

(1) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať v obvode železničných dráh pokyny na zastavenie dopravného prostriedku a vlaku.

(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku a vlaku,
a) ak je podozrenie, že použitím alebo používaním dopravného prostriedku alebo vlaku, na dopravnom prostriedku alebo vlaku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom alebo vlakom bol spáchaný trestný čin,
b) pri pátraní po hľadaných osobách a veciach, najmä po zbraniach a strelive, po výbušninách, omamných a psychotropných látkach alebo jedoch, po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou.

(3) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona a úloh súvisiacich s výkonom kontroly podľa § 2 ods. 2 je policajt služby mýtnej polície oprávnený
a) dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku,
b) vykonať kontrolu predpísaných dokladov na vedenie a premávku vozidla, 11a) ktoré je vodič povinný mať pri sebe.

§ 22a
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce

(1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.

(2) Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať len z osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu.

(3) Policajt je pri používaní služobného psa povinný postupovať tak, aby nedošlo k ujme na zdraví, nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť a aby boli dodržané základné hygienické pravidlá.

§ 23
Oprávnenie na použitie prenosného zvislého dopravného značenia a prenosných dopravných zariadení

Policajt služby mýtnej polície je oprávnený použiť prenosné zvislé dopravné značenie a prenosné dopravné zariadenia aj bez predchádzajúceho určenia ich použitia príslušným orgánom, ak je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly podľa § 2 ods. 2.

§ 24
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti železničnej dopravy na dráhe a pri ochrane majetku a prepravovaných zásielok v obvode železničných dráh

(1) Pri zaisťovaní bezpečnosti železničnej dopravy na dráhe a ochrany majetku a prepravovaných zásielok v obvode železničných dráh je policajt oprávnený

a) kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstup osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad,
b) vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na posúdenie, či sa preprava tovaru po železničných dráhach uskutočňuje v súlade s prepravným poriadkom a s tarifou,
c) presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po stratených a odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou, či zásielka alebo vec nie je v skladoch alebo v dopravných prostriedkoch, prípadne v iných priestoroch v obvode železničných dráh,
d) vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov železničných spoločností, ich batožín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, že zamestnanec u seba, v batožine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo zásielky alebo z majetku cestujúcich,
e) vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok a tieto podmienky nie sú splnené.

(2) Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať vlakmi, a to aj vlakmi určenými výlučne na medzinárodnú prepravu, miestenkovými vlakmi vrátane prepravy služobného psa, na jazdu na stanovišti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, v služobnom vozni a v nákladnom vlaku, ako aj bezplatne používať oznamovacie zariadenia Železníc Slovenskej republiky a železničných spoločností, a vstupovať do vyhradených priestorov objektov a zariadení, do dopravných prostriedkov a ostatných priestorov v obvode železničných dráh.

(3) Oprávnenia podľa odseku 2 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Policajného zboru, Vojenskej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak sú pri policajných opatreniach v obvode železničných dráh zaradení do spoločného výkonu služby s policajtmi.

§ 24a
Oprávnenie prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto

Policajt služby mýtnej polície je oprávnený pri plnení úloh súvisiacich s výkonom kontroly podľa § 2 ods. 2 prikázať vodičovi motorového vozidla jazdu na určené miesto.

§ 25
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste

(1) Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu života, zdravia, majetku alebo ochranu práv a slobôd iných osôb, alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu kontroly podľa § 2 ods. 2 policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a) v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto ani sa na ňom nezdržiaval,
b) na nevyhnutne potrebný čas zotrval na uvedenom mieste.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na osobu, ktorá plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu.12)

§ 26
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta

(1) Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, prípadne súvisiacich s trestnou činnosťou sú policajti oprávnení uzatvoriť verejne prístupné miesta v obvode železničných dráh a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa v nich nachádzajú uvedené osoby alebo veci.

(2) Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom podľa odseku 1, nemá pri sebe zbraň (§ 13 ods. 3), a ak ju má, odňať ju. Ak po skončení uzatvorenia verejne prístupného miesta nedovoľujú zákonné dôvody zbraň vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.

§ 27
Oprávnenie otvoriť byt a iný uzatvorený priestor v obvode železničných dráh

(1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život osoby alebo vážne ohrozené jej zdravie, alebo ak hrozí závažná škoda na majetku (§ 10 ods. 3) a vec neznesie odklad, alebo ak sa v byte alebo v inom uzatvorenom priestore v obvode železničných dráh (ďalej len "priestor") zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a neuposlúchne výzvu policajta tento priestor opustiť, policajt je oprávnený otvoriť byt alebo priestor, vstúpiť do neho a vykonať opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, alebo zaistiť páchateľa.

(2) Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že v priestore sa nachádza mŕtva osoba.

(3) Na vykonanie služobných zákrokov alebo iných opatrení podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.

(4) Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt bezodkladne vyrozumie nájomcu alebo vlastníka priestoru a zabezpečí uzatvorenie priestoru.

(5) Otvorením priestoru sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.

(6) O otvorení priestoru a vykonaných opatreniach policajt bezodkladne napíše úradný záznam.

§ 28
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti

(1) Policajt operatívnej služby Železničnej polície pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti s predpokladanou väčšou škodou, značnou škodou alebo so škodou veľkého rozsahu13) je oprávnený v obvode železničných dráh za účasti zamestnanca správcu dane, 13a) ktorým je daňový úrad

a) vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie, ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie, 15)
b) vstupovať aj do obydlia, ktoré slúži na podnikanie,
c) nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí alebo ich zaistiť podľa § 20. V prípade zaistenia veci vydá potvrdenie o zaistenej veci dotknutej osobe a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad. Potvrdenie musí obsahovať presný súpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy.

(3) Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt operatívnej služby Železničnej polície povinný umožniť prítomnosť dotknutých osôb.

§ 29
Oprávnenie používať výbušniny a výbušné predmety

(1) Určený policajt je oprávnený v súvislosti so zabezpečovaním ochrany železničnej dopravy, bezpečnosti prepravovaných osôb a prepravovaného majetku, najmä pri likvidácii nastražených výbušných systémov, pri likvidácii nálezu munície, používať výbušniny a výbušné predmety.

(2) O použití výbušniny a výbušných predmetov určený policajt bezodkladne napíše úradný záznam.

§ 30
Oprávnenie držať nebezpečné látky a zakázané veci

Určení policajti Železničnej polície sú oprávnení na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky16) a zakázané veci. Nebezpečné látky sú najmä výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky a jedy. Zakázané veci sú najmä falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.

§ 31
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov

(1) Policajt poverený objasňovaním priestupkov je oprávnený vyžadovať

a) výpis registra trestov v prípadoch, v ktorých by predchádzajúce odsúdenie mohlo viesť k posúdeniu skutku ako trestného činu,
b) odborné vyjadrenia od príslušných orgánov, 17)
c) lekárske vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok.18)

(2) Policajt je oprávnený vykonať obhliadku miesta priestupku, obhliadku veci, ktorá môže súvisieť so spáchaním priestupku, a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.

(3) Vyšetrenie krvi na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba požiada.

§ 32
Spoločné ustanovenie

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa ustanovení § 16 až 31.

TRETIA HLAVA
INFORMAČNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY A PROSTRIEDKY OPERATÍVNO-PÁTRACEJ ČINNOSTI


Informačno-technické prostriedky
§ 33

Zrušený predpisom 166/2003 Z. z. s účinnosťou od 21.5.2003

§ 34

Pri plnení úloh v obvode železničných dráh v boji proti terorizmu, proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti, 19) pri odhaľovaní trestnej činnosti organizovanej v spojení s cudzinou a pri organizovanej trestnej činnosti súvisiacej s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov, prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri odhaľovaní iných obzvlášť závažných trestných činov, 20) pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných trestných činov podľa druhého a tretieho oddielu tretej hlavy druhej časti Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky, alebo pri odhaľovaní iných úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a pri zisťovaní ich páchateľov je Železničná polícia oprávnená používať informačno-technické prostriedky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.

§ 35 - § 36

Boli zrušené predpisom 166/2003 Z. z. s účinnosťou od 21.5.2003

§ 36a
Operatívno-pátracia činnosť

(1) Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení vykonávaných Železničnou políciou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov a vypátrania osôb a vecí.

(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Železničnej polície, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na pachové práce.

§ 37
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti

(1) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie sledovanie osôb a vecí, kontrolovaná dodávka, 21) kriminálne spravodajstvo, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech Železničnej polície, objekty a miesta používané pod legendou a predstieraný prevod veci.

(2) Železničná polícia je oprávnená používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane objektov a zariadení, pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

(3) Sledovanie osôb pre potreby Železničnej polície zabezpečuje Policajný zbor na požiadanie generálneho riaditeľa.

§ 38
Kriminálne spravodajstvo

Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a o ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta21a).

§ 39
Ochrana policajta

Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a pri použití agenta na ochranu policajta nevyhnutné, na zakrytie jeho činnosti možno vytvoriť legendu22) a v súvislosti s tým v informačných systémoch Železničnej polície (§ 56), informačných systémoch Policajného zboru, informačných systémoch štátnych orgánov a v informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje, používať osobitné spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárstva, pri priznávaní dane z príjmov, vykazovaní poistného všeobecného zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia v nezamestnanosti.

§ 40
Osobitné finančné prostriedky

(1) Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené finančné prostriedky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré Železničná polícia používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti, s vykonávaním kriminálneho spravodajstva a s používaním agenta.

(2) Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu upraví minister.

§ 41
Krycie doklady

(1) Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti policajta a svedka.23) Na zakrytie činnosti policajta a svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch Železničnej polície (§ 56), informačných systémoch Policajného zboru, informačných systémoch štátnych orgánov, v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.

(2) Krycím dokladom nesmie byť

a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz člena vlády,
c) služobný preukaz sudcu,
d) služobný preukaz prokurátora,
e) služobný preukaz príslušníka Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f) osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g) služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva a vojenského obranného spravodajstva,
h) služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
i) služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
j) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
k) diplomatický pas.

(3) O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje generálny riaditeľ.

(4) O výrobu krycích dokladov vydávaných Policajným zborom požiada generálny riaditeľ Policajný zbor.

(5) Železničná polícia vedie evidenciu používaných krycích dokladov.

§ 42
Osoby konajúce v prospech Železničnej polície

(1) Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajeným spôsobom poskytuje informácie a služby Železničnej polícii pri plnení jej úloh.

(2) Železničná polícia môže osobu konajúcu v prospech Železničnej polície viesť v evidencii osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.

(3) Osobou konajúcou v prospech Železničnej polície nesmie byť príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Slovenskej informačnej služby.

§ 43
Predstieraný prevod veci

Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej držanie je zakázané.

ŠTVRTÁ HLAVA
POUŽITIE DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV POLICAJTOM


§ 44
Donucovacie prostriedky

(1) Donucovacie prostriedky sú

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c) putá,
d) spútavací opasok,
e) služobný pes,
f) zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie cestného dopravného prostriedku,
g) technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla,
h) úder strelnou zbraňou,
i) hrozba zbraňou,
j) varovný výstrel do vzduchu,
k) zbraň.

(2) Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.

(3) Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, ak je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.

(4) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje policajt podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.

§ 45
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku

(1) Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnú bezpečnosť pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku, najmä objektov a zariadení v obvode železničných dráh alebo dopravného prostriedku,
c) zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa narušuje bezpečnosť železničnej premávky, alebo inému hrubému konaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
d) predviedol alebo zaistil osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
e) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do uzavretých priestorov, na miesta, kde je vstup zakázaný, do strážených objektov alebo chránených dopravných prostriedkov.

(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby predviedol alebo zaistil osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 19.

§ 46
Použitie pút a spútavacieho opasku

(1) Policajt je oprávnený použiť putá

a) na spútanie predvádzanej alebo zaistenej osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo policajta, alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustila,
b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných alebo zaistených osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c) pri vykonávaní služobných zákrokov alebo úkonov s predvedenými alebo zaistenými osobami, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.

(2) Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, ale iba dovtedy, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.

(3) Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, že použitie pút môže byť nedostatočne účinné.

§ 47
Použitie služobného psa

(1) Služobného psa je policajt oprávnený použiť,

a) aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnú bezpečnosť, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo úmyselnému poškodzovaniu majetku, najmä objektov a zariadení v obvode železničných dráh a dopravných prostriedkov,
c) aby zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa narušuje bezpečnosť železničnej premávky, alebo inému hrubému konaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
d) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených alebo strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e) na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť predvedená alebo zaistená,
f) aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť predvedená alebo zaistená, opustiť úkryt,
g) na stráženie predvedenej alebo zaistenej osoby,
h) na prenasledovanie osoby, ktorá sa v obvode železničných dráh snaží o nezákonný prechod štátnej hranice a nemožno ju iným spôsobom zadržať.

(2) Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, použije služobného psa bez náhubku.

§ 48
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie vozidla

(1) Policajt je oprávnený v obvode železničných dráh a pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2 použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie vozidla, ktorého vodič po opakovanej výzve alebo na znamenie dané podľa osobitného predpisu24) nezastaví, a ak je
a) bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b) dôvodné podozrenie, že sa vo vozidle prepravujú páchatelia úmyselných trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky a jedy, veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c) zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d) dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.

(2) Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné mechanizmy.

§ 48a
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla

Policajt je oprávnený v obvode železničných dráh alebo pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2 použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla v prípade, ak
a) vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané, a vodič sa v blízkosti vozidla nezdržuje,
b) sa zistilo, že vozidlo je odcudzené,
c) je dôvodné podozrenie, že vozidlo sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného činu,
d) vodič vozidla aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť sa služobnému zákroku vykonávanému policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s vozidlom z miesta odísť,
e) je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly podľa § 2 ods. 2.

§ 49
Použitie úderu strelnou zbraňou

Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane25) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.

§ 50
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnú bezpečnosť, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b) predviedol alebo zaistil osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c) zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok,
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e) zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená,
f) v obvode železničných dráh zabránil násilnému prechodu štátnej hranice.

§ 51
Použitie zbrane

(1) Policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a) v nutnej obrane25) a v krajnej núdzi, 26)
b) ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť svoj úkryt,
c) ak nemôže inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d) na zamedzenie úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e) ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej bezpečnosti,
f) na odvrátenie nebezpečného útoku, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g) ak treba zneškodniť zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h) ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitného predpisu26a) nezastaví.

(2) Zbraňou podľa odseku 1 a § 44 ods. 1 písm. k) sa rozumie strelná a bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(3) Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že sa použije zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je policajt povinný použiť aj varovný výstrel do vzduchu. Od výstrahy a varovného výstrelu môže upustiť len v prípade, ak je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.

(4) Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej služobný zákrok smeruje.

§ 52
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie

(1) Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú

a) dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b) mechanické zbrane,
c) strelné zbrane so zariadením na osvetľovanie cieľa,
d) špeciálne upravené strelné zbrane,
e) špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.

(2) Na použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa primerane vzťahujú ustanovenia § 44 ods. 3 a 4, § 45, § 49 až 51 a § 53 až 55.

PIATA HLAVA
POVINNOSTI POLICAJTA PO POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV A ZBRANE


§ 53

Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie.

§ 54

(1) Policajt je povinný neodkladne ohlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.

(2) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný zistiť, či donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia napíše úradný záznam.

(3) Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska, ich použitie ohlási na najbližší útvar Železničnej polície alebo Policajného zboru. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.

§ 55
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je policajt oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je policajt oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie iných osôb alebo policajta, alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

§ 56
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením

(1) Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, o použití donucovacích prostriedkov rozhoduje za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.

(2) Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa odseku 1, alebo na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2.

§ 56a
Použitie ochrannej kukly policajtom

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta, policajt je oprávnený v službe pri zabezpečovaní fyzickej ochrany jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení, ako aj pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu a pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi a s tým spojenej služobnej činnosti použiť ochrannú kuklu. Pri takej služobnej činnosti alebo služobnom zákroku musí mať policajt na viditeľnom mieste umiestnený nápis "Železničná polícia" a identifikačné číslo zakročujúceho policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.

TRETIA ČASŤ
SPRACÚVANIE A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
A OSOBNÝCH ÚDAJOV ŽELEZNIČNOU POLÍCIOU


§ 57
Spracúvanie informácií

(1) Železničná polícia spracúva podľa tohto zákona a osobitného zákona27) informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Železničnej polície vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v nevyhnutnom rozsahu.

(2) Železničná polícia je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.

(3) Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy, je Železničná polícia povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.

(4) Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Železničná polícia podľa odseku 1, ako aj zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie Železničná polícia podľa odseku 2, sa poskytujú Policajnému zboru, Slovenskej informačnej službe, Národnému bezpečnostnému úradu, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a obecnej polícii podľa osobitného predpisu;29) ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona, a do zahraničia podľa § 57d ods. 4. Informácie a osobné údaje týkajúce sa Slovenskej informačnej služby a osôb v pracovnoprávnom vzťahu k nej vrátane služobného pomeru Železničná polícia poskytne iným subjektom len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Slovenskej informačnej služby.

(5) Nepravdivé osobné údaje nemožno poskytovať; neoverené osobné údaje sa musia pri poskytovaní takto označiť a musí sa uviesť miera ich spoľahlivosti. Ak dôjde k poskytnutiu nepravdivých alebo nesprávnych osobných údajov, je Železničná polícia povinná bez zbytočného odkladu informovať všetkých príjemcov údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli.

(6) Informácie a osobné údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Železničnej polície.

(7) Ak Železničná polícia preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Železničnej polície, bez zbytočného odkladu takéto osobné údaje zlikviduje.

(8) Železničná polícia najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh Železničnej polície.

§ 57a
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania

(1) Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov (ďalej len "plnenie úloh Železničnej polície na účely trestného konania") je Železničná polícia pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná

a) písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b) zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
c) uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d) spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh Železničnej polície.

(2) Železničná polícia je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania oprávnená v potrebnom rozsahu

a) zlučovať osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely,
b) spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.

(3) Železničná polícia je oprávnená pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania spracúvať osobitné kategórie osobných údajov, 30) ak je to vzhľadom na povahu trestného činu nevyhnutné.

(4) Železničná polícia je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania i bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinná dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh Železničnej polície na účely trestného konania, Železničná polícia zlikviduje osobné údaje; ak také osobné údaje neboli zlikvidované, Železničná polícia dotknutej osobe oznámi, že sa o nej vedú osobné údaje.

(5) Železničná polícia nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli a nespracúvajú sa automatizovane.

(6) Železničná polícia spracúva podľa odsekov 1 až 5 aj osobné údaje získavané pri predchádzaní, odhaľovaní a zisťovaní páchateľa činu inak trestného, 31) ktorého sa dopustila osoba trestne nezodpovedná pre nedostatok veku alebo pre nepríčetnosť.

§ 57b
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách

(1) Pri pátraní po osobách je Železničná polícia oprávnená

a) zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely,
b) spracúvať osobitné kategórie osobných údajov30) takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich vypátranie.

(2) Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Železničná polícia bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak

a) osoba bola nezvestná alebo hľadaná opakovane,
b) možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,
c) osobné údaje o osobe sú spracúvané pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania.

§ 57c
Informovanie o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nepresných osobných údajov

(1) Každý má právo písomne požiadať Železničnú políciu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje Železničná polícia spracúva o jeho osobe. Železničná polícia je povinná bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

(2) Železničná polícia na základe písomnej žiadosti bezplatne a bez zbytočného odkladu zlikviduje nepravdivé osobné údaje alebo opraví nepresné osobné údaje vzťahujúce sa na osobu žiadateľa.

(3) Železničná polícia v prípade zistenia nepravdivých údajov oznámi žiadateľovi, že ich zlikvidovala; v prípade zistenia nepresných údajov žiadateľovi oznámi, že ich opravila a v ostatných prípadoch oznámi, že jeho žiadosť sa preverila.

(4) Na konanie podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6b)

§ 57d
Poskytovanie osobných údajov

(1) Železničná polícia poskytuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie súhlas,
c) je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d) to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(2) Železničná polícia poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže Železničná polícia poskytnúť iným orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Železničnej polícii.

(3) K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.

(4) Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak tak ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

§ 57da
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie
pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania

(1) Železničná polícia je oprávnená pri plnení úloh Železničnej polície na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len "orgán členského štátu Európskej únie"), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.

(2) Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré Železničná polícia prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je Železničná polícia touto podmienkou viazaná.

(3) Železničná polícia poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a) na jeho požiadanie alebo
b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.31a)

(4) Na žiadosť o informácie a osobné údaje Železničná polícia odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Železničná polícia priamy prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.

(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Železničná polícia poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.

(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.

(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, Železničná polícia mu poskytnutie odmietne.

(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala Železničná polícia od iného členského štátu Európskej únie, Železničná polícia na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala Železničná polícia od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, Železničná polícia o tento súhlas požiada.

(9) Železničná polícia môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a) ohrozilo bezpečnosť osôb,
b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.

(10) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.

(11) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 57e
Zverejňovanie osobných údajov

Železničná polícia je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh Železničnej polície na účely trestného konania alebo pri pátraní po osobách.

§ 57f
Registrácia informačných systémov Železničnej polície

Informačné systémy prevádzkované podľa § 57a a 57b nepodliehajú registrácii podľa osobitného zákona.27)

ŠTVRTÁ ČASŤ
VZŤAHY ŽELEZNIČNEJ POLÍCIE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, ORGÁNOM ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY, PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU


§ 58

Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Železničnej polície so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Železničnej polície sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť.

§ 59

(1) Železničná polícia je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, 32) a to na ich náklady; títo sú povinní písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Štátne orgány, obce, iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie neodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Železničná polícia môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh a je povinná chrániť ich pred vyzradením.

(4) Železničná polícia upozorňuje štátne orgány, obce, iné právnické osoby a fyzické osoby na skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného poriadku.

(5) Železničná polícia upozorňuje a prerokúva s právnickými osobami a s fyzickými osobami, ktoré užívajú objekty alebo prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti železničnej premávky alebo verejného poriadku.

§ 59a

(1) Železničná polícia je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, 32) a to na ich náklady; títo sú povinní písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené osobitnými predpismi.

(2) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,

a) informačného systému držiteľov občianskych preukazov, informačného systému cestovných dokladov a informačného systému dopravných evidencií je povinný Železničnej polícii na plnenie jej úloh umožniť prístup k spracúvaným informáciám a osobným údajom podľa osobitných predpisov, 33)
b) informačného systému verejnej telefónnej služby34) a informačného systému obyvateľov35) je povinný žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť a poskytnúť požadované informácie na plnenie jej úloh podľa § 2 ods. 1.

(3) Železničná polícia je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnená žiadať na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na splnenie konkrétnej úlohy od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, 36) súčinnosť pri zisťovaní údajov súvisiacich s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby37) v rozsahu podľa osobitného predpisu.38) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, sú povinné písomnej žiadosti Železničnej polície bez zbytočného odkladu vyhovieť.

(4) Železničná polícia je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva najmenej na päť rokov identifikačné údaje o útvare Železničnej polície alebo o policajtovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal. O skutočnostiach podľa prvej vety prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, 32) sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

(5) Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje, a sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje32) spracúvané podľa osobitného predpisu27) sú na žiadosť Železničnej polície povinní poskytnúť jej informácie o oznámení alebo poskytnutí každého osobného údaja o osobe, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo zdravie, na účely zaistenia ochrany takej osoby.

(6) Železničná polícia poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh Železničnej polície. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia § 57e vzťahujú primerane.

(7) Železničná polícia je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Železničnej polície podľa osobitných zákonov.39)

§ 59b

(1) Železničná polícia spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov najmä formou výmeny informácií, výmeny styčných dôstojníkov, prípadne inými formami.

(2) Železničná polícia spolupracuje počas konania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí pri zabezpečovaní a obnove verejného poriadku s ozbrojenými zbormi a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi aj mimo obvodu železničných dráh.

(3) Železničná polícia môže plniť úlohy Železničnej polície aj mimo územia Slovenskej republiky, ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní policajtov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister.

(4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže na plnenie úloh Železničnej polície aj mimo územia Slovenskej republiky vysielať policajtov k medzinárodným policajným organizáciám, políciám iných štátov, medzinárodným mierovým misiám, medzinárodným operáciám civilného krízového manažmentu alebo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.

§ 59c

(1) Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu

a) podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa rozhodnutia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom alebo s ktorou má uzatvorené príslušné dohody, alebo
c) ak je vyslaný na plnenie úloh Železničnej polície na základe rozhodnutia ministra a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu alebo na žiadosť príslušného orgánu cudzieho štátu.

(2) Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.40)

§ 60

Železnice Slovenskej republiky, železničné spoločnosti, a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na činnosť Železničnej polície a prerokúvať s ňou opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej premávky, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.

§ 61

Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať každého o pomoc. Ten, koho o túto pomoc požiadal, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby7) alebo ak tomu bránia iné závažné dôvody.

PIATA ČASŤ
NÁHRADA ŠKODY


§ 62

(1) Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytovaní pomoci Železničnej polícii alebo policajtom na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len "poškodený"). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť len vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.

(2) Ak u poškodeného došlo k ujme na zdraví alebo k smrti, postupuje sa podľa predpisov o odškodňovaní pracovných úrazov zamestnancov. Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu

a) patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie,
b) sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po poškodenom a kedy možno také odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného odkázané výživou.

(3) Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutou pomocou. Pritom sa uhrádza skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu. Ak to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa v peniazoch. Poškodenému sa môže priznať aj úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci ako náhrada za poškodenú vec.

(4) Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Železničnej polícii alebo policajtom.

(5) Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Železničnou políciou alebo policajtmi v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania osoby alebo oprávneného zákroku policajta.

(6) Náhradu škody poskytuje za Železničnú políciu a policajtov v zastúpení štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Spoločné ustanovenia
§ 63

(1) Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh Železničnej polície alebo v súvislosti s nimi a ktoré v záujme právnických osôb alebo fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.

(2) Ak bola osoba poučená Železničnou políciou alebo policajtom o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou alebo s plnením úloh Železničnej polície, je povinná uloženú mlčanlivosť zachovávať. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť pri uplatňovaní svojich práv.

(3) Od povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže oslobodiť generálny riaditeľ, v prípadoch podľa odseku 1 so súhlasom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, v ktorej záujme sa mlčanlivosť zachováva.

(4) Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.41)

§ 64

Zrušený predpisom 73/1998 Z. z. s účinnosťou od 1.4.1998

§ 65

(1) Železničná polícia môže používať služobné motorové vozidlá bez označenia príslušnosti k Železničnej polícii a s označením príslušnosti k Železničnej polícii. Služobné motorové vozidlá s označením príslušnosti k Železničnej polícii majú označenie "Železničná polícia".

(2) Železničná polícia pri plnení úloh podľa osobitných predpisov1a) používa motorové vozidlá, ktoré majú označenie "Mýtna polícia".

§ 66
Prechodné ustanovenie

Ak sa v iných zákonoch alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore ozbrojenej ochrany železníc, Federálnej železničnej polícii, Železničnej polícii Slovenskej republiky alebo o príslušníkoch Zboru ozbrojenej ochrany železníc, policajtoch Federálnej železničnej polície a Železničnej polície Slovenskej republiky, rozumie sa tým Železničná polícia alebo policajti.

§ 66a
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 67
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky,

2. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky,

3. zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii.

§ 68
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.

Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)§ 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1a) § 6 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z.
2)§ 12 ods. 2 Trestného poriadku.
2a)Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.
3)Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3a)§ 12, 168 a 169 Trestného poriadku.
4)§ 89 ods. 5 Trestného zákona.
5)§ 89 ods. 8 Trestného zákona. § 68 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5a)Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
6)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6a)§ 90 ods. 3 a § 98 Trestného poriadku.
6b)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
7)§ 116 Občianskeho zákonníka.
7a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
7b)§ 3 ods. 3 zákona č. 417/2002 Z. z. o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb.
8)§ 742 Občianskeho zákonníka.
9)Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
10)§ 2 Obchodného zákonníka.
11a)§ 4 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
12)Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)§ 89 ods. 14 Trestného zákona.
13a)§ 1a písm. j) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
15)Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov; zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
16)Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov.
17)§ 60 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
19)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 58/1996 Z. z.
20)§ 41 ods. 2 Trestného zákona.
21)§ 88a Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
21a)§ 88b Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
22)§ 88b ods. 3 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
23)§ 101 ods. 7 Trestného poriadku.
24)§ 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
25)§ 13 Trestného zákona.
26)§ 14 Trestného zákona.
26a) § 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
29)§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona č. 319/1999 Z. z.
30)§ 8 zákona č. 428/2002 Z. z.
31)§ 11 a 12 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
31a) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)§ 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
33)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 381/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)§ 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
35)Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.
36)§ 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
37)§ 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.
38)§ 55 ods. 6 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z.
39)Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
40)Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
41)§ 18 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.
Príloha k zákonu č. 57/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...